Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Vanlig kost for Navansatte


AETICC
UNDER TRE UKER ETTER AT JEG SENDTE ARBEIDS- OG SOSIALMINISTER ROBERT ERIKSSON MAILEN JEG VISER UTDRAG FRA HER – SELVSAGT UTEN Å MOTTA DEN FJERNESTE RESPONS, SKJEDDE DENNE DYPT RYSTENDE TRAGEDIEN:
14.03.2014 Kvinne tente på seg selv på Nav St.Hanshaugen
http://bit.ly/1fYhtTG
07.02.2014 – Nav-ansatte er rystet og redde
En mann ble pågrepet etter å ha truet Nav-ansatte torsdag.
Hendelser som dette har blitt vanlig kost for Nav-ansatte, som nå er redde (…)

Nav-leder i Drammen, Steinar Hansen, sier at de allerede har anmeldt truslene.
Det er uakseptabelt at noen kommer med slike trusler ovenfor våre ansatte, sier Hansen (…)
http://bit.ly/1dw2lXN

ABEBELLY

Vel, vel vel!
Jeg er også rystet og redd – til det punkt at også jeg har gått til politianmeldelse!
Det er fullstendig uakseptabelt å bli utsatt for maktmisbruk fra Nav som truer liv og helse!:
22.02.2014 – Journaliststandens tabuemne
Hvem er menneskene som står bak denne voldsomme økningen av trusler, og ikke minst – hva er det som driver dem til det, blir betimelige spørsmål.
Jeg tør påstå at denne horrible realitet som aldri har vært belyst eller debattert i «meningsbærende medier», bunner i en fatal misoppfatning om at ved å tie ihjel alle lov- etikk og regelbrudd som Navansatte begår, så vil de være bedre beskyttet!
Det er en generaltabbe som vil komme til å koste flere av dem liv/og eller helse i tiden fremover.
Noen rederlige og faglig dyktige ansatte vil kunne bli lidende for uegnede kollegers opptreden, og i verste fall bli tilfeldige ofre for en potensiell gjerningsmann som mener at nok er nok.
http://bit.ly/1bwnk1a
Jeg oppfordrer alle som blir utsatt for misbruk av myndighet fra forvaltningen om å gå til politianmeldelse av etaten lik som jeg gjorde mandag 24.02.2014.
En god rekke anmeldelser over et lite tidsrom vil gi et  noenlunde umiddelbart resultat vil jeg tro, siden det mest sannsynlig dreier seg om flere titusentalls mennesker som har erfart forvaltningskriminaliteten på kroppen!
Når tropper politiet opp for å assistere en Navrammet borger?
Når er journalistene der og tar bilder av den Navrammede og/eller gjerningspersonen når lovbrudd blir effektuert?
Det vil aldri skje!
Borgeren står alene, syk, ribbet til skinnet, har blitt avspist, oversett, trakassert og ignorert.
Så blir vedkommende overlatt til seg selv og sine tanker med den ballast hvert enkelt menneske har med seg i bunn.
Fylkesmannen har ingen sanksjonsmyndighet – klagebehandlingen kan ta opp mot et år, Sivilombudsmannen tar oftest opp saker på generell basis.
Navansatte som erfarer trusler derimot, har et enormt støtteapparat rundt seg.
De snakker sammen – alle kolleger og sjefene deres, og alle trår raust til med trøst, råd og oppmuntring.
Fagforeningene støtter opp med krisehjelp og media er udelt på deres side og skriver spalte opp og spalte ned om de forferdelige forhold som stakkars Navansatte utsettes for!
Om deres ofre, er det tyst!:
Navansatte og utskjelling – Slik skaper etaten uføretrygdede
http://bit.ly/eOMfax
Min påstand er at ingen klageinstanser og ingen Arbeids- og sosialminister noensinne kommer til å ta de grep som fordres for å stanse den omfattende sosialkriminaliteten Nav begår og som «alle» er godt kjent med, men som ingen journalister i sin monumentale feighet levner så mye som en millimeter av spalteplass!
Bildene er hentet herfra:
Halden.no
http://bit.ly/1k7H3HJ

ABEBTRE

ABEBTO

ABEBEN

16.10.2013 – Truet med å skyte alle på Nav Lier
En mann truet med å utslette alle de 45 ansatte ved Nav Lier med automatvåpen for tre uker siden. Han går fortsatt fri.
http://bit.ly/1bJV23t
17.02.2014 – Jeg kjøpte ikke pistol for å drepe noen
OSLO TINGRETT (NRK): 61-åringen som er tiltalt etter skytingen på NAV på Tøyen i 2012 nekter straffskyld for trusler, skyting og frihetsberøvelse.
«Hva tenkte du da du skjøt i taket? spør aktor
De hadde ingen grunnlag for å krangle med meg, sier tiltalte.
Du ville stoppe kranglingen?
Ja.
Ifølge tiltalen tvang mannen med seg en av de ansatte inn på et kontor og låste døren.
Med pistolen rettet mot seg måtte den ansatte finne den tiltaltes sak i datasystemet.
Tiltalte er uenig i store deler av tiltalen og sier «nei» med lav stemme flere ganger midt i aktors innledningsforedrag.
Han reagerer flere ganger på fremstillingen til aktor og sier «løgn».
Han sa flere ganger at han ville skyte mannen om politiet kom til stedet. Han holdt fingeren på avtrekkeren, sier aktor.
Dette benekter 61-åringen.
Under utspørringen av tiltalte spør aktor om tiltalte tenkte på om den NAV-ansatte kunne oppfattet ham som truende.
Han skulle vært hyggelig. Han truet meg, ikke jeg ham, svarer tiltalte.»
http://bit.ly/1o48Jue
Og det har jeg absolutt INGEN grunn til å betvile!:
Nav St.Hanshaugen sosial – Lydopptakene
http://bit.ly/1bwwbQz

arob

AVVENTER UTVALG: «Jeg har formeninger om hva jeg vil med NAV, men det er mye jeg ikke vet noe om. Hadde jeg hatt det kunne jeg vært mitt eget ekspertutvalg, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson»
http://bit.ly/MrY28E

Ja. Søl endelig vekk flere titalls millioner på «Rapporter» som konkluderer med the bleeding obvious istedet for å ta til deg den horrible innsideinformasjon som stadig serveres deg på sølvfat – GRATIS – fra fortvilte borgere, og ager ut fra den!
Korrupsjon, kalles det når man er en marionett som hever sin fete lønn uten å prestere ved å tale borgerenes sak – mennesker i nød som blir hundset og raljert med av Nav – der en snur seg vekk fra «ubehaget» og i stedet velger å rette seg etter instrukser fra mennesker høyere opp i systemet om å overse den horrible  vanstyring og sosialkriminalitet etaten begår, og som for lengst har ligget synlig langt opp i dagen!
De har plukket seg ut «den beste» – igjen!
Hvem blir det neste offeret – og på hvilken side av det kabylske hus vil vedkommende befinne seg!?
Tenk over det, Eriksson … tenk godt over det før du og dine maktfeller søler bort flere millioner på «ekspertutvalg og «forskerrapporter» som ikke er annet enn en plankekjøring av en fornedrende runddans, alt mens ubemidlede borgere som er unntatt all rettssikkerhet i dette landet sulter, pines, og herjes med av ignoranter og psykopater!
De faktiske forhold dreier seg altså om liv eller død – legg deg det på minnet!

anav

26.01.2014 – Til Arbeidsminister Robert Eriksson
Jeg skal dø lenge før tiden fordi jeg på snart 6. året – (og uforskyldt) er mottaker av minste sosialhjelps norm med alvorlige sykdommer i bunn. Det bekymrer meg stort, for jeg har barn!
Og ingen hjelp er det å få – tvert i mot.
Jeg er en varsler: (…)
http://bit.ly/1e7wos2
ABLAILAGUST
14.08.2007 TOTUSENOGSYV:
Skal bli bedre, vet bare ikke hvordan
Det er viktig for Regjeringen å bedre rettssikkerheten for sosialklienter. Men man vet ikke hvordan, eller når, man blir ferdig med arbeidet.
“Det er viktig for oss å bedre rettssikkerheten for sosialhjelpsklientene når vi nå gjennomgår lovverket i forbindelse med NAV-reformen, sier statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Laila Gustavsen (Ap) (…)
Ligger det da i kortene at dere må endre dagens lovtekst, all den tid sosialtjenestelovens bestemmelser er dårligere enn forvaltningslovens?
Jeg vil ikke konkludere rundt det i media. – Hva er argumenter for og mot en omfattende lovendring? – Bernt-utvalget som har utredet dette, er delt i sine konklusjoner.
Vi er opptatt av å bedre rettssikkerheten for sosialhjelpsmottagere.
Derfor ser vi i første omgang på internkontroll og tilsyn, og har nedsatt en arbeidsgruppe for å vurdere dette, svarer Gustavsen.
Når skal gruppen konkludere?
Det er ikke helt klart ennå. Men hvis vi fremmer lovendringer, vil vi gjøre det i løpet av denne stortingsperioden, svarer hun.”
http://bit.ly/OClL86

MØØØØØØØØØØØØØØØØ!

ABKONSUL

Regjeringens ansvarsfraskrivelse, ignoranse og fravær av inngripen overfor borgernes høylytte protester mot vilkårlighet og idioti som etterhvert ledet til at Navkontorene har måttet skaffe seg sikkerhetsvakter, har medført at klovnene i etaten er sikret ubegrenset tilgang på å boltre seg i det ene spinngale amatørmessige innfall etter hverandre, og som – utført av omtrent hvilket som helst annet personell enn hos Nav – ville ha medført både bøter, alvorlig påtale og fengselsstraffer i svært mange tilfeller:

ABEHAI

23.02.2009 «Utålmodighet om NAV- tiltak» av Dagfinn Høybråten
(…) Fra Stortingets side skal vi uansett være meget forsiktig med å gå inn med sterke føringer om hvordan NAV organiserer seg.
Ledelse av NAV som organisasjon gjennomføres helt sikkert mer effektivt fra arbeids – og velferdsetatens sentrale ledelse enn fra Stortinget (…)!
http://bit.ly/dYfO9n
Kronikken er i dag  kjemisk renset vekk fra alle søkemonitorer!
For ti måneder senere – 16.12.2009 kringkastet media denne kuvendingen fra Høybråten:
Dårligere service for brukerne
Nav-reformen skulle gi brukerne bedre service, etaten skulle brukerorienteres.
Man må nå kunne fastslå at dette ikke har skjedd, sier KrF-leder Dagfinn Høybråten.
(…) Reformen har i altfor stor grad vært overlatt til etatsledelsen.
Det har vært for liten politisk styring med reformen sier han, og presiserer at hans kritikk er rettet mot Regjeringen og statsrådens ansvar for å følge opp Stortingets intensjoner (…)
http://bit.ly/gxBqXt
16.12.2009: NAV-reformen fungerer ikke
«Reformens «far» legger skylden på regjeringen og Nav-ledelsen.
Sier de har gjennomført en annen reform en storinget ba om.
Høybråten mener det er et brudd med Stortingets intensjoner når Nav-brukerne ikke har fått et bedre tilbud (…)
Det ansvarlige departementet har ikke tatt tydelige styringsgrep over NAV.
Dette har ført til at NAV har gjennomført en reform som er i strid med et enstemmig storting sier han.»
http://bit.ly/14Y2jnr
Dagfinns Blogg
NAV på kollisjonskurs med Stortinget
«At NAV har organisert seg slik at brukerne får dårligere service er ene og alene NAVs ansvar. Og det er alvorlig fordi det er stikk i strid med Stortingets intensjoner.»
http://bit.ly/1mNc4Px

ABABABAMEN

Arbeids- og administrasjonsministerens redegjørelse om modernisering, effektivisering og forenkling i offentlig sektor
Dato: 31.01.2002
President: Inge Lønning
Samarbeidsregjeringen har ambisjoner på vegne av offentlig sektor.
Fra ord til handling er et langt mer offensivt grep enn et skritt på veien.
Det er nå satt i gang en historisk modernisering som skal sette brukeren først og gi den enkelte likeverdige tjenester av god kvalitet.
Det gjelder alle velferdstjenester det offentlige har ansvaret for.
Det er den enkeltes behov som skal være i sentrum, ikke systemet (…)
Brukerne skal føle trygghet for at de får den hjelp de trenger, når de trenger det.
Dette handler om respekt og verdighet for den enkelte (…)

ABEFORN

Oddvard Nilsen (H):
Redegjørelsen varsler altså en ny kurs i forhold til hva Arbeiderpartiet så langt har stått for.
Den legger nemlig vekt på at forbrukerne også er enkeltmennesker og dermed ulike, og den legger vekt på at landet vårt har ulike områder og at behovene er ulike.
Tilbudet vil derfor tilpasses den enkeltes behov, ikke standardiseres gjennom et mylder av sentrale forskrifter som i stor grad har hatt likhet som mål, og ansvarsfraskrivelse som resultat…
Den sosialdemokratiske likhetsarv har i liten grad fokusert på enkeltindividets behov og rettigheter.
Den har vært like lite forbrukerorientert.
Forbrukerne har derved følt at både tilgjengelighet og tilbud har vært lite tjenlig sett fra deres side.
Det har skapt frustrasjon og misnøye med offentlige tjenester.
Redegjørelsen, Fra ord til handling, gir signaler og klare budskap om en langt mer forbrukerorientert politikk. Det skal skje ved å sette nettopp forbrukeren i sentrum.
Tjenestene skal tilpasses den enkelte:
http://bit.ly/heLrU1

ABEVAKT

14 år etter, er realitetene dette:
I stedet for de flotte ord og glansbilder opprettes en etat der man møtes med uprofesjonalitet, manipulering og sendrektighet.
Vakter settes inn ved kontorene for å stagge de opprørte «massene»!
Lovbrudd og hersketeknikker florerer i stor stil i etaten overfor borgerne Nav er ment å bistå, i mangel på kvalitet, påkrevd kompetanse og fraværet av selv minstekravet til sentrale begrep om etikk og moral.
En etat som slett ikke har annen ballast å skilte med enn nedbrytende fjas og tull – høytidelig presentert av maktens sørgelige posører som «legitimt», frembringer lidelse og avmakt, ruinerer medmenneskelighet og ekthet og frembringer vantro og sinne.
Konstruering av latterlige vilkår og påbud som allmennheten påtvinges å rette seg etter med totalt fravær av forankring i vett og forstand, trumfes stadig igjennom av uegnede middelmådigheter som med alle tenkelige midler forsøker å få disse til å gjelde som gangbar mynt!

INGEN TAR AFFÆRE!

abebaste

15.01.2014 – Nav-kontorer sikres mot farlige klienter
Etter nær 40 trussel- og voldsepisoder på Nav-kontorer i Hordaland i fjor, innfører et Nav-kontor i Bergen kameraovervåking på rom for klientsamtaler.
På et annet kontor blir pulter boltet fast i gulvet.
Nav Årstad skal blant annet få nye møbler som skjermer ansatte bedre, høyere skranker i ekspedisjonsområdet og trening på volds- og trusselepisoder.
I tillegg jobbes det med å lage ett eller to ekstra sikre samtalerom, som brukes til oppfølging og veiledning til brukere.
Rommene vil blant annet ha kameraovervåking og bedre alarmløsninger.
At vi vil høyne sikkerhetsnivået, skyldes det store antallet volds- og trusselepisoder ved kontoret vårt i fjor.
Og ikke minst det tragiske drapet på en ansatt ved et Nav-kontor i Oslo i fjor sommer (…)
http://bit.ly/1ewkjsx

ABELUE

LES OGSÅ:

Politiker: Dårligere service for brukerene er ene og alene NAVs ansvar!:
http://t.co/wxUWgsUwFf
Borgerenes vitnesbyrd om sosialtjenesten – Del 1
«Det oppleves livstruende å bli “trenert”, man føler seg personlig trakkasert ved denne åpenbare “utfintingen” i alle ledd, man mister kontakten med følelsen av eget verd og egen evne til å tenke rasjonelt.
Når syke, fattige, uheldig stilte, arbeidsledige og andre støtteberettigede privatpersoner må be om hjelp av sosionomer, advokater og andre hjelpere for å komme gjennom dette, er det vanskelig å tenke at dette er tilfeldig surr.
Tvert om oppleves dette som nøye uttenkt, planlagt og ønsket strategi.»
http://bit.ly/1fetcaA
Nav – Uten sanksjonsmuligheter?
http://t.co/R7mqt5d8gB

ABAHARDLOOK

Den enkelte Navansatte skal personlig stilles til ansvar for egen praksis!

Det er både tarvelig og holdningsløst og forsøke å dekke over de ansattes bevisste ignorering av lov, etikk og regelverk når de indirekte og konsekvensfritt massakrerer hjelpetrengende borgere via fornuftsstridige vedtak med å skylde på «Systemet»!

Det gir overhodet ingen mening.

Hvem er «Systemet»? (…)

http://bit.ly/1pD9z3j

ABAHALAHA

Politiker: Fortielser og dekkoperasjoner vedr. reell klageadgang for landets forvaltningsrammede.

«Jeg ser allikevel stadig oftere at byråder viker unna, og nekter å forholde seg til enkeltsaker der det trolig dokumenteres systematisk systemsvikt.

Dette kan måtte innebære at Byrådet må gå inn i enkeltsaker, da det er enkeltsakers behandling som kan avdekke systematisk systemsvikt.»

http://bit.ly/1uGbR45

Makt uten vett – Politikere og Nav i frastøtende maskepi!

http://bit.ly/10qDmWq

ABABABABABABASKYTTET

Offentlige ansattes sikkerhet, versus «bermen»!

Vi rettmessig forbannede og krenkede Navrammede borgere, har intet sikkerhetsnett mot den farlige fagorganisert etatsbermen som i dag til og med er underlagt «dobbel beskyttelse» mht. omtalte ivaretakelse via straffeloven!

For akkurat hvilke sanksjoner er det åpenbart uskikkede tjenestemenn som trakasserer, trenerer og utøver represalier erfarer overfor borgeres berettigete varsling?!

INGEN!

http://bit.ly/1zhPOa5

22.02.2014 – Journaliststandens tabuemne
«Nav-kontoret på St. Hanshaugen doblet vaktholdet i sommer etter trusler og bråk.»
DET ER EN GRUNN TIL AT DE HAR MÅTTET DOBLE VAKTHOLDET, OG DETTE KAN JEG BEVISE AT BL.A VIL VÆRE PÅ BAKGRUNN AV DE UEGNEDE AKTØRER SOM DER VIRKER, OG SOM RALJERER MED HJELPETRENGENDE SØKERE PÅ DET MEST UANSTENDIGE!:
http://bit.ly/1bwnk1a
22.02.2014 – Nav St.Hanshaugen sosial – Lydopptakene
Dette er hva journalistene ikke ønsker å opplyse almennheten om:
http://t.co/3poMZUDgVE
26.01.2014 – Til Arbeidsminister Robert Eriksson
http://bit.ly/1e7wos2
Nav har ignorert Stortingets krav – Hvordan er dette muliggjort?
SPILLET FOR GALLERIET:
http://bit.ly/1gbHFbU
http://bit.ly/1kG8kBi
Nav-ansatt døde – Nye Meninger fratok meg ytringsfriheten – igjen!:
http://t.co/zp3fg9YhVe
Jeg er Norges Folkefiende nr. 1!
http://t.co/9aOJrtROE5
Oppsiktsvekkende forskjellshåndtering av pasientklager og klager på Nav!
http://bit.ly/19Av1lQ
04.03.2014 – Handlekraftig eller handlingslamma – Kritikk av Nav, slettet igjen!
http://bit.ly/1eSrobL
Index – Listen over alle bloggposter:
http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

3 kommentarer på “Vanlig kost for Navansatte

 1. Tilbaketråkk: Vanlig kost for Navansatte | Blopp.no

 2. Charles Aase
  mars 14, 2014

  Når de som er satt til å hjelpe, misbruker sin makt til å fornedre deg, og empati er helt fraverende, da har demokratiet spillt falitt. Det er vanskelig å gjenreise demokratiet.

 3. Jeanine
  mars 14, 2014

  Ja jeg kan ikke få vært mere enig!

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

februar 2014
M T O T F L S
« jan   mar »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 052 andre følgere

%d bloggere like this: