Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

SSB-FORSKER STOLTENBERG!


aboltttt
 
«Jakten på det fräsche og gøyale»
«Det er for enkelt å forklare regjeringsskiftet med norske velgeres behov for nye, politiske kjendiser.
Norge har opplevd en velstandsvekst uten sidestykke, og norske regjeringer har jevnt over styrt med fornuft og forstand så de siste tiårene. Stadig nye velferdsordninger er blitt vedtatt og gjennomført. Inntektsveksten har vært formidabel, sysselsettingen god, og mulighetene mange. Likevel, norske velgerne takker ingen. De vil ha mer, fordi deres egne politikere hele tiden lærer dem at de har grunn til å forvente mer.»
http://bit.ly/18LoeAF
Jeg ser på denne Ytringen som like innholdsløs som den Harald Stanghelle begikk her:
Skjebnevalget som forsvant
«Er det av kjedsomhet norske velgere vil bytte ut Jens Stoltenberg med Erna Solberg? Et uttrykk for irritasjon hos en nokså tilfreds majoritet?»
http://bit.ly/1d1Mlhk

Redningen fra en provokasjon som lett kunne ha medført akutt hjerteinfarkt, kom her:
abdecu
Ikke se, ikke høre, ikke snakke (Document.no)
«To dager før stor­tings­val­get gjør Aften­pos­tens poli­tiske redak­tør Harald Stang­helle et slags rekord­for­søk i selv­på­ført poli­tisk blind­het ved å spørre seg om et regje­rings­skifte skyl­des irri­tert kjed­som­het hos til­fredse vel­gere i et land hvor det meste går bra
(…)
Vel­gerne er nok smar­tere enn Stang­helle tror, for det er en uttalt og en uut­talt for­ut­set­ning for det reson­ne­men­tet som ikke hol­der ved nær­mere granskning.
La oss ta den uttalte først. Går det vir­ke­lig så bra?
Nes­ten en mil­lion men­nes­ker i arbeids­før alder står uten­for arbeids­mar­ke­det, og med jevne mel­lom­rom går noen av dem ber­serk på NAV eller andre ste­der
(Jeg legger inn følgende post): Nav-ansatt døde – Nye Meninger fratok meg ytringsfriheten – igjen!:
http://t.co/zp3fg9YhVe
(Art. forts): Befolk­nin­gen øker vold­somt på grunn av en tøy­les­løs inn­vand­ring som i det lange løp vil resul­tere i enda flere NAV-klienter. Og kri­mi­nelle.
Per Anders Johan­sen har i løpet av uken som gikk gjort en impo­ne­rende jobb med å doku­men­tere kri­mi­na­li­tet blant asyl­sø­kere.
Det får så være at Stang­helle ikke leser SSBs sta­ti­stik­ker, men leser han ikke sin egen avis heller? (…)
Ikke desto mindre spør vel­gerne seg i sitt stille sinn hvem som er best egnet til å se de uværs­sky­ene i hori­son­ten Stang­helle later som om han ikke ser, løse de pro­ble­mene han later som om han ikke har hørt om, og drøfte de løs­nin­gene han ikke vil snakke om.
De tref­fer sine valg uav­hen­gig av don Haralds omertà».
http://bit.ly/1cWB3Lo
abellocs
08.02.2013: Det snur i 2025

Norge har råd til å fortsette moroa i 12 år til. Så sier det stopp.


«Selv om Norge har mye penger nå, så har vi ikke nok til å finansiere velferden i fremtiden, hvis vi ikke jobber mer, sa Jens Stoltenberg fredag.»
http://bit.ly/126MkBu
abelloc
Willoch påstod også at vi bruker for mye oljepenger nå og at vi bør bruke mindre i årene som kommer, der han minnet om de to store oljeprisfallene
i norsk oljehistorie, i 1986 og på slutten av 1990-tallet, som begge kom brått og overraskende!
07.02.2013 – «Oljepengebruken fører til en innvandring som er høyere enn godt er
Kåre Willoch mener Fremskrittspartiet og Senterpartiets vilje til å bruke oljepenger både gir for høy innvandring og økt sentralisering»:
http://bit.ly/11Qc21Q
ACitizens
Saken er altså – Vi har altså ikke råd til velferden… angivelig…
Hvilke massive unnlatelser av å legge frem kritisk essensiell informasjon!
Her vises nødvendig bakgrunnsfakta – både om hvorfor det har blitt slik – men også hva realitetene vitterlig dreier seg om per status quo:
21.02.2008: Arbeidsinnvandring kan svekke velferdsstaten
http://bit.ly/16DlRNQ
16.12.2010: Økt innvandring gir rekordvekst i folketall. Oslo nærmer seg 600.000 personer.
http://bit.ly/11PLbE4
11.01.2011: Innvandrere etter 25 år i landet: Halvparten på trygd
http://bit.ly/h2P0ce
13.03.2012: Halvparten innvandrere i 2040
http://bit.ly/1an8h5l
08.09.2013: Innvandrere fra fire land gir pluss – 16 land gir minus
Bare innvandrere fra fire av de 20 landene gir pluss i regnskapet. Så mye kan innvandringen komme til å koste Norge.
http://bit.ly/16bxJKt
abelol
Oljefunn får store ringvirkninger for Nord-Norge
01.04.2011: Statoil meldte i dag om det største oljefunnet i Norge på 10 år.
Oljenæringen tror funnet i Barentshavet vil gi store ringvirkninger for Nord-Norge.
http://bit.ly/W4FwlD
16.08.2011 – Oljefunn trolig mye større enn antatt
Ikke siden midten av åtti-tallet er det gjort et tilsvarende oljefunn i Norge, sier Statoil.
http://bit.ly/1304Uvx
30.09.2011: Oljefunn for over 1000 milliarder
Gigantfunn i Nordsjøen
Mens resten av Europa er tynga av økonomisk krise kom i dag nyheita som betyr at rike Noreg blir enda rikare.
Det viser seg no at felta Avaldsnes og Aldous Major i Nordsjøen som blei funne tidlegare i år kan vere det tredje største oljefunnet nokon gong på norsk sokkel.
http://bit.ly/Vq1W3v
12.10.2011: Lysere fremtid for Olje-Norge
http://bit.ly/VytkYX
30.03.2009: Slik tapte fondet 70 milliarder kroner mer enn markedet generelt.
«Hadde forvalterne holdt seg innenfor reglene, ville det spart oss for 35-40 milliarder kroner i tap. Forvalterne har enkelt sagt gjort en dårligere jobb i snitt enn hvis vi hadde latt 100 apekatter velge aksjer og obligasjoner ved å kaste piler på en børskursliste (…)
Oljefondets tap på 70 milliarder kroner på ulovlig spekulasjon er skandalen «alle» vil glemme.
http://bit.ly/hlQQDZ
abellocss
Sykefraværet. Regjeringen dikterer forskere:
«Sykefraværet verken økte eller eksploderte»:
Aftenposten 14.11.2010: Ble forsøkt diktert av departement (…)
Det er akkurat blitt 2010. Regjeringen forbereder upopulære tiltak for å få ned sykefraværet.
Til det trenger den faglig ammunisjon som blant annet bekrefter at sykefraværet i Norge er høyere enn i andre land.
SINTEF-forsker Solveig Osborg Ose får oppdraget med å lage en rapport.
Men konklusjonen i den 35 sider lange rapporten underbygger ikke påstanden om at sykefraværet i Norge er mye høyere enn i andre land.
Forskeren skriver at det «fortsatt er uklart om Norge har svært høyt sykefravær sammenlignet med andre land …».
Her krever Arbeidsdepartementet at rapporten endres: «Setningen må derfor endres til «Norge har et høyt sykefravær sammenlignet med andre land (…)
I et avsnitt i rapporten skriver Ose at oppslagene i mediene om at «Sykefraværet eksploderer» og aldri har vært høyere, rett og slett ikke stemmer.
Det avsnittet krever departementet at hun sletter helt (…)
http://bit.ly/u5ZzJc
Så – Hva er det med Willoch og Stoltenberg?
Forsøker de å villede oss?
Ja – rent ut lyve?
Hvorfor går ingen journalister ut og konfronter dem med overnevnte, men fortsetter med å begå «taffelpauser»?
(sitat slutt)
Min utvidede «Ytring» kan leses her:
10.09.2013 – Statsråder på jobbjakt #Valget 2013
abolten
Statsminister Jens Stoltenberg (Ap)
Har hatt permisjon fra en forskerstilling i Statistisk Sentralbyrå i 23 år, men skal ikke dit i høst heller.
Stoltenberg begynner på sin sjette periode som stortingsrepresentant.
Siste ikke-politiske jobb: Forsker i SSB til 1990:
http://bit.ly/19C7zQV
Javel!
Som nettopp tidligere SSB-forsker bør også vår avtroppende Statsminister ha vært særdeles bevisst og oppdatert på det følgende gjennom alle de årene han har sittet!:
13.03.2012 – Halvparten innvandrere i 2040
I 2040 vil nesten halvparten av Oslos befolkning ha innvandrerbakgrunn, på landbasis hver fjerde person.
«Oslo har i dag 170 000 innvandrere. Hvis de beregningene som regnes som mest sannsynlige slår til, vil andelen innvandrere i Oslo i 2040 være 380 000 personer.»
http://bit.ly/1an8h5l
08.09.2013: Innvandrere fra fire land gir pluss – 16 land gir minus
Bare innvandrere fra fire av de 20 landene gir pluss i regnskapet. Så mye kan innvandringen komme til å koste Norge.
«Basert på oljefondets verdi fredag, på 4.580 milliarder kroner, er dermed nesten en fjerdedel av oljefondet bundet opp til innvandrerne som allerede er kommet, skriver avisen.
Forutsetter perfekt integrering
Summen forutsetter at norskfødte etterkommere er perfekt integrert og at alle har like stort konsum av offentlige tjenester, en forutsetning SSB selv kaller diskutabel.»
http://bit.ly/16bxJKt
abollt
Her er hva Norges best orienterte mann på dette området har avstedkommet med sitt kalkulerte fravær av nødvendig handlekraft, oppfølging og inngripen, trass i sin udiskutable viten om hvordan det hele kom til å gå.
Men svadaen, satt løst:
Oslo Arbeiderpartis program 2007- 2011 (utdrag)
8. Ny start
«Flere steder har det vært prøvd ut å hjelpe arbeidsledige til å starte sine egne arbeidsplasser.
Arbeiderpartiet vil prøve ut kontor- og arbeidsfelleskap for arbeidsledige der de kan lære å starte egen bedrift mens de mottar støtte.
9. Arbeid og språkopplæring sammen
Det er nødvendig med arbeidsmarkedstiltak der norskopplæring er en del av tiltaket.
Det er viktig med rask og god kvalifisering av dem som nylig har kommet til byen fra andre land.
Samtidig er det viktig å gi en ny sjanse til dem som av en eller annen grunn ikke ennå har lært nok norsk til å delta i arbeidslivet.
10. Karrieresenter
Innvandrere har ofte vansker på arbeidsmarkedet og får lite igjen for kompetanse de har fått andre steder enn i det norske utdanningssystemet.
Byen har ikke råd til å sløse bort disse ressursene.
Vi vil opprette et karrieresenter som bistår med arbeidsformidling, godkjenning og kvalifisering»
http://bit.ly/15wlB47

ARBEIDSDEPARTEMENTET Plan, 05.10.2007

Handlingsplan for integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen – styrket innsats 2008. Mål for inkludering

Vedlegg til St.prp. nr. 1 (2007-2008) – Statsbudsjettet 2008

http://bit.ly/1eBh5HL

abolttt
Hva som i realiteten tok plass:
04.12.2009: Legger ned integreringsprosjekt:
Prosjektet “Velkommen til fellesskapet” som skal integrere innvandrere og sosialklienter, mister nå støtten fra NAV og risikerer å bli lagt ned.
http://bit.ly/17faHkG
21.04.2010 – Står uten penger til tiltak for sosialklienter
«De nye NAV-avdelingene som etableres i Gamle Oslo, på Grünerløkka og Nordstrand i år, får ikke statlige penger til det såkalte Kvalifiseringsprogrammet som bydels-avdelingene er lovpålagt å drive.
Det er snakk om tiltak for å hjelpe spesielt sosialklienter som har gått lenge uten jobb ut i jobb.
Det omfatter alt fra språkopplæring til ulike arbeids-kurs og arbeidstrening»
http://bit.ly/1b2d4fJ
11.01.2011: Innvandrere etter 25 år i landet: Halvparten på trygd
http://bit.ly/h2P0ce
12.01.2011 – Oslo kutter norskkurs
http://bit.ly/dPr0Oh
30.08.2012: Innvandrere mistet retten til utdanning
«Flere hundre innvandrere i Oslo kan ha mistet retten til videregående for voksne etter at Oslo kommune i fjor begynte å bruke opplæringsloven på en mer restriktiv måte.»
http://www.utrop.no/22388
02.09.2013 – Kutter i særskilt norskopplæring: – Elevene rammes
«Stadig flere ferske Bærums-borgere forstår ikke norsk når de flytter hit. Samtidig synker andelen elever som får særskilt opplæring i norsk (…)
Når kommunen søker etter filippinske helsearbeidere, bør det ikke komme som en overraskelse at familien og barna deres kommer hit også, sier Grindhaug, som har elever fra 19 ulike land.»
http://bit.ly/17OtHbz
19.02.2008: Slakter Aps innvandringspolitikk
«De utviser godt integrerte mennesker med kunnskap vi trenger og som er ønsket i lokalsamfunnene, sier Jerad og viser blant annet til russiske Nadejda Sokolova, forsker ved NTNU som nylig ble kastet ut av landet og dro videre til forskerjobb i Canada.»
http://bit.ly/18fWJjG
21.02.2008: Hørt etter partislakt
«Etter å ha slaktet sitt eget partis innvandringspolitikk, har Abdelmajid Jerad blitt hørt. Ap vil gjøre det vanskeligere å sende kvalifiserte innvandrere ut av landet (…)
Jeg forstår at han er frustrert over at innvandrere som har vært her lenge plutselig sendes ut av landet, etter at de har gjort en samfunnsmessig innsats. Slike enkeltsaker virker urimelig, sier Terje Ohnstad.
Men han vil ikke være med på at problemet skyldes Aps innvandringspolitikk.»
http://bit.ly/15OnYPb
Vil han ikke det du…
Må jeg få minne om følgende:
03.09.2013 – Jeg blir forbannet
«Dette er asylindustrien på sitt mest kyniske.
Man utnytter asylinstituttet – noe av det skjøreste og mest dyrebare vi har til kynisk kriminalitet, sier Sandberg (…)
Gjennom år har vi fått advarsler om at asylinstituttet utnyttes og misbrukes, og det virker som at alle de andre partiene akseptere det tordner han, og konstaterer:
Nå må vi reagere!
Når politiet nærmest gir opp, og er så fortvilet som de er, bør også de andre partiene reagere, sier han.
Tall Aftenposten har fått utarbeidet fra Politiets utlendingsenhet, viser at 266 av de 1630 asylsøkere som politiet har sendt ut med tvang i år, hadde rukket å bli straffedømt i Norge.»
http://bit.ly/18o4UJi
03.09.2013 – Les mottakslederens bønn om hjelp
«Kriminelle asylsøkere skaper så store problemer at mottakslederen ved Refstad asylmottak ba om ekstrahjelp. De siste to månedene har mottaket brukt 389.000 på privat sikkerhetsvakthold og 200.000 kroner på ekstra vaskehjelp.»
http://bit.ly/15oMLZL
39986-aba
Ja.
Nå var det på høy tid med et Regjeringsskifte!
10.09.2013 – Advokat John Christian Elden:
Hvilke justiskrav kan vi nå forlange innfridd?
«Asylpolitikken – som de borgerlige partiene vil ha hht strengere og mykere – må i alle fall skille snør fra barter. Reelle asylsøkere med en asylhistorie som vil kunne tilfredsstille internasjonale krav og som har et beskyttelsesbehov, må behandles med respekt og forventes å vise respekt tilbake. Dette er mennesker med et tapt liv bak seg. På den annen side er det mer enn nok som misbruker asyl-ordet og gir reelle søkere et dårlig rykte. Grunnløse søknader må kunne avslås på få dager og tilbys plass på flyplassinternatet før retur kan finne sted, i stedet for lediggang i norske utkantkommuner og inntrekking til bysentere der det skaper kriminalitet.»
http://bit.ly/1d4iPaO
ABABEB
Sykefraværet og apekattenes anklager
http://bit.ly/bvPOeJ
Sykefraværet. Regjeringen dikterer forskere:
http://bit.ly/u5ZzJc
Er arbeidssøkere og trygdede arbeidssky, eller er de nektet grunnlovsfestede rettigheter?
http://bit.ly/J8hRG
Fattigdom – Professor refser regjeringen for ikke å ta tak.
http://bit.ly/RiuI21

Fra Aetat til Nav – Løftebrudd og fravær av normal anstendighet

http://bit.ly/HqIKcx
Maktapparatet, historieforfalskningen, KGB og de pårørende
http://bit.ly/OXA5Ca
SØKELYS PÅ VALGFLESK 
http://bit.ly/NfD2y2
abekning
Og avsnittene fra artikkelen jeg har satt inn under slutter jeg meg fullstendig til, lik som svaret til ABC-nyheters kunngjøring!
Dette er redaksjonen som valgte å kneble borgermeninger 17.10.2012:
Meninger-seksjon forsvinner fra ABC Nyheter
«Vi i ABC Nyheter har besluttet å legge ned vår “Meninger”-seksjon»
Utdrag fra et av svarene:
“En kan lure på om det foregår en systematisk begrensning av den muligheten “en borger” har for meningsutveksling?
I fjor høst la de ned Aftenposten Debattsentral. Her er ingen debattinnlegg tilgjengelig, selv ikke for forfatteren!
Her har i prinsippet Aftenposten beslaglagt private åndsverk, produsert gjennom mange år.”
http://bit.ly/Ztr38o
Vår nye ytringsfrihet
http://bit.ly/z4BYPe
Det er tragisk at ledelsen så tydelig ønsket å underminere viktige argumenter i artikkelen, at de valgte seg følgende spekulative heading:
Hatet mot Arbeiderpartiet
«Norge er diktatorisk og kan minne om en sovjetstat.
Man har ikke lov til å komme med andre meninger enn de som er godkjent (…)
Media er totalt styrt av sosialistene, det hersker det ingen tvil om.
Det er bare å se på redaktørene det, hvem er de?
De var i sin tid med i AKP-ml, og det er så langt ute på venstresiden som det går an å komme (…)
Arbeiderpartiet ødelegger for kjernefamilien og hele samfunnet.
Når de godtar en ideologi som ikke har noe med religion å gjøre og vil plante inn så mange fremmedartede kulturer i det norske går det utover kjernefamilien også.
Multikulturalismen går utover det etnisk norske.»
http://bit.ly/1apnarA
ABTOAST
Utdrag fra Arnulf Øverland – Det frie ord 1935.
“idag er pressen et kampvåben for politiske og økonomiske interesser, og horgerpressen er selvsagt et våben for borgerskapets interesser.
Og om en avis kjemper for fedrelandets ære eller for guds rike, så vet vi hvad det betyr:
Fedrelandets ære, det vil si høiere toll på korn og flesk, og guds rike, det vil si besparelser på forsorgsvesenets budgett (…)
Som redaktør Domås sier, hver gang presseforbunndet holder dundrende banketter for pressefriheten og sannnheten, og det er ikke sjelden:
“Grunnlaget for folkefriheten og folkestyret er, at hele folket får vite den fulle sannhet.”
“Pressen har ingen annen makt enn den, som ligger i sannhetens levende ord. Den kan bare komme frem på overbevisningens vei, gjennem å si det den mener er sant”, “og den står alltid åpen for anderledes tenkende.”
En skål for frekkheten kunde her være på sin plass – men i brendevin, til å svelge ned det fete hykleriet (…)
http://bit.ly/eg2pCa
13.03.2014 – Kommer snart til en grunnlov nær deg?
Nina Hjerpset-Østlie
(…) I dag vet vi f.eks. at sta­ten – det vil si alle bor­gerne i Norge – alle­rede har pådratt seg svim­lende økono­miske for­plik­tel­ser.
Bare de siste syv årenes inn­vand­ring har kos­tet 70 mil­li­ar­der, sam­ti­dig som de 246.000 inn­vand­rerne som har kom­met etter 2005 har fått rett til offent­lige vel­ferds­go­der som vil koste hele 376 mil­li­ar­der kro­ner mer enn de vil bidra med i skat­ter og avgif­ter.
Fort­set­ter sær­lig den ikke-vestlige inn­vand­rin­gen som nå, vil bud­sjett­be­last­nin­gen utgjøre nes­ten 2.900 mil­li­ar­der kro­ner for perio­den 2015–2100.
For­ut­set­nin­gen for dette belø­pet er at inn­vand­rer­nes barn blir 100 % inte­grert i økono­misk for­stand, hvil­ket er en for­ut­set­ning SSB mener er høyst dis­ku­ta­bel.
Fort­set­ter deri­mot 2. gene­ra­sjon som for­eld­rene, vil kost­na­den øke til nær­mere 6.000 mil­li­ar­der kroner.
Snipp snapp snute
Leg­ger man sam­men kost­na­dene for dem som alle­rede er kom­met og for dem som vil komme hvis dagens inn­vand­rings­takt fort­set­ter, fin­ner man at ikke-vestlig inn­vand­ring på dagens nivå kan komme til å koste over 4.000 mil­li­ar­der kro­ner. Det til­sva­rer hele olje­fon­det pluss ver­dien av sta­tens aksjer i Statoil.
Og skri­ves ØSK inn i Grunn­lo­ven, kan den til enhver tid sit­tende regje­ring som for­sø­ker å stramme inn på vel­ferds­ytel­sene, ankla­ges – med rette – for grunn­lovs­brudd. Det er litt mer kom­pli­sert å avfeie enn et gret­tent tele­gram fra FN eller en uvik­tig menings­yt­ring fra assor­terte EU-byråkrater.
Det hand­ler i bunn og grunn om å vinge­stekke folke­sty­ret og den nasjo­nale selvråderetten.
De folke­valgte poli­ti­ke­rnes hand­lings­rom blir mindre, mens byrå­kra­tene ved over­na­sjo­nale insti­tu­sjo­ner og nasjo­nale dom­mere og juris­ter får større makt.
Dette er ille nok, og når jus­sen i til­legg tol­kes av men­nes­ker med en poli­tisk agenda, er kren­kel­sen av demo­kra­tiet og folke­sty­ret total. Frie folk bør ganske enkelt ikke finne seg i det (…)
I klar­tekst: ØSK betyr at enhver som befin­ner seg i Norge, får en grunn­lovs­fes­tet rett til en full­sten­dig ansvars­løs livs­før­sel på alle and­res reg­ning, mens den men­neske­retts­lige for­plik­tel­sen til å sørge for ved­kom­men­des «til­freds­stil­lende leve­stan­dard» og alle andre sam­funns­go­der lem­pes over på dem som skik­ker seg, går på jobb og ikke lever over evne økono­misk (…)
http://bit.ly/1eCrdO8
Listen over alle bloggposter:
http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

september 2013
M T O T F L S
« aug   nov »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 052 andre følgere

%d bloggere like this: