Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Helse,- sosial- og eldreombudet


Helse- sosial og eldreombudet i Oslo
Østlandssendingen 17.01.2013: Nektes hjelpen sykehuset anbefaler
«Helse- og sosialombudet i Oslo hjelper mange som vil klage på vedtak innen helse- og sosialrettslige spørsmål.
Ombudet har merket at mange vedtak gjøres om når de kommer inn i bildet!
http://bit.ly/Xm15Bv

KEYYY

 

Ombudet på Facebook:
Helse- og sosialombudet i Oslo gir råd og veiledning til deg som er bruker av disse tjenestene.
Ombudet kan bistå med utforming av klager og spørsmål til tjenestestedene.
Som bruker av sosialtjenester har du blant annet rett til:
Å få raskt svar på søknad om nødhjelp, vanligvis samme dag
http://on.fb.me/1qOk70v

 

Årsmelding Helse- og sosialombudet i oslo 2002 Side 55 – 59 – 8.4

Tilgjengelighet (…) Ombudets ansatte opplever også at tilgjengeligheten til ansatte i sosialtjenesten kan være vanskelig.

Ved muntlige henvendelser til tjenestesteder kan det ta flere dager før tilbakemelding gis.

Ofte må ombudets saksbehandlere ringe flere ganger.

Ombudet finner grunn til å minne om instruksen § 7:

”Hvis brukere av helse- og sosialtjenester ønsker det, og ombudet selv finner det hensiktsmessig, kan ombudet vurdere faglige og administrative forhold i forbindelse med klagen, etter at administrasjonens uttalelse er innhentet.

 

 

Personalet i den berørte instans plikter å samarbeide med ombudet og gi alle relevante informasjoner.

Fra brev av 24.1.2001 til alle tjenestesteder i bydel Sagene-Torshov fra Bydelsdirektøren gjengis punkt: 2.3.

Når skal besvarelse finne sted.

Henvendelser fra helse- og sosialombudet skal behandles uten unødig opphold.

Besvarelsen må utarbeides så hurtig som overhodet mulig uten at det går utover en forsvarlig opplysning av saken.
Bare unntaksvis vil det være akseptabelt med mer enn 1 måneds behandlingstid.

Helse- og sosialombudet oppfordrer sosialtjenesten til å forbedre sin praksis på dette området.

 

8.5. VentetidMange av de henvendelser ombudet mottar, handler om brukere som ikke når frem til sosialkontoret eller sin saksbehandler.

Mange påpeker at de ikke får svar på sine henvendelser, eller at de får svar etter lang tid.
Forvaltningslovens § 11a slår fast at forvaltningsorganet skal forberede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold.

Bystyret har
utarbeidet retningslinjer som stiller krav om to uker saksbehandlingstid ved søknader om sosialhjelp og fire uker ved klagesaker.

Ombudets erfaring er at ved kontakt fra vårt kontor, går saksbehandlingen raskere, og brukerne får som oftest svar på sine henvendelser og søknader.

Men det er et tankekors at det i mange saker er nødvendig å gå veien om ombudets kontor for å få ventetiden ned til et tilfredsstillende nivå.

I nødhjelpssaker går sosialtjenesten ut over gjeldende retningslinjer for saksbehandlingstiden i enda større grad (…)

Lang behandlingstid i disse tilfellene medfører store belastninger for brukerene.

 

 

2002/2697: En bruker henvendte seg til ombudets kontor fordi han ikke hadde mottatt penger i henhold til vedtaket (…)
Ombudet uttalte: Vi har følgende bemerkninger:
For det første kan ikke klienten vente i 5 dager før vedkommende får nødhjelp, dersom han eller hun ikke har andre midler (…)
2002/2981: En mann ringte ombudet fordi han ikke fikk svar på sine henvendelser til sosialkontoret, verken på skriftlige eller muntlige henvendelser.
Mannen var helt uten penger til mat, og hadde alvorlige psykiske problemer.
Etter at ombudet kontaktet kontoret, ble mannen oppringt av sosialkontoret, og fikk den bistanden han var i behov for.
Ombudet registrerer at sosialkontoret i denne saken ikke sørget for fortgang i saken til tross for deres kjennskap til mannens psykiske helsetilstand og økonomiske situasjon.
Ikke før etter PÅTRYKK (min utheving) fra ombudet, fikk mannen løst sin sak.
Ved søknad om nødhjelp og midlertidig ytelser er det uholdbart med lang ventetid. Brukerens rettssikkerhet settes i fare. Når brukeren oppsøker sosialkontoret og søker nødhjelp, har de som regel ingen andre handlingsalternativ, og dermed blir de helt avhengige av bistand (…)

 

 

8.6 – Personellets oppførsel

I 2002 kom det inn 127 oppførselsklager på sosialtjenesten til ombudets kontor.
Mangel på respekt overfor klienten og en avvisende holdning både fra kontoret og den enkelte saksbehandler regnes som  oppførselsklager.

Det samme gjelder når sosialkontoret bagatelliserer og omdefinerer det problemet klienten presenterer.

I de fleste oppførselsklagene blir det klientens ord mot kontoret eller saksbehandlerens ord.

Dette er et vanskelig vurderingsgrunnlag for ombudet.

Det et viktig prinsipp at det er klientens opplevelse av situasjonen som er utgangspunktet for de råd ombudet gir eller henvendelsen som foretas.

2002/0987 – En kvinne sendte kopi av sin klage på et av kommunens sosialsenter til ombudet.

Fra råd og veiledningssamtalen siteres:
Møtet med de to rådgiverene vil jeg karakterisere som høyst ubehagelig, de to snakket i munnen på hverandre, avbrøt meg til stadighet og var overhodet ikke villige til å lytte.
De kjeftet på meg (…) og skrek til meg inne på kontoret (…)
Samtalen med dem var ikke så konstruktiv som jeg hadde håpet, i stedet følte jeg meg både truet, krenket og ydmyket (…)

Etter en skriftlig henvendelse fra ombudet til kontoret, fikk kvinnen en ny vurdering av sin situasjon i et møte med sosialsjefen (…)

 

BUREAUUUUUUUUUUU


2002/0730 –
En ung mann ble innvilget livsopphold med kr. 960,- pr mnd. i henhold til Oslo Kommunes noem for hjemmeboende ungdom.
Vedtaket var ikke begrunnet.
Verken de faktiske forhold som var lagt til grunn for utmålingen av livsoppholdsstønaden, eller de hovedhensyn som hadde vært avgjørende for sosialsenterets vurdering av stønaden som tilstrekkelig til å dekke mannens faktiske behov, var nevnt.
Etter klage ble mannen innvilget sosialkontoret hjelp til livsopphold med et betraktelig høyere beløp (…)
http://bit.ly/1dzuPmZ

 

ABFull-fart-for-FNs-tusenaarsmaal_large

Pasient- og brukerombudet
Helse- og sosialombudet:
Med hånda på rattet?
Om medbestemmelse i helse- og sosialtjenesten Anna Ryymin, teamleder & Anne – Lise Kristensen, helse-, sosial- og eldreombud i Oslo.
Ombudet for brukere av helse- og sosialtjenester i Oslo.
Instruks fra Oslo bystyre § 1.
Formål: Innenfor sitt arbeidsområde skal ombudet arbeide for at det ikke blir gjort urett mot personer bosatt i Oslo kommune, og som er brukere av helse- og sosialtjenester, og at administrasjonens tjenestemenn og andre som virker i kommunens tjeneste ikke gjør feil eller forsømmer sine plikter.
Forutsetninger, kjennetegn og utfordringer for et ombud: 
ABFEIIG
LEGITIMITET I FRAVÆR AV INSTRUKSJONSMYNDIGHET
UAVHENGIGHET
KOMPETANSE
TALERØR

Fleksibilitet i arbeidsmetoder.

Ubyråkratisk ved behov, respekt, oversetter, megler,

Ansikt til ansikt, sosial intelligens –  DIALOG – EN FORUTSETNING – EN VAKTBIKKJE I DIALOG
DEN ENKELTE INFORMASJON RÅD OG VEILEDNING

MUNTLIG ELLER SKRIFTELIG DIALOG MED TJENESTESTEDET

DELTAKELSE I MØTER
BISTAND I SAKER TIL TILSYNSMYNDIGHETENE


Ikke bare hør, men lytt til og bruk pasienten og brukerens tilbakemeldinger konstruktivt

Inviter med ombudet!
http://bit.ly/1hNvuhT

 

Helse- og sosialombudet i Oslo Årsmelding 2008
Side 12 – NÅR NØDEN ER STØRST SKAL HJELPEN GIS STRAKS:
Etter helselovgivningen har alle rett til øyeblikkelig hjelp fra både kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten når det kan føre til alvorlig skade eller fare for liv og helse å utsette behandlingen.
Helsepersonell har plikt til å yte øyeblikkelig helsehjelp uansett om de er på jobb eller ikke. Slik fungerer det i helsetjenesten.
Hvordan er det så i sosialtjenesten?
Hvilke rettigheter har en som plutselig står uten mat, bolig eller andre livsnødvendigheter og ikke har midler til å anskaffe dette selv?
Det følger av sosialtjenestelovens forarbeider at lovens § 5-1 sammenholdt med alminnelige nødrettsbetraktninger gir rett til nødhjelp i en akutt krisesituasjon.
En nødssituasjon foreligger dersom en persons livsopphold er truet, det vil si at en mangler mat, bolig eller andre livsnødvendigheter.
Retten til nødhjelp utløses uavhengig av årsaken til hjelpebehovet.
Dette innebærer at søknader om nødhjelp ikke kan avslås med henvisning til at den oppståtte situasjonen kunne vært forhindret eller at man normalt har midler til å sørge for sitt livsopphold.
Når det søkes om nødhjelp må sosialtjenesten vurdere den faktiske situasjonen på søknadstidspunktet.
Det avgjørende er om søkeren har tilstrekkelig mat eller midler til å gjøre nødvendige innkjøp frem til vedkommende igjen kan sørge for sitt livsopphold (…)

 

 Side 8: Behov for bedre rettssikkerhet i sosialtjenesten
«I møte med disse menneskene skal sosialarbeiderne utøve sitt sosialfaglige skjønn for å finne gode løsninger for den enkelte.
Det kan være vanskelig å etablere tillit og samtidig være den som stiller krav og setter grenser.
Kunsten er å ikke la skjønnsutøvelsen bli et maktspill, men heller benytte den til å etablere et godt og tillitsfullt samarbeid (…) (!!!)
For å sikre at alle fanges opp er den tryggeste løsningen, i alle fall i teorien, å la beslutningen hvile på saksbehandlerens vurdering av behovet.
Fordelen er at ingen faller utenfor regelverket.
I tillegg gir et skjønnsbasert regelverk stor grad av fleksibilitet, og det blir mulig å finne gode og individuelle løsninger tilpasset behovet i den konkrete sak.
Det anses også som en fordel å overlate beslutningen om det skal gis hjelp og eventuelt hva som skal gis, til den som håndterer den enkelte sak og dermed har best forutsetninger for å vurdere hjelpe behovet. (sitat slutt)

 

PEEEEEEEEE

 
INSTRUKS FOR OMBUDET FOR BRUKERE AV HELSE- OG SOSIALTJENESTER I OSLO
VEDTATT AV OSLO BYSTYRE 11/6-97. § 6 Bistandsoppgavene Side 18;
Når brukerne av helse- og sosialtjenester ønsker bistand fra ombudet, skal vedkommendes kontors eller institusjonspersonale være behjelpelig med straks å få informert ombudet om dette, eller hvis vedkommende er i stand til å henvende seg på ombudets kontor, å sørge for at avtale om slik besøk blir gjort.
Ombudet skal orientere om klageordningene og, om ønskelig, bistå med utforming og ekspedisjon av klager og den dokumentasjon av det påklagede forhold er nødvendig og tilgjengelig.
§ 7 Forhold som kan tas opp av ombudet
Hvis brukere av helse- og sosialtjenester ønsker det, og ombudet selv finner det hensiktsmessig, kan ombudet vurdere faglige og administrative forhold i forbindelse med klagen, etter at administrasjonens uttalelse er innhentet.
Ombudets vurdering er av rådgivende og ikke besluttende karakter.
Personalet i den berørte instans plikter å samarbeide med ombudet og gi alle relevante informasjoner (…)
http://bit.ly/1fPux7N

 

 

Helse,- sosial- og eldreombudets årsberetning 2013 Side 6:
Registrerte henvendelser/saker som ble behandlet av Helse,- sosial- og eldreombudet (forkortet HSEO) utgjorde i 2013 totalt 4451.
Resultatet er 445 flere henvendelser enn året før, og 251 flere enn måltallet.
Økningen utgjør 11 %.
Ser vi på utviklingen, har antall henvendelser til kontoret økt med nesten 32 % (…)
Side 8: § 7 Forhold som kan tas opp av ombudet
Hvis brukere av helse- og sosialtjenester ønsker det, og ombudet selv finner det hensiktsmessig, kan ombudet vurdere faglige og administrative forhold i forbindelse med klagen, etter at administrasjonens uttalelse er innhentet.
Personalet i den berørte instans plikter å samarbeide med ombudet og gi alle relevante informasjoner
I mange tilfelle bidrar vi i oppklaringer, som kan hindre at det blir fattet uriktige eller utilstrekkelige vedtak i bydelen.
I slike tilfeller vil saker som i verste fall kunne ende i lange formelle klageprosesser, fanges opp tidligere (…)
Mange har opplevd urett, uforsvarlig saksbehandling og dårlig kommunikasjon i møte med tjenestesteder (…)
Det er klienten selv som eier saken, og vi bistår etter å ha innhentet samtykke til det (…)
http://bit.ly/RUCVPT

 

YESSSSSSSSS

 

Helse-, sosial- og eldreombudet i Oslo arbeider for at pasienter og brukere av helse- og sosialtjenesten skal få ivaretatt sine rettigheter, og for å bidra til økt kvalitet på tjenestene.
Helse-, sosial- og eldreombudet i Oslo er også Pasient- og brukerombud i Oslo.
Vi kan bistå i saker som gjelder Nav sosialtjenester (…)
Ingen sak for liten – ingen sak for stor
 http://www.ombudet.oslo.kommune.no/

 

 

Ingen sak for liten – ingen sak for stor:
Advokat om min Navsak: “Myndighetsmisbruk Big Time!” – Har du bevis kan dette bli “sprengstoff” i pressen»!
Utdrag: JURISTEN (Ragnhild Meek ved Ombudet) hadde altså på bordet foran seg en utførlig gjennomarbeidet sak som avslørte graverende lovbrudd som lå helt oppe i dagen
Meek hadde og i telefonsamtalene vi hadde, fått rede på en aldeles uholdbar og utmattende livs- og helsesituasjon fra en bruker av Nav sine tjenester som var svært syk, som lå ned for telling og var tappet for krefter.
Både i vedleggene hun mottok og via mine forklaringer per telefon, kom krystallklart frem at mine egne varslinger til sosialtjenesten og ledelsen der hadde blitt konsekvent ignorert, og aldri  ført frem over ÅR!
Allikevel – Slik behandler hun meg!:
«Det har jeg konferert med Ombudet om. Saken din er så omfattende, og fordi vi ikke kan sette oss inn i alt du har sendt oss, så kan ikke vi ta på oss den oppgaven å representere deg ved å kortfattet poengtere hva som er kjernen i saken.
Vårt råd til deg, er at du som kjenner saken din, prøver å få et til to A4-ark og poengtere hva det er du hovedsaklig klager på, for alt du har sendt til oss, er en dokumentasjon – det lønner seg at du korter det ned til et par sider så sender du det som et vedlegg (…)
Jeg foreslår at du gjør dette her på egenhånd!»
Jeg: Så da skal jeg atter en gang gjøre jobben selv.

Meek: «Ja, det er sånn vi har vurdert at det er best å gjøre»! (…)
http://t.co/lPadlwHj

 

 

15.02.2010: 35 prosent av dei som får sosialhjelp, har fått det i meir enn seks månader.
Det er for lenge, meiner NAV.
Når så mange går med sosial stønad, betyr det at dei ikkje kjem seg tilbake i jobb.
Forskar Geir Møller i Telemarkforskning seier at dei som lev slik, lev under fattigdomsgrensa.
http://bit.ly/1f89VMO
Arbeids og inkluderingsdepartementet
 • Postboks 8019Dep.
  0030 Oslo
  Ref:
  200706340-/MOMVår ref:2008/1161Saksbeh.:Sigrun HoelDato: 13.03.2008
  HØRINGSUTTALELSE OM NY MIDLERTIDIG FOLKETRYGDYTELSE (ARBEIDSAVKLARINGSPENGER) OG KOMMENTARER TIL DOKUMENTET ARBEIDSEVNEVURDERINGER I NAV
 • Når den kommunale sosialtjeneste og NAV stat skal arbeide side om side,
  er det viktig at en er klar over forskjellen på folketrygdloven og
  sosialtjenesteloven kap. 5 – og også klar over at sosialtjenesten alltid
  vil være forpliktet til å gi nødhjelp uansett årsak til hjelpebehov.
Dag Jenssen Marja Lundell
dekan avdelingsdirektør
http://bit.ly/aIbtb1
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET NOU 2004: 18
Helhet og plan i sosial- og helsetjenestene
3 Gjeldende rett – Kommunehelsetjenesteloven og Sosialtjenesteloven
(…) Kommunene plikter å sørge for et forsvarlig tjenestetilbud – generelt og i forhold til den enkelte uavhengig av kommuneøkonomien.
http://bit.ly/tbkvMe

 

Jan Fridthjof Bernt
Les spesielt følgende post, der jusprofessor Jan Fridthjof Bernt adresserer de mekanismer som er med på å opprettholde armod, sult, overgrep og avmakt – dette er helt essensielt:
Politiker: Dårligere service for brukerene er ene og alene NAVs ansvar!
http://t.co/wxUWgsUwFf
29.06.2010: Stortingsrepresentant får «bakkebilete» av NAV Time
«Pollestad er oppteken av at brukaren skal få ei god, effektiv og rettferdig behandling (…) Me er ennå ikkje i mål når det gjeld NAV. Her trengst framleis justeringar og endringar. Difor er det viktig at me som sit på Stortinget får eit «bakkebilete» av kva som er viktig for brukarar og tilsette, avsluttar han.«
http://bit.ly/1oV2Vcl
Geir Pollestad er Stortingsrepresentant for Rogaland Senterparti.
E-post: pollestad@gmail.com
http://nr116.blogspot.no/
Representant for Rogaland 2013-2017 Medlem: Energi- og miljøkomiteen
geir.pollestad@stortinget.no

 

 

20.03.2010: Får kun 50 kroner i nødhjelp
Journalist Tor Sandberg
Personer i akutt økonomisk krise blir avspist med 50 kroner dagen i nødhjelp fra Sosialtjenesten i Oslo (…)
Fylkesmannen, på sin side, kan ikke akseptere mindre enn 70 kroner dagen i nødhjelp. Men det finnes også tilfeller hvor det kan være nødvendig med mer enn som så, for eksempel til innkjøp av nødvendige medisiner, påpeker Rygg.
Krav om forsvarlighet
Lovverket slår fast at når en person er uten midler, har vedkommende rett til økonomisk støtte til å dekke mat og andre utgifter til livsnødvendigheter.
Kommunene kan i stor grad selv bestemme nivået for sosialhjelpen, men samtidig skal hjelpen være på et slikt nivå at mottaker er sikret et forsvarlig og nøkternt levesett.
Dette forsvarlighetskravet er lovfestet i lov om sosiale tjenester (…)
Fylkesmannen vurderer at et minimumsbeløp for nødhjelp utgjør kr. 70 per dag.
Senere har Fylkesmannen i flere lignende saker fastholdt at dette må være å betrakte som et minimumsbeløp.
Samtidig kan det synes som om Sosialtjenesten ikke ofrer slike klagesaker altfor mye oppmerksomhet, selv om Fylkesmannen har slått fast at de skal prioriteres og behandles raskt.
En kvinne som fikk avslag på sin søknad om nødhjelp i fjor, opplevde at det gikk omtrent fire måneder før bydelen besvarte klagen hennes, selv om ombudet purret gjentatte ganger.
Kjersti Halvorsen kan også vise til andre lignende saker.
I ett tilfelle fikk ombudet beskjed om at klagen ikke kunne behandles av sosialtjenesten på grunn av ferieavvikling. Selv om saken gjaldt penger til mat, ville ikke det aktuelle sosialkontoret prioritere klagen (…)
Dagsavisen har forsøkt å få en kommentar fra sosialbyråd Anniken Hauglie (H), men hun ønsker foreløpig ikke å uttale seg om Helse- og sosialombudets forslag om retningslinjer.
http://bit.ly/1necGhb

ABEHAUGEN

Jeg har også kontaktet Fylkesmannen en hel rekke ganger opp gjennom årene, og her er hva som har kommet ut av det;

Fylkesmannen: Slett hva du har skrevet om oss på nettet, ellers vil du aldri få oppgitt navnet på saksbehandleren din! (Lydopptak med sjefen der)

http://bit.ly/2nnEIfw

Sosialtjenesten forlangte også skriftlig at jeg skulle slette min blogg:

VARSLING – Sosialtjenesten: Slett all negativ omtale av Nav og andre samarbeidspartnere på nettet umiddelbart!

http://bit.ly/2ti1HyV

Fylkesmannen forsøker gjøre privat avtale med meg om at jeg må slette det jeg har skrevet om dem på nettet.

http://bit.ly/2nugIby

Samrøret mellom sosialtjenesten og Fylkesmannen bevist en gang for alle:

http://bit.ly/2o4b7fm

Fylkesmannens lovbrudd

http://bit.ly/1XZJJLF

Fylkesmannen og kameraderiet – Del 1

http://bit.ly/18Gonvx

Fylkesmannen og kameraderiet – Del 2

http://bit.ly/1GebaUZ

 

 

22.02.2014 – Journaliststandens tabuemne
«Nav-kontoret på St. Hanshaugen doblet vaktholdet i sommer etter trusler og bråk.»
http://bit.ly/1bwnk1a
22.02.2014 – Nav St.Hanshaugen sosial – Lydopptakene
Dette er hva journalistene ikke ønsker å opplyse almennheten om:
http://t.co/3poMZUDgVE
26.01.2014 – Til Arbeidsminister Robert Eriksson
http://bit.ly/1e7wos2
25.02.2014 – Vanlig kost for Navansatte
Hvem blir det neste offeret Eriksson – og på hvilken side av det kabylske hus vil vedkommende befinne seg!?
De faktiske forhold dreier seg altså om liv eller død – legg deg det på minnet!
http://t.co/tO63vFYe0C
Oppsiktsvekkende forskjellshåndtering av pasientklager og klager på Nav!
http://bit.ly/19Av1lQ
Index – Listen over alle bloggposter:
http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

mars 2014
M T O T F L S
« feb   apr »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 057 andre følgere

%d bloggere like this: