Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Nav – Overprøving av uføregrad – Grov manipulering


Les først;
Kommentarer til innstilling fra Nav Forvaltning fra juristen som endelig tok min sak etter at jeg ufrivillig hadde levd på og under minste sosialhjelps norm i hele 5 år – og enda!:

abatsansagt

JURK ønsker å presisere at medlemmer i folketrygden som er for syke til å ta arbeid og for øvrig oppfyller lovens vilkår, har et rettskrav på uførepensjon.

Det er ikke opp til forvaltningens skjønn om klager skal tilkjennes uførepensjon eller ikke.

Det fremstår som dypt urettferdig at klager, som åpenbart er ute av stand til å ta arbeid på grunn av sin helse, skal leve på sosialhjelp (…)
http://t.co/ivDnxXirsC
Nav – Lydopptak til Advokat, om fastleges svik:
http://bit.ly/1efqCqA
Nav forvaltning – Sølvi Kristoffersen ignorerer flere innstillinger fra Advokat
Sølvi Kristoffersen ved Nav Forvaltning avslår min søknad om uføretrygd 12.12.2013!
Hun tar kun overgriperens «Rapport» til inntekt og raser forøvrig helt tilbake til begynnelsen av hele saken – og holder seg der!
http://t.co/u5eiFV10xV

ABLAI2

Politiker og sykepleier Laila Marie Reiertsen i møtet vi hadde i 2012, ropte at hun visste om mennesker som hadde fått uføretrygd på langt – LAAAANGT mindre grunnlag enn meg, og at min sak var den verste hun hadde lest»:
Laila Marie Reiertsen – En løftebryter! Del 1.:
http://t.co/gVxiWvwDEu
11.11.2013 HELE TO ÅR ETTER AT MIN SØKNAD OM UFØREPENSJON BLE SENDT INN, FIKK JEG TIME HOS NAVS «SPESIALISTLEGE» DR. (…) FOR OVERPRØVING AV MIN(E) FASTLEGE(R)s ATTESTASJON OM 100 % UFØREGRAD.
DER BLE JEG FORNEDRET SEKSUELT.
Varslingen er allerede sendt flere aktører, deriblant Fylkeslegen i Oslo og Akershus, Direktør for Statens Helsetilsyn Jan Fredrik Andresen, med kopi til ass. direktør Jo Kittelsen og fung. ass. direktør Heidi M. Rudi, Byrådsleder Stian Berger Røsland, leder for Helse- og omsorgskomiteen Kari Kjønaas Kjos, samt til Joakim Theodor Haagaas Lystad –  direktør for Arbeids- og velferdsetaten og Nav som langt tidligere – i 2011 har mottatt informasjon rundt hele min uføresak, der jeg ba ham om å være snill å føre et særlig overoppsyn med denne, grunnet pågående og samkjørte represalier over min varsling om grovt misbruk av myndighet helt tilbake fra år 2007 begått mot meg av ledere, mellomledere og saksbehandlere i Nav arbeid og sosial – og fra deres samarbeidspartnere.
Den er også sendt TV2-Nyhetene og ny direktør i Aftenposten, som ikke ønsker å belyse forholdene.
Hvis ikke varslingen tas alvorlig eller ikke blir reagert tilstrekkelig på, vil den selvsagt bli referert i sin helhet på bloggen.
LES – IKKE MINST FØLGENDE POST, SOM OG BLIR ESSENSIELL IHT. DET SOM HER BELYSES:
Nav instruerer lege til å endre sin erklæring om 100 % uføretrygd for pasient?
Kort utdrag fra den lengere overklagingen av Navs avslag på uføretrygd som Jurist har utarbeidet – og som har mottatt fra meg, opptakene med legen:
12.12.2012 – «I samtaler 09.02.12 gir Finn Strekerud uttrykk for at han ikke forstår avslaget på uførepensjon som klager har mottatt.
Disse samtalene kan dokumenteres med lydopptak. Nav Klageinstans kan få tilsendt disse på forespørsel.»
http://bit.ly/HRY6sA
NAV KLAGEINSTANS HAR ALDRI KOMMENTERT OVERNEVNTE SENTRALE INFORMASJON MED ET PENNESTRØK!
Så lenge – litt bakgrunn for at jeg – på snart 6. året holdes nede på minste sosialhjelps norm.
(Del 1-5 av tidligere korrespondanse og belysning av saken som nevnte FrP-politiker fikk inngående kjennskap til, er linket til nederst i denne posten)

ABFEIGG


From: emmali1@msn.com
To: laila-marie.reiertsen@stortinget.no; emmali1@msn.com
Subject: LAILA – HJELP! AVSLAG UFØRETRYGD NAV FORVALTNING 20.11.2012. DE ER GALE!
Date: Tue, 20 Nov 2012 14:42:44 +0100

Her er avslaget på uføretrygd som Nav sendte meg i innbox mail på Mine sider elektronisk i dag. Jeg klarer ikke å flytte PDF-filen hit, så jeg har kopiert det!
Her arbeider jeg enda med å forklare sammenhenger for Kristin Selmer i JURK som tidligere har bistått meg, så dette er et uferdig utkast til henne.

Men avslaget fra Nav er sitert i sin helhet.


Je
g tenkte det var viktig at du mottok dette omgående.

Dette vil ta livet av meg
Klagefristen er satt til 10 uker frem i tid! (Det fulgte to andre korte dok. om bl.a dette)


Etter min
utfyllende forklaring i egenerklæringen jeg sendte Nav Arbeid i 2011 om at jeg er hyperallergisk overfor flere medisiner – også de jeg går på – men som tross alt er det minste ondet, og min nåværende fastlege Dr. Nørager attesterer at jeg har hatt kraftige bivirkningsreaksjoner på en rekke andre medisiner jeg har utprøvd (flere av dem endte med akuttinnleggelser på Ullevål) (S. 17 i perm (Reiertsen har mottatt) – så foreslår Nav at jeg nå skal MEDISINERES og underkaste meg PSYKIATRIEN!

Dr. Nøragers fremheving av skader i kroppen i tillegg til f
ibromyalgi i erklæring av 22.10.2012 (S. 17 – 20 i perm) har Nav Trygd ikke nevnt med et pennestrøk!:
«Markert høyderedusert skive og benede påleiringer samt lett affeksjon av intervertebralformainoa C5/C6 + Markert høyderedusert skive i Th 12/L1.
Rtg. Thorax 24.11.2000 viste utrettet thoracal kyfose» (med mer)! 

På Side 124 i erklæring vedr. TT-kort – lagt ved i permen til deg, anrer Dr. Nørager også at jeg har Scoliose – som han hadde glemt å ta med i siste erklæring!
Der attesterer han videre besvimelsesepisoder med innleggelse på Ullevål og at ryggsmertene kan ha sammenheng med overnevnte skader i ryggen.

Denne har dog Nav ikke mottatt enda!

Vil skadene jeg har i kroppen gå vekk hvis jeg medisineres tungt innenfor psykiatrien?!

DETTE ER SAMLET, SÅ STORE OVERGREP AT JEG IKKE KAN FATTE HVA JEG LESER!
Vennlig hilsen Jeanine Horntvedt
ABFEIGGGG
LISTEN OVER SKADER OG SYKDOMMER JEG HAR (NAV HAR FOR LENGST MOTTATT OVERSIKTEN OVER ALLE), DER RØNTGEN – OG OPERASJONSBESKRIVELSER BLE KOPIERT OG SENDT I PERM TIL POLITIKER L.M.- REIERTSEN I 2012:
Diabetes
Astma
Hypertensjon essensiell
Struma med påfølgende venstresidig thyreoidectomi (2003 – 2007)
Van Willebrands sykdom (blødersykdom)
Øsofagushernie
Menoragi – store blødninger – Operajon Ullevål Sykehus 2003 med påfølgende koplikasjoner. Hovedpulsåren sprakk.
Søvnapne – alvorlig grad
Lymfødem
År 2000 – Markert osteochondrose i nivå L1, L2, L3, L4 og L5
Lumbale skiverom: Degenerative forandringer i 1. og 2. skive som begge viser signaltap, moderat høydereduksjon samt fremre og bakre benede påleiringer.
Røntgen totalcolumna viste markert høyderedusert skive og benede påleiringer samt affeksjon av intervertebralformainia C5/C6 + markert høyderedusert skive i Th 12/L1
Det er også påvist Osteochondrose i nivå C5/C6 samt lett kyfosering i samme område.
4. skive er lett degenerativ med signaltap og lett høydereduksjon.
Skiven er lett bukende med anulusrift.
Kroniske ryggsmerter
Spirometriundersøkelse 2006 viste nedsatt lungefunksjon
Spirometriundersøkelse hos Dr. Strekerud i 2012 viste (ordrett) «som forventet et meget restriktivt bilde«
Vertigo (Besvimelsestendenser)
Fibromyalgi
Midtthoracal Scoliose
Fastlege: «Betydelig kompliserende faktor er utvilsomt kraftige bivirkningsreaksjoner på svært mange medikamenter som har vært forsøkt i behandlingene av hennes diverse plager som har gjort det svært utfordrende å få plagene hennes under kontroll og har gitt henne ytterligere problemer som har komplisert bildet.»

Pussig nok er de 9 årene jeg gikk med nyrestein og ble kraftig feilmedisinert med tunge antibiotikakurer jeg reagerte kraftig på slik at det vokste store blålilla «biffer» på anklene som til slutt sprakk og det rant ut elver med verk, overhodet ikke kommentert av noen av legene enda jeg forklarte dem det grundig og sa at det var essensielt, siden dette var opptakten til min hyperallergi mot medisiner som jeg lider av i dag.  Jeg vant saken om pasientskadeerstatning!
Thorax front og side 24.11.2000:«Utrettet thoracal kyfose» 
30.11.2005: «Xanthogranulom i hypofysen»05.01.2006: «Angiomyolipom i høyre nyre

11.08.2011: «Cyste oppad lateralt i høyre nyre med diameter 3,5 cm».
Jeg har tre ganger vært akuttinnlagt på Ullevål og hatt flere besøk på Legevakten.
ABELEKL

Vedrørende markert Osteochondrose som jeg har i flere nivå i bryst og rygg – om hva det betyr:
Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125:298 – 9 Nr. 3 – 3 februar
«Osteokondrose er en av de vanligste årsakene til invalidiserende halthet hos gris, hest og hund.
Den gir også alvorlig leddlidelse hos menneske (…)
Osteokondrose har vært definert som en svikt i den enkondrale forbeiningsprosessen. Hva som fører til denne svikten, er imidlertid ukjent. Det har vært foreslått at patogenesen enten er danning av brusk med utilstrekkelig mekanisk styrke, en dyskondroplasi, subkondral beinvevsnekrose eller svikt i blodforsyningen til tilvekstbrusken (…) Osteokondrose kjennetegnes (…) av at hele blodkar dør samtidig.
Brusken som mottar blodforsyning fra disse karene vil da nekrotisere.Den døde tilvekstbrusken vil ikke kunne omdannes til beinvev, men blir stående som et bløtt, nekrotisk vev.»

http://tidsskriftet.no/article/1139943/
ABCELAG
Forslag til nasjonalt satsingsområdeMuskel – og skjelettplager, skader og sykdommer (MSPSS)Versjon 6. oktober 2011 Side 9 Degenerative sykdommer i ledd og/eller ryggsøyle

Artrose er en degenerativ leddsykdom som gir smerter, stivhet og bevegelsesproblemer.
Forekomst øker med stigende alder opp til ca. 80 år, men artrose er også en vanlig sykdom hos mennesker i 50 – 60 års alder.
Artroseforandringer i rygg (oftest kalt osteokondrose, en annen variant er spinal stenose) er også svært vanlig og kan ses isolert eller samtidig med artrose i perifere ledd (…)

Oslo/Tromsø/Trondheim/Bergen, 6. oktober 2011

Tore K. Kvien, leder (sign)Lars Engebretsen (sign)Nina Emaus (sign)Ottar Vasseljen (sign)Liv Inger Strand (sign)
http://bit.ly/1lB12dM

ABFEIGGG

HERUNDER VIL JEG VISE ET SAMMENLIKNINGSGRUNNLAG – EN DAME SOM FIKK INNVILGET UFØRETRYGD PÅ BAKGRUNN AV AT HUN «KUN» HADDE FIBROMYALGI – SOM I SEG SELV KAN VÆRE LIVSØDELEGGENDE – OG SOM ER EN AV ALLE LIDELSER JEG HAR.
FORSKJELLSBEHANDLING SÅ DET HOLDER!:
20.05.2013: Fikk avslag av Nav to ganger på uførepensjon – retten ga medhold
Kari Mikalsen (…) elsket å gå på jobb i en lederstilling med stort ansvar.
Så tok smertene overhånd. Diagnosen var fibromyalgi og kronisk muskelsmertesyndrom (…)
I vinter fikk Kari og advokaten hennes endelig gjennomslag i lagmannsretten for retten til å få uførepensjon.
Da hadde Kari fått avslag hos Nav på to ulike nivå, i tillegg til avslag i Trygderetten. En kamp som har pågått siden 2008 (…)
Både Nav og Trygderetten ligger administrativt under Arbeidsdepartementet (…)
http://bit.ly/14itx7YABLAY
UTDRAG FRA JURIST KRISTIN ISDAL SELMER (bildet er fiktivt) SOM FØRST TOK UFØRESAKEN MIN – INNSTILLING TIL NAV, SBNR 62 – OSLO 13.04.2012:
S. 4: GJENNOMFØRT INDIVIDUELLE OG HENSIKTSMESSIGE ARBEIDSRETTEDE TILTAK
«Det følger av folketrygdloven § 12-5 at det er et vilkår for rett til uførepensjon at vedkommende har gjennomført individuelle og hensiktsmessige arbeidsrettede tiltak, med mindre åpenbare grunner tilsier at arbeidsrettede tiltak ikke er hensiktsmessige.
Klager (Jeanine) har gjennomfort arbeidsrettede tiltak i perioden fra høsten 1999 – 2008.
Dette ble avsluttet i vedtak av 17.07.08 på bakgrunn av  at det ikke lenger ble ansett som hensiktsmessig.
Vedtaket ble påklaget, og ble stadfestet av Nav Klage og anke Sør 29.10.08.
Dette vedtaket ble anket til Trygderetten, og ble stadfestet i kjennelse av 26.03.10.
Hun har således gjennomført individuelle og hensiktsmessige arbeidsrettede tiltak over en periode på ni år (…)
Fra samme side:
Det følger av § 12-5 annet ledd at det ved vurderingen av hvorvidt et arbeidsrettet tiltak er hensiktsmessig, skal legges vekt på alder, evner, utdanning, yrkesbakgrunn og arbeidsmuligheter.
Klager fyller 50 år i 2012.
Hennes alder tilsier derfor at det er lite sannsynlig at hun vil ha utbytte av ytterligere arbeidsrettede tiltak.
Hennes utdanning (Bachelor i Kultur- og samfunnsfag) er lite rettet mot arbeidslivet (…)
Side 5: Varig sykdom
Det følger av folketrygdloven § 12-6 at det er et vilkår for rett til uførepensjon at vedkommende har varig sykdom, skade eller lyte.
Det følger videre av Navs rundskriv R12-00-A 12 at vurderingen av om dette vilkåret er oppfylt i mange tilfeller blir skjønnsmessig, men at det retningsgivende varighetskravet er syv år fra et tenkt uføretidspunkt.
JURK bemerker at klager har hatt sykdom som har medført uførhet i hvert fall siden 1999, og mest sannsynlig også før dette.
Dette er langt over det retningsgivende varighetskravet på syv år.
Hennes langvarige og kompliserte sykdomsbilde tilsier at det ikke er utsikter til bedring i fremtiden.
Det fremgår av den vedlagte legeerklæringen at klagers sykdom er varig.
Vilkåret er dermed klart oppfylt i klagers tilfelle. (sitat slutt)
ABFEIIG

RESPONSEN FRA NAV:

INNSTILLING TIL NAV KLAGEINSTANS

Fødselsnr./saksnr.:1. Saksgang, klagefrist m.v.
1 a. Vedtaksinstans 1 d. Klager 1 g.
Klagemotpart
NAV Forvaltning Oslo// Helse
Jeanine Horntvedt NAV Forvaltning Oslo // Helse
1 b Saksbehandler 1 e. Prosessfullmektig 1 h. Fullmektig for motpart
H. Øverby Kristin Isdal Selmer /v JURK
1 c. Kravdato 1 f. Vedtaksdato 1 i. Klagedato 1 j. Klagefrist
overholdt?
07.10.11 02.02.12 13.04.12 Ja

2. Hva saken gjelder
2 a. Stønadsområde og hjemmel
Folketrygdloven §§ 12-5, 12-6 og 12-7.
2 b. Aktuelle problemstillinger
Problemstillingen her er hvorvidt klager har gjennomgått tilstrekkelig hensiktsmessig behandling og attføring, om varig sykdom er hovedårsak til nedsatt arbeidsevne og om inntektsevne er varig nedsatt med minst halvparten.

3. Klagerens anførsler
Klagefristen ble utsatt til 15.04.12 i brev fra NAV datert 02.03.12. Klagefristen er dermed overholdt.
Det anføres at det klages på vurderingsgrunnlaget til avslag om uførepensjon.
Vi viser til klageskriv av 13.04.12.
Klager har gjennomført hensiktsmessig behandling, og saken stiller i annet lys nå som ny legeerklæring foreligger.
Klager har gjennomgått hensiktsmessige arbeidsrettede tiltak, og det foreligger
åpenbare grunner for at ytterligere tiltak ikke er hensiktsmessige.
Klager har varig sykdom.
Sykdom er hovedårsaken til nedsatt inntektsevne.

Problemer med NAV har medført en forverring av hennes sykdom.

ABFEIIG
4. Underinstansens vurdering
a. Innholdet i de relevante rettsreglene
§ 12-5. Hensiktsmessig behandling og arbeidsrettede tiltak
Det er et vilkår for rett til ytelser etter dette kapitlet at vedkommende har gjennomgått hensiktsmessig behandling for å bedre arbeidsevnen.
Med mindre åpenbare grunner tilsier at arbeidsrettede tiltak ikke er hensiktsmessige, kan ytelser etter dette kapitlet bare gis dersom vedkommende har gjennomført eller har forsøkt å gjennomføre individuelle og hensiktsmessige arbeidsrettede tiltak uten at inntektsevnen er bedret.
Når det skal avgjøres om et behandlingstiltak eller et arbeidsrettet tiltak er hensiktsmessig, legges det vekt på alder, evner, utdanning, yrkesbakgrunn og arbeidsmuligheter (…)
Når det fremmes krav om ytelser etter dette kapitlet skal det dokumenteres at funksjonsevnen har vært vurdert av lege eller annet fagpersonell.
§ 12-6. Sykdom, skade eller lyte – krav til årsakssammenheng
Det er et vilkår for rett til ytelser etter dette kapitlet at vedkommende har varig sykdom, skade eller lyte.
Når det skal avgjøres om det foreligger sykdom, legges det til grunn et sykdomsbegrep som er vitenskapelig basert og alminnelig anerkjent i medisinsk praksis.
Sosiale eller økonomiske problemer gir ikke rett til ytelser etter dette kapitlet.
(Jeg innskyter – se det andre innlegget: Nav – Ettersendelse til Krav om uførepensjon av 25.10.2012, der jeg i egenerklæring anfører bl.a dette):
VIKTIG:

Som NAV – både Arbeid- og Sosialdel kjenner til, har jeg per i dag mottatt minste sosialhjelps norm i hele fire år og tre måneder. I over et år av disse, lå jeg hele 470,- kr. under minstenorm.
Jeg forutsetter at de som behandler dette kravet, vil oppfatte alvorlighetsgraden av denne fullstendig uakseptable treneringen.

I følge lovverket skal sosialhjelp kun provideres i høyden tre måneder for folk flest.
http://t.co/Fqd1zKJaUo
Nav forts: Den medisinske lidelsen må ha medført en varig funksjonsnedsettelse av en slik art og grad at den utgjør hovedårsaken til nedsettelsen av inntektsevnen/arbeidsevnen.

§ 12-7. Nedsatt inntektsevne. Uføregrad
Det er et vilkår for rett til ytelser etter dette kapitlet at evnen til å utføre inntektsgivende arbeid (inntektsevnen) er varig nedsatt med minst halvparten.
b. Det faktum underinstansen legger til grunn ved vurderingen NAV Forvaltning Oslo // Helse legger i denne innstillingen følgende faktum til grunn:
Klager er en 50 år gammel kvinne med flere diagnoser og helsemessige plager.
I legeerklæring datert 22.10.12 informerer fastlege Dan M. Nørager at klager har hoveddiagnosen fibromyalgi og bidiagnosene lymfødem primært og diafragmahernie.
Det Informeres videre at klager har et svært komplekst bilde med mange diagnoser, noen gamle og relaterte til operasjonsprosedyrer, andre lite hemmende, men mange fortsatt «aktive» plager som det er liten tvil om hemmer henne i betydelig grad i hverdagen.
Hovedproblemet hennes synes å være knyttet til plagene rundt hennes fibromyalgi, men mange av tilstandene er formentlig ganske innflettet i hverandre.
En betydelig kompliserende faktor er utvilsomt også at hun angivelig har hatt ganske kraftige bivirkningsreaksjoner på svært mange medikamenter som har vært forsøkt i behandlingene av diverse plager, som dels har gjort det utfordrende å få plagene hennes under kontroll, dels har det gitt henne ytterligere problemer som har komplisert bildet hennes.
Hun er henvist til vurdering ved spesialist i indremedisin på Rådhusgate Spes.senter til vurdering/optimalisering av hennes BT-behandling og sukkersyke.
Klager sliter, ifølge fastlege, med langvarig ståing og gåing. Hun har mye verk i muskler og ledd og tungpust.
Hun har ikke arbeidet siden 1999 og fastlege har vansker med å se hvilke arbeid hun skulle klare å utføre.
I legeerklæring datert 23.01.12 informerer daværende fastlege dr. Finn Strekerud at klager er ny pasient hos ham, og de har gjennomgått hennes omfattende sykdomshistorie og storejournal sammen.
«Hun har mange diagnoser som i sum har gjort at hennes restarbeidsevne synes meget begrenset, Det er spesielt hennes omfattende muskel/skjelettplager som synes å hemme henne mest i en mulig retur til arbeidslivet. (…)
Hun har vært til mange leger og utredninger tidligere med ulie funn og synspunkter for videre behandling – uten at noe har hjulpet henne spesielt mye.»
Han anbefaler at hun får 100 % uføretrygd, evt. foreta en snarlig ny arbeidstreningsvurdering som et ledd i en dokumentasjon ovenfor en uføretrygd.
Fastlegen anbefaler at hun kommer i gang med fysikalsk trening og egentrening, men hennes økonomi synes å gjøre dette vanskelig.

Videre sier han at varigheten av sykdommen dessverre synes å være livslangt.
I legeerklæring datert 25.01.12 informerer dr. Strekerud at han har hatt en lengre samtale med klager og det er viktig å få i gang en konstruktiv dialog med NAV/Sosialkontoret for å fremme hennes behov på en skikkelig måte.
«Etter å ha lest hennes journal er det tydelig at det er konflikter som virker uløselig mellom henne og offentlige etater.
Man må nå få til et ansvarsgruppemøte der de møter som er objektive og som har mulighet til å følge pasienten fremover. (…)
I tillegg må man ha sterkt fokus på hennes psykiske og fysiske helse.
Ber henne derfor snarlig få en ny tiem her for oppfølging av dette; Obs Lab prøver, Medisinering, fysikalsk behandling, hun er meget muskelstiv og spiro viser som forventet et restriktivt bilde.»
Han ønsker også å følge henne tettere somatisk da hennes hovedfokus har vært saker ovenfor sosialkontoret/NAV, og ber om at hun får hyppigere timer fremover for å følge henne psykosomatisk.
«Det er søkt om uføretrygd. Ber igjen om snarlig innkalling til ansvarsgruppemøte. (…)

Anslp varigheten av sykdom/skade (evt. lye) Usikkert. Det er helt sikkert masse å hente på en konstruktiv prosess for henne med hyppige ansvargruppemøter.»
NAV viser videre til omfattende medisinsk dokumentasjon som foreligger elektronisk, blant annet vedlagt klagers krav om uførepensjon.

(JEG TILFØYER (…) JEG TROR OGSÅ AT DE HAR UNDERSLÅTT MIN SISTE EGENERKLÆRING AV 25.10.2012 – 27 SIDER, HVORAV FLERE YTTERLIGERE LEGEERKLÆRINGER BLE LAGT VED I BREVET, HVILKE SPESIFISERES DER! FOR HER HAR DE KUN REFERERT TIL MIN FORRIGE EGENERKLÆRING AV 2011!
MEN DET VAR IKKE DR. NØRAGER SOM SENDTE DEM SIN SISTE LEGEERKLÆRING AV 22.10.2012, DET VAR DET JEG SOM GJORDE!
OG DEN LÅ INNE I KONVOLUTTEN SAMMEN MED DE SISTE JOURNALDOKUMENTENE I – KONVOLUTTEN MED NETTOPP MIN SISTE EGENERKLÆRING AV 25.10.2012!
HVORFOR HAR DA IKKE NAV TRYGD NEVNT DENNE MED ET ORD!?)
ABFEIIG


c. Begrunnelse og konklusjon
NAV Forvaltning Oslo // Helse har vurdert klagen, men finner ikke grunnlag for å omgjøre det opprinnelige vedtaket av 02.02.12.
Vi kan ikke se at det er feil eller mangler ved vedtaket eller at det er basert på urimelig skjønnsutøvelse.
Vi kan heller ikke se at det har innkommet opplysninger i forbindelse med klagebehandlingen som endrer på vår vurdering av om vilkårene for rett til stønad er oppfylt.
Det er i alt fem vilkår som må være oppfylt for at man kan få en uførepensjon: (…)

Rundskrivet legger til grunn:
«…Uførepensjon skal bare tilstås når medisinsk behandling og ulike arbeidsrettede tiltak er gjennomført/forsøkt gjennomført i tilstrekkelig grad over tid, og det er slått fast at ingen behandling etter arbeidsrettede tiltak ansees å føre frem til ordinært arbeid. «
«…all behandling som kan bedre funksjonsevnen og mulighetene for å komme i arbeid, må være først så langt fram at det er mulig å ta stilling til om kravene om varig sykdom og funksjonsnedsettelse i § 12-6 er oppfylt.
Dersom det fortsatt foregår behandling med utsikt til bedring av inntektsevnen/arbeidsevnen, eller en annen type behandling bør forsøkes, vil kravet til gjennomgått behandling som hovedregel ikke være oppfylt. «
Det er ikke tvilsomt at klager sliter somatisk som en følge av hennes fysiske helseproblemer, og at disse har medført at hun har nedsatt arbeidsevne.
Hun har gjennomgått flere operasjoner og behandlinger for sine lidelser.
Derimot er det kommet inn legeerklæringer fra forskjellige fastleger hvor motstridende opplysninger har kommet frem.
I den nyeste legeerklæringen datert 22.10.12, hvor nåværende fastlege Dan M. Nørager Andersen har uttalt seg, slås det fast at det foreligger ikke noe håp for bedring av klagers helsemessige situasjon og at hennes nedsatte arbeidsevne kommer som en følge av hennes sykdom.

Derimot sier tidligere fastlege dr. Strekerud i legeerklæring datert
25.01.12 at klager kan ha nytte av tettere oppfølging, både somatisk og psykosomatisk, og at ansvarsgruppemøter må gjennomføres.
Han legger her vekt på at ved en slik oppfølging er det muligheter for bedring av klagers helse.

Han lister opp flere tiltak, som han er av oppfatning kan medføre bedring av klagers helsemessige plager.
På bakgrunn av sakens medisinske opplysninger kan ikke NAV Forvaltning Oslo // Helse se at all tilgjengelig somatisk behandling er forsøkt.
Det opplyses at klager er anbefalt visse behandlinger, som fysikalsk trening og oppfølging av medisinering og prøver, som NAV ikke kan se er gjennomført.
Selv om det er usikkerhet knyttet til utnyttelsen av behandlingen kan det ikke utelukkes at behandlingen kan føre til bedring.

ABFEIIG

NAV kan heller ikke se at klager har gjennomført tilstrekkelig psykiatrisk utredning.

Hun henviser i kravet om uførepensjon til at hun har bedt fastlege i 2010 om henvisning til psykolog eller psykiater, men det kommer ikke frem om utredning og behandling er
gjennomført.

K
lager avviste i 2008, ifølge hennes krav, NAV sin forespørsel om psykiatrisk utredning.
(JEG TILFØYER: HØR PÅ LYDOPPTAKET DU FÅR TILSENDT I POSTEN I DAG LAILA, OG LES AVSKRIFT AV OPPTAKET VEDRØRENDE OVERNEVNTE PÅSTAND, I FØLGENDE POST):
Tapet møtereferat av 29.04.2008 med Nav Nordstrand Trygd
(Relevant sitat) PP:DET FINNES ET ALTERNATIV TO, OG DET ER AT DU SIER DEG VILLIG TIL Å BLI MED PÅ EN UTREDNINGSSITUASJON AV DIN PSYKISKE HELSE”!
Legen (fra Nav) innskyter at han forstår at valgene høres BIZARRE ut for meg! (…)
P.P gjentar tilbakeføring til OPT som pkt. 1.
Jeg: ”Hos overgriper med faktisk ytterligere en person til stede”?
P.P: Av hensyn til DEG!
Av hensyn til BREDDEN og KVALITETEN i tilbudet, i og med at du åpenbart ikke har den nødvendige tilliten til den personen du velger å kalle for overgriper, SÅ SETTER VI INN EKSTRA RESSURSER!
http://bit.ly/d0Ms37IMG_7211
OG JEG TILFØYER – SELV OM JEG SA JA TIL DET ENE «TILBUDET» OG GIKK TILBAKE TIL «DEN JEG KALTE OVERGRIPER» HOS NAVS SAMARBEIDSPARTNER OPT AV REDSEL FOR Å MISTE ATTFØRINGEN OG UTSIKTER TIL ARBEID ETTER AT LEDELSEN I NAV TOTALT IGNORERTE MIN VARSLING OM GROV TRAKASSERING FRA «TILRETTELEGGER» I FORETAKET, SÅ KONSTRUERTE DENNE – SAMMEN MED SIN SJEF RETT ETTERPÅ, EN GJENNOMGÅENDE FALSK RAPPORT PÅ MEG SOM BIDRO TIL Å TA FRA MEG MIN YRKESRETTEDE ATTFØRING PÅ DAGEN OG SENDE MEG RETT PÅ SOSIALEN!
MER OM DETTE, KAN LESES LANGT NEDE I FØLGENDE POST:
Kommentarer til innstilling fra Nav Forvaltning‏ fra juristen som tok min sak
http://t.co/ivDnxXirsC
LES OGSÅ HERUNDER:
Massakrering av regelverket, bevisste overgrep. (Med bred orientering om det lov- og regelverk som er brutt med i saken)
http://bit.ly/qBXUGT
ALOGONAV
(NAV TRYGD FORTS): Sett i lys av foreliggende opplysninger om nåværende funksjonsnivå og øvrige somatiske plager, kan det per nå ikke utelukkes at psykiatrisk behandling og oppfølging kan ha betydning for den totale restarbeidsevnen.
Under henvisning til ovennevnte vurderer NAV Forvaltning Oslo // Helse at all behandling som kan føre til bedring av arbeidsevnen ikke er gjennomført, og at man dermed ikke kan konkludere med at all adekvat behandling er forsøkt.
Vilkåret er dermed ikke oppfylt per i dag.
«Det er først når bruker er tilstrekkelig avklart mot arbeid, at det er aktuelt å vurdere uførepensjon «
Folketrygdlovens § 12-5 stiller strenge krav for yngre og middelaldrende personer til at det er gjennomført eller forsøkt gjennomført individuelle og hensiktsmessige arbeidsrettede tiltak.
Klageren er ikke ferdig behandlet og det medisinske bildet er ikke endelig avklart da NAV Forvaltning Oslo // Helse finner at det ikke er tilstrekkelige medisinske opplysninger som gir grunnlag for å avgjøre klagerens funksjonsnedsettelse.

Selv om klager tidligere har gjennomført tiltak i regi av NAV
er ikke dette tilstrekkelig dersom videre tiltak anses hensiktsmessig etter at behandling er gjennomført.
Konkrete yrkesrettede tiltak bør vurderes av oppfølgingsavdelingen ved NAV lokalt og klagers arbeidsevne bør kartlegges.

Det er ingen åpenbare grunner som tilsier at tiltak ikke er hensiktsmessige og det er nødvendig at restarbeidsevnen utprøves gjennom ytterligere tiltak.
NAV Kompetansesenter for tilretteleggelse og deltakelse (KTD) er en del av NAV som har fokus på personer i en sårbar situasjon, gjennom psykologer er KTD med på å tilpasse tiltak til klagerens egne behov, med tett oppfølging.
Det er ingen åpenbare grunner som tilsier at tiltak gjennom KTD ikke er hensiktsmessig, og det er nødvendig at restarbeidsevnen utprøves gjennom tilrettelagt tiltak.
Klager er avhengig av en tilrettelagt arbeidsplass som tar hensyn til klagerens helseplager.
Når avklaring ikke er fullført og restarbeidsevnen ikke kartlagt, anser NAV Forvaltning Oslo // Helse at man ikke kan utelukke muligheter for at arbeidsevnen vil kunne endres fra dagens nivå.
Vilkåret om gjennomført individuell og hensiktsmessig yrkesrettet attføring/arbeidsrettede tiltak etter folketrygdloven § 12-5 anses dermed ikke oppfylt pr. i dag.

I legeerklæring datert 25.01.12
vektlegger daværende fastlege at det er viktig å få til en konstruktiv dialog med NAV/Sosialkontoret for å fremme klagers behov på en skikkelig måte.
Han vektlegger også at det er mye å hente på å få til en konstruktiv prosess for klager med hyppige ansvarsgruppemøter.
Da verken tilstrekkelig hensiktsmessig behandling eller arbeidsrettet tiltak er gjennomført er det vanskelig å si noe konkret om varigheten på sykdommen og funksjonsnedsettelsen.
Det synes avgjørende at klager kommer i gang med utredning av hennes psykiske problemer.

(GUUUUUUD LAILA … JEG ER SÅ PROVOSERT, LAMSLÅTT, FORFERDET OG SJOKKERT AT JEG IKKE KLARER Å SLUTTE Å GRÅTE AV RASERI!)
ABFEIIG

(NAV TRYGD FORTS): Det anbefales her at klager gjennomfører arbeidsrettede tiltak i regi av KTD etter at hensiktsmessig behandling er gjennomført.
Det er dermed for tidlig til å ta stilling til om klagers helseplager har medført en varig funksjonsnedsettelse av en slik art og grad at den utgjør hovedårsaken til nedsettelsen av inntekts-/arbeidsevnen med så mye som halvparten i ethvert yrke.
Under henvisning til ovennevnte anser NAV Forvaltning Oslo at klager ikke oppfyllervilkårene for uførepensjon, jfr. folketrygdloven §§ 12-5, 12-6 og 12-7.

5. Underinstansens innstilling
Vedtak fattet 02.02.12 opprettholdes.
6. Behandlende enhet og dato
Underskrifter
NAV Forvaltning Oslo //
Helse
17.11.12
K. Brox S. Nicolaissen
Kopi: klager

KRISTIN SELMER
DU UNDERBYGGET STERKT FOR MEG I TELEFONSAMTALE AT VI IKKE BURDE UTFORDRE NAV TRYGD OG TERPE PÅ DR. STREKERUDS ERKLÆRING AV 23.01.2012 ETTER AT HAN HADDE POSTET SIN ANDRE ERKLÆRING AV 25.01.2012.
Du sa det kunne skade min sak, at vi heller skulle vente på Dr. Nøragers erklæring fordi Nav alltid pliktet å forholde seg til siste legeerklæring.
Nå viser det seg imidlertid at Nav Trygd ikke har ikke tatt to øre for å sause sammen samtlige leger og erklæringer.

Nav Trygd
overser i sitt avslag totalt den grundige bevisdokumentasjonen med lydopptak, fremlagt for dem med uttallige linker til poster på min blogg i min egenerklæring vedrørende det omfattende myndighetsmisbruket jeg erfarte i OPT (Arbeid Med Bistand tiltak som varte i ca. 8 måneder).
De holder fullstendig kjeft om multiple lovbrudd fra Navs samarbeidspartner OPT og ledelsen i Nav som aldri tok min varsling på alvor!
Jeg har uforskyldt vært tvunget til å leve både på og under minste sosialhjelps norm i ca. 4 år og 5 måneder på grunn av OPTs falske Rapport som bidro til å ta fra meg min Yrkesrettede Attføring og Dr. Strekeruds helomvending som han skjulte for meg – hans andre erklæring av 25.01.2012 (opptak)! :
Nav instruerer lege til å endre sin erklæring om 100 % uføretrygd for pasient?
http://bit.ly/HRY6sA
I overnevnte post fremgår at jeg hadde en lenge e-postutveksling med Dr. Finn Gunnar Strekerud 15.03.2012, der jeg tilkjennega at jeg plutselig hadde oppdaget hva han hadde gjort! – Sendt en tilleggserklæring til Nav to dager etter den første – som jeg ikke ante noen verdens ting om! Der ba jeg ham innstendig om å trekke sin andre erklæring og stå ved det han hadde skrevet i sin opprinnelige erklæring til Nav to dager tidligere! (utdrag):
(…) De fremhevet at De hadde vært nødt til å skrive en legeerklæring kjapt for å få kommet videre i min sak, «hvorpå Nav hadde vurdert å komme med bare tull!» (OPPTAK)!
Med andre ord: De tilkjennegir enda ikke med et eneste ord overfor meg de fakta som ligger til grunn i sak – det at Nav faktisk hadde sitert Dem korrekt fra en tilleggserklæring de hadde sendt inn som De visste at jeg ikke hadde kjennskap til, men fraskriver Dem et hvert ansvar for avslaget ved å projisere egen fremferd over på etaten (…)
ABEGE

De har løyet for meg, og klage på Deres øvrige millitante fremferd som står for meg som svært opprørende, uforståelig, selvmotsigende og skremmende, vil allikevel sendes Pasient- og Brukerombudet, og juristen som har min sak er også orientert.
Jeg ber om at De tar ansvar for den meningsløse overprøvingen av Deres egen opprinnelige legeerklæring av 23.01.2012 som tok plass uten min viten og som forøvrig ikke innga noen fornuftig mening – alle omtalte forhold tatt i betraktning. Det er ikke Nav som «har misforstått Dem»! Nav Trygd gjorde det de måtte gjøre, basert på Deres tilleggsinformasjon av 25.01.2012.
Jeg ber Dem derfor å trekke deres uforståelige erklæring av 25.01.2012 og be Nav Trygd se bort fra denne, forklarer Deres feiltrinn, og at De i stedet ber om at etaten behandler søknaden på bakgrunn av Deres opprinnelige erklæring som De skrev 23.01.2012.
Denne gang med tilføyelser som beskrevet i denne mailen, og som jeg gikk i god tro om at vitterlig gjaldt de medisinske opplysninger jeg hadde belyst at var uteglemt, som De lovte meg å ettersende etaten.
INGEN RESPONS ELLER NOEN SOM HELST TILNÆRMING FRA LEGENS SIDE TOK PLASS, FOR Å RETTE OPP I DEN FATALE SITUASJONEN HAN HADDE ARRANGERT!
(Mailen til Reiertsen fortsetter, som jeg har skrevet til henne at er et utkast jeg vil sende Juristen):
Men Nav Trygd later som ingenting – har jeg problemer så «er de mine egne» og de pålegger meg å oppsøke psykiater/psykolog som en angivelig nødvendig «utredning» for å teste min restarbeidsevne!
Deretter skal de tvinge meg å samarbeide med innklagede aktører ved Nav Lokal og sette meg inn i et arbeidsutprøvingtiltak en gang til! – Etter alt de kjenner til om min sak!
De VET med andre ord hva de bedriver, og ageringen deres skal og må rammes av straffeloven! Jeg er IKKE rettsløs!
Nav Trygd anfører kun kort i en bisetning: «klager avviste i 2008, ifølge hennes krav, NAV sin forespørsel om psykiatrisk utredning«

(Jeg innskyter): Her undergraver de etatens grove lovbrudd vedr. overnevnte. Spesifikasjon i dette lydopptaket:
Tapet møtereferat av 29.04.2008 med Nav Nordstrand Trygd
http://bit.ly/d0Ms37
Videre – Nav Trygd: «Hun henviser i kravet om uførepensjon til at hun har bedt fastlege i 2010 om henvisning til psykolog eller psykiater, men det kommer ikke frem om utredning og behandling er gjennomført.»«NAV kan heller ikke se at klager har gjennomført tilstrekkelig psykiatrisk utredning.»
«Det synes avgjørende at klager kommer i gang med utredning av hennes psykiske problemer«

ABFEIGG

FOR EN PSYKOPATBEHANDLING!
OGHVA FAEN ER DET MED DERES GJENTATTE PSYKIATERFREMHEVING?!
JEG HAR IKKE PSYKISKE LIDELSER I SEG SELV, MEN BLE STERKT RAMMET AV SAMKJØRTE AKTØRERS MAKTMISBRUK OG FALSKE FORKLARING – HVILKET HAR MEDFØRT AT JEG I DAG HAR UTVIKLET LANGT ALVORLIGERE FYSISK SYKDOM VED Å HA BLITT HOLDT I ALLE DISSE ÅRENE PÅ MINSTE SOSIALHJELPS NORM DA INGEN ADEKVAT BISTAND ER GITT!
FOR DETTE SKAL JEG DA FAEN IKKE MEDISINERES MOT PSYKISKE LIDELSER I TILLEGG!
SKADEVOLDERENE MÅ STRAFFES, MEN JEG MÅ HA ADEKVAT BISTAND!
JEG MÅ HA DEN NÅ!
JEG MÅ HA EN UTBETALING SOM SIKRER MEG FORSVARLIG LIVSOPPHOLD – EN UFØRETRYGD!
– Jeg har ALDRI noen steder bedt om å få henvisning til PSYKIATER!

Og mine traumer handlet jo uansett om de groteske represaliene og gjengjeldelsene jeg ble møtt med hos Nav og OPT!
De er reelle, dokumenterte, og bevist via lydopptak!
Så på bakgrunn av skadevolderenes boltring over år i vanvittige ustraffede lov- og regelbrudd og falske nedtegnede Rapport om meg – så skal Nav Trygd late som ingenting og fremsette ordre om at JEG skal utpines i flere måneder til på sosialhjelp og bli påtvunget «psykiatrisk behandling» –  alt mens skadevolderene går fri?
DE skal ikke erfare konsekvenser av de fatale forbrytelser i offentlig tjeneste som de har begått og ugjerningene som er bevist og tapet skal ikke en gang nevnes eller legges til grunn med et pennestrøk?

FAEN!

JEG HADDE MULTIPLE SKADER, LIDELSER OG SYKDOMMER I UTGANGSPUNKTET – HVILKET VAR SVÆRT UTFORDRENDE OG BELASTENDE OG LEVE MED, OG DE HAR FORVERRET SEG I BETYDELIG GRAD PÅ GRUNN AV ALLE ÅRENE PÅ MINSTE SOSIALHJELPS NORM MED UTILSTREKKELIG KOSTHOLDSREGIME – HERAV MYE PÅ GRUNN AV SOSIALTJENESTENS HERJINGER OG UNDERSLAG AV LIVVIKTIGE ØKONOMISKE MIDLER!
DETTE HAR OGSÅ BIDRATT TIL AT JEG HAR MÅTTET DOBLE DOSEN MEDISINER JEG GIKK PÅ SOM JEG IKKE TÅLTE I UTGANGSPUNKTET.
STRESSET OG FEILERNÆRINGEN HAR BIDRATT TIL Å FORVERRE ALLEREDE EKSISTERENDE SYKDOMMER BETRAKTELIG, OG GITT MEG YTTERLIGERE IRREVERSIBLE SKADER SOM VIL MEDVIRKE TIL AT JEG VIL DØ ALT FOR TIDLIG.
SIDEN JULI I ÅR HAR JEG OVERHODET IKKE KLART Å HOLDE PÅ MATEN, OG HAR NÅ GÅTT NED 18 KG!
NAV KJENNER TIL DENNE INFORMASJONEN – JEG HAR SENDT DEM DEN FOR LENGE SIDEN (minus siste utvikling).

DA VIL DET VÆRE LURT Å TRENERE SAKEN YTTERLIGERE?!

 
OG DETTE SKAL EN PSYKIATER ANGIVELIG KLARE Å BOTE PÅ?!?

JÆVLER!
abevhj
Min første egenerklæring vedr. uføretrygd ble sendt inn til Nav over mail 20.09.2011.
Den fikk du kopi av i mail for lenge siden da vi samarbeidet om avslaget.
Her følger et kort relevant utdrag, og det er denne egenerklæringen Nav Trygd sikter til i sitt avslag slik jeg forstår det:
JEG TIL NAV VEDR. EGENERKLÆRING UFØRETRYGD – SOM NAV ALDRI VERKEN HAR SITERT ELLER KOMMENTERT ET ORD FRA, ENDA DET FØLGENDE FREMKOMMER HER:
30.08.2013 – Uføre Lars Ove (56) nektes uførepensjon
«Fastlegen søkte om uførepensjon på hans vegne, men Hovlid ble ikke opplyst om en vesentlig ting – han måtte også selv sende inn en søknad til Nav på egen hånd (…)
Nav avslo kravet om uførepensjon.
Årsak: Han hadde ikke fått behandling for depresjon.
Jeg nevnte for Nav at jeg var lei meg fordi jeg ikke kunne jobbe lenger, men det var jo ikke derfor jeg søkte om uførepensjon.
Jeg søkte jo nettopp fordi jeg var plaget av smerter.
Hvordan kunne de konkludere med at jeg var deprimert?
Dette var jo bare grepet ut av lufta, sier han (…)
Ifølge Trygdeloven er smerter som varer i sju år etter operasjon å anse som varig.
http://bit.ly/17r4ELq
(Utdrag fra min egenerklæring):  (…) Det har vært – og er tvingende nødvendig for meg å skrive ned og offentliggjøre disse da overgrepene pågår enda – de siste tre år hos Nav sosial, for å klare å mestre hverdagen til en viss grad uten å miste grepet fullstendig.
Min tidligere fastlege dr. Fredrik Severin Thorn nektet meg henvisning til psykolog da jeg endelig våget å be ham om dette tidlig i 2010 for å bearbeide alle traumer jeg har gjennomgått og enda lever under i Nav-systemet (tapet).

Det kostet meg i utgangspunktet mye og spørre legen om henvisning dit
.
29.04.2008 stilte jeg i møtet med Navledelsens utsendte panel på hele fem personer som var pålagt og overbringe meg ”et av to valg” de kalte tvangen jeg ble utsatt for –
At jeg burde underkaste meg ”en omfattende psykologisk utredning” eller å gå tilbake til aktøren i OPT ”som du velger å kalle ”overgriper”!
Dette presenterte de som «tilbud»!
Hvis jeg ikke godtok et av «tilbudene», ville jeg miste alle pengene mine med øyeblikkelig virkning sa de (Attføringen samt Husholdspengene der sistnevnte ble avviklet ca. år 2003, men alle (slik som jeg) som hadde fått denne innvilget før den tid, hadde fortsatt og motta denne).  
Legen for Nav som stilte i møtet, innrømmet klart tydelig og tapet vedrørende det første «tilbudet»: ”Det er en vei om å sykeliggjøre deg”!
Man forstår helt tydelig fra lydopptaket jeg tok av dette møtet med etatens panel, at Navs egen lege uttrykker det både han og alle representantene er fullstendig klare over:

De bedriver rent ut terror, der de fremlegger “tilbudene”  de forsøker å maskere overgrepene som, at jeg enten “må gå tilbake til den jeg refererer til som overgriper” eller at jeg må underkaste meg en omfattende psykologisk utredning på bakgrunn av min varsling for ikke å miste Attføringen, når han (tapet og ordrett) medgir at
valgene må høres helt BIZARRE UT for megog at deres “tilbud” om psykologisk utredning vil være “En vei om å sykeliggjøre deg“!

Disse utsagnene krever jeg at NAVs lege skal stå for! – Hans navn er Hans Petter Nordhagen.
Navdirektør Lystad vil med dette kunne bekrefte at panelet således er seg svært bevisste sitt straffbare myndighetsmisbruk, siden han får tilsendt også dette opptaket på CD:
Tapet møtereferat av 29.04.2008 med Nav Nordstrand Trygd
http://bit.ly/d0Ms37
Og jeg ber om at Straffeloven hva angår overnevnte blir lest:
Ot.prp. nr. 8 (2007-2008)Om lov om endringer i straffeloven 20. mai 2005 nr. 28 mv. (skjerpende og formildende omstendigheter, folkemord, rikets selvstendighet, terrorhandlinger, ro, orden og sikkerhet, og offentlig myndighet) (…)
Det følger av straffeloven 1902 § 123 at en offentlig tjenestemann kan straffes dersom han misbruker sin stilling til å krenke noens rett ved å foreta eller unnlate å utføre en tjenestehandling (…)
Myndighetsmisbruket og mine reaksjoner på dem er vel dokumentert i bloggpostene, hvor flere av postene er skrevet direkte ned fra tapede samtaler.
Disse vil kunne – like så godt som noe, anvendes som en bred nok bakgrunn for psykologisk vurdering.
For det vil være naturlig og slutte at den som behandler denne søknaden og leser blogginnleggene ved selvsyn vil oppfatte hvor grotesk fremferden hos Nav, OPT og senere sosialkontor har vært, og hvor sterkt overgrepene utvilsomt må ha virket inn både fysisk og psykisk for den som ble rammet, som allerede hadde vært gjennom flere store operasjoner ved siden av utdannelse og som var syk i utgangspunktet – meg.
Flere av opptakene ble overlevert på CD til min fastlege Dr. Terje Normann 26.05.2011.
(Jeg innskyter – Så legger jeg inn linker til, og siterer fra flere bloggposter)
abebsbek

Videre sitat fra egenerklæring:
Overnevnte beskriver essensen av koordinert, bevisst og massiv utpining og raljering begått av internjustisen ved Nordstrand sosialsenter.
Dette er den totalt kritisk utmattende situasjon jeg i over tre år har befunnet meg i vedrørende Nav Sosial og vært nødt til stadig å kjempe mot og klage på sjikane og lovbrudd samt sosialens underslag av flere ukers livsopphold til sammen for å i det hele tatt klare og overleve, samtidig som jeg er såpass syk at jeg har store vanskeligheter med å områ meg – under et fullstendig fravær av koordinert og profesjonell samhandling knyttet opp mot gjeldende lover og regelverk i et konstruktivt samarbeid med meg slik sosialdelen er pålagt. Overgrepene har ødelagt meg fullstendig og tatt fra meg siste rest av helse (…)

Navdirektør Tor Saglies egen rådgiver Haakon Hertzberg lover meg god hjelp i tapede telefonsamtaler etter at de mottar legeerklæring på at myndighetsmisbruket har forverret min helsetilstand, og bedyrer at jeg blir tatt på alvor og at han skal sørge for at jeg ikke skal bli sykere på tiltaket. Han følger ikke dette opp. Jeg blir kun løyet for og sendt rett over på sosialen.
(Så linker jeg til flere poster, bl.a denne):
Navdirektør Tor Saglie forskjellsbehandler, og sørger for at grovt maktmisbruk holdes i hevd:
http://bit.ly/c4jHqu
abevhj

(Min egenerklæring til Nav forts):

I siste post dokumenteres i form av avisintervju med direktør Tor Saglie at det som skjedde med meg absolutt ikke skal kunne skje, og hvis det skulle forekomme, så har saksbehandler ikke gjort jobben sin!

Allikevel var det akkurat dette som skjedde i min sak under full ignorering av direktøren, og årsakskjeden som deretter fulgte har påført meg en unik stressbelastning som for lengst har eskalert til et kritisk nivå der blodtrykket har forverret seg kraftig og medisindosen jeg gikk på – og som jeg ikke tålte i utgangspunktet nesten er doblet.
I dag er jeg svært redusert og har såpass store smerter, at jeg ikke tror at jeg kommer til og leve lenge.


Denne søknaden om uføretrygd har lenge vært umulig for meg å skrive.


Flere av årsakene er allerede beskrevet, og ikke minst har dette vært umulig på grunn av at jeg vet at de som vil komme til å sitte og behandle denne mest sannsynlig enten vil være innklagede aktører i Nav eller kolleger av disse som aldri ble stilt til ansvar for sitt grove misbruk av myndighet da etatsledelsen ignorerte alle mine klager og varsling om forholdene og ga de innklagede frie tøyler til å kvitte seg med meg.Utfallet er således gitt (…)

Jeg kjempet meg ikke gjennom mange års utdannelse med alvorlige sykdommer og store operasjoner for å ende på uføretrygd.

Det håper jeg at vil stå som innlysende for utreder etter å har lest denne søknaden.Men i dag har jeg ikke annet valg så syk jeg er.

Jeg har etter hvert blitt såpass dårlig at jeg har store vanskeligheter med i det hele tatt og komme meg ut da jeg blant annet er nær ved å besvime flere ganger i døgnet (noe som også var en av grunnene til akuttinnleggelsene ved Ullevål) , og har for kort tid siden søkt om TT-kort
(…)

Stresset fra myndighetsmisbruket som har pågått over år, har medført at jeg – som t.o.m er hyperallergisk overfor de tabletter jeg tar for høyt blodtrykk og diabetes i utgangspunktet, har måttet trappe opp medisineringen til nesten dobbel dose for ca. 6 -7 måneder siden, da blodtrykket den gang var steget til 285/110 noe som er livsfarlig for en diabetiker.
7 – 8 andre medikamenter og synonympreparater er forsøkt på meg gjennom de siste to år da de på det tidspunkt fant ut at mine store pustevansker delvis kunne skyldes bivirkninger av blodtrykkspreparatet jeg i mange år har brukt – Diovan.
(Jeg gikk også i 4 år med stor svulst i halsen samtidig som jeg fullførte Universitetsutdannelsen – bekreftet i journal).
Tabletter (Metformin) som jeg har brukt siden jeg fikk diabetes i 2003 var ikke lenger nok, da fastende blodsukker målt hos Dr. Thorn i 2010 viste skyhøye verdier.
Her måtte jeg også prøve ut tilleggspreparat.
Utprøvingen av medikamentene medførte enorme lidelser:
Store bivirkninger på alle, bl.a tap av bevissthet, abnorme hevelser i kroppen, legger og føtter, enorme smerter, styrtblødninger fra steder man ikke skal blø fra, økt «flykabintrykk» i øreganger, ør og svimmel, prekær respirasjonsnød, tre akuttinnleggelser ved Ullevål sykehus og flere lege- og legevaktbesøk hvorav ambulansen hentet meg hjemme ved en anledning da jeg hadde store brystsmerter.

Her beskriver jeg hva jeg opplever daglig med den økte dosen medisiner jeg har vært nødt til å trappe opp til:


Uttalt svimmelhet, besvimelsestendenser, tetthet i øreganger med “kabintrykk”, det kjennes som om vevet i hodet hovner opp, voldsom kvalme, pustevansker til tider, cellene «koker», jeg er konstant og totalt utmattet og har store smerter i hele muskel- og skjelettsystemet samt fra mageregionen og nedover.
Store søvnvansker (…)
Generelt: Jeg brukte Imovane (sovemedisin) lenge 7,5 før jeg gikk over til 5 mg.
Seponert ca. mars 2010 etter bruk i 6-7 år.
Legen skrev ut 100 tabletter av gangen.
Før det brukte jeg Arcoxia for smerter i muskel- og skjelett, som senere gikk ut av produksjon på grunn av stor dødelighet.
Det har også blitt påvist et Xantogranulom i hypofysen, og halve skjoldbruskkjertelen ble fjernet sommeren 2007 etter at jeg hadde gått med stor svulst i halsen og uttalt pustebesvær i ca. 4 år uten å ha blitt tatt på alvor av legene.
AHUS påviste også en cyste i høyre nyre i ca. år 2001 (Legger til – sjekket igjen i 2011 – vokst til ca. 4 cm.) Lymfeødem primær.
Søvnapnè alvorlig grad.
Nyrestein forsinket diagnostisert i ni år – operasjon vellykket desember 2000 etter mange år med utstrakt feilmedisinering.
Store muskel-og skjelettlidelser.
Markert Osteocondrose.
Fibromyalgi.
Diabetes Mellitus.
Hypertensjon essensiell.
Spiserørsbrokk.
Grå stær.
Van Willebrands sykdom.
Sprukket hovedpulsåre mellom lår og lyske 2002/03 etter operasjon med ny metode for å fjerne (…) etter at jeg hadde gått med massive (…) over flere år.
«Jeg ber om at denne søknaden om varig uførepensjon/trygd vil bli behandlet raskt.
Helsen min er kritisk forverret etter å ha levd i hele tre år på og langt under minste sosialhjelps norm.
Dette er ikke forsvarlig.
Jeg er svært syk og har ikke krefter og kjempe mer mot systemet.
Jeg går snart i mitt 50-ende år.
Tusen takk.
Med vennlig hilsen
Jeanine Horntvedt (sitat slutt)

Overnevnte, er altså utdrag fra min egenerklæring til Nav, men jeg overlot til kommende fastlege (Dr. Nørager) å redegjøre for min totale helsetilstand og som ut fra autentiske journalskriv forevist, kunne sende Nav sin innstilling.


Jeg valgte meg dessverre først ut en lege som viste seg å ikke opptre på rederlig vis! Dr. Strekerud.


Nav Trygd (fra avslaget i går) «Konkrete yrkesrettede tiltak bør vurderes av oppfølgingsavdelingen ved NAV lokalt og klagers arbeidsevne bør kartlegges.«

Ja. Alle veier skal lede tilbake til de innklagede aktører!

Jeg sender i egen mail til deg, et av vedleggene jeg nylig sendte Politiker Laila Marie Reiertsen.
«VEDLEGG 6 – Til Dr. Strekerud vedr. Jeanine Horntvedts legetime i dag‏»Hun har – som den eneste person av alle makttopper som min varsling har gått til, tatt saken og skal se nærmere på denne.

Vi har allerede hat
t et to timers møte i august.

Vedlegg 6 er essensielt viktig for vår overklaging av Nav sitt siste overgrep.
(SITAT FRA MIN MAIL TIL REIERTSEN (FrP) SLUTT

ABLAI2
NAV NORDSTRAND SOSIAL – VARSLINGEN AV 19 OG 24.07.2012 SOM POLITIKER LAILA MARIE REIERTSEN LØY OM AT MEDIA SKULLE TA!
http://t.co/3Dx7zKDWNy
Laila Marie Reiertsen – En løftebryter! Del 1.:
http://t.co/gVxiWvwDEu
Del 2:
http://t.co/m2aE7Wcyxl
Del 3:
http://t.co/9ehCWi866k
Del 4:
http://t.co/l3HmgAn7kf

ablaiiiiii

Del 5 (utdrag): Politikeren: “Så gale som dette her, har`kje eg vært borte i»
“Her er det altså personforfølgelse, rett og slett”
Jeg følger opp: “Ja du skjønner det”?
Reiertsen: “Ja jeg skjønner det, jeg skjønner det”! “Det er helt uvirkelig, og jeg aksepterer ikke sånt, jeg – rett og slett”! (…)
Det er heilt GRUSOMT å lese – eg synes det er helt forferdeleg!” (…)
Hun bekrefter igjen at det er personforfølgelse og at det er “en rovdrift på et menneske” (…)
Jeg sier: “For så DUM går det ikke an å være, så mange FEIL”
Reiertsen bryter inn mens jeg snakker: “Nei, nei nei” Det er bevisst, det er bevisst! (…)
Vi snakker mer, og jeg fremhever Sosialtjenestens skriftlige advarsler om at de vil dele opp mitt livsopphold igjen, hvis jeg våger å søke nødhjelp flere ganger.
Reiertsen konstaterer at dette er trusler!
Når Reiertsen går, sier hun at min sak er meget spesiell, og “Det er sånn at du bør få han ut, altså!”
Hun sier at VG-journalisten hun kjenner må se på alt sammen, “snakke med deg “og “gå et par runder på hvordan vi skal legge det ut”, og at “det her vil nok ta en liten måned vil eg tru”! (…)
http://t.co/YAGNqwUHh4

????????????????????????????????????????

Nav forvaltning – Sølvi Kristoffersen ignorerer flere innstillinger fra Advokat

Sølvi Kristoffersen ved Nav Forvaltning avslår min søknad om uføretrygd 12.12.2013!
Dette gjør hun mens min varsling om seksuell fornedring hos Navs spesialist for lengst er sendt inn til etatsledelsen, Fylkeslege m.fl. og er under behandling – bevist på tape! (sendt inn til de overnevnte 02.12.2013)
Hun tar kun overgriperens «Rapport» til inntekt og raser forøvrig helt tilbake til begynnelsen av hele saken – og holder seg der!
Med absolutt determinasjon om å legge min tidligste fastleges Finn Gunnar Strekeruds uttalelser til grunn, som ikke er riktige!
Hele saken bygges dermed på feil utgangspunkt.
Det er gjort med vilje! (…)
http://t.co/u5eiFV10xV

Aboss bully

Direktør Saglie, LO, NTL Enkelte utdrag fra noen av mailene jeg har sendt disse m.fl. med oppfordringer til stans av maktmisbruket fra Nav. Del.1.
http://bit.ly/cxAIYM
Falsk forklaring (ordrett gjengitt) og grovt misbruk av stillingsposisjon, bidrar til og stanse Yrkesrettet Attføring:
http://bit.ly/btWVJt
Nav stanser attføring på bakgrunn av falsk forklaring, og legeerklæring som attesterer at deres maktmisbruk har medført forverring av helsetilstand. Flere mail i saken:
http://bit.ly/aPvIGw
Direktørene i NAV var de siste som ønsket å hjelpe, da det var de som sto bak maktmisbruket
http://bit.ly/9KlfzV

ABFEIG

HER FØLGER ET LITE UTDRAG FRA VARSLINGEN OM LEGENS OVERTRAMP 11.11.2013
From: emmali1@msn.com
To: jfa@helsetilsynet.no; jk@helsetilsynet.no; hmr@helsetilsynet.no; gunn.marit.svendsen@nav.no; byradsleder@oslo.kommune.no; kari-kjonaas.kjos@stortinget.no; emmali1@msn.com
Subject: Fornedret seksuelt av Navs spesialist under overprøving av uføregrad
Date: Mon, 2 Dec 2013 23:07:59 +0100
Oslo 02.12.2013
Til Direktør for Statens Helsetilsyn Jan Fredrik Andresen, med kopi til ass. direktør Jo Kittelsen og fung. ass. direktør Heidi M. Rudi, Byrådsleder Stian Berger Røsland, leder for Helse- og omsorgskomiteen Kari Kjønaas Kjos, samt til Joakim Theodor Haagaas Lystad – direktør for Arbeids- og velferdsetaten og Nav (…)
KLAGESAK med bakgrunn:
Etter at vanlige saksbehandlere ved Nav Forvaltning hadde overprøvd tre fastlegers erklæringer om 100 % uføregrad for meg (en av dem ble syk og sluttet som lege etter at jeg hadde hatt ham i et år) og overstyrt en jurist samt senere en Advokats klager på dette ved totalt å ignorere saken faktiske forhold og snekre sammen eget vås, beordret de meg – først etter drøye to år, å møte hos etatens oppnevnte rådgivende spesialist Dr. (…) på hans kontor 11.11.2013 kl 14:00, med adresse (…) Oslo, der han fornedret meg stort på seksuell måte.
Jeg krever – som reaksjoner på legens overtramp, for ham tap av autorisasjon/offentlig godkjenning som helsepersonell.
Søknaden min om uføretrygd som ble sendt inn til Nav for over to år siden, er enda ikke ferdigbehandlet.
Først etter disse årene, hvor jeg og min Advokat (først Jurist fra JURK) ved flere anledninger hadde klart å tilbakevise alle Nav saksbehandleres krumspring og påfunn for fortløpende å avslå søknaden, valgte Forvaltningen til slutt å kreve at jeg måtte gå til deres legespesialist – hvilket – som sikkert kjent for de fleste, er noe Nav derimot plikter å gjøre svært tidlig i prosessen for avklaring iht. egne retningslinjer og lovverk!
(I posten under, vises en god del av bakgrunnen for vår overklaging etter at jeg via lydopptakene kunne verifisere at det på mitt lokale Navkontor ikke befant seg uhildede personer.
Der fremheves også en av de innklagede aktører – Seksjonssjef Anne Mette Bakkes absolutte nekt av å oppgi for meg navnet på saksbehandler for min uføresak på mitt lokale kontor i 2011, enda Navdirektør Lystad skriftlig per brev som var datert 26.09.2011 med Ref 11/95982 hadde bedt om at jeg måtte få dette oppgitt på bakgrunn av min bekymrings- og varslingsmail om at der befant seg uprofesjonelle yrkesutøvere)
Mailrekken mellom Bakke og meg vises et stykke nede i innlegget:
Nav instruerer lege til å endre sin erklæring om 100 % uføretrygd for pasient?
http://bit.ly/HRY6sA
Jeg varslet Lystad per mail via Svendsen om Bakkes konsekvente ordrenekt, men han tok aldri affære.
Jeg mottok dog langt senere en mail fra direktør Bjørn Gudbjørgsrud som kan leses i sin helhet i følgende post v/siden av bildet av ham, hvor han totalt avviste min varsling på Lystads vegne:
På Nav med balltre – Del 2
http://bit.ly/x0cn7n
I overnevnte post viser jeg også til at Jurist som assisterte meg i sin innstilling (første klage på avslag uføretrygd) fra Forvaltningen, understreket at lydopptak fra min tidligere fastlege bekrefter at han aldri mente å trekke sin erklæring om 100 % uføretrygd for meg, og at saksbehandlerene kunne få dette til gjennomhøring siden deres avslag således ble utarbeidet på feil grunnlag.
De overså dette totalt!
SÅ FØLGER SAK I DETALJ (…)
Jeg fortsetter:
Min Advokat nektet å bli med meg til legtimen enda jeg bønnfalt henne om dette grunnet mine tidligere erfaringer med stort misbruk av myndighet i andre møter jeg har hatt med Nav og deres samarbeidspartnere (noen få eksempler er vist her):
Tapet møtereferat av 29.04.2008 med Nav Nordstrand Trygd
http://bit.ly/d0Ms37
Tapet møtereferat av 12.06.2008 hos OPT – ekstern samarbeidspartner av Nav, der grove represalier tok plass
http://bit.ly/dls5B3
Tapet møtereferat av 02.07.2008 der innklaget aktør bruker mine funksjonshemminger mot meg
http://bit.ly/a0wCb1
– så jeg hadde intet annet valg enn å sikre meg med båndopptaker da jeg ankom legens kontor – livredd og alene!
Det viste seg dessverre å være høyst nødvendig!
Lydopptaket vil sendes Helsetilsynet ved evt. forespørsel.
Det er av meget god kvalitet, og man kan høre hvert ord tydelig.
Tusen takk for at De leste dette.
Jeg ber om en snarlig tilbakemelding om hva som vil skje i denne saken og takker så mye for det.
Jeg forventer også at Navdirektøren vil ta akutt affære i lys av denne orienteringen, lik som han gjør når Media tar enkelte borgeres saker og slår dem stort opp.
Da får de hjelp!
Saken er at Media har tiet meg ihjel i over fem år, og intet tyder på at de vil endre sin «praksis».
«Noen» passer på det!
For varslingen er allerede sendt flere journalister, men ingen respons er gitt!
Med vennlig hilsen
Jeanine Horntvedt
(Sitat slutt)

ABEGU

SÅ MOTTAR JEG TILBAKEMELDING FRA NAV HR OG ADMINISTRASJON // ARBEIDS OG VELFERDSETATEN DATERT 09.12.2013, FRA EN AV DE MEST «TUNGNEMME» AKTØRER SOM HØRER DERTIL – TJENESTEDIREKTØR BJØRN GUDBJØRGSRUD, SOM TIDLIGERE ER INNKLAGET (VIST I POSTEN – PÅ NAV MED BALLTRE) FOR IKKE Å FØLGE OPP ALVORLIGE VARSLINGSSAKER JEG HAR SENDT DIREKTE TIL NAVDIREKTØREN – OG PARKERE DEM FOR GODT.
Vår ref: 13/9555 -1
Han opplyser meg kort og godt om at jeg må ta min henvendelse til Fylkeslegen (hvilket jeg allerdede hadde gjort) og at han hadde sendt min klagemail videre dit.
Intet om at Navdirektør Joakim Lystad var orientert – hvilket jeg under alle omstendigheter hadde skrevet at var påkrevd!
Nav – Lydopptak til Advokat, om fastleges svik:
http://bit.ly/1efqCqA
Listen over alle bloggposter:
http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

desember 2013
M T O T F L S
« nov   jan »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 051 andre følgere

%d bloggere like this: