Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Nav – Tjenestedirektør Bjørn Gudbjørgsrud underslår klager


HASTER – Inhabilitet ved Nav Nordstrand – De har ikke etterkommet Navdirektørens krav, samt underslått flere klager.

Fra Jeanine Horntvedt.‏

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABELIE
Til Navdirektør Joakim Lystad personlig
Med kopi til
Byrådsleder Stian Berger Røssland og Direktør for Helsetilsynet Bjørn-Inge Larsen

Oslo 19.01.2011
Jeg viser til brevet jeg mottok fra Dem, datert 26.09.2011 med overskrift: «Vedrørende søknad om uførepensjon – Jeanine Horntvedt (…)

Bakgrunnen for Deres tilsvar, var at jeg hadde sendt Dem (via Deres forværelsessekretær Gunn Marit Svendsen) en mail der det også var vedlagt kopi av hele min uføresøknad, datert 10/4/2011 med overskrift:
«Til Navdirektør Joakim Lystad, Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm og Statsminister Jens Stoltenberg. Jeanine Horntvedt ber om oppfølging vedrørende søknad om uføretrygd på bakgrunn av grov overgrepssak som Nav-ledelsen er godt kjent med, og derav evt.‏ habilitetsproblem»
– der jeg ba om at De måtte føre oppsyn med saksgangen, fordi min sak med Nav er meget spesiell.

Jeg fremhevet at en god rekke aktører ansatt ved både Nav Arbeid- og Sosial hadde begått multiple lovbrudd og utøvd nøye koordinert myndighetsmisbruk overfor meg i flere år – helt uten konsekvenser.
Det sentrale aspektet ville således være at den saksbehandler jeg ville bli tildelt hva angikk min søknad om uførepensjon, ikke under noen omstendigheter måtte høre under den innklagede «klikken» i etaten som sto ansvarlig for dette.
At omfattende sanksjoner begått av «internjustisen» i etaten overfor meg på bakgrunn av min varsling har kunnet pågå ustraffet gjennom hele fire år – fullstendig uten konsekvenser for de ansvarlige, og uten at jeg har blitt hørt i noen av mine klager på dette til blant annet daværende Navdirektør Tor Saglie og ellers øvrige klageinstanser, er regelrett enestående.

Samtlige har underslått sentrale opplysninger fra meg, og unnlatt både å fremheve, kommentere og saksbehandle disse på forsvarlig vis.
ABdommer-ingmar-nestor-nilsen

Tingretten stanset som kjent saken jeg alene førte mot dere fordi jeg ikke klarte å finne en prosessfullmektig som var villig til å bistå meg, da jeg er ubemidlet.

Dommeren nektet meg også Fri Rettshjelp.

Jeg takker så mye igjen for det raske tilsvaret jeg mottok fra Dem, der De etterkommer mitt krav om å få vite hvem som vile være min saksbehandler for uføresaken.


De skriver: (Utdrag) «Vi ber om at søknaden registreres som mottatt den 22.09.2011, og at bruker informeres om hvem som blir saksbehandler for saken hennes, samt dennes kontaktinformasjon».
Jeg vil herunder informere om at deres instrukser på ingen måte har blitt tatt seriøst av de ansvarlige.
Ingen har nå – på hele fire måneder, ovebrakt meg informasjonen De ber om at skal bli formidlet.
ANNE METTE BAKKE
En sentral innklaget person – Anne Mette Bakke, har til alt overmål vist seg å være teamlederen til min saksbehandler som skal klargjøre uføresaken!


Det fant jeg tilfeldigvis ut i går, da jeg ringte mitt lokale Navkontor her på Nordstrand.


Personen «Eva» jeg hadde snakket med der dagen før, nektet å gi meg navnet jeg etterlyste på saksbehandleren, enda jeg refererte pålegget i brevet fra Dem!
Hun sa at jeg måtte ta dette med Nav Forvaltning på Helsfyr som hun angivelig ikke hadde lov å gi ut telefonnummer til, så hun satte meg over.

Der fikk jeg snakke med Jorunn Kristiansen, som absolutt ikke kunne gi meg navnet på saksbehandleren, rett og slett fordi de verken hadde mottatt eller registrert min søknad om uføretrygd fra Nav Nordstrand som sto ansvarlige for å klargjøre saken som hun sa!
Hun ba meg derfor ta kontakt med mitt lokale Navkontor igjen, hvilket jeg gjør.

Der blir jeg satt på vent, og brutt 8 ganger. Jeg gir opp.

Neste dag (i går) kl. 13:00 får jeg endelig kontakt, og snakker med en person som ikke oppgir navnet sitt, og hun ønsker heller ikke å oppgi navnet på saksbehandleren jeg søker  – selv ikke etter at jeg leser utdraget fra Deres brev, men sier at hun skal sende beskjed videre til enhetsleder Anne Mette Bakke som har gått i møte og ikke vil være tilgjengelig ut dagen.

Hun forklarer meg at Bakke er personen som min (ukjente) saksbehandler svarer for!
Jeg forteller at jeg tidligere har innklaget Bakke for grove etikk- og regelbrudd hva angår min sak med Nav, og at det derfor IKKE er aktuelt at hun skal ha noe som helst overoppsyn med min uføresak.
Personen tilbyr at Bakke skal ringe meg dagen etter (i dag), men jeg sier at jeg overhodet ikke ønsker å prate med vedkommende, hun skal derimot sende meg en mail med saksbehandlerens navn så fort hun kommer på kontoret, og at jeg videre vil varsle Navdirektøren om samrøret.
ALOGONAV

Herunder vil jeg sterkt understeke det følgende:

11/3/2011
mottok De (via Gunn Marit Svendsen) kopi av en mail jeg sendte Janne Thorenfeldt med overskriften:
Vedrørende mail til Nav Nordstrand stat.
Klagen innleder:

Hva er det som foregår?
Er De riktig vel bevart?!
Jeg har vært gjennom mye med forvaltningen hittil, men dette er et av de største sjokkene jeg har fått!

Må jeg få motta et øyeblikkelig svar på (direkte i samme mail som denne da klagen sendes Navdirektøren direkte og jeg vil ha alt samlet under ett) hvorfor De har valgt å sende tilsvaret deres på min søknad om uførepensjon – ikke til meg som naturlig ville vært, men til min saksbehandler Hanne Marte Johansen ved sosialkontoret – selv om jeg grundig belyste i uføresøknaden jeg sendte dem at sosialtjenesten har bedrevet et oppsiktsvekkende grovt myndighetsmisbruk overfor meg de godt og vel tre siste årene og at jeg ikke kan stole på at selv de som behandler uføresøknaden vil være uhildede da min sak er meget spesiell!
Jeg ser at De og min saksbehandler tiltaler hverandre med fornavn, og dette var nok en riktig godbit for sosialkontoret å få servert tenker jeg – dere gode bekjente imellom.

Sosialtjenesten skulle selvsagt på ingen måte få tak i innholdet i min uføresøknad som jeg sendte til dem i konfidensialitet, og det var De meget vel inneforstått med!

Jeg ble nylig oppmerksom på dette monumentale og irreversible bruddet på taushetsplikten (…) Kopi av hele mailforløpet er her som De ser, sendt Navdirektør Joakim Lystad v/ hans forværelsesekretær Gunn Marit Svendsen (utdrag slutt).

Det er dokumentert og elektronisk sporbart at de faktiske forhold vil være at Thorenfeldt oversendte min uføresøknad til sosialkontoret.

I overnevnte mail, vil De – når De går inn i selve posten – oppdage dette ved selvsyn.
abevhj


Men Janne Thorenfeldt svarte meg aldri, og en «Kristin Hammer» overtok for henne:04.11.2011 mottar jeg mail fra Hammer som jeg overhodet ikke har hatt kontakt med eller kommunisert med tidligere.

Hammer utelater selve navnet på min faktiske saksbehandler så mange måneder etterpå, og presterer å skrive:


Hei, Saksbehandler for din uføresak er tilbake i slutten av neste uke.
Du vil bli kontaktet eller evt at det blir avtalt et møte med saksbehandler og enhetsleder som kan besvare dine spørsmål.

Dersom du ønsker sende e-post til enhetsleder, kan du sende til følgende adresse: nav.nordstrand@nav.no

I temafeltet kan du skrive: Til enhetesleder Anne Mette Bakke

Det gjøres oppmerksom på at det er ikke gitt informasjon om innholdet i din uføresak til sosialtjenesten. 
Med vennlig hilsen
Kristin Hammer
ABakim_lystad_foto_mattilsynetHer har jeg bevisst blitt løyet for, da det er rimelig å slutte at Kristin Hammer i forkant for sin henvendelse med meg, hadde gått gjennom dokumentet Thorenfeldt valgte å publisere overfor det innklagede sosialkontoret og at Hammer således oppdaget lovbruddet ved selvsyn.


Dessuten, har min saksbehandler ved Nav Nordstrand sosial – Hanne Marte Johansen som var den person som mottok hele uføresøknaden fra Thorenfeldt, bekreftet overfor meg i tapet telefonsamtale at hun fikk denne tilsendt.
Hun var jo den som til alt overmål sendte meg hele mailrekken og gjorde meg oppmerksom på at uføresøknaden lå ved, hvilket De vil se at fremkommer videre i min overnevnte klage til Thorenfeldt,

At det ligger bevisst agenda bak lovbruddet er udiskutabelt, da Thorenfeldt først og fremst velger å ta seg bryet med å lete seg frem til min saksbehandler ved sosialtjenesten og dennes mailadresse, når hun for sammenlikning bare kunne ha trykket på svarknappen i mailen fra meg hvis hennes oppriktige intensjon var kort å gjøre meg oppmerksom på at hun allikevel ikke var min saksbehandler.
Vare i headingen til min uføresøknad alene som i første rekke sendes Navdirektøren og etterpå formidles fra meg til Thorenfeldt etter at medarbeider ved Nav uriktig hadde opplyst meg om at hun var den som sto ansvarlig for å behandle uføresøknaden (opptak vedlagt) kan leses krystallklar orientering:


«Jeanine Horntvedt ber om oppfølging vedrørende søknad om uføretrygd på bakgrunn av grov overgrepssak som Nav-ledelsen er godt kjent med, og derav evt. habilitetsproblem»


Tidlig i søknaden vises med tydelighet at dette i hovedsak dreier seg om overgrepene som har blitt begått av nettopp –  sosialtjenesten de siste tre år.

Kronen på verket – Enhetslederen som den ukjente for meg – Kristin Hammer konkret oppfordrer meg til å kontakte, er utrolig nok samme leder jeg har innklaget for Navledelsen under Tor Saglie tidligere: Anne Mette Bakke!

Jeg var på dette tidspunkt så overveldet av selve nekten fra Hammer på at lovbruddet hadde skjedd, at jeg ikke koblet det dit hen at Bakke på noen måte kunne være tilknyttet min uføresak!

Det er viktig at De (Lystad) leser hva min klage på enhetsleder Anne Mette Bakke går ut på, vedrørende habilitetsspørsmålet:
NAV Nordstrand Arbeid underslår min klage til Trygderetten i hele 8 måneder – og lyver til meg om det!

http://bit.ly/aSnrTJ

Herunder er opptak fra de nedtegnede refererte samtalene i posten vedlagt (De sendes altså per postgang til Dem/dere).
Joakim Lystad, NAV-direktør.Foto: Gunnar Lier

Etter at jeg mottok mailen med det bevisste underslaget av ansvar fra Hammer, skrev jeg en krass klage i mail tilbake, datert 11/14/2011, der jeg ba henne svare meg på en rekke punkter jeg hadde satt opp, og viste til straffebestemmelsene i lovverket vedrørende ageringen.


Her viser jeg et utdrag fra klagen da jeg ikke har lært meg vedleggsfunksjonen:


Til Kristin Hammer  

Oslo 14.11.2011
Jeg viser til deres mail til meg av 04.11.2011 og ber om svar på samtlige 8. spørsmål jeg her stiller:
1. For det første ønsker jeg svar på hvorfor skadevolderen Janne Thorenfeldt ikke svarer meg personlig slik jeg ettertrykkelig ba henne om i min mail, der jeg konfronterte henne med oppsiktsvekkende brudd på taushetsplikten.

2. Hvorfor blander De dem inn og overtar saken, og snakker for en person som utmerket godt evner å svare for seg på egen hånd?
Er det fordi overtrampet er av såpass oppsiktsvekkende grov karakter sett i lys av sakens realiteter at dere besluttet å ta i bruk etatens fremste strategi –  jo flere kokker jo mindre oversikt – i et patetisk forsøk på å iverksette umiddelbar tåkelegging og ansvarsfraskrivelse?
Fikk dere panikk?

3. Hvem er De?

4. Hva er deres stillingstittel og på hvilket område i Nav arbeider De innenfor?

5. Hva er deres tilknytning til Thorenfeldt?


6. Hvilken stillingstittel har Thorenfeldt og på hvilket saksområde innenfor Nav er det hun arbeider?
Arbeid – Trygd – Sosial (hvorav sistnevnte vil være fullstendig utelukket, da De avsluttet mailen jeg mottok med løgnen om at innholdet i min uføresak ikke er providert sosialtjenesten).

Når det først og fremst er De som velger å gå inn i saken til forsvar for Thorenfeldt, så opplyser De meg ikke en gang i tilsvaret om navnet på saksbehandleren (den riktige) som jeg skal forholde meg til, enda Navdirektøren i sitt brev til meg personlig har forsikret at jeg skal få oppgitt vedkommendes navn samt e-post adresse – noe jeg rent ut ser på som en noe i retning enestående ignorant unnlatelse av dem, situasjonen tatt i betraktning!

De avslutter:

«Det gjøres oppmerksom på at det er ikke gitt informasjon om innholdet i din uføresak til sosialtjenesten.
«

7. Må jeg få spørre hva De mener med dette?

Beviset for at Janne Thorenfeldt har oversendt min søknad om uføretrygd i samme mail som hun av en eller annen grunn valgte å sende sosialtjenesten i stedet for å trykke på svarknappen til meg –  som naturlig ville vært, er elektronisk sporbart!

Jeg setter derfor –  i forbindelse med overnevnte, et klart spørsmål vedrørende deres skikkethet.

8. Hva er deres intensjon og personlige motiver for å fremsette denne veloverveide løgnen?


Jeg ser på denne deres tilbakemelding som veloverveid underslag av bevis.


Jeg gjør oppmerksom på at grove saksbehandlingsfeil og feilinformasjon som endog har blitt begått bevisst, rammes av flere punkter i straffeloven, og omtales ellers i en del forskrifter og retningslinjer:
(Så viser jeg til en god del av lovverket som blir for mye å ta med her, men jeg setter allikevel linker til dokumentene jeg siterte utdrag fra):

http://bit.ly/aQlXlG
http://bit.ly/gg8tCX
http://bit.ly/ax9MxC
ABLYSTAD960x

Mailen fra meg til Hammer forts:
Under, siterer jeg deler av Navdirektørens brev til meg;«Bruker ber om at saken oversendes elektronisk.
Dette kan ikke Arbeids- og velferdsdirektoratet gjøre, da saksdokumentene inneholder sensitive opplysninger. Saken sendes derfor per post» (Sitat slutt).

Men Thorenfeldt tar allikevel og sender hele min søknad om uførepensjon med alle de sensitive opplysningene over til sosialtjenesten – på nettopp epost!


Allerede i overskriften på min søknad om uføretrygd som Thorenfeldt har mottatt og lest, fremkommer at min sak er såpass spesiell at jeg først og fremst sender denne til Joakim Lystad og ber ham om å personlig se til at den saksbehandler jeg får ikke skal høre under «klikken» som har bedrevet utstrakt myndighetsmisbruk overfor meg gjennom flere år.

Herunder sosialtjenesten de siste tre år.

Allikevel besluttet Thorenfeldt seg for at nettopp sosialkontoret, skulle motta en kopi av den konfidensielle søknaden.

Det har Thorenfeldt gjort bevisst, da hun for sammenlikning ganske enkelt kunne ha trykket på svarknappen og meddelt meg personlig at jeg var blitt feilinformert om at hun var min saksbehandler, i stedet for å gå veien om innklaget sosialtjeneste og lete seg frem til min saksbehandler her!

Det gir ingen mening!


I tillegg har «Janne» i sin iver etter å ha sett muligheten til å kunne konstruere et påskudd til endelig å kunne videreformidle innholdet i min uføresøknad til hennes gode bekjente  «Hanne» som hun titulerer mottakeren ved sosialtjenesten som – sendt denne nettopp over mail til henne, hvilket Lystad i sitt brev til meg informerte om at etaten ikke kunne gjøre.

Så her er flere lovbrudd begått.

De oppfordrer meg til alt overmål i deres tilsvar å henvende meg til en av de involverte og innklagede aktørene i overgrepssaken – Anne Mette Bakke!
Jeg siterer dem:
«Du vil bli kontaktet eller evt at det blir avtalt et møte med saksbehandler og enhetsleder som kan besvare dine spørsmål.
Dersom du ønsker sende e-post til enhetsleder, kan du sende til følgende adresse:
nav.nordstrand@nav.no
I temafeltet kan du skrive: Til enhetesleder Anne Mette Bakke»Særdeles uklokt!

Her kan leses om Bakkes ansvar for grovt misbruk av myndighet i min sak, og jeg vil tro at De har fått det med dem, da jeg totalt har langt over en million treff på mine utgivelser om overgrepene jeg har erfart fra Nav:
NAV Nordstrand Arbeid underslår min klage til Trygderetten i hele 8 måneder – og lyver til meg om det!
http://bit.ly/aSnrTJ
amobb
Jeg finner meg ikke i denne vilkårlige behandlingen som fortsatt pågår etter uegnede og hevnlystne aktører som er gode bekjente sitt forgodtbefinnende, og vil kreve at sammensveisede kolleger i «gjengen» som fortsatt utøver åpenlyst myndighetsmisbruk overfor meg ved å ta «internjustisen» til hjelp på finurlige måter, vil bli tiltalt og straffet.


Under følger mailrekken i omvendt rekkefølge som starter med deres tilsvar til meg nederst, og avslutter med mailen jeg sendte Thorenfeldt som jeg av Nav fikk beskjed om i tapet samtale, at var saksbehandleren som skulle behandle min søknad om uførepensjon.


Nå må De lese nøye det jeg skriver:


Jeg krever at De rett og slett trykker på svarknappen i denne mailen, når De svarer meg på spørsmålene jeg har stilt.
Jeg imøteser deres respons umiddelbart.

Med hilsen

Jeanine Horntvedt (Sitat fra mail slutt)
Men Hammer besvarte aldri denne klagen fra meg!

I klagen gjør jeg Hammer uttrykkelig oppmerksom på lov- og regelbrudd begått av Anne Mette Bakke.
ALLIKEVEL er det fremdeles Bakke som per nåværende er lederen til ukjent saksbehandler for min uføresak!
INGENTING har blitt tatt tak i!
Og jeg har i lang tid gått og muligvis feilaktig trodd at disse klagene jeg sendte inn på henholdsvis Thorenfeldt og Hammer var under behandling hos riktige klageinstanser.
Jeg var av den oppfatning at Hammer på eget initiativ hadde sendt allerede den første klagen fra meg på Thorenfeldt videre, og da tok jeg som en selvfølge at hun også videresendte min klage på henne som jeg siterte fra over – dit!
ABESPENSUNDEDette, fordi jeg plutselig mottok et brev fra seksjonssjef Espen Sunde og rådgiver Marita Andreassen ved Nav Oslo Postboks 300 Alnabru 0614 Oslo, datert 09.11.2011Vår ref: 11/9598 – 5 der ordlyden går som følger:
«Arbeids- og velferdsdirektoratet har mottatt epost fra overnevnte bruker, hvor hun påpeker brudd på taushetsplikt i forbindelse med hennes søknad om uførepensjon. Vi ber om at Nav Oslo undersøker saken, og gir bruker en tilbakemelding om hva som har skjedd og status i saken hennes.
Svarfrist settes til senest 09.12.2011
Arbeids- og velferdsdirektoratet ber om å holdes orientert med kopi av brev som sendes bruker. Bruker holdes orientert med kopi av dette brevet.»
ABHENRIKLYNG


MEN i telefonsamtalen jeg hadde med Jorunn Kristiansen for to dager siden, kunne hun orientere meg om at Avdelingsdirektør for Nav Oslo – Henrik Lyng hadde returnert min Serviceklage til Nav Nordstrand et brev som var datert den 12.10.2011

Det kan hende hun tilfeldigvis sa gal måned til meg, og at dette ville være 12 november istedet for oktober, men hvis dette skulle gjelde en Serviceklage fra vitterlig oktober, så er jeg helt blank.

Jeg er også helt blank hvis dato i brevet skal være
12.11.2011, siden Avdelingsdirektøren angivelig og av årsaker ukjente for meg skal ha returnert Serviceklagen til nettopp de innklagede aktører!

Og ikke minst – Siden jeg er part i saken, skulle jeg ikke ha mottatt kopien av brevet som Avdelingsdirektøren sendte de innklagede?
Jeg har ikke dette!

Jeg har heller ikke mottatt gjenpart av svaret med tilbakemelding som Avdelingsdirektøren satte for dem som frist til 09.12.2011!
Må jeg få spørre om hva som skjer?
ALLE JÆVLENE PÅ ET BRETT

Sosialleder Vildgun Steinhaugen og hennes sjef – Bydelsdirektør Per Johannessen har også tidligere underslått flere klager jeg har sendt inn på henne og som jeg tilfeldigvis ble klar over først etter 10 måneder, hvilket understøttes i følgende post som viser nedskrevet tapet telefonsamtale med lederen 02.02.2011 (opptaket er vedlagt):

Sosialkontorets projisering
http://bit.ly/zISE8p
Jeg ber Lystad om å gå til ca. halvveis i opptaket, da jeg venter lenge og snakker med en resepsjonist først som nekter å oppgi navnet sitt.
Dette anser jeg som viktig å ta med, da her videre bevises flere lov- og pliktbrudd begått mot meg fra sosialtjenesten over flere år – noe som lederen regelrett bagatelliserer og fraskriver seg alt ansvar for.
Jeg understreker også at jeg bl.a  i de underslåtte klagene personlig ba Steinhaugen om få bytte Navkontor – uten respons.
Det blir viktig at Lystad i sammenheng med dette, også leser postene som er linket til både i, og nederst i overnevnte bloggpost.

Utdrag fra selve klagene, står og lese ca. midt i følgende blogginnlegg med heading:
Klagen på sosiallederen som ble underslått:
Til sosialleder Vildgun Steinhaugen ved Nordstrand Sosialsenter
«NAV Nordstrand Sosial: Informasjon om grovt maktmisbruk – fortsettelse av serien i 6 deler».

http://bit.ly/aD9pT9

Joakim Lystad, NAV-direktør.Foto: Gunnar Lier

Opptakene De i dag får tilsendt som understøtter at de nedtegnede referatene på bloggen er autentiske, beviser bortenfor en hver tvil at flere aktører ved Nav Arbeid og Nav Sosial har gått sammen om å systematisk koordinere gjengjeldelser overfor meg de siste fire år på bakgrunn av min varsling og grunnet navn jeg har offentliggjort på urederlige aktører i min blogg etter at ingen klageadganger valgte å ta meg på alvor.

Jeg skal ikke leve lenge Navdirektør Lystad, mht mine sykdommer og det utilbørlige og unødvendige stresset og merbelastningene jeg har blitt påført av Nav denne tiden, der heller ikke forsvarlig livsopphold har blitt sikret meg på noe tidspunkt.


Jeg vil ikke få innvilget uføretrygd.

Den «selvoppnevnte internjustisen» i etaten – innklagede aktører samt bekjente og kolleger av disse, vil besørge det!

Den for meg ukjente saksbehandleren med allerede innklaget aktør som øverste myndighet, skal altså «klargjøre min sak» før den sendes Nav Forvaltning på Helsfyr!


Det må ikke bli en realitet, Navdirektør Joakim Lystad.
IMG_7211

Per nåværende har jeg levd i hele 43 måneder på minste sosialhjelps norm og nær et helt år kr. 470 under minstenorm etter at jeg informerte sosialkontoret om tre akuttinnleggelser ved Ullevål.

Dette, helt siden kameraderiet på Nav Helsfyr/Østensjø godtok den falske forklaringen fra «tilretteleggere» hos etatens samarbeidspartner OPT som de mot min vilje hadde utplassert meg hos, der de innklagede aktører ved Nav Arbeid satte sine underskrifter på papiret som fratok meg min Yrkesrettede Attføring som Nav tidligere skriftlig hadde tilstått meg ut år 2010 – for deretter å sende meg rett over på sosialkontoret i juli 2008.

Ingen av mine klager ble tatt på alvor.

Underbygging finnes i følgende poster, herunder legger jeg ved samtlige lydopptak til Dem, som bekrefter sannhetsgehalten i dette jeg påstår:

Tapet møtereferat av 29.04.2008 med Nav Nordstrand Trygd
http://bit.ly/d0Ms37
Tapet møtereferat av 12.06.2008 hos OPT – ekstern samarbeidspartner av Nav, der grove represalier tok plass
http://bit.ly/dls5B3
Tapet møtereferat av 02.07.2008 der innklaget aktør bruker mine funksjonshemminger mot meg
http://bit.ly/a0wCb1
Nav- Hittil upubliserte møtereferater tilknyttet klagesaken:
http://bit.ly/cMeFZP
NAV_272928a
(…) Jeg ber Navdirektøren om å påse at min uføresøknad
vil bli sendt Nav Forvaltning i sin helhet på ca. 23 sider, sammen med min hele og fulle legejournal på 53 nummererte sider.
Ingen skal «klargjøre disse først», aller minst aktører som arbeider ved Nav Nordstrand! (…)

Jeg ber også om utførlig svar på hvordan klagene mine på Janne Thorenfeldt og Kristin Hammer er tatt tak i, og om Hammer i det hele tatt har gjort sin plikt og sendt inn begge mine klager på dem som jeg har vist utdrag fra tidligere i denne mailen.

Jeg forventer at De foretar nødvendige grep øyeblikkelig, og at Deres ansatte retter seg etter Deres instrukser.
Jeg ber Navdirektøren om en snarlig og personlig undertegnet tilbakemelding.

Tusen takk.
ANNE METTE BAKKE

Her følger liste over alle innklagede aktører som uansett skal holdes langt vekk fra beslutninger som angår min søknad om uføretrygd:

Tom Pettersen
Eirin Bjerke
Ingrid Raab
June M. Fjeld
Anne Beate Nilsen
Kristin Hammer
Kjersti Smørvik
Bente Skarpsno
Hans Per Hem
Azmat Butt
Anne-Mette Bakke (Bildet)
Nærmere begrunnelse, med redegjøring for deres «meritter» i min sak, kan leses ut fra de bloggposter som er gjengitt i følgende innlegg på min blogg på WordPress:
Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt
Listen over alle bloggposter:
http://bit.ly/hwKs7V
Aktørene som har mottatt kopi av denne mailen, samt min nåværende fastlege Dr. Finn Gunnar Strekerud ved St. Olavs Medisinske, vil også få tilsendt materialet samt opptakene.

Med vennlig hilsen

Jeanine Horntvedt
© Copyright 2011 CorbisCorporation
VIKTIG:
(Min fastlege Finn Gunnar Strekerud mottok utskrift av denne mailen i timen jeg hadde hos ham 25.01.2012).
Deretter skrev han sin andre erklæring til Nav (skjult for meg) etter at jeg var gått ut av døren!:
Nav – Lydopptak til Advokat, om fastleges svik
15.12.2013: Nav – Lydopptak til Advokat, om fastleges svik:
Utdrag fra mail jeg sendte Jurist og politiker der jeg siterer fra bevisopptakene de hadde mottatt:
(Min daværende fastlege) bekrefter bl.a at han ser at det ligger «mye grums i min sak», at det var tydelig at alle kjente mitt navn der borte (Nav Nordstrand), at de «naturligvis var temmelig agiterte som personer og ikke hadde klart å holde følelsene borte i min sak og behandle den på riktig måte»
(Ca. 3 minutter inne i opptaket hører man denne innrømmelsen!)
Videre, rett etterpå, bekrefter han: «Etter å ha hatt en liten ringerunde og «forhørt meg litt der borte, så ble det tydelig at «alle kjenner din sak»!
Jeg sier at han selv har hørt at de er ilske på meg der borte, og legen bekrefter: «Ja jeg merker jo det».
ALLIKEVEL manipulerer han meg sterkt til å godta hyppige ansvarsgruppemøter med overgriperene i etaten, ellers vil han ikke lenger være min fastlege!
(DU HØRER AT HAN SIER DET PÅ OPPTAKET)
http://bit.ly/1efqCqA
Kort utdrag fra overklagingen av Navs avslag på uføretrygd som Jurist har utarbeidet – og som mottok fra meg, opptakene med legen:
12.12.2012 – «I samtaler 09.02.12 gir Finn Strekerud uttrykk for at han ikke forstår avslaget på uførepensjon som klager har mottatt.
Disse samtalene kan dokumenteres med lydopptak. Nav Klageinstans kan få tilsendt disse på forespørsel.»
http://bit.ly/1efqCqA
NAV KLAGEINSTANS HAR ALDRI KOMMENTERT OVERNEVNTE SENTRALE INFORMASJON MED ET PENNESTRØK!
Nav instruerer lege til å endre sin erklæring om 100 % uføretrygd for pasient?
http://bit.ly/HRY6sA
Nav – Overprøving av uføregrad – Grov manipulering
http://t.co/aYgQWvIequ
ABJØRN
TJENESTEDIREKTØR BJØRN GUDBJØRGSRUD, STÅR ANSVARLIG FOR Å PARKERE SAMTLIGE VARSLINGSSAKER JEG HAR SENDT DIREKTE TIL NAVDIREKTØREN – FOR GODT.
SÅ OGSÅ MED OVERNEVNTE SAK!
ALT OM HANS «RESPONS» I STEDET FOR AT NAVDIREKTØREN SELV SVARER MEG, KAN LESES HER:
PÅ NAV MED BALLTRE – Del 2
http://bit.ly/x0cn7n
Sjokkert reaksjon på dette, fra politikeren som tok et møte med meg sommeren 2012 og fikk forevist direktørens respons:
«MEN HAN HAR JO IKKE SVART DEG! HAN HAR JO IKKE SVART…»
Lydopptaket:
http://bit.ly/1EL2Z2Y

ABLAI2

NAV NORDSTRAND SOSIAL – VARSLINGEN AV 19 OG 24.07.2012 SOM POLITIKER LAILA MARIE REIERTSEN LØY OM AT MEDIA SKULLE TA!
http://t.co/3Dx7zKDWNy
Laila Marie Reiertsen – En løftebryter! Del 1.:
http://t.co/gVxiWvwDEu
Del 2:
http://t.co/m2aE7Wcyxl
Del 3:
http://t.co/9ehCWi866k
Del 4:
http://t.co/l3HmgAn7kf
Del 5 (utdrag): Politikeren: “Så gale som dette her, har`kje eg vært borte i»
“Her er det altså personforfølgelse, rett og slett”
Jeg følger opp: “Ja du skjønner det”?
Reiertsen: “Ja jeg skjønner det, jeg skjønner det”! “Det er helt uvirkelig, og jeg aksepterer ikke sånt, jeg – rett og slett! (…)
Det er heilt GRUSOMT å lese – eg synes det er helt forferdeleg! (…)
Jeg sier: “For så DUM går det ikke an å være, så mange FEIL”
Reiertsen bryter inn mens jeg snakker: “Nei, nei nei” Det er bevisst, det er bevisst! (…)
Vi snakker mer, og jeg fremhever Sosialtjenestens skriftlige advarsler om at de vil dele opp mitt livsopphold igjen, hvis jeg våger å søke nødhjelp flere ganger.
Reiertsen konstaterer at dette er trusler!
Når Reiertsen går, sier hun at min sak er meget spesiell, og “Det er sånn at du bør få han ut, altså!”
Hun sier at VG-journalisten hun kjenner må se på alt sammen, “snakke med deg “og “gå et par runder på hvordan vi skal legge det ut”, og at “det her vil nok ta en liten måned vil eg tru”! (…)
http://t.co/YAGNqwUHh4

ABEHAUGEN

14.03.2014 – Kvinne tente på seg selv på Nav St.Hanshaugen
http://bit.ly/1fYhtTG
Politiker: Dårligere service for brukerene er ene og alene NAVs ansvar!
http://t.co/wxUWgsUwFf
Nav kan ikke nekte lydopptak!
http://bit.ly/1pihBNA
Hvem blir det neste offeret Eriksson – og på hvilken side av det kabylske hus vil vedkommende befinne seg!?
De faktiske forhold dreier seg altså om liv eller død – legg deg det på minnet!
http://t.co/tO63vFYe0C
Journaliststandens tabuemne
http://bit.ly/1bwnk1a
22.02.2014 – Nav St.Hanshaugen sosial – Lydopptakene
http://t.co/3poMZUDgVE

abebor

26.01.2014 – Til Arbeidsminister Robert Eriksson
Jeg skal dø lenge før tiden fordi jeg på snart 6. året – (og uforskyldt) er mottaker av minste sosialhjelps norm med alvorlige sykdommer i bunn. Det bekymrer meg stort, for jeg har barn!
Og ingen hjelp er det å få – tvert i mot.
Jeg er en varsler: (…)
http://bit.ly/1e7wos2

 

Index – Listen over alle bloggposter:

http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

2 kommentarer på “Nav – Tjenestedirektør Bjørn Gudbjørgsrud underslår klager

  1. Tilbaketråkk: Nav – Tjenestedirektør Bjørn Gudbjørgsrud underslår klager | Blopp.no

  2. Rolf Schou
    desember 16, 2013

    NAV i kjent firsprang! Folk skjønner ikke noe av disse klagene på NAV, før de sitter midt i bedrageri klisteret selv. Det viktigste for en NAV klient er en fastlege, som det kan stoles på, for han skal fronte det faglige i ens sak, overfor NAV. Noen leger er ikke å stole på, når det gjelder dette. Undersøkelse plikten til NAV og andre impliserte i saken, hvis det er det, er det første som blir brutt. Min erfaring, er at trygderetten er inhabil, og samarbeider med NAV forvaltning, for det det er verdt. De har politiske føringer som ber trygderetten ikke å gå for dypt i sakene, og Lagmanns retten har de samme føringene på seg om ikke å fjerne seg for langt vekk fra Trygderettens «kjennelse». Min erfaring er også at trygderetten underslo bevis fra under tegnedes sak. Kun ca.12 % får medhold i trygderetten. Trygderetten er ikke lovlig satt med gyldige dommere, slik at dette ikke er noen gyldig retts instans. NAV har ingen krav til beviser, slik at sakene bare blir liggende tidløse mellom kontorene deres. Å sende sak fra kontor til kontor , blir mye brukt for å trenere. Disse bestillings legene til NAV, blir mange ganger brukt slik de ønsker. Så bedrageriene er komplette her, mener jeg. Det skal og må ryddes opp i NAV. Vi er i alle fall nå kvitt de rød grønne i, så får vi se hva som blir gjort av den nye regjeringen. Det haster med å få ryddet opp i disse bedrageriene!

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

desember 2013
M T O T F L S
« nov   jan »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 052 andre følgere

%d bloggere like this: