Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Nav – Lydopptak til Advokat, om fastleges svik


  • ABELEFANTT
  • Mine kommentarer til innstillingen fra Nav Forvaltning‏ etter at de hadde avslått min søknad om uføretrygd første gang – 02.02.2012.
Primært sendt Juristen som da hadde saken, men senere videresendt i sin helhet til politiker Laila Marie Reiertsen (FrP) med kommentarer.
Begge parter mottok alle lydopptak som her er referert til, i sin helhet!
I dette innlegget, blir nærmere forklaring av forholdene i følgende post gitt, og spesielt om temaet «arbeidstrening»!:
Nav – Overprøving av uføregrad – Grov manipulering
http://t.co/aYgQWvIequ
Beklager for skriften, jeg er ikke så datakyndig at jeg klarer å rette den opp.
Den ble sånn av seg selv!
From: Jeanine Horntvedt (emmali1@msn.com)
Sent: Wednesday, December 12, 2012 12:59:47 PM
To: arbeid@jurk.no (arbeid@jurk.no); Jeanine Horntvedt (emmali1@msn.com)
Hei, Kristin. Viser til telefonsamtale i dag for ca. en time siden, og tillegger først sentrale punkter fra min mail til politiker Laila Marie Reiertsen som har lovet meg «å løfte min sak i media», sendt deg som vedlegg tidligere – men her trekker jeg altså ut de sentrale punkt jeg leste opp for deg i dag.

Deretter legger jeg inn den mail jeg gjennom flere dager har påbegynt å drodle til deg men enda ikke fått sendt.

Tusen takk for din raske prioritet av min sak!
:
«CD NR. 2 FRA JEANINE – OPPTAK NAV ARBEID (…)
Opptak 1 Lege Strekerud ringer meg opp 09.02.2012 (SVÆRT VIKTIG BEVISJeg opplyser ham her om at Nav har gitt meg avslag på uføretrygd.

Det bekreftes at legen ikke en gang HER informerer meg om at han hadde sendt Nav kontrabeskjed i en annen erklæring som han skrev til dem ute
n min viten 25.01.2012hvilket var utslagsgivende for at Nav avslo søknaden (Jeg var kun kjent med legens første erklæring av 23.01.2012!)

Han later faktisk som han ikke forstår det døyt av avslaget som jeg leser opp for ham, og ber meg indignert om telefonnr. til Nav!
Opptak 2 Dr. Strekerud ringer meg opp en gang til 09.02.2012 etter han har snakket med Gunnar Øye, Anne Mette Bakke i Nav m.fl.
Her oppfattes at jeg enda ikke forstår at legen hadde sendt Nav kontrabeskjed om uføre.
Legen bekrefter bl.a at han ser at det ligger «mye grums i min sak», at det var tydelig at alle kjente mitt navn der borte, at de «naturligvis var temmelig agiterte som personer og ikke hadde klart å holde følelsene borte i min sak og behandle den på riktig måte» (Ca. 3 minutter inne i opptaket hører man denne innrømmelsen!)
Videre, rett etterpå, bekrefter han: «Etter å ha hatt en liten ringerunde og «forhørt meg litt der borte, så ble det tydelig at «alle kjenner din sak»!
Jeg sier at han selv har hørt at de er ilske på meg der borte, og legen bekrefter: «Ja jeg merker jo det».
ALLIKEVEL manipulerer han meg sterkt til å godta hyppige ansvarsgruppemøter med overgriperene i etaten, ellers vil han ikke lenger være min fastlege!
(DU HØRER AT HAN SIER DET PÅ OPPTAKET) Opptak 3Lege Strekerud 14.02.2012:
«NAV er interessert i et møte»
ANNE METTE BAKKE
Han sier han har snakket med Anne Mette Bakke, (bildet) og overbringer beskjed fra henne om at hun ønsker et skriftlig samtykke fra meg som gir dem fullmakt til å utveksle informasjon om meg på tvers av avdelingene.
(DET GA JEG ALDRI!)
Her bekrefter han også at han allerede har mottatt fra meg hele mailrekken som har gått mellom meg og Bakke – som viser at hun ikke er riktig klok!
(Fra min mail til Juristen 21.02.2012):
Legen ringer meg tirsdag 14.02.2012 og sier at han har snakket med Anne Mette Bakke ved Nav Nordstrand
Legen: «De er interessert i å få et møte, de!

Og så får vi samlet de til møte så vi kan komme videre her for ditt beste, men de må ha en skriftlig fullmakt fra deg, på at de kan dele personlig informasjon med Nav Stat»

Jeg svarer at jeg ikke kan forstå hvorfor sosialtjenesten må møte når dette er et spørsmål om uføretrygd?!

(Her glemte jeg at Bakke hører under Nav Arbeid og ikke Nav sosial, men hun er uansett på Nav Nordstrand-kontoret lokalt, og er tvilsomt nok leder i partnerskap i samarbeid med den innklagede sosialsjefen Vildgun Steinhaugen)
Men uansett er Bakke innklaget til Navdirektøren for grov misinformasjon der hun bevisst dekker en av sine (innklagede) underordnede som underslo min klage til Trygderetten i hele 8 måneder!
Legen svarer at det er lurt at ALLE er med på møtet «for å sikre fremdriften hos deg»!
Jeg svarer at min søknad om TT-kort for eksempel – IKKE faller under sosialtjenestens bestemmelser…
Legen svarer at det ikke burde være noe problem for meg å attestere den biten der, det er jo til ditt beste!»
Jeg svarer at jeg ikke vil ha sosialtjenesten inn i min sak OVERHODET!
Kommune og Stat – er ikke det Arbeidskontor og Sosialkontor?
ABEGE
Legen svarer at det ikke bare er de det dreier seg om, og at Anne Mette Bakke avventer svar!

Jeg roper at Anne Mette Bakke som er innklaget aktør, ikke skal være i min sak overhodet, og at hun ikke skal motta noen fullmakt fra meg!!!

Legen svarer at Bakke fremdeles sitter i saken om meg, men jeg gjentar at hun ikke skal det, fordi hun er innklaget aktør

(Se mailrekken De mottok fra meg om mailene mellom meg og Bakke og der jeg la til min mail til Navdirektøren der jeg ba om at samrøret måtte opphøre.
Der er også linket til posten jeg viser over hvor jeg beviser med tapede opptak, Bakkes grove lovbrudd i min sak.)
(Dr. Strekerud mottok også denne mailrekken mellom Bakke og meg på E-post)!

Legen ler litt og sier at «Det må taes opp på annen måte, da»!

Jeg sier at jeg er så opprørt at jeg holder på å besvime.
Men legen driver hardkjør og responderer arrogant: «HVORDAN SKAL VI KOMME VIDERE DA, SYNES DU»!??
Jeg roper HALLO, kan vi roe det ned litte grann her!
Legen svarer at jeg har kommet til han for å få hjelp, og at han da vil hjelpe meg …
Jeg avbryter og gjentar som så ofte før at SOSIALTJENESTEN SKAL IKKE INN VERKEN MED DEG ELLER OSS, DET SKAL VÆRE FRA NAV ARBEID, OG DET SKAL VÆRE ANDRE ENN DE INNKLAGEDE AKTØRER!
Legen svarer at jeg da må skrive brev til Anne Mette Bakke med kopi til ham, hvor jeg skriver det jeg sier nå.
Legen spør om jeg har hennes mailadresse, og jeg svarer ja, at det har gått flere mail mellom meg og henne og som du har fått kopi av!
Legen svarer at det er greitt nok!
Så sier han at jeg får si det jeg har sagt til dem før, og så får de svare på det!
Samtalen avsluttes.
IMG_7211

Jeg kollapser etter denne svært opprørende samtalen, hvilket man tydelig hører på lydopptaket!
(CD ble sendt både politiker Reiertsen og Jurist Kristin selmer – samt senere til min nåværende Advokat 2013-14: Lene Frykman)

Mailrekken ble siden satt inn i følgende post som er absolutt essensiell å lese,
der jeg også siterer fra alle de andre overnevnte opptakene med legen:
Nav instruerer lege til å endre sin erklæring om 100 % uføretrygd for pasient?
http://bit.ly/HRY6sA
ABEBS
Her vises Nav Nordstrands Anne Mette Bakkes tidligere forbrytelser i offentlig tjeneste overfor meg:
NAV Nordstrand Arbeid underslår min klage til Trygderetten i hele 8 måneder – og lyver til meg om det!
http://bit.ly/aSnrTJ
Der står og å lese annen Jurist – Gregory Starr sine vitnesbyrd om Bakke, hvordan hun i realiteten har blankofullmakter til å komme seg unna med hvilken forvaltningskriminalitet som helst! (utdrag):
«Til Jeanine og andre som opplever at Bakke ikke behandler klager:
Dr Edvard Vogt hos Universitet i Bergens juridiske Fakultet mener at vi burde framlegge en klasseaksjon i retten mot Bakke og Nav Nordstrand.
Vogt er en pioneer med denne type rettsake som ble nylig importert inn i Norge fra USA.
Er vi flere kan vi viser at Bakke har et mønster av lovovertredelser.
Dette mønsteret er i seg selv et separat tiltale grunnlag og kan forsterke et evt birettsak om tjenstemislighold (managlende klagebehandling er en implisitt overtredelse av forvaltningsloven og er også en klar overtredelse av ulovfestet forvaltningsrett.
Med en rettsak kunne vi reformere Nav Nordstrand med sikste på tilregnelighet i tilfelle overtredelser av lov og sedvane.
PR kunne føre til at Bakke måtte finne mer passende arbeid.» (sitat slutt)
Jeg fortsetter – Og Bakke er «partner» i jobbsammenheng med sosialsjef Vildgun Steinhaugen ved Nav Nordstrand sosial – som lenge sto som øverste ansvarlig for at jeg møtte på et helvete når Nav Arbeid fratok meg Attføringen og sendte meg over dit (les art. i posten):
ABITTER
Rapport: Nav-saksbehandlere – Nav Nordstrand sosial:
http://bit.ly/bMLPNv
Sosialkontorets projisering – Tapet telefonsamtale med sosialleder Vildgun Steinhaugen 02.02.2011:
abevhj

RELEVANT UTDRAG FRA EN AV DE TO HOVEDMAILENE JEG SENDTE DEG 10.10.2012 LAILA:
«Hva i all verden var det han (Dr. Strekerud) forsøkte å legge opp til?
Hvordan våget han å herje slik med meg?
Det følgende er hva alle ansvarlige personer som er såpass «orientert om mekanismene i Nav» som det legen påstod at han var, vet»:
  • Fra «MEMU» Internbladet for Nav:
  • MEMU nr 3 08.pdf – oppfølging i nav: den gode samhandlingen – både hva den ansatte og brukeren må gjøre (utdrag):
  • Oppdrag uten oppskrift
  • Hernes er enig i at det ikke er laget entydige retningslinjer for hvilke brukere som skal prioriteres, og hvilke andre som dermed blir nedprioritert.
  • I utgangspunktet har vi ikke sagt noe om hvilke brukere man ikke skal bruke store ressurser på å følge tett opp.
  • I strategidokumentene er det lagt mest vekt på brukere som er eller kan komme i arbeid, og det gir jo visse føringer, sier Hernes (…)
STREKERUD ERKLÆRTE MEG ALTSÅ 100 % UFØR OG SKRIVER AT JEG DESSVERRE ALDRI VIL KOMME TIL Å BLI FRISK! (23.01.2012) – MEN SÅ FORFATTET HAN EN ANNEN ERKLÆRING (25.01.2012) UTEN MIN VITEN!
DER SKULLE NAV HA HYPPIGE ANSVARSGRUPPEMØTER MED MEG FORDI – JA FORDI – HVA DA?! DETTE FALLER JO STERKT PÅ EGEN URIMELIGHET!…
ABFEIG
De to opptakene jeg hadde med Haakon Hertzberg – Daværende Navdirektør Tor Johan Saglies personlige rådgiver er også nedtegnet tidlig i følgende post:
Tapet møtereferat av 02.07.2008 der innklaget aktør bruker mine funksjonshemminger mot meg
http://bit.ly/a0wCb1
HERTZBERG HADDE OGSÅ LEST INFORMASJONEN SOM FREMKOMMER I VEDLEGGENE TIL DENNE MAILEN – NR. 2 OG 3 M.FL!
I forbindelse med overnevnte, viser jeg relevant utdrag fra orientering i mail av 21.03.2012 som jeg sendte jurist Kristin Hammer fra JURK som tok min Navsak (VEDLEGG 5) :
«Som kjent for Dem ut fra tidligere korrespondanse mellom oss i denne saken og først beskrevet i min egen søknad om uføretrygd, har jeg allerede deltatt der – i OPT – tiltak «Arbeid Med Bistand» fra 2007 til 2008!
Derfor følger en av mine mange mail – en av de siste jeg skrev til tidligere Navdirektør Tor Saglie i 2008.
(Jeg innskyter – Laila – denne mailen er sent deg i dag, i Vedlegg 3)
Jeg kom plutselig på noe helt essensielt:
Samtalene med Hertzberg vil være av sentral betydning for påklagingen av vedtak avslag uføretrygd, siden selveste Hertzberg forsikret meg om at de ville gjøre alt for at jeg ikke skulle bli sykere av å være på tiltaket (OPT) etter at etaten mottok legeerklæringen som jeg refererer ordrett i posten under til Saglie.
Men det var ren skjær løgn.
Rett etter, ble jeg fratatt hele min Yrkesrettede Attføring på bakgrunn av OPTs falske forklaring som ble undertegnet av tre av NAV ARBEIDs innklagede og ustraffede aktører og sendt rett over på sosialkontoret!
Jeg sender Dem per post i dag opptakene med Hertzberg (to stk) da jeg ser på det som essensielt at disse bevisene utleveres Nav ved etatens evt. forespørsel – av en jurist som har hatt disse i hende, hvis Nav påberoper seg «Hearsay»!
ABFEIGGGG
Men hele poenget er at LOVNADEN fra Haakon Hertzberg vil stå ved lag uansett!

For Nav bestemte seg for (og forstå meg rett – nå forenkler jeg grove overgrep fra Forvaltningen ned til det helt patetiske her for å få frem et poeng som selv svinestien må begripe) – å tolke legeerklæringen slik at jeg var for syk til å stille i videre tiltak (…)!
På denne bakgrunn VALGTE NAV Å TA FRA MEG ATTFØRINGEN, FOR AT JEG ANGIVELIG HELLER SKULLE «FÅ VÆRE I FRED OG MOTTA SOSIALHJELP»!

Med overnevnte ubestridelige faktum i bunn, skal ikke Nav kunne tvinge meg til å stille i enda et Arbeidstreningsvurdering! Aldri!
Falsk forklaring (ordrett gjengitt) og grovt misbruk av stillingsposisjon, bidrar til og stanse Yrkesrettet Attføring:
http://bit.ly/btWVJt
Nav stanser attføring på bakgrunn av falsk forklaring, og legeerklæring som attesterer at deres maktmisbruk har medført forverring av helsetilstand. Flere mail i saken:
http://bit.ly/aPvIGw
ABEGE
Min siste fastlege Dr. Strekerud skal DERFOR ikke kunne konkludere med i sin innstilling til Nav av 23 og 25.01.2012 at det for Etaten bare er «å kjøre på» overfor meg med en Arbeidstreningsvurdering til hvis De skulle finne det for godt – spesielt ikke når han ved selvsyn i journalen jeg ga ham fra tidligere leger kunne lese om hvilke alvorlige konsekvenser myndighetsmisbruket fra OPT hadde påført meg i «tiltaket» AMB – Arbeid Med Bistand allerede i 2008 i tillegg til mine inngående forklaringer til ham både over telefon, i mailen jeg sendte legen 02.02.2012 samt i timene med ham!
(JEG INNSKYTER  – Min egenerklæring med fremsatt krav om uføretrygd, ble vist i Del 1 av 8 i mailforsendelsene mine til deg 10.10.2012, og sendt videre til Dr. Strekerud over mail Laila)
Forts: Overnevnte bevis, vil alene kunne borge for at § 5 som jeg viser til i egen søknad om uføretrygd (De har denne) skal kunne anvendes i mitt tilfelle!» (sitat slutt.)
FFO – Bekymret over NAVs tolkning av regelverk
http://bit.ly/Q3JNqF
(SITAT FRA MAILEN TIL POLITIKEREN SLUTT)
ABFEIGGG

FRA MITT PÅBEGYNTE NOTA
T TIL DEG KRISTIN

Les om tidligere ignorering av min varsling fra Trygderetten og Anne Mette Bakke (Nav Nordstrand) som underslo klagen i 8 mndr:
NAV Nordstrand Arbeid underslår min klage til Trygderetten i hele 8 måneder – og lyver til meg om det!
http://bit.ly/aSnrTJ
OG

Nav stanser attføring på bakgrunn av falsk forklaring, og legeerklæring som attesterer at deres maktmisbruk har medført forverring av helsetilstand. Flere mail i saken:
http://bit.ly/aPvIGw
OVERNEVNTE OPPLYSNINGER TROR JEG AT VIL VÆRE VIKTIGE OG GJENNOMGÅ KRISTIN, OG JEG HAR AKKURAT OPPDATERT POSTENE SLIK AT DE SKAL VÆRE LETTERE Å LESE!
Utdrag fra – Nav instruerer lege til å endre sin erklæring om 100 % uføretrygd for pasient?- (SOM JEG IKKE VET OM KAN VÆRE AV BETYDNING Å TA MED)?
Innklaget leder for Nav lokal – Anne Mette Bakke sender meg mail 20.01.2012
Der står bl.a:
02.11.11 ble det, fra NAV Nordstrand, sendt deg et brev der vi ber deg fylle ut det ordinære kravskjemaet for uførepensjon fordi man trenger tilleggsopplysninger som ikke kommer frem i søknaden som er stilet som et brev. Pr. dags dato har vi ikke registrert at du har retunert dette skjemaet.”
Selv hadde jeg en klar formening om at jeg hadde sendt inn dette!’
Men uansett – når lederen vitterlig påstår at de ikke har mottatt dette essensielle skjemaet – hvordan kunne Nav Trygd allikevel behandle søknaden og gi meg avslag?
Nav fraviker som kjent ALDRI egne rigide regler!
Og de behandlet legens andre forsendelse vedrørende min uføresøknad oppsiktsvekkende raskt.
Avslaget fra Nav Trygd forelå nøyaktig en uke – EN UKE etter at legen hadde sendt denne inn! – 02.02.2012!

http://bit.ly/HRY6sA

(SITAT SLUTT)
ABFEIG

Altså: HVORDAN kunne
Nav Trygd allikevel behandle søknaden og gi meg avslag når dette essensielle dokumentet (i følge Anne Mette Bakke) angivelig manglet?!


JEG sendte det IKKE inn på nytt til Nav, hvilket fremkommer i mailrekken mellom meg og Bakke av 30.01.2012 – to dager før Nav Trygd skriver sitt avslag (vist i samme post, og i tillegg sendte jeg deg originalen av e-postgangen i egen mail)
HUSK – Nav Trygd overbrakte sitt avslag 02.02.2012 – kun en uke – EN UKE – etter at Dr. Strekerud hadde gått bak min rygg og sendt dem sin andre erklæring av 25.01.2012 som jeg var fullstendig uvitende om.
HVORFOR SÅ RASKE?
DERETTER STANSET ALT OPP!
NAV FIKK DA PLUTSELIG VELDIG GOD TID, OG TRENERTE VÅR OVERKLAGING I NESTEN SYV MÅNEDER – OG VALGTE DA KUN OG FORHOLDE SEG KUN TIL FORRIGE FASTLEGE STREKERUDS «REDEGJØRING» DER HAN MOTSA SEG SELV FUNDAMENTALT!

ABFEIGGG

Jeg ber derfor om at det følgende vektlegges med tyngde:

Når jeg konfronterte Dr. Strekerud med Nav Trygds raske avslag i hele to av de tre telefonsamtalene med legen som du har fått på tape, later legen som om han overhodet ikke begriper hvorfor avslag er satt, enda han hører at jeg er svært opprørt og ikke forstår noenting.

Men HAN visste jo godt med seg selv at han hadde sendt dem en andre erklæring uten min viten!

MIN forståelselse av det hele var jo kun den at Nav hadde gitt avslag både på grunn av at legen ikke hadde tatt en samtale med meg før han sendte sin erklæring av MERK 23.01.2012 – – altså erklæringen jeg visste om, og at denne var utilstrekkelig opplyst, samt unnlatt å be dem om utsettelse for denne sin avgjørelse slik han hadde lovet meg fordi vi trengte mer tid for å få alle medisinske forhold på plass!
Sistnevnte hører man at jeg bemerker i god tro ca. 7 minutter inne i opptaket:
«LEGE STREKERUD RINGER MEG OPP EN GANG TIL 09.02.2012 ETTER HAN HAR SNAKKET MED NAV».

ABFEIGGG

Og ikke nok med det –  han går enda lenger enn å utelate kritisk viktige fakta for meg, hans pasient – som han som min fastlege og tillitsperson har en plikt til å orientere meg om!

Han hadde full mulighet – og en ufravikelig embetsplikt som hørte herunder, til å informere meg om bakgrunnen for de faktiske forhold.

Det lot han være!
I første samtale «LEGE STREKERUD RINGER MEG OPP 09.02.2012» spilte han uvitende og indignert når jeg utbasunerer at Nav Trygd allerede hadde gitt meg avslag.
Legen later som ingen ting, og svarer meg ordrett: «Javel, men da må du høre hva når det er gått fra og hva det er basert på»!
Videre, etter at jeg hadde presisert for ham at Nav mottak i telefonsamtale hadde opplyst om at han aldri hadde bedt dem om utsettelse (for at vi kunne ha lenger tid på oss for å gjennomgå hele min journal før de fattet vedtak og jeg derav trodde at dette var grunnen til at avslaget var satt), responderer legen ordrett:
«De (Nav) har tydelig bestemt seg i forkant av tingene og satt foten ned på deg» (Ca. 3,30 min. inne i opptaket)
Ikke «bare» maskerer han sitt uhyre graverende tillitsbrudd og bedrag overfor meg på dette viset.

Han fortsatte å mislede meg grovt, som man hører på tapen av andre telefonsamtale med legen samme dag.
Han fikk situasjonen til å fremstå som om – og sa rett ut at Nav «hadde tolket ting på sin måte» (ca. 7,30 min inne i opptaket)!
Ca. 6,18 min. inne i opptaket leser jeg meget opprørt opp for legen, ordlyden i Nav Trygd sitt avslag og sier at jeg skal la tvilen komme ham til gode – for jeg aner at noe kan være galt.
Jeg er så ute av meg at jeg ikke en gang estimerer under opplesingen at Nav Trygd har referert fra legeerklæring av 25.01.2012!

Selv da holder legen kjeft!
Tidligere i overnevnte samtale: «På en erklæring jeg har skrevet noe kjapt nå for å komme videre for din sak, og de (Nav) har vurdert å komme med bare tull»! (Ca. 2,30 min. inne i opptaket, like før han forteller at alle der borte (på Nav Lokal) (Nordstrand) «av en eller annen grunn kjente mitt navn» når han ringte dit!

ABFEIGGGG

Og enda – som om ikke det var nok – så kan du lese ut av mailrekken mellom Dr. Strekerud og meg litt senere som du fikk tilsendt, at selv om jeg der ber ham innstendig om å rette opp i den fatale situasjonen han har skapt, så viser han ingen vilje til å imøtekomme dette.

Han tier meg kort og godt ihjel!


Følge deg opp på best mulig måte påstår han –
BULL****!
KRISTIN – JEG VEKTLA STERKT I TELEFONSAMTALEN I DAG AT DU HAR FULLMAKT TIL Å TILKJENNEGI FOR NAV DE TAPEDE TELEFONSAMTALENE JEG SENDTE DEG, VEDR. DR. STREKERUD OG MEG – (OG ALLE OPPTAKENE FORØVRIG) – SOM VIST KLIPP AV INNLEDNINGSVIS HER – I MAILEN TIL POLITIKEREN.
DER ER LEGEN SOM VIST, HELT KLAR PÅ AT DE SOM ARBEIDER VED NAV NORDSTRAND HAR MEG LANGT OPPE I HALSEN!
ALLIKEVEL VISER HAN INGEN VILJE I MAILREKKEN SOM GIKK MELLOM HAM OG MEG ETTER TELEFONSAMTALENE, OG RYDDE OPP I DEN FATALE SITUASJON HAN HAR SKAPT, VED Å FRAVIKE SIN ANDRE – OG UKJENTE FOR MEG – «LEGEERKLÆRING» AV 25.01.12!
JEG SER PÅ DETTE SOM SENTRALT Å BELYSE OVERFOR KLAGEINSTANSEN.
VEL KAN DET IKKE BEVISES AT HAN SAMTALET MED NAV I TIDSPUNKTET MELLOM 23 OG 25/1, MEN MYE TYDER PÅ AT HAN HAR GJORT DET, NÅR HAN INGEN RESPONS GIR I MAILREKKEN SOM GIKK MELLOM OSS (DU HAR FÅTT DEN SOM VEDLEGG).
HER MÅ OGSÅ VEKTLEGGES AT LEGEN BEVISST UNNDRAR FOR MEG INFORMASJON (DET KOMMER TYDELIG FREM PÅ OPPTAKENE) OM AT HAN FAKTISK HAR SKREVET TIL NAV EN ANNEN ERKLÆRING, DA JEG SITTER SOM ET STORT SPØRSMÅLSTEGN OVER AVSLAGET OG KONFRONTERER HAM MED DETTE
Han ber meg i stedet indignert om telefonnr. til Nav!:
VIKTIG UTDRAG HERUNDER, OG JEG MENER KRISTIN; AT JEG TIDLIGERE HAR SENDT DENNE MAILEN SOM JEG SKREV TIL LEGEN 02.02.2012 – TIL DEG SOM VEDLEGG DA VI STARTET PROSEDYREN:

abevhj

Utdrag fra min mail til Dr. Strekerud av 02.02.2012 med kopi til Jurist og politiker forts:
Dette er viktig at De tar dette med og belyser utførlig, i det tilleggsskriv De skal sende til Nav, på grunn av Etatens egne krav:

«Du må ha gjennomgått hensiktsmessig medisinsk behandling»

Herunder er essensielt viktig at De også orienterer om at jeg i hele ni år ble feilmedisinert med multiple tunge antibiotikakurer jeg verken skulle ha eller tålte, da jeg like lenge gikk med nyrestein – hvis smerter legene trodde at bare var psykisk.

Jeg ble gitt Arcoxia i store mengder – den gikk senere gikk ut av produksjon fordi erfaring med stor dødelighet.

Dette må kunne gå an å drøfte i erklæringen til Nav vedr. sammensatte årsaker til særdeles kompisert sykdomsbilde hvorav flere av de medisinske tilstandene påvirker hverandre, og jeg ber således om at alt det overnevnte må bli vektlagt i Deres tilleggsinformasjon i min uføresak til Etaten.

(Jeg tilføyer – Dette overså legen totalt)!

De sa i telefonsamtalen at De – ut fra alt det overnevnte hadde valgt å vektlegge Fibromyalgi, men da må jeg få minne om at jeg også har markert Osteocondrose.

Jeg ønsket ikke å koble hjernen min til det De sa om at De hadde skrevet til Nav om at jeg evt. kunne prøves ut på ny arbeidstrening…?
De forklarte klart og kjapt de fordeler dette kunne ha for meg, men ut fra overnevnte horrible opplevelser med det tiltaket – OPT som jeg tidligere har vært utplassert i, blir dette stående som fullstendig uoverkommelig.
I mitt hode – rent psykisk, vil traumene ikke være utholdbare.
Kroppen vil automatisk gå dypere inn i krigstilstandmodus, den kjenner «fienden».
For jeg opplever at jeg befinner meg i krig, Dr. Strekerud!
Enda en utplassering vil for meg oppleves som ensbetydende med enda en gang å gå inn i overgrepssituasjonen som jeg ble tvunget inn i av Nav tidligere, verken mer eller mindre!
Det kan bli fatalt hva angår min helsetilstand generelt, og ikke minst blodtrykk og diabetestilstand som ikke er under kontroll.
Jeg sliter i det daglige bl.a med sterk kvalme, og uttalte besvimelsestendenser.
Dette er det verste, i tillegg til smertene.
Dr. Strekerud (Som jeg sterkt utdypet i timen av 25.01.2012) :
Kan De i lys av dette og som fagperson ærlig og oppriktig kunne attestere at det er medisinsk forsvarlig – fysisk og psykisk – tatt i betraktning de vanvittige påkjenninger jeg har vært igjennom i flere år og i tidligere utplassering fra Nav –  å sette meg på AAP og utplassere meg i et tiltak en gang til ?!

Jeg ber på denne totale bakgrunn om at De omgjør Deres uttalelse til å gjelde det faktum at jeg må få innvilget uføretrygd av de spesielle lovhjemlede grunner jeg viste til i innledningen – intet annet – og det så raskt som overhodet mulig.
“Man kan gå direkte til uførepensjon uten å gå veien om arbeidsrettede tiltak først, i følge Folketrygdlovens §  12-5″
Jeg har gjort min skjerv i vårt samarbeid med å søke uføretrygd og andre ytelser.

Jeg har stresset dag og natt og presset meg selv til det ytterste gjennom hele desember og januar med krefter jeg overhodet ikke har, til det i våken tilstand har danset blodrøde prikker foran øynene og jeg har kjent vevet i hodet vri og forflytte seg i tak og bevisstheten bli fullstendig borte i glimt!

Enda fortsetter jeg blindt, og tenker at «stuper jeg så stuper jeg».

Jeg ber om å bli trodd på at jeg overdriver ikke.
Dette for å få samlet min historie lettest tilgjengelig for Dem i bloggposter jeg har arbeidet med å oppdatere, slik at De ikke skal behøve og bruke tid De ikke har på å gå gjennom et uoverkommelig materiale.

Derfor krever jeg at her skal tas med og drøftes de mest relevante fakta som jeg her igjen har beskrevet og kortet ned fra min uføresøknad –  sett opp mot min personlige samlede og sterkt belastende sykdomssituasjon med multiple organfeil, forklart av en profesjonell utøver av legeyrket overfor en uskolert og hevngjerrig etat.


Ikke minst fordi etaten selv krever å få viten om utredning og forløp i eventuelle tidligere tiltak.

Det skal de få!

Derfor må det også – på bakgrunn av det meget spesielle grunnlaget som hører under min sak – og beskrevet for Dem med understøttelse av lydopptak,  søkes for meg om å få innvilget uføretrygd uten å gå veien om Arbeidsrettede tiltak først!

JEG HAR VÆRT DER!


Og jeg erfarte grovt misbruk av myndighet.


Jeg har overhodet ingen helse og krefter igjen.


Det ber jeg innstendig om at De skal ta på alvor, selv om jeg vet at jeg fremstår som skrivefør og ressurssterk, noe jeg forsto i telefonsamtalen at De mente at Nav kunne bruke mot meg blant annet fordi jeg skrev blogg.


Men postene på min blogg er ikke «nye».

Som jeg forklarte Dem i timen av 25.02.2012 er flere av dem skrevet over mange år. Litt etter litt.


Ytterligere informasjon har bare blitt ført inn i postene eller/og redigert ettersom når jeg har klart å sette meg ned foran PC og oppdatere, og materialet har ved flere anledninger kun blitt kopiert over til andre debattfora. Det tar meg kun få klikk, et par nye tilføyelser, og noen nye linker settes kanskje inn forøvrig.


Jeg sitter ikke i et hjørne og skriker, sikler, blør og river meg i håret.


Det er ikke slik synlig morbid utagering alvorlige helseplager må forbindes med før man skal bli tatt på alvor.


Som jeg skriver i (egen) uføresøknad:

«Det har vært – og er tvingende nødvendig for meg å skrive ned og offentliggjøre disse da overgrepene pågår enda – de siste tre år hos Nav sosial, for å klare å mestre hverdagen til en viss grad uten å miste grepet fullstendig.«

Min helsetilstand med ufattelige plager og smerter oppleves som så dårlig at jeg kan dø når som helst:
Tapet møtereferat av 12.06.2008 hos OPT – ekstern samarbeidspartner av Nav, der grove represalier tok plass
http://bit.ly/dls5B3
Tapet møtereferat av 02.07.2008 der innklaget aktør bruker mine funksjonshemminger mot meg
http://bit.ly/a0wCb1
Nav- Hittil upubliserte møtereferater tilknyttet klagesaken:
http://bit.ly/cMeFZP
Massakrering av regelverket, bevisste overgrep.

http://bit.ly/qBXUG

Med hilsen
Janine Horntvedt

ABEGGINGGGG

Så blir det mailutveksling mellom meg og juristen (vist nederst i dette innlegget), men vi lander på dette:
rom: jurk6 (arbeid@jurk.no) 
Sent: Wednesday, December 12, 2012 2:41:01 PM
To: Jeanine Horntvedt (emmali1@msn.com)
Hei, Her er et nytt utkast. Jeg har lagt til følgende setning: «Dokumentasjon på klagers sykdom fulgte også vedlagt klagers brev til Nav datert 25.10.12.» Jeg har også lagt til/endret følgende avsnitt:
«En normal språklig forståelse av erklæringen datert 25.01.12 tilsier ikke at Finn Strekerud hadde til hensikt å trekke tilbake legeerklæringen datert 23.01.12.
Erklæringen av 25.01.12 er kun en møteinnkalling og en sterk oppfordring til Nav om å legge seg i selen for å få til en bedre dialog med klager.
JURK kan ikke se at eventuelle møter for å bedre klagers forhold til Nav er relevante for den medisinske vurderingen av hvorvidt hun oppfyller vilkårene for rett til uførepensjon. I samtaler mellom Finn Strekerud og klager etter at klager hadde mottatt avslag på uførepensjon datert 02.02.12, uttrykte ikke Finn Strekerud at han hadde gitt en kontrabeskjed til Nav vedrørende klagers helsetilstand og behov for uførepensjon.
I samtaler 09.02.12 gir Finn Strekerud uttrykk for at han ikke forstår avslaget på uførepensjon som klager har mottatt. Disse samtalene kan dokumenteres med lydopptak.
Nav Klageinstans kan få tilsendt disse på forespørsel.» Håper du får anledning til å se på det i løpet av dagen i dag, så sender jeg den så snart jeg har din godkjenning. Du får tilsendt en kopi i posten.
Vennlig hilsen JURK
Kristin Isdal Selmer saksbehandler Nav Klageinstans Oslo og Akershus Postboks 7028 St. Olavs Plass 0130 Oslo Knr. 61360/12 U Snr. 6264 (Oppgis ved henv.) Sbnr. 62 Oslo, 12.12.12 F.NR.:
KOMMENTARER TIL INNSTILLING FRA NAV FORVALTNING OSLO Klager: NN Adr. Oslo Prosessfullmektig: Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) ved Kristin Isdal Selmer. Fullmakt er sendt inn.
Klagemotpart: Nav Forvaltning Oslo Postboks 1407 Sentrum 0109 Oslo Saken gjelder: Klage på vedtak om uførepensjon. JURK mottok Nav Forvaltning Oslo sin innstilling 03.12.12. Fristen for å komme med kommentarer er satt til 17.12.12. Fristen er dermed overholdt.
Sakens faktiske side: NN, heretter kalt klager, søkte om uførepensjon den 20.09.11. Denne søknaden ble komplett ved legeerklæring fra Finn Strekerud, datert 23.01.12.
Etter et lengre møte mellom klager og Finn Strekerud, hennes daværende fastlege, 25.01.12, sendte Finn Strekerud på eget initiativ en ny ”legeerklæring” til Nav Nordstrand, datert samme dag.
Denne ”legeerklæringen” inneholder svært få medisinske vurderinger, og er i stedet utformet som en møteinnkalling til ansvarsgruppemøte.
I vedtak av 02.02.12 ble klagers søknad om uførepensjon avslått.
Vedtaket ble fattet på grunnlag av ”legeerklæringen” datert 25.01.12. JURK påklagde dette vedtaket på vegne av klager den 13.04.12.
Vedlagt klagen var en ny legeerklæring datert 12.04.12 fra fastlege Dan Nørager.
Klager har i tillegg ettersendt en legeerklæring fra fastlege Dan Nørager, datert 22.10.12. Nav Forvaltning Oslo har i brev datert 20.11.12 opprettholdt sitt opprinnelige avslag.
Nav Forvaltning Oslo har lagt avgjørende vekt på ”legeerklæringen” datert 25.01.12.
Sakens rettslige side: Folketrygdloven (…) JURK bemerker: ”Legeerklæring” datert 25.01.12 er ikke relevant for vurderingen av klagers helsetilstand.
Nav Forvaltning Oslo hevder i sin innstilling at det foreligger motstridende opplysninger om klagers helsetilstand i ulike legeerklæringer.
JURK bestrider dette.
Både legeerklæring fra Finn Strekerud datert 23.01.12, samt legeerklæringer fra klagers nåværende fastlege datert 12.04.12 og 22.10.12, underbygger at klager har et omfattende sykdomsbilde, at sykdommen er varig, at hennes arbeidsevne er nedsatt med minst 50 prosent, og at dette klart skyldes sykdommen. Sistnevnte legeerklæring følger vedlagt her. Vedlegg 1.
Vedlagt følger også en legeerklæring for TT-kort, som gir ytterligere opplysninger om klagers helsetilstand. Vedlegg 2.
JURK bemerker at klagers sykdomshistorie dessuten er godt dokumentert gjennom legejournalen på 53 sider som fulgte vedlagt hennes krav om uførepensjon datert 20.09.11. Dokumentasjon på klagers sykdom fulgte også vedlagt klagers brev til Nav datert 25.10.12.
De eneste opplysningene i saken som trekker i motsatt retning er ”legeerklæring” datert 25.01.12 fra Finn Strekerud.
JURK mener dette dokumentet ikke kan tillegges vekt i vurderingen av hvorvidt klager har krav på uførepensjon.
Særlig blir dette tydelig når man ser erklæringen i sammenheng med den overveldende mengde med informasjon som underbygger og dokumenterer at klager har en varig sykdom og at det ikke vil være mulig å bedre hennes arbeidsevne med behandling eller arbeidsrettede tiltak.
Erklæringen datert 25.01.12 er skrevet av den samme legen som to dager tidligere sendte en legeerklæring til Nav hvor han anbefalte 100 prosent uførepensjon for klager, og anslo at hennes sykdomstilstand ville være livsvarig.
Dette tilsier at erklæringen av 25.01.12 må ha begrenset vekt.
Erklæringen har ikke karakter av å inneholde objektive medisinske opplysninger.
Videre bærer dokumentet preg av å være Finn Strekeruds umiddelbare reaksjon på opplysninger han har fått om klagers forhold til Nav.
Finn Strekerud ble etter hvert klar over klagers svært anstrengte og konfliktfylte forhold til Nav Nordstrand.
Han sendte derfor en erklæring til Nav der han understreket viktigheten av å få til en god dialog med Nav, og han ba om ansvarsgruppemøter.
Dette kan ikke tolkes dit hen at klagers helsetilstand ble dramatisk forbedret i løpet av de to dagene fra 23.01.12 til 25.01.12.
Snarere må erklæringen sees som et uttrykk for at det fra legens side, foruten å behandle klagers medisinske plager, ble ansett hensiktsmessig for klagers generelle livssituasjon å bidra til å bedre klagers forhold til Nav.
En normal språklig forståelse av erklæringen datert 25.01.12 tilsier ikke at Finn Strekerud hadde til hensikt å trekke tilbake legeerklæringen datert 23.01.12.
Erklæringen av 25.01.12 er kun en møteinnkalling og en sterk oppfordring til Nav om å legge seg i selen for å få til en bedre dialog med klager.
JURK kan ikke se at eventuelle møter for å bedre klagers forhold til Nav er relevante for den medisinske vurderingen av hvorvidt hun oppfyller vilkårene for rett til uførepensjon.
I samtaler mellom Finn Strekerud og klager etter at klager hadde mottatt avslag på uførepensjon datert 02.02.12, uttrykte ikke Finn Strekerud at han hadde gitt en kontrabeskjed til Nav vedrørende klagers helsetilstand og behov for uførepensjon.
I samtaler 09.02.12 gir Finn Strekerud uttrykk for at han ikke forstår avslaget på uførepensjon som klager har mottatt.
Disse samtalene kan dokumenteres med lydopptak.
Nav Klageinstans kan få tilsendt disse på forespørsel. JURK bemerker at ”legeerklæringen” datert 25.01.12 inneholder få medisinske opplysninger. Det foreligger en overveiende mengde dokumentasjon på klagers omfattende medisinske plager.
JURK forstår ikke Nav Forvaltning Oslo sin selektive utvelgelse av hvilke opplysninger og hvilke dokumenter som skal tas med i vurderingen av klagers krav på uførepensjon.
Klagers helsetilstand er godt dokumentert i legeerklæringer fra fastlege Dan Nørager datert 12.04.12 og 22.10.12. Han har hatt muligheten til å følge opp klager i en lengre periode enn det Finn Strekerud hadde anledning til, og det er derfor grunn til å legge avgjørende vekt på Dan Nøragers medisinske vurderinger.
All hensiktsmessig behandling er gjennomført.
Nav Forvaltning Oslo sitt hovedargument mot å tilkjenne klager uførepensjon, er at all hensiktsmessig behandling ikke er gjennomført.
På bakgrunn av dette konkluderer Nav Forvaltning Oslo med at det muligens vil finnes hensiktsmessige arbeidsrettede tiltak for klager etter gjennomført behandling, samt at det derfor er for tidlig å anslå varigheten av klagers sykdom.
JURK bestrider dette.
Den behandlingen Nav Forvaltning Oslo mener er hensiktsmessig for klager, er både somatisk behandling og psykiatrisk behandling. Somatisk behandling: Nav Forvaltning Oslo anfører at selv om det er usikkerhet knyttet til utnyttelsen av behandlingen kan det ikke utelukkes at behandlingen kan føre til bedring. JURK bestrider ikke at somatisk behandling kan føre til en bedring av klagers sykdomsplager. Det anføres ikke at somatisk behandling bør opphøre fullstendig når klager tilkjennes uførepensjon. Det er klart at jevnlig oppfølging fra lege vil være viktig for klager.
Vilkåret for rett til uførepensjon er imidlertid at vedkommende har gjennomgått ”hensiktsmessig” behandling. Det følger av Navs rundskriv at det her er tale om behandling som kan bedre funksjonsevnen og mulighetene for å komme i arbeid.
I legeerklæring av 22.10.12 skriver Dan Nørager at klager er henvist til behandling ved spes.indremedisin på Rådhusgate Spes.senter til vurdering/optimalisering av BT-behandling og sukkersyken hennes. Klager gjennomgår med andre ord behandling for en del av sine tilstander, og blir fulgt opp av sin fastlege Dan Nørager.
Nav Forvaltning Oslo legger feil faktum til grunn når de antar at ytterligere behandling vil kunne bedre klagers muligheter for å komme i arbeid.
Den medisinske dokumentasjonen taler for at ytterligere behandling ikke vil kunne bedre klagers arbeidsevne. Det fremgår også klart av den ovennevnte legeerklæring at klagers fastlege ikke anser det som hensiktsmessig å forsøke videre arbeidsrettede tiltak.
Klagers sykdom er ifølge legeerklæring av 22.10.12 permanent, og hennes arbeidsevne vil ikke kunne bedres av ytterligere behandling. Det finnes altså ikke ”hensiktsmessig” behandling som klager ikke har gjennomgått.
Psykiatrisk behandling: Nav Forvaltning Oslo skriver i sin innstilling at de ikke kan se at klager har gjennomført tilstrekkelig psykiatrisk utredning.
På siste side anføres det videre ”det synes avgjørende at klager kommer i gang med utredning av hennes psykiske problemer”.
Nav Forvaltning Oslo har et svakt faktisk grunnlag for å mene at dette skulle være avgjørende for klagers rettigheter til uførepensjon.
I Nav Forvaltning Oslo sin innstilling vises det blant annet til at klager i kravet om uførepensjon skriver at hun har bedt sin fastlege i 2010 om henvisning til psykolog eller psykiater. Videre har Nav ut ifra det hun skriver i sitt krav kommet frem til at klager avviste en forespørsel fra Nav om psykiatrisk utredning i 2008.
For det første gir klager ikke uttrykk for at hennes arbeidsevne vil bli bedret av psykologbehandling, men kun at hun har bedt om dette for å bearbeide traumer hun har fått i Nav-systemet (øverst på side 10 i klagers krav om uførepensjon).
Klager opplyser dessuten på side 18 at hennes daværende fastlege anså psykologhjelp som ”nytteløst”.
For det andre kan ikke en forespørsel fra Nav om psykiatrisk utredning i 2008 ha noen betydning for vurderingen av klagers krav på uførepensjon i dag.
Det er klagers nåværende helsetilstand som er avgjørende, og i uttalelser og erklæringer fra leger i løpet av det siste året er det ikke sagt at psykiatrisk utredning vil være hensiktsmessig for klager.
Det fremgår klart av den medisinske dokumentasjonen i saken at klagers sykdom er varig, og at det ikke er utsikter til bedring av hennes arbeidsevne.
For øvrig kan det se ut til, hvis man bygger på de opplysninger som fremgår i klagers krav om uførepensjon, at forespørselen fra Nav om psykiatrisk utredning i 2008 var svakt medisinsk fundert. JURK stiller seg uforstående til at saksbehandlere i Nav Forvaltning Oslo overprøver de medisinske vurderingene til klagers fastlege, uten å ha sterkere holdepunkter for sin vurdering enn det de viser til i sin innstilling.
Det må være opp til legen å avgjøre hva som er ”hensiktsmessig” behandling for klager.
Det fremgår klart av sakens dokumenter, herunder legeerklæringer fra klagers fastlege, at hennes somatiske plager i seg selv er tilstrekkelige til å gjøre henne mer enn 50 prosent arbeidsufør.
Dette innebærer at hvorvidt en psykiatrisk utredning skulle vært gjennomført, ikke vil ha noen betydning for klagers rettigheter til uførepensjon.
Arbeidsrettede tiltak er ikke hensiktsmessige, jf. kjennelse fra Trygderetten av 26.03.10.
Klager har gjennomført arbeidsrettede tiltak fra høsten 1999 til 2008.
Dette ble avsluttet i vedtak av 17.07.08 på bakgrunn av at det ikke lenger ble ansett som hensiktsmessig. Vedtaket ble påklaget, og ble stadfestet av Nav Klage og anke Sør 29.10.08.
Dette vedtaket ble anket til Trygderetten, og ble stadfestet i kjennelse av 26.03.10.
Nav har altså i 2008 kommet til at ytterligere arbeidsrettede tiltak ikke er ”hensiktsmessige”.
Det følger av Navs rundskriv at en lang periode med passivitet svekker mulighetene for tilbakeføring til yrkeslivet. Klager har det meste av sin yrkesaktive alder stått utenfor arbeidslivet.
Videre har hun overhodet ikke deltatt i tiltak for å komme tilbake til arbeidslivet etter at Nav vedtok å avslutte hennes yrkesrettede attføring i 2008.
Denne passiviteten har bidratt til å minimalisere klagers muligheter for å komme i arbeid. Sammenholdt med hennes manglende utsikter til bedring, tilsier dette at ingen arbeidsrettede tiltak er eller vil bli hensiktsmessige for klager.
Bemerkninger avslutningsvis
Klager er tilstrekkelig utredet. Det er nå klart at hennes sykdom er varig, at hennes arbeidsevne er nedsatt med minst halvparten og at denne uførheten klart skyldes sykdom. Ytterligere behandling eller arbeidsrettede tiltak vil ikke være hensiktsmessig, og vil ikke kunne bedre klagers arbeidsevne.
Klager oppfyller vilkårene i ftrl. §§ 12-5 til 12-7, og har dermed krav på uførepensjon.
Formålet med uførepensjon er å sikre inntekt for personer som har fått sin inntektsevne eller arbeidsevne varig nedsatt på grunn av sykdom, skade eller lyte, jf. ftrl. § 12-1.
JURK ønsker å presisere at medlemmer i folketrygden som er for syke til å ta arbeid og for øvrig oppfyller lovens vilkår, har et rettskrav på uførepensjon.
Det er ikke opp til forvaltningens skjønn om klager skal tilkjennes uførepensjon eller ikke.
Det fremstår som dypt urettferdig at klager, som åpenbart er ute av stand til å ta arbeid på grunn av sin helse, skal leve på sosialhjelp.
Det vises for øvrig til klagen datert 13.04.12, samt klagers krav om uførepensjon datert 20.09.11, særlig de delene som omhandler klagers manglende muligheter til å komme i arbeid.
Vi legger ned slik påstand: 1. vedtak omgjøres, klager innvilges 100 prosent uførepensjon. JURK forbeholder seg retten til å komme med ytterligere bemerkninger.
Vennlig hilsen JURK Kristin Isdal Selmer saksbehandler
Vedlegg: 1. Legeerklæring datert 22.10.12
2. Legeerklæring for TT-kort datert 15.11.12 Kopi: NN
From: Jeanine Horntvedt (emmali1@msn.com)
Sent: Wednesday, December 12, 2012 2:51:50 PM
To: arbeid@jurk.no (arbeid@jurk.no); Jeanine Horntvedt (emmali1@msn.com)
Selmer først:
Jeg er helt enig i at jeg må skrive noe mer om legen. Slik jeg tolker samtalene mellom deg og Strekerud etter du fikk avslag, så kan det hende han ikke forstår at han har gitt en kontrabeskjed til Nav om din uføretrygd. En normal tolkning av erklæringen 25.01.12 er jo at denne ikke har noe med det medisinske å gjøre, men at legen rett og slett ber Nav om å skjerpe seg og få til en bedre dialog. Jeg skal prøve å formulere noe om dette. Jeg viser til at samtalene finnes på lydopptak og at de kan oversendes dersom det er ønskelig. Jeg sender deg en ny e-post i dag når jeg har fått skrevet inn dette nye avsnittet. Vennlig hilsen JURK Kristin Isdal Selmer saksbehandler
 Jeg svarer:
Ja OK og tusen takk!
IMG_7211
Jeg kan dog ikke slutte meg til din formulering her:
«Slik jeg tolker samtalene mellom deg og Strekerud etter du fikk avslag, så kan det hende han ikke forstår at han har gitt en kontrabeskjed til Nav om din uføretrygd.
En normal tolkning av erklæringen 25.01.12 er jo at denne ikke har noe med det medisinske å gjøre, men at legen rett og slett ber Nav om å skjerpe seg og få til en bedre dialog.» (sitat slutt)
(Jeg til Juristen) Jeg vet ikke hvordan jeg skal få sagt det følgende uten å være ufin – og det ønsker jeg heller ikke å være, men du som jeg (og de aller fleste) vil nok begripe at legen har gjort det han gjør ut fra en svært bevisst og nedrig agering – tatt i betraktning alle frakta fremkommet!

Klarere kan det ikke få blitt.
Derfor er jeg svært forundret over en slik påfallende defensiv formulering.
Min nye fastlege fra mars i år, ga seg derimot ende over, og understreket med veiving av armer og uttalt kroppsspråk hele 8 ganger eller mer i time med ham der jeg viste ham de to erklæringene at Strekeruds kontraerklæring var fullstendig ubegripelig for ham!
Han sa at Strekerud måtte ha forstått at hvis han ettersendte andre opplysninger – utover sin erklæring om uføretrygd – så skulle han aldri ha skrevet disse pået skjema om uføretrygd! –
DETTE VAR ELEMENTÆRT!
Legen FORSTOD rett og slett ikke hva jeg mente når jeg viste ham de to erklæringene i første omgang!
Jeg måtte forklare hva det var han egentlig bevitnet hele TRE ganger, før han oppfattet det med full tyngde!
Det siste jeg behøver, er en for meg tillitsperson til som velger å underminere åpenbare fakta, det håper jeg at jeg får lov å si fra til deg om, uten at du blir støtt.
Herunder – og bare et spørsmål: Er det slik at du kan erfare «skjulte» represalier i din karriere hvis du velger å gå ut med bevisene jeg har fremlagt – uten å skjønnmale dem?
Det er altså ikke min mening å legge meg ut med deg, og jeg vet ordene er harde, men jeg er altså fullstendig sjokkert over det «skuespill» som jeg opplever at her tar plass.
Jeg ber innstendig om at du ikke nå gjør som legen – og svarer meg at du ikke lenger kan representere meg hvis jeg ikke har tillit til deg – for det har jeg, men føler allikevel at jeg må få lov til å påpeke det åpenbare.
Det må kunne gå an å kommunisere uten «å legge på røret».

Jeg skal ikke gjenta meg selv i det jeg allerede har skrevet,
men uthever allikevel enda en gang at i mailrekken mellom Strekerud og meg av 15.03.2012  (som ikke er lagt ut på blogg eller utlevert noen steder offentlig enda – og som du mottok kopi av i egen mail) – og kommunikasjonen foregikk altså en god tid etter telefonsamtalene legen og jeg hadde i februar og som du har mottatt for lenge siden – samt «nå» både over mail og «nå» på CD, så skriver jeg ordrett det følgende (utdrag):
«De har løyet for meg, og klage på Deres øvrige millitante fremferd som står for meg som svært opprørende, uforståelig, selvmotsigende og skremmende, vil allikevel sendes Pasient- og Brukerombudet, og juristen som har min sak er også orientert.
Jeg ber om at De tar ansvar for den meningsløse overprøvingen av Deres egen opprinnelige legeerklæring av 23.01.2012 som tok plass uten min viten og som forøvrig ikke innga noen fornuftig mening – alle omtalte forhold tatt i betraktning.
Det er ikke Nav som «har misforstått Dem»!

Nav Trygd gjorde det de måtte gjøre, basert på Deres tilleggsinformasjon av 25.01.2012.

Jeg ber Dem derfor å trekke deres uforståelige erklæring av 25.01.2012 og be Nav Trygd se bort fra denne, forklarer Deres feiltrinn, og at De i stedet ber om at etaten behandler søknaden på bakgrunn av Deres opprinnelige erklæring som De skrev 23.01.2012.
Denne gang med tilføyelser som beskrevet i denne mailen, og som jeg gikk i god tro om at vitterlig gjaldt de medisinske opplysninger jeg hadde belyst at var uteglemt, som De lovte meg å ettersende etaten.
(Sitat slutt)
Som du ved selvsyn oppdager Kristin, så gjør legen selv her, overhodet ingen forsøk på å bistå meg!
Hvis det skulle være nødvendig å dra dette enda lenger i klartekst, så ville legen udiskutabelt ha «forstått» – om angivelig ikke tidligere, så uomtvistelig her, at han hadde begått en stor feil!

Strekerud visste til alt overmål at jeg hadde levd nesten FIRE ÅR på og under minste sosialhjelps norm når han begikk dette grove overtrampet, han så hvor dårlig jeg var, og han VISSTE hvor mye han ville ødelegge for meg og min HELSE hvis han ikke rettet opp «feilen» han hadde begått – og som vi begge vet – det gjorde han så allikevel ikke – selv etter tydelig orientering fra meg!
DA ER DET IKKE Å ANTA AT LEGEN IKKE VAR KLAR OVER NØYAKTIG HVA DET VAR HAN GJORDE!

Jeg minner også om mailen jeg sendte Strekerud 02.02.2012, referert utdrag fra
i tidligere mail jeg sendte deg i dag.

Ja, og selvsagt med alle de andre bevisene også … dette blir bare repetisjon omatt og omatt så jeg avslutter like godt.

Jeg håper du velger å ta det jeg her har klargjort med i overklagingen til Nav.

Beklager hvis jeg virker krass.
Men jeg håper altså på forståelse for dette.
Du har fortsatt min fulle tillit.
Med vennlig hilsen
Jeanine Horntvedt
ABestad
UTDRAG FRA NESTE POST SOM VISER DIREKTE SITAT FRA YTTERLIGERE AVSLAG OG OVERKLAGING I SAKEN:
Nav – Overprøving av uføregrad – Grov manipulering
http://bit.ly/1dyKGQb
(…) KRISTIN SELMERDU UNDERBYGGET STERKT FOR MEG I TELEFONSAMTALE AT VI IKKE BURDE UTFORDRE NAV TRYGD OG TERPE PÅ DR. STREKERUDS ERKLÆRING AV 23.01.2012 ETTER AT HAN HADDE POSTET SIN ANDRE ERKLÆRING AV 25.01.2012.
Du sa det kunne skade min sak, at vi heller skulle vente på Dr. Nøragers erklæring fordi Nav alltid pliktet å forholde seg til siste legeerklæring.
Nå viser det seg imidlertid at Nav Trygd ikke har ikke tatt to øre for å sause sammen samtlige leger og erklæringer.

Nav Trygd
overser i sitt avslag totalt den grundige bevisdokumentasjonen med lydopptak, fremlagt for dem med uttallige linker til poster på min blogg i min egenerklæring vedrørende det omfattende myndighetsmisbruket jeg erfarte i OPT (Arbeid Med Bistand tiltak som varte i ca. 8 måneder).
De holder fullstendig kjeft om multiple lovbrudd fra Navs samarbeidspartner OPT og ledelsen i Nav som aldri tok min varsling på alvor!
Jeg har uforskyldt vært tvunget til å leve både på og under minste sosialhjelps norm i ca. 4 år og 5 måneder på grunn av OPTs falske Rapport som bidro til å ta fra meg min Yrkesrettede Attføring og Dr. Strekeruds helomvending som han skjulte for meg – hans andre erklæring av 25.01.2012 (opptak)! :
Nav instruerer lege til å endre sin erklæring om 100 % uføretrygd for pasient?
http://bit.ly/HRY6sA
SITAT SLUTT
Nav forvaltning – Sølvi Kristoffersen ignorerer flere innstillinger fra Advokat
http://t.co/u5eiFV10xV
Kommentarer til innstilling fra Nav Forvaltning‏ fra juristen som tok min sak
http://bit.ly/JhrWez
Lydopptak av grove gjengjeldelser etter varsling, stanset. Nav og OPT:
http://t.co/mPjzdKHski
Kongens nyttårstale 2013
http://t.co/mPjzdKHski
LISTEN OVER ALLE BLOGGPOSTER:
http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

desember 2013
M T O T F L S
« nov   jan »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 057 andre følgere

%d bloggere like this: