Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Nav – Ettersendelse til Krav om uførepensjon


From: Jeanine Horntvedt (emmali1@msn.com)
Sent: Tuesday, November 20, 2012 2:29:23 AM
To: laila-marie.reiertsen@stortinget.no (laila-marie.reiertsen@stortinget.no); Jeanine Horntvedt (emmali1@msn.com)
(MERK: les også følgende post i tilknytning til denne):

Nav – Overprøving av uføregrad – Grov manipulering

http://bit.ly/1dyKGQb
Oslo 25.10.2012


Til NAV
Postboks 1407 Sentrum 0109 OSLO

Ettersendelse tilKrav om uførepensjon


Dette kravet på fire sider, viser hvor mange ark som følger med og hva de inneholder.
25 ark er lagt ved etter “første side i saken” som er undertegnet og lagt som forside, i dag torsdag 25.10.2012.

BAKGRUNN

O2.02.2012 mottok jeg et avslag på søknad om uføretrygd fra NAV, med Saksref: 21267763

Dette overklaget jeg, og jurist Kristin Selmer i JURK sendte også inn sin innstilling til Nav på 7 sider datert 13.04.2012 der hun bisto, og på side 5 understreket at man – hvis åpenbare grunner tilsier det, har rett til uførepensjon når arbeidsrettede tiltak ikke er hensiktsmessige. Dette følger av § 12-5.

(Jeg innskyter: Se SOM – SIVILOMBUDSMANNEN – 22.03.2011 – “NAVS PRAKTISERING AV “ÅPENBARE GRUNNER” I FOLKETRYGDLOVEN § 12-5)

http://bit.ly/Ptz6yE

Selmer argumenterer for at kravet i mitt tilfelle er oppfylt.

På forsiden av dokumentet har hun skrevet: Knr. 61360/12 U (Oppgis ved henv) Sbnr. 62.

Min nye fastlege fra april 2012 – Dr. (…) sendte også inn legeerklæring der han erklærte meg 100 % ufør.

Legen anfører på side 3 i erklæring av 22.10.2012 (vedlagt) at etter hans vurdering, er det liten hensikt å forsøke med videre arbeidsrettede tiltak og anbefaler at saken nå avsluttes med tildeling av uføretrygd.

Advokat Selmer fikk faxet dokumentene fra legen, og sendte med disse til NAV innen fristen som etaten hadde satt: ikke 6 uker fra 02.02.2012 – noe som ville være ca. 16.03.2012.

Selmer fikk nemlig skriftlig utsettelse fra NAV på ytterligere frist som var en måned på grunn av mitt fastlegebytte, som resulterte i at Dr. (…) måtte gå gjennom et hav av journaler og dokumenter for å treffe sin beslutning.

Forsendelsen fra Selmer, er som dere vil se datert 13.04.2012 og ble levert innen fristen.

Dokumentet på 7 sider er igjen lagt ved her.

Ytterligere dokumentasjon på at fristen ble overholdt, finnes i dokument fra NAV av 19.04.2012 der dere påpeker at min klage over deres vedtak antas ferdigbehandlet innen 6 måneder.

Saksref: 21267763
Hvis ikke, ville jeg høre fra dere, sto det .
I dag har det straks gått en uke over fristen for deres tilbakemelding.

 

Dog skal nevnes at Dr. (…) i sin opprinnelige erklæring av april 2012, belyste at jeg ville ettersende en del legeerklæringer som han enda ikke hadde sett autentiske dokumenter på.

Dokumentene har for meg tatt lang tid å samle inn da jeg er svært syk og har vanskelig for å konsentrere.

Men legen har nå sett disse, og således kan jeg oversende NAV oppdatert legeerklæring fra Dr. (…) av 22.10.2012:  “Legeerklæring ved arbeidsuførhet” på 3 sider, samt et vedlegg på en side fra ham der han oppsummerer fra samme dato:

“Notater angående Legeerklæring ved arbeidsuførhet for Horntvedt Jeanine Datert 22.10.2012”.

* Vedlagt er også eldre legeerklæring fra en tidligere fastlege – Dr. Terje Normann ved Grønland helsesenter, datert 26.05.2011 og sendt til dere, der han anfører at kurativ behandling ikke synes mulig, og at spørsmålet om uføretrygd derfor er aktuelt.

* Vedlagt er også 3 siders legeerklæring fra tidligere fastlege Dr. Strekerud, datert 23.01.2012:

“Legeerklæring ved arbeidsuførhet”

Der erklærer han meg 100 % arbeidsufør.

På første side skriver han: “Det synes ut fra en totalvurdering riktig å erkjenne 100 % uføretrygd for denne pasienten”.

På side tre i dokumentet under varighet av sykdom, funksjonsnedsettelse, nedsatt arbeidsevne er anført:

“Dessverre antatt livslangt”.

Nav instruerer lege til å endre sin erklæring om 100 % uføretrygd for pasient?

http://bit.ly/HRY6sA

Dette er kun vedlegg som beviser at tre fastleger totalt har vurdert uføretrygd for meg.

Selvsagt er det hoveddokumentet fra min siste fastlege Dr. (…) som skal legges hovedvekt på (og det jo også reglene i NAV som kjent, at siste legeerklæring alltid vil være den rådende)

Videre følger mer vedlagt dokumentasjon (Som Dr. (…) ikke rakk å nedtegne):

* Operasjonsbeskrivelse av knutestruma 19.03.2007 – 1 ark. Der anføres at nedre parathyreoideakjertel ikke lot seg visualisere.

* To ark fra Legevakt – utrykning ambulanse med to sykepleiere 17.07.2012. Jeg hadde store smerter i brystet, besvimte, våknet og kastet voldsomt opp. Det kjentes som om jeg skulle dø.

* Et ark fra “MED 7 Akuttgeriatri Aker sykehus” 16.04.2006 (…)

* 12.06.2002 – Et ark med bekreftelse fra daværende fastlege Dr. Svein Høegh Henrichsen om at mine sykdommer – på den tiden, diabetes og astma, ble forsterket av langvarig stress.

* 24.04.2009 Et ark fra min tidligere fastlege gjennom da 6 år – Maida Ilic ved Lambertseter Legesenter, bekrefter at jeg i en periode var meget syk og hadde vært innlagt ved Ullevål Sykehus, og at ny innleggelse var forestående.

* Fra samme lege – I journalark av 06.05.2009 bekreftes at mine BT-målinger var helt oppe i 213/128, at innleggelse ved Ullevål for annen gang var i mars 2009, og at jeg 06.05.2009 ville bli akuttinnlagt på sykehuset for tredje gang.

* Akershus Universitetssykehus 05.01.2006 – Et ark. Beskriver forkalkede uterusmyomer, Angiopolynom i høyre nyre. Multiple uterusmyomer.

* Capio Røntgen Frogner – Et ark. 30.11.2005. Beskriver Xanthogranulom i hypofyse.

* 13.08.2010 – Et ark – Legeerklæring til Nav – Vedrørende at jeg er i behov av dyrere kost.

SLUTT på forklaring vedlegg –  27 sider, som er med i denne forsendelsen i tillegg til NAVs forside og dette fire siders brevet fra meg, datert 25.10.2012 med relevant informasjon.

VIKTIG:


Som NAV – både Arbeid- og Sosialdel kjenner til, har jeg per i dag mottatt minste sosialhjelps norm i hele fire år og tre måneder. I over et år av disse, lå jeg hele 470,- kr. under minstenorm.

Jeg forutsetter at de som behandler dette kravet, vil oppfatte alvorlighetsgraden av denne fullstendig uakseptable treneringen.

I følge lovverket skal sosialhjelp kun provideres i høyden tre måneder for folk flest.

For godt og vel 6 måneder siden, ble dere altså gjort kjent med en rekke av alle sykdommer jeg har – via Dr. Strekerud, og et par måneder senere, fra Dr. (…)

Den konstante mangelen på tilstrekkelige økonomiske ytelser gjennom alle disse årene, innebærer bl.a avslag på krav om individuelle hensyn hos sosialtjenesten som (tidligere) men også nå i hele juli 2012 lot meg overleve på kun 70 kroner dagen gjennom en hel måned – trass i at jeg tydelig og skriftlig hadde søkt om LIVSOPPHOLD 03.07.2012 fordi min lommebok ble stjålet, og informerte videre om flere sykdommer og hjembesøket fra Legevakt, samt viste til Legeerklæringen av 13.08.2010, hvilken jeg atter innleverte 11.07.2012, hvor attesteres at jeg har behov for dyrere kost enn vanlig på grunn av de sykdommer jeg har. (Vedlagt denne forsendelsen)

To vedtak på saken ble skrevet av sosialen, et av 12.07.2012 med saksnr. 2012/03323 der fremkommer at de lyver.

Der påstås på side 2 at jeg søkte NØDHJELP 03.07.2012, og i det senere vedtaket deres av 24.07.2012 med saksnr. 2012/03627 – “Videreføring av sak 12/03323” på side 2 underslår de overnevnte legeerklæring, og fremsetter falsumet:
“Det er ikke fremkommet opplysninger i saken som tilsier at søkeren har behov for stønad utover dette (70 kroner dagen i en måned) for å sikre et forsvarlig livsopphold!”

Klage og varsling om grove lovbrudd ble sendt Navdirektøren samt en rekke makttopper 19.07.2012 over mail.

En av dem tok kontakt med meg og innvilget et to timers møte (Laila Marie Reiertsen). Journalist har saken, og denne vil eksplodere i media om en tid.

Alle som mottar denne orienteringen fra meg, har med dette fullmakt til å gå inn i saken og innhente overnevnte dokumenter hvis ønskelig.

Det omfattende og samkjørte myndighetsmisbruket har ødelagt min siste rest av helse, og forverret allerede eksisterende sykdomstilstander betraktelig. Slik kan jeg ikke ha det om så en dag til.

I denne forsendelsen er, som allerede nevnt,  bl.a vedlagt to ark fra da Legevaktpersonell som var hjemme her, som understøtter hvor dårlig min almenntilstand er.

Siden midten/slutten av juli 2012 har jeg overhodet ikke vært i stand til å beholde maten, og har gått ned 14 kg.

Dr. (…) er klar over dette, han har også sett dokumentene, men har ikke rukket å ta det med i erklæringen fra ham som her er vedlagt, da jeg har en epikrise som er svært lang og vi kun har et kvarter om gangen i konsultasjon.

Forøvrig ber jeg om at min egenerklæring om Uføretrygd vil bli lest og hensynstatt.

Den ble i utgangspunktet sendt Navdirektør Lystad 20.09.2011 over mail der jeg ba han om å oversende erklæringen til riktig instans, med heading:

“Jeanine Horntvedt ber om oppfølging vedrørende søknad om uføretrygd på bakgrunn av grov overgrepssak som Nav-ledelsen er godt kjent med”.

Direktør Lystad sendte meg personlig undertegnet tilsvar – datert 26.09.2011 der han instruerer sin stab ved Nav Arbeid om at jeg skulle orienteres om hvem min saksbehandler vil være, og dennes kontaktinformasjon. (Vedlagt)

Som sikkert oppfattes, gjaldt dette saksbehandler ved Nav Lokal (Nordstrand sosialsenter) på den tiden, siden myndighet for uføresaker ikke ble lagt til Nav Trygd før 01.01.2012!

De ansvarlige ansatte etterkom aldri Navdirektørens krav, selv etter gjentatte skriftlige purringer fra meg over mail, og varsling om deres totale ignoranse til Lystad personlig.

Varslingen ble sendt ham 13.04.2012 over mail, med heading:

HASTER – Inhabilitet ved Nav Nordstrand – De har ikke etterkommet Navdirektørens krav, samt underslått flere klager. Brudd på svar- og opplysningsplikt. Fra Jeanine Horntvedt.

(Dette ble overhodet ikke reagert på, og Direktør, Styringsenhet fylkeslinjen Bjørn Gudbjørgsrud avfeiet varslingen tvert i brev til meg av 11 mai 2012, der han skriver at Arbeids- og velferdsdirektoratet ikke vil kommentere enkelthetene i mine påstander, og at saken anses som avsluttet fra deres side.) (Dokument vedlagt).

På Nav med balltre – Del 2

http://bit.ly/x0cn7n

Således er det grunn til å spørre om min egen redegjøring for uføretrygd i det hele tatt har blitt lest av beslutningstakerene ved Nav Trygd.

Jeg ber om rask tilbakemelding fra de ansatte der som skal avgjøre denne saken, hvis det er slik at egenerklæringen har kommet bort.

Den var i alle fall ikke drøftet med et ord i deres avslag av 02.02.2012.

KRAV – JEG BER PÅ DETTE GRUNNLAG, OG UT FRA ALLE SAMLEDE INNLEVERTE DOKUMENTER, OPPLYSNINGER OG LEGEERKLÆRINGER OM AT UFØRETRYGD NÅ MÅ INNVILGES MEG OMGÅENDE OG INNEN FÅ DAGER, DA JEG – SOM TIL OG MED ER I EN SVÆRT SPESIELL SITUASJON SOM UFRIVILLIG MOTTAKER AV SOSIALHJELPS MINSTENORM I OVER FIRE ÅR, ATTPÅTIL HAR VENTET BÅDE UT OG OVER DEN FASTSATTE FRISTEN SOM ALLE MENNESKER I “NORMALSITUASJON” MÅ FORHOLDE SEG TIL I SØKNADSPROSESSEN.

OBS  (…)

Til slutt – Kopi av dette kravet sammen med alle 26 dokumenter som medfølger, vil sendes Jurist Kristin Selmer, min fastlege Dr. (…) Navdirektør Joakim Lystad og Arbeidsminister Anniken Huitfeldt.

Jeg ber om rask tilbakemelding.
Med vennlig hilsen

Jeanine Horntvedt

Kommentarer til innstilling fra Nav Forvaltning‏ fra juristen som tok min sak

http://bit.ly/JhrWez

Listen over alle bloggposter:

http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Informasjon

Dette innlegget ble postet den desember 14, 2013 av i maktmisbruk, Nav, Nyheter&Debatt, offentlige kontor, Politikk, Politikk, Samfunn, vilkårlighet med stikkord , , , .
Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

desember 2013
M T O T F L S
« nov   jan »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 056 andre følgere

%d bloggere like this: