Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Til Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland vedrørende sosialtjenesten Bydel Nordstrand


abfylkesmannLes også posten:
Fylkesmannen: Vi har ikke mandat til å behandle brudd på taushetsplikt!
http://t.co/CjLZAnGTwz
Til Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland

Oslo 04.07.2013
Jeg sendte Dem en alvorlig varsling over mail i dag, der jeg orienterte om at denne var tilknyttet følgende mail av 26.06.2013.
Da jeg ikke vet hvordan man attacher vedlegg, sender jeg denne her i egen mail, og ber om at De vil være så snill å lese alt under et.
Jeg ber Dem ta affære.
Tusen takk.
Med vennlig hilsen
Jeanine Horntvedt
Oslo 26.06.2013
Til Sosialleder Bente Løken (Nav Nordstrand Sosial, Rigmor Hartvedt – (min saksbehandler og Rådgiver hos Fylkesmannen), med kopi til seniorrådgiver Arnfinn Løvik ved Fylkesmannens kontor:
Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om arbeid, velferd og inkludering
Innst. S. nr. 148 (2006-2007)
Kildedok: St.meld. nr. 9 (2006-2007)
«Komiteen understreker at den som av ulike grunner ikke kan være yrkesaktiv, skal ha den samme selvfølgelige retten til et verdig liv, gjennom ytelser i de universelle ordningene, på et nivå som det er mulig å leve av»
http://bit.ly/gks5jM

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABNAVJ

JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET
11.7.4.3 Skjerpet taushetsplikt for sosialtjenesten og barnevernet
«Av lov om sosialtjenester § 8–8 tredje ledd og lov om barneverntjenester § 6–7 fremgår det at unntakene i forvaltningsloven § 13b første ledd nr. 5 og 6 ikke gjelder for sosialtjenesten og barnevernet.
Dette betyr i korthet at sosialtjenesten og barneverntjenesten ikke kan gi opplysninger til andre forvaltningsorganer om «en persons forbindelse med organet», «avgjørelser som er truffet» eller «lovbrudd».
Man sier at sosialtjenesten og barneverntjenesten har skjerpet forvaltningsmessig taushetsplikt.
Den skjerpede taushetsplikten innebærer at barnevernet og sosialtjenesten ikke kan gi opplysninger til andre forvaltningsorganer uten at det foreligger samtykkeerklæring fra klienten.»

http://bit.ly/16QBHHr

ABFull-fart-for-FNs-tusenaarsmaal_large
Til Løken og Hartvedt
Oslo 26.06.2013

(…) HER FØLGER
MITT SVAR TIL AVDELINGSLEDER ANETTE JØRVE INGJER (V/NAV NORDSTRAND SOSIAL), MED REDEGJØRING FOR VILKÅR HUN HAR SATT FOR AT MIN SAK SKAL KUNNE OVERFØRES MELLOM BYDELENE M.M: (IHT. FLYTTING TILBAKE TIL MITT BARNDOMSHJEM ETTER MAMMAS DØDSFALL)

Anette Jørve Ingjers krav til meg 07.05.2013 om å sende en mail med svar på om (mine ord): sosialtjenestens pågående og multiple brudd på taushetsplikt) (ordrett fra Jørve forts) – «skal de sendes inn til Fylkesmannen som en enkelt sak, eller skal vi sende det som en TILLEGGSOPPLYSNING til den saken – det kan jeg høre med Fylkesmannen om er mulig, i steden for å sende den NYE klagesaken som en EGEN sak?»

Herunder er innbefattet mine innspill til Hartvedt som – nær et år etter at mine klager på sosialtjenesten og samme aktører som her omtalt forelå – av 18, 19 og 24.07.2012 med flere tilleggsmail sendt Fylkesmannen og ledere ved dette kontoret utover i de påfølgende måneder, enda ikke har ferdigbehandlet min sak.
Hvorfor jeg trekker inn Hartvedt vil fremgå av denne innstillingen og klagen som også er et tilsvar på de innklagede aktørers siste innsendelse til Hartvedt med svar på flere spørsmål hun skriftlig stilte dem etter 02.04.2013, uten at noen av partene fant det for godt å sende meg kopi av sosialtjenestens tilsvar.
Først et tilbakeblikk på hva «alle» vet – også de av landets borgere som ikke arbeider i Forvaltningen.
Sosialarbeidere plikter som minstekrav å sette seg inn i det mest grunnleggende av lovverk i LOST m.m. før de «slippes løs» på søkere.
Men selv den enkleste viten om de mest basale plikter for embetsområdet synes ukjent for de ansvarlige, noe som ikke kan bedømmes som reelt da de har hatt sin arbeidsplass i det offentlige i svært mange år:

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABETRUSLEIL

07.01.2011 – Grove lovbrudd på Nav-kontor
«Statens Helsetilsyn bekrefter at det er gjort funn av tildels grove lovbrudd hos et flertall av NAV-kontorene etter fjorårets tilsynsrunde.

Fylkesmannen ser svært alvorlig på disse avvikene som er avdekket her.

Tilsynet i Øksnes ble gjort i november og det ble funnet følgende lovbrudd: (…)

  • Kontoret bryter med hovedregelen om at støtte skal utbetales kontant til bruker.
  • De benytter uforsvarlig lave satser på stønader.
Alle relativt grove avvik, men desverre ikke uvanlige, sier Trones hos fylkesmannens sosial og familieavdeling.
Det sier vel noe om at her er det grunnlag for å følge opp, og vi er vel egentlig veldig fornøyd med at det er kommet tilsyn på dette området (…)
http://bit.ly/16RGo37
ABAILALLL
04.02.2011 – Nav bryter loven

NAV-Brønnøy bryter taushetsplikten og betaler for lite sosialhjelp.

NAV-Brønnøy følger ikke lovens hovedregel om at økonomisk sosialhjelp skal utbetales kontant.

I stedet har de en rutinemessig praksis med utbetaling til kreditorer, slik som strømleverandør og huseier.

Det fører til at man ulovlig tilkjennegir klientforhold, og det er brudd på bestemmelsen om taushetsplikt i loven”

http://bit.ly/12JJ0f0
Sosialtjenestens systematiske avvik og Fylkesmannens fravær av konkret inngripen
http://bit.ly/sa6v67

ABFull-fart-for-FNs-tusenaarsmaal_large
HER VISES I SIN HELHET, NEDTEGNELSE FRA TAPET TELEFONSAMTALE SOM JEG HADDE MED AVDELINGSLEDER ANETTE JØRVE INGJER 07.05.2013 (ca. 3 min. inne i samtalen og ut) VEDRØRENDE AKTØRENES GJENTATTE BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT:

Jørve innleder sekvensen med å gjøre seg dum:
«Den klagen som er inne nå på bruk av § 20 i lov om sosiale tjenester og brudd på taushetsplikt – for da snakka jo vi om i forhold til overføring til St.Hans Haugen hvor jeg sa til deg at alle klagesakene måtte være ferdigbehandla – og så ville du da sjekke med Fylkesmannen om det allerede var en klagesak inne på det med brudd på taushetsplikt?»
Jeg svarer at «det gjør det jo – det er jo fra gammelt av – det er jo fra i fjor og flere brudd utover i år!»
Og SELVSAGT gjør det det! – Det er jo lovbrudd HUN SELV sammen med Marte Lie Albert har effektuert – opptil FLERE GANGER!
I fjor i juli hva gjelder den særdeles stygge varslings- og klagesaken jeg sendte Fylkesmannen med kopi til sosialtjenesten og videre flere makttopper av 18, 19 og 24 juli, og flere brudd på taushetsplikt videre i år, som jeg har gått direkte i rette med henne om tidligere.
Hva mer er – lovbrudene debatteres bl.a i mailgang mellom oss  02.04.2013, samt i tapede og nedtegnede telefonsamtaler som jeg tidligere har sendt Fylkesmannen v/saksbehandler Rigmor Hartvedt i denne pågående klagesaken.
Et lite utdrag fra mailen av 02.04 som jeg sendte Jørve etter at Rigmor Hartvedt ved Fylkesmannens kontor hadde forsøkt å manipulere meg til å tro at klager på brudd på taushetsplikt ikke var Fylkesmannens gebet – og foreslo at jeg således burde trekke disse, hvilket fremgår av tapet telefonsamtale!
Ekstra stygt ble avviket, da Hartvedt visste at jeg nettopp hadde funnet min mor død – hvilket hun spurte meg grundig ut om i samme opptak, og antakelig påregnet hun at jeg var under så stor stressbelastning at jeg muligvis bare ville godta hennes påstander uten å reflektere over dem, hvilket hun jo også fikk helt rett i!:

ABFull-fart-for-FNs-tusenaarsmaal_large

From: Jeanine Horntvedt (emmali1@msn.com)
Sent:
Tuesday, April 02, 2013 2:09:51 PM
To:
anette.jorve.ingjer@bns.oslo.kommune.no (anette.jorve.ingjer@bns.oslo.kommune.no); bente.loken@bns.oslo.kommune.no (bente.loken@bns.oslo.kommune.no); marte.lie.albert@bns.oslo.kommune.no (marte.lie.albert@bns.oslo.kommune.no); Jeanine Horntvedt (emmali1@msn.com)

Oslo 02.04.2013

Jeg viser til telefonsamtale med Anette Jørve Ingjer dagen før påske.

Jeg forsto det slik at hun ønsket å opprette ny sak på min klage av mars 2013 på fortsatte massive og bevisste brudd på taushetsplikten.

Nå har jeg nettopp snakket med Rigmor Hartvedt ved Fylkesmannens kontor, som sier at det ikke er i hennes mandat å behandle slike saker.

Derfor ber jeg om at sosialtjenesten ikke oppretter ny sak på overnevnte, men at dere skal oversende hele min mappe til Nav i Bydel St.Hans-Haugen (…) (SITAT SLUTT)
Men en strek i regningen var vel at siden jeg skriftlig fremla at jeg trakk mine klager på taushetspliktsbrudd og spesifiserte at det ble gjort nettopp på bakgrunn av Hartvedts uttalelser, så hadde altså Jørve næringsvett nok til å maile meg tilbake at uttalelsen fra Hartvedt ikke medførte riktighet!:
From:  Anette Jørve Ingjer (anette.jorve.ingjer@bns.oslo.kommune.no)
Sent: Tuesday, April 02, 2013 2:47:10 PM
To: ‘Jeanine Horntvedt’ (emmali1@msn.com)
«Det stemmer ikke slik Fylkesmannen sier at de ikke har mandat til å foreta vurdering på slike saker. Slike saker omhandler § 21 i Lov om sosiale tjenester i Nav og Fylkesmannen er endelig klageinstans også i slike saker. » (sitat slutt)

Litt senere konfronterte jeg Hartvedt med hennes falsum i tapet telefonsamtale (lik som den første), og ba om hennes stilingstittel og orientering og svar på om hvor lenge hun hadde vært ansatt hos Fylkesmannen.

Hartvedt nektet å oppgi begge deler overfor meg, men i brev jeg mottok senere, fremgår at hun attpåtil er RÅDGIVER der!

ABFull-fart-for-FNs-tusenaarsmaal_large

(Telefonsamtalen med Jørve forts):

Jørve (så slu): Ja men jeg må få en skriftlig bekreftelse fra deg på at den ANDRE klagesaken som dreier seg om det samme .. eller vil du at vi skal sende den OGSÅ til Fylkesmannen –  Da blir det to LIKE saker inne på en måte, da…
Jeg svarte at jeg ikke forsto hvorfor Fylkesmannen ikke bare kunne behandle de to siste bruddene på taushetsplikt (av i år 2013) i samme klage (men slå ned på hvert og et av dem, siden gjentatte brudd på loven går i straffeskjerpende retning og regnes som bevisste handlinger) og refererte spesielt til det ene bruddet på taushetsplikt begått av annen ansatt mens Albert var på ferie – men som Jørve vitterlig sto som vedtaksansvarlig for – og GODKJENTE!

Jørve forsøkte kun å bagatellisere dette faktum og avbryte meg ved å legge opp til drøfting av helt annet tema – at «det var naturlig at det ble en annen person som saksbehandlet når Albert var på ferie»…

Jeg hentet henne inn igjen, ved å presisere at problemet mitt var at Jørve IGJEN godkjente brudd på taushetsplikt – nå fra ANNEN saksbehandler!
Jørve forsøkte da til alt overmål å legge hele byrden over på omtalte saksbehandler for overtrampet som hun måtte begripe at hun ikke ville komme seg unna med, og svarer panisk:
«Hvilket brudd på taushetsplikt? Hvilket brudd… Hva er det brudd …Det er en ANNEN saksbehandler som har fatta vedtaket» …
Jeg: «Ja, og han fattet at pengene skulle gå direkte til kreditor og det er TULL!
Jørve går så langt fra inn og legger seg flat hva angår lovbruddet hun igjen står ansvarlig for å ha effektuert, og avleder:
«Ja. Men den klagen du har inne – skal vi fortsatt sende den som en EGEN klagesak til Fylkesmannen, eller er det godt nok for deg at vi BEHANDLER allerede det som har med brudd på taushetsplikt å gjøre»?
Jeg: «Ja men når dere har begått flere brudd på taushetsplikt og dere gjør det samme om og OM IGJEN, så må dere jo få sparken?!!»
Jørve overser igjen glatt bevisføringen hun vet at ligger i min kommentar og som kan bekreftes per lydopptak og fra dokumenter.
Hun gjør standhaftige forsøk på å spille dum, og atter avleder hun realiteter med tåkelegging:
«Fordi at vi har jo anledning til det etter –  jeg vet jo at du sier det, og det sier du og det skriver du i mailene dine, men vi bruker jo lovverket til lov om sosiale tjenester i Nav – og hvis du går inn på nettet og leser da paragraf tjue, og tjueen, så har sosialtjenesten anledning å sende sosialhjelp direkte til kreditor».
Jeg: «Men du vet jo også at begrunnelsen jeg har gitt fra tidligere brudd i fjor fra juli og i det hele tatt, at dere ikke hadde anledning til det! Dere hadde overhodet ikke noe i bunn der å dokumentere, altså å bevise hvorfor dere var i deres fulle rett til det!
Og da sa du at «nei det stemmer det, jeg skal gi beskjed til din nye saksbehandler om at det ikke skal skje igjen»!
Og allikevel så skjedde det – igjen, igjen, igjen og igjen»!

ABAFRAUD

Jørve: «Men det som har med § 21 å gjøre det er hos Fylkesmannen nå og blir behandla.
Og den som du har klaget på nytt igjen på, den med strøm – å sende strøm direkte til strømleverandør, det blir på en måte det samme!
Det omhandler det samme prinspielle grunnlaget – at vi sender sosialhjelp, til en annen enn deg! «
(Her blir jeg så stresset at jeg rent overser den røde tråden i manipuleringen Jørve utsetter meg for – igjen.
Altså implisitt: – «Hva er vitsen med at du varsler om hvert enkelt brudd på taushetsplikten når et eller fler brudd på denne «går for det samme» – om vi bryter loven en eller åtte ganger, så faller det kun under det samme «prinsipielle grunnlaget» – det er ikke så viktig å konkretisere hvert eneste enkelt brudd og klage det inn, og mer er det ikke å si om den saken)!
Jeg svarer: «Men blir ikke lovbruddet da enda større, når dere bare fortsetter å gjøre samme tingen enda jeg har klaget på det, enda du selv har innrømmet – «ja det er feil, det skal ikke gjenta seg»?!
Jørve svamler videre: «Men det er ikke feil det jeg sa til deg i JULI – det var at jeg kan gi beskjed til Marte om at hun sender det direkte til deg, det er det som vi VANLIGVIS har gjort, men vi HAR anledning etter § 21 å sende sosialhjelp. Nå har vi ikke fått svar på Fylkesmannsaken enda, men…
Jeg: «Dere hade jo 14 dager på dere å besvare alle spørsmålene som Fylkesmannen stilte dere nå»!
Jørve: «Mm»!
Jeg: «Hvor lang tid har det gått fra hun krevde det»?
Jørve: «Nei det har de fått svar på»! (???)
Jeg: «Nei, jeg har ikke mottatt noen kopi på at dere har svart på det»!
Jørve – en sosionom som jeg vet at har arbeidet minst fem år i tjenesten og attpåtil er leder for et team ved kontoret, agerer som hun er nyansatt – og det fullstendig uten relevant yrkeskompetanse!
Hun raljerer:
«Nei vi har ikke fått beskjed av Fylkesmannen at det skal sendes kopi til deg om de tingene»!
Jeg (forferdet): «Jeg skal da – jeg er da PART I SAKEN, jeg skal da få kopi av hva det er som skjer!
Og jeg har det på at det er snart en måned siden hun sendte dere inn flere klare spørsmål om hvorfor dere – altså dere skulle besvare en rekke spørsmål!

HAR dere sendt tilbake og svart på det»!?
Jørve (tydelig nervøs): «Du kan godt få kopi av det, det er ikke no problem, det er ikke no problem i det hele tatt»!
Jeg: «Men burde jeg ikke jeg få det i utgangspunktet som part i saken eller har jeg ikke krav på det»??
Jørve: «Altså det brevet fra Fylkesmannen da ber de om innhenting av supplerende opplysninger og så har vi omgjort det ene vedtaket slik at du har fått penger til – 850 til kontaktlinser, og 450 til sko…
Jeg: «Jajajaja. Det er jo ikke DET hovedsaken handler om»!
Jørve: «Nei men nå går jeg bare punkt for punkt gjennom det hun har spurt om. Og så er det det de strøm, husleie og telefonrestanser du har hatt tidligere som vi har lagt … eh men jeg kan sende deg kopi av det, brevet ække no problem å sende kopi av!»

Jeg gjentar: «Så dere – ja eller nei: Hadde dere i utgangspunktet plikt til å sende meg det som part i saken – ja eller nei?!»
Jørve: «Altså det er TILLEGGSOPPLYSNINGER som Fylkesmannen trenger for å …
Jeg: «Ja men du behøver ikke GJENTA dette, jeg er ikke evneveik, jeg FORSTÅR det! Nå vil jeg ha et klart JA eller NEI – hadde dere plikt å sende meg kopi av det, ja eller nei»!

Jørve: «Ja. Nei men jeg kan ikke SVARE deg på det akkurat nå, jeg! For at det står ikke no i det brevet her at det skal sendes til deg»!
ABFull-fart-for-FNs-tusenaarsmaal_large

Jeg: «Ja men DU kjenner jo Forvaltningsloven! Du er jo vitterlig SJEF for en hel avdeling der, er du ikke det»!
Jørve: «Jo»!

Jeg: «Ja. Så på DET grunnlaget ber jeg om et klart ja eller nei på det spørsmålet»!

Jørve: «Ja. Men det får du IKKE»! Men – hvis…

Jeg: «Du har PLIKT til å svare meg på det, det står i en eller annen lovparagraf jeg også har SENDT dere, og som du også er veldig veldig klar over»!

Jørve: «Mm. Men i forhold til den klagen, så …
Jeg: «Hallo?! Respekterer du ikke hva jeg sier til deg?! Bare overkjører du meg og begynner på noe helt annet»?
Det stemte.

Jørve fortsetter kun å overse både meg og henvisningen jeg ga til de plikter hun har å overholde i henhold til lovverket, og responderer:

«I forhold til den klagesaken, ønsker du at vi da fortsatt skal sende inn den som en enkelt sak? Det er sånn jeg forstår det»!
Jeg: «Det er FLERE SAKER, dere brøt taushetsplikten to ganger til»!
Jørve: «Ja. Fordi vi kan godt sende en type tilleggsopplysninger at i ETTERKANT av det så har vi også sendt til andre enn til Horntvedt»…

Jeg: «TO ganger – og det til MANGE FLERE kreditorer»!

Jørve: «Ja. For da kan vi sende det som en TILLEGGSOPPLYSNING til den saken, det kan jeg høre med Fylkesmannen om er mulig, i steden for å sende den NYE klagesaken som en EGEN sak»! Men jeg må VITE fra deg – eller så må vi sende en helt egen…
Jeg: «NEi, NEi»
Jørve: «Nei – det vil du ikke»!
Jeg: «Nei»!
Jørve: «Men kan du skrive en mail til meg på det da, sånn at jeg har det skriftlig i fra deg»...
Jeg: «HVA skal jeg skrive der»?
Jørve: «Du må skrive at du ikke ønsker at det skal være en enkel ny klagesak, men»…
Jeg: «TO»!
Jørve: «Ja to klager – men at det inngår som en del av den klagesaken som allerede er inne! Og så sender VI en tilleggsopplysning til Fylkesmannen, om alle de datoene hvor vi har sendt til andre mottakere enn til deg».
Jeg: «Ja».

Jørve: «Men da må du skrive det skriftlig, sånn at vi kan sette den klagen i «EX»
og så kan jeg også sende bekreftelsen med til Fylkesmannen på hvilke datoer vi har sendt ytelsene til andre»!
Jeg: «Ja, og begrunne det, selvfølgelig».

Jørve: «Begrunnelsen er i vedtakene, men jeg kan sende kopi av vedtakene»!
Jeg: «Begrunnelsene» er jo bare svada, dere har jo bare tatt noen standardformular og svart for dere! Dere har jo ikke gitt noen ordentlig begrunnelse som Fylkesmannen KREVER at dere skal gi! Den må dere være så snill å gi nå! For den FINNES IKKE! Men dere kan PRØVE dere!»
ABFull-fart-for-FNs-tusenaarsmaal_large

Jeg fremhever standardsvar fra Helsetilsynet og Fylkesmannen vedr. avvik begått av sosialtjenesten:
«Videre er enkelte søknader om nødhjelp avslått med begrunnelse i at søker burde hatt tilstrekkelige midler til livsopphold uten at søkers konkrete situasjon er kartlagt og vurdert»
«Økonomisk stønad etter lov sosiale tjenester i Nav skal sikre at alle har tilstrekkelige midler til livsopphold (…)
Hvor stønadsbehovet er ulikt, må også ytelsene være forskjellige. Kommunen har et betydelig rom for skjønn når det gjelder ytelsens nivå og art.
Dette skjønnet innskrenkes imidlertid av lovens krav om at tjenesten skal være forsvarlig og av formålsbestemmelsen i loven. De konkrete vurderingene som kommunen har lagt til grunn ved utmålingen av stønad må fremgå av vedtaket (…)
Søknader skal avgjøres ut fra en konkret og individuell vurdering av den enkeltes hjelpebehov.
Søknader kan ikke avslås kun med henvisning til at søker har inntekter over fastsatte satser, og stønadsbeløp kan heller ikke kun fastsettes i henhold til standardiserte satser.«
(Samtalen forts): Jørve avventer lenge. Så sier hun: «Men hvis du ikke sender den – for i forhold til overføring så får vi ikke gjort det før vi har de» …
Jeg svarer: «I dag er det 7 mai og jeg har bursdag dagen etter, og vil da sette meg ned og sende det du spør etter over mail.»
Jørve svarer at det velger jeg selv, men at det er forutsetningen for å overføre saken til St- Hans Haugen.
Samtalen avsluttes.

ABABABCOOL

Jeg har ikke hatt krefter til å gå igjennom opptaket og arbeide med dette før nå
Kopi av Jørve og Alberts tilsvar til Fylkesmannen i april i år var meg i hende få dager etter per brevpost, og «fakta» de påberoper seg i saken er forfalsket til det ekstreme.
De har overhodet ikke hensynstatt min bevisføring som jeg for lengst har fremlagt i mine klager (Fylkesmannen ved Rigmor Hartvedt har og mottatt flere bevisopptak for lengst, på CD jeg sendte henne per postgang).
De nedtegner atter falsk forklaring til Fylkesmannen med massive utelatelser av sakens etterprøvbare fakta (som jeg også i de tidligere klagene har fremhevet) – og med forsett, stiller de meg i et ufortjent dårlig lys under viten om at dette vil ramme meg hardt siden Fylkesmannen i alle tidligere år har tatt alle svindlerenes «innstillinger» som absolutter!
Dette står som oppsiktsvekkende graverende.
Lydopptakene som eksisterer og som Hartvedt har mottatt, attesterer forbrytelsene begått i tjenesten, samt bekrefter meget tydelig at falsumene lovbryterene har servert i samtlige av sine «innstillinger» er utført i den hensikt «at skade nogen» i lovens forstand.

ABEFINGERS

Hartvedt lovet meg spesielt (i tapet telefonsamtale) at hun ville høre gjennom hele det sjokkerende lydopptaket med Marte Lie Albert der hun gjør uttalte forsøk på å mislede og manipulere meg, hvilket skriftlig er nedtegnet direkte, ved siden av bildet av en opptaker:
NAV NORDSTRAND SOSIALKONTOR 29.08.2012 – TAPET TELEFONSAMTALE MED MIN NÅVÆRENDE SAKSBEHANDLER MARTE LIE ALBERT:
http://t.co/KHJqn192FB
Derfor leder mine tanker hen på at her muligens kan være en «gjensidig forståelse» mellom Hartvedt (som selv er sosionom slik hun vitterlig opplyste meg om i en av våre telefonsamtaler) og sosionomene ved Nav Nordstrand.
Er noen inhabile?
Har de studert sammen?
Omgåes de i samme vennekrets?
Er de i slekt på noen måte?
Jeg vet ikke, dette er bare spørsmål fra min side og ikke påstander, men jeg har sterkt behov for å spørre og få dette på det rene, fordi jeg vanskelig kan tro at løgner så åpenbare som det lovbryterene ved Nav Nordstrand fremsetter i sine «innstillinger» ikke ville våges nedtegnet på papiret til overordnet instans uten at et visst «sikkerhetsnett» ligger til grunn, da deres multiple falsum uomtvistelig er etterprøvbare med mine oppsummeringer av faktiske forhold som attesteres via flere lydopptak som er sendt til Hartvedt.
Derav kan deres falske påstander til Fylkesmannen medføre sanksjoner som bøter, tap av tjenesten og fengselsstraff for aktørene, HVIS overordnet myndighet skulle komme til å gjøre jobben sin som fordret etter lovverket!
(Presisert lenger ned i dette tisvaret under henvisning til):
9.17 TJENESTEFEIL OG MISBRUK AV OFFENTLIG MYNDIGHET – AVSKJED AV EMBETSMANN: Ot.prp. nr. 8 (2007-2008)
HER SKAL JEG HJELPE BÅDE HARTVEDT OG DE INNKLAGEDE AKTØRERS HUKOMMELSE LITT PÅ VEI, OG HENVISE NOEN FÅ RELEVANTE UTDRAG FRA MAILGANG SENDT KOPI AV TIL FYLKESMANNEN I SAK, HVA ANGÅR DE PÅSTANDER SOM FREMGÅR AV OVERNEVNTE ORIENTERING:

Til Marte Lie Albert Oslo 09.10.2012

Du er meget vel klar over at du og Anette Jørve Ingjer med full determinasjon har begått eksplisitte lovbrudd, hva gjelder å utpine alvorlig syk person på minste nødhjelps norm i en hel måned. (Juli 2012). Jeg regner med at deres øverste sjef som i flere år har hatt overoppsynet med at alle forbrytelser dere har utført i offentlig tjeneste mot meg vedlikeholdes, enda er Vildgun Steinhaugen:

Sosialkontorets projisering  – Tapet telefonsamtale med sosialleder Vildgun Steinhaugen

http://bit.ly/AuljKL

Dette valgte dere å gjøre (og Steinhaugen fikk kopi over mail), (OBS- JEG INNSKYTER – HER KAN DET GODT VÆRE AT STEINHAUGEN VAR SLUTTET OG LØKEN HADDE TATT OVER, DET VISSTE JEG IKKE) –  trass i innleverte legeerklæringer der legen svært tydelig fremhevet at jeg med mine sykdommer er i sterkt behov av dyrere kosthold enn «vanlig» for ikke å bli sykere enn det jeg allerede er!
Dere underslo materialet dere hadde tilgang på i egen «avgjørelse» – både fra meg og legen, og påstod mot bedre vitende at ingen opplysninger var kommet til som skulle tilsi annet enn at jeg kun var i behov av 70 kroner dagen for å overleve – i en hel måned!
Dere ble skriftlig – over mail, opplyst om at den lovstridige handlingen dere begikk hadde forverret min helsetilstand alvorlig, og at ambulanse hadde vært her.
Allikevel ble ikke avgjørelsen endret!
Dere har lenge vært orientert om en aldeles horribel livs- og helsesituasjon, som dere kun har valgt å bidra til sterkt å forverre.

Man setter ikke et menneske som ufrivillig har vært tvunget til å leve hele fire år på minste sosialhjelps norm med den omfattende viten dere hadde i bunn om min alvorlige helsesituasjon, til å leve for 70 kroner dagen i en hel måned.

Man gjør det ikke uansett!

ABFull-fart-for-FNs-tusenaarsmaal_large


Du skriver bl.a i mail til meg av 08.10.2012 som følger kopi av under:

“Jeg ser også at du har levert alle strøm fakturaene dine. (Det var hele tre uker siden)!

Jeg må be deg om fullmakt til å ringe Hafslund og Kredinor, for å vite hvor mye du skylder (…)

Dersom du ikke ønsker at jeg ringer dit, må jeg be om at du ringer dit selv.”

– Men Marte Lie Albert – Du har allerede kontaktet dem!

Bekreftelsene på at du har brutt taushetsplikten atter en gang med absolutt forsett og nå har kontaktet både Kredinor og Hafslund uten min viten, har jeg på opptak fra telefonsamtale med begge institusjoner da jeg selv ringte dem, uvitende om din agering – (Kredinor ved Benedikte 05.10.2012) og Hafslund i dag ved Marianne Høyer!

Benedikte kunne fortelle meg at du hadde ringt Kredinor 03.10.2012 og forhørt deg om inkassosakene, og understreket at stengningsfristen av strøm var 18 oktober – hvilket du var blitt orientert om. (DETTE BEKREFTES PÅ TAPE)

– Av stor viktighet for meg å vite og siden jeg er syk og ting tar tid – men denne sentrale informasjonen hadde du utelatt i mailen du sendte meg!

Høyer sa at du hadde kontaktet Hafslund 03.10.2012 (altså samme dag) for å forhøre deg om regningene, men at de hadde valgt å ikke gi deg informasjon og henvist deg videre til Kredinor!

Så hvorfor later du her som om du ønsker å innhente fullmakt fra meg for å kunne kontakte de respektive institusjoner?

From: marte.lie.albert@bns.oslo.kommune.noTo: emmali1@msn.comDate: Wed, 10 Oct 2012 11:21:05 +0200Subject: SV: Strøm og TT kort

Hei!

Det stemmer at jeg har kontaktet dem, men har ikke kunnet få den informasjonen jeg trenger i forhold til saken din.

Av den grunn etterspør jeg fullmakt til å få tilsendt faktura, for å unngå stenging av strømanlegget ditt. Du har selv sagt at det har vært vanskelig å ha fokus på dette tidligere, på grunn av din sykdom, og derfor ønsker jeg å avlaste deg med å innhente nødvendig dokumentasjon.

Vi har i tidligere samtaler fått bekreftet muntlig fra deg, at vi kan garantere, samt sende beløp direkte til både Kredinor og Hafslund.

Jeg anså dermed at det å kontakte dem nå, ikke var brudd på taushetsplikten. Jeg beklager dette.

Jeg ble ikke informert om dato for stenging, men du skriver nå at dette er 18. oktober, og da anser jeg dette som en hastesak. Jeg ber derfor om rask tilbakemelding fra deg.

Med vennlig hilsen Marte.
ABFull-fart-for-FNs-tusenaarsmaal_large
Til Marte Lie Albert Oslo 14.10.2012

Du er overmåte feig, grovt kalkulerende og sterkt manipulativ, det skal du ha!

Dine overordnede har som alltid plukket ut den “beste”, en tro og lojal tjener av en lang rekke lovbrytere som har gått under betegnelsen “saksbehandlere” i denne godt og vel 4-års perioden jeg ufrivillig har vært på sosialen.

Du tar ikke to øre for å forfalske en dypt graverende realitetskontekst for å sette deg selv i et godt lys, og herunder bagatellisere dine/kontorets stadige grove og bevisste brudd på taushetsplikt.

Du skal angivelig ha kontaktet mine kreditorer “for å avlaste meg ved å innhente nødvendig dokumentasjon” som du anfører i din mail til meg av 10.10.2012!

Forut: “Du har selv sagt at det har vært vanskelig å ha fokus på dette tidligere, på grunn av din sykdom”


Måtte du og dine kumpaner til syvende og sist få den straff dere fortjener, og da med henblikk på det lovverk jeg har tatt med utdrag fra i mine mange henvendelser til kontoret.

Fra din mail av 08.10.2012 som er gjengitt nederst i denne forsendelsen:

“Jeg må be deg om fullmakt til å ringe Hafslund og Kredinor, for å vite hvor mye du skylder.”

Du trodde nok at jeg var for syk og sløv til å følge med på hva som foregikk som alltid, det var jeg egentlig, men denne gangen spilte tilfeldigheter inn – som var på min side.

Jeg oppdaget faktisk hva det var du egentlig hadde gjort!

I mailen fra meg av 09.10.2012 konfronterte jeg deg med at jeg hadde blitt gjort oppmerksom på at du allerede hadde kontaktet kreditorene uten min viten – og det allerede 03.10.2012!

10.10.2012 svarte du meg, fullstendig blottet for anstendighet i mail som er gjengitt under:

Hei!

Det stemmer at jeg har kontaktet dem, men har ikke kunnet få den informasjonen jeg trenger i forhold til saken din (…)

Med vennlig hilsen Marte.

Ditt tilsvar gir overhodet ingen mening, du begår intet mindre enn ansvarsfraskrivelser av bibelske proporsjoner
og legger deg på en bagatellisering som er så stygg at du burde få fyken på dagen!

Videre – Det eksisterer overhodet ingen muntlige bekreftelser fra meg på at dere kan kontakte mine kreditorer, annet enn en SKRIFTLIG bekreftelse på at dere kunne sende det svært høye beløpet på over kr (…) direkte til dem – på grunn av størrelsesordenen!

Jeg regnet med at et såpass høyt beløp aldri ville utbetales noen mottakere av sosialhjelp direkte uansett årsak!

UNDER, FREMKOMMER HVA REALITETENE EGENTLIG DREIER SEG OM – OG DET SKRIFTLIG

Der fremkommer at Jørve Ingjer også kontaktet mine kreditorer UTEN MITT SAMTYKKE! (…)


Hvorfor kontaktet du kreditorene og ulovlig oppga klientforhold, angivelig uten å en gang å ta rede på om når endelig stengning var satt til – som du selv påstår at du ikke gjorde i mailen til meg!

Hva kom ut av de samtalene?

Hva hadde du forventet å oppnå ved å ringe dem uten å ha innhentet samtykke fra meg først?

Hva var agendaen?


Fant du det herunder ikke essensielt under din embetsplikt å ta rede på stengningsdato for strøm i denne kalde perioden når du i samme mail til meg ga inntrykk av at du besitter en såpass angivelig “rørende omtanke for mitt velbefinnende”?!

Anser du overnevnte for å være en type informasjon som den andre part vil bære ansvaret for å uoppfordret gi til deg? (…)

http://bit.ly/18LsKU9

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABECECILIE

Utdrag fra min mail til Albert 24.07.2012:
(…) Så vil jeg sterkt understreke at jeg har betalt alle strømregninger som jeg er pålagt å betale, når midlene har blitt utbetalt meg.

Dere har imidlertid, som vist i siste klage jeg sendte inn på dere av 19.07.2012 – også omtalt tidligere i denne søknaden, brutt både loven og avtalen med meg, og de siste måneder sendt oppgjøret direkte til strømleverandør – IGJEN – selv etter at Anette Jørve Ingjer i tapet telefonsamtale med meg for et par tre måneder siden innrømmet denne feil begått og lovet at hun både skriftlig og muntlig ville rette feilen opp og besørge at lovbruddet ikke ville ta plass en gang til!

Allikevel skjer det!

Sosialtjenestens ulovlige overformynding av meg der dere lenge sendte innbetaling direkte til strømleverandør, opphørte altså etter gjentatte henvendelser fra meg – i utgangspunktet for ca. over et år siden.

Dere jævles enda med meg, det ser ut til å ha gått sport i dette for lengst!

Jeg på min side, har oppfylt min del av avtalen og ansvaret! (…)

Selv etter at jeg atter en gang i overnevnte mail hadde orientert dere om det fullstendig åpenbare –  at dere har begått OG fremdeles begår alvorlige lovbrudd bl.a på taushetsplikt, klarer du å begå det absolutt menneskelig umulige!

Du velger å sende økonomisk hjelp til siste strømregning på ca. 909 kroner som jeg søkte om – direkte til strømleverandør (innkommet til kreditor 21.09.2012!)
UTDRAG FRA VEDTAK AV 17.09.2012 MED SAKSNR: 2012/04435

DET ANFØRES PÅ SIDE 2 UNDER “ALTERNATIV MOTTAKER”:  ETTER LOV OM SOSIALE TJENESTER I NAV § 21 KAN SOSIALTJENESTEN SENDE SOSIALSTØNADEN DIREKTE TIL KREDITOR “HVIS DET PÅ GRUNN AV SÆRLIGE FORHOLD MÅ ANTAS AT STØNADSMOTTAKEREN IKKE VIL BRUKE STØNADEN I SAMSVAR MED VILKÅR SOM ER FASTSATT (JF. § 20), KAN DET VEDTAS AT SØNADEN HELT ELLER DELVIS SKAL GIS I FORM AV VARER OG TJENESTER”. FOR Å SIKRE AT STØTTEN TIL STRØM BLIR BENYTTET TIL FORMÅLET SENDES PENGENE DIREKTE TIL HAFSLUND”

– DU HAR OVERHODET IKKE DRØFTET ELLER SPESIFISERT HVA DISSE “SÆRLIGE FORHOLD” ANGIVELIG SKAL DREIE SEG OM, HVILKET OGSÅ UTGJØR LOVBRUDD SOM BLIR SETT SVÆRT ALVORLIG PÅ AV FYLKESMANNEN!

FOR – DE EKSISTERER IKKE!
JEG HAR ALDRI – OG JEG GJENTAR ALDRI, BRUKT PENGER TIL STRØM TIL ANNET FORMÅL!
DET SKAL DU I SÅ MÅTE VÆRE SÅ GOD Å MOTBEVISE HVIS DU ER UENIG – OG DET VET BÅDE DU OG JEG AT IKKE VIL VÆRE TILFELLET!
I stedet for å ta mine store helseproblemer på alvor, ta en telefon eller sende en mail for å minne meg på at jeg faktisk hadde glemt å levere inn strømregningene jeg spesifiserte i mailen overfor mens jeg sto midt oppe i kritisk livs- og sykdomssituasjon som jeg beskrev for dere til fulle i klagen til Fylkesmannen som dere mottok kopi av 19.07.2012, og der fremkom at ambulanse hadde vært her, har du forholdt deg helt taus.
Også om dine brudd på taushetsplikt.
Da benyttet du deg i stedet av grov manipulering (overnevnte forespørsel til meg om fullmakt enda du allerede hadde kontaktet instansene uten min viten) (…)
Siden fristen for stegning av strøm permanent er satt til 18 oktober 2012 er det tydelig at pengetransaksjonen nå haster.
Jeg har derfor ikke tid til å erfare mer maktmisbruk, så hvis dere har bestemt dere for å j*vles videre med meg og kommer til å trenere fremdriften ved å sette dere ned og forfatte nytt vedtak på at dere ønsker å overkjøre mitt ønske som alltid, og formynde meg fordi dette ligger innbakt i deres syke innavlede internjustis der dere mener dere urørlige, så må dere bare fortsette med deres forbrytelser i offentlig tjeneste og sende pengene direkte til strømleverandør straks, slik at jeg slipper stengning
Rettsapparatet vil ta seg av dere etterhvert (…)
Les også mailrekken vedr. overnevnte som tok plass mellom Albert og meg av 16.10.2012 og som også ble sendt Fylkesmannen for behandling sammen med mine to klager av 19 og en av 24.07.2012 (og alle ovrige mail vist her) som jeg minner om at jeg avklarte med Arnfinn Løvik ved Fylkesmannens kontor at måtte behandles under et! (Her et av svarene fra Albert):

ABFull-fart-for-FNs-tusenaarsmaal_large

From: Marte Lie Albert (marte.lie.albert@bns.oslo.kommune.no).
Sent: Tuesday, October 16, 2012 10:53:27 AM
To: Jeanine Horntvedt’ (emmali1@msn.com)

Jeg lager nå et vedtak på strøm, og innvilger deg pengene som overføres direkte til ditt kronekort. Overføring skjer i morgen, fordi kjøringen i dag allerede har vært.

Heretter vil strøm ytelser og husleie ytelser overføres direkte til deg, og jeg vil ikke ringe Hafslund eller Kredinor uten ditt samtykke.

Mvh,
Marte
Informasjonen er også samlet i følgende bloggposter for lettere gjennomgang:
14.03.2013: Nav Nordstrand sosial – Dokumentfalsk, manipulering og avlivningssatser –  og saksbehandler hos Fylkesmannen legger fra seg omfattende varslingssak uten å sikre den nærmere oppfølging, tar sin hatt – og går (slutter)!
http://bit.ly/WoBmZ7
13.03.2013: Nav Nordstrand sosial setter liv og helse i fare – som regelen er.
http://t.co/9p5HXIZ6Sd
Jeg understreker sterkt at ironien i mitt overnevnte tilsvar: «så hvis dere har bestemt dere for å j*vles videre med meg og kommer til å trenere fremdriften ved å sette dere ned og forfatte nytt vedtak på at dere ønsker å overkjøre mitt ønske som alltid, og formynde meg» – var samme genre jeg benyttet meg av i klagesaken som Fylkesmannen mottok av 24.07.2012 som enda i skrivende stund ikke er ferdigbehandlet – vi skriver 17.06.2013!
Jeg siterer ordrett hva jeg skrev der og: (Limt inn der, var min mail til Albert av 12.07.2012 – og jeg anførte at jeg forventet at Fylkesmannen hadde lest klagen (e) fra meg i sin helhet):

“Hvis det er tilfellet at dere har gyldig krav på å betale husleiene for juni og juli direkte til Boligbygg under spesielle omstendigheter som tyveri av borgerens penger og da ikke til meg, så har du tillatelse til å gjøre det, slik du spurte etter”
(sitat fra klagen jeg sendte over mail slutt).


Selvsagt eksisterer der intet lovverk i denne gate!


Men de innklagede aktørene våget uansett med dødsforakt å forfalske de faktiske forhold og ta mine fortvilte tilbakemeldinger fullstendig ut av sin kontekst – også DER, for å beskytte sine egne interesser og stillingsposisjoner ved på papiret å bedyre overfor Fylkesmannen at faktum (trass den åpenbare ironien jeg bedrev – åpenbar for selv den største IDIOT å begripe) dreiet seg om at jeg var en «vanskelig klient som vitterlig hadde gitt dem skriftlig tillatelse til å utbetale ytelser direkte til mine kreditorer!»
Jeg minner om:
9.17 TJENESTEFEIL OG MISBRUK AV OFFENTLIG MYNDIGHET – AVSKJED AV EMBETSMANN: Ot.prp. nr. 8 (2007-2008) 
Om lov om endringer i straffeloven 20. mai 2005 nr. 28 mv. (skjerpende og formildende omstendigheter (…), og offentlig myndighet)
9.17.2 Gjeldende rett
Straffeloven 1902 § 120 rammer offentlige tjenestemenn som gir et offentlig dokument et uriktig innhold, for eksempel ved å anføre en usannhet i en protokoll.
Skyldkravet er forsett.
Straffen er tap av tjenesten eller fengsel inntil tre år.
Dersom tjenestemannen har handlet i den hensikt å skaffe seg eller andre uberettiget vinning, er straffen fengsel inntil seks år.
http://bit.ly/ax9MxC
ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABECECILIE
Les også mail fra meg til Løken, Hartvedt m.fl. av 14 og  – Til Løken m.fl. av 20.03.2013
Til Fylkesmannen og saksbehandler Arnfinn Løvik Oslo 06.02.2013
Klagesak – Gjelder min opprinnelige varsling og klage til Fylkesmannen av 19 og 24.07.2012 – avslag livsopphold og forfalsket vedtak som medfører at søker med multiple sykdomstilstander blir holdt på 70 kroner dagen i nær en hel måned (som så ofte tidligere), samt tilleggsklagene som fulgte min opprinnelig varsling og som var relatert til dem – en av 15.10.2012 og to av 16.10.2012: Grove brudd på taushetsplikt (…)
VEDTAKET FRA ALBERT OG INGJER av 24.07.2012 – SISTE SIDE:
“Etter sosialsenterets vurdering foreligger det ikke særlige rimelighetsgrunner som tilsier at stønad til nytt livsopphold bør innvilges etter § 19.
“Sosialtjenesten anser ditt behov for opphold i juli dekket med nødhjelp på 70 kroner dagen (…) (sitat slutt)
Jeg legger til: NÅR DE SKREV DETTE, VAR DE INFORMERT OM AT MIN HELSETILSTAND HADDE FORVERRET SEG MARKANT, AT JEG 17 JULI BESVIMTE, VÅKNET MED BRYSTSMERTER, KASTET VOLDSOMT OPP, OG AT AMBULANSEN KOM.

ABFull-fart-for-FNs-tusenaarsmaal_large

Til Hartvedt og innklagede – 09.02.2013

Til Fylkesmannen og saksbehandler Arnfinn Løvik Oslo 06.02.2013
07 og 08.03.2013 (mange mail)
11.03.2013 – Viktig e-postutveksling mellom Albert og meg, der jeg  innleder:
Fra ditt siste svar til meg (under) av 8 mars 2013, som er «redegjørelsen» over mitt foregående spørsmål i mailrekken om hvorfor akkurat du mener deg hevet over lovverket og krever/setter som vilkår for å dekke en husleie, at jeg må skrive under på fullmakt slik at du kan tilkjennegi mitt klientforhold.
Jeg spurte om begrunnelse, den følger:

(…) Begrunnelsen vår for å be deg om fullmakt, er at sosialtjenesten ser at du i løpet av det siste året har unnlatt å betale husleie tre måneder; juni og juli i fjor, og mars i år. Vi ønsker å sikre ditt boforhold, og vil vite at ytelsen dekker tiltenkt formål; husleie.

Litt bakgrunn først:
I min hovedklage på dere av 19.07.2012 (deres avslag og dokumentfalsk som er påklaget med flere tilleggspunkter og innstillinger er fremdeles under behandling hos Fylkesmannen), viste jeg til følgende på slutten:» (sitat slutt) og meget etterprøvbar redegjørelse fra meg fulgte, som Albert & Ingjer forfalsket i sin «innstilling» til Fylkesmannen!

(Her fulgte min oppdatering for Albert, på hele den reelle konteksten for hvorfor jeg søkte livsopphold – med påfølgende avslag som kulminerte i min varsling til Fylkesmannen av 19 og 24.07.2012. Jeg redegjør også her for mailen jeg sendte Albert 03.07.2012)
11.03.2013 – til Løken, Hartvedt og maktapparatet forøvrig: Varsling – Dere har igjen satt liv og helse i fare – trass informasjon gitt dere om alvorlig forverret helsetilstand.
02 og 03.04.2013 – mailrekken mellom Ingjer og meg vedr. Hartvedts påstand der jeg viser til flere brudd på taushetsplikt, og refererer til Hartvedt som sa at det ikke lå i Fylkesmannens mandat å behandle brudd på taushetsplikt (vist et lite utdrag fra tidligere i denne mailen).
08.04.2013 fra meg til Jørve.
Utdrag :
DOKUMENTFALSK OG ULOVLIG TILKJENNEGIVELSE AV KLIENTFORHOLD
Jeg viser til telefonsamtale tidligere i dag kl. 09:05, og avventer fremdeles mailen du lovet å sende meg med navnet på aktøren som forfalsket navnet på saksbehandler i vedtaket med saksnr: 2013/01748, og hadde satt ditt navn på vedtaket i stedet for sitt eget, der vedkommende også begikk brudd på taushetsplikten og ulovlig tilkjennega klientforhold til to av mine kreditorer (Sak – STRØM).
Du påstod at det ikke var du selv som hadde forfattet vedtaket, da du hadde gått ut i ferie 16 mars og ikke hadde vært på kontoret før i dag 8 april.
Dette ønsket jeg bekreftet av enhetsleder Bente Løken, og du lovet at Løken ville sende meg denne over mail.
Uansett er det mer enn underlig at Anette Jørve Ingjer som kontrollsjekket «vedtaket» tilsynelatende ikke fanget opp dokumentfalsket. Det står ikke til troende!
Jeg ser på dette som atter en kreativ måte for dere å operere på, for å trumfe gjennom lovbrudd og slue gjengjeldelser som et ledd i uttallige utmattelsesteknikker overfor meg, og underbygger overnevnte ved å sitere en passasje fra en av mine klager til Fylkesmannen (saksbehandling pågår nå) av 06.02.2013. (Verifiserbart via opptak av telefonsamtalen jeg hadde med Anette Jørve Ingjer):
«JEG LA T.O.M. VED TIL DEM (OG DETTE BLE STEMPLET VED SOSIALKONTORET) JOURNALARKET  FRA MIN DAVÆRENDE FASTLEGE DR. THORN DER HAN SKREV AT STØNADEN IKKE MÅTTE DELES OPP, OG JEG HADDE TIL OG MED TATT DETTE MUNTLIG I FLERE TELEFONSAMTALER MED INGJER SOM KAN LESES UT FRA MIN AVSKRIFT AV LYDOPPTAKENE BESKREVET I KLAGENE AV 19.07.2012 DER JEG FREMHEVET FOR INGJER AT DEN LANGVARIGE OPPDELINGEN AV MITT LIVSOPPHOLD VAR FRAVEKET FOR NÆR ET HELT ÅR SIDEN,  SIDEN INGJER PÅ ALLE MÅTER FORSØKTE Å LATE SOM DE HADDE RETT TIL FREMDELES Å OVERFORMYNDE MEG OG SENDE ØKONOMISK STØNAD DIREKTE TIL MINE KREDITORER!
INGJER SKYLDTE SÅ PÅ AT DET VAR MIN NYE SAKSBEHANDLER MARTE LIE ALBERT SOM «IKKE HADDE RUKKET Å FÅ MED SEG DETTE» MEN AT HUN SKULLE «SØRGE FOR Å RETTE DET OPP SLIK AT DETTE IKKE SKJEDDE IGJEN»!  (skrevet av rett fra lydopptak og lagt inn i klagen til fylkesmannen av 19.07.12)
(SITAT SLUTT)
ABFull-fart-for-FNs-tusenaarsmaal_large

Det står således heller ikke til troende at selv den største av alle idioter som er ansatt ved sosialtjenesten, ville foretrekke å begå alvorlige lovbrudd fremfor å sikre forsvarlighet – da bevissthet rundt ulovlig tilkjennegivelse av klientforhold og andre alvorlige avvik er noe av det første en lærer om på profesjonsstudiet.
Det første dokumentet man må skrive under på ved ansettelse i bl.a sosialtjenesten, er da også erklæringen om taushetsplikt:
NAV – Erklæring om taushetsplikt vedrørende opplysninger fra Aa-registeret

“Det følger av forskrift om arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret § 15 at enhver som i medhold av forskriften får opplysninger fra Aa-registeret har taushetsplikt etter arbeids- og velferdsforvaltningsloven § 7, jf. forvaltningsloven §§ 13-13e.

Brudd på taushetsplikten kan straffes med bøter eller med fengsel inntil seks måneder, se straffeloven § 121 (…)
http://bit.ly/Zv4b5t
From:
Jeanine Horntvedt (emmali1@msn.com)
Sent:
Wednesday, July 18, 2012 7:01:17 PM
To:
postmottak.sosialsenter@bns.oslo.kommune.no; Jeanine Horntvedt (emmali1@msn.com)
Oslo 18.07.2012
Til Fylkesmannen hvis det går så langt (og hvis det atter en gang vil være forvaltningens yndling og «faste kontakt» Snorre Førli som saksbehandler, belyser jeg følgende):Jeg minner om tidligere fravær av opplysningsplikt overfor meg i deres tidligere uforsvarlige avgjørelser i sosialtjenestens favør, der De ikke bare satte gale datoer, men også sprett springende gale årstall fra der De kun refererte et par korte passasjer fra alle mine argumenter og konkluderte med at avgjørelsen i min disfavør var endelig:
Men denne gangen vil klagen tas videre til Sivilombudsmannen som jeg på egen hånd har funnet ut at jeg vitterlig har rett til!
Saken vil offentilggjøres i media og på blogg.
Dette til ren orientering.
Nav Nordstrands åpenlyse og ustraffede lovstridige behandling av meg over svært mange år, vil ta livet mitt alt for tidlig.
(Jeg innskyter – Denne klagen er skrevet over flere dager, og den var nesten ferdig i går – tirsdag 17.07.2012 da jeg besvimte.
Deretter fikk jeg et kraftig illebefinnende med oppkast og brystsmerter og måtte ringe 113.
To menn fra legevakten kom med ambulanse og tok prøver. Jeg følte meg for svak til å være med dem ned til Legevakten, men min sønn hadde da kommet og ble hos meg).
Sosialtjenesten har med dette skriftlig tillatelse fra meg om å ringe Legevakt for å få bekreftet utrykningen.
KLAGE PÅ VEDTAK SAKSNR. 2012/03323 av 12.07.2012 – undertegnet og evt. også behandlet av rus- og psykiatrikonsulent Anette Jørve Ingjer i stedet for min saksbehandler Marte Lie Albert da sistnevnte ikke har undertegnet vedtaket.

Klagen gjelder:

Min søknad av 02.07.2012 om LIVSOPPHOLD m.m. til min nåværende saksbehandler Marte Lie Albert med utfyllende tilleggsopplysninger
sendt fra meg natt til 12.07.2012 over mail  til samme saksbehandler, har heller ikke denne gangen verken blitt vurdert eller behandlet etter LOST, gjeldende lover, underliggende lovkrav, etiske retningslinjer eller rådende forskrifter (…) (sitat slutt) 
ABFull-fart-for-FNs-tusenaarsmaal_large
From:
Jeanine Horntvedt (emmali1@msn.com)
Sent:
Tuesday, February 12, 2013 4:40:00 PM
To:
fmoaalov@fylkesmannen.no (fmoaalov@fylkesmannen.no); marte.lie.albert@bns.oslo.kommune.no (marte.lie.albert@bns.oslo.kommune.no); marit.gunnes@bns.oslo.kommune.no (marit.gunnes@bns.oslo.kommune.no); anette.jorve.ingjer@bns.oslo.kommune.no (anette.jorve.ingjer@bns.oslo.kommune.no); postmottak.sosialsenter@bns.oslo.kommune.no (postmottak.sosialsenter@bns.oslo.kommune.no); vildgun.steinhaugen@bns.oslo.kommune.no (vildgun.steinhaugen@bns.oslo.kommune.no); fmoapostmottak@fylkesmannen.no (fmoapostmottak@fylkesmannen.no); Jeanine Horntvedt (emmali1@msn.com)
Til Fylkesmannen og Arnfinn Løvik Oslo 12.02.2013:
Tillegg til klage med heading:
«Mitt tilsvar på Nav Nordstrands innstilling til Fylkesmannen av 16.01.2013 med Vår ref: 2012/03544 til Fylkesmannen»
Nå har jeg vært ute og postet skjemaet omtalt i følgende brev som jeg der la ved, og som jeg ber om at også Fylkesmannen leser inn i min pågående overnevnte klagesak da dette vil være av stor relevans for de kontinuerlige gjengjeldelser og slue taktikker som sosialtjenesten opererer med for å utmatte meg optimalt.

Når disse hagler så tett som de har gjort – (nærmere belyst i klagene til ham med mine tilsvar av 06 og 09.02.1013 (sendt over e-post) på sosialtjenestens innstilling), så regner de nok med noen fulltreffere.

Men denne gangen forregnet de seg altså kraftig.

Dette er hva jeg i siste liten og ved ren tilfeldighet fant ut midt oppe i min sterkt forverrede livs-og helsesituasjon:

ABFull-fart-for-FNs-tusenaarsmaal_large

Til Boligkontoret i Bydel Nordstrand og Husbanken                                  
Oslo 12.02.2013

Vedlagt, er kopi av purringen som sosialtjenesten sendte meg av 30.01.2013, samt skjemaet fra Husbanken som der er fylt ut.
Innleveringen er således innlevert rettidig da der sto frist til i dag.
Jeg sender denne med postgang før kl. 16:00, da jeg oppdaget fristen litt sent og ikke rakk å komme innom sosialkontoret for personlig innlevering.

Samtidig denne dagen har jeg gjenfunnet skjemaet som Husbanken tidligere hadde sendt meg, og jeg har nå i tillegg sendt dette direkte inn til institusjonen i svarkonvolutten som der var vedlagt.
Men det var helt tilfeldig at jeg rakk å registrere at fristen var satt til i dag!
Sosialtjenesten er grundig kjent med de monumentale belastninger de har påført meg gjennom de siste fire og et halvt år, og vet at jeg sitter opp til mønet med uåpnet post og inkassokrav.
Jeg er så syk og utslitt at konsentrasjonen har blitt sterkt svekket, og viktige gjøremål og frister kan gå meg hus forbi.
Kun på grunn av at jeg satt og så over de siste alvorlige klagene jeg nylig har sendt inn til Fylkesmannen med krav om avgang for seks aktører ansatt ved sosialkontoret på min MSN – post, kom jeg ved ren tilfeldighet til å klikke meg inn på mailen fra min nåværende saksbehandler Marte Lie Albert som jeg hadde i bakhodet at inneholdt en eller annen frist langt frem i tid.
Ganske riktig.
Der informerer hun meg om at fristen for meg å sende inn underskrift til Husbanken, var 01.03.2013!
Men det er jo løgn!
For når jeg så dette, lurte jeg på hvor skjemaet var, og husket tilfeldigvis hvilken bunke jeg hadde lagt dette uåpnet i.
Således oppdaget jeg at fristen Albert hadde satt var gal, og at fristen gikk ut i dag!
MERK: Utskrift av mailen fra Albert, er vedlagt dette brevet og søknadsskjemaet som bevis.
Man klarer IKKE å “ta feil” av svært viktige opplysninger med konkret svarfrist når man har det hele oversiktlig foran seg og kun har forfattet TRE linjer for gjennomgang å se over!
Min påstand er således at dette er gjort med forsett, for å ramme meg ytterligere!
For i brevet av 13.01.2013 (Jeg innskyter – jeg mente 30) står også at min økonomiske sosialhjelp ville kunne bli STANSET hvis ikke skjemaet ble levert inn rettidig!
Denne orienteringen om pågående slue operasjoner foretatt av en hevngjerrig og uprofesjonell etat, vil også sendes Fylkesmannen sammen med klagene som nettopp har gått inn på dere!
Jeg ber om at dere sender Husbanken kopi av denne orienteringen.
Det gir jeg herved fullmakt til, og underskriver denne varslingen personlig.
Med hilsen
Jeanine Horntvedt

781d3-flyingpig

LOV 1999-05-21 nr 30: Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven)
Art 11. 1. Konvensjonspartene anerkjenner retten for enhver til en tilfredsstillende levestandard for seg selv og sin familie, herunder tilfredsstillende mat, klær og bolig, samt til stadig bedring av sine leveforhold (…)
Vedlegg 6. Den internasjonale konvensjonen om sivile og politiske rettigheter med protokoller
Del II
Art 2.
Hver konvensjonspart forplikter seg til:
a.
Å sikre at enhver, hvis rettigheter og friheter etter denne konvensjon blir krenket, skal ha adgang til effektive rettsmidler, uansett om krenkelsen er foretatt av personer som har handlet i offentlig tjeneste,
c.
Å sikre at de kompetente myndigheter tar en klage til følge dersom den er funnet å være berettiget.
http://bit.ly/Z2tU2n
ABFull-fart-for-FNs-tusenaarsmaal_large
Jeg er for sliten til å lete meg frem til enda et vedtak fra Albert der også fremgår at hun har brutt taushetsplikten atter igjen utover det jeg allerede har beskrevet i år, men jeg forventer at sosialtjenesten er så behjelpelige med å lete det frem.
Så krever jeg at samtlige brudd på taushetsplikt som fremgår at bare gjentar seg med jevne mellomrom vil straffes etter gjeldende lovverk – hvert eneste av dem!
Jeg har herved besvart det jeg ble pålagt av Jørve å sende skriftlig for at min sak skal overføres Bydel St.Hans Haugen.
Se også min søknad til dere 14 juni (omtalt i headingen)
Jeg ber om at denne får en snarlig behanding da jeg er i sterkt behov av alle punkter som der fremkommer at jeg søker hjelp til.
Deretter kan dere overføre saken til Bydelen jeg nå bor i.
Hartvedt:
02.04.2013 lovet De meg (i tapet telefonsamtale) å ferdigstille alle mine klager til Dem på sosialtjenesten «i løpet av «neste uke», spesielt det punkt jeg her avslutter mitt tilsvar med.
Det er her De også svarer – 8 minutter inne i opptaket etter at De har fortalt med at «De sitter med saken nå» og jeg spør om De ikke har mulighet til å slå ned på lovbruddene:
«Ikke når det gjelder hvem de har sendt pengene til, det kan jeg ikke behandle. Og heller ikke det som går på utbetalingshyppighet og den nødhjelpen du fikk!
Så det jeg nå behandler, det er hvorvidt du fikk tilstrekkelig med midler i juli i fjor.
Så det er det vi står igjen med, da. Men jeg kommenterer det som sagt»!
Vi drøfter taushetsplikt og jeg spør om flere brudd på denne kan legges inn i pågående sak.
De svarer 14 minutter inne i samtalen: «Hvis det er samme som du har klaget på tidligere så fører forsåvidt det ikke dette noe fram da – i og med at vi ikke kan behandle det her»!
Jeg svarer at LOVEN jo er sånn at det både er fengsel og bøter for lovbruddene, men De råder meg faktisk da til å kontakte JURIST for dette – «Når det gjelder brudd på taushetsplikt»!
Når jeg ber Dem om å skrive et notat til sosialtjenesten hva angår det De har påstått – at det ligger utenfor Fylkesmannens mandat og behandle varsler om brudd på taushetsplikt, svarer De at dette er noe jeg må gjøre selv!
ABFull-fart-for-FNs-tusenaarsmaal_large
Så råder De meg ratt i samme slengen til å TREKKE KLAGEN!:
«Du bør jo egentlig trekke den klagen skriftlig da!»
Jeg svarer: «Hvis jeg TREKKER klagen skriftlig nå så kan jo ikke Sivilombudet behandle den heller?!»
De sier: «Det er jo DITT valg da!
Men hvis du sender den hit, så får ikke vi gjort noe mere med den.
Og vente kanskje et halvt år på at vi skal si at vi ikke får gjort noe mere med den, det er kanskje ikke så hensiktsmessig»!
(Dette iht til vår drøfting om å få overført min sak til Bydel St.Hans-Haugen hvilket ikke kunne gjøres før alle pågående klagesaker var ferdigbehandlet).
De rådet meg igjen til å kontakte Jurist hva angår lovbruddene!

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABECECILIE

Herunder minner jeg igjen om Jørves svar til meg over mail som jeg har presisert i dette tilsvaret tidligere:
«Det stemmer ikke slik Fylkesmannen sier at de ikke har mandat til å foreta vurdering på slike saker. Slike saker omhandler § 21 i Lov om sosiale tjenester i Nav og Fylkesmannen er endelig klageinstans også i slike saker. » (sitat slutt)
DE MANIPULERER MEG ALTSÅ TIL Å TREKKE KLAGENE PÅ BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT MOT BEDRE VITENDE, OG DET SAMTIDIG SOM DE TIL ALT OVERMÅL VISSTE AT JEG NETTOPP HADDE FUNNET MIN MOR DØD – HVILKET VI SNAKKET MYE OM I INNLEDNINGEN AV VÅR SAMTALE!
Videre opplyser De meg at De vil behandle min sak raskt nå, siden jeg har ventet så veldig lenge!
21 minutter inne i samtalen spør jeg Dem om jeg kan forvente et svar/avgjørelse fra Dem innen 14 dager, og De svarer at ja det kan jeg!
Det vil jeg tro at var brevet De sendte sosialtjenesten senere samme måned, hvor De ba om utvidede svar.
Deretter har jeg ikke hørt noen verdens ting fra Dem!
Videre, sendte verken De eller de innklagede meg kopi av sitt tilsvar til Dem!
Hovedanliggendet var altså at etaten forfalsket min søknad om nytt livsopphold  i juli 2012, de tok verken hensyn til hva jeg selv skrev, eller min lege, og utposjonerte meg kun nødhjelp i to omganger, selv etter deres viten om radikal forverring av helsetilstand med ambulanse hjem.
Mitt krav var at vedtaket måtte omgjøres og jeg bli tilstått utbetaling av satsen LIVSOPPHOLD for tidsrommet!
Saken er nå voldsomt trenert, og De fortalte meg vitterlig i samtalen at det var DETTE De ville behandle!
Selv ikke etter at siste tilsvar fra sosialtjenesten ble sendt Dem – kraftig forsinket i mai der innklagede aktører fortsetter å sable meg ned, fortier essensielle momenter og fremheve seg selv i en gjennomgående falsk forklaring som De vet at vil medfølge straffeansvar da De sitter med flere lydopptak som beviser mine påstander, har De ikke forfattet en beslutning!
Jeg har ikke hørt noen verdens ting fra Dem !
Jeg ber om en umiddelbar respons.
Et infamt «glemt» å behandle søknad om sko i juli i fjor, var det eneste innklagede aktører nå anførte og konsentrerte seg om i sin seleksjon av «omgjøring» i denne særdeles stygge overgrepssaken som har bidratt til å forverre mine allerede eksisterende sykdommer kraftig, og som vil være med på å forkorte min levetid betraktelig! (samt innvilget øk. hjelp til kontaktlinser – hvilket jeg også søkte om i juli i fjor).
DERFOR ØNSKER JEG Å RESOLUTT KLARE OPP I PÅSTANDEN OM «HUKOMMELSESTAP» (søknaden er for lengst sendt Hartvedt som kopi – MERK dato!) DETTE ER HVA ALBERT PÅ DET TIDSPUNKT «GLEMTE» Å BEHANDLE, I DEN EKSTREMSITUASJON JEG STO I!:
ABFull-fart-for-FNs-tusenaarsmaal_large
Oslo 11.07.2012 Hei, Marte.
Under har jeg limt inn ditt tilsvar til meg på mailen fra meg som vises under der igjen.
I går var jeg personlig på sosialkontoret og leverte hele 10 dokumenter, bl.a alt du etterlyste.
Jeg spesifiserer:
1. ark fra Nordea, som viser at jeg ikke fikk ut hele Grunnstønaden som opprinnelig er på ca. 630 kroner.
Begrunnelsen var at de trakk et par beløp som overskytende var betalt meg for legebesøk når jeg fikk frikortet i år.
Dette mener jeg at ikke er lov, de pengene har jeg som syk betalt legen, og skal ha igjen når jeg har betalt for mye.
Men de ga seg ikke. Der vises der at jeg kun fikk beholde kr. 365,06.
Nesten halvparten av pengene gikk omgående til kontaktlinsevæske og akutt mat da jeg hadde sluppet opp for alt, inkl. sanitærartikler og rengjøringspreparater til huset.
Det er m.a.o «ingen» mat igjen nå (…)
Jeg har hovnet kraftig opp i føtter og ankler nå, en kombinasjon av dårlig og utilstrekkelig kosthold og utslitte sko med avrevne remmer som ikke sørger for nødvendig støtte til bena når jeg går.
Jeg fikk som kjent avslag fra sosialkontoret på min søknad om sommergarderobe.
Jeg har funnet et par helsesko med god støtte på salg til halv pris – kr 450 som jeg må kjøpe nå akutt.
Der er lagt ved et skriv fra min forrige fastlege, med påbud til sosialtjenesten om å oppheve daværende oppdeling av mitt livsopphold der han understreker at mine sykdommer krever et dyrere kosthold enn vanlig er.
(Nav er kjent med at de ga meg avslag på min søknad om forhøyet grunnstønad.)
Sosialtjenesten ignorerte legen fullstendig på det tidspunkt.
Først etter langt flere nye måneder ble oppdelingen stanset.
Jeg ber om å få hele livsoppholdet utbetalt i en skjerv og ikke oppdelt, da situsjonen jeg står i ikke er min feil.
En oppdeling hver uke vil være katastrofal for min nåværende livs-og helsesituasjon da jeg har mange utgifter som skal besørges, ikke bare til mat (…)
Skoene må jeg kjøpe.
Telefonregningen må betales,Kr 1750, 17.
Politianmeldelsen av tyveriet er lagt ved. Jeg håper den holder. Jeg visste ikke at de stengte kl. 15:00, derfor ordlyden i denne. Jeg trodde de var oppe til 20:00
Hvis det er tilfellet at dere har gyldig krav på å betale husleiene for juni og juli direkte til Boligbygg under spesielle omstendigheter som tyveri av borgerens penger og da ikke til meg, så har du tillatelse til å gjøre det, slik du spurte etter. Giroene er lagt ved.
Selvangivelse 2011 er lagt ved – 2 ark
Skatteoppgjør 2011 er lagt ved – 1 ark.
Utskrift av likningen 2011 er lagt ved – 1 ark
Jeg er svært svært dårlig nå, og det er grunnen til at det har gått såpass mange dager fra jeg søkte til jeg klarte å innlevere dokumentasjonen du spurte etter.
Jeg håper du klarer å sette penger i alle fall til livsopphold inn på kronekortet mitt i dag.
Jeg har ingenting av mat eller andre livsnødvendigheter.
Jeg understreker igjen at pengene hadde jeg, alt jeg har har skrevet at jeg trenger hadde jeg penger til, men de ble altså stjålet.
Jeg ligger på etterskudd med mange livsnødvendigheter fra før som nevnt i min opprinnelige søknad under her, og ber om å få livsoppholdssats fra dagen jeg søkte.
Jeg ber om individuell vurdering ut fra de konkrete og faktiske forhold, som fordres i loven.
Som kjent for deg, så har Regjeringen understreket at minstesatser kun er en mal, og at sosialtjenesten har stort spillerom for å innvilge beløp av den størrelsesorden som må til for å sikre et hvert individ forsvarlig livsopphold, helse og livskvalitet samt at man skal kunne delta i sosialt samvær.
Det har jeg ikke vært sikret de siste fire år.
Tusen takk.
Mvh
Jeanine Horntvedt (sitat slutt)
ABFull-fart-for-FNs-tusenaarsmaal_large
ALBERT & INGJER VISSTE SÅLEDES AT JEG ATTPÅTIL – MED MIN SVÆRT DÅRLIGE HELSETILSTAND, MÅTTE TA KOSTNADEN FOR SKO AV NØDPENGENE DE VALGTE Å UTPOSJONERTE MEG I STEDET FOR LIVSOPPHOLDET JEG HADDE SØKT – OG DET I TO OMGANGER, TRASS LEGEERKLÆRING PÅ AT DETTE IKKE MÅTTE GJØRES!
17.O7.2013 BLE AMBULANSE TILKALT!
I MAI 2013 VELGER LOVBRYTERENE KUN Å KONSENTRERE SEG OM Å OMGJØRE AVSLAGET PÅ SKO OG KONTAKTLINSER FRA JULI 2012 I STEDET FOR Å TILSTÅ MEG DET FULLSTENDIG ÅPENBARE I MIN SØKNAD – LIVSOPPHOLDET DE NEKTET MEG DA!
AKTØRENES IGNORANSE OG BEVISSTE TILSLØRING AV SAKENS REALITETER SOM DE HAR NEDTEGNET I DOKUMENTER VED Å DREIE FOKUS VEKK FRA EGNE LOVBRUDD OG OVER MOT PÅSTÅTTE NEGATIVE SIDER VED MEG VED Å FARE MED ETTERPRØVBAR LØGN, FORDRER INTET MINDRE ENN BØTER OG FENGSELSSTRAFF!
DERES «REDEGJØRING» ER ET HÅN OG EN SKANDALE, OG JEG KREVER DEN BEHANDLET SOM SÅDAN!
Hartvedt – I vår telefonsamtale av 02.04.2013 spurte De meg inngående ut hvordan det lå an med uføresaken, om Advokat var inne i bildet, og gangen i dette. Hvor langt var saken kommet, når forventes ferdigbehandlet osv.
Jeg var så satt ut at jeg villig vekk svarte deg på alt du spurte etter.
Men så syntes jeg at det begynte å skurre mer enn godt er, og ville vite hvorfor De stilte alle disse spørsmålene – var de relevante for det vi her diskuterte: Brudd på taushetsplikt?
Først i dag når jeg går i gjennom dette her, er tanken at De kan ha handlet på Jørve og sosialtjenestens vegne for å få svar på de spørsmål disse etterlyste, og som jeg påklaget kraftig i kagen De fremdeles behandler – av 19.07.2012.
For 21:35 minutter inne i samtalen sier De at de sitter og skriver inn «saksopplysninger» og herunder spør De om jeg har søkt uføretrygd!
Jeg bekrefter, og de stiller flere spørsmål etter at jeg orienterer om at Advokat nå er inne i saken. Bl.a – «Har du fått avslag da, eller»?
Jeg forklarer mer og spør hvorfor De vil vite dette, og De svarer at De er nødt til å innlede med noen fakta i saken – «når du er født og sånne ting»!
De leser opp litt, og siterer: «Klager opplyser at hun har fått bistand av leger for å sende krav om uførepensjon – stemmer det eller»?
Jeg forteller mye mer om forholdene, og De responderer:
«Det har ikke betydning for saken sånn sett – bare så lederene forstår hva saken er»!
Jeg er så oppkavet og satt ut at jeg ikke reflekterer over denne merkelige vendingen. Hva da «LEDERE» – hva skal de forstå?!
På slutten av vår telefonsamtalen understreket jeg spesielt at lydopptaket med Albert der hun forsøker å manipulere meg kraftig og servere falske opplysninger hva angår lovverket når livsoppholdet går tapt, er et av alle opptak De har fått som jeg insisterer på at De må høre gjennom før De fatter en beslutning.
De ga meg løfte om det, og jeg forventer at det er etterkommet.
Jeg minner således om at den tapede samtalen er nedtegnet – ord for ord, litt nede i følgende post:
08.06.2013: Nav Sosial – Lydopptak til politiker avslører grov manipulering av faktiske forhold mot bedre vitende, og vil senere bli lagt ut på Youtube
http://t.co/KHJqn192FB
Heading:
«NAV NORDSTRAND SOSIALKONTOR 29.08.2012 – TAPET TELEFONSAMTALE MED MIN NÅVÆRENDE SAKSBEHANDLER MARTE LIE ALBERT»
Jeg krever igjen – som jeg krevde for nær et år siden (med legeerklæring som innklagede aktører underslo i bunn: «Det er ikke fremkommet særlige opplysninger i saken», å få tilstått LIVSOPPHOLD i stedet for den nødhjelp som da ble gitt meg og som nær tok livet av meg i juli 2012, og som medførte store og uopprettelige forverringer i min helsetilstand som jeg enda lider under i dag!
Jeg fremhever: (HELSETILSYNET standardskriv): «Fylkesmannen kan prøve alle sider av saken, både de rettslige og de skjønnsmessige vurderingene som er gjort»
I sosialtjenesteloven kan fylkesmannen omgjøre et vedtak når skjønnsutøvelsen er ”åpenbart urimelig” (stl § 8-7).
Oversikt over dine rettigheter etter forvaltningsloven:
(…) Klageinstansen kan prøve ”alle sider” ved saken og kan ta hensyn til nye omstendigheter.

Det innebærer at fylkesmannen må vurdere saksbehandlingen (f eks om saken er tilstrekkelig opplyst og om lovforståelsen er riktig) og skjønnsutøvelsen som er foretatt (…)
Klageinstansen skal vurdere de synspunkter som klageren er kommet med.

Det innebærer at klageinstansen må ta stilling til alle de momenter som er fremført som grunnlag for klagen.

Det er grunn til å understreke dette – fordi det i praksis viser seg at både underinstanser og klageinstanser fra tid til annen lar anførsler ligge uten konkret å ta stilling til disse.

Klageinstansen kan også ta opp forhold som ikke er anført av klageren.
Det påklagede vedtaket kan som hovedregel ikke endres til skade for klageren (…)

Etter å ha vurdert saken har klageorganet flere muligheter:
  • Opprettholde det påklagede vedtaket.
  • Selv treffe nytt vedtak – med hel eller delvis endring i forholt til det påklagede vedtaket.
  • Oppheve det påklagede vedtaket helt eller delvis – og sende saken tilbake til underinstansen for ny behandling.
http://www.eds-foreningen.no/adv2
ABFull-fart-for-FNs-tusenaarsmaal_large
IMDI – Vedtak og klager
Forvaltningsloven er prosessloven forvaltningen må følge når den eksempelvis skal fatte et enkeltvedtak
Enkeltvedtak kan påklages
«Kommunale enkeltvedtak kan, etter introduksjonsloven, påklages til fylkesmannen som klageinstans innen forvaltningen.
Fylkesmannen kan i utgangpunktet prøve alle sider av saken.
Dersom brudd på forvaltningsrettens regler kan ha hatt påvirkning på vedtaket, kan det medføre at fylkesmannen setter vedtaket til side som ugyldig.»

http://www.imdi.no/no/Introduksjonsordningen/introduksjonsloven/vedtak-klager/
§ 120.
Har en offentlig Tjenestemand i nogen Tjenesten vedkommende Protokol anført Usandhed eller lagt Skjul paa Sandheden, eller har han ved Udfærdigelsen af Protokoludskrift, Telegram eller Telefonmeddelelse eller ved Stempling, Merkning eller anden tjenstlig Erklæring, der er afgiven for at tjene som Bevis, anført eller bevidnet Usandhed eller lagt Skjul paa Sandheden, straffes han med Tjenestens Tab eller med Fængsel indtil 3 Aar, men indtil 6 Aar, saafremt han har handlet i Hensigt at forskaffe sig eller andre en uberettiget Vinding eller at skade nogen.
§ 121.
Den som forsettlig eller grovt uaktsomt krenker taushetsplikt som i henhold til lovbestemmelse eller gyldig instruks følger av hans tjeneste eller arbeid for statlig eller kommunalt organ, straffes med bøter eller med fengsel inntil 6 måneder.
Begår han taushetsbrudd i den hensikt å tilvende seg eller andre en uberettiget vinning eller utnytter han i slik hensikt på annen måte opplysninger som er belagt med taushetsplikt, kan fengsel inntil 3 år anvendes.Det samme gjelder når det foreligger andre særdeles skjerpende omstendigheter.
Denne bestemmelse rammer også taushetsbrudd m.m. etter at vedkommende har avsluttet tjenesten eller arbeidet.
http://www.handboka.no/Kommune/Lover/Straffelov/stra11.htm#s121
ABFull-fart-for-FNs-tusenaarsmaal_large

Jeg kunne ha mistet livet, når innklagede aktører i juli i fjor atter satte meg til å leve for 70 kroner dagen en hel måned!


Fylkesmannen – da ved Arnfinn Løvik
som hadde saken min før han (uvisst av hvilken grunn) delegerte den til Hartvedt, satt uvirksom og bevitnet at sosialtjenesten ga blaffen i at ambulansepersonell hadde vært her, og at de – selv etter informasjonen om sterkt forverret helsetilstand, lot meg leve for 70 kroner dagen i ca. 12 dager til!


Hartvedt har latt det gå ET ÅR oppå dette igjen, og intet er enda gjort med lovbruddet!
Saken er slett ikke ferdigbehandlet!
Jeg ber således om at det nå taes umiddelbart affære, og at jeg må bli tilstått LIVSOPPHOLDSPENGENE jeg skulle hatt for den måneden – sakens realiteter tatt i betraktning , og at løgnene lovbryterene har nedtegnet i protokoll og som via lydopptak Hartvedt besitter kan etterprøves at inneholder oppsiktsvekkende falsum, (samt i mailrekker – noen av dem oppdatert i denne klagen) blir straffet etter rådende lovverk!
Her viser jeg til en liten del av det:
LOV 2009-12-18 nr 131: Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen
http://www.lovdata.no/all/hl-20091218-131.html#48

Med hilsen
Jeanine Horntvedt
anav
Lydopptak av grove gjengjeldelser etter varsling, stanset. Nav og OPT:
http://t.co/mPjzdKHski
Nav forvaltning – Sølvi Kristoffersen ignorerer flere innstillinger fra Advokat
http://t.co/u5eiFV10xV
15.12.2013: Nav – Lydopptak til Advokat, om fastleges svik:
http://bit.ly/1efqCqA
14.12.2013: Nav – Overprøving av uføregrad – Grov manipulering
http://bit.ly/1dyKGQb
Listen over alle bloggposter:
http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

juli 2013
M T O T F L S
« jun   aug »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 052 andre følgere

%d bloggere like this: