Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Nav har ignorert Stortingets krav – Hvordan er dette muliggjort?


ABEBISEHvordan kan forvaltningskriminelle aktører i Nav ignorere «Stortingets krav» og – slippe unna med det … helt uten at påkrevde sanksjoner settes i verk?
Tror de at Navrammede borgere i dette landet generelt er analfabeter og tomsinger?

SPILLET FOR GALLERIET

Stortinget – Møte tirsdag den 11. februar 2014 kl. 10
Dato: 11.02.2014
President: Olemic Thommessen
Sak nr. 3
Interpellasjon fra representanten Lise Christoffersen til arbeids- og sosialministeren:
«Nav-reformen skulle gi brukerne en enklere hverdag, med én dør inn til tjenester og tiltak der det før var tre.
Individuell tilpasning og tett oppfølging var viktige stikkord. Reformen følgeevalueres på oppdrag fra departementet.
Riksrevisjonen har gjort undersøkelser.
Som stortingsrepresentanter mottar vi ofte henvendelser, både fra enkeltpersoner og arbeidsgivere.
Reformen er stadig tema i media.
28. november 2013 skrev f.eks. Dagbladet om lesernes egne Nav-historier, både positive og negative.
Nav-direktøren lanserte der fem nye tiltak til forbedringer.
Statsråden har tidligere lansert en rekke endringsforslag.
I regjeringsplattformen varsles det en full gjennomgang av Nav.
Hvordan ser statsråden for seg at denne prosessen skal gjennomføres, administrativt og på tiltakssida, hvilke milepæler ser han for seg, hvordan skal resultater måles, og på hvilken måte vil Stortinget bli involvert og informert?»
http://bit.ly/1hXVg6C
ABEBALER
Se video:
Videoarkiv
Storting tirsdag den 11. februar 2014, kl. 10:00
Lise Christoffersen (Arbeids- og sosialkomiteen (A)) er første taler og jeg siterer fra videoen:
«På hvilken måte vil Stortinget bli involvert, og informert»?
«Det er en interpellasjon om administrativt ansvar, men vel så mye om POLITISK ansvar, i Storting, Regjering og kommunestyrer for å nå det som er målet, nemlig (…) og en god, løpende saksbehandlig enten det er små enkle saker, eller større og mere sammensatte (…)
De som ikke hadde restarbeidsevne, skulle også raskere over på trygd.
Folk skulle SLIPPE å gå på tiltak, som opplevdes lite meningsfylte, og som «alle» – i gåseøyne, visste ikke ville føre noe steds hen!
Ressursene skulle brukes på dem som kunne ha et yrkesliv foran seg!
Et tverrfaglig samarbeide skulle sikre et skreddersydd opplegg for den enkelte bruker!
Det er mye som kan tyde på at det ikke oppleves sånn alltid! (sitat slutt)
Så trekker hun frem Dagbladets historie om kreftsyke John Rasmussen og hans kamp for å få tak i saksbehandler – dog utelot hun at han er Dagbladjournalist, og fortsetter videre med å si at det er mange slike historier.
Hun skryter også av Navdirektøren iht. hans reaksjon på Rasmussens historie, og jeg siterer:
«I stedet for å gå i forsvarsposisjon, så velger han å bruke folks erfaringer som utgangspunkt for læring og forbedringer.
Men det forplikter, og da må det også leveres resultater.
Og en måte å lære på, kan jo være å se hen til de Navkontorer som har gode resultater å vise til.» (sitat slutt)
Men det er ikke rett!
ABestad
Navdirektør Joakim Lystad gikk så absolutt i forsvarsposisjon – og ikke bare det, han befalte utstrakt knebling av kritiske ytringer om Navs metoder!

Her er hva han meddelte oss:
«Den offentlige debatten om Nav må foregå på riktig side av skillet mellom konstruktiv kritikk og farlig hetsing.
Vi vil ha slutt på hetsingen av Nav-ansatte i nettavisenes kommentarfelt og i sosiale medier, og vi ønsker en mer nyansert fremstilling i den offentlige debatten.
Vi mener mediene må være varsomme og noen ganger stenge kommentarfelt»
Og jeg svarte, i blogginnlegget jeg sporenstreks forfattet 29.11.2013Navdirektør Joakim Lystad og Dagbladets journalist:
Pressen valgte å gjøre knefall, og denne måneds artikler om temaet på nettet ble derfor heller ikke ledsaget av et kommentarfelt – verken i Dagens Næringsliv eller i Dagbladets tidligere artikkel – ei heller på deres FB-sider!
STERKT bekymringsverdig! :
http://bit.ly/1b5f6Xd
Christoffersen belyste videre «bedriftskulturer» og at det er den enkelte sjef for hvert kontor som står ansvarlig for å etablere dette tilfredsstillende.
ABEBEPLI
Med gravalvor listet hun opp det kjente og forslitte mantraet som borgerene jevnlig har lyttet til – med stigende vantro, raseri og avmakt i hele åtte år under egne erfaringer med omfattende og organisert  maktmisbruk fra diverse aktører i etaten som aldri tar slutt og som aldri blir straffet selv om en varsler aldri så mye om forholdene til både øverste ledelse og «hjelpeinstansene»!:
«Og det skal altså nå i følge Navdirektøren, satses på bedre trening i det å være veilder, styrke opplæringen for nyansatte, vektlegge etikk og gode holdninger, etablere bedre rutiner for klagehåndtering, og en tydeliggjøring av at kvalitet i tjenestene er et lederansvar!
Det handler om bedriftskultur, som da ANTAGELIG burde vært tatt tak i tidligere – allerede fra starten av, den gangen tre ulike bedriftskulturer skulle slås sammen til en (…)
Det har vært en del dragkamper mellom disse ulike kulturene – i hvertfall i starten og kanskje ennå.
Det HAR vært og er kanskje fortsatt, en kompetansestrid mellom stat og kommune internt i Nav!
Det er etterhvert opprettet både spesialenheter og forvaltningsenheter langt unna førstelinja, og det er IKKE i tråd med det Stortinget i utgangspunktet ville.
Sett fra vårt ståsted, er det noe som har skjedd uten VÅR medvirkning!
Og det MÅ være tillatt å stille spørsmålet om DET er en del av årsaken til noen av de problemene vi sliter med i dag.» (sitat slutt)
http://bit.ly/1fOuMpu
Men kompetansestriden som pågår internt skal jo som kjent ikke gå ut over kvaliteten på servicen til borgerene!
Det er både fastslått, opplest og vedtatt! Videre er det klart lovstridig!
Dette innlysende faktum tok Christoffersen slett ikke med.

ABANNE

Og tidligere Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm, svarte nåværende Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson det følgende allerede 26.08.2011:
 (…) Jeg vil først minne om at brukeren har anledning til å fremsette en serviceklage overfor enheten som har håndtert saken (…)
Det arbeides nå med ulike alternativer med sikte på å forbedre etatens håndtering av klager som ikke passer inn i dagens formaliserte klageordninger (…)
http://bit.ly/Hhv9mz
Hvor lenge skal de holde på med det uten at noen verdens endringer skjer?!
KOMMUNEN (…) Har eget ansvar å sørge for at de kommunalt ansatte i NAV-kontoret har tilstrekkelig kompetanse til å kunne utføre sitt arbeid på en faglig forsvarlig måte.
Dette er regulert i Lov om sosiale tjenester § 2-3 (…)
http://bit.ly/P7541S
Les: Nav – Kommuner bryter loven bevisst, og lovbruddene er satt i system uten at konsekvenser rammer (Oversikt)
Lovbrudd i 45 av 50 kommuner (2010)
I 24 av 50 kommuner er det rapportert lovbrudd knyttet til manglende styring ved hjelp av prosedyrer, rutiner og tiltak som skal sikre at praksis er i tråd med lov- og forskriftskrav.
Kommunene har ikke sikret at ansatte som skal arbeide med sosial stønad har den nødvendige kompetansen til å utføre oppgavene.
I omtrent halvparten av de undersøkte kommunene mangler opplæring og opplæringsplaner på områdene lovforståelse, ferdigheter, fagkunnskap eller generell kunnskap om saksbehandling.
http://bit.ly/1ySVWqh
Og når Kommunene ikke følger opp dette sitt lovpålagte ansvar – så må de jo ta straffen for det, og ikke bare nevnes i selvhøytidelige plankekjøringstaler som overnevnte!
Dersom mennesker til stadighet blir møtt med maktmisbruk og ubegripelige avgjørelser fra definisjonsmakten uten selv å inneha muligheten til å kunne påvirke disse beslutningene/diktatene som bryter mot både etikk moral og samfunnets lover, vil vi uopphørlig stevne mot stadig dypere kriser på grunn av opprøret som uvergelig vil følge over slett håndtering utøvd av mennesker som ikke tenker langsiktig, og som ikke evner – eller rett og slett gir blaffen i og resonnere over de fatale konsekvensene som mange ganger følger i uforstandens kjølevann.
Thomas Aquinas sier: «Den menneskelige lovgivning får bare karakter av lov i den grad den er i samsvar med fornuften; hvorav følger at den har sin autoritet fra den evige lov. Men i den monn den avviker fra fornuften kalles den ond, mister sin karakter av lov og blir snarere en form for vold (…)
http://bit.ly/ejaH4

????????????????????

Og det er registrert en markert økning av trusler og vold mot Navansatte, da fler og flere borgere tar saken i egne hender, siden sosialkriminaliteten Nav effektuerer bare får rulle og gå med kun repeterende tåketaler som «konsekvens» uten at konkrete grep tas:
Journaliststandens tabuemne
http://bit.ly/1bwnk1a
Prop. 91 L (2010–2011)
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)
Helse- og omsorgsdepartementet
20 Krav om forsvarlige tjenester
Til tross for manglende uttrykkelig lovregulering av forsvarlighet, anser departementet at et krav til forsvarlighet også gjelder for sosialtjenesten.
Dette er omtalt i kommentarene til sosialtjenesteloven § 2-1 om kommunens ansvar i rundskriv I-1/93 til lov om sosiale tjenester mv.
Det følger forutsetningsvis av at kommunen har plikt til å yte nærmere lovbestemte tjenester til brukerne.
Kommunen kan imidlertid ikke sies å ha levert disse tjenestene dersom de må regnes som uforsvarlige.
Av sosialtjenesteloven § 8-1 fremgår videre at forvaltningsloven skal gjelde for kommunens saksbehandling, noe som vil innebære et krav om forsvarlig saksbehandling (…)
http://bit.ly/1yXujw0
  • Men Nav står vanvittig nok over loven og velger til stadighet og effektuere sine ordre med maktbrynde og vilkårlighet!
    Brukermedvirkningen som ble lovfestet i 2006 har de angivelig ikke maktet å effektuere i løpet av 4 år selv om deres eget rammeverk som de utformet i samarbeid med Sosial- og helsedirektoratet (SHdir), KS (Kommunenes Sentralforbund), og Arbeids- og velferdsdirektoratet (AID) rundt dette som gjaldt fra 2007 og helt frem til 2010, var krystallklart utformet:
  • Kompetanse i NAV-kontoret – Overordnede prinsipper og føringer:
http://bit.ly/pjTyqQ
http://bit.ly/XyHakF
Stortinget må pålegge Regjeringen og politikerene om å skape konkret rettssikkerhet for de mest ubemidlede. Og det i nærmeste fremtid!
Ordrene må helt klart komme utenfra og fra høyeste hold, og pålegge etatsbermen i Nav at borgere i dette landet skal ivaretas på best mulig måte, og at reelle sanksjoner vil igangsettes overfor den enkelte aktør som aktivt går inn for å sabotere dette.:
Hovednr. 35 – lov om sosiale tjenester i NAV § 4 – Krav til forsvarlighet, skal ikke lenger bare være til pynt, og som de ansvarlige for grove misligheter skal gå klar av med sin fagforening i ryggen! :
Tjenester som ytes etter denne loven skal være forsvarlige!
2.4.1
Om bestemmelsen kommunen er ansvarlig for at tjenester som utformes og ytes etter loven er forsvarlige, og det gjelder uavhengig av om tjenesten saksbehandles av en kommunalt eller en statlig ansatt.
Kommunen må gjennom sin internkontroll sikre at NAV-kontoret er organisert på en måte som sikrer forsvarlige tjenester. Uforsvarlige tjenester er alltid ulovlige, uavhangig av ytre rammebetingelser som stor arbeidsmengde, manglende kompetanse og tidspress.
Forsvarlighetskravet er en rettslig standard. Det betyr at forsvarlighetskravet er en bindende rettsregel (…)
Å tilby tjenester som ikke er forsvarlige, eller bygge vurderinger og konklusjoner på en uforsvarlig saksbehandling, vil være brudd på loven (…)

http://bit.ly/ZRUQGu

Når loven brytes, skal også den enkelte borger ha anledning til å politianmelde Nav med rette, og anmeldelsen skal følges opp med den straff som dertil hører!

ABEHAI

16.12.2009: NAV-reformen fungerer ikke
«Reformens «far» legger skylden på regjeringen og Nav-ledelsen.
Sier de har gjennomført en annen reform en storinget ba om.
Høybråten mener det er et brudd med Stortingets intensjoner når Nav-brukerne ikke har fått et bedre tilbud (…)
Det ansvarlige departementet har ikke tatt tydelige styringsgrep over NAV.
Dette har ført til at NAV har gjennomført en reform som er i strid med et enstemmig storting sier han.»
http://www.tv2.no/a/3064823
28.05.2013 – Vi må spørre oss selv hvorfor vi ikke har lykkes
Havner du i Nav-systemet, finnes det 50 ulike tiltak du kan bli satt i.
Selv Nav-ansatte sliter med å finne frem i tiltaksjungelen.
Her er kortversjonen av hvordan det gikk med 132.000 mennesker som havnet i Nav, enten fordi de mistet jobben, ble syke eller gikk på sosialhjelp, ifølge en rapport fra Frischsenteret: (…)
http://bit.ly/1vKBv9l
13.05.2014 – Flere på trygd og færre i jobb etter Nav-reformen
To nye rapporter konkluderer med at Nav-reformen som ble innført i 2006, ikke har hatt noen positiv effekt. Ifølge begge rapportene gjorde reformen vondt verre da den ble innført (…)
http://bit.ly/1nbIDLq

Mange borgere i behov av tjenester fra Nav er syke, uføre og ned for telling, og der er ikke krefter igjen til å sette seg ned og forfatte klager som så allikevel aldri blir tatt på alvor og reagert på!
Uegnede Navansatte må umiddelbart lukes ut for ikke å sette uskyldige kolleger i fare for hevnaksjoner fra kunder som har fått nok.
Jeg viser til den kraftige økningen av vold og trusler:
Journaliststandens tabuemne
http://bit.ly/1bwnk1a
Liv og helse kan også stå i alvorlig fare for borgere som rammes av deres utstrakte lov- etikk og regelbrudd.
Derfor må det bli lettere å sparke de forvaltningskriminelle, og reell rettssikkerhet for landets ubemidlede innbyggere må bli en realitet omgående!
Borgerenes vitnesbyrd om sosialtjenesten – Del 1:
http://t.co/57IGqMvsCA
Slik ble Nav-systemet trumfet gjennom. Navn på de ansvarlige:
http://bit.ly/duYhto

ABEFLOPP

Grunnlovsforslag om grunnlovfesting av økonomiske, sosiale og kulturelle menneskerettigheter
Dokument 12:31 (2011-2012)
Hvor er saken nå?
Dokumentet er til behandling i komiteen.
Høring i komiteen
Dato for høring: 28.02.2014
Høringer i saken er avholdt.
Frist for avgivelse av innstilling er 06.05.2014
http://bit.ly/NNjcPK
Grunnlovsforslag om grunnlovfesting av økonomiske, sosiale og kulturelle menneskerettigheter
Dokument 12:31 (2011-2012), Innst. 187 S (2013-2014)
Saksordfører: Michael Tetzschner (H)
Innstilling avgitt 07.05.2014
«Forslagene om rett til tilfredsstillende levestandard og helsehjelp, oppnådde ikke et tilstrekkelig flertall og ble følgelig ikke vedtatt.»
http://bit.ly/NNjcPK
Her er et annet område, hvor Stortinget også har opptrådt i strid med menneskerettighetene:
12.01.2011– Stortinget svikter
17. juli 2008 fastslo FNs menneskerettighetskomité at den norske praksisen med ankesiling i straffesaker var i strid med kravet om reell ankeadgang.
I henhold til den norske praksisen kunne lagmannsretten nekte ankebehandling uten engang å måtte gi noen begrunnelse for avgjørelsen.
For to og et halvt år siden fikk vi altså klar beskjed fra FN om at vi opptrer i strid med menneskerettighetene innen regler som er viktige og grunnleggende rettssikkerhetsgarantier i straffesaker.
Dette er sterk kost, og denne beskjeden burde absolutt mane til en viss ettertanke hos våre lovgivende myndigheter (…)
http://bit.ly/NO8CYQ

ABEBRYT

Les også:
Nav-ansatt døde – Nye Meninger fratok meg ytringsfriheten – igjen!:
http://t.co/zp3fg9YhVe
02.03.2014 – Politiker: Dårligere service for brukerene er ene og alene NAVs ansvar!
http://t.co/wxUWgsUwFf
Politikerenes renkespill – Statsrådene har ikke fulgt opp Stortingets intensjoner
http://bit.ly/1p6ij4U
26.01.2014 – Til Arbeidsminister Robert Eriksson
http://bit.ly/1e7wos2
25.02.2014 – Vanlig kost for Navansatte
Hvem blir det neste offeret Eriksson – og på hvilken side av det kabylske hus vil vedkommende befinne seg!?
De faktiske forhold dreier seg altså om liv eller død – legg deg det på minnet!
http://t.co/tO63vFYe0C
Sivilombudsmannens bifall av åpenlys ansvarsfraskrivelse i alle ledd:
Fortielser og dekkoperasjoner vedr. reell klageadgang for landets forvaltningsrammede.
http://bit.ly/1uGbR45
Sentraladministrasjonens bevisste overgrep mot ubemidlede rettsløse borgere.
http://bit.ly/1rSWt5a
Sosialtjenesten – Rekvisisjon og vilkår knyttet til utbetalinger, samt dekning av gjeld
http://bit.ly/1nKFjBF
LISTEN OVER ALLE BLOGGPOSTER
http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

mars 2014
M T O T F L S
« feb   apr »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 056 andre følgere

%d bloggere like this: