Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Nav kan ikke nekte lydopptak!


 

– Ei heller kan de nekte å uttale seg til pressen når borgerene har løst dem fra taushetsplikten!
1. Vær oppmerksom på at Nav IKKE kan nekte deg å ta opp samtaler med dem!
Hvis de det gjør, så kan du slå i bordet med at det i følge lovverket er tillatt å ta også hemmelig lydopptak.
Ja – du kan ta opptak uansett, så lenge du selv deltar i samtalen.
Det er de ubemidlede og rettsløse borgeres eneste sikkerhetsnett, stilt overfor et stort antall forvaltningskriminelle aktører.
Et tips – hvis forvaltningsmobben spør om du taper samtalen – svar som jeg: «Ingen kommentar»!
Da kan de ikke avfeie deg og avslutte (evt) møtet du har kommet lange veier for å delta i, ved å manipulere deg til å tro at de er i sin fulle rett til dette, for du har jo ikke gitt dem verken et ja eller et nei.
Litt av et dilemma for småkongene.
VIKTIG: Krev herunder at de Navansatte viser til lovparagrafen som de påstår at de kan benytte seg av for å nekte deg å ta lydopptak (den eksisterer selvsagt ikke) og be i tillegg om at de skriver ned referansen til det ikke-eksisterende materialet i saksreferatet som du forlanger (og har krav på) å få i hende før du forlater bygningen. Dette skal du umiddelbart lese igjennom, og kreve endringer der og da hvis det er noe du er uenig i.
Yrkesforbryterene i forvaltningen har aldri saksøkt meg – som til og med har lagt ut lydopptak av deres forvaltningskriminalitet på Youtube:

 

 

 

Lydopptak av utstrakt og pågående grov forvaltningskriminalitet overfor funksjonshemmet seniorinnbygger som fortløpende effektueres av ansatte og ledelse ved Nav St.Hanshaugen sosial, Nav Arbeid og Helse-, sosial og eldreombudet er samlet her på Youtube:
http://bit.ly/SmdKVI
I den forbindelse vil jeg sterkt fremheve: Stortinget Innst. O. nr. 28 (1998-99) 4. Straff for hemmelig opptak og offentliggjøringav samtale en selv deltar i
I Ot.prp. nr. 56 (1989-90) ble det foreslått å kriminalisere utilbørlig, offentlig gjengivelse av hemmelig opptak av en samtale i straffeloven § 390. Justiskomiteens flertall mente at behovet for et lovforbud mot hemmelig opptak av samtaler en selv deltar i, burde vurderes nærmere, og tok derfor ikke stilling til det fremlagte lovforslag.
Vi har i dag ingen bestemmelse som direkte rammer det å gjøre hemmelig opptak av en samtale man selv deltar i.
Det er heller ikke i seg selv straffbart å offentliggjøre et slikt opptak.
Hemmelig opptak og/eller offentliggjøring av egen samtale vil imidlertid i visse tilfeller kunne straffes etter andre bestemmelser bl.a. om krenking av privatlivets fred eller ved brudd på taushetsplikt.
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Odelstinget/1998-1999/inno-199899-028/4/

 

 

 

Forvaltningskriminelle aktører må lukes ut, og det er per i dag ingen annen måte å få gjort dette på enn ved å sikre seg lydopptak siden mobberene er godt beskyttet av sine Fagforeninger!
Denne jobben må gjøres, både for å sikre seg selv, og for å bistå andre mennesker som ligger nede for telling og som overhodet ikke makter å ta opp noen som helst «kamp» med etaten.
I dag har mange opptaksfunksjon på sin mobil.
Jeg har dog kjøpt for lenge siden et utmerket apparat på SpyShop på Storo i Oslo, som tar opptak med 50 meters rekkevidde!

 

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABETA

For saken er den at Forvaltningen sikrer seg selv på bauger og kanter, mens de mer enn gjerne spionerer helt åpenlyst på oss – borgere som søker på rettmessige ytelser!
Les dette innlegget i Juristkontakt.no under «Debatt», skrevet av Advokat Georg Einar Bellesen:
NAV og trafikkdata
NAV vært utstyrt med en almen-hjemmel til kontroll av all tele- og datakommunikasjon hos oss samtlige trygde- og stønadsmottakere, også undertegnede, som pensjonist, en som henter sin inntekt gjennom folketrygden, – dette er en virkelig iøyenfallende uforholdsmessighet.
Jeg må si rett ut: Jeg finner meg ikke i dette!
Det burde heller ikke alle de andre ytelsesmottakerne gjennom NAV gjøre.
Gjør en passende henvendelse til NAV om dette ved neste anledning!
http://bit.ly/1j9pWp6

 

 

 

Juridisk ABC – Nyheter og artikler innen lov & rett
Er det lov å ta hemmelig lydopptak av telefonsamtaler og møter? – av Advokat Eivind Arntsen / 26. januar 2014
«Advokat Eivind Arntsen arbeider innen de sentrale privatrettslige rettsområdene. Han har spesialkompetanse på arbeidsrett og opphavsrettslige spørsmål. Arntsen har allsidig erfaring fra advokatvirksomhet, og er i dag partner i DALAN Advokatfirma i Oslo»:
Som vi ser av bestemmelsen har straffeloven kun forbud mot hemmelig opptak av samtale eller «forhandlinger i lukket møte» som han ikke selv deltar i.
Ut fra en antitetisk tolkning av straffeloven er det altså ikke forbudt å gjøre opptak av en telefonsamtale eller fra et møte som man selv deltar i.
Konklusjon
Vi kan etter dette trekke to hovedkonklusjoner vedrørende rettstilstanden for bruk av hemmelig lydopptak:
Det er ikke straffbart å foreta hemmelige opptak av samtaler, så lenge man selv deltar i samtalen.
Som hovedregel kan slike opptak benyttes som bevis i domstolene.
http://bit.ly/1mfsjav

 

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABEMUNDS

25.02.2015 – Lydopptak i møte med myndighetene – Kirsten Femundsenden griller Borgarting Lagmannsretts leder Lars Kirksæther i Sør-Trøndelag Tingrett

http://on.fb.me/1alpjFx
Robin Davidsen: Om bruk av Lydopptak
Alle har rett til å kunngjøre sin sak offentlig. Det er og blir den enkeltes sak. Kirsten har valgt å være åpen om behandlingen hun har fått av offentlige personer i NAV, Norsk rettssystem og Bank. Og ingen bør nekte henne å ytre sin sak. Denne videoen viser hva lovverket sier om bruk av lydopptak for privatpersoner. Og hvordan Kirsten blir møtt når hun ønsker å kvalitetssikre saken sin med lyd og filmopptak i Sør-Trøndelag Tingrett og Frostating Lagmannsrett. Vi oppmuntrer alle til å gjøre lydopptak i viktige saker som behandles av offentlige personer/etater.
Del gjerne denne filmen og bli med i Støttegruppen for Kirsten:
http://on.fb.me/1aGUyLK

Cassette

Advokatbladet 2013/10: Lydopptak i retten: – Gjør det selv, da vel!
Kristian Foss i Gille advokater har skapt debatt om lydopptak i retten.
Dommerne skylder på pengemangel.
Det handler ikke om kroner og øre; det handler om vilje, mener Foss (…)
Stortinget bestemte i 2005 at lyd- eller videoopptak av forklaringer skal gjøres også i Norge.
Sivilombudsmannen har kritisert manglende gjennomføring av vedtaket.
FN har kritisert land som ikke gjør lydopptak i retten. Men norske domstoler stritter imot (…)
Sorenskriver Kirsti Ramberg i Trondenes trekker også frem at det er ønskelig å gjøre opptak for å dokumentere bevinsføringen i tingretten (…) Dette hadde styrket rettssikkerheten (…) sier sorenskriver Kari Johanne Bjørnøy i Bergen (…)
http://bit.ly/1wzr2S6

ABABADEBAD

2010-10-07 Sivilombudsmannen om skjulte lydopptak og forvaltningsloven

Uttalelse fra sivilombudsmann Arne Fliflet vedrørende skjulte lydopptak som dokumentasjon i sak om retting og sletting av journalopplysninger (Sak 2009/167):

(…) Ombudsmannen fant grunn til å kritisere både Helsetilsynet i Hordalands og Statens helsetilsyns behandling av saken.

Det representerte et brudd på forvaltningslovens krav om at en sak skal være så godt opplyst som mulig før vedtak treffes at lydopptakene ikke ble tatt i betraktning.

Vedtaket i saken syntes heller ikke å tilfredsstille forvaltningslovens innholdsmessige krav til begrunnelse.

Selv om det var positivt at Statens helsetilsyn til slutt vurderte saken konkret, og kom til at lydopptakene burde vært tatt i betraktning, mente ombudsmannen at det på et tidligere tidspunkt burde vært reagert mot Helsetilsynet i fylkets behandling.

Ombudsmannen konkluderte med at Helsetilsynet i Hordalands vedtak, som følge av saksbehandlingsfeilene, måtte anses som ugyldig. Det ble derfor bedt om at saken ble vurdert på nytt (…)

I klagen var det blant annet vist til lydopptakene og utskriftene av disse.
Kravet om retting/sletting ble avslått av tilsynet 14. juli 2008.

Verken lydopptakene eller utskriftene ble kommentert.


Forut for klagen hadde B imidlertid fått muntlig beskjed fra Helsetilsynet i Hordaland om at det, under henvisning til «etiske betenkeligheter», ikke var ønskelig at lydopptakene ble sendt inn til tilsynet (…)

Etter en gjennomgang av klagen og de innhentede saksdokumentene, ble det besluttet å undersøke saken nærmere.

I brev til Statens helsetilsyn ble det vist til utgangspunktet i forvaltningsloven 10. februar 1967 §17 første ledd og §33 femte ledd om at klageinstansen er forpliktet til å påse at saken er «så godt opplyst som mulig før vedtak treffes», og at klageinstansen derfor i utgangspunktet er forpliktet til å ta i betraktning alle foreliggende opplysninger i saken.

Statens helsetilsyn ble bedt om å kommentere om dette rettslige utgangspunktet var tatt i betraktning, eller burde vært tatt i betraktning, ved vurderingen av om lydopptakene kunne brukes som bevis i den foreliggende saken (…)

Ved avslutningen av saken uttalte jeg: «1. Innledning (…) 2. Rettslig utgangspunkt – forvaltningens utredningsplikt

Av forvaltningsloven 10. februar 1967 §17 første ledd følger det at et forvaltningsorgan skal påse «at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes».

Det samme prinsippet gjelder ved klageinstansens behandling av en klagesak, jamfør forvaltningsloven §33 femte ledd.

En konsekvens av dette er at klageinstansen i utgangspunktet er forpliktet til å ta alle foreliggende opplysninger i betraktning ved vurderingen av saken, se blant annet Høyesteretts dom gjengitt i Rt-2000-402 (…)


På denne bakgrunn må det legges til grunn at tilsynet i fylket i utgangspunktet vil være forpliktet til å ta også skjulte lydopptak i betraktning, dersom dette inngår som en del av de foreliggende opplysningene i saken.

Avvik fra dette utgangspunktet forutsetter et særskilt rettslig grunnlag.


3. Unntak fra utredningsplikten – bevisavskjæring i forvaltningssaker

Forvaltningsloven inneholder ingen bestemmelser som uttrykkelig gir forvaltningen adgang til å avskjære bevis eller se bort fra visse typer opplysninger (…)

Slik jeg forstår Statens helsetilsyns redegjørelse i svaret hit, anser tilsynet de skjulte lydopptakene i utgangspunktet som utilbørlig fremskaffet.

Etter en konkret interesseavveining kommer imidlertid tilsynet til at opptakene likevel burde vært tillatt ført som bevis (…)
ABSOM

Det er verken straffbart eller lovstridig å gjøre opptak av samtaler som man selv deltar i, selv om dette holdes skjult for andre samtaleparter (…)

Dersom de kan fremlegge skjulte lydopptak som etter deres oppfatning viser at opplysningene om dem i sønnens journal er feilaktige, har tilsynsmyndighetene ikke anledning til å se bort fra dette.

4. Nærmere om den konkrete saksbehandlingen – konklusjoner: Saken, og spørsmålet om bruk av lydopptakene som bevis, har ikke vært tilfredsstillende håndtert verken av Helsetilsynet i Hordaland eller Statens helsetilsyn (…)

Da Helsetilsynet i Hordaland langt på vei avviste å ta imot lydopptakene i en telefonsamtale, alene under henvisning til «etiske betenkeligheter», slik det fremgår av tilsynets interne notat 2. februar 2008, innebar dette for det første et brudd på utredningsplikten, jamfør forvaltningsloven §17.

For det annet burde det ha fremgått av tilsynets vedtak 14. juli 2008 at det var sett bort fra – potensielt – sentrale deler av sakens faktiske opplysninger.

Det burde også ha vært redegjort for det rettslige grunnlaget for avskjæringen.

Ettersom tilsynets vedtak ikke berører dette overhodet, kan begrunnelsen for vedtaket etter min mening ikke anses å tilfredsstille de innholdsmessige kravene som følger av forvaltningsloven §25 (…)
Selv om jeg ikke har hørt de aktuelle lydopptakene, og ikke kan uttale meg om de faktisk gir grunnlag for å kreve retting eller sletting av journalopplysningene i den konkrete saken, er det ikke vanskelig å forestille seg at denne typen dokumentasjon lett kan kaste nytt lys over saken (…)

http://bit.ly/1iskn2c

ABEFAGLIG

MEN – i enkelte tilfeller KAN det faktisk være tillatt å ta opptak selv om man ikke befinner seg i samme rom, hvilket denne PFU-dommen – (uansett fellende) dog bekrefter:
PFU-sak nr 180/05
KLAGER: Fagforbundet og Jan Davidsen mot NRK Brennpunkt
PUBLISERINGSDATO: 23.08.2005
SØKERSTIKKORD: Skjult kamera/mikrofon, premissene
BEHANDLES I PFU: 28.03.2006
FERDIGBEHANDLET: 28.03.2006
BEHANDLINGSTID: 175 dager
KLAGEGRUPPE: Organisasjon
PFU-KONKLUSJON: Brudd på god presseskikk
HENVISNING VVPL.: 3.3, (3.6), 3.10
(…) Utvalget vil også legge vekt på de signaler NRK sender ut til medvirkende i TV-dokumentarer når redaksjonen velger å publisere opptak av samtaler som er fanget opp av NRKs mikrofoner i rom der kamerateamet ikke var til stede.
Når redaksjonen velger å publisere slike opptak, er det viktig at de medvirkende blir gjort oppmerksom på det før sending.
Utvalget registrerer at Brennpunkt-redaksjonen har gjort dette i en konfronterende form, der de skjulte opptakene blir presentert for intervjuobjektet mens kamera går.
PFU mener at slike metoder unntaksvis kan aksepteres (…)
Oslo, 28. mars 2006
Odd Isungset,
Hilde Haugsgjerd, John Olav Egeland,
Ingeborg Moræus Hanssen, Henrik Syse, Trygve Wyller
http://www.pfu.no/case.php?id=1672

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABESYKEHJEM

Denne saken skapte helt klart presedens:
En pårørende plasserte opptaker i rommet på sykehjemmet der hennes mor tilbrakte sine siste dager, grunnet mistanke om at hun ikke ble ivaretatt på best mulig måte. Hun var altså ikke tilstede selv og deltok i noen samtale, da avvikene ble tapet:
19.10.2011 – Refser Helsetilsynet
Karin Nielsen (bildet) ante at noe var galt, og bestemte seg for å legge igjen en båndopptager da hun forlot sin nå avdøde mor på sykehjemmet. Hun er svært glad for at Sykepleierforbundet nå støtter henne i at moren ble uakseptabelt behandlet .
Helsetilsynet fant ikke brudd på helselovgivningen etter et dødsfall ved et sykehjem i Harstad. Sykepleierforbundets etiske råd reagerer med flengende kritikk (…)
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article1369390.ece

 

ABEDATATI

Datatilsynet – Lydopptak og personopplysningsloven, oppdatert mars 2013
2.2 Hemmelige opptak og opptak til private formål
Hemmelige opptak av samtaler man selv IKKE tar del i, rammes av straffelovens bestemmelser, jf. straffeloven § 145 a.
Men selv om man deltar i samtalen, finnes det klare begrensninger i lovverket, blant annet i personopplysningsloven.
Lydopptak gjort for private formål faller utenfor personopplysningslovens virkeområde (se personopplysningsloven § 3 annet ledd).
Med private formål menes for eksempel privatpersoners ønske om å dokumentere sine telefonsamtaler.
Unntaket gjelder kun for privatpersoner (…)
http://bit.ly/1kOZv5y

 

ABEBERNt

16.04.2008 – Jan Fridthjof Bernt: Taushetsplikt og personvern ved omorganisering av sosial- og helsetjenestene
Taushetsplikt innenfor etaten – Utgangspunktet
Ikke omtalt i NAV-loven.
Men taushetsplikten er i utgangspunktet en personlig plikt for «enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan» (Fvl. § 13 første avsnitt)
Og en plikt ikke bare til å unnlate å aktivt meddele, men til å hindre at andre får adgang til eller kjennskap til» slike opplysninger.
«Andre» er også kolleger ved samme kontor.
Meddelelse eller tilgjengeliggjøring i form av adgang til journaler eller andre dokumenter, fysisk eller elektronisk, må ha hjemmel i lov
http://bit.ly/bdJzpw
(Artikkelen er selvsagt fjernet i dag)
NAV – Erklæring om taushetsplikt vedrørende opplysninger fra Aa-registeret
“Det følger av forskrift om arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret § 15 at enhver som i medhold av forskriften får opplysninger fra Aa-registeret har taushetsplikt etter arbeids- og velferdsforvaltningsloven § 7, jf. forvaltningsloven §§ 13-13e.
Brudd på taushetsplikten kan straffes med bøter eller med fengsel inntil seks måneder, se straffeloven § 121 (…)
http://bit.ly/Zv4b5t

ABEGALEMATIA

2. Nav har angivelig en absolutt taushetsplikt hva gjelder saksforhold. Det er LØGN!

Hva skjer så når borgeren selv velger å løse Nav fra taushetsplikten?
Da kan det bli skikkelig stygt:
I artikkelen av 17.01.2011 –  «Nav vil ikke kommentere saken» – gjorde en tobarnsmor nettopp det!
Dette ville ikke Nav ha noe av, mest sannsynlig fordi de visste at de hadde begått lovbrudd eller grove saksbehandlingfeil og ikke ønsket å vedgå dette.
Derfor valgte Nav-leder Unni Høgåsen (bildet)å projisere etatens egne fataliteter over på tobarnsmoren, ved å kringkaste denne særdeles tvetydige replikken:
«Vi ønsker ikke å uttale oss om denne spesielle saken fordi vi mener det er det beste for denne brukeren.»
http://bit.ly/1jbCnRl
Høgåsen skulle ha vært sparket på dagen!
Med sin strategisk feige og belastende uttalelse umyndiggjør hun faktisk damen – verken mer eller mindre, og da bør Høgåsen også vite at oppmerksomheten til leserene i dette hun så infamt velger å avlede med, uvergelig blir rettet mot;

 

 

 

Umyndiggjørelsesloven
De sentrale vilkårene for umyndigjøring framgår av lovens § 1:
§ 1. De som har fylt 18 år, kan settes under vergemål (umyndiggjøres):
1) naar de paa Grund af Aandssvaghed eller Sindssygdom eller, fordi de er forfaldne til Drukkenskab eller ødelæggende Brug af Morfin eller andre Beruselses- eller Bedøvelsesmidler, mangler Evnen til at drage Omsorg for sig eller sit Gods, eller
2) naar de paa Grund af Blindhed, manglende Taleevne eller anden legemlig Mangel eller Skrøbelighed mangler Evnen til at drage Omsorg for sig eller sit Gods, og de derhos selv samtykker i Værgemaalet, eller dette maa ansees nødvendigt for at beskytte dem mod paaviselig Fare for egennyttige Efterstræbelser fra andres Side, eller
3) naar de ved Drik, Spil eller Udsvævelser eller iøvrigt ved aabenbart uvittig Adfærd forøder eller spilder sit Gods, saa at Trang opstaar for dem eller deres Familie eller maa forudsees at ville indtræde, om de ei sættes under Værgemaal, eller
Det er i dag helt uvanlig at noen blir umyndiggjort. I stedet blir det som regel oppnevnt en hjelpeverge med hjemmel i vergemålsloven (…)
http://bit.ly/NzWBFH
Og det er uendelig mye mer kritikkverdig å lede fokuset mot overnevnte, enn å holde totalt kjeft!

ABEBØSSHAGEN

En annen forkastelig «strategi» fra tomfyllet i forvaltningen som i realiteten ikke fraviker nevneverdig fra den overnevnte.
Her påstår dog Navlederen ikke at borgeren det gjelder er utilregnelig, men lyver glatt om egen kompetanse på bekostning av mannen som overhodet ikke hadde fått bistanden som Navlederen hevdet!:
Korte svar fra Nav09.07.2012: Tom Østhagen (bildet) ( leder for Nav Kongsvinger):
Det har vært hyppig kontakt mellom ulike deler av kommunen og bruker, hele tiden for å imøtekomme de behov og rettigheter han har.»
Dersom det har vært så hyppig kontakt for å imøtekomme hans behov og rettigheter: Hvorfor var ikke noe på plass da han flyttet inn, og det heller ikke per dags dato har vært noen ytterligere oppfølging?
«Som nevnt har han fått bolig, og får nå hjelp til å etablere seg i denne. Vi, det vil si kommunen, følger opp dette, avslutter Østhagen».
Da Glåmdalen besøkte «Svein» ved 13.30-tida i går, tre døgn etter at han flyttet inn, hadde han fortsatt ikke fått noen slik oppfølging.»
http://bit.ly/1dxuz4I

ABEBELES

En sak til om uvillige forvaltningskriminelle:
04.11.2010 (…) I en konkret sak fritok en NAV-bruker etaten fra taushetsplikten i sin sak om lønnstilskudd.
Mannen ønsket å synliggjøre det han mente var en systemfeil, men dette ble svært vanskelig da det lokale NAV-kontoret nektet å gi en forklaring på hvorfor midlene til tiltaket ble stanset.
Han reagerte på NAVs behandling og ville få fram at systemet ikke fungerer.
Når NAV ikke går inn i saken, så fratar de ham muligheten til å være en «varsler» for samfunnet.
På denne måten trenger ikke NAV å forsvare sine beslutninger overfor innbyggerne (…)
– Men er det respekt for brukeren å ikke snakke om den konkrete saken når man fritas for taushetsplikten og kun gi generelle vurderinger?
– Ja. Vår vurdering er at det vil så tvil om vi forvalter informasjon som er gitt i fortrolighet. Det er et valg vi har gjort, vi tror det er høy risiko for at brukerne da vil tro at vi bruker fortrolige personopplysninger, sier Apenes (…)
http://bit.ly/1j4Bcmt
P*SSPRAT! «Det er et valg vi har gjort» – Hans pompøse utbasunering bunner ikke i annet enn forvaltningens hjemmelagde regler, og er overhodet ikke forankret i noen form for legitimitet!:
Fraværende rettssikkerhet for mange av landets borgere (Forvaltningenes hjemmelagde regler)
http://bit.ly/vZ5qgK
ABAHANNSelv tidligere Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm, bekreftet at hun hadde full anledning til å kommentere enkeltsaker, hvis klagerens navn er oppgitt (to eksempler):
Skriftlig spørsmål fra Robert Eriksson (FrP) til arbeidsministeren
Dokument nr. 15:1777 (2010-2011)
Besvart: 26.08.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm (…)
«Representanten Robert Eriksson stiller spørsmål som vedrører en enkeltsak fra NAV Bjerke. Jeg oppfatter at saken i hovedsak omhandler Arbeids- og velferdsetatens håndtering og service overfor brukeren.
Da brukeren ikke er identifisert, kan jeg ikke kommentere saken spesielt».
http://bit.ly/Hhv9mz
Skriftleg spørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til arbeidsministeren – Dokument nr. 15:1830 (2010-2011) Innlevert: 25.08.2011 – Besvart av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm: (…)
«Representanten Vigdis Giltun stiller spørsmål som vedrører en klage til NAV Pensjon.
Da brukeren ikke er identifisert, kan jeg ikke kommentere saken spesielt.»
http://bit.ly/1qeVZnt

 

 

 

Når Nav lyver, og stupid, steilt og beleilig hevder at de ikke kan uttale seg i saker selv om søkeren har fritatt etaten fra taushetsplikten – med «begrunnelse» om at det er «valg de har tatt» – at all personlig data er konfidensiell og kun søkeren og NAV har tilgang til den, les endelig følgende artikeler, som verifiserer at Nav aldri mer kan skjule seg bak sine feige floskler. De kan ikke forskjellsbehandle hva gjelder såpass klare forhold :
10.06.2013: Martin fikk bare noen timer i Forsvaret. Uventet måtte han reise hjem til null skole og null jobb. Og stanget hodet i Nav.
«Martin har fritatt Nav for taushetsplikten. Lederen for Nav-kontoret på 19-åringens hjemsted kan derfor uttale seg konkret om saken hans.»
http://bit.ly/1gwHUjm
Her er en annen sak der Navrammede Randi Sandvik og hennes mann fritok Nav fra taushetsplikten – og etaten vitterlig kommenterte denne!
12.09.2013: Kjøpte rullestol-bil etter Nav-avslag
http://bit.ly/1gwGvJu
Så: Enkelte brodne skår i forvaltningen nekter altså å uttale seg i enkeltsaker selv om de fritas for taushetsplikten og nekter å bli tapet eller konfrontert med lydopptak, alt mens de har et avlytningssystem som nesten overgår PSTs, og selv følger godt med på hva søkere av diverse ytelser foretar seg på nettet – hvis skrekkhistorier og horrible erfaringer de viser at de har med etaten aldri blir agert på, mens alt som kan likne på trygdesvindel blir tatt meget seriøst.
Det bekreftes bortenfor en hver tvil med denne artikkelen av 05.11.2013:
ABEBARMØY
Mistet trygd etter reportasje i Karmøynytt
(…) Et brev datert samme dag som reportasjen stod på trykk fortalte at NAV med øyeblikkelig virkning stoppet alle trygdeutbetalinger han har mottatt fra det offentlige.
«Ut fra disse nye opplysningene om søkers livssituasjon, fyller søker ikke lengre vilkårene for sosialhjelp etter §18 i lov om sosiale tjenester i NAV», heter det i brevet som Karmøynytt har fått tilgang til.
I brevet vises det til artikkelen og opplsyninger som etaten har funnet om Fagerland på Facebook.
«Disse opplysningene har NAV kommet over gjennom en gruppe på Facebook, samt artikkel i lokal avis om nyåpnet blomsterbutikk»,skriver saksbehandler (…)
Leder av NAV Karmøy, Marit Elise Mølstre (bildet) ønsker ikke å kommentere enkeltsaker gjennom Karmøynytt.
Hun avviser likevel at det er mulig for dem å dekke utgifter til livsopphold i en overgang mellom sosialstønad og nytt arbeid.
Hun bekrefter samtidig at de bruker sosiale medier og lokalaviser som grunnlag for å vurdere hvem som skal ha sosialhjelp eller ikke.
NAV bruker informasjonen som er tilgjenglig, sier Mølstre i en kort kommentar.
http://bit.ly/1pbhCTo

ABAMOON

25.05.2012- Rapport: Nav bruker avhørsmetoder for å avsløre juks
«I rapporten står det at Nav bruker Facebook for å avsløre om folk tusker til seg penger i forbindelse med stønader til enslige forsørgere og sykepenger. Kjersti Monland, direktør for spesialenhetslinjen i Arbeids- og velferdsdirektoratet mener at Facebook-bruk og oppringning av naboer er innen lovverket.»
https://kommunal-rapport.no/artikkel/rapport_nav_bruker_avhorsmetoder_for_a_avslore_juks
Relevante poster herunder:
Nav snoker på deg
https://sommer17.wordpress.com/2017/01/05/nav-snoker-pa-deg/
Tomfyllet Kjersti Monland – Ytelsesdirektør i Nav
https://sommer17.wordpress.com/2016/11/30/tomfyllet-kjersti-monland-ytelsesdirektor-i-nav/

 

BLOGGGGGG

 

Her var Nav også hjertelig til stede – som alltid når det er tale om mistanke om trygdemisbruk eller urettmessig tilsniking av diverse ytelser.
Men snokingen som de så villig – og så inkompetent demonstrerer at de bedriver, anvendes aldri – ALDRI til «brukerens» beste!:
28.10.2010 – Nav mener Gudrun (23) blogger for mye til å være syk
«Vedlagt følger noen av innleggene du har publisert i perioden fra du fremsatte krav om AAP til oktober. Ut fra det generelt høye aktivitetsnivået på bloggen din, har vi vanskelig for å se at du kan regnes som arbeidsufør.»
http://bit.ly/1enCeBD
Nav måtte snu i den saken!
Les i denne forbindelse:
UHURU oppfordrer deg til å skrive til Nav, og om etatens angivelige spesialistkompetanse på blogging:
http://bit.ly/gbEltH
VIRKELIG!!! I dag 25.03.2014 oppdager jeg plutselig denne artikkelen:
ABEHAUGSNAKK
Anne Kverneland Bogsnes (bildet) fylkesdirektør i Nav Hordaland 10.03 2014:
«Nav Hordaland har en åpen og ærlig kommunikasjonsstrategi som innebærer at vi gjerne svarer på henvendelser fra media. Vi anstrenger oss for å være både lett tilgjengelige og løsningsdyktige når vi bistår media.
Nå har vi også gjort det lettere for journalistene å få tilgang til informasjon i personsaker, ved at personen det gjelder kan oppheve vår taushetsplikt i aktuelle saker.
På denne måten kan vi både bidra med supplerende informasjon om regelverk, svare på påstander og selvsagt både innrømme feil og tilbakevise usannheter.»
http://bit.ly/1p25Zjf
Da er det jo ikke lenger noe å lure på da!
Den neste idioten i etaten som gjemmer seg bak Navs angivelige taushetsplikt trass fritak, skal få svare for seg!
28.12.2011 – Flyttet til Thailand – fikk NAV-mareritt
«NAV kan ikke svare på enkeltsaker, men skriver følgende i en epost til NA24:
Generelt sett skal alle henvendelser vi mottar behandles fortløpende.»
http://bit.ly/1cHmwEy

 

 

Her må jeg samtidig ta med noe annet viktig:
16. februar 2011 får NAV Internasjonalt sterk kritikk for brudd på arkivrutinene sak samt manglende svar på henvendelser fra eposthenvendelser fra en bruker.
Les hele uttalelsen her.
Nav Internasjonalts behandling av en anke til Trygderetten og andre e-posthenvendelser 16. februar 2011 (Sak 2010/1518)
http://bit.ly/1hKkow1
31. mai 2011 får Nav Forvaltning Bergen sterk kritikk for ha rotet bort en innkommet klage fra bruker. NAV Bergen unnlot også å svare på purringer i saken. Les hele uttalelsen her.
Nav Forvaltning Bergens behandling av klagesak om uførepensjon
31. mai 2011 (Sak 2010/2436)
http://bit.ly/1dv6jA4

 

EPOSTT

 

Det følgende, kan dere sende tomfyllet i Forvaltningen som påstår at de ikke har myndighet til «å saksbehandle» – dvs. kommunisere og svare på enkle spørsmål over epost:
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
§ 15 a.(elektronisk kommunikasjon)
«Et forvaltningsorgan kan benytte elektronisk kommunikasjon når det henvender seg til andre (…)
Alle som henvender seg til et forvaltningsorgan kan benytte elektronisk kommunikasjon dersom forvaltningsorganet har lagt til rette for dette, det skjer på den anviste måten og ikke annet følger av lov eller forskrift gitt i medhold av lov.»
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10

 

ABAGESS

30.05.2014 – Aftenbladet: Her kan du søke Google om å bli slettet.
Men det skal svært mye til for å få slettet informasjon om kriminalitet eller noe du har gjort som offentlig tjenestemann.
Med bakgrunn i dommen fra EU-domstolen tidligere i mai kan du nå sende en forespørsel for å fjernet informasjon fra Google som er feil, foreldet eller irrelevant.
Men det vil ikke være fritt frem (…)
Google skriver blant annet at informasjon om for eksempel finanssvindel, pliktforsømmelse, straffesaksdommer eller din opptreden som offentlig tjenestemann vil være av offentlig interesse.
http://bit.ly/1nRyKm7

 

aboobb

Nav – Krav om tapede samtaler (Facebookgruppe)
http://on.fb.me/JpqqHE
Opptak i møtet med Nav (på Blogg)
http://bit.ly/oZdafr
Nav – Krav om lydopptak (på Blogg)
http://bit.ly/17jggCU
Nav St.Hanshaugen sosial – Lydopptakene
Dette er hva journalistene ikke ønsker å opplyse almennheten om:
http://t.co/3poMZUDgVE
Forvaltningskriminaliteten i Nav – Brukerutvalgene:
http://bit.ly/1gF3cWm
Listen over alle bloggposter
http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

mars 2014
M T O T F L S
« feb   apr »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 051 andre følgere

%d bloggere like this: