Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Riksrevisoren ønsker større åpenhet – Hva skjer med de trygdede?


ABEFOSS
Vår nye riksrevisor: Per-Kristian Foss
02.01.2014 -Foss ønsker større åpenhet, men også kontroll
«Det er viktig at Stortinget vet at borgerne får det de skal når Stortinget vedtar store reformer som skal gjøre livet bedre for borgerne (…) Hva skjer med de trygdede?»
http://www.hegnar.no/okonomi/article752201.ece
Tja si det…
Spør du meg, vil forvaltningskriminaliteten rulle og gå akkurat som tidligere, og innbyggerene i dette landet vil – om mulig, erfare enda verre kår enn tidligere.
For intet har blitt endret til det bedre siden Nav tok over dette landet samt Norges lover, og endret disse som det passer dem!
Ganske riktig, jeg hopper til år 2015:

ABABAHTE

Dagsavisen 14.02.2015 – Debatt på Stortinget om tap av trygd – av Tor Sandberg
BLIR HØRT: Uførereformen, som har ført til at mange uføre er blitt fattigere, blir nå gjenstand for en historisk debatt i Stortinget
På slutten av forrige stortingsperiode ble det vedtatt en endring av Stortingets forretningsorden.
Den innebærer at de ulike komiteene på eget initiativ kan reise en sak til debatt i Stortinget.
Nå blir denne retten benyttet for aller første gang, og det av arbeids- og sosialkomiteen.
– Vi har fått usedvanlig mange henvendelser fra uføre som forteller at de har kommet dårligere ut økonomisk.
Det var aldri meningen med uførereformen, så nå vil vi til bunns i dette, sier andre nestleder i komiteen, Dag Terje Andersen fra Arbeiderpartiet (…)
 http://bit.ly/1AjnRJm
Mon det, mon det… Her er litt lektyre om den formbare tømmerhoggeren:

ABADAGFAEN

De udugelige – Del 2
Dag Terje Andersen ble vanvittig nok utnevnt til Stortingspresident etter at han slett ikke kunne vise til banebrytende resultater gjennom sin periode som statsråd i Arbeids- og inkluderingsdepartementet 20. juni 2008 – 2. oktober 2009.
Her er fasiten over hva våre øverste makthavere krever at en CV må inneholde for at man skal kunne motta en slik høyt betrodd stilling:
http://bit.ly/1ras5oh
abebsbek
Her er løftene som landets borgere fikk servert for 12 år siden:
Fra ord til handling
Modernisering, effektivisering og forenkling i offentlig sektor
Redegjørelse for Stortinget 24.01.02
«Enkeltmenneskene må være det daglige fokus for arbeidet, og det må være grunnlaget vi måler resultatene opp mot.
Alt annet – organisering, forvaltningsrutiner, økonomistyring og rapportering – er bare støttefunksjoner (…)
Først og fremst vil de imidlertid gi bedre offentlige tjenester til den enkelte innbygger.»
http://bit.ly/hDWiMZ
ABEFGKL
Arbeids- og administrasjonsministerens redegjørelse om modernisering, effektivisering og forenkling i offentlig sektor
Dato: 31.01.2002
President: Inge Lønning
Samarbeidsregjeringen har ambisjoner på vegne av offentlig sektor.
Fra ord til handling er et langt mer offensivt grep enn et skritt på veien.
Det er nå satt i gang en historisk modernisering som skal sette brukeren først og gi den enkelte likeverdige tjenester av god kvalitet.
Det gjelder alle velferdstjenester det offentlige har ansvaret for.
Det er den enkeltes behov som skal være i sentrum, ikke systemet (…)
Brukerne skal føle trygghet for at de får den hjelp de trenger, når de trenger det.
Dette handler om respekt og verdighet for den enkelte (…)
Oddvard Nilsen (H):
Redegjørelsen varsler altså en ny kurs i forhold til hva Arbeiderpartiet så langt har stått for.
Den legger nemlig vekt på at forbrukerne også er enkeltmennesker og dermed ulike, og den legger vekt på at landet vårt har ulike områder og at behovene er ulike.
Tilbudet vil derfor tilpasses den enkeltes behov, ikke standardiseres gjennom et mylder av sentrale forskrifter som i stor grad har hatt likhet som mål, og ansvarsfraskrivelse som resultat… (…)
Redegjørelsen, Fra ord til handling, gir signaler og klare budskap om en langt mer forbrukerorientert politikk. Det skal skje ved å sette nettopp forbrukeren i sentrum.
Tjenestene skal tilpasses den enkelte (…)
http://bit.ly/heLrU1

 

 

Og så hviler de på sine laubær og innkasserer sin fete lønn, med grundig viten om at de har begått en monumental svadarapport der ikke et eneste ord vil kunne holde vann i praksis.
For både Fylkes- og Sivilombudsmann har fremdeles like lite makt i dag 2014 som når denne ubrukelige rapporten ble formulert for 12 år siden, og de tause, feige, unnvikende og kalkulerende har overhodet ikke tenkt å forandre på denne for dem beleilige situasjon!:
Fra «Kunnskap og makt»:
“En ting er å lage et opplegg for bekjempelse av fattigdom som myndighetene ikke vil/ikke klarer å gjennomføre på grunn av lojalitet til, eller motstand fra, aktører som har interesser i at det ikke blir gjennomført. Da kan vi med Rule og Weiss si at det ikke er kunnskap ”vi” mangler for å løse problemet, men vilje og/eller makt” !
Makt- og demokratiutredningens rapportserie, ISSN 1501-3065 Rapport 12, februar 2000, ISBN 82-92028-12-9
http://bit.ly/95tktn
????????????????????????????????????????
Utdrag fra posten – Fraværende rettssikkerhet for mange av landets borgere (Forvaltningenes hjemmelagde regler)
Sivilombudsmannen har myndighet til å behandle alle forhold som vedrører den offentlige forvaltningen, og kan behandle både klagesaker og saker av eget initiativ (…)
Norges internasjonale rolle tilsier at myndighetene på mange områder yter mer på det nasjonale planet enn det som umiddelbart følger av de internasjonale bestemmelsene.
Dette er en offensiv holdning som Advokatforeningen støtter.
Denne holdningen gjør imidlertid at Norge burde opprette en nasjonal institusjon som har til oppgave å ta imot og behandle individklager for å oppfylle alle prinsippene som er nedfelt av FNs generalforsamling.
Advokatforeningen er av den oppfatning at Sivilombudsmannen har en posisjon, mandat og kompetanse som gjør det naturlig at han får denne oppgaven.
AFYLKES
Hvis Sivilombudsmannen skal pålegges denne oppgaven, må dette følges opp gjennom bevilgninger fra Stortinget slik at kontrollen med forvaltningen også på dette punkt kan bli effektiv og reell.
Antagelig blir det også nødvendig med visse endringer i Sivilombudsmannens apparat, og med et utvalg av satsingsområder der menneskerettighetene har svake kår eller er svært viktige.
Institusjoner som utøver tvangsbruk og overvåking peker seg ut som kandidater for særlig nærgående oppsyn (…)
Professor Knut Fossestøl:
“For det første forholder de som treffer avgjørelser lokalt seg sjelden til lovtekster, forarbeider og rettspraksis.
I stedet forholder de seg til rundskriv, instrukser, edb-systemer eller særskilte veiledningshefter som overordnede har utarbeidet.
Dette skaper en rettsanvendelse som er mer primitiv og enklere enn den som vi finner i rettssaker.
Dette dreier seg i stor grad om hvordan lovgivningens skjønnsmessige paragrafer erstattes av forvaltningens hjemmelagde regler.”
http://bit.ly/vZ5qgK
ABEBERNt
Professor i forvaltningsrett ved Universitetet i Bergen, Jan Fridthjof Bernt
Mener økonomien får styre velferdstjenestene:
Bernt mener at det å ha en lovhjemlet rett først og fremst hjelper de ressursrike som klarer å sloss seg frem i systemet.
Men mange som trenger hjelp har ofte ikke ressurser til å stå løpet ut.
De er nedkjørt og slitne, og gir ofte opp (…)
Mener du at det er en politiske bevissthet rundt problemet og omfanget av lover som ikke innfris?

Jeg tror politikerne skjønner dette ganske godt, ja.
Og jeg vet jo også at det er ganske mange politikere som er opprørt over for eksempel den fullstendig utilstrekkelige støtten til livsopphold som man får i de fleste kommuner i dag, etter sosialtjenesteloven.
Men de møter veggen gang på gang i form av Finsansdepartmentet og politikere som da er primært opptatt av den økonomsike ansvarlighet og mindre opptatt av å sørge for at borgerne får det som de tidligere er blitt lovet.
Norge har forpliktet seg til å følge FNs konvensjon om økonomiske, kulturelle og sosiale rettigheter.
Og denne konvensjonen har nå fått en tilleggsprotokoll som går ut på at det skal opptrettes en klageinstans hvor den enkelte borger kan gå å klage om en mener at man ikke har fått sine minimumsrettighetene som konvensjonen forutsetter.
Norge har imidlertid vist seg meget skeptisk til denne ordningen og det er høyst usikert om vi vil gå med på å ratifisere denne tileggprotokollen, ganske enkelt fordi det er sterke krefter innenfor sentraladministrajonen i Oslo som er svært skeptisk til at man skal ha noen form for kontroll som gjør det mulig å påføre Norge større utgifter med kvalitetssikring av tjenestene.
http://bit.ly/1hia81C
ABEFENN
07.02.2013 – Amnesty International: Ingen klagemekanisme i FN for nordmenn
Nå vil det bli opprettet en egen klagemekanisme i FN for mennesker som har fått sine økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter krenket.
Norge har imidlertid ikke undertegnet avtalen.
Konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSKR) skal beskytte retten til adekvat bolig, mat, vann, sanitærforhold, helse, arbeid, sosial sikkerhet og utdanning.
Klagemekanismen skal bidra til at de mennesker som får sine rettigheter krenket kan søke oppreisning og rettferdighet gjennom FN-systemet (…)
Norge bør tilslutte seg for å være troverdige i menneskerettighetsspørsmål.
Det er nå på høy tid at Norge tilslutter seg avtalen slik at norske myndigheter er troverdige når de kritiserer andre land for ikke å ta sitt menneskerettighetsansvar på alvor, og for å sikre at norske borgere får mulighet til å fremme sin sak for FNs klagemekanisme dersom deres rettigheter krenkes og de heller ikke får oppreisning og kompensasjon i det norske domstolsystemet, avslutter Ekeløve-Slydal (…)
Regjeringen har ennå ikke tatt stilling til om Norge skal bli part i protokollen (…)
Ett av kravene i kampanjen er å få regjeringer til å sørge for at ofre for menneskerettighetsbrudd har reelle og effektive klagemuligheter (…)
http://bit.ly/YG05oE
ALOGONAV
31.07.2007: Skamplett på velferdsstaten
Ingen som henvender seg til det offentlige er mer hjelpeløse om noe går galt enn sosialhjelpsklientene
Kommunenes sosialhjelpspraksis er ikke underlagt noen krav til internkontroll, og fylkesmannen har ikke rett eller plikt med å føre tilsyn med hvordan kommunen ivaretar oppgaven i sosialhjelpssaker.
Åtte av ti klager vinner aldri frem.
Man kan kun klage dersom kommunens skjønn er «åpenbart urimelig».
Kravet om urimelighet er en begrensning i klageretten fra forvaltningslovens generelle bestemmelser.
Sosialhjelpsmottagerne har den klart dårligste rettssikkerheten av alle som mottar tjenester fra det offentlige, sier professor i forvaltningsrett ved Universitetet i Bergen Jan Fridthjof Bernt (…)
http://bit.ly/a7bMbt
Synes politikerne laget dårlig lov
Sosialhjelpsklientenes elendige rettssikkerhet er noe politikerne må ta ansvaret for, mener Advokatforeningen.
Advokatforeningens leder, Anders Ryssdal, peker på tre ting som gjør at foreningen har tatt opp sosialklientenes dårlige rettssikkerhet.
Klageordningen i sosialtjenesteloven er dårligere enn i den generelle forvaltningsloven, det er ikke reell rett til å klage inn hele avgjørelsen, og man er som sosialklient avhengig av dem man klager på, altså det offentlige, sier Ryssdal.
De sentrale rettssikkerhetsidealene gjelder ikke for sosialklienter som ikke har penger til å sikre seg uavhengig rettsbistand gjennom advokat, legger han til (…)
http://bit.ly/b7scxL
Arbeidsdepartementet Ot.prp. nr. 103 (2008-2009) Om lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen 6.6.2
Krav til forsvarlige tjenester 6.6.2.1
Høringsnotatet: «Gjeldende lovgivning pålegger ikke sosialtjenesten en uttrykkelig plikt til forsvarlig tjenesteyting».
http://bit.ly/dHjmVq
Ondskapen i byråkratiske organisasjoner
http://bit.ly/edArzz
ABEBHJK
Utdrag fra posten – Sosialtjenestens systematiske avvik og Fylkesmannens fravær av konkret inngripen:
(…) Jeg synes Brox og Garåsen – for å levere sine uttalelser og vurderinger med en minstenorm av anstendighet og legitimitet burde ha henvist til overnevnte rettigheter og plikter m.m som hjelpeapparatet står ansvarlige for å oppfylle – og erkjent at disse til stadighet saboteres med vitende og vilje.
For selv de mest tomhjernede aktører i forvaltningen har blitt gjort grundig kjent med overnevnte før de tiltrådte sin stilling.
Lovverket, stillingsinstruksen og de gjeldende rettigheter er deres simple plikt overfor allmennheten å sette seg inn i, og har de ikke det gjort og har papirene i orden på at de har såpass minimum av utdannelse at de klarer å oppfatte selv enkle sammenhenger så har de heller ingenting i forvaltningen å gjøre.
De skal etter all forsvarlig etterprøvbarhet og garantier fra Regjeringen aldri bli ansatt der hvis grunnleggende kompetanse ikke er til stede!: (…)
Dere av alle burde ha ryggrad nok til å ikke gjøre forsøk på å glatte over og tilsløre de faktiske forhold!
Dere skulle ha talt de stemmeløses sak og spikret politikerne opp ned etter veggen til de avleverte troverdige forklaringer på kolossale tillitsbrudd, og kom med forslag til løsninger på utøvelsen av massivt myndighetsmisbruk som alltid vil opprettholdes ved hjelp av mellomleddenes taushet!
I stedet, velger dere å fremsette de sedvanlige tafatte gjengangerfraser overfor etikkblåste noksagter som overhodet ikke er interessert i å utføre sitt arbeid med tilstrekkelig yrkesfaglig forsvarlighet og sunt skjønn, og går dem ikke på klingen med reelle sanksjoner der det vises til den del av straffeloven som er ment å beskytte borgere mot vilkårlighet begått av uttallige uegnede forvaltningstilsatte – med løfter om å faktisk håndheve denne overfor hver enkelt av disse hvis de velger å opprettholde den sosialkriminalitet de så lovbeskyttet og gladelig begår – om så i en eneste sak til!
Dette spillet for galleriet er mildt sagt meget betenkelig (…)
http://bit.ly/sa6v67
LISTEN OVER ALLE BLOGGPOSTER
http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

januar 2014
M T O T F L S
« des   feb »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 057 andre følgere

%d bloggere like this: