Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Nav forvaltning – Sølvi Kristoffersen ignorerer flere innstillinger fra Advokat


 

 ABABABABGISLE
Frem fra arkivet:
Trygderetten med sterk NAV-kritikk
Tekst: Paul Norberg (2010)
Tidligere NRK-journalist Bitte Vatvedt gikk til trygderettssak mot NAV, og vant en solid seier. Trygderetten retter sterk kritikk mot NAVs passivitet og uholdbart lange saksbehandling.
Striden gjaldt en søknad om tidsbegrenset uførestønad, som NAV avslo.
Saken havnet i Trygderetten, hvor det ble stadfestet at unntak fra kravet om attføring ved uførhet gjelder dersom det er medisinsk eller psykologisk begrunnet.
Og Trygderetten har klart slått fast at saksbehandlerne i NAV ikke kan overprøve leger og psykologer (…)
Advokat Jon Gisle (bildet) har bistått Bitte Vatvedt, og han reagerer sterkt på at NAV bevisst unngår å se menneskene bak søknadene (…)
Vi foreslo å møte NAVs saksbehandlere, slik at saken kanskje kunne bli løst i minnelighet, men fikk avslag på vår henvendelse.
De ville kort og godt ikke se en person som hadde søkt om tidsbegrenset uførestønad, men de hadde ingen problemer med å drøye saksbehandlingen, og samtidig sette til side alle faglige vurderinger.
Dette er skremmende i denne aktuelle saken, men er også skremmende med tanke på hvor mange andre som sikkert blir utsatt for samme type behandling, men som ikke orker å gå videre, sier Gisle (…)
http://www.arbeidsmiljo.no/trygderetten-med-sterk-nav-kritikk/
MERK: Her er den viktige informasjonen – «Trygderetten har klart slått fast at saksbehandlerne i NAV ikke kan overprøve leger og psykologe» blitt slettet!:
http://www.arbeidsmiljo.no/trygderetten-kritiserer-nav/

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABERØTV

Nav gjør meg sykere
LISE RØTHE HØGVOLD, Rektor på rehabilitering. Innlegget er først publisert i Aftenposten: 05.06.08 (…)
Til tross for tverrfaglige og velbegrunnede medisinske uttalelser som anbefaler tidsbegrenset uførepensjon, blir mine søknader om dette avslått gang på gang (…)
Tilbakemelding fra Nav er kjapt og kaldt: KLAG.
Jeg klager gang på gang, og jo høyere jeg kommer i klagehierarkiet, jo færre saksopplysninger leses/er gjort tilgjengelig (…)
Jeg klager mer og får nå tilsvar om at vedtaket om avslag oppheves.
Men jeg må ikke tro at jeg har fått medhold. Ifølge denne klagenemnda er saken for dårlig utredet, og jeg skal nå til psykolog.
Til tross for at den tverrfaglige uttalelsen fra Sykehuset Innlandet sier at jeg har mistet all min inntektsevne for mange år fremover, så går jeg nå hos psykolog.
Sendt til psykolog
Jeg har ikke noe imot å gå til psykolog, men reagerer på at man griper det ene halmstrå etter det andre for å få rett.
Jeg opplever dette som ren maktkamp fra Navs side. Det er viktigere med statistikken enn enkeltmennesket (…)
Avslutningsvis vil jeg konkludere med følgende: I løpet av det siste året er jeg blitt fysisk sykere.
For meg synes et fremtidig yrkesliv å være enda lenger unna etter nærkontakt med Nav.
Den uverdige behandlingen jeg er blitt utsatt for i mine møter med Nav, har resultert i en forverring av min situasjon.
Arbeids- og velferdsdirektøren roper at Nav trenger hjelp. Nav trenger hjelp fordi systemet gjør at jeg, og flere med meg, ligger nede og blir trykket enda lenger ned av et system som viser seg å være direkte helsefarlig og nedbrytende (…)
http://bit.ly/1wTQo9X

ABABABABABABABABABABABABABABABABABOLOGI

30.08.2013 – Uføre Lars Ove (56) nektes uførepensjon
«Fastlegen søkte om uførepensjon på hans vegne, men Hovlid ble ikke opplyst om en vesentlig ting – han måtte også selv sende inn en søknad til Nav på egen hånd (…)
Nav avslo kravet om uførepensjon.
Årsak: Han hadde ikke fått behandling for depresjon.
Jeg nevnte for Nav at jeg var lei meg fordi jeg ikke kunne jobbe lenger, men det var jo ikke derfor jeg søkte om uførepensjon.
Jeg søkte jo nettopp fordi jeg var plaget av smerter.
Hvordan kunne de konkludere med at jeg var deprimert?
Dette var jo bare grepet ut av lufta, sier han (…)
Ifølge Trygdeloven er smerter som varer i sju år etter operasjon å anse som varig.
http://bit.ly/17r4ELq 

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABEKARI

20.05.2013: Fikk avslag av Nav to ganger på uførepensjon – retten ga medhold
Over halvparten av pasienter med kroniske muskelsmerter som får avslag i Nav og Trygderetten får medhold når de anker til lagmannsretten.
Nå ber Fibromyalgiforbundet myndighetene om å vurdere praksisen.
I vinter fikk Kari og advokaten hennes endelig gjennomslag i lagmannsretten for retten til å få uførepensjon.
Da hadde Kari fått avslag hos Nav på to ulike nivå, i tillegg til avslag i Trygderetten. En kamp som har pågått siden 2008 (…)
http://bit.ly/14itx7Y
ABEBHJK
Sølvi Kristoffersen ved Nav Forvaltning avslår min søknad om uføretrygd 12.12.2013!
Dette gjør hun mens min varsling om seksuell fornedring hos Navs spesialist for lengst er sendt inn til etatsledelsen, Fylkeslege m.fl. og er under behandling – bevist på tape! (sendt inn til de overnevnte 02.12.2013)
Hun tar kun overgriperens «Rapport» til inntekt, og raser forøvrig helt tilbake til begynnelsen av hele sakenog holder seg der!
Med absolutt determinasjon om å legge min tidligste fastleges Finn Gunnar Strekeruds uttalelser til grunn, som ikke er riktige! Les:
Nav instruerer lege til å endre sin erklæring om 100 % uføretrygd for pasient?
http://bit.ly/HRY6sA
Hele saken bygges dermed på feil utgangspunkt.
Det er gjort med vilje!
Kristoffersen overser totalt min på det tidspunkt Jurists vektige og særdeles etterprøvbare argumentasjon mot Strekeruds slue agering, og velger samtidig like godt å fullstendig utradere Advokats (jeg fikk senere Advokat) to innstillinger gitt i saken gjennom år 2013 som støttet opp om Juristens tidligere etterrettelige bevisføring, og hvor Advokaten la til nye og bunnsolide argumenter som ikke skulle kunne være menneskelig mulig å overprøve! – Langt mindre misoppfattes!
Og man tier dem uansett ikke i hjel!!
Les her – ord for ord, tidligere Jurist i saken sine innstillinger (vist nederst i posten) som for lengst har dokumentert at min tidligere fastlege Finn Gunnar Strekeruds andre «erklæring» ikke kunne vektlegges:
Nav – Lydopptak til Advokat, om fastleges svik:
http://bit.ly/1efqCqA
Kristoffersen tror hun er Gud!
Og det hører man tydelig på lydopptaket som er gjort av denne samtalen, som ligger ute på Youtube:
http://bit.ly/1tE6y5S

ABABABABERLOL

MERK herunder: Jeg vil gjerne høre fra andre Forvaltningsrammede som har vært utsatt for denne personen, og om dere kjenner til om det er noen koblinger mellom henne, Randi Trøeng, Line Tunsve, Ingrid Raab, June Miriam Fjeld, Astrid Ingeborg Helle Kalland, Marit Gunnes, Anne Mette Bakke, Vildgun Steinhaugen og Eirin Bjerke.
Dere kan maile meg her, og jeg garanterer full anonymitet:
emmali1@msn.com
Tusen takk.
I følgende post, vises listen over alle de sykdommer og skader jeg har i kroppen som Nav har den hele og fulle kjennskap til:
Nav – Overprøving av uføregrad – Grov manipulering
http://bit.ly/1dyKGQb
Kristoffersen legger også Navlegens uttalelser i bunn som absolutter og – mens klagesaken pågår, etterplaprer hun denne legen som fornedret meg seksuelt – om at jeg bør oppsøke en psykiater!ABABABABAIDED
TORKILD STRANDVIK SIN BLOGG 08.04.2011:
Venstre vil føre tilsyn med NAV Sosial på St.Hanshaugen
«I 2010 gjennomførte Helsetilsynet et landsomfattende tilsyn med de sosiale tjenestene i kommuner og bydeler.
50 kommuner og bydeler ble kontrollert og i 45 av 50 kontroller ble det avdekket lovbrudd.
Dette betyr at det i 90% av kontrollene ble avdekket lovbrudd hos den delen av det offentlige Norge som håndterer de svakest stilte i samfunnet.
Dette skal være kilde til stor bekymring for politikere og byråkrater for slik kan vi ikke ha det.
Rapporten fra Helsetilsynet er en direkte slakt av NAV Sosial som enhet, man påpeker manglende kunnskap hos ansatte, mangel på rutiner og ferdigheter.
Man feiltolker retningslinjer og gir ikke brukerne den servicen de har rett på.
I mange tilfeller avviser man søknader på feil grunnlag og det er avdekket svært mange avvik knyttet til mottak, behandling og vurdering av søknader om sosial stønad (…)
Dersom det viser seg at NAV St. Hanshaugen ikke leverer etter lover og forskrifter så må vi som ansvarlige politikere gripe inn og rette opp.
Borgerne skal få den hjelpen de har rett på, det skulle bare mangle i et av verdens rikeste land. Venstre på St. Hanshaugen lover å følge nøye med.
http://bit.ly/hHrJuF

ABAELLOOOOOOOOOO

Innholdet i denne posten, ble 23.11.2013 gjort kjent for Strandvik.
Men så oppdaget jeg på hans FB-side at han ikke lenger var medlem av partiet, og spurte ham hvor jeg skulle henvende meg nå.
Han ga meg link hit, og disse vil motta beskjed fra meg:
Det nye styret for St.Hanshaugen Venstre 2014:
http://bit.ly/1lfXRIm
Samt Bydelsutvalget:
Bydelsutvalget 2011 – 2015, og politikere i komiteer og råd
St. Hanshaugen bydelsutvalg (BU)
http://bit.ly/1bqnDnN
ABFEIG
Advokat Lena Frykman (Sølvi Kristoffersen har skrevet min Advokats navn feil)
Josefines gate 14
0351 OSLO
NAV St. Hanshaugen
Postboks 304 Alnabru
0614 OSLO
Saksreferanse: 21267763

Dato: 12.12.2013
abebsbek
Uførepensjon fra folketrygden – melding om avslag
Jeanine Horntvedt satte fram krav om uførepensjon 071011.
Kravet ble først avslått og deretter påklaget og behandlet av klageinstansen vår.
Førstegangsvedtaket ble så opphevet og sendt tilbake til ny behandling i forvaltningen og det er konklusjonen av denne nye saksgjennomgangen som nå foreligger.
Vilkårene for rett til uførepensjon er ikke funnet oppfylt og kravet om pensjon er avslått.
Begrunnelsen for avslaget er at det ikke kan konkluderes med at hennes arbeidsevne er varig nedsatt med minst halvparten pga. sykdom, skade eller lyte.
Konkret begrunnelse for avslaget
Du har hatt forskjellige folketrygdytelser i mange år og har satt fram krav om uførepensjon tidligere og fått avslått kravet.
Avslaget ble påklaget og vedtaket ble opphevet av klageinstansen vår og sendt tilbake til ny behandling fordi man ikke fant det tilstrekkelig dokumentert at du hadde helseplager som tilsa minst 50 prosent varig nedsatt arbeidsevne.
Man la vekt på at din fysiske og psykiske helse ikke var tilstrekkelig utreda og at konklusjon med hensyn til behanding dermed ikke var gjort.
Du har vært sykmeldt i kortere og lengre perioder for lumbago (!?!?!) NEI ABSOLUTT IKKE! – og sykemeldt fra HVOR DA siden jeg ikke har vært i arbeid!?) –  og andre smertetilstander og også for psykiske plager i form av nedstemthet og depresjon. (!??! – HVOR TAR DE DET FRA?!)

I oppsummeringa av klagesaken framgår det blant annet at hovedproblemet ditt synes å være knyttet til plagene rundt din fibromyalgi, men mange av tilstandene er ganske innflettet i hverandre.
En betydelig kompliserende faktor er utvilsomt at du angivelig har hatt ganske kraftige bivirkningsreaksjoner på svært mange medikamenter som har vært forsøkt i
behandlingene av diverse plager, som dels har gjort det utfordrende å få plagene dine under kontroll, dels har det gitt deg ytterligere problemer som har komplisert det helsemessige bildet.

ABABERVIC

MERK: (I OVERNEVNTE 2 AVSNITT HAR KRISTOFFERSEN RETT OG SLETT KUN KOPIERT ORDRETT FRA MIN NÅVÆRENDE FASTLEGES TILLEGGSUTTALELSER)! HUN HAR SAKSET SEG BRUDDSTYKKER FRA EN MEGET TYDELIG OG INNHOLDSRIK ERKLÆRING!
SÅ GÅR HUN RETT OVER TIL BEGYNNELSEN AV SAKEN MED EN FASTLEGE SOM DET KAN BEVISES VIA BÅDE E-POSTGANG MELLOM OSS OG OMFATTENDE LYDOPPTAK AT HAR BEGÅTT GRAVERENDE FEIL:

I legeerklæring av 230112 opplyser daværende fastlege Finn Strekerud blant annet at «Hun har mange diagnoser som i sum har gjort at hennes restarbeidsevne synes meget begrenset, Det er spesielt hennes omfattende muskel/skjelettplager som synes å hemme henne mest i en mulig retur til arbeidslivet.
Hun har vært til mange leger og utredninger tidligere med ulike funn og synspunkter for videre behandling, uten at noe har hjulpet henne spesielt mye.» Fastlegen anbefaler at du kommer i gang med fysikalsk trening og egentrening, men at dine økonomi synes å gjøre dette vanskelig.
I klagesaksframstillinga konkluderer man blant annet med at det er motstridende medisinske opplysninger i saken.
ABEBHJK
I den nyeste legeerklæringen datert 221012, hvor din nåværende fastlege Dan M. Nørager Andersen har uttalt seg, slås det fast at det ikke er håp om bedring av din helsemessige situasjon og at din nedsatte arbeidsevne kommer som en følge av din sykdom.
Derimot sier tidligere fastlege, Finn Strekerud at du kan ha nytte av tettere oppfølging, både somatisk og psykosomatisk, og at ansvarsgruppemøter må gjennomføres.
Han legger her vekt på at ved en slik oppfølging er det muligheter for bedring av din helse.
Han lister opp flere tiltak, som han mener kan føre til bedring av dine helseplager.
Les herunder: Nav – Lydopptak til Advokat, om fastleges svik
http://bit.ly/1efqCqA
(Kristoffersen forts): Du har vært undersøkt av samarbeidende spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering 111113 og konklusjonen etter denne er at det ikke foreligger objektive funn som forklarer betydelig nedsatt arbeidsevne og at det er vanskelig å se at du skulle være avskåret fra et hvert arbeid/yrke.
Han opplyser for øvrig at du synes å ha et overforbruk av sterke opioder og at dette bør trappes ned og avsluttes snarest mulig. (!!!)
(JEG FIKK AV MIN NÅVÆRENDE FASTLEGE DUROGESIC MORFINPLASTER SVAKESTE STYRKE TIL SLUTT – OG FOR FÅ MÅNEDER SIDEN, FORDI INGEN ANDRE SMERTESTILLENDE HAR VIRKET TILSTREKKELIG! Et plaster som skal sitte på kroppen en uke før det skiftes – hvilket ikke er misbrukt – men det viste seg at jeg ble dårlig av det og måtte seponere, hvilket jeg også tydelig oppga i klartekst til innklagede dr. X som Kristoffersen her siterte fra!)
Revmatologen uttaler videre at din «kamp mot NAV» ser ut til å oppta deg i betydelig grad og at ditt selvbilde som «offer» og varig skadet synes å prege deg i betydelig grad og at det antakelig skal mye til å snu denne holdninga.
Du ser ut til å vurdere deg selv som varig ufør og ute av stand til å fungere i ordinært arbeid.
Legespesialisten uttaler dog at dette ligger utenfor hans spesialfelt og sier at du eventuelt må undersøkes av samarbeidende spesialist i psykiatri for å få utredet din psykiske helse.
ABEGE
MERK: Dr. X fikk alle utskriftene med røntgenbeskrivelser av meg på slutten av timen jeg hadde der 11.11.2013, og man hører på lydopptaket at han ber om å få ta kopi av disse, hvilket han også gjør!
Utdrag fra posten der røntgenfunnene er beskrevet til fulle:
Nav – Overprøving av uføregrad – Grov manipulering
År 2000 – Markert osteochondrose i nivå L1, L2, L3, L4 og L5
Lumbale skiverom: Degenerative forandringer i 1. og 2. skive som begge viser signaltap, moderat høydereduksjon samt fremre og bakre benede påleiringer.
Røntgen totalcolumna viste markert høyderedusert skive og benede påleiringer samt affeksjon av intervertebralformainia C5/C6 + markert høyderedusert skive i Th 12/L1
Rtg. Thorax 24.11.2000 viste utrettet thoracal kyfose»
«Det er også påvist Osteochondrose i nivå C5/C6 samt lett kyfosering i samme område.
4. skive er lett degenerativ med signaltap og lett høydereduksjon. Skiven er lett bukende med anulusrift.
Kroniske ryggsmerter (sitat slutt)
MEN DISSE UOMTVISTELIGE FAKTA SKAL ATSÅ ANGIVELIG «LIGGE UTENFOR SPESIALISTLEGENS FELT» OG DERFOR KREVER HAN AT VIDERE BEHANDLING MÅ LIGGE HOS PSYKIATER!?!
Jeg fremhever  – vedrørende markert Osteochondrose som jeg har i flere nivå i bryst og rygg – om hva dette virkelig betyr, men som ingen relevans har for «spesialisten»!:
Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125:298 – 9 Nr. 3 – 3 februar
«Osteokondrose er en av de vanligste årsakene til invalidiserende halthet hos gris, hest og hund.
Den gir også alvorlig leddlidelse hos menneske (…)
Osteokondrose har vært definert som en svikt i den enkondrale forbeiningsprosessen.
Hva som fører til denne svikten, er imidlertid ukjent.
Det har vært foreslått at patogenesen enten er danning av brusk med utilstrekkelig mekanisk styrke, en dyskondroplasi, subkondral beinvevsnekrose eller svikt i blodforsyningen til tilvekstbrusken (…)
Osteokondrose kjennetegnes (…) av at hele blodkar dør samtidig.
Brusken som mottar blodforsyning fra disse karene vil da nekrotisere.
Den døde tilvekstbrusken vil ikke kunne omdannes til beinvev, men blir stående som et bløtt, nekrotisk vev.»
http://tidsskriftet.no/article/1139943/
abrticle_office_bully_01
(Kristoffersen forts): Du ble også henvist til undersøkelse hos samarbeidende spesialist i psykiatri for å få kartlagt om dine helseplager kunne tilskrives psykisk sykdom.

Du hadde fått time hos dr. Rolf Hessøe 8. januar 2014, men du har ikke ønsket å møte til slik undersøkelse, jf. beskjed fra advokalt Frykman 9. desember 2013.
Vi har dermed ikke grunnlag for å vurdere denne siden av din helsemessige status.
Etter en totalvurdering av alle sakens faktum er vi igjen kommet til at det ikke kan konkluderes med at din arbeids- og inntektsevne er varig nedsatt på grunn av sykdom, skade eller lyte.

Klagerett, innsyn og informasjon – Vedtaket kan påklages innen seks uker etter mottakelsen av dette brevet dersom du ikke er enig.
En eventuell klage må være skriftlig og du bør konkretisere hvilke deler av vedtaket du er uenig i.

Du har også rett til innsyn i sakens dokumenter dersom du ønsker det.
Du kan kontakte NAV-kontoret ditt for nærmere informasjon og bistand.
Vennlig hilsen

NAV Forvaltning
S. Kristoffersen J. Kristiansen (henholdsvis Sølvi og Jorunn, men etter en ringerunde, kom det frem at «Sølvi» alene hadde saksbehandlet!)
Vedlegg: Orientering om klage- og ankebehandling
IMG_7211
JEG LEGGER TIL:
«Spesialisterklæringen» fra dr. X vil legges ut for alle å lese, etter at klageinstansen har gjort seg ferdig.
Jeg har en god del innvendinger mot denne!
Lydopptaket med Kristoffersen vil snart legges ut på Youtube.
Her er så lenge – noen andre opptak med Forvaltningen som jeg nå nylig i desember 2013 har klart å legge ut der:
http://www.youtube.com/user/Emmelin4
Nav-vinsmaking_719080i
 Tapet telefonsamtale 20.12.2013 med saksbehandler for Nav Forvaltning – Sølvi Kristoffersen
Jeg: 02.12.2013 sendte jeg inn varsling om seksuell fornedrelse fra Navs såkalte «spesialist» X som du har basert ditt avslag på langt senere!
Og jeg kan ikke forstå hvordan en innklaget spesialist som jeg har klaget inn til Navdirektør Joakim Lystad –  (Bjørn Gudbjørgsrud svarte for direktøren)  –  og når han er innklaget da for dette, og Fylkeslege, Advokat (m.fl.) har fått kopi av dette hvorfor blir da ikke – hvordan kan du da sitte og forfatte et avslag og basere deg på innklaget leges uttalelser?
S.K: Når VI vurderer en sak og vurdere om vilkår for en ytelse er oppfylt eller ikkje, så lægg vi jo vekt på alle de innkomne faktaopplysninger vi har, og ikkje på ænkeltopplysning – vi ser på hele saken, og hva som har skjedd FØR og hva som har vært begrunnelsen TIDLIGAR og i det hele tatt. Så – vi basere oss ikkje på EN uttalelse!
Jeg: Du forstår hva jeg forklarte deg nå – du forstår alvorligheten i det?!
S.K:  Æ høre hva du si ja. Æ diskuterer ikkje det me dæ – det gjør ikkje æ, for det er no som ikkje vedgår denna saken så vidt æ kan se!
Jeg: «Det vedgår ikke saken» at dere tar en innklaget leges uttalelser til inntekt?!
S.K: Dette kjenne æ ikkje tel i det hele tatt.
– En lege som det du snakke om, kan allikevel ha faglige kvalifikasjoner å gjøre den jobben som han har betalt for! Det er en «helt annen sak»! Det kan ikkje æ forholde meg til overhodet!
Jeg: Jeg forstår at jeg ikke kommer noen vei med deg med det, men på den annen side så har jo du bare gått tilbake til den FØRSTE legens utsagn fra 2012 – han som sendte inn to erklæringer, to dager etter hverandre (belyst til fulle her):
Nav instruerer lege til å endre sin erklæring om 100 % uføretrygd for pasient?
http://bit.ly/HRY6sA
Jeg fortsetter: Du har uansett ikke forholdt deg til videre gang i saken, altså vi stopper opp ved første avslaget som ble satt for lenge lenge siden og etter mange mange overklagelser og går tilbake til første leges utsagn som ikke var riktig…
S.K: Æ forholde meg til ALT som har skjedd
Jeg: Men det har du ikke gjort – du har jo overhodet ikke kommentert hva ADVOKAT har anført i sine to siste svar til dere!
Dere har KUN gått tilbake til den første legen og lagt hans uttalelser til grunn! Og der skriver JURIST i 2012 at vi kan bevise med lydopptak at denne legen ikke har ment å trekke sin søknad om 100 % uføretrygd for Horntvedt:
http://bit.ly/HRY6sA
DET ligger som fakta til grunn i saken, og de lydopptakene har dere verken kommentert eller spurt etter, og jeg lurer på hvorfor det! For denne saken er jo basert på HELT…
S.K avbryter: Men æ kan ikkje gå inn og diskutere enkeltsider ved saken som du oppgir å syns er veldig viktig for dæ (MERK) – OG SOM VI IKKE HAR KJENNSKAP TEL»…
Jeg avbryter: Dere har jo KJENNSKAP til det når Jurist har skrevet i sin innstilling
S.K avbryter: Du kan ikkje konfrontere mæ med lydopptak som vi ikkje har sport om eller vi ikkje har bedt om!
Det er ikkje DE faktaopplysniga vi træng for å vurdere om rætt til uførepensjon er oppfylt.
Men som det står i vedtaket så ønsker du å kommentere det på annen måte, så kan du gjøre det – og det må du gjøre skriftlig.
Og siden du har en Advokat, så kan du godt snakke litt med Advokaten om detta, om de tingan som du mene å anføre i den avgjørelsen som VI har tatt!
(Jeg legger til – MERK: I sin innstilling 12.12.2012, overklaging av forvaltningens første avslag som Juristen utarbeidet, fremgår:
12.12.2012 – «I samtaler 09.02.12 gir Finn Strekerud uttrykk for at han ikke forstår avslaget på uførepensjon som klager har mottatt.
Disse samtalene kan dokumenteres med lydopptak. Nav Klageinstans kan få tilsendt disse på forespørsel.»
http://bit.ly/HRY6sA
NAV KLAGEINSTANS HAR ALTSÅ ALDRI KOMMENTERT OVERNEVNTE SENTRALE INFORMASJON MED ET PENNESTRØK!)
ABEBHJK
(Telefonsamtalen forts): Jeg: Det står i Forvaltningsloven at når en sak er vanskelig og fastlåst og i det hele tatt, så har man RETT i følge loven å kontakte og snakke med sin saksbehandler.
S.K: Ja men du har ikkje noen fast saksbehandler her i Forvaltningen
Jeg: Jamen det er jo DU som har forfattet og «saksbehandlet» dette vedtaket?!
S.K: Det er Æ som har gjort det, men æ kan ikkje snakke med dæ om enkeltsider ved denne saken – det kan æ allikevel ikkje gjøre!
Jeg: Akkurat. Da skal jeg rapportere dette videre! Takk! Hei!
S.K (muntert): Gjør det! Fint det! Hei, hei»!

ABABABABABABABABABABABABABABABBABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABERGSTO

Skriftlig spørsmål fra Kirsti Bergstø (SV) til arbeids- og sosialministeren
Dokument nr. 15:723 (2014-2015)
Innlevert: 06.03.2015
Sendt: 09.03.2015
Besvart: 16.03.2015 av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson
Spørsmål
Kirsti Bergstø (SV): Når Nav skal behandle saker som eksempelvis søknad om uførestønad bør det være i alles interesse at saken er tilstrekkelig belyst og at informasjonsgrunnlaget for avgjørelsen er riktig.
Den letteste og minst byråkratiske måten å sikre dette på, er ved å kontakte saksbehandler.
Skal mennesker som har saker til behandling hos Nav få anledning til å opplyse saken sin gjennom kontakt med saksbehandler?
http://bit.ly/1EYJBC9
Og Eriksson responderer som han har vett på – den instruerte karakterløse lille dilettanten av en tåkefyrste!
ABEARNEFLI
SOM – SIVILOMBUDSMANNEN
Skjulte lydopptak som dokumentasjon i sak om retting og sletting av journalopplysninger
7. oktober 2010 (Sak 2009/167)
Saken gjaldt i første rekke spørsmålet om Helsetilsynet var forpliktet til å ta i betraktning skjulte lydopptak i en sak om retting og sletting av opplysninger i en pasientjournal.
A og B klaget en slik sak inn for Helsetilsynet i Hordaland, og ønsket å fremlegge lydopptak de hadde tatt opp i det skjulte til støtte for sine anførsler.
Tilsynet ville ikke ha lydopptakene tilsendt og tok ikke stilling til betydningen av opptakene.
Heller ikke Statens helsetilsyn tok stilling til bruken av lydopptakene i den konkrete saken.
Ombudsmannen fant grunn til å kritisere både Helsetilsynet i Hordalands og Statens helsetilsyns behandling av saken.
Det representerte et brudd på forvaltningslovens krav om at en sak skal være så godt opplyst som mulig før vedtak treffes at lydopptakene ikke ble tatt i betraktning.
Vedtaket i saken syntes heller ikke å tilfredsstille forvaltningslovens innholdsmessige krav til begrunnelse.
Selv om det var positivt at Statens helsetilsyn til slutt vurderte saken konkret, og kom til at lydopptakene burde vært tatt i betraktning, mente ombudsmannen at det på et tidligere tidspunkt burde vært reagert mot Helsetilsynet i fylkets behandling.
Ombudsmannen konkluderte med at Helsetilsynet i Hordalands vedtak, som følge av saksbehandlingsfeilene, måtte anses som ugyldig.
Det ble derfor bedt om at saken ble vurdert på nytt.
http://bit.ly/1ciTvRi
25.08.2009 – Mener Nav bryter god forvaltningsskikk
(Dæhlin hos Sivilombudsmannen)
Veiledningsplikt
«Han slår fast at Nav bryter god forvaltningsskikk – muligens også forvaltningslovens krav til veiledning.
I denne loven heter det at en part som har saklig grunn for det, skal gis adgang til å tale muntlig med en tjenestemann ved det forvaltningsorgan som behandler saken (…)
http://bit.ly/12XEjDH
Forvaltningsloven – Saksbehandlingsrundskriv – Revidert av Arbeids- og velferdsdirektørens sekretariat (…)
Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak
I hvilke typer saker skal det gis forhåndsvarsel
Som utgangspunkt gjelder plikten til å gi forhåndsvarsel i alle saker (…)
Ellers er det hovedsakelig aktuelt med varslingsplikt når en løpende ytelse skal stanses eller reguleres (…)
Varslingsplikt vil som hovedregel foreligge i saker der vedtak om endring treffes på skjønnsmessig grunnlag (…)
http://bit.ly/1l2EAdj
ABEBGHJHJKSO
Sjokkerende avsløringer om at Navlegens lojalitet skal ligge hos Nav:
(Artikkelen er i dag slettet fra alle søkemonitorer, men jeg hadde kopiert både innholdet og lagret link for mange år siden):
Fra Tidskrift for Den norske legeforening
Strategi for bruk av trygdemedisinsk kompetanse i NAV
06.12.07
(Utdrag): 5) Ansettelsesforhold.
“De rådgivende legene skal som hovedmodell være ansatt i NAV.
For å kunne fremstå troverdig og gjøre en god jobb i den nye, dialogskapende pådriverrollen, kreves en klar forståelse for og lojalitet til NAVs intensjoner og mål.
En slik forståelse og lojalitet kan vanskelig oppnås gjennom outsourcing av tjenesten.”
http://www.medisinstudent.no/id/136500.0
Denne form for «praksis» kan overordnede myndigheter IKKE la passere, late som om de ikke kjenner til, og lukke øynene for lenger!
ABHYSJ
15.12.2013: Nav – Lydopptak til Advokat, om fastleges svik:
Utdrag fra mail jeg sendte Jurist og politiker der jeg siterer fra bevisopptakene de hadde mottatt:
(Min daværende fastlege) bekrefter bl.a at han ser at det ligger «mye grums i min sak», at det var tydelig at alle kjente mitt navn der borte (Nav Nordstrand), at de «naturligvis var temmelig agiterte som personer og ikke hadde klart å holde følelsene borte i min sak og behandle den på riktig måte»
(Ca. 3 minutter inne i opptaket hører man denne innrømmelsen!)
Videre, rett etterpå, bekrefter han: «Etter å ha hatt en liten ringerunde og «forhørt meg litt der borte, så ble det tydelig at «alle kjenner din sak»!
Jeg sier at han selv har hørt at de er ilske på meg der borte, og legen bekrefter: «Ja jeg merker jo det».
ALLIKEVEL manipulerer han meg sterkt til å godta hyppige ansvarsgruppemøter med overgriperene i etaten, ellers vil han ikke lenger være min fastlege!
(MAN HØRER AT HAN SIER DET PÅ OPPTAKET)
http://bit.ly/1efqCqA
14.12.2013: Nav – Overprøving av uføregrad – Grov manipulering
Jeg har nettopp vært hos Navs «expertlege»!
Der ble jeg seksuelt fornedret!
http://bit.ly/1dyKGQb
Kommentarer til innstilling fra Nav Forvaltning fra juristen som endelig tok min sak etter at jeg ufrivillig hadde levd på og under minste sosialhjelps norm i hele 5 år – og enda!:
JURK ønsker å presisere at medlemmer i folketrygden som er for syke til å ta arbeid og for øvrig oppfyller lovens vilkår, har et rettskrav på uførepensjon.

Det er ikke opp til forvaltningens skjønn om klager skal tilkjennes uførepensjon eller ikke.

Det fremstår som dypt urettferdig at klager, som åpenbart er ute av stand til å ta arbeid på grunn av sin helse, skal leve på sosialhjelp (…)
http://t.co/ivDnxXirsC
Navdirektør Joakim Lystad og Dagbladets journalist (Utdrag): 
I dag spør jeg:
Hvordan kan en «filleting» – og jeg håper på å bli forstått rett her, (vondt for den det gjelder) i form av at saksbehandler i Nav sier til Johansen «Det er ingen som tvinger deg å være her» bli blåst opp med krigstyper og kalles «skrekkmøte»?!: 
– mens en samlet presse har tiet meg ihjel gjennom hele fem – snart seks år, derunder bevitnet at jeg har blitt gradvis sykere, og konsekvent ignorert et hav av materiale jeg har sendt dem – som – hvis kringkastet, ville ha tvunget en hel bande av saksbehandlere og toppsjefer til å gå på dagen?
Da er det noe som skurrer kraftig! (…)
http://bit.ly/1b5f6Xd
Index – Listen over alle bloggposter:
http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Én kommentar på “Nav forvaltning – Sølvi Kristoffersen ignorerer flere innstillinger fra Advokat

  1. Tilbaketråkk: Nav forvaltning – Sølvi Kristoffersen ignorerer flere innstillinger fra Advokat | Blopp.no

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

desember 2013
M T O T F L S
« nov   jan »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 051 andre følgere

%d bloggere like this: