Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Til Arbeidsminister Robert Eriksson


Jeg skal dø lenge før tiden Eriksson, og jeg vet at du og / eller din «rådgiver» farer over de svar som følger publikasjoner om deres gjøren og laden.

abebor

Siden det slett ikke har vært stor respons til denne artikkelen – foreløpig ingen andre kommentarer enn de fra meg, vil jeg påstå at denne informasjonen kommer til din orientering! :
24.01.2014 – Kamp om antall Nav-kontorer
Tidligere i uka skrev Aftenposten av hver fjerde arbeidstime i Nav går til å rapportere og administrere (…)
Robert Eriksson (…) vil før påske sette ned et ekspertutvalg som skal se på dette.
Hva i himmelens navn skal vi med et slikt ekspertutvalg? (…) kontrer FO-leder Mimmi Kvisvik.
Hun peker på at kontorene må ha nok ansatte med riktig kompetanse, og at disse må være organisert og ledet på en god måte «.
http://bit.ly/Mez4ud
Jeg skal dø lenge før tiden fordi jeg på snart 6. året – (og uforskyldt) er mottaker av minste sosialhjelps norm med alvorlige sykdommer i bunn. Det bekymrer meg stort, for jeg har barn!
Og ingen hjelp er det å få – tvert i mot.
Jeg er en varsler:
Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.
http://bit.ly/192Uepg
Varslere har – som både du og resten av makttoppene er godt orientert om, ikke gode kår her i landet!
I de årene du var fremadstormende politiker som ivrig snakket så varmt om den urett Nav begikk mot flere mennesker og sto opp for disse på Stortingets Spørretime med brennende innlegg som skulle besvares av daværende Arbeidsminister (jeg har vist et innlegg på hovedsiden av bloggen), så sendte jeg til deg over mailadressen som fulgte din profil på Stortingets sider, full orientering om de massive represalier jeg – som funksjonshemmet borger i behov av Nav sine tjenester erfarte etter å ha offentliggjort forholdene.
Du tiet meg alltid fullstendig i hjel, og min sak ble aldri løftet frem.
26.08.2013 – Vi skal røske opp i NAV – Sier Robert Eriksson, leder for Stortingets arbeids- og sosialkomité.
«Hver gang jeg tar opp de ulike sakene får jeg beskjed om at: «Man ikke kan gå inn i enkeltsaker».
Men når enkeltmennesker med hver sin skjebne representerer systemsvikt, er spørsmålet:
Hvis vi politikere ikke kan ta tak i disse enkelthendelsene for å røske opp i systemet, hva skal vi da med politikere.»
http://bit.ly/1b7kR6n
Som overnevnte artikkel viser, måtte det en kreftsyk mann til for å «fortjene» spalteplass og at du skulle gå ut offentlig og gi systemet en liten dult i siden.
Så får en også ha i mente at mannen var Dagbladjournalist!

ABROBERTE

Når du endlig kom på banen, løy du samtidig til tennene!
Det er du som er den «profesjonelle» i den utstrekning at du rett etter ble tilsatt som Arbeidsminister!
Da kan du mest sannsynlig ikke være rammet av kognitiv svikt!
Her sikter jeg til ditt skriftlige spørsmål i Stortingets spørretime til daværende Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm – Dokument nr. 15:1777 (2010-2011) som hun besvarte 26.08.2011 (gjengitt på denne bloggens hovedside – utdrag):
«En Nav-bruker opplyser at Nav-Bjerke har forfalsket hennes CV og ført opp utdanning hun ikke har, eller en gang skjønner hva innebærer (…) Hun opplever også at det blir formidlet ærekrenkende og feilaktig informasjon om hennes opptreden og kunnskaper fra en saksbehandler som aldri har truffet henne. Skal Nav-brukere være nødt til å finne seg i denne typen feilinformasjon og trakassering? (…)
Bjurstrøm ga deg følgende respons:
(… ) Da brukeren ikke er identifisert, kan jeg ikke kommentere saken spesielt».
http://bit.ly/Hhv9mz
HER FREMGÅR ALTSÅ AT STATSRÅDEN VITTERLIG HAR ANLEDNING TIL Å KOMMENTERE ENKELTSAKER HVIS VEDKOMMENDE SAKEN GJELDER ER NAVNGITT!
DENNE INFORMASJONEN AV SÆRDELES STOR RELEVANS FOR ALLMENNHETEN SOM TIL STADIGHET BLIR TRAKASSERT AV NAV, UTELATER DU BEHENDIG Å FREMHEVE!
Din partikollega Laila Marie Reiertsen tok omsider et to timers møte med meg som jeg sa ja takk til siden hun skriftlig hadde lovet meg å sette journalist på saken!
Det viste seg å være løgn, hvilket jeg også varslet deg om siden jeg ble orientert om at nettopp du var en av de medlemmer som satt i «Fraksjonen» som ble fortalt meg at skulle behandle min klagesak på Reiertsens ufattelig nedrige løftebrudd!
Men … der satt til alt overmål også Reiertsen selv… :
ablaiiiiii
Laila Marie Reiertsen – En løftebryter!
Del 3 – Utdrag:
«Jeg ringte Stortinget 06.03.2013 og forklarte saken for Reiertsens Rådgiver siden hun selv ikke var til stede.
Hun sa at uke 6 var fra 4-9 februar (2013) som svar på mitt spørsmål om når uke 6 var og «Fraksjonen» skulle ha møte.
Hun kunne opplyse om at der for FrP, satt tre medlemmer:
Robert Eriksson, Vigdis Giltun og Laila Marie Reiertsen!
http://bit.ly/1LCjvn6
Del 5:
http://t.co/YAGNqwUHh4
Møtet med Laila Marie Reiertsen FrP 14.08.2012 på Youtube:

http://bit.ly/1JKV9fx

????????????????????

Men hva kom vel ut av min varsling – jeg fikk ingen tilbakemelding etter den angivelige «behandlingen».
Det verste er at dette jo var «som forventet»!
Slutningen satt i sin rette kontekst:
Maktapparatet inkludert innklaget aktør og hennes parifeller sto sammen i solidaritet mot en enslig funksjonshemmet kvinne som trodde på at hun endelig skulle få hjelp, og handlingen – eller rettere sagt fraværet av en gjennomgang som også skulle ha vært upartisk, blir således hinsides avskyelig og nesten ikke til å begripe!
Ingen tok tatt tak i det store svik som godt betalt politiker viste seg å utøve overfor syk og utslått ubemidlet borger etter at Nav hadde «gjort sitt beste»!
 Hun var jo en av dere!
Og enklaven skal beskyttes for en hver pris!
I dag har du avansert til Arbeidsminister!
Jeg lurer på hvem som har hjulpet deg dit, men jeg vil ikke spekulere – det er ufint, så jeg viser bare rett og slett til :
Ti bud til en ung mann som vil frem i verden
http://bit.ly/V3FYs
Her er hva som har tatt plass overfor meg i det siste, hvis det skulle være av interesse:
Nav forvaltning – Sølvi Kristoffersen ignorerer flere innstillinger fra Advokat
http://t.co/u5eiFV10xV
15.12.2013: Nav – Lydopptak til Advokat, om fastleges svik:
http://bit.ly/1efqCqA
14.12.2013: Nav – Overprøving av uføregrad – Grov manipulering
http://bit.ly/1dyKGQb
Herunder vil jeg orientere om at Fylkeslegen har opprettet tilsynssak over sistnevnte!
ABDOBERT
Så – Eriksson – Nå har du altså avansert til Maktens tinder, og er i godt selskap med de tause, feige, unnvikende og kalkulerende:
http://bit.ly/1hNBz3h
– enskjønt spranget nok ikke var altfor stort…
Lykke til med «Ekspertutvalget» – Der gravde du i realiteten din egen grav – nesten før du fikk tiltrådt stillingen!
Jeg håper at journalistene i dette landet endelig kan være så modige å kringkaste det de – og vi  borgere allerede vet om dette stuntet og liknende:
Når Nav og politikere med jevne mellomrom velger seg ut oppkonstruerte idiotiske påfunn som de ønsker kringkastet i media for å oppnå å provosere og skape debatt, er det tegn på at de ønsker å trekke fokuset vekk fra et overordnet bilde som stadig tegner seg større og større … og større… og styggere enn det man i det hele tatt orker å ta innover seg!
Herunder minner jeg om at et forskningsprogram som skulle strekke seg over ti år, ble iverksatt 20.11.2009 – angivelig «for å få mer kunnskap om velferdssamfunnet»!
http://bit.ly/hB5R4U
ABEBEBER
Gang på gang nedsettes det utvalg og granskningskommisjoner.
Det lages virkningsløse meningsmålinger og utarbeides lange forskningsrapporter.
Milliarder pøses ut til de «eksperter» som til slutt i denne evigvarende sinnsvake parodien vil rapportere tilbake til maktapparatet at «det er rom for forbedringer» –  i stedet for å ta pengene og akutt delegere bistand til de som åpenbart trenger det!
Høytsvevende fraser, «endelige sannheter» og selvsagte konklusjoner tres nedover de som like fattige og maktesløse blir nødt til å bevitne forestillingen der godt betalte «intellektuelle» briljerer overfor hverandre med plattheter som ikke giver mat på bordet til de som det til en hver tid diskuteres over hodet på!
Den jevne allmue har for lengst gitt uttrykk for hvor ille forholdene i realiteten er.
De befinner seg så langt vekk fra retorikk og teori man bare kan komme, men makttoppene går de som opplyser om sult og armod smilende i møte når de en sjelden gang blir konfrontert i all offentlighet, og opptrer tilsynelatende like blanke som om de skulle møte til første skoledag.
Forakt blir til sinne, og maktesløshet til hat og mange ganger til kriminalitet.
Se hvordan samfunnet vårt ser ut i dag under jernhælen på Nav den Allmektige – det går hinsides fatteevne, måten de har tatt seg til rette på og turer frem!
For 31.01.2002 ble det utarbeidet et program – «Fra ord til handling» omtalt som en historisk modernisering som skulle sette brukeren først, gi den enkelte borger likeverdige tjenester av god kvalitet, og som skulle gjelde for alle de velferdstjenester det offentlige hadde ansvaret for. 
Jeg siterer: «Det er den enkeltes behov som skal være i sentrum, ikke systemet (…)
Brukerne skal føle trygghet for at de får den hjelp de trenger, når de trenger det.
Dette handler om respekt og verdighet for den enkelte (…)
Oddvard Nilsen (H):
Redegjørelsen varsler altså en ny kurs i forhold til hva Arbeiderpartiet så langt har stått for.
Den legger nemlig vekt på at forbrukerne også er enkeltmennesker og dermed ulike, og den legger vekt på at landet vårt har ulike områder og at behovene er ulike.
Tilbudet vil derfor tilpasses den enkeltes behov, ikke standardiseres gjennom et mylder av sentrale forskrifter som i stor grad har hatt likhet som mål, og ansvarsfraskrivelse som resultat  (…)
Fra redegjørelsen: «For det første må det offentlige bli mindre innadvendt. Den jobben som skal gjøres, skal gjøres for alle de enkeltmenneskene som er avhengige av offentlige tjenester, offentlig myndighetsutøvelse og offentlige utfoldelsesarenaer.
Enkeltmenneskene må være det daglige fokus for arbeidet, og det må være grunnlaget vi måler resultatene opp mot.
Alt annet – organisering, forvaltningsrutiner, økonomistyring og rapportering – er bare støttefunksjoner (…)
http://bit.ly/hDWiMZ
http://bit.ly/heLrU1
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Plan, 24.01.2002:
«Borgerne deltar på demokratiske arenaer (…) og føler seg trygge på at myndighetene opptrer ryddig i sine ulike roller»
http://bit.ly/1mKa0Gd
ABEINGER
Men i stedet for de flotte ord, lovnader og glansbilder, ble opprettet en etat bestående av en hard kjerne av ukvalifisert aggressivt personell og narsissistiske maktposører i lederstillinger, som med største determinasjon sørget for å møte mennesker i behov av lovpålagt hjelp med uprofesjonalitet, hersketeknikker, trakassering, manipulering og sendrektighet.
Lovbrudd og hersketeknikker florerer i stor stil i etaten overfor borgerne Nav er ment å bistå.
Der er mangel på kvalitet, påkrevd kompetanse og fravær av selv minstekravet til sentrale begrep om etikk og moral.
Og slik har det vært i alle år!
En etat som slett ikke har annen ballast å skilte med enn nedbrytende fjas og tull – høytidelig gjennomtrumfet av maktens sørgelige posører som presenterer idiotiet som «legitimt», frembringer ikke annet enn lidelse og avmakt, iblandet sinne, forakt, og raseri!
Konstruering av latterlige vilkår og nedverdigende påbud som allmennheten påtvinges å rette seg etter med totalt fravær av forankring i vett og forstand, trumfes stadig igjennom av uegnede middelmådigheter som med alle tenkelige midler forsøker å få disse til å gjelde som gangbar mynt.
På bakgrunn av småkongers udugelighet, herskesyke og inkompetanse, måtte Nav til slutt se seg nødt til å leie inn Securitasvakter for å stagge de opprørte «massene».
Metalldetektorer blir foreslått for å beskytte etatens spinngale skadevoldere, Navrammede tenner fyr på seg selv, dør eller tar sine liv, og Navansatte blir drept!
Et betimelig sitat fra professor Andenæs: “Vi har å gjøre med en etat som er så hardkokt i å motstå pålegg i lovgiving og rundskriv at det må meget tydelig tale til for at det skal ha sjanse til å slå gjennom”
http://bit.ly/R5Dbp9
Nav skapte sin egen totalitære stat i Staten, og oppkonstruerer til stadighet hjemmesnekrede påfunn som har vist seg at står over over Norges Lover!:
http://bit.ly/vZ5qgK
Marionettes

Jeg er mer enn forferdet!
Flere politikere undervurderer allmennheten grovt med sine spill for galleriet!
Det nedsettes altså komiteer og utvalg over en lav sko i årevis som trenerer utpiningen av «massene» – i stedet for at de øyeblikkelig blir innrømmet et anstendig livsopphold så de klarer å komme seg på fote igjen og får reell klagerett på Navs multiple lovbrudd, sjikane og tvang som daglig blir begått av uttallige uegnede fagforeningsbeskyttede ansatte og deres ledere i Navkontorene uten at noen må stå til rette for opplagte og utbredte forbrytelser i offentlig tjeneste.
Det pågår et høyt profilert narrespill, der agendaen synes å være ment som en tilsløring av den uttalte motvilje som den privilegerte stand ser ut til å hyse overfor ivaretakelsen av de lovfestede rettigheter som vanskeligere stilte av oss har krav på.
Mennesker plages, og de sulter og fryser i hjel!
Deres kredittverdighet blir rasert for alltid.
Uopprettelige skader – fysisk psykisk og materielt, påføres funksjonshemmede, permitterte og trengende mennesker som stiller maktesløse overfor den pågående, åpenlyse og godt planlagte forvaltningskriminaliteten som Nav til stadighet begår!
DET er realitetene!
Vi har vært i behov av profesjonell bistand i flere år – uten å ha fått det!
Det kreves akutt opprydning i egne rekker!
Videre, bør leses mitt svar som jeg satte inn 25.01.2014 til følgende artikkel:
Tore permittert fra fabrikkjobb i Solør, Nav foreslår jobb som pizzabud i Tromsø
http://bit.ly/1ffFbbV

ABANNE

Arbeidsministre blir aldri ansatt uten at de er nøye håndplukket til formålet – og da ut fra Arbeidslinja og målstyringens interesser, ikke ut fra ønsket om å bistå mennesker i nød.
Vi kan jo bare ta et tilbakeblikk på hvordan «utvelgelsesprosessen» av Hanne Inger Bjurstrøm foregikk:
21.10.2009: Stoltenbergs nye superkvinne
«Den nye arbeidsministeren er ukjent for de fleste, men har kjent både Jens og Kristin siden tenårene.
Hanne Bjurstrøm er superbyråkraten som skal redde både klimaet og NAV.
Jeg vil ikke si at jeg hører til Jens‘ venner, men jeg har kjent ham lenge, sier Hanne Bjurstrøm.»
http://bit.ly/9gOY6C
27.04.2010: Hanne Bjurstrøm vil bort fra det todelte arbeidslivet
Så viktig var det for statsminister Jens Stoltenberg å få Hanne Bjurstrøm som arbeidsminister, at han oppnevnte en vikar mens han ventet på at hun skulle fullføre jobben som Norges forhandlingsleder for FNs klimaforhandlinger i København (…)
http://bit.ly/bkvBJz
ABHYSJ
Robert Eriksson, som i dag har det øverste politiske ansvaret for Nav, skal altså nedsette et ekspertutvalg før påske som angivelig skal utrede hvorfor hver fjerde arbeidstime i Nav går til å rapportere og administrere fremfor å bistå kunder:
26.01.2014 Aftenposten: Nav-ansatte bruker en fjerdedel av tiden på annet enn klienter
«Kurs. Møter. Opplæring. Veiledning av kolleger. Administrasjon. Ledelse. Arkivering, post og telefonsamtaler som ikke har direkte med brukerne å gjøre. Dette bruker ansatte på Nav-kontorene nesten en fjerdedel av arbeidstiden sin på»
http://bit.ly/1i0AUtd
Det har han besluttet, på tross av at han utvilsomt må være særdeles godt kjent med den mangeårige forhistorien som ikke viker en tomme fra dagens fataliteter:
ABEPID
Situasjonen i dag er slett ikke annerledes – verre eller bedre enn det den har vært i åtte samfulle år, og her vises et lite belegg for påstanden:
24.02.2008: Tar meg ikke på alvor
«Flere mente også at saksbehandlere i NAV ikke hadde tilstrekkelig kompetanse om brukernes sykdom til å gi dem den veiledningen de har krav på.
Han forteller at de har fått tilbakemeldinger om at brukere med psykiske problemer opplever at NAV i for stor grad er opptatt av å spare penger, og forsøker å finne en måte å avslå søknader på.»
http://bit.ly/1hGFNr9
04.03.2008: (…) Det er ikkje berre forskar Berge som har lagt fram dokumentasjon. Sivilombodsmann Arne Fliflet rettar i ein fersk rapport krass kritikk mor NAV`s behandling av psykisk sjuke og personar med funksjonshemming. Ei slik behandling av menneske vil me ikkje vere bekjend av! (…)
http://bit.ly/1enTaZi
DET ER HELE SEKS ÅR SIDEN!
29.01.2009 – Vi greier ikke mer
«Mange kontorer mangler riktig kompetanse, og folk føler at de ikke får gjort jobben sin. Dette svekker NAVs renomé.»
Alle svar til artikkelen er slettet, men jeg hadde kopiert dem.
Her er et meget oppklarende svar fra en som skriver at han har arbeidet i trygdeetaten fra folketrygdens ikrafttredelse i 1967, og innehatt ulike lederstillinger i etaten gjennom nær 30 år.
Han understreker at det svært trist å se at alt det positive som er bygget opp gjennom disse vel 40 årene nå blir revet ned med den måten NAV reformen blir gjennomført på, og jeg siterer:
(…) MANGELFULL KOMPETANSEOPPBYGGING
I gjennomføringsprosessen har det nærmest vært total svikt hva angår relevant kompetanseoppbygging.
Medarbeidere blir satt til å utføre oppgaver de mangler kunnskaper om.
Frustrerende for den enkelte. Og for brukerne er rettssikkerheten i alvorlig fare.
UDUGELIGE LEDERE
En tredje faktor som medvirker til krisen i NAV er det faktum at etaten har tilsatt en rekke inkompetente og udugelige ledere.
Hordaland er et godt eksempel på dette:
Fylkesdirektøren som tiltrådte i august 2008 innså sin utilstrekkelighet og trakk seg fra stillingen etter 6 mndr.
Han som innehadde stilligen før dette, brukte vel et år på å innse at han ikke mestret jobben.
Begge er fortsatt i systemet og har sannsynligvis fremdelses full direktørlønn.
Men på sine borgjemte kontorer kan de ikke gjøre noe skade lenger.
Når alt kommer til alt er kanskje ledelsesproblemet den viktigste årsaken til at ting har fått utvikle seg i gal retning over så vidt lang tid.
Hvis en privat bedrift hadde levert så dårlige resultater, ville det vært ”hoderulling” på ledersiden. Slikt skjer ikke i NAV systemet.
EN SNUOPERASJON MÅ SKJE RASKT
Noen må ta tak i den meget alvorlige krisen som NAV er inne i (…)
Fra toppledelsens side blir det hevdet at NAV er på rett vei og at vi må ha tålmodighet.
Samtidig sies det at saksbehandlingstiden er på vei ned.
Ikke stol på dette (…)
http://bit.ly/L4vmCx
20.02.2009 – Nav-ansatte mangler opplæring:
”Ni av ti Nav-ansatte har ikke fått tilstrekkelig opplæring i nye arbeidsoppgaver, viser en ny rapport fra Arbeidsforskningsinstituttet”.
http://bit.ly/KVZDmo
DET ER HELE FEM ÅR SIDEN!
Og så våger dere å bagatellisere akkurat samme inkompetanse, lavmål og vanstyring som bare har rullet og gått i et halvt decennium deretter – som var det nytt av dagen!
Hvilken annen bedrift i denne verden er det som noensinne har hatt fri adgang på å trakassere og ignorere sine kunder – og det over ÅR – fullstendig uten konsekvenser – og deretter velger å fronte en smilende etatsstyrer som famøst svamler om det reneste vanvidd som forsøk på å lede fokus vekk fra fataliteter av pandemonisk omfang – Å bruke ytterligere millioner på å nedsette et «ekspertutvalg»… !?
Lørdag 26. Juni 2010 erklærte Klassekampens redaktør Bjørgulv Braanen Navfiaskoen for «En fallitt»!
DET ER SNART FIRE ÅR SIDEN!
ABEHAGEN
Uttalelsen sprang slett ikke ut fra egen synsing men fra hva professor i helseøkonomi ved Universitetet i Oslo – Terje P. Hagen hadde konkludert med, som akkurat da – sammen med et øvrig ekspertpanel hadde ferdigstilt avhandlingen om oppgave- og ansvarsfordelingen i Nav.
Han siterte professoren:
«Veldig mange av innvendingene har vist seg å slå til, men det ville innebære en voldsomt stor kostnad å reversere reformen». Derfor finnes det ikke noe annet alternativ enn å gå videre.»
http://bit.ly/1cg4GZX
Her innrømmer eksperten i realiteten at Nav burde ha vært lagt ned:
24.06.2010 – Vil gi Nav færre arbeidsoppgaver
(…) Professor i helseledelse Terje P. Hagen (…) har ledet ekspertutvalget som i dag leverte sin utredning til arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap) (…)
Å reversere modellen vi har valgt vil gi to-tre år med økte saksbehandlingstider.
I tillegg vil det være omstillingskostander, sa Terje P.Hagen på dagens pressekonferanse (…)
http://bit.ly/KM6sqB
Men det var jo akkurat DET de skulle ha gjort!
For nå – snart fire år senere har det jo slett ikke blitt bedre – tvert om!:
16.02.2009 – En etat for de få
«Forsker og statsviter Tom Christensen holder for tiden på med evalueringsprosjekt av Nav-reformen på oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet.
Han trekker frem at reformen ikke var tilpasset brukerne.
Forskning i forkant av reformen avdekket at kun 15 % av brukerne av de tre gamle etatene nyttiggjorde seg av mer enn en etat, mens de resterende 85 % brukte kun en etat, sier Christensen.
Det ble derfor konkludert med at brorparten av brukerne hadde mer nytte av spesialkompetansen på de enkelte etatene, enn fordelen med en felles henvendelse (…)
http://www.nrk.no/nyheter/1.6472753
ABELUE
I hele åtte år har bistandstrengende borgere vært tvunget til å stå med lua i handa og bli totalt umyndiggjort under etatens himmelropende arroganse og åpenlyse maktmisbruk – totalt uten grenser!

Vi kan ikke lenger bare overkjøres og ignoreres år etter år og settes på sidelinjen uten motmakt eller midler – som passive bivånere av maktens sinnsvake og egoistiske renkespill!
Vi har ikke helse til det, og mange av oss dør mens diverse kommisjoner og utvalg tar seg tid vi ikke har og millioner av kroner for å konkludere med det alle vet fra før – Nav er en falitt, og vil aldri kunne virke for innbyggerenes beste!
Journalister må tale de Navrammedes sak helt til adekvate endringer som endelig ivaretar våre rettigheter blir satt i verk!
Vi må få tilbake ordningene som de var før katastrofereformen.
Aller helst burde det innføres Borgerlønn! – Les:
Dumskapens Nav vant over nobelpristakere og samfunnslønn
http://bit.ly/i2OkU8
abeholfe
31.08.2011 – Holder igjen statens Nav-penger
«Vi opplever at innbyggernes rettigheter ikke blir fulgt opp av staten, og at avtalen med kommunen dermed er brutt.
Da må vi også stå fritt i forhold til hvor mye vi skal betale i fellesutgifter, sier rådmann Rune Sjurgard (…)
(Han) viser til at det på landsbasis er 37.000 flere trygdemottakere nå, enn det var da det første Nav-kontoret åpnet.
Staten trekker seg gradvis ut samtidig som antallet trygdemottakere bare blir øker og øker.
Samtidig kutter staten i antallet årsverk.
Det må være lov å spørre hva som skjer.»
http://bit.ly/1eTpjuQ
AHEIDI
DETTE ER REALITETENE UNDER ETATENS TOTALITÆRE MAKTMONOPOL I DAG:
Sosionom Heidi Follett (bildet) skrev en vinnerkronikk i NRK Ytrings konkurranse 24.04.2013 – «Dumskapens system» – og straffen for å tale sannheten om systemet som hun kjente så godt fra innsiden, var å bli tilført påkjenninger av så stor grad at hun måtte se seg nødt til å forlate sin arbeidsplass!
Utdrag fra Kronikken:
«Jeg har passivt sett hvordan dine stønader blir trukket tilbake på diffust grunnlag.
Uforståelige og urimelige krav og regler blir tredd nedover hodet ditt.
Jeg har vært med på det. Jeg har sett deg vri deg i stolen når jeg trår over grensen for allmenn folkeskikk (…)
Systemet kjemper innbitt for å dokumentere sin uskyld. Vi har gjort det vi skal – du kan ikke ta oss på noe!
Men vi tar gjerne et møte om deg uten at du vet det.
Der kan du få skylden for relasjonsbrudd med oss eller andre du er forpliktet til å ha kontakt med.  Systemet går fri, og du sitter igjen med svarteper. Valgene dine latterliggjøres (…)
På personalrommene kaller vi det galgenhumor. Vi må jo ventilere litt. Vi har flørtet med taushetsplikten, også.
Jeg har fortalt akkurat litt mer om deg enn nødvendig.
Jeg har ledd med (…) Logring og smisking er en del av blodomløpet.
Eliteklikkens lever i sin egen bisarre verden og rekrutterer hverandre til stadig nye stillinger.
Det stilles ingen spørsmål ved den overbetalte toppledelsens evne til å forvalte sitt samfunnsansvar (…)
http://bit.ly/18t7orR
09.05.2013: Varslere blir sett på som illojale
«Follett har fått mye støtte og heder for kritikken hun rettet mot systemet og NAV.
Reaksjonene i etterkant ble en stor påkjenning, og sosionomen har nå valgt å forlate stillingen sin i attføringsbedriften hun har jobbet hos de fire siste årene (…)
Bjørn Gudbjørgsrud, tjenestedirektør i NAV, har tidligere avvist kritikken som kommer frem i Folletts kronikk.
NAV er ikke interessert i å delta i NRK. nos sak om varslere, og ønsker heller ikke å svare for hvordan NAV imøtekommer kritikk fra varslere (…)
http://bit.ly/10DNhkm
STØTTE TIL FOLLETT:
«Men alle henvendelsene har kommet direkte til meg, og ikke i det offentlige rom.
Folk tør ikke stå fram som støttespillere.
Og man kan jo spørre seg hvorfor de ikke vil ta en åpen diskusjon, sier hun, og tror det er fryktkulturen og mangelen på rom for å ha selvstendige meninger som stopper folk.
Hun anbefaler derfor ingen å gjøre det samme som hun har gjort, nettopp fordi det er så vanskelig.
De mekanismene man kjemper imot er så sterke, sier hun.

Follett har likevel inntrykk av at hun har satt i gang noe, og håper at det vil bli en endring (…)
http://bit.ly/11hppJu
NAV: “Ingen ønsker å stå fram grunnet frykt for represalier fra ledelsen”.
http://bit.ly/AFuBO

ABEBEKOPA

I Magasinet Velferd 2009-8 var overskriften «Lydighetskultur i Nav.»
Jeg hadde lagret innholdet og siterer:
«Ansatte som sier ifra om tingenes tilstand blir tiet i hjel.
Heller ikke fagforeninger blir hørt.
NAVs lydighetskultur er streng og sprer frustrasjon og avmakt blant ansatte.
Denne ukulturen har en stor del av skylda for at NAV-reformen er i krise, sier NAV-ansatte.
I samtaler med flere NAV-ansatte, som alle vil være anonyme, får Velferd høre om en lydighetskultur og en topptung ledelse som skaper stor frustrasjon blant de ansatte:
Jeg ble tiet i hjel da jeg forsøkte å ta opp ting.
Jeg satt selv i en lederstilling.
Men mine ledere svarte rett og slett ikke på mine henvendelser, forteller en tidligere NAV-leder.
Vedkommende forteller om en favoriseringskultur, der medarbeidere rangeres som gode og dårlige.
Det gjør noe med mennesker, de reduseres, det går på selvtilliten løs, sier han.
Vedkommende orker ikke lenger en lederjobb, fordi han opplever at han ikke kan ta ansvar for sine ansatte lenger.
Han beskriver bruk av gammeldags ledelsesfilosofi, som bygger på skremselsteknikker i stedet for å tro på det gode i mennesket.
Folk er redde for å prate fordi du blir tatt så hardt.
Denne kulturen er ødeleggende for at NAV kan gjøre en god jobb, sier han.
http://bit.ly/flymh8
ABJØRN
Hva understøttet vel ikke påstandene bedre enn nettopp denne avsløringen:
13.10.2010: (…) På en ledersamling en knapp uke før Joakim Lystad overtok ansvaret for gigantetaten, ble fylkesledere og andre NAV-topper presentert «Seks grunnleggende prinsipper for samhandlingen med Riksrevisjonen».
ABC Nyheter har mottatt en kopi av denne presentasjonen.
Og under punktet «Saklighet» står formuleringen NAV-ansatte føler knebler dem:
«Å benytte anledningen til å diskutere egen arbeidssituasjon eller beslutninger tatt av nivåer høyere i Arbeids- og velferdsetaten eller i departementet må ikke forekomme (…)
Hos ansvarlig statsråd Hanne Bjurstrøm (Ap) nekter man å kommentere saken offentlig (…)
http://bit.ly/1j4BUjA
Hva som skjedde da bomben sprang offentlig:
20.02.2009 – Nav-ledelsen hører ikke på ansatte
”Vi har sagt fra om problemene så mange ganger, men vi har en ledelse som ikke vil høre, sier Nav-ansatte Lone Hansen (…)
«Ansatt i Nav» kommenterer artikkelen:
(…) På vårt kontor har vi i likhet med Lone Hansen sett dette fra FØR NAV-reformen ble iverksatt. Og sagt fra, men blitt bedt om å holde kjeft, på en ikke så pen måte.
Vi har hele tiden måttet trikse med statistikker, og (som sagt) bare ventet på at det måtte smelle. Vi har savnet reaksjoner fra publikum (…)
http://nrk.no/nyheter/1.6491072
Det som siden skjedde, var at ny Navdirektør – Joakim Lystad, gikk ut i media og forsvarte en av sine ansatte som var blitt trakassert av en Nav-bruker!
Da gikk sikringen, og her er satiren jeg skrev:
Navansatte og utskjelling – slik skaper etaten uføretrygdede
http://bit.ly/eOMfax
Kommentar til Dumskapens system av prisvinner Heidi Follett
http://bit.ly/KyOMP4
Nav – Når borgerenes rettssikkerhet må vike, til fordel for pøblers forgodtbefinnende
http://t.co/wAtGCfyqHg
ABELEDERNAV
16.04.2010: «Ikke smart å gå til pressen»
Da jeg nevnte at dette måtte være en sak for pressen, sa saksbehandleren at det ikke ville være så smart, for det tjente ikke min sak.
Det oppfattet jeg som ganske truende, sier Jørn Barstad.
Han er langtransportsjåfør, og ble arbeidsledig i høst.
Derfor søkte han NAV om støtte til et kurs som gir deltakerne et helt nødvendig kompetansebevis.
Den beskjeden har jeg fått fra alle de potensielle arbeidsgiverne jeg har vært i kontakt med.
Men i NAV kunne jeg ikke få støtte til dette kurset.
Jeg kunne imidlertid få støtte til et bussjåførkurs.
Jeg har ingen interesse av å bli bussjåfør, og det kurset varer i 24 uker, og koster 60.000-70.000 kroner.
Det kurset jeg trenger koster 17.000-20.000 kroner.
NAV betaler for kanskje 70 søkere til busskurset; 20 slipper inn, sier Jørn Barstad, som ikke er imponert over NAVs forvaltning av skattepengene.
http://bit.ly/1epZcbO
25.06.2010:Mistenkeliggjøring fra dag 1
Nav-brukeren ønsker å være anonym i frykt for hvilke reaksjoner han kan få fra Nav ved å stå fram i full offentlighet.
(…) En blir psykisk knekt og truet til å jobbe, sier Nav-bruker, som føler han blir behandlet som en kjeltring.
http://bit.ly/1jTemet
I stedet for å ønske og opptre på et normalt, tillitvekkende åpent og oppriktig vis og erkjenne motpartens strabaser når de ser at flere mennesker beskriver at en må sette alle sine ressurser inn på å forsvare seg mot oppsiktsvekkende tabber fra Nav, velger etaten å bryte med selv minstekravene til å opptre anstendig og rette seg etter lovverk, forskrifter og etikk.
Så godt som hver gang journalistene kommer på banen, er imøtegåelsen til etatsbermen en gjørmepøl av innstudert svadaretorikk som småkongene og integritetsløse paragrafryttere i sin monumentale utilstrekkelighet velger å benytte seg av.
Dette innbyr slett ikke til respekt, men en rekke uegnede aktører velger altså gjentatte ganger å representere idiotveldet utad ved hjelp av meningsløsheter og tomme floskler.
Det ser ut til at håpet vil være at lavmålet de presenterer på denne måten skal kunne skjules for den sauefokk de tar sine kunder for å være, og som de håndterer deretter.
Men det er nå en gang slik at når man vet med seg selv at man slett ikke har noe og fare med, og når man ingen integritet har, så forventer man ikke av andre at de skal ha det heller.
Under disse forhold velger flere kunder av Nav «gå i skjul» og ikke våge å si fra om grove misligheter begått av vår tids største eneveldinge mobbegjeng – Nav.
Det er rent ut klokest å holde kjeft.
Og – kanskje jeg med mine avsløringer om kameraderi og lovbrudd i etaten rett og slett ikke har klart å oppnå annet enn å bidra til en totalbekreftelse på overnevnte.
For dømt til evig kamp er den som går offentlig ut med informasjonen alene som jeg – som av en eller annen grunn er bannlyst av alle landets journalister som overhodet ikke har ønsket og kringkaste forholdene.
Som jeg skriver på hovedsiden på min blogg:
Borgere som overværer urett har plikt til å varsle sies det.
Vi skal etter sigende ha rettighetsvern som beskytter mot represalier.
Men ledelse i forvaltningen som allerede er gjort kjent med grove plikt- og lovbrudd, ignorerer gjerne varslingen.
De ansvarlige går fri, og klikken kan således påse at sanksjoner og gjengjeldelser følger den enkelte som velger og si fra, gjennom den skjulte lydløse og giftige internjustisen som er befengt med uttallige urederlige aktører.
De providerer aldri varslere en vei ut, og begraver landets borgere levende!
????????????????????????????????????????
VI MÅ OGSÅ GÅ SÅ LANGT TILBAKE SOM TIL ÅR 2002, FOR RIKTIG OG OPPFATTE DET OVERORDNEDE BILDET:
17.08.2002: En helvetes jobb
Milliontap, omorganiseringer og rot har ført Aetat inn i en kollektiv depresjon.
Drapstruslene har haglet og ansatte har gått (…)
20. september 2000 avslørte VG at Aetat hadde tatt æren for langt flere jobbformidlinger enn de som faktisk hadde funnet sted.
Aetat hadde bedrevet systematisk juks.
Samtidig ble det avslørt at Ted Hanisch hadde visst om triksekulturen i nesten et år uten å gjøre noe med den.
Den offentlige skandalen var et faktum (…)
Utdrag fra «Justice1″ – Tidligere ansatt i AETAT:
AVVIKLINGEN AV AETAT
“Styringen av Aetat de senere år har dessverre vært en skandale, og det vet jeg da jeg selv er ansatt der.
Det begynte med en direktør som heller ville drive business enn å hjelpe arbeidsledige.
I og med at han hadde partiboka i AP i orden, fikk han lov til å bruke etaten fritt.
Noe av det første han gjorde var å få aksept for å legge ned styret for sitt egen direktorat, slik at han kunne unngå at noen så ham i kortene.
AP-ministeren som satt i departementet over ham mente at det direktøren holdt på med var modernisering, og derfor var et forbilde for andre statsetater.
Denne ministeren var veldig lite aktiv på arbeidsmarkedspolitiken, og lot direktøren som byråkrat faktisk få styre arbeidsmarkedspolitikken i Norge mer eller mindre som en eneveldig keiser.
Denne direktøren benyttet sin innflytelse til å endre sysselsettingsloven i Norge totalt (…)
http://bit.ly/duYhto
anav
Mot slutten, fremhever jeg to fastlegers og en borgers betraktninger rundt etatens «funksjon» – der overskriftene også sier det meste:
17.12.2012NAV: Et mangehodet monster
«Så kom Lojaliteten. Ikke mot brukerne og menneskene som har behov for hjelp. Men mot målene.
Mot tallene og kurvene. Mot dem som har definert målene og mot dem som krever målene gjennomført.
Lojaliteten oppover i systemet.
Mål- og resultatstyring kalles det. Grenser må settes.
Slik blir brukerne i bunn og grunn er en trussel mot Målene».
http://bit.ly/1jvf43R
Nav og Kafkaprosessen
Av Toril Søland 30.10.2011
(…) Kafkatesten:
“Det er ingen som er din saksbehandler,
ingen har ansvar for at din søknad blir riktig.
Du har selv ansvar for å spørre om hvilke papirer som må være med i din søknad, men ingen har ansvar for å gi deg full oversikt (…)
Ingen har ansvar for å registrere ditt ønske, selv om de smilende forsikrer at de noterer det, viser deg at de taster noe på skjermen, oppgir navnet sitt om du ber om det og forsikrer deg om at du har rett på denne samtalen.
Dette gjentar seg som normalprosedyre ved hver oppfølging og purring fra din side (…)
Det oppleves livstruende å bli “trenert”, man føler seg personlig trakkasert ved denne åpenbare “utfintingen” i alle ledd, man mister kontakten med følelsen av eget verd og egen evne til å tenke rasjonelt.
Når syke, fattige, uheldig stilte, arbeidsledige og andre støtteberettigede privatpersoner må be om hjelp av sosionomer, advokater og andre hjelpere for å komme gjennom dette, er det vanskelig å tenke at dette er tilfeldig surr.
Tvert om oppleves dette som nøye uttenkt, planlagt og ønsket strategi.
Det oppleves som om NAV motarbeider deg, og gjør sitt ytterste for å utmatte deg (…)
http://bit.ly/1mL7lim
Les også:
Riksrevisoren ønsker større åpenhet – Hva skjer med de trygdede?
http://bit.ly/18ZfXya

ABELEKL

14.06.12 – NAV Godt samarbeid mellom stat og kommune i NAV-kontorene
Unikt samarbeid
«Partnerskapet mellom stat og kommune på arbeids- og velferdsområdet er et helt unikt samarbeid.
Det er krevende organisatorisk, men gir store muligheter for brukerne.
Vi ønsker kommuner med et sterkt eierskap til sine NAV-brukere, og mener vi har et godt samarbeid, sier arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad.
Vi er spesielt glade for at de fleste ledere og medarbeidere som jobber i NAV-kontorene og treffer brukerne våre, opplever at samarbeidet alt i alt er godt, sier han.
88 prosent av NAV-kontorledere og 71 prosent av ansatte er helt eller delvis enig i påstanden «alt i alt fungerer samarbeidet mellom den statlige og kommunale delen i kontoret godt.»
http://bit.ly/1c8Uen8

ABEHOYN

Arbeids- og sosialdepartementet – Bakgrunnen for NAV-reformen
Ny arbeids- og velferdsforvaltning
«NAV-reformens begynnelse kan spores til høsten 2001.
Da foreslo sosialkomiteen for Stortinget at Regjeringen skulle utrede muligheten for en felles etat for sosialtjenesten, Aetat og trygdeetaten (…)
I mars 2005 la Regjeringen Bondevik II fram Stortingsproposisjon nr. 46 (2004–2005) Ny arbeids- og velferdsforvaltning hvor de forslo at det skulle etableres en statlig Arbeids- og velferdsetat med oppgaver fra Aetat og trygdeetaten og at det skulle etableres felles statlige og kommunale NAV-kontor i hver kommune. Regjeringens forslag ble behandlet i mai 2005 og fikk bred tilslutning i Stortinget.»
http://bit.ly/1lejxtu
Stortingets sosialkomité (2001–2005) – Navn på de ansvarlige:
 1. John I. Alvheim (FrP), leder
 2. Bjarne Håkon Hanssen (A), første nestleder
 3. Åse Gunhild Woie Duesund (KrF), andre nestleder
 4. Olav Gunnar Ballo (SV)
 5. Ola D Gløtvold (Sp)
 6. Britt Hildeng (A)
 7. Beate Heieren Hundhammer (H)
 8. Bent Høie (H)
 9. Asmund Kristoffersen (A)
 10. Sigbjørn Molvik (SV)
 11. Harald T Nesvik (FrP)
 12. Elisabeth Røbekk Nørve (H)
 13. Gunn Olsen (A)
 14. Per Steinar Osmundnes (KrF)
http://bit.ly/1eqonLr
Anna Tostrup Worsley: Har NAV-reformen feilet?
«Det var Bondevik II regjeringen som la fram forslaget om reformen i 2005, i samsvar med anbefalinger i utredningen «En ny arbeids- og velferdsforvaltning» .
Forslaget fikk bred tilslutning i Stortinget, og 1. juli 2006 ble NAV offisielt etablert. Reformen ble raskt – alt for raskt mener mange – presset igjennom systemet og iverksatt under Stoltenberg II regjeringen.»
http://bit.ly/1aVOLiC
Historien om NAV-reformens unnfangelse : om idéleverandører bak reorganiseringen av Aetat, trygdeetaten og sosialtjenesten av Kaja Reegård
http://bit.ly/KZ7D5X
Fra Velferd 2- 10.03.2009 – Kronikk av Kaja Reegård:
Fortellingen om NAV­reformen handler om hvordan forskning ble bestilt – men ikke brukt.
Samarbeid mellom etatene kan vanskelig sies å ha vært et folkekrav eller et krav fra ansatte i etatene selv. Det som derimot ble politisk utløsende, ifølge informanter, var kasteballproblematikken.
Dette fenomenet knytter seg til brukere som beveger seg unødig og ikke-planlagt mellom ulike deler av hjelpeapparatet uten å få tilstrekkelig hjelp.
Imidlertid har et stort flertall av brukerne som er registrert hos de tre etatene kun forhold til én etat.
Nær 85 prosent av alle forløp foregår i én etat alene. (…)
Kasteballer fikk dermed nærmest mytisk status og ble presentert som et større problem enn det var empirisk grunnlag for.
Brukernes kanossagang mellom etatene var et kraftfullt bilde, og sammenslåing av etatene, én dør til forvaltningens tjenester og ytelser og slutt på etatsvandring ble reformens mantra.
http://bit.ly/MgQrur
Slik ble Nav-systemet trumfet gjennom. Navn på de ansvarlige (utdrag):
(…) I Sem-erklæringen (2001) var det ikke presentert eksplisitte organisatoriske tiltak på dette området. Under avsnittet om å bekjempe fattigdomsproblemer var det nevnt en del om tiltak for å få flere i arbeid, og der sto det generelt at samarbeid mellom Aetat, trygdekontor og sosialkontor ville hjelpe flere til arbeid.
To partier engasjerte seg spesielt i denne saken, SV og FrP, som var enige om at noe måtte gjøres, men tilsynelatende uenige i løsningene. FrP ønsket statliggjøring av sosialtjenestene, mens SV var mer uklar på dette, men støttet sammenslåing blant annet gjennom et landsmøtevedtak.
Det ble primært Ballo fra SV som tok initiativet om å be Regjeringen utrede en etat, noe som fikk bred tilslutning.
Et viktig moment i saken synes å være at AP gjorde et dårlig valg i 2001 og i økende grad var opptatt av å styrke sin politiske profil på dette området, noe som beredte grunnen for at et flertall på Stortinget ville kunne vedta en organisatorisk reform (…)
http://bit.ly/duYhto
ABEBTRE
Nav har ignorert Stortingets krav – Hvordan er dette muliggjort?
SPILLET FOR GALLERIET:
http://bit.ly/1gbHFbU
http://bit.ly/1kG8kBi
Borgerenes vitnesbyrd om sosialtjenesten – Del 1
«Det oppleves livstruende å bli “trenert”, man føler seg personlig trakkasert ved denne åpenbare “utfintingen” i alle ledd, man mister kontakten med følelsen av eget verd og egen evne til å tenke rasjonelt.
Når syke, fattige, uheldig stilte, arbeidsledige og andre støtteberettigede privatpersoner må be om hjelp av sosionomer, advokater og andre hjelpere for å komme gjennom dette, er det vanskelig å tenke at dette er tilfeldig surr.
Tvert om oppleves dette som nøye uttenkt, planlagt og ønsket strategi.»
http://bit.ly/1fetcaA
02.03.2014 – Politiker: Dårligere service for brukerene er ene og alene NAVs ansvar!
http://t.co/wxUWgsUwFf
07.03.2014 Helse,- sosial- og eldreombudet
http://bit.ly/1npbNm6
25.02.2014 – Vanlig kost for Navansatte
Hvem blir det neste offeret Eriksson – og på hvilken side av det kabylske hus vil vedkommende befinne seg!?
De faktiske forhold dreier seg altså om liv eller død – legg deg det på minnet!
http://t.co/tO63vFYe0C
04.03.2014 – Handlekraftig eller handlingslamma – Kritikk av Nav, slettet igjen!
http://bit.ly/1eSrobL

ABEHAUGEN

22.02.2014 – Journaliststandens tabuemne
«Nav-kontoret på St. Hanshaugen doblet vaktholdet i sommer etter trusler og bråk.»
DET ER EN GRUNN TIL AT DE HAR MÅTTET DOBLE VAKTHOLDET, OG DETTE KAN JEG BEVISE AT BL.A VIL VÆRE PÅ BAKGRUNN AV DE UEGNEDE AKTØRER SOM DER VIRKER, OG SOM RALJERER MED HJELPETRENGENDE SØKERE PÅ DET MEST UANSTENDIGE!:
http://bit.ly/1bwnk1a
22.02.2014 – Nav St.Hanshaugen sosial – Lydopptakene
Dette er hva journalistene ikke ønsker å opplyse almennheten om:
http://t.co/3poMZUDgVE
20.03.2014 – Forvaltningskriminaliteten i Nav – Brukerutvalgene (Del 1):
http://bit.ly/1gF3cWm
05.04.2014 – Dokumentarserie om forvaltningskriminaliteten i Nav, og Brukerutvalgene (Del 2).
Innlegget på Origo:
http://bit.ly/1iaDtGA
På blogg:
http://bit.ly/1dXD92p
Del 3:
Maktbastionens mest veloverveide maskespill – Som klovner og feiginger, viste de seg å være når det virkelig gjaldt!:
http://t.co/V3Ada62CIG
Uføresak pågår på 3. året. Fortløpende oppdateringer:
http://bit.ly/1doeQdU
Mottar vi den hjelp som de frivillige organisasjonene lover oss?
«Velferdsalliansen har tidligere understreket at det er politikerne i Arbeids- og sosialkomiteen i Stortinget som må stoppe denne sosialkriminaliteten, og vedta at alle i Norge som er avhengige av offentlig pengestøtte skal ha et livsopphold som tilsvarer SIFO-nivået (…)
http://bit.ly/cIcyqD
Attføringsutvalg og attføringsarbeid
http://bit.ly/PXKyvP

ABEBEMT

Fast og langvarig praksis i Nav
http://bit.ly/NOzeYX
Forvaltningskriminaliteten i Nav
Innlegg fra Navgruppa på Facebook – Del 1
 «Her står i realiteten sjefsposøren i bingen og faktisk vedgår at de Navansatte ikke ANER hva de har drevet med vedrørende etatens absolutte hovedfokus – Arbeidslinja i alle disse år!»
http://bit.ly/1qN5Mm5
(På Blogg):
http://bit.ly/1fBmlZ1
Del 2 (Bl.a om «Embetsoppdrag til fylkesmennene 2014)
http://bit.ly/NpiKGH
(På Blogg):
http://bit.ly/1ohUJiA
Innlegget som fulgte overnevnte poster:
Sosialhjelpsnormen må heves:
http://t.co/FVqwWf2uoX
To siders billedcollage som illustrerer forvaltningskriminaliteten i Nav!:
http://bit.ly/1qNf6X8
Listen over alle bloggposter
http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Én kommentar på “Til Arbeidsminister Robert Eriksson

 1. Tilbaketråkk: Til Arbeidsminister Robert Eriksson | Blopp.no

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

januar 2014
M T O T F L S
« des   feb »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 056 andre følgere

%d bloggere like this: