Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Politiker: Dårligere service for brukerene er ene og alene NAVs ansvar!


 
SIVILOMBUDSMANNEN – ÅRET ER 2007!: (Sak 2007/713)
39. Arbeids- og velferdsetatens veiledningsplikt og utrednings- og informasjonsplikt
«Førstelinjen» synes å trenge bedre innsikt i og forståelse for at én og samme funksjonshemming eller sykdom kan gi svært forskjellig utslag, og derfor ikke behøver å føre til (tilnærmet) samme (slags) behov hos alle med tilsynelatende samme diagnose (…)
Jeg har derfor spesielt merket meg at direktoratet «tar det som et alvorlig signal» at de av FFOs underorganisasjoner som ombudsmannen har vært i kontakt med mener å ha erfaringsgrunnlag for at (en del av) den veiledning noen av deres medlemmer har fått ved henvendelse til sitt tidligere trygdekontor eller lokale Nav-kontor ikke har vært i samsvar med den veiledningsplikt som er nedfelt i folketrygdloven § 21-1 jf. forvaltningsloven § 11 (…)

 

 

(Direktoratet Nav): Nav-kontorene skal ha god innsikt i fagområdet arbeid og helse og evne til å kartlegge brukernes behov. Nav-reformen stiller et klart krav om dette (…)
(SOM): Direktoratet bør her, selv om det ikke ble utvetydig uttalt i brevet 31. juli 2007, legge det samme i begrepet «brukermedvirkning» som Arbeids- og inkluderingsdepartementet gjorde i Stortingsmelding nr. 34 1996-97 punkt 7.3.8. Der heter det:
«Brukermedvirkning vil si at de som berøres av en beslutning, eller er brukere av tjenester, får innflytelse på beslutningsprosesser og utforming av tjenestetilbudet (…)
http://bit.ly/2s010dS
Et hvert menneske som arbeider i vårt hjelpeapparat er både ansvarlig for, og pålagt og utføre sitt yrke med faglig forsvarlighet, etikk og moral og rette seg etter lover og forskrifter.
Se side 12, kapittel 1 i veilederen: Saksbehandling og dokumentasjon for pleie- og omsorgstjenester – utgitt av Sosial- og helsedirektoratet februar 2006, (utdrag):
Forholdet mellom lov, forskrift, merknader til forskrift, rundskriv, faglige veiledere og faglige retningslinjer
En lovtekst har høyere rang enn forskrift. En forskrift er alltid gitt med hjemmel i lov. En forskrift inneholder utfyllende bestemmelser om et rettsforhold som er regulert i en lovtekst.
Innholdet i lov og forskrift er bindende.
Et rundskriv vil kunne gi føringer ved bruk av ordene «skal», «kan» eller «bør». «Skal» er en plikt til å følge føringer som er lagt i et rundskriv. «Kan» innebærer at forvaltningen kan velge hvordan de vil utøve sitt skjønn innenfor rettslige rammer, mens «bør» er en tilrådning som ikke er bindende.
http://bit.ly/2qSTNrN

 

ABEFAILL

Hvis ansatte blir “tvunget” av sine overordnede og effektuere vilkårlige og lovstridige beslutninger overfor “vanskelige klienter” eller varslere, eller de bevisst deltar i “internjustisen” der de går sammen om å sjikanere personer som befinner seg i en svært utsatt situasjon og ber om bistand – ved hjelp av kreative metoder som utmatter og bryter ned liv og helse hos den andre part, så skal denne type aktører uansett stilles til ansvar for egen agering.
De som da velger å ikke rette seg etter Norges Lover og de plikter som de er ment og etterleve i et hvert henseende, vil med vitende og vilje være med på og utføre forbrytelser i den offentlige tjeneste.
Så enkelt er det.
Men så godt som ingen som begår overtramp, må stå til rette for grov uforstand i tjenesten.
De er vanvittig nok hevet over Norges Lover.
Hvordan er det i det hele tatt mulig når realitetene er slik at alle ansatte i det offentlige, helt fra de “på gulvet” til mellomledere og helt opp til øverste ledelse har et like stort ansvar når de velger å begå lovbrudd, krenkelser og tjenesteforsømmelser som de både samlet og hver for seg er villige til å gjennomføre?
Ynkryggene og deres mange støttespillere forsøker panisk å dreie fokus på seg selv og kolleger bort ved å skylde på “Systemet”, og forøvrig bedrive hersketeknikker overfor de som slipper til i media med velberettiget kritikk.

 

 

Nå må utformes reell rettssikkerhet for påvirkningsløse forvaltningsrammede borgere, og skadevolderene må heretter erfare reelle sanksjoner for sitt misbruk av myndighet i tjenesten!
Bjurstrøm stod og løy resten av kumpanene rett opp i ansiktet i 2011, og samtlige overbetalte og underpresterende døgenikter i forsamlingen var selvsagt godt inneforstått med dette:
Nav – Ministeren garanterer borgerene rettssikkerhet og kvalifisert personell!:
http://bit.ly/2rtW0gh

 

 

Grenser tøyes og flytte sakte men målbevisst og sikkert av posører som dessverre har kommet alt for lett til makt men som ikke har noe å bestille i nøkkelposisjoner som krever absolutt faglig forsvarlighet og fornuftig skjønn, til det punkt at lovgivningen blir latterliggjort og svinet til på en måte som gjør at all tillit og respekt forsvinner – permanent.
Ukrenkelige dyder har for alltid gått tapt.
Der finnes ingen reell kvalitetssikring og rettssikkerhet som de forvaltningsrammede kan nyte godt av, og mot dumskap og fravær av både etikk, sunn fornuft og basale yrkeskunnskaper fra de mange aktører som med kalkulerende grov uforstand i tjenesten velger å ødelegger menneskeliv, har man intet sikkerhetsnett.
De sitter trygt og fagforeningsbeskyttet i sine stillinger.
Og udugelighet vernes om!
ABEHAI
16.12.2009: NAV-reformen fungerer ikke
«Reformens «far» legger skylden på regjeringen og Nav-ledelsen.
Sier de har gjennomført en annen reform en storinget ba om.
Høybråten mener det er et brudd med Stortingets intensjoner når Nav-brukerne ikke har fått et bedre tilbud (…)
Det ansvarlige departementet har ikke tatt tydelige styringsgrep over NAV.
Dette har ført til at NAV har gjennomført en reform som er i strid med et enstemmig storting sier han.»
http://www.tv2.no/a/3064823
NAV på kollisjonskurs med Stortinget
«At NAV har organisert seg slik at brukerne får dårligere service er ene og alene NAVs ansvar.
Og det er alvorlig fordi det er stikk i strid med Stortingets intensjoner.»
Da NAV-reformen ble lagt fram for Stortinget ble det forutsatt et arbeids- og velferdskontor i hver kommune som er brukernes kontaktsted for hele tjenestespekteret.
Det ble blant annet fastslått at: ”å sette brukernes behov i sentrum betyr for Regjeringen et offentlig apparat hvor organisering, arbeidsmåter, rutiner, ledelse, personalpolitikk og administrativ kultur gjennomsyres av respekt for brukeren som menneske og enkeltindivid, og gir brukeren mulighet til medvirkning og innflytelse på sin egen sak. Ivaretakelse av rettssikkerhet, likeverdig behandling og personvern er grunnleggende deler av en slik brukerretting. Regjeringen legger til grunn at brukermed-virkning, både på system og individnivå, skal bli en sentral del av den nye arbeids- og velferdsforvaltningen.”
http://www.verdidebatt.no/innlegg/28477-nav-pa-kollisjonskurs-med-stortinget
http://bit.ly/1mNc4Px

 

HALOO

 

Dette leder meg til –
 – Lise Christoffersen (A) som spilte uvitende, og fornærmet almuens intelligens grovt i Stortinget 11.02.2014:
Nav har ignorert Stortingets krav – Hvordan er dette muliggjort?
http://bit.ly/1gbHFbU
– dette, etter at hun et par år tidligere hadde lovet at rettssikkerheten ville bli tatt opp i Regjeringens arbeid fremover:
Synes politikerne laget dårlig lov – Oppdatert 20.10.2011
http://bit.ly/b7scxL

 

 

 

2008 – RELATIV FATTIGDOM, AKADEMISERING, SUNN FORNUFT OG NØDVENDIG EMPATI
Av Victoria Alme Ibabao Edwards, leder for utvalget til «Se meg»-meldingen, aktiv i Mental Helse Ungdom, i redaksjonen for Tidsskrift for psykisk helsearbeid og på vicblogg:
I verdens beste land å bo i, med trygghet og relativt sett velfungerende institusjonelle ordninger, lever en andel av befolkningen i en økonomisk situasjon som gjør at knapphetstyranniet er en hverdagsopplevelse.
Flere opplever å bli langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp og lever i lang tid på en stønad som kun er ment som midler til overlevelse i krisesituasjoner.
Inntektsnivået er da svært lavt og umuligheten tilknyttet å kunne planlegge økonomiske disponeringer frem i tid skaper usikkerhet.
Hva er det som gjør at politikerne, enten de er blå, gule eller rød-grønne ikke tar de nødvendige grep som skal til for å sikre denne gruppen mennesker et mer verdig liv?
http://bit.ly/1d5W1oC

 

ABEGREETINGS

31.07.2007 – Sosialklienter står uten rettigheter
«Kommunene er ikke underlagt kontroll av sine sosialtjenester. En fylkesmann kan ikke gripe inn når sosialklienter blir dårlig behandlet , eller ikke får den hjelp de etter loven har krav på.
Norge har i dag 120 000 slike klienter som til sammen leverer rundt 5000 klager på sosialkontorenes oppførsel. 80 % av dem når aldri fram med klagen»
http://bit.ly/1kQfnEe

 

ABERNT

26.05.2010 – Mener økonomien får styre velferdstjenestene
Myndighetene svikter nærmest totalt når det gjelder å sikre at mennesker får den hjelpen de har krav på etter loven, mener jusprofessor Jan Fridthjof Bernt (…)
Mener du at det er en politiske bevissthet rundt problemet og omfanget av lover som ikke innfris?
Jeg tror politikerne skjønner dette ganske godt, ja (…)
http://www.tv2.no/a/3215784/
Les mer om dette her:
Sentraladministrasjonens bevisste overgrep mot ubemidlede rettsløse borgere.
http://bit.ly/1xNgaAM

 

ABEBYRÅDET
 
Byrådet gjennom tidene:
http://bit.ly/1fKBOf2

 

25.06.2013 – Høyre vil redusere NAV-støtten
«Horten Høyre støttet kommuneadministrasjonens forslag om å redusere de laveste satsene til NAV med 2000 kroner i måneden.»
http://bit.ly/1qdmKK6

 

ABAILLLLLLLLLLL

Styringssystemet i Oslo
«Byrådet er byens regjering og leder kommunens administrasjon»:
http://bit.ly/1uD8dIh
Javelnei.
Da viser jeg utdrag fra noen svarbrev fra den kanten, til min varsling om utstrakt myndighetsmisbruk fra Nav – som alle kommer fra Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester, og er undertegnet kommunaldirektør Bjørg Månum Andersson (bildet):

 

ABMaanum_andersson.ashx
01.02.2008 – HENVENDELSE VEDRØRENDE KLAGE PÅ NAV . Saksbeh. Marit Helene Hestad
Vi viser til din henvendelse til byråd Sylvi Listhaug i brev datert 31.12.2007.
Det fremkommer av saken at ditt brev til byråden, er en kopi av en klage du har sendt til NAV ved direktør Toril Lien Utvik.
De forhold du nevner i brevet omhandler deg som bruker av NAV sine tjenester, og hvordan du opplever å bli møtt av ulike aktører innenfor NAV.
Dette er forhold som ligger utenfor kommunens myndighetsområde.
Følgelig kan ikke Oslo kommune bistå deg i den konflikten du synes å ha med NAV. (sitat slutt)
Brevet er signert av Andersson, og sosialtjenestesjef Morten Mjelve!
26.01.2012 – NAV NORDSTRAND (…) Saksbeh. Inger Elisabeth Salvesen
Vi viser til e-post av 11. januar, hvor du krever umiddelbar stans av sosialtjenesten ved NAV Nordstrand «sitt koordinerte samkjørte misbruk av myndighet (…)
Byrådsavdelingen er ikke en del av den vanlige klageprosessen.
(Så opplyser Andersson meg om helse- og sosialombudet, og om kontaktinformasjonen dit) …
Undertegnet Andersson og Mjelve.

 

 

23.08.2012 KRAV OM ØYEBLIKKELIG INNGRIPEN FRA LEDELSEN – NAV NORDSTRAND . Saksbeh. Inger Elisabeth Salvesen
Byrådsavdelingen mottok den 19. og 24 juli omfattende informasjon fra deg om å klage på ulike vedtak og service fra NAV Nordstrand.
Vi viser til vårt brev av 26 januar hvor vi gjør oppmerksom på at byrådsavdelingen ikke går inn i enkeltsaker.
Byrådsavdelingen er ikke en del av den vanlige klageprosessen.
Klager skal rettes direkte til NAV-kontoret som er ansvarlig for saksbehandling og videresending til korrekt klageinstans.
Klage på service skal også rettes til bydelen for oppfølging.
Bydelen har som kjent fått dokumentene fra deg. (sitat slutt)
Så kommer hun dregende med Helse- og sosialombudets kontaktinfo igjen – som om DET skulle hjelpe det skvatt!
Undertegnet Andersson og Mjelve.

 

ABESLANF
Herunder fremhever jeg at de to siste varslingene, opprinnelig ble sendt fra meg som kopi over mail til blant annet Byrådsleder Stian Berger Røsland direkte!
I 2008 skrev jeg som vist til Listhaug!
Men Andersson er den som svarer for dem …
Jaja.
Er det jeg som har misforstått lovverket jeg viste til over, eller må Andersson gå?
I mellomtiden får en se på hvilke «venninner» hun har – blant annet innklagede daværende direktør i Nav – Toril Lien Utvik:
NAV-direktør trekker seg
http://bit.ly/z497m
Oslo Kommune:
http://bit.ly/1mOHsAO

 

ABLAAN

Rådet for funksjonshemmede (RFF)
«Rådet for funksjonshemmede er et rådgivende organ for byrådet i Oslo, og skal medvirke til at sentrale politiske målsettinger blir ivaretatt.»
http://bit.ly/1ljSNIl
«I henhold til bydelsreglementet og en egen lov skal det i tillegg være råd for funksjonshemmede i alle bydeler. Det henvises til hver bydel når det gjelder bydelenes råd.»
http://bit.ly/1e4sMsB
RÅDET PÅ FACEBOOK:
«Rådet for funksjonshemmede i Oslo er et rådgivende organ for byrådet og bystyret i saker som angår mennesker med funksjonsnedsettelser»
http://on.fb.me/OPKmGH
Rådet for funksjonshemmede i Bydel St.Hanshaugen:
Leder
Lars Poverud
(Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon)
Tlf. 970 76 944
e-post:lpoverud@online.no
Nestleder
Gudrun Jære Hoel
(Norges Handikapforbund)
Tlf. 930 68 024
E-post: g.j.hoel@gmail.com
http://bit.ly/MFVLGT

 

ALetThemEatCake

Tor Bang Førstelektor, Institutt for kommunikasjon, kultur og språk, Handelshøyskolen BI, Oslo 19.10.2011 – Privilegier gir politikerforakt
POLITIKERNES SÆRORDNINGER.
Sniking i barnehagekø og andre privilegier skaper politikerforakt. Det må være legitimt å forvente at folkevalgte etterlever regler de selv har vedtatt. Men det kan se ut til at den politiske eliten i mindre grad enn andre blir avkrevet å yte før de kan nyte (…)
Når sjefgrisen Napoleon fordeler knapphetsgoder, gjør han det etter prinsipper som han ikke ønsker å etterleve selv (…)
Eksemplet fra «Animal Farm» er hverken nytt eller oppsiktsvekkende.
Herskende klasser, enten de har makt gjennom embeter, politiske valg eller penger, tar seg gjerne privilegier som de ikke unner, eller endog forbyr, andre (…)
http://bit.ly/1fzYyhQ

 

ABEDOC

27.11.2008: Verste vi har opplevd av svikt i brukernes rettssikkerhet
Avgjørelsen tas ikke lenger lokalt, men på et kontor i Lillestrøm.
De som behandler søknadene, får vi ikke tak i.
Alle er fortvilet, sier fastleger til pasienter som ikke får stønader de har krav på.
Vi har holdt på i over tredve år. Det vi opplever nå, er det verste vi har opplevd av svikt i brukernes rettssikkerhet.
Kristian Furuseth er oppbrakt. På legekontoret i Ullensaker bruker han stadig mer tid på å trøste og hjelpe pasienter som ikke får den hjelpen de skulle hatt fra Nav.
Det går ut over tiden han og kollegaene skulle brukt på å oppdage og behandle sykdom.
http://bit.ly/1dR59Ph
INGEN ENDRING SEKS ÅR SENERE!:
Nav forvaltning – Sølvi Kristoffersen ignorerer flere innstillinger fra Advokat
http://t.co/u5eiFV10xV

 

ABHYSJ

I stedet for å ønske og opptre på et normalt, tillitvekkende åpent og oppriktig vis og erkjenne motpartens strabaser når de ser at flere mennesker beskriver at en må sette alle sine ressurser inn på å forsvare seg mot oppsiktsvekkende tabber fra Nav, velger etaten å bryte med selv minstekravene til å opptre anstendig og rette seg etter lovverk, forskrifter og etikk.
Så godt som hver gang journalistene kommer på banen, er imøtegåelsen til etatsbermen en gjørmepøl av innstudert svadaretorikk som småkongene og integritetsløse paragrafryttere i sin monumentale utilstrekkelighet velger å benytte seg av.
Dette innbyr slett ikke til respekt, men en rekke uegnede aktører velger altså gjentatte ganger å representere idiotveldet utad ved hjelp av meningsløsheter og tomme floskler.
Det ser ut til at håpet vil være at lavmålet de presenterer på denne måten skal kunne skjules for den sauefokk de tar sine kunder for å være, og som de håndterer deretter.
Men det er nå en gang slik at når man vet med seg selv at man slett ikke har noe og fare med, og når man ingen integritet har, så forventer man ikke av andre at de skal ha det heller.
Under disse forhold velger flere kunder av Nav «gå i skjul» og ikke våge å si fra om grove misligheter begått av vår tids største eneveldinge mobbegjeng – Nav.
Som jeg skriver på hovedsiden på min blogg: Borgere som overværer urett har plikt til å varsle sies det.
Vi skal etter sigende ha rettighetsvern som beskytter mot represalier.
Men ledelse i forvaltningen som allerede er gjort kjent med grove plikt- og lovbrudd, ignorerer gjerne varslingen.
De ansvarlige går fri, og klikken kan således påse at sanksjoner og gjengjeldelser følger den enkelte som velger og si fra, gjennom den skjulte lydløse og giftige internjustisen som er befengt med uttallige urederlige aktører.
De providerer aldri varslere en vei ut, og begraver landets borgere levende!
Tenk alltid på hva folk vil si.
Og ta den sterkestes parti.
Og tviler du, så hold deg taus
til du ser hvem som får applaus.
Tenk nøye ut hva du bør mene.
Det kan bli dyrt å stå alene.

ABEBRAAA

Utdrag fra HELSETILSYNETS TILSYNSMELDING 2004:
Sosionom Krishna Chudasama
Sosialombud mellom tjenester og bruker (…)
Refleksjon
Tildeling av økonomisk stønad er i stor grad overlatt til fagpersoner som bestemmer og utøver forvaltningens skjønn.
Fylkesmannen har begrenset mulighet til å føre tilsyn med det som skjer i møte mellom brukere og fagperson.
Det er en stor utfordring og risiko for ubalanse når bare en etat/tjenesteyters forståelse skal være gjeldende for de anbefalinger og vurderinger som gjøres både i første vedtak og i en klagesak.
Denne risikoen forsterkes når klagen i praksis behandles av samme saksbehandler og drøftes med Fylkesmannen før den endelig sendes til Fylkesmannen.
Fylkesmannen har også en uheldig dobbeltrolle; som rådgiver overfor sosialtjenesten og som klageinstans.
Slik er det ikke for pasienter som klager på helsetjenester.
I henhold til pasientrettighetsloven kan de få ”second opinion” hos en ”annen lege”.
Dette illustrerer hvor stor risiko det er for ikke å få riktig hjelp dersom faglig skjønn i praksis er overlatt til en fagperson både ved ordinær behandling og ved klagebehandling.
Brukere av sosialtjenester har en svak klagemulighet hos fylkesmannen og de står svakt i forhold til rettssikkerheten.
Med denne praksisen føler mange brukere seg maktesløse.
Praksis og behandlingstid ved klagesaker bør gjennomgås på nytt for å sikre og styrke rettssikkerheten.
Side 14 og 15:
http://bit.ly/aFa7ki

 

ABEBRAA

Flyktning ble statssekretær
For over ti år siden kom Krishna Chudasama (44) som flyktning til Norge. I dag blir hun landets første statssekretær med innvandrerbakgrunn.
Chudasama er opprinnelig inder fra Tanzania, og kom til Norge som flyktning i 1988. Hun er utdannet sosionom (Utdannet cand. pol. sosialt arbeid) med erfaring fra mange år i sosialtjenesten.
http://bit.ly/1fAIgVT
http://bit.ly/1ltyqaM
05.01.2006 – Chudasama på Topp 10-listen
«Over 50 internasjonale menn og kvinner har deltatt i Topp 10 2005. Etter en omfattende utvelgelsesprosess står det igjen 10 kandidater som har gjort en fremragende innsats i norsk arbeidsliv.»
http://bit.ly/1dRaHcx
Men så fikk hun sparken, og nøye håndplukkede Hadia Tajik som  aldri har ytret en eneste mening som kan rokke ved maktapparatets diktatur ble satt inn i stedet!:
08.12.2006: Alibiet fikk sparken
Mange lar være å hisse seg opp over Chudasamas avgang fordi Tajik erstatter henne som minoritetsrepresentant.
http://bit.ly/1mYekUe
13.12.2006: Sparket statssekretær slår tilbake
Krishna Chudasama måtte nylig slutte hos Karita Bekkemellem. Nå snakker hun ut.
http://bit.ly/MGNp1R

 

ABAKOBAARS

Jacob Aars ved Uni Rokkansenteret 26.10.2011Tar ikke ansvar for Nav-kontorene
Politikerne har abdisert.
Det er rådmennene som utøver kommunenes eierskap til Nav-kontoret.
At politikerne ikke engasjerer seg mer i Nav, forklarer han på denne måten:
Det kan skyldes at lokalpolitikerne ønsker å skyve ansvaret for reformen over på staten.
Men det kan også skyldes at de opplever at de har liten innflytelse og handlingsrom.
At politikerne setter seg på sidelinjen, kan være et tegn på resignasjon (…)
http://bit.ly/xBGjLt
26.10.2011: Kommunepolitikerne på sidelinjen i NAV-samspillet
“Kommunepolitikerne føler lite eierskap til sine lokale NAV-kontor selv om det er de som er eiere (…)
Kun drøyt 50 prosent av ordførere og rådmenn sier de har en ansvarsfølelse ovenfor sine NAV-kontor.”
http://bit.ly/yOwBtf

Eldre og sosiale tjenester

Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester har det overordnede ansvaret for kommunens arbeid med omsorgen for eldre og utviklingshemmede, kommunehelsetjeneste og helsestasjons- og skolehelsetjeneste. Avdelingen har også ansvar for barnevern, kvalifisering, sosiale tjenester, rustiltak og boligvirkemidler. Mer om ansvarsområdet til byrådsavdelingen.

Øystein Eriksen Søreide byråd for helse- og sosiale tjenester (H)

Aud Kvalbein
byråd for eldre (KrF)
http://bit.ly/1dcZR60
http://bit.ly/1dC2J7p

 

ABAIRAMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

Sosialhjelpsnormen må heves:
http://t.co/FVqwWf2uoX
Sosialtjenesten – Rekvisisjon og vilkår knyttet til utbetalinger, samt dekning av gjeld
http://bit.ly/1nKFjBF
Sentraladministrasjonens bevisste overgrep mot ubemidlede rettsløse borgere.
http://bit.ly/1rSWt5a
Når man kommer på svartelista hos Nav
http://bit.ly/REoJcO
Nav-ombudet og judas: – Velvillighetens heslige vrengebilde er at her skapes en illusjon av handlekraft!:
http://t.co/RnnkkwKFro
Politiker: Dårligere service for brukerene er ene og alene NAVs ansvar!:
http://t.co/wxUWgsUwFf
Politikerenes renkespill – Statsrådene har ikke fulgt opp Stortingets intensjoner
http://bit.ly/gxBqXt
http://bit.ly/1p6ij4U
Politikerenes bedrageri overfor de funksjonshemmede
«Restarbeidsevnen!»
«Arbeidslinja!»
Dette er hva alle festtaler og evigvarende repriser koker ned til, og intet annet!
http://bit.ly/1jMlYCz
Når den menneskelige lovgivning avviker fra fornuften blir den ond. Den mister sin karakter av lov og blir snarere en form for vold:
http://bit.ly/ejaH4
Index – Listen over alle bloggposter:
http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

mars 2014
M T O T F L S
« feb   apr »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 051 andre følgere

%d bloggere like this: