Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Oppsiktsvekkende forskjellshåndtering av pasientklager og klager på Nav!


Når man er prisgitt en sterkere part enn en selv, skal man ikke være avhengig av å krype for hånden som gir en mat.

Det er lovstridig.
Men jeg vet jo av egen erfaring at tilstandene allikevel er slik;
Fasiten – Hvordan sosialhjelpsmottakere langsomt blir tatt livet av, og annen nyttig informasjon
http://bit.ly/QDmTaJ
Som vist og dokumentert via omfattende lydopptak er represaliene de utøver overfor varsling utstrakte og nådeløse, helt opp til det punkt at aktørene med vitende, vilje og samkjørt forsett går inn for å ta liv!:
NAV NORDSTRAND SOSIAL – VARSLINGEN AV 19 OG 24.07.2012 SOM POLITIKER LAILA MARIE REIERTSEN LØY OM AT MEDIA SKULLE TA!
http://t.co/3Dx7zKDWNy
Det er lovløsheten som rår – verken mer eller mindre:
http://bit.ly/vZ5qgK

 

ABAM

«Statens tilsyn med kommunene» fra 2010 er kun skrift på papir, som like godt kunne ha vært skrevet i sand:
NFU 29.01.2010: NFU arbeider for å styrke statens tilsyn med kommunene.
Bare gjennom styrking av tilsyns- og klageordningen, kan en sikre større lovlydighet i kommunenes- og fylkeskommunenes tjenestetilbud.
Stortinget behandler nå statens tilsynsrolle overfor kommunene.
Stortinget gir lovene.

På opplæringsfeltet, sosialtjenestefeltet og helsetjenestefeltet, er det stort sett kommunene, fylkeskommunene og spesialisthelsetjenesten som skal fremskaffe og fordele velferdsgodene som lovverket gir.
Mange har erfart et manglende eller ulovlig tjenestetilbud.

Konsekvensene for enkeltmennesket kan bli svært store når kommunene bryter statlige lover og regler.
http://bit.ly/16VWqe6

 

ABEGGINGG

15.08.2013 – Illusjonen om «den gode samtalen» skrevet av en fagkonsulent i Nav.
Derfra fremhever jeg et meget godt svar til innlegget fra Sissel Klungsøyr, som innleder med å vise til et sitat fra art:
«Det er så mange kriser som skal avverges, så mange søknader som må behandles, så mange telefoner å ta, så mange rapporter som skal skrives. Så mange munner å mette og så få fisk.»
Minner om at NAV har et budsjett på 390 milliarder.
– Å skylde på at det er så få fisk faller på stengrunn.
– Du får NAV-medarbeidere til å høres ut som de barmhjertige samaritaner.
Vi er mange som har helt andre historier å presentere.
Historier som er godt dokumenterte med klare bevis der NAV har trenert, trenert, trenert.
Altså opptrådt som et system for systemet.
– Historier der NAV bevisst har begått tildels grove lovbrudd som blir feid under teppet og arkivert i kategorien «Serviceklager», med pålegg fra høyeste hold om at de skal tas til etterretning, og ikke besvares.

 

NAV

 

Det har vært mye NAV den siste uken etter den tragiske hendelsen på Grorud.
Det burde aldri skjedd og var utrolig trist.
– Men NAV forvalter et lovverk.
Loven er klinkende klar og skal ikke tolkes etter innfallsmetoden.
– Og beklager, Iren Moen.
NAV er ikke den eneste yrkesgruppen som står overfor utfordringer.
Alle, absolutt alle yrkesgrupper må omstille seg og forholde seg til loven og beinharde krav, både fra markedet og fra det offentlige.
Men de går ikke ut i media og klager.
http://bit.ly/127dQCP

 

 

Jeg startet debatt om følgende problemstilling i Vårt Land 17.08.2013, som de slettet etter to dager, med “begrunnelse”:
Hei. Du har tidleare fått sletta eit innlegg. Du går vidare i same gate som det forrige. Eg har sletta også det nye, med navngiving og sterke skuldingar mot enkeltmenenske og ein nær sagt uleseleg tekst, Dersom du framleis vil vere på forumet, må du finne ei heilt anna form.
Helsing
Johannes Morken
Debattredaktør

 

ABETAUS

(Utdrag): For best å kunne gi et eksempel på det fundamentale fravær av rettssikkerhet som mennesker med behov av bistand fra Nav er tvunget til å finne seg i opp til den grad at flere går amok og liv går tapt, vil jeg rett og slett vise et kort utdrag fra Helsetilsynets refs av en lege som var blitt innklaget av en håndfull pasienter individuelt.
Her illustreres det kolossale gapet som eksisterer mellom adekvate lovpålagte sanksjoner overfor lovbrudd begått i tjenesten som viser hvordan normal ivaretakelse av borgeres rettigheter er ment å foregå, versus den totale ansvarsfraskrivelsen og sosialkriminaliteten som med politikerenes vitende og vilje utøves og opprettholdes overfor de Navrammede.
Jeg oppfatter “eksklusiviteten” som rent ut rystende!
Dette er ren diskriminering, en rangering av menneskeverd og et markant og påtakelig skille mellom “verdige” og “uverdige” trengende!:

 

ABILSYN

Vedtak om advarsel
02.11.2010
“I kravet til omsorgsfull hjelp i helsepersonelloven § 4 ligger blant annet at en som helsepersonell skal møte og behandle pasienter med respekt og empati og ivareta deres verdighet og integritet.
Helsepersonell har et selvstendig ansvar for å opptre profesjonelt i pasientrelasjoner og god kommunikasjon med pasienter er en vesentlig del av det å drive legevirksomhet.
Vi understreker at et behandlingsforhold er asymetrisk, hvor helsepersonellet som skal hjelpe får en maktposisjon overfor pasienten som trenger deres hjelp.
Dette gir helsepersonellet et spesielt ansvar for å etablere en kommunikasjon som gir grunnlag for tillit og trygghet i behandlingsforholdet.»
De understreker mot slutten av brevet:

“Statens helsetilsyn forventer at du innretter din praksis i tråd med denne advarselen, og vil i denne sammenheng minne om helsepersonelloven § 57 annet ledd, som lyder:
“Autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning kan kalles tilbake dersom innehaveren til tross for advarsel unnlater å innrette seg etter lovbestemte krav.
http://bit.ly/NmTvkg

 

ABETPEO
Jeg fremhever dette for å vise at her reageres det vitterlig, pasientene (en svært liten gruppe mennesker som har klaget) blir tatt på alvor, de blir hørt, og reelle sanksjoner av ødeleggende format ble faktisk orientert om at kunne anvendes overfor en profesjonell yrkesutøver som hadde utvist bemerkelsesverdig dårlig vurderingsevne – hvilket skapte sterkt ubehag for pasientene der og da.
Men han ødela trolig ikke borgerenes liv på sikt.
For vedkommende ble altså slett ikke gitt frie tøyler til å herje vilt med titusener  – TITUSENER av hjelpeløse mennesker som han bare lystet gjennom måneder og år med ydmykelser, trusler, raljering, manipulering og svada som det bare falt ham inn, mens uttallige klager fra pasientene til rett instans falt på stengrunn eller ble totalignorert mens de ble sykere og sykere.
Overtrampene rammet heller ikke pasientene økonomisk, ei heller deres barn!
Hvor mange lovbrudd er det Nav i så måte har å svare for?!
Ved å sammenlikne saker der fornuft og forsvarlig saksbehandling utøves, blir hesligheten enda større; Nav sosial er en udiskutabel abnormitet skandale, og Regjeringen har providert blankofullmakter til uttallige ignoranter og noksagter med fravær av tilstrekkelig sunn mental ballast som har som sin fremste oppgave å bedrive gjøn med, trakassere og sanksjonere overfor borgere de av ulike «grunner» ønsker å ramme – konsekvensfritt!:

 

ABEGGINGGGG

 

Slik møtes alvorlig varsling om grove pliktbrudd ved Nav – de «Serviceklager» etaten selv lokker mennesker til å streve med å sende inn til dem:
“Vi viser til dine oversendelser av 13 og 14 april med flere klagepunkter både mot Arbeids- og velferdsetaten og mot andre.
I oversendelsene blir det også vist til tidligere oversendelser.
På bakgrunn av sakens opplysninger finner Arbeids- og velferdsdirektoratet ikke å ville kommentere enkelthetene i dine påstander.
Saken anses som avsluttet fra vår side”!
Les mer i posten – På Nav med balltre – Del 2
http://bit.ly/x0cn7n
Informasjon: Manipulasjon, nasjonal kvalitetsstandard, svekket rettssikkerhet og krav til saksbehandling
http://bit.ly/rEmrzj

 

ABELSETILSYN

Utdrag fra min varsling til Helse- og sosialombudet som aldri foretok seg det skapte grann:
Jeg forventer at utreder er kjent med hvilke opplysninger i klagen som vil være relevante for Ombudet å reagere skarpt på.
Jeg ber videre om at Helse- og Sosialombudet må delegere myndighet for behandling av de klagepunkter som Ombudet selv ikke har myndighet til å gå inn i eller håndtere, til øvrige klageinstanser som har mottatt kopi av denne klagen – eller til andre relevante aktører jeg har glemt å oppføre her, for samarbeid som leder til best og hurtigst mulig behandling og effektuering av gode løsninger for meg og min sak da jeg selv ikke er kjent med gangen i dette.
Herunder hører også kravene om at fem personer i Forvaltningen må fratre sine stillinger”.
http://bit.ly/UWJSJI

 

ABETISK

Eldre, syke og funksjonshemmede mennesker, mange av dem med store plager – det være seg fysiske eller psykiske, blir nedverdiget, plaget, hundset og regelrett løyet for av uegnet personell i Nav som både begår selektive brudd på informasjonsplikt, og endatil langt større graverende forbrytelser i den offentlige tjeneste.
Informasjonen fra Sivilombudsmannen som jeg viser et utdrag fra under, er hva mange av de Navansatte aldri orienterer søkerene om.

Denne bevisste og kyniske unnlatelse av å oppfylle lovpålagt tjenesteplikt medfører ofte store belastninger for borgeren, men avstedkommer aldri sanksjoner overfor urederlige aktører i etaten som entusiastisk og uhindret kan utfolde sine nedrigste egenskaper og personlige antipatier overfor søkere i sin selvoppnevnte internjustis av den enkle grunn at de nyter godt av Diplomaters inmmunitet på grunnlag av fravær av inngripen fra politikere og Regjering ved klager!

 

ABMUDSMANN

SOM – Sivilombudsmannen

NAVS PRAKTISERING AV «ÅPENBARE GRUNNER» I FOLKETRYGDLOVEN § 12-5

Utdrag fra s. 3 og 4:
På den annen side kan direktoratet ikke ha vært i tvil om at det som lå til grunn for foreleggelsen herfra først og fremst var FFOs bekymring over at mange funksjonshemmede og syke opplever å møte uforholdsmessig store problemer knyttet til den muntlige og skriftlige kommunikasjonen med Nav, særlig knyttet til temaet utprøving av arbeidsrettede tiltak som vilkår for å få uførepensjon.
Det gjelder kanskje særlig hvis bruker og Nav har forskjellig syn på hensiktsmessigheten av å forsøke eller gjennomføre (ytterligere) arbeidsrettede tiltak.
Selv om det herfra ikke særskilt og uttrykkelig ble bedt om det, hadde det vært ønskelig om Arbeids- og velferdsdirektoratet i svarbrevet hit på en utvetydig måte hadde synliggjort i hvilken grad direktoratet er kjent med dette kommunikasjonsproblemet sett fra brukernes side, og hvorvidt direktoratet eventuelt deler FFOs bekymring over de uheldige konsekvenser denne kommunikasjonssvikten har.
Når direktoratet i svarbrevet hit ikke kom inn på dette kommunikasjonsproblemet, har jeg ingen vanskelighet med å forstå FFOs oppfatning om at brevet 23. juni 2010 ikke ga svar på spørsmålene som var stilt.
Det som lå i FFOs spørsmål var derimot om veileders skjønn fortsatt har tendens til å falle forskjellig ut avhengig av veileders tidligere erfaringsbakgrunn og utdannelse.
Det synes ikke direktoratet å ha svart på.
Som FFOs Rettighetssenter har også ombudsmannen fått telefonhenvendelser fra brukere og brukeres pårørende som gir uttrykk for at det i deres tilfeller overhodet ikke er realistisk å få til «tilstrekkelige individuelle hensiktsmessige arbeidsrettede tiltak» og at Nav ikke vil forstå og ta konsekvensen av det.
Det synes derfor ikke unaturlig at FFO har funnet grunn til å stille spørsmål om Nav i det hele tatt gjør bruk av den muligheten som folketrygdloven § 12-5 gir til å innvilge en bruker uførepensjon uten at vedkommende først har forsøkt å gjennomføre arbeidsrettede tiltak (…)
http://bit.ly/Nb6RR2

 

 

 • Fra “MEMU Internbladet for Nav:
 • MEMU nr 3 08.pdf – oppfølging i nav: den gode samhandlingen – både hva den ansatte og brukeren må gjøre (utdrag):
 • Oppdrag uten oppskrift
 • Oppfølgingsstrategien vår kan nok oppfattes som vag, men noe av poenget er at den skal ha vide rammer, sier Thorgeir Hernes i Arbeids- og velferdsdirektoratet.
 • Vi vil ikke være for spesifikke når det gjelder hvordan en enkelt bruker skal følges opp (…)
 • Hernes er enig i at det ikke er laget entydige retningslinjer for hvilke brukere som skal prioriteres, og hvilke andre som dermed blir nedprioritert.
 • I utgangspunktet har vi ikke sagt noe om hvilke brukere man ikke skal bruke store ressurser på å følge tett opp.
 • I strategidokumentene er det lagt mest vekt på brukere som er eller kan komme i arbeid, og det gir jo visse føringer, sier Hernes (sitat slutt)
Ingen individer som av ulike årsaker er i behov av tjenester for kortere eller lengre tid må verken ses på, omtales eller behandles som brukere og klienter.
Det er et “beleilig” grunnsyn man må til livs.
Det er korttenkt, og favner uheldige assosiasjoner som er med på å fremme ansvarsfraskrivelse og opprettholde avstand via en iskald og upersonlig tingliggjøring av mennesker, og begrepene huser en iboende og avskyelig “rett” til sterilt observerende og vilkårlig håndtering av disse.

 

Aboss bully

To ringe eksempler, vises her – Tapet møtereferat av 29.04.2008 med Nav Nordstrand Trygd (Utdrag):
“Bruker er informert om at hvis hun sier nei til tiltak som NAV arbeid mener er nødvendig og hensiktsmessig, og hun ikke har fysiske/psykiske årsaker som utløser rettigheter ved NAV trygd, kan hun risikere å stå uten ytelser fra både NAV arbeid og NAV trygd.
Bruker uttalte at dette vurderte hun som sanksjoner for varsling om overgrep, og at hun skulle gå til rettssak.
Basismøte avsluttes.
Ja. Så “enkelt” kan altså grovt misbruk av myndighet samt klare lovbrudd kamufleres med få pennestrøk.
Og jeg er en bruker”må vite – ikke en gang etternavnet mitt har de brydd seg med å skrive, for sin tingliggjøring av meg» (sitat slutt).
http://bit.ly/d0Ms37

 

abrticle_office_bully_01

Direktør Saglie, LO, NTL Enkelte utdrag fra noen av mailene jeg har sendt disse m.fl. med oppfordringer til stans av maktmisbruket fra Nav. Del.1. (Utdrag):
Legg godt merke til titlene Raab og Fjeld (som i utgangspunktet til og med har korte etternavn) gjennomgående har valgt og “smykke seg med” her.
Hersketeknikken benyttes som det patetiske virkemiddelet dette vitterlig er, for å opphøye egne posisjoner  der den andre part blir redusert tilsøker stilt overforFungerende Distriktsarbeidssjefog denFagansvarlige“.
Dette bidrar til å gi den lumske rapporten et “løft” i retning av at den vil virke mer troverdig overfor et utrent øye – de som ikke evner og analysere innholdet.
Det som også slår meg akkurat nå når jeg har gjenfunnet dette referatet i juni 2010, er at her fremhever de innklagede aktørene flere ganger blant annet dette:
Vår interesse er å få henne ut i jobb, og det er da viktig å finne ut hvordan en kan forebygge at det skal oppstå konflikter.
Termen “KONFLIKTER benyttes mange ganger i “rapporten”, og jeg har god grunn til og tro at dette har blitt brukt særdeles bevisst. Herunder vil jeg sterkt understreke at de innklagede aktørene i OPT – da Nav-ledelsen beordret meg tilbake til dem etter møtet av 29.04.2008, la særdeles stor vekt på dette angiveligekonfliktbildet” som Raab og Fjeld så feigt oppkonstruerer.
I Rapporten har de altså valgt å benytte seg av termen ”konflikt” hele 10 – TI ganger! (sitat slutt).
http://bit.ly/cxAIYM

abblåst

Vi er først og fremst mennesker, menneskeverdet er ukrenkelig, og videre er vi borgere og innbyggere i dette landet.
Det har Statsminister Stoltenberg selv fremhevet:

“Vi er innbyggere, ikke brukere og klienter:”

http://bit.ly/bpaNlF
Overnevnte post er skrevet for lenge siden, og løftene fra Statsministeren vises at går så langt tilbake som til 2007!
I dag forsøker partiet – gjennom Jons Gahr Støre seg igjen med akkurat samme svada, etter å i hele seks år ha vært inneforstått med at de monumentale løftebrudd Arbeiderpartiet står ansvarlig for, har avstedkommet såpass fatale konsekvenser for titusener av innbyggere i dette landet at det aldri kan gjøres godt igjen!:
Nav-ansatt døde – Nye Meninger fratok meg ytringsfriheten – igjen!:
http://t.co/zp3fg9YhVe
Fra art. om Støre – Et moderne fellesskap på NRK Ytring av 16.08.2013:
Skal alltid være systemkritisk
«Vi må aldri glemme at systemer er til for mennesker, ikke omvendt. Før sto folk med lua i hånda fordi de ikke hadde penger. I dag opplever noen å stå med lua i hånda i møte med systemene. Sånn skal det ikke være. Arbeiderpartiet skal alltid være systemkritisk.
Fellesskapet og velferdsstaten må aldri glemme enkeltmenneskene, aldri glemme at vi er forskjellige med ulike behov, ønsker og drømmer. Vi satser i fellesskap på det sikkerhetsnettet som gir den spenst som skal til for at vi kan ta av i ulike retninger»
http://bit.ly/1cLXwy0

 

AFYLKES

Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Helsetjenester
Du kan be Fylkesmannen vurdere om helsetjenesten har oppfylt sine plikter
Fylkesmannen vil også kunne ta stilling til om ansatte i helse- og omsorgstjenesten har brutt sine plikter slik at det har gått ut over deg.
Dette kan dreie seg om de fleste plikter, blant annet manglende faglig forsvarlighet og brudd på taushetsplikten.
Du ber om dette ved å sende et brev til Fylkesmannen.
Ved særlig grove overtredelser vil Fylkesmannen sende saken videre til Statens helsetilsyn, som blant annet kan gi advarsel til helsepersonell eller fatte vedtak om tap av autorisasjon.
http://bit.ly/11YBSeC
For sammenlikning:
Arbeidsdepartementet Ot.prp. nr. 103 (2008-2009) Om lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen 6.6.2
Krav til forsvarlige tjenester 6.6.2.1
Høringsnotatet:

“Gjeldende lovgivning pålegger ikke sosialtjenesten en uttrykkelig plikt til forsvarlig tjenesteyting”.

http://bit.ly/dHjmVq
Les herunder mine svar til Jonas Gahr Støres:
Den viktigste stemmen
http://t.co/GpCw0IDGgk
Hva som skjer når man klager til Fylkesmannen på sosialtjenestens multiple lovbrudd:

 

abcrossed

Rigmor Hartvedt – min saksbehandler og Rådgiver ved Fylkesmannens kontor, svarer meg på lydopptak når jeg vil diskutere hvorfor mine mange klager på sosialtjenestens multiple brudd på taushetsplikt ikke er behandlet etter nær et år:
«Vi har ikke mandat til å behandle brudd på taushetsplikt!»
http://t.co/CjLZAnGTwz
04.07.2013 – Til Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland vedrørende sosialtjenesten Bydel Nordstrand
http://t.co/sAgin8CMYz
Slik styres Oslo – Del 2:
http://bit.ly/w5K9sm
Oppdelingen av direktoratsenhetene i år 2011 var en slu operasjon, og var ment å være akkurat det!:
«Sosial- og helsedirektoratet er som fagdirektorat og myndighetsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet (…)

Direktoratet har en rekke faste forvaltningsoppgaver, jfr. Delegeringsskriv fra Helse- og omsorgsdepartementet, herunder myndighet til å anvende og fortolke lov og regelverk innenfor sosial- og helsesektoren.

I forvaltning ligger det å administrere og fortolke sosial- og helselovgivningen på vegne av departementene.

 

SIP2009451_PHEAR NO EVIL POLITICS

Forvaltningsrollen innebærer
Informasjon, veiledning og rådgivning
Revisjon og utvikling av regelverk
Tilsynsoppgaver på deler av lovgivningen
Fungere som klageinstans
Behandling av enkeltsaker på noen områder
«Det er forutsatt at Sosial- og helsedirektoratets oppgaver under Arbeids- og inkluderingsdepartementets ansvarsområder skal overføres til NAVdir tidlig i 2008 (…)
Les mer her:
http://bit.ly/vwd4Jw
Helse- og velferdsetaten er avviklet
Helse- og velferdsetaten ble avviklet 31.12.2011.
Oppgavene etaten utførte er overført til Helseetaten, Velferdsetaten og Barne- og familieetaten.
Lenkene under vil ta deg til rett tjeneste i de nye etatene.
http://bit.ly/LCDau1
Helse, – sosial – og eldreombudet i Oslo:
http://www.ombudet.oslo.kommune.no/
Lov- og regelverk
http://bit.ly/xkWBVd

 

ABKONSUL

 • Arbeids- og administrasjonsministerens redegjørelse om modernisering, effektivisering og forenkling i offentlig sektor
 • Dato: 31.01.2002
  President: Inge Lønning
 • Samarbeidsregjeringen har ambisjoner på vegne av offentlig sektor.
 • Fra ord til handling er et langt mer offensivt grep enn et skritt på veien.
 • Det er nå satt i gang en historisk modernisering som skal sette brukeren først og gi den enkelte likeverdige tjenester av god kvalitet.
 • Det gjelder alle velferdstjenester det offentlige har ansvaret for.
 • Det er den enkeltes behov som skal være i sentrum, ikke systemet (…)
 • Brukerne skal føle trygghet for at de får den hjelp de trenger, når de trenger det.
 • Dette handler om respekt og verdighet for den enkelte (…)
 • Oddvard Nilsen (H):
 • Redegjørelsen varsler altså en ny kurs i forhold til hva Arbeiderpartiet så langt har stått for.
 • Den legger nemlig vekt på at forbrukerne også er enkeltmennesker og dermed ulike, og den legger vekt på at landet vårt har ulike områder og at behovene er ulike.
 • Tilbudet vil derfor tilpasses den enkeltes behov, ikke standardiseres gjennom et mylder av sentrale forskrifter som i stor grad har hatt likhet som mål, og ansvarsfraskrivelse som resultat… (…)
 • Redegjørelsen, Fra ord til handling, gir signaler og klare budskap om en langt mer forbrukerorientert politikk. Det skal skje ved å sette nettopp forbrukeren i sentrum.Tjenestene skal tilpasses den enkelte (…)
http://bit.ly/heLrU1
Og så hviler de på sine laubær og innkasserer sin fete lønn, med grundig viten om at de har begått en monumental svadarapport der ikke et eneste ord vil kunne holde vann i praksis.
For Sivilombudsmannen har fremdeles like lite makt i dag 2012 som når denne ubrukelige rapporten ble formulert, og de tause, feige, unnvikende og kalkulerende har overhodet ikke tenkt å forandre på denne for dem beleilige situasjon!

 

Utdrag fra “Kunnskap og makt”:
“En ting er å lage et opplegg for bekjempelse av fattigdom som myndighetene ikke vil/ikke klarer å gjennomføre på grunn av lojalitet til, eller motstand fra, aktører som har interesser i at det ikke blir gjennomført.
Da kan vi med Rule og Weiss si at det ikke er kunnskap ”vi” mangler for å løse problemet, men vilje og/eller makt”
Makt- og demokratiutredningens rapportserie, ISSN 1501-3065 Rapport 12, februar 2000, ISBN 82-92028-12-9
http://bit.ly/95tktn

AETIKKKK

Kommentar til Dumskapens system av prisvinner Heidi Follett
http://t.co/Bn767rXS0p
Nav – Når borgerenes rettssikkerhet må vike, til fordel for pøblers forgodtbefinnende
http://t.co/wAtGCfyqHg
14.03.2013: Nav Nordstrand sosial – Dokumentfalsk, manipulering og avlivningssatser
http://bit.ly/WoBmZ7
13.03.2013: Nav Nordstrand sosial setter liv og helse i fare – som regelen er.                         
http://t.co/9p5HXIZ6Sd

LISTEN OVER ALLE BLOGGPOSTER:

http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

august 2013
M T O T F L S
« jul   sep »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 056 andre følgere

%d bloggere like this: