Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Nav – Gjentatte mordforsøk fra ledere og saksbehandlere – Politiker holder kjeft!


Af Folkets Diadem forsvunden
er brat dets herligste Demant.
En Taare liig i Mulden runden,
den svulmed, glimred og forsvandt.
Vor Pressefrihed er forbi.
Og det er Spot at hedde fri.

http://bit.ly/14PKRF6
 

Nav Salomo og Borger Hattemaker 

Borgere i dette landet står maktes- og rettsløse overfor Nav, og ingen kvalitessikringer er utformet som sørger for at innbyggerne blir ivaretatt overfor denne farlige parodien av en “Arbeids- og
velferdsetat»:

Fraværende rettssikkerhet for mange av landets borgere (Forvaltningenes hjemmelagde regler)
http://bit.ly/vZ5qgK

Nav avviser og bagatelliserer all kritikk så langt det lar seg gjøre. 

Flere ledere og talspersoner i etaten profilerer en uttalt stupiditet ved å bedrive hjerterå retorikk og begå ansvarsfaskrivelser av astronomiske proporsjoner i media de få gangene de blir konfrontert med horrible «brukerhistorier» i all offentlighet.

Systemet er helt og holdent ugjennomtrengelig. 

Etatens diktatorvelde ligger som en klam og tett tåke over store deler av befolkningen.

Kolossens vesen har trampet på alt som kan forbindes med forsvarlighet, etikk, moral, rederlighet, og sabotert borgeres rettigheter som brukermedvirkning og medbestemmelsesrett.

Totalitære Nav troner over oss, og bekjemper et hvert tilløp til protester overfor sitt fullstendig utilnærmelige terrorregime, med absolutt taushet og/eller komplett arroganse som ingen intelligens kreves for å slippe unna med.

Deres «tilbud» om å sende inn serviceklager hvis det er noe man er misfornøyd med, er et hån så stort at det nesten ikke er mulig å fatte!:

På Nav med balltre – Del 2
http://bit.ly/x0cn7n
 
Nav har mottatt påfallende store økonomiske midler or å komme seg på fote, og det at de ikke har fokusert på å “legge grunnmuren” med ansettelser av egnet personell og dertil opplæring for å kunne klare å bistå kunder og deres ulike behov for faglig forsvarlige tjenesteytelser, har man jo for lenge siden bevitnet resultatene av. 

Dårskap, sendrektighet og hersketeknikker florerer i stor stil overfor mennesker Nav er ment å bistå, og mangel på kvalitet, påkrevd kompetanse og ansattes fravær av å følge selv minstekravet til det sentrale etiske regelverk som de er pålagt å rette seg etter, lyser omtrent daglig mot oss med ildskrift fra blogger og debattfora!


Den enkelte ansattes iver etter å beherske denne “kunsten” til fulle for å klare å hevde seg når de slett ikke har annen ballast å skilte med, avstedkommer lidelse, avmakt, sinne og vold hos enkelte.
Navs konstruering av latterlige og /eller nedbrytende kunstige vilkår og påbud som allmennheten påtvinges å rette seg etter med totalt fravær av forankring i vett og forstand, trumfes stadig igjennom av maktens sørgelige posører som med alle tenkelige midler forsøker å få overgrepene til å gjelde som gangbar mynt. Flere Nav- rammede har kontinuerlig blitt tvunget ut i ørkes- og meningsløse “tiltak” som både er fornedrende og motivasjonsdrepende, og det for knappenåler og glansbilder.

Innbyggere i dette landet står maktesløse og rettsløse overfor myndighetsmisbruket, og ingen kvalitessikringer er utformet som sørger for noen form for beskyttelse overfor denne farlige parodien av en “Arbeidsforvaltning”! 

Og man kan bare spekulere i akkurat HVOR mange syke og hjelpeløse mennesker det er som til sammen har blitt umyndiggjort gjennom Navs krav til å underkaste seg meningsløse tiltak som etter lovverket uomtvistelig vil kunne defineres som tvang, men som lovbryterene i forvaltningen uanfektet velger og presentere som “tilbud” der de ved regjeringens fravær av inngripen – eller endog pådrivelse har blitt providert ubegrenset tilgang på utøvelse av total vilkårlighet i det ene spinngale amatørmessige innfall og påfunn etter det andre, og som utført av omtrent hvilket som helst annet personell enn hos Nav – ville ha medført både bøter, alvorlig påtale og fengselsstraffer i svært mange tilfeller!

Noen gode eksempler på overnevnte, kan leses i følgende innlegg:

Debatten fra Marita Synnestvedts kronikk: “Føler meg trakassert”
http://bit.ly/MXCtLo

Vi er så langt fra friske selv om vi blogger.

Det er astronomisk forskjell på å sitte/ligge i avlastende stilling ved et bord det står en PC på, og skrive når man har ork til det selv om smertene river og å samle krefter til å reise til og fra arbeid – utføre jobben sammenhengende i flere timer, gå hjem og måtte utføre alle dagens gjøremål ellers, uansett dagsform – faste dager i uken.

Vi er ikke grønnsaker.

Vi sitter ikke sammenkrøket i et hjørne og hyler og river oss til blods.
Noen dager kan være bedre enn andre hva formen angår, men vær trygg – det behøver bare bety at man kanskje slipper å ta mer enn et par smertestillende gjennom hele dagen! 

Hva meg angår, kan jeg forsikre om at smertene aldri går vekk!

Alvorlig syke må ha en viss form for livskvalitet og atspredning.

Mange orker ikke en gang gå ut på kino, teater, hva det måtte være, eller på besøk til venner.

Da er bl.a TV og PC gode å ha.

Selv svært handicappede mennesker uten armer har muligheter for å kommunisere på PC!

Postene på min blogg er mange kopi av innlegg jeg skrev på Aftenposten Debattcentral utover i 2008 og som jeg har lagt litt fler opplysninger til i, ettersom tiden har gått.

Andre poster inneholder klager jeg har skrevet til Nav og orienteringer til politikere.

Men det aller meste er altså kopier, der jeg kun tilføyer relevante nyere artikler m.m. og kommenterer disse kort.

Jeg må også få minne om den unge jenta – Regine Stokke som døde av kreft. Hun blogget nesten helt inn i det siste:

(…) Regine Stokke døde av blod­kreft da hun var 18 år gam­mel.

 
Hun fikk dia­gno­sen bare ett år i for­veien. Stokke skrev om hele syk­doms­for­lø­pet på blog­gen, og leserne fikk følge hen­nes opp– og ned­tu­rer.

Det ble etter hvert klart at hun ikke ville over­leve kref­ten, men Stokke fort­satte med bloggingen.
Det siste inn­leg­get, Til­stan­den for­ver­res http://bit.ly/eqN5Ds– pos­tet hun to dager før hun døde.

Inn­leg­get slut­tet sånn (…)

Gjen­nom hele syk­doms­for­lø­pet var blog­gin­gen en måte å mestre til­væ­rel­sen på. Skri­vin­gen ble en kilde til å være kon­struk­tiv når livet ellers var håp­løst.

Sagt med andre ord: blog­gin­gen ga til­væ­rel­sen hen­nes mening (…)

Og ved å ta fra Jona Gud­munds­dottir blog­gin­gen, risi­ke­rer NAV fak­tisk å gjøre hen­nes situa­sjon verre.»
http://bit.ly/eQ7OEU

 

Og Nav forskjellsbehandler over en lav sko!:

Dette er et lite utdrag fra det nær to timer lange tapede møtet politiker og sykepleier Laila Marie Reiertsen (FrP) og jeg hadde 14.08.2012:

 

ablaiiiiii

Jeg sier til Reiertsen at jeg foretrekker at hun må be om de lydopptak hun vil høre og de papirer hun vil se for verifisering av sannhetsgehalt, fordi det jeg avslører vil høre rimelig psykotisk ut.

Men Reiertsen svarer – “Ja, men jeg har lest GODT igjennom dette her”!

Hun fortsetter (ca. 17 minutter inne i opptaket):

“Men det er jo ganske utrolig at du får avslag på uføretrygd, DET skjønner jeg ikke noe av!

Mange folk kontakter oss, og nå var det akkurat en dame som fikk innvilga uføretrygd på langt LAAANGT mindre grunnlag enn det du har blitt utsatt for altså! Jeg — jeg– jeg FORSTÅR ikke hvordan de vurderer det! Det er nok forskjellsbehandling rundt om kring altså! (…)

 

HER VIL JEG FREMHEVE DAMEN SOM ETTER HARD KAMP I FLERE RETTSINSTANSER ENDELIG FIKK INNVILGET UFØRETRYGD MED PRIMÆRDIAGNOSEN «FIBROMYALGI» SOM JEG OGSÅ HAR.

FORSKJELLEN PÅ DAMEN OG MEG, ER AT JEG HAR 14 ANDRE FYSISKE DIAGNOSER OG LIDELSER I TILLEGG!:

 

20.05.2013: Fikk avslag av Nav to ganger på uførepensjon – retten ga medhold

 

Over halvparten av pasienter med kroniske muskelsmerter som får avslag i Nav og Trygderetten får medhold når de anker til lagmannsretten. Nå ber Fibromyalgiforbundet myndighetene om å vurdere praksisen.I vinter fikk Kari og advokaten hennes endelig gjennomslag i lagmannsretten for retten til å få uførepensjon.

Da hadde Kari fått avslag hos Nav på to ulike nivå, i tillegg til avslag i Trygderetten. En kamp som har pågått siden 2008 (…)

Både Nav og Trygderetten ligger administrativt under Arbeidsdepartementet (…)

Statssekretær Cecilie Bjelland i Arbeidsdepartementet sier de vil se nærmere på sin praksis etter de har fått tallene fra Fibromyalgiforbundet som viser at 56 prosent av klagesakene får medhold i retten (…)

 

Har målet om å få alle tilbake i jobb blitt så stort at det rammer de som faktisk er sjuke?
Det håper jeg ikke. Her balanserer vi hver eneste dag, og det må være skjønnsmessige vurderinger som foretas i disse sakene. 
Og akkurat den gruppen vi her snakker om er ofte vanskelige å vurdere, sier hun.
Men når vi mottar denne informasjonen fra Fibromyalgiforbundet, så skal vi selvsagt gå inn i den, sier hun.
http://bit.ly/14itx7Y

Reiertsen fortsetter: Og i dette tilfellet hos deg, så er det jo sosialkontoret som er pådriveren i en sånn situasjon som dette her!”


Jeg opplyser om at “de liker meg ikke der borte”, og Reiertsen ler og sier at hun skjønte jo det “gjennom disse papirene”.

Jeg sier at jeg ikke tror at det er veldig mange som har blitt behandlet slik jeg har, og Reiertsen responderer ordrett:

“Nei! Så gale som dette her, har`kje eg vært borte i, altså!”

 

Jeg forteller langt mer, og Reiertsen svarer:

 

“Det er snakk om å holde folk langt nede altså! TRÅKKE på de”! (…)

Hun får se kopien fra ambulansepersonellet som ble tilkalt etter at jeg hadde besvimt, kastet opp og hatt store brystsmerter i juni 2012 da sosialtjenesten igjen lot meg leve på 70 kroner dagen en hel måned.

Mer informasjon fra meg.

 

Så viser jeg henne Bjørn Gudbjørgsruds “svar” på omfattende serviceklage jeg sendte inn, med flere klagepunkter – omtalt i posten:

 

Aballtre250

På Nav med balltre – Del 2

http://bit.ly/x0cn7n

Reiertsen sier sjokkert at “du har jo ikke fått svar på det” og da jeg påpeker at han heller ikke har oppgitt at jeg kan ha rett til å klage, svarer Reiertsen at hun ser at ingen forvaltningsrett er oppgitt, og:

“Det er aldeles… det er nesten uvirkelig, spør du meg…” (…)

Jeg viser henne også erklæring om svært dårlig helsetilstand fra min forrige fastlege, stemplet og mottatt ved Nav Nordstrand Sosial!

Da erklærer Reiertsen – en time og fem minutter inne i opptaket av vårt møte på nær to timer:

“Her er det altså personforfølgelse her, rett og slett”!

Jeg følger opp: “Ja du skjønner det”?

Reiertsen: “Ja jeg skjønner det, jeg skjønner det”! “Det er helt uvirkelig, og jeg aksepterer ikke sånt, jeg – rett og slett”!

Reiertsen sier at hun blir helt matt av min historie. 

– “Og du som det gjelder, må da bli enda mer matt!

Når eg leste om det her, så kjente eg at eg var heilt tom – Eg var HEILT tom etterpå!

For eg tenkte med meg sjølv – Er det sant! – Går det AN!? – Går det VIRKELIG an i dagens samfunn?! 

Det synes eg at er helt utruleg! (…)

Etter min lange oppsummering, svarer Reiertsen: Det er jo TRUSLER” – Det synes som det har gått sport i det – de må altså ha noen å tråkke på, slik at de kan bruke energien sin negativt. 

Det er helt vilt!

Jeg spurte Reiertsen om hun ønsket at jeg sendte henne de to postene med avskrift fra lydoptakene over mail, hun svarte ja, og jeg oversendte henne dem, samt opptakene fra møtene på CD! (…)

Reiertsen; Når de skal ta knekken på et menneske, så klarer de det godt!

Jeg: For så DUM går det ikke an å være, så mange FEIL…

Reiertsen bryter inn mens jeg snakker: Nei, nei nei – Det er bevisst, det er bevisst!

http://t.co/YAGNqwUHh4
Her står en liste over alle de sykdommer og smertetilstander jeg har, litt langt nede i posten v/s av bildet av meg. Jeg sendte bekreftelser på dette til politikeren, i en perm med 139 siders autentiske legeattester: 

Del 2:
http://t.co/m2aE7Wcyxl

REIERTSEN LOVET MEG Å SETTE JOURNALIST PÅ SAKEN – DET VAR ENESTE GRUNN TIL AT JEG TOK HENNE I MOT, SLITEN SOM JEG VAR! 

MEN ETTER BESØKET FORETOK HUN SEG ALDRI NOE SOM HELST! 

PERMEN OG CDene MED CA. 38 SVÆRT SENSITIVE LYDOPPTAK FRA MØTER OG TELEFONSAMTALER MED NAV SOM JEG OGSÅ LA VED FORSENDELSEN TIL POLITIKEREN SOM BEVIS FOR ALLE MINE PÅSTANDER I BLOGGINNLEGG OG FRA VÅRT MØTE, BLE ALDRI SENDT MEG TILBAKE! 

JEG MÅTTE PURRE EN REKKE GANGER, OG ETTER FLERE MÅNEDER KOM PERMEN I RETUR TIL MEG FRA KONSULENT ANITA OLSEN I FREMSKRITTSPARTIETS STORTINGSGRUPPE UTEN EN NÆRMERE REDEGJØRING – OG UTEN CDene! KUN:

«BEKLAGER SENT RETURNERTE PAPIRER!»

Kommentarer til innstilling fra Nav Forvaltning fra juristen som endelig tok min sak etter at jeg ufrivillig hadde levd på og under minste sosialhjelps norm i hele 5 år – og enda!:


JURK ønsker å presisere at medlemmer i folketrygden som er for syke ti
l å ta arbeid og for øvrig oppfyller lovens vilkår, har et rettskrav på uførepensjon.


Det er ikke opp til forvaltningens skjønn om klager skal tilkjennes uførepensjon eller ikke.

Det fremstår som dypt urettferdig at klager, som åpenbart er ute av stand til å ta arbeid på grunn av sin helse, skal leve på sosialhjelp (…)
http://t.co/ivDnxXirsC

 

Siste represalier fra Nav:

Nøyaktig den 29 hver måned bruker jeg å få livsopphold fra Nav Nordstrand! 

Så jeg ringte dit kl. 11:15 torsdag 29.08.2013, bare for å sjekke om at alt hadde gått feil som vanlig.

Det hadde det!

«Ingen utbetalinger til deg i dag»! – «Nei, aner ikke hvorfor»!

Jeg sendte krass melding til både sosialsjef Bente Løken, ny saksbehandler som jeg hadde fått uten at jeg visste det – (ble informert i samme tlf.samtale) og til avdelingsleder Anette Jørve Ingjer!

Jørve skriver mail tilbake til meg samme dag, uten unnskyldning, forklaring eller noe som helst, at mitt livsopphold vil bli satt inn på min konto «i morgen» – altså fredag – i dag!

Derfor reiser jeg til Storo senter kl. 15:30 (jeg har altså kronekort som det ikke går an å sjekke saldo på over tlf) for da vet jeg at pengene uansett har gått inn! Men de er ikke der verken før eller etter 16:00!

Ikke etter 17 heller! Og ikke etter 18!

Jeg skulle bl.a hente blodtrykksmedisin som jeg var gått tom for i dag! Men nei!

Jeg står der fullstendig uten mat og penger, hjemme er heller ikke mat, bare 4 bokser bønner – og da tuller jeg ikke!

Jeg må gå og tigge smaksprøver fra ferskvarediskene og late som jeg skal kjøpe noe, og rappe et rundstykke som folk tar med til maten på en av restaurantene, for hadde jeg tatt medisinen (den andre) jeg hadde og måtte ta akkurat da på tom mage, hadde jeg ligget og vridd meg i smerter!

Nå kommer pengene selvsagt ikke inn før over helgen – og det er lenge til!


Men dette er tale om gjengjeldelser!

Jeg har nylig klaget på Fylkesmannens såkalte «sluttvedtak» og anklaget sosialtjenestens aktører – deriblant Jørve for mordforsøk.

Saken tok Hartvedt – rådgiver hos Fylkesmannen hele ET ÅR å behandle!

Hun ga da sosialtjenesten selv anledning til å pønske ut hvor mye av stønaden jeg varslet om at jeg ikke fikk tilstått i fjor som de ønsket å gi meg nå, enda de i 2012 var vel orienterte om at ambulanse og medisinsk personell hadde vært og sett til meg etter tap av bevissthet, store brystsmerter m.m. på grunn av at jeg til da i 18 dager hadde levd for kun 70 kr. dagen med alle mine sykdommer (15 fysiske diagnoser og smertetilstander) – og de sørget deretter for at jeg måtte leve for samme beløp per dag i hele 12 dager til etter å ha forfalsket min tydelige SKRIFTLIGE (etterprøvbare) bønn om livsopphold til at jeg angivelig skulle ha søkt nødhjelp, samtidig som de fullstendig underslo to legeerklæringer med bekreftelse på at jeg var i behov av langt dyrere kost enn friske mennesker! (Jeg har stempel fra kontoret at de ble levert)!

Derfor har jeg nå reist spørsmål om habilitet!

Mer om dette her:

Oppsiktsvekkende forskjellshåndtering av pasientklager og klager på Nav!
http://bit.ly/19Av1lQ

Bakgrunn for sanksjonene – min klage av juli 2012:

NAV NORDSTRAND SOSIAL – VARSLINGEN AV 19 OG 24.07.2012 SOM POLITIKER LAILA MARIE REIERTSEN LØY OM AT MEDIA SKULLE TA!
http://t.co/3Dx7zKDWNy

 

Deretter:

Fylkesmannen: Vi har ikke mandat til å behandle brudd på taushetsplikt!

http://t.co/CjLZAnGTwz


04.07.2013 – Til Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland vedrørende sosialtjenesten Bydel Nordstrand
http://t.co/sAgin8CMYz

 

Nav Nordstrand sosial – Dokumentfalsk, manipulering og avlivningssatser – og saksbehandler hos Fylkesmannen legger fra seg omfattende varslingssak uten å sikre den nærmere oppfølging, tar sin hatt – og går (slutter)!
http://bit.ly/WoBmZ7
 

13.03.2013: Nav Nordstrand sosial setter liv og helse i fare – som regelen er.
Varsling i autentisk mailrekke med start 07.03.2013 til enhetsleder Bente Løken

http://t.co/9p5HXIZ6Sd


I morgen – mandag 01.09.2013 har jeg vært fire dager uten mat, medisin og penger.


Nav-ansatt døde – Nye Meninger fratok meg ytringsfriheten – igjen!:
http://t.co/zp3fg9YhVe

 

Jeg er Norges Folkefiende nr. 1!: Glem alt av påstått sensur overfor ekstremister og islamkritikere!
 

http://t.co/9aOJrtROE5

Nav Sosial – Lydopptak til politiker avslører grov manipulering av faktiske forhold mot bedre vitende, og vil senere bli lagt ut på Youtube
http://t.co/KHJqn192FB

Jeg har svart «En annen side av saken»:
http://bit.ly/17cVpKL

 

LISTEN OVER ALLE BLOGGPOSTER

http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

september 2013
M T O T F L S
« aug   nov »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 057 andre følgere

%d bloggere like this: