Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Innlegg fra Navgruppa på Facebook – Del 1


ABEBAKOLA
Denne posten vil oppdateres.
Jeg er en av to administratorer for Facebookgruppa NAV –  når du trodde du hade nådd bånn, hjelper NAV deg mye lenger ned:
http://on.fb.me/1d0cKex
Viktige oppdateringer der inne vil fortløpende samles her i bloggposter, fordi Facebook for lengst har utradert funksjonen med sidetall på gruppa der man kunne bla seg frem og tilbake for å lese nyheter.

ABEBHJK

19.02.2014 Jeg vil ikke være en byrde for samfunnet
«Uføretrygdede Ole Jørgen Holand vil ut i jobb. Han ønsker råd, men føler Nav møter ham med en kald skulder. – Vi kan ikke aktivisere alle, svarer Nav.»
http://bit.ly/1hQ2ooL
Nei. Men uføre som Nav har omfattende legejournaler på som kunne ha tapetsert hele lokalet fra vegg til vegg og attestert at søkeren overhodet ikke vil klare å stå i et arbeide, skal de på død og liv sette i aktivitet!
Leder for Nav Sandefjord, Svein Greger var imidlertid anstendig nok til å komme med denne etterlengtede innrømmelsen:
«Det er av og til forskjeller mellom enkeltpersoners ønsker og behov og det vi kan tilby. Det er ikke mulig å aktivisere alle som ønsker det. Til det er det for få tiltaksplasser og tilrettelagte arbeidsplasser, både kommunalt og i det ordinære arbeidslivet.» (sitat slutt)

ABELALALA

24.02.2014 – «På Nav-kurs for å få jobb som ikke finnes»
«Da jeg ringte NAV for å spørre min kontakt om å slippe å få min personlighet utviklet, var nemlig han også på kurs. Så her er alle i aktivitet. Hva er så hensikten?»
http://bit.ly/1nvrsE5
Nav-ansatte kjenner ikke arbeidslivet – Magasinet Velferd
Publisert: 17. februar 2014
«En av Navs hovedoppgaver er å få folk i arbeid.
Men Nav-ansatte mangler kunnskap om arbeidslivet og har lite kontakt med arbeidsgivere, ifølge en intern rapport om ressurssituasjonen i Nav (…)
«Når du spør meg om arbeidsmarkedet hos oss, må jeg være ærlig å si at det har jeg begrenset kunnskap om», vedgår en Nav-medarbeider som er gjengitt i rapporten.
Rapporten bekrefter det vi har visst en stund; at det har vært for lite kompetanse, trykk og satsing på markedsarbeidet. Å bli bedre på dette området er en av våre hovedprioriteringer, sier tjenestedirektør Bjørn Gudbjørgsrud i Nav.»
http://bit.ly/1hmBEc9

ABEGU

Ja!  – Hvor lenge siden er det at Nav ble opprettet igjen – og før dette Aetat? … År 2000!
Her står i realiteten sjefsposøren i bingen og faktisk vedgår at de Navansatte ikke ANER hva de har drevet med vedrørende etatens absolutte hovedfokus – Arbeidslinja i alle disse år!

ABEBEKSON

Har Eriksson på seg hjelm for at ikke hjernen hans skal falle ut!?
Arbeids- og sosialdepartementet Nyhet, 20.02.2014
Eriksson på uanmeldt tilsyn
Samarbeidsprosjektet er et nybrottsarbeid for å stanse organisert arbeidsmiljøkriminalitet (…)
Eriksson; «Jeg tror vi på sikt også skal ta med Nav i dette samarbeidet.»
http://bit.ly/1nPNsnX
Vel – det er få … om INGEN etater, institusjoner eller andre foretak her til lands som utøver større kriminalitet – både arbeidsmiljø- og forvaltningsmessig som Nav!
Så – Hvorfor ikke like godt ta yrkesforbryterene med inn i «nybrottsarbeidet»!?
Godnatt lille jord…

ABEHJORTA

EN MÅNED TIDLIGERE  – Advokatfirmaet Hjort –  leder 20.01.2014:
Mer enn nok kriminalitet til alle
«Fagetater som Nav, tollvesenet og skatteetaten bør absolutt ikke gis straffeprosessuell etterforskningskompetanse og påtaleansvar. Det legger press på våre rettsikkerhetsgarantier som vårt rettssystem er bygget på (…)
Arbeidsgruppens forslag om å legge etterforsknings- og påtalekompetanse til ulike fagetater kommer heldigvis aldri til å endre status fra forslag.
Forslaget representerer likevel et press på våre rettsikkerhetsgarantier på området for økonomiske straffesaker.
Det er derfor grunn til å rope varsko når slikt kommer fra etatenes egne jurister i en veloverveid, men likevel dessverre altfor ensidig rapport.»
http://bit.ly/1mVniRX
Evner da ikke Eriksson en gang å LESE, og raske med seg det mest elementære av visdom!?

ABEBLAGGE

Høyre på Facebook delte Erna Solberg sin status av 10.03.2014:
(…) Hva mener du regjeringen bør prioritere for å levere det vi har lovet? Nå er regjeringen samlet for å jobbe med budsjettet for 2015 (…)  Vi skal skape pasientenes helsevesen og forenkle, fornye og forbedre offentlig sektor (…)
Jeg svarte:
Vedrørende Regjeringens overnevnte lovnad om å «fornye og forbedre offentlig sektor», les «Tåka Freeman»s svært treffende og gravalvorlige satire over Nav av 14. mars 2014 (på Navgruppa):
En saksbehandler ved NAV løper inn til sin overordnet og rådspør seg rundt en vanskelig klient.
Lederen spør hva saken gjelder og saksbehandleren legger ut.
«Vedkommende spør hva slags muligheter vi kan tilby og hvilket rettigheter som finnes»
Den overordnede sier
«I følge den nye målstyringen trenger vi å fylle sosial eller uførestatistikken. Tilby vedkommende noe man absolutt ikke passer til og trener sakene til han gir opp og blir føyelig, slik vi pleier å gjøre»
Saksbehandleren spør om hva man gjør om vedkommende klager.
Lederen svarer

«ikke noe å bekymre seg over. Vi bare dokumenterer hans fortvilelse som ustabilitet når den dukker opp og sier bare at vi ikke kan skjønne de voldsomme reaksjonene… som vanlig»

Saksbehandleren «men hva om vekommende går til media»

Leder «Da beklager vi bare at vedkommende oppfatter det slik og at vi prinsippielt ikke uttaler oss i enkeltsaker. Så legger vi til en uttalelse om at vi kun vil våre klienters beste»

Lederen løfter øynene opp fra Se og Hør og ser strengt på saksbehandleren og sier «Si meg en ting.. Sendte jeg ikke deg på internt kurs forrige uke hvor dette spesifikt var på pensum» (sitat slutt)

ABEGJEMME

06.08.2009: Nav bekrefter at journaler sensureres
Nav forbeholder seg retten til å arkivere hva de syns om deg. 
Dokumentene får du ikke se:

«Tønnessen mener Krekens tilfelle dreier seg om innsyn i sakens dokumenter, og ikke endring av orginaldokumenter. Ifølge fylkesdirektøren kan Nav selv bestemme hva de ønsker at brukeren skal få lese. De kan med andre ord gjøre endringer i kopien som du får tilgang til»
Les resten her:
http://bit.ly/7zrZC

ABEBIK

19.02.2014 – Eriksson i 2011: Fjern stønaden
Eriksson i 2014: Skal få mer kunnskap
«Forslagsstillerne viser til at 6000 kroner er mye penger for en ungdom som bor hjemme og ikke betaler for seg.» (Individstønad)
http://bit.ly/1fOnC3L
HVA?! Dette er nøyaktig samme sum – nær med et par hundre kroners forskjell som en voksen enslig person skal klare seg med i måneden på minste sosialhjelps norm til ALLE livsnødvendigheter – utenom husleie og støm! – Lege, medisiner, forsikringer, mat, telefon, klær, reise, osv. osv.
HVA BEGRUNNER DE DETTE MED!?

ABEHETTEFLETTE

Må fremheves igjen:
25.08.2013 – «Huitfeldt tar til orde for ikke å behandle alle brukere likt.
Hvis du har en klar diagnose hvor du er sjuk og ikke er aktuell for arbeidsmarkedstiltak, skal du ikke behandles som de andre.
Oppfølgingsregimene er godt ment, men folk med forskjellige diagnoser må behandles forskjellig».
http://bit.ly/1aEohTi
Men dette er KRAV som for lengst er IMPLEMENTERT i etatens grunnlag, og det for hele åtte år siden!
Hvorfor reageres det først så vanvittig mange år etter!?
Etter at brudd på lov- etikk og regelverk har tatt plass noen hundre tusen ganger!
Og hva betyr dette hun sier:
«Det kan være enkeltansatte som svikter, men det kan også være at systemene ikke tar nok hensyn til at folk har forskjellige diagnoser.»
HVA DA «SYSTEMENE»?!
HVORFOR SETTER HUN OPP ET «SKILLE» MELLOM ENKELTANSATTE OG «SYSTEMENE»?!
DET ER JO NETTOPP ENKELTANSATTE SOM OPERERER INNENFOR SYSTEMENE – IKKE MASKINER!
Det er enkeltansatte – ofte uten påkrevd kompetanse og med hodet under armen og armen i bind, som «behandler» de søknader som kan bety liv eller død for søkeren å motta vettuge og faglig forsvarlige avgjørelser på.

ABEBILOM

SIVILOMBUDSMANNEN – ÅRET ER 2007!:
39. Arbeids- og velferdsetatens veiledningsplikt og utrednings- og informasjonsplikt
(Sak 2007/713)
Den veiledningssvikt som Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (…) mener å ha erfart gjennom sine medlemmers tilbakemeldinger synes nettopp å illustrere og konkretisere denne utfordringen noe nærmere.
Det gjelder blant annet at «førstelinjen» synes å trenge bedre innsikt i og forståelse for at én og samme funksjonshemming eller sykdom kan gi svært forskjellig utslag, og derfor ikke behøver å føre til (tilnærmet) samme (slags) behov hos alle med tilsynelatende samme diagnose (…)
Jeg har merket meg Navs uttalelse om at møtet mellom veiledere og brukere skal bygge på respekt, forståelse og innlevelsesevne og at Nav i tillegg skal sikre brukernes rett til innflytelse og medvirkning (…)
Det budskapet og utgangspunktet som promoteres internt er at den enkelte er unik, og har unike bistandsbehov – på tvers av en lang rekke potensielle målgrupper (alder, kjønn, etnisitet, type funksjonshemming osv)
http://bit.ly/1g6uScY

ABEBØLLE

Ja. Da kan man jo med det samme ta en titt på hva stupiditetens høyborg klarte å vrenge ut av seg i denne tvisten:
Nav Forvaltning Bergens behandling av klagesak om uførepensjon
31. mai 2011 (Sak 2010/2436)
(…) A skrev at hun ikke var blitt holdt underrettet om saksbehandlingstiden, at hun selv «hele tiden» hadde måttet purre på saken, og at hun var blitt henvist frem og tilbake i forvaltningen.
Hun skrev også at hun hadde lære- og skrivevansker og psykiske plager i form av sterk angst, og at det var vanskelig for henne å ta tak i saken selv og «svært tungt og frustrerende» å forholde seg til Nav.
Nav-kontoret uttalte (…):
«Vi har ikke tatt spesielle hensyn til A sin helsesituasjon i denne saken. Vi liker å tenke at vi behandler alle likt, og føler vi har gjort det som står i vår makt for å fremskaffe sak og klage.» (…)
Sivilombudsmannen avsluttet:
Da både denne saken og tidligere saker her gir grunn til tvil om arkivrutinene ved Nav Forvaltning Bergen har vært forsvarlige og i henhold til gjeldende regler, har jeg funnet grunn til å orientere Riksarkivet, ved en anonymisert kopi av dette brevet. Riksarkivet kan, etter lov 4. desember 1992 nr. 126 om arkiv § 7, gi veiledning og føre tilsyn med arkivarbeidet i offentlige organer.»
http://bit.ly/1f27DQ3

arob

Robert Eriksson på Facebook 14.02.2014 – Hvordan kan jeg gjøre NAV bedre? (utdrag)
Torsdag 6. mars inviterer jeg til et møte for NAV-brukere som ønsker å dele sine erfaringer med meg.
Gjennom gruppesamtaler og diskusjon vil jeg høre hva som er dine opplevelser med NAV, og hva du mener er det viktigste jeg må endre på.
Ønsker du å bli en av dem som møter meg for å gi råd?
Meld deg på ved å bruke dette kontaktskjemaet:
Dersom det skulle bli stor interesse kommer et tilfeldig utvalg påmeldte til å bli trukket ut.
Med vennlig hilsen
Robert Eriksson
Arbeids- og sosialminister
MERK: På grunn av sikkerhetshensyn anbefales det å møte opp med minst mulig bagasje. De som likevel skulle velge å ha med seg ryggsekker, vesker eller lignende må være forberedt på å få dette gjennomlyst (sitat slutt)
Og jeg sendte ham en henvendelse, i form av et utdrag fra bloggposten jeg skrev:
Journaliststandens tabuemne
http://bit.ly/1bwnk1a
Og fra denne posten:
Til Arbeidsminister Robert Eriksson
http://bit.ly/1e7wos2
Selvsagt ble jeg ikke en av «Erikssons utvalgte», før ville han nok ha tatt seg et syrebad!
En respons til Erikssons invitasjon:
Jan-Eirik Frivåg (Lærer at Andøy videregående skole):
«Min opplevelse av NAV er at der er en gjeng flotte mennesker som arbeider vettet av seg for å gjøre en gjeng surmulere fornøyd, mens de eleverer til et nytt stadium av surk.
Jeg har møtt travle, hyggelige og velvillige mennesker som har gjort sitt beste for å løse floker som da jeg hadde glemt å fornye helsekortet mitt og skulle utenlands.
De svingte opp med nødløsning og permanent løsning, dvs. nytt kort innen jeg dro. Supert!»
Min respons til FrivågFor noen eksepsjonelle slutninger, lærer!
Ikke bare har du status gjennom ditt yrke, du ligger ikke i bånn av «hierarkiet» – og velvillighet provideres gjerne de ressurssterke som har sine fagforeninger i ryggen!
«Gjengen» du konkretiserer som «surmulere» er mange de som bokstavelig talt kjemper for livet, mens illvillige ansatte og deres overordnede agerer idioter og besvarer et hvert tilløp til klager med Goddag mann- økseskaftsvar da de vet at de kommer unna med hva som helst, siden ubemidlede borgere ikke kan betale det det koster for å la rettferdigheten skje fyllest!

Jacob Aars ved Uni Rokkansenteret 26.10.2011Tar ikke ansvar for Nav-kontorene
Politikerne har abdisert.
Det er rådmennene som utøver kommunenes eierskap til Nav-kontoret.
At politikerne ikke engasjerer seg mer i Nav, forklarer han på denne måten:
Det kan skyldes at lokalpolitikerne ønsker å skyve ansvaret for reformen over på staten.
Men det kan også skyldes at de opplever at de har liten innflytelse og handlingsrom.
At politikerne setter seg på sidelinjen, kan være et tegn på resignasjon (…)
http://bit.ly/xBGjLt
26.10.2011: Kommunepolitikerne på sidelinjen i NAV-samspillet
“Kommunepolitikerne føler lite eierskap til sine lokale NAV-kontor selv om det er de som er eiere (…)
Kun drøyt 50 prosent av ordførere og rådmenn sier de har en ansvarsfølelse ovenfor sine NAV-kontor.”
http://bit.ly/yOwBtf
Vel… da gjenstår det vel ikke annet enn å konkludere med følgende:
Når den menneskelige lovgivning avviker fra fornuften blir den ond. Den mister sin karakter av lov og blir snarere en form for vold.
http://bit.ly/ejaH4
Når man ringer Nav og skal ha tak i saksbehandler, får en som oftest til svar at vedkommende er i / står på farten til et møte.
Til dette har jeg å si:

ABEBATHE

Dette innlegget er også vist på Origo:
http://bit.ly/1qN5Mm5
Del 2 (Origo)
http://bit.ly/NpiKGH
Forvaltningskriminaliteten i Nav – Brukerutvalgene:
http://bit.ly/1gF3cWm
Nav kan ikke nekte lydopptak!
http://bit.ly/1pihBNA
Innlegget forkortet på Origo:
http://bit.ly/1grrJUI
Innlegget som fulgte overnevnte poster:
Sosialhjelpsnormen må heves:
http://t.co/FVqwWf2uoX
26.01.2014 – Til Arbeidsminister Robert Eriksson
Jeg skal dø lenge før tiden fordi jeg på snart 6. året – (og uforskyldt) er mottaker av minste sosialhjelps norm med alvorlige sykdommer i bunn. Det bekymrer meg stort, for jeg har barn!
Og ingen hjelp er det å få – tvert i mot.
Jeg er en varsler: (…)
http://bit.ly/1e7wos2

ABCKIN

05.04.2014 – Dokumentarserie om forvaltningskriminaliteten i Nav, og Brukerutvalgene.
Innlegget på Origo:
http://bit.ly/1iaDtGA
På blogg:
http://bit.ly/1dXD92p
Del 2:
http://bit.ly/1iaDtGA
Del 3 – 06.04.2014
I Del 1 startet jeg:
Hva i helvete er det Brukerorganisasjonene driver med?
Får de i det hele tatt betalt?

I såfall for hva da?
Det er Brukerorganisasjonene og Fattignorge som skulle ha talt borgerenes sak og fått historier om forvaltningskriminalitet ut, opp og fram!
Men hva har vi hørt fra den kanten?
Hvilke himmelropende radikale endringer til det bedre for borgerens beste har de arbeidet med å få til?
Nada!
Jeg har ikke lest et kløyva ord fra dem på flere år, om hvordan de ivaretar deres oppgave overfor oss Navrammede utenom dette svadamentet!: (…)
Og Fattignorges store svik mot landets rettsløse borgere år 2010 i Maktbastionens mest spektakulære veloverveide maskespill: (…)
Klovner og feiginger, var det de viste seg å være når det virkelig gjaldt!
http://bit.ly/QUoqLx
Jeanines Blogg – Når offentlig sektor misbruker makt på Facebook:
http://on.fb.me/1knxm3k
Index Listen over alle bloggposter:
http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Informasjon

Dette innlegget ble postet den mars 16, 2014 av i Politikk med stikkord , .
Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

mars 2014
M T O T F L S
« feb   apr »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 052 andre følgere

%d bloggere like this: