Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Fylkesmannen: Vi har ikke mandat til å behandle brudd på taushetsplikt!


abfylkesmLes i tilknytning til denne posten:
Til Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland vedrørende sosialtjenesten Bydel Nordstrand
http://t.co/sAgin8CMYz
SAK: GRAVERENDE OG OMFATTENDE BRUDD PÅ TJENESTEPLIKT, EVT. SAMRØRE MELLOM SOSIALTJENESTEN OG SAKSBEHANDLER VED FYLKESMANNENS KONTOR – RIGMOR HARTVEDT, VEDVARENDE UTELATELSER AV SAKENS FAKTA OG PROJISERING AV LOVBRUDD FRA OFFENTLIGE TJENESTEMENN OVER PÅ SØKER I BEHOV AV BISTAND – M.M. SVÆRT STYGG VARSLINGSSAK ENDA IKKE FERDIGBEHANDLET – NÆR ET ÅR ETTER INNLEVERING!
Oslo 04.07.2013
Tilleggsinformasjon til innsendt varsling i min mail av 26.06.2013, med heading:
«Til sosialleder Bente Løken og min saksbehandler ved Fylkesmannes kontor Rigmor Hartvedt med kopi til Arnfinn Løvik»
Til Rigmor Hartvedt med kopi til Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland som jeg ber om at må lese samt ha ha overoppsyn med denne særdeles alvorlige varslings/klagesaken til den er ferdigbehandlet.
Kopi går også til sosialleder Bente Løken ved Nav Nordstrand sosial, og til seniorrådgiver ved Fylkesmannens kontor – Arnfinn Løvik som i første rekke hadde ansvaret for min (over mail) innsendte varslings- og klagesak av juli 2012 etter at opprinnelige saksbehandler for denne – Snorre Førli sluttet.
Først i går fant jeg igjen dokumentene med Fylkesmannens krav av 09.04.2013 til sosialtjenesten om tilleggsinformasjon i min klagesak av juli 2012 som i skrivende stund enda ikke er ferdigbehandlet, samt sosialtjenestens tilsvar som de hadde sendt inn uten å informere meg, enda det i brevet fra Fylkesmannen var spesifisert at sosialtjenesten hadde plikt til å sende meg kopi av deres uttalelser slik at jeg kunne få muligheten til å uttale meg.
Men det gjorde de aldri før jeg konfronterte dem – og da med falsk informasjon rundt forholdene – gitt av avdelingsleder ved Nav Nordstrand Sosial – Anette Jørve.
Min klage som ble sendt dere av 26.06.2013 der jeg enda ikke hadde gjenfunnet overnevnte dokumenter og kommentert med tilstrekkelig viten, utvides derfor med denne mailen, og må følgelig leses i tilknytning til det som her fremgår.
Dokumentene har ligget nedgravd her i forbindelse med flyttingen hjem etter at jeg fant min mor død her 15 mars 2013 og tok over leiligheten, men nå har jeg altså gått gjennom dem, og forholdene som jeg allerede har bevist at dreier seg om misbruk av myndighet i flere ledd, viser seg mer graverede enn antatt.
Haugland vil i dag få oversendt mailen av 26.06.2013, da jeg ikke husket å orientere henne på det tidspunkt (jeg vet dessverre ikke hvordan man attacher vedlegg)

Jeg har – gjennom hele denne klagesaken som strekker seg over nær et år, krevd innklagede aktørers avgang. Så også nå.
Informasjon om hvordan jeg går frem med dette, er fremdeles ikke gitt meg.
Jeg har nylig oppdaget at «vedtaksberettigede» Anette Jørve Ingjer (innklaget part sammen med min nåværende saksbehandler ved Nav Nordstrand Sosial – Marte Lie Albert (m.fl.) ) har misledet meg grovt vedr. den adgang jeg vitterlig har hatt på å kommentere hennes tilleggsopplysninger til Fylkesmannens brev av 09.04.2013 – hvilket fremgår av tapet telefonsamtale mellom oss 07.05.2013 (vist utdrag fra rett etter her)
Print
Vedr. Fylkesmannen ved Rigmor Hartvedts skriv til Sosialtjenesten av 09.04.2013: «INNHENTING AV SUPPLERENDE OPPLYSNINGER FRA NAV I KLAGESAK ETTER LOV OM SOSIALE TJENESTER I NAV – KLAGE FRA  JEANINE HORNTVEDT  – UTMÅLING AV STØNAD, UTBETALING TIL ALTERNATIV MOTTAKER OG OPPDELING AV STØNAD FOR JULI 2012».

Skrivet –  i det store og hele, ble fullstendig glemt av meg i øyeblikket og frem til jeg samtalet med Jørve, da jeg på det tidspunkt jeg mottok Fylkesmannens brev, nylig hadde funnet min mor død og var midt oppe i forestående flytting (kjent for alle parter)!
Nå oppdager jeg at under punktene som der fremkommer, er nedtegnet følgende:
«Kommunen bes oversende opplysningene til Fylkesmannen snarest og senest innen 2 uker fra vår dato.
Dersom ikke klager er kjent med opplysningene, må kopi oversendes slik at klager får mulighet til å uttale seg» (…) Sitat slutt.
Og Jørve overholdt heller ikke Fylkesmannens fordrede svarfrist på 14 dager, hun brukte hele 24 dager på sin respons, og ytterligere en uke til på sine siste kommentarer – svarene var henholdsvis datert 03 – og 10.05.2013!
I tilknytning til Fylkesmannens oppfordring, fremhever jeg fra min mail til mottakerene av 26.06.2013 (som ble skrevet da jeg enda ikke hadde gjenfunnet dokumentene jeg her sikter til) – relevant utdrag fra tapet telefonsamtale med Jørve av 07.05.2013, der jeg konfronterte henne med at jeg ikke hadde mottatt kopi av hennes respons til Hartvedt (og følgelig ikke husket – under den særdeles store stressbelastningen jeg levde under, at Fylkesmannen hadde understreket at hun ville ha plikt til å sende meg kopi av denne).
Print

Utdrag av  tapet telefonsamtale:
Jeg: «Dere hade jo 14 dager på dere å besvare alle spørsmålene som Fylkesmannen stilte dere nå»!
Jørve: «Mm»!
Jeg: «Hvor lang tid har det gått fra hun krevde det»?
Jørve: «Nei det har de fått svar på»! (???)
Jeg: «Nei, jeg har ikke mottatt noen kopi på at dere har svart på det»!
Jørve – en sosionom som jeg har kjennskap til at har arbeidet minst fem år i tjenesten og attpåtil er leder for et team ved kontoret, agerer som hun er nyansatt – og det fullstendig uten relevant yrkeskompetanse!
Hun raljerer:
«Nei vi har ikke fått beskjed av Fylkesmannen at det skal sendes kopi til deg om de tingene»! (JEG TILFØYER 04.07.2013 – DET ER JO DOKUMENTERT AT VAR REN LØGN)
Jeg (forferdet): «Jeg skal da – jeg er da PART I SAKEN, jeg skal da få kopi av hva det er som skjer!
Og jeg har det på at det er snart en månedsiden hun sendte dere inn flere klare spørsmål om hvorfor dere – altså dere skulle besvare en rekke spørsmål!
HAR dere sendt tilbake og svart på det»!?
Jørve (tydelig nervøs): «Du kan godt få kopi av det, det er ikke no problem, det er ikke no problem i det hele tatt»!

Jeg: «Men burde jeg ikke jeg få det i utgangspunktet som part i saken eller har jeg ikke krav på det»??
Jørve: «Altså det brevet fra Fylkesmannen da ber de om innhenting av supplerende opplysninger og så har vi omgjort det ene vedtaket slik at du har fått penger til – 850 til kontaktlinser, og 450 til sko…
Jeg: «Jajajaja. Det er jo ikke DET hovedsaken handler om»!
Jørve: «Nei men nå går jeg bare punkt for punkt gjennom det hun har spurt om. Og så er det det de strøm, husleie og telefonrestanser du har hatt tidligere som vi har lagt … eh men jeg kan sende deg kopi av det, brevet ække no problem å sende kopi av!»
ABlastword_HiRes
Jeg gjentar: «Så dere – ja eller nei: Hadde dere i utgangspunktet plikt til å sende meg det som part i saken – ja eller nei?!»
Jørve: «Altså det er TILLEGGSOPPLYSNINGER som Fylkesmannen trenger for å …
Jeg: «Ja men du behøver ikke GJENTA dette, jeg er ikke evneveik, jeg FORSTÅR det! Nå vil jeg ha et klart JA eller NEI – hadde dere plikt å sende meg kopi av det, ja eller nei»!
Jørve: «Ja. Nei men jeg kan ikke SVARE deg på det akkurat nå, jeg! (MERK) –  «For at det står ikke no i det brevet her at det skal sendes til deg»!
Jeg: «Ja men DU kjenner jo Forvaltningsloven! Du er jo vitterlig SJEF for en hel avdeling der, er du ikke det»!
Jørve: «Jo»!
Jeg: «Ja. Så på DET grunnlaget ber jeg om et klart ja eller nei på det spørsmålet»!
Jørve: «Ja. Men det får du IKKE»! Men – hvis…
Jeg: «Du har PLIKT til å svare meg på det, det står i en eller annen lovparagraf jeg også har SENDT dere, og som du også er veldig veldig klar over»!
Jørve: «Mm. Men i forhold til den klagen, så …
Jeg: «Hallo?! Respekterer du ikke hva jeg sier til deg?! Bare overkjører du meg og begynner på noe helt annet»?
Det stemte.
Jørve fortsatte kun å overse både meg og henvisningen jeg ga til de plikter hun har å overholde i henhold til lovverket (…)
Sitat fra mail av 26.06.2013 slutt.

Print

Vedr. Sosialtjenestens tilsvar til Fylkesmannen i Oslo- Og Akershus ved Rigmor «Hartveit» av 10.05.2013
Utdrag fra s. 1:
«Horntvedt har også gitt skriftlig samtykke via mail om at vi kan sende ytelse direkte til Boligbygg og Telenor som hun i ettertid hevdet var ironisk ment. Det vil være en umulig oppgave for sosialtjenesten å lese ironi ut av en mail som omhandler tap av bolig og stengning av strøm og telefon. Horntvedt har etterspurt vår agenda for å sende ytelser direkte (…) samt at vi etter en individuell vurdering av hennes tilfelle har sett at hun ikke har benyttet stønaden i henhold til forutsetninger og samsvar med vilkår gitt etter Lov om sosiale tjenester i Nav § 20 (jf. Husleierestanse i juli 2012 og januar 2013) (…)
Her trekker jeg ut fra min mail til Jørve, Hartvedt og Fylkesmannen av 26.06.2013 – vedr. Jørves påstand om «umulighet» av å lese ironi» – hva hun atter utelater av faktiske forhold (hun stevner på nøyaktig som i sine tidligere falsum).
Hvorfor la hun aldri ved de opprinnelige sitatene fra meg som bekreftet hva jeg vitterlig hadde skrevet?
– Fordi hun regnet med at jeg ikke ville ha krefter til å forfølge dette, og at Fylkesmannen som vanlig ikke ville gidde å beskjeftige seg med å lese mine anførsler!
Men her følger det ordrette sitatet fra meg i mailen jeg sendte Marte Lie Albert av 11.07.2012 (sitert fullt utdrag av i min mail av 26.06.2013) som Jørve flere ganger underveis i saken har forsøkt tåkelagt, med samme fastholdte påstander om «ironi» og «umulig oppgave» å utlede, enda jeg hele veien har gitt tilsvar underveis, som beviser at hennes påstander er løgn!:
11.07.2012 –  Jeg skriver til min saksbehandler Marte Lie Albert: (…)
Hvis det er tilfellet at dere har gyldig krav på å betale husleiene for juni og juli direkte til Boligbygg under spesielle omstendigheter som tyveri av borgerens penger og da ikke til meg, så har du tillatelse til å gjøre det, slik du spurte etter (…) Sitat slutt.

Sagt i klart tale – selvsagt eksisterer ingen lovbestemmelser i denne gate!

Jeg forutsetter, at Fylkesmannen avdekker den absolutte raljeringen og ansvarsfraskrivelsen av veloverveide taushetspliktbrudd projisert over på meg som ligger i avdelingsleder Jørves påstander, innbefattet et totalt fravær av rederlighet, ved å utelate relvante sitater fra meg herunder!

Print

Samtidig viser jeg til annet relevant utdrag fra min mail av 26.06.2013:
«Lydopptakene som eksisterer og som Hartvedt har mottatt, attesterer forbrytelsene begått i tjenesten, samt bekrefter meget tydelig at falsumene lovbryterene har servert i samtlige av sine «innstillinger» er utført i den hensikt «at skade nogen» i lovens forstand.
Hartvedt lovet meg spesielt (i tapet telefonsamtale) at hun ville høre gjennom hele det sjokkerende lydopptaket med Marte Lie Albert der hun gjør uttalte forsøk på å mislede og manipulere meg, hvilket skriftlig er nedtegnet direkte, ved siden av bildet av en opptaker:
NAV NORDSTRAND SOSIALKONTOR 29.08.2012 – TAPET TELEFONSAMTALE MED MIN NÅVÆRENDE SAKSBEHANDLER MARTE LIE ALBERT:
http://t.co/KHJqn192FB
Sitat slutt.
Den skriftlige nedtegnelsen jeg refererer til, verifiserer Alberts grove manipulering av faktiske forhold, der hun med entusiastisk forsett gjør gjentatte hardnakkede forsøk på å få meg til å tro at loverket er slik at hvis livsoppholdet går tapt (stjålet som i mitt tilfelle for juli 2012) så er regelen for dem – uten unntak, å utbetale nødhjelp!
Falsumet er selvsagt fremsatt mot bedre vitende.
Jeg ber om at også Fylkesmann Haugland leser det nedtegnede lydopptaket, og vil selvagt innsende per postgang selve opptaket også på CD (samt et hvilket som helst annet), på forespørsel.
Min påstand er – som også fremsatt tidligere i klagesaken som fremdeles pågår hos Fylkesmannen, at Jørve – gjennom et år og ved flere tilfeller i saksgangen, har forsøkt å dreie fokuset vekk fra alle hennes og Alberts grove forbrytelser i offentlig tjeneste ved å oppkonstruere meg som «vanskelig bruker» ved hjelp av store utelatelser av sakens faktiske forhold som de bevisst holder skjult.
Print
Jørve – utdrag fra s. 2 – 10.05.2013:
«Sosialtjenesten vil også påpeke at Horntvedt selv legger ut opplysninger om sin sosialsak/trygdesak på sin blogg som er åpen for alle å se på nett. Dette har imidlertid ikke noe med sosialtjenestens taushetsplikt å gjøre, men belyser noe av det vanskelige samarbeidet i forhold til hennes sosialsak».
Mine bemerkninger:
Her fremstår Jørve som såpass uintelligent, at hun rent ut ikke forstår at hun biter seg selv i halen.
Siden hun anfører at jeg selv har redegjort for mye av forholdene på min blogg, ser jeg det slik at dette borger for godkjennelse av å lese materialet som der er utgitt, for utrederene av saken!
Siden Jørve vitterlig velger å benytte seg av overnevnte som argument, ønsker jeg å vise spesielt til følgende poster, som i særdeleshet «belyser noe av «det vanskelige samarbeidet i min sosialsak».
Disse ber jeg da følgelig om at vil bli lest grundig av Fylkesmannen så ikke Jørves påstander ukritisk blir tatt til inntekt, uten at min rettssikkerhet også blir ivaretatt samtidig (postene er linket til på slutten av denne klagen).
Vedrørende Jørves «TILLEGGSOPPLYSNINGER I KLAGESAK FOR  JEANINE HORNTVEDT» av dato 03.05.2013 sendt Fylkesmannen:
Hun påstår:
«Klient har hatt hyppige strømrestanser fordi hun ikke ivaretar å levere søknad om dekning av dette sammen med faktura og disse har da hyppig blitt til restanser» Sitat slutt.

Sosialtjenestens multiple pågående utelatelser av sakens uomtvistelige fakta har jeg besvart langt tidligere i klagesaken, og atter repetert i min mail av 26.06.2013.
Jeg har som «den svakere part» rett til å bli ivaretatt på best mulig måte, og Loven er slik at alle fakta skal frem.
På bakgrunn av sosialtjenesten dypt urederlige fremstilling av sakens faktiske forhold, fremkommer mer enn tydelig at dette aldri har skjedd. (Skriften har hengt seg opp så jeg får den ikke mindre)
Kicking out

Utdrag fra Hovednr. 35 – Lov om sosiale tjenester i NAV § 4.

Krav til forsvarlighet

Tjenester som ytes etter denne loven skal være forsvarlige.
2.4.1 Om bestemmelsen Kommunen er ansvarlig for at alle tjenester som utformes og ytes etter loven er forsvarlige, og det gjelder uavhengig av om tjenesten saksbehandles av en kommunalt eller en statlig ansatt.
Kommunen må gjennom sin internkontroll sikre at NAV-kontoret er organisert på en måte som sikrer forsvarlige tjenester.
Uforsvarlige tjenester er alltid ulovlige, uavhengig av ytre rammebetingelser som stor arbeidsmengde, manglende kompetanse og tidspress.
Forsvarlighetskravet er en rettslig standard. Det betyr at forsvarlighetskravet er en bindende rettsregel (…)
Å tilby tjenester som ikke er forsvarlige, eller bygge vurderinger og konklusjoner på en uforsvarlig saksbehandling, vil være brudd på loven (…)

http://bit.ly/ZRUQGu
ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABELIES

Under, siterer jeg derfor videre fra de faktiske graverende forhold (repetert i min mail av 26.06.2013 men skrevet lenge før det i en av klagene som er innsendt gjennom et år), siden aktørene velger å legge hele ansvaret for deres omfattende raljering og lovbrudd over på meg:
Til Marte Lie Albert (…) Sosialtjenestens ulovlige overformynding av meg der dere lenge sendte innbetaling direkte til strømleverandør, opphørte altså etter gjentatte henvendelser fra meg – i utgangspunktet for ca. over et år siden.
Dere jævles enda med meg, det ser ut til å ha gått sport i dette for lengst!
Jeg på min side, har oppfylt min del av avtalen og ansvaret! (…)

Selv etter at jeg atter en gang i overnevnte mail hadde orientert dere om det fullstendig åpenbare –  at dere har begått OG fremdeles begår alvorlige lovbrudd bl.a på taushetsplikt, klarer du å begå det absolutt menneskelig umulige!

Print

Du velger å sende økonomisk hjelp til siste strømregning på ca. 909 kroner som jeg søkte om – direkte til strømleverandør (innkommet til kreditor 21.09.2012!)
UTDRAG FRA VEDTAK AV 17.09.2012 MED SAKSNR: 2012/04435
DET ANFØRES PÅ SIDE 2 UNDER “ALTERNATIV MOTTAKER”:  ETTER LOV OM SOSIALE TJENESTER I NAV § 21 KAN SOSIALTJENESTEN SENDE SOSIALSTØNADEN DIREKTE TIL KREDITOR “HVIS DET PÅ GRUNN AV SÆRLIGE FORHOLD MÅ ANTAS AT STØNADSMOTTAKEREN IKKE VIL BRUKE STØNADEN I SAMSVAR MED VILKÅR SOM ER FASTSATT (JF. § 20), KAN DET VEDTAS AT SØNADEN HELT ELLER DELVIS SKAL GIS I FORM AV VARER OG TJENESTER”. FOR Å SIKRE AT STØTTEN TIL STRØM BLIR BENYTTET TIL FORMÅLET SENDES PENGENE DIREKTE TIL HAFSLUND”
– DU HAR OVERHODET IKKE DRØFTET ELLER SPESIFISERT HVA DISSE “SÆRLIGE FORHOLD” ANGIVELIG SKAL DREIE SEG OM, HVILKET OGSÅ UTGJØR LOVBRUDD SOM BLIR SETT SVÆRT ALVORLIG PÅ AV FYLKESMANNEN!
FOR – DE EKSISTERER IKKE!
JEG HAR ALDRI – OG JEG GJENTAR ALDRI, BRUKT PENGER TIL STRØM TIL ANNET FORMÅL!
DET SKAL DU I SÅ MÅTE VÆRE SÅ GOD Å MOTBEVISE HVIS DU ER UENIG – OG DET VET BÅDE DU OG JEG AT IKKE VIL VÆRE TILFELLET!
I stedet for å ta mine store helseproblemer på alvor, ta en telefon eller sende en mail for å minne meg på at jeg faktisk hadde glemt å levere inn strømregningene jeg spesifiserte i mailen overfor mens jeg sto midt oppe i kritisk livs- og sykdomssituasjon som jeg beskrev for dere til fulle i klagen til Fylkesmannen som dere mottok kopi av 19.07.2012 og der fremkom at ambulanse hadde vært her, har du forholdt deg helt taus.
Også om dine brudd på taushetsplikt.
Da benyttet du deg i stedet av grov manipulering (overnevnte forespørsel til meg om fullmakt enda du allerede hadde kontaktet instansene uten min viten) (…) Sitat slutt.
Dette er altså fortsettelsen av alvorlig varsling og klage på grov og vedvarende gjentatt raljering, manipulering av faktiske forhold, falske opplysninger plantet mot bedre vitende, falske forklaringer nedtegnet i protokoll, store utelatelser av fakta i sak, grov stigmatisering av søker (meg) ved hjelp av foregående lovbrudd beskrevet, evt. samrøre mellom innklagede aktører i sosialtjenesten som er min saksbehandler Marte Lie Albert, vedtaksberettigede Anette Jørve Ingjer (avdelingsleder Nav Nordstrand Sosial) og Rigmor Hartvedt hos Fylkesmannen, samt bevisste unnlatelser av å oppfylle embetsplikter fra både sosialtjenesten og Hartvedt.

Underbygging av siste påstand:

Den springer ut fra at man på lydopptak kan høre at Hartvedt først misleder meg grovt ved å påstå at Fylkesmannen ikke har mandat til å behandle klager på sosialtjenestens gjentatte brudd på taushetsplikt, og videre oppfordrer meg til å trekke klagene jeg har sendt inn/vil sende inn på deres fortsatte pliktbrudd «siden hun allikevel ikke fikk gjort noe med dem»! (Utdypet i min mail av 26.06.2013)

MERK: Hartvedt lover meg vitterlig på lydopptak å behandle sakens sentrale anliggende – med hvorvidt jeg fikk tilstrekkelig med økonomiske midler i fjor (juli 2012) der jeg hadde søkt om LIVSOPPHOLD for måneden, men ble innbvilget NØDHJELP etter til da hele 4 år på og under minste sosialhjelps norm med multiple sykdommer og lidelser!
Utdrag fra min mail av 26.06.2013 under: «Hartvedt»:
02.04.2013 lovet De meg (i tapet telefonsamtale) å ferdigstille alle mine klager til Dem på sosialtjenesten «i løpet av «neste uke», spesielt det punkt jeg her avslutter mitt tilsvar med.

Det er her De også svarer – 8 minutter inne i opptaket etter at De har fortalt med at «De sitter med saken nå» og jeg spør om De ikke har mulighet til å slå ned på lovbruddene:

«Ikke når det gjelder hvem de har sendt pengene til, det kan jeg ikke behandle. Og heller ikke det som går på utbetalingshyppighet og den nødhjelpen du fikk!

Så det jeg nå behandler, det er hvorvidt du fikk tilstrekkelig med midler i juli i fjor.
Så det er det vi står igjen med, da. Men jeg kommenterer det som sagt»! (sitat slutt)
Men i brevet Hartvedt sender sosialtjenesten av 09.04.2013- fremkommer ikke en setning der hun drøfter deres graverende brudd på tjenesteplikt under kjennskap til at medisinsk personell hadde vært her overhodet, og ber dem svare for dette!
Med unnlatelse av å oppylle sakens absolutte hovedanliggende som Hartvedt hadde lovet meg at hun ville konsentrere seg om, fulgte naturlig nok et tilsvar fra sosialtjenesten der de kun presenterte «omgjøring av søknad om sko og kontaktlinser»!
IKKE hovedanliggendet som er at jeg hadde krevd nødhjelpen som i juli 2012 urettmessig ble utbetalt meg, omgjort til LIVSOPPHOLD – med nær kr. 4000 i mellomværende!
Dette essensielt store overtrampet fra Hartvedts side, påklages sterkt!
Mer understøttelse for mine påstander er belyst bl.a i posten jeg viser til under.
Lik som alle andre innlegg på min blogg, er denne viktig å lese for bevisføringen, og vil være svært relevant å gjennomgå iht. til den tilleggsinformasjon jeg presenterer her.
Hvis Haugland ikke leser bloggposter ber jeg i såfall om å bli orientert om dette da orienteringen i postene er essensiell, men jeg har delt opp varslingen i sekvenser fordi saken er for stor og omfattende til å presenteres over en mail.
I så måte vil jeg uansett overføre materialet til mail, og oversende Haugland:
14.03.2013: Nav Nordstrand sosial – Dokumentfalsk, manipulering og avlivningssatser –  og saksbehandler hos Fylkesmannen legger fra seg omfattende varslingssak uten å sikre den nærmere oppfølging, tar sin hatt – og går (slutter)!

http://bit.ly/WoBmZ7

Deretter ga altså Løvik bare saken fra seg til Hartvedt, uten at jeg ble orientert om at saken nå hadde blitt oversendt en TREDJE person!

En sak som i skrivende stund enda ikke er ferdigbehandlet av Hartvedt!

Print

Herunder bekreftes at det ikke er straffbart å ta opptak av samtale man selv deltar i – jeg viser til:
SOM – SIVILOMBUDSMANNEN
Skjulte lydopptak som dokumentasjon i sak om retting og sletting av journalopplysninger
7. oktober 2010 (Sak 2009/167)
http://bit.ly/13lY2PF
BAKGRUNN: Sosialtjenesten forfalsket min innstendige bønn om livsophold for juli 2012 og anførte øverst på side 2 i vedtaket at jeg hadde søkt nødhjelp!
I krystallklar viten om at jeg lider av multiple fysiske sykdommer og at flere leger har erklært meg 100 % ufør, ignorerte de min kritisk viktige tilleggsinformasjon om sterkt forverret helsetilstand!
De delte attpåtil opp nødpengene de ga meg i to skjerver trass flere tidligere innleverte legeerklæringer fra meg som attesterte at dette ikke måtte gjøres (og som jeg igjen innleverte og fikk stemplet på sosialen at var levert i begynnelsen av juli 2012), og fortsatte å la meg leve på 70 kroner dagen i hele 12 dager til ut måneden – selv etter opplysningen om at medisinsk personell hadde vært hos meg!
Påstand fra vedtaket: «Det har ikke tilkommet nye opplysninger i saken»!

Dette sentrale hovedklagepunktet har ikke Rigmor Hartvedt tatt tak i og behandlet enda – nær et helt år etter!
Jeg ber igjen om at Hartvedt ferdigbehandler overnevnte umiddelbart, og under oppsyn av uhildet person!

Det dreier seg om at jeg rettmessig – på bakgrunn av de faktiske forhold – og ikke på grunnlag av de de mange usannheter anført av sosialtjenesten i protokoll – krevde å få utbetalt det LIVSOPPHOLD jeg søkte om i juli- måned i fjor, minus den nødhjelp som da lovstridig og under en rekke falsum ble utbetalt – og som nær tok livet av meg.
Ettervirkningene av avlivningsforsøket sliter jeg med enda.

Rett etter at forbrytelsen i offentlig tjeneste var fullbyrdet gikk det mange måneder før jeg klarte å holde på maten, alt gikk rett gjennom, hvilket er farlig fordi jeg bruker medisiner for diabetes og høyt BT, og jeg raste til sammen ned hele 18 kg.
Det vil være rimelig å slutte at de utilstrekkelige ytelsene som ble gitt mot sosialtjenestens bedre vitende, har bidratt til alvorlige merbelastinger for min helse, og således medvirket til å fremskynde allerede irreversible prosesser mot en alt for tidlig død.
Så går jeg tilbake til Jørves «tilsvar» til Hartvedt av 10.05.2013 (utdrag): (…) samt at vi etter en individuell vurdering av hennes tilfelle har sett at hun ikke har benyttet stønaden i henhold til forutsetninger og samsvar med vilkår gitt etter Lov om sosiale tjenester i Nav § 20 (jf. Husleierestanse i juli 2012 og januar 2013)» sitat slutt.

ABAFRAUD

Min kommentar til overnevnte:
Jørve gir seg overhodet ikke, og stevner frem med papegøyerams av sine tidligere løgner og massive utelatelser av sakens fakta, selv om jeg like mange ganger har tilbakevist hennes grove løgner og projisering av livstruende unnlatelser fra sosialtjenestens side over på meg i saksgangen i mail med kopi til Hartvedt.
Her siterer jeg atter en av dem, og de ligger i saksmappen Hartvedt innehar:
Svar til Marte Lie Albert
Oslo 11.03.2013

Fra ditt siste svar til meg (under) av 8 mars 2013, som er “redegjørelsen” over mitt foregående spørsmål i mailrekken om hvorfor akkurat du mener deg hevet over lovverket og krever/setter som vilkår for å dekke en husleie, at jeg må skrive under på fullmakt slik at du kan tilkjennegi mitt klientforhold.
Jeg spurte om begrunnelse, den følger:
(…) Begrunnelsen vår for å be deg om fullmakt, er at sosialtjenesten ser at du i løpet av det siste året har unnlatt å betale husleie tre måneder; juni og juli i fjor, og mars i år. «
(JEG TILFØYER 04.07.2013 – SÅ HVA MENER JØRVE I SINE KOMMENTARER TIL FYLKESMANNEN AV 10.05.2013 OM AT JEG HADDE EN HUSLEIERESTANSE AV JANUAR 2013)? DETTE KREVER JEG SVAR PÅ – MED KOPI AV MIN OPPRINNELIGE SØKNADSTEKST VEDLAGT FOR EN GANGS SKYLD!»
Mitt sitat fra Alberts mail av 11.03.2013 Forts: «Vi ønsker å sikre ditt boforhold, og vil vite at ytelsen dekker tiltenkt formål; husleie.”

Jeg svarer etter å ha sitert Albert: Litt bakgrunn først: (…)
Denne saken startet med at jeg natt til 03.07.2012, sendte deg informasjon om at min lommebok var stjålet, og jeg søkte derfor om nytt livsopphold for juli måned.
Hele søknaden var til alt overmål limt inn i tilleggsinformasjonen av 24.07.2012 som fulgte min opprinnelige klage til Fylkesmannen av 19.07.2012 der begge mailforsendelsene gikk med kopi til en hel rekke aktører – bl.a til daværende leder ved sosialtjenesten Marit Gunnes, og din teamleder som begge bistår deg i å jævles med meg – Anette Jørve Ingjer!
Der fremhevet jeg også det følgende som jeg tok fra hukommelsen i mitt siste svar til deg i går (som vist nede i denne mailrekken), som jeg hadde skrevet i klagen/varslingen av 24.07.2012:
Print
“Jeg skulle ha dratt til byen også, til Nordea bank i VG-bygget der jeg hadde konto før denne ble totalt sperret i 2010 på grunn av overtrekk men det klarte jeg ikke (bakgrunn kan leses her):
Klagen på Nav Nordstrand Sosial til Fylkesmannen:
http://bit.ly/asA4eH
Tilsvar på Nav Nordstrands “saksfremlegg” til Fylkesmannen ved Avdelingsdirektør Gerd Reisvollsveen
http://bit.ly/dyKpip
Herunder følger avsløringen av manipuleringen og graverende utelatelser av faktiske forhold i din slue tilbakemelding til meg på mitt spørsmål om hvorfor du mente at du hadde lovens rett til å kreve fullmakt fra meg til å bryte din taushetsplikt – atter en gang.
For søknaden min som du mottok fra meg over mail av 03.07.2012, fortsatte nemlig som følger.
Og der fremkommer at jeg gjør grundig rede for en svært ulykkelig og belastende livs- og helsesituasjon, og som vist, understreker jeg at jeg ville hatt midler til å betale husleiene selv, hvis ikke lommeboken ble stjålet (uthevet):
“Siden 2010 har kontoen verken vært tilgjengelig eller operativ, og jeg har bare inntekter fra det jeg får på kronekortet hos dere.
Men Grunnstønaden fra Nav på ca. 630 kroner kommer allikevel inn i Nordea på den sperrede kontoen, og denne form for stønad har ikke banken lov til å benytte seg av, verken for å tvangsinndrive trekk eller holde igjen.

Derfor må jeg fysisk dit hvor de kjenner meg og situasjonen, og få ut pengene.

De må hver gang ta telefoner videre til annen avdeling mens jeg sitter der, og få klarering til å oppheve sperren midlertidig akkurat mens de tar ut beløpet til meg.

Men jeg er som kjent for deg svært syk, og ting går ikke alltid som planlagt.
Beløpet kommer inn den 20 hver måned til vanlig, også nå i 20 juni 2012.
Jeg hadde så langt vært for syk til å orke med å dra ned dit denne gangen og hente de ut, og pengene var uansett ment å legges inn i skjerven jeg selv skulle betale til husleien for juni.
Det hadde jeg tatt høyde for.

Teori og praksis er to vidt forskjellige ting, og jeg som høyst ufrivillig har levd på eksistensminimum fra sosialkontoret i hele fire år – og ca. 500 kroner under i ca. et år: (NAV Nordstrand Sosial: Informasjon om grovt maktmisbruk – fortsettelse av serien i 6 deler)

http://bit.ly/aD9pT9
– har måttet sjonglere på en knivegg med midlene jeg har til rådighet i en urimelig lang og belastende periode, hvilket ofte kulminerer i nødvendige kreative handlinger.


alaiiiiiiiiiiiiiiiiii


Jeg er altså fullstendig klar over at jeg mottar fra dere tilskudd til husleie inne i månedlig utbetaling, men omstendigheter denne gangen hadde ledet til at jeg hadde hatt forhøyede utgifter kombinert med en ekstremt dårlig periode vedrørende helse, slik at jeg så meg nødt til å låne av egne penger juni-måneds tilskuddet fra sosialen som var ment for husleie, men planla uansett å ta ca. 800 kroner fra livsoppholdet jeg fikk for juli måned og legge disse til de 630 i banken som var kommet inn 20 juni for endelig å betale juni-husleien.
Jeg visste av erfaring at det ikke er lønt å søke sosialen om utvidet økonomisk bistand til noe som helst utover basis. Det innvilges så godt som aldri.
Derfor sjongleringen.
Jeg understreker at forsinkelsen av juni-husleiebetalingen besto ikke av uansvarlighet, men svært fortvilte og tvingende omstendigheter lå til grunn.
Juni-husleien skulle jeg uansett betale i dag, juli-husleien samtidig, og jeg står på vei ned til Nordea og oppager plutselig at jeg manglet en lommebok! (…) (sitat slutt
SÅ – DIN LIVSFARLIGE MANIPULERENDE FAEN:
Du har kun konsentrert deg om å r*vkjøre meg – og konsekvensene av din utmatende hersketeknikk i livstruende situasjon medførte at denne nå vil eskalere fra det ille til det om mulig verre!
Hele den doble legetimen ble brukt til at legen måtte skrive brev til dere om å gi meg adekvat bistand!
Du har også med dødsforakt gitt monumentale faen i hva jeg anførte i tilleggsklagen til Fylkesmannen Den 09.02.2013! (…) Sitat slutt.

MERK: Hele overnevnte mail som jeg skrev til Albert med kopi til Hartvedt m.fl. er gjengitt i sin helhet i følgende post:
13.03.2013: Nav Nordstrand sosial setter liv og helse i fare – som regelen er.
Varsling i autentisk mailrekke med start 07.03.2013 til enhetsleder  Bente Løken
http://t.co/9p5HXIZ6SdPrint
Jeg siterer fra enda fler lydopptak jeg hadde med Hartvedt:
02.04.2013 – Hartvedt skynder seg å ringe meg etter at jeg skriftlig hadde oppgitt hennes beskjed til meg, til sosialtjenesten (her minner jeg om sekvensen i min mail av 26.06.2013 som gikk som følger):
From: Jeanine Horntvedt (emmali1@msn.com)
Sent: Tuesday, April 02, 2013 2:09:51 PM
To: anette.jorve.ingjer@bns.oslo.kommune.no (anette.jorve.ingjer@bns.oslo.kommune.no); bente.loken@bns.oslo.kommune.no (bente.loken@bns.oslo.kommune.no); marte.lie.albert@bns.oslo.kommune.no (marte.lie.albert@bns.oslo.kommune.no); Jeanine Horntvedt (emmali1@msn.com)

Oslo 02.04.2013
Jeg viser til telefonsamtale med Anette Jørve Ingjer dagen før påske.
Jeg forsto det slik at hun ønsket å opprette ny sak på min klage av mars 2013 på fortsatte massive og bevisste brudd på taushetsplikten.
Nå har jeg nettopp snakket med Rigmor Hartvedt ved Fylkesmannens kontor, som sier at det ikke er i hennes mandat å behandle slike saker.
Derfor ber jeg om at sosialtjenesten ikke oppretter ny sak på overnevnte, men at dere skal oversende hele min mappe til Nav i Bydel St.Hans-Haugen (…) (SITAT SLUTT)
Men en strek i regningen var vel at siden jeg skriftlig fremla at jeg trakk mine klager på taushetspliktsbrudd og spesifiserte at det ble gjort nettopppå bakgrunn av Hartvedts uttalelser, så hadde altså Jørve næringsvett nok til å maile meg tilbake at uttalelsen fra Hartvedt ikke medførte riktighet!:
From:
 Anette Jørve Ingjer (anette.jorve.ingjer@bns.oslo.kommune.no) 
Sent: Tuesday, April 02, 2013 2:47:10 PM
To: ‘Jeanine Horntvedt’ (emmali1@msn.com)
«Det stemmer ikke slik Fylkesmannen sier at de ikke har mandat til å foreta vurdering på slike saker. Slike saker omhandler § 21 i Lov om sosiale tjenester i Nav og Fylkesmannen er endelig klageinstans også i slike saker. » (sitat slutt)

Senere denne dagen, konfronterte jeg Hartvedt med hennes falsum i tapet telefonsamtale (lik som den første), og ba om hennes stilingstittel og orientering og svar på om hvor lenge hun hadde vært ansatt hos Fylkesmannen.»
Sitat fra min mail av 26.06.2013 slutt.
ABlastword_HiRes
Tilbake til samtalen med Hartvedt 02.04.2013 som etter overnevnte mailutveksling, kastet seg på telefonen til meg.
Hartvedt: «Jeg ringte deg jo tidligere i dag (…) Jeg har nettopp fått et NYTT RUNDSKRIV, vet du.
Så det er litt vanskelig å få tak på det hele, for det er litt komplisert dette her.
Så da det kan se ut som at det skal behandles hos oss allikevel – Det med at Navkontoret har utbetalt til utleier og ikke til deg – husleia – for jeg sa jo at det er noe vi kan vi ikke kan behandle – så jeg så litt feil rett og slett – bare så – du vet det»!
Jeg: «Ja jeg har jo nettopp sendt dem (sosialtjenesten) mail om at de må trekke det (min klage på taushetspliktbrudd) for du sa at det ikke var deres bord, så da må jeg kanskje sende dem en mail til …
Hartvedt: «Ja. Har du sendt den til meg, eller»?
Jeg: «Nei jeg sendte ikke med kopi til deg på den, men kan du behandle denne saken – altså under denne saken  slik at det ikke opprettes ny sak på den sånn som jeg spurte?
Hartvedt: «Jada, jeg behandler det under et, ja du tenker den du har levert på Navkontoret NÅ ja, som en NY klage! Men jeg skal ringe til dem nå jeg og forklare litt sånn at vi ikke lager mer rot enn nødvendig her»!
Jeg svarer at det var fint, for jeg ønsker at saken overføres Bydel St.Hans Haugen snarest mulig «etter at du er ferdig å behandle det med pengene fra i fjor».
Hartvedt: «Ja! Men jeg tar en telefon jeg da og så informerer deg etterpå – jeg er ikke så glad i å sende mailer! – Men jeg tar en telefon til deg, men det blir nok ikke før i morgen, da. – På hva vi har blitt enige om»!
Jeg forklarer Hartvedt at «I morgen (03.04.2013) er det minnestund for min mor, så da vil jeg ikke være tilgjengelig».
Hartvedt sier at «hun har vakt «på torsdag» så da kan jeg ringe henne i vakten kl. 11:30 på telefon 22 00 36 36″.
Jeg spør om jeg skal skrive til sosialtjenesten og be de se bort fra mailen jeg sendte dem i dag, og Hartvedt svarer:
«De må AVVENTE, fordi vi diskuterer saker på gangen her, så det er flere jurister som kikker på det, da og det er SKREVET ganske vanskelig i rundskrivet – så derfor må vi være helt sikre, men det er hvertfall sånn det ser ut for meg nå, at det er noe vi skal behandle»!
Hun sier at hun skal ta en telefon til Navkontoret og si fra om at den mailen jeg nylig har sendt dem, sannsynligvis er basert på feil opplysninger fra henne, og at de skal «avvente litt» – «At de ikke roter det til enda mer her»!
Vi avslutter samtalen.
Etter den store påkjenningen med minnestunden glemte jeg å ringe Hartvedt kommende torsdag – dvs. jeg husket å ringe henne etter det oppgitte klokkeslett i vakten og hun var ikke der, og derfor ringte jeg henne neste uke.
Samtalen gikk slik:
ABlastword_HiRes
Sitat fra tapet telefonsamtale med Rigmor Hartvedt – min saksbehandler hos Fylkesmannen 9 april 2013.
Jeg innleder med å si at vi snakket sammen 2. april – «For en uke siden».
Jeg oppdaterer Dem på at De da fortalte meg at brudd på taushetsplikt ikke falt under Deres mandat å behandle, men at De ringte meg tilbake en tid etter og fortalte meg at «De hadde sett noen «rundskriv» og «pratet med noen andre», og fortalt meg at dette skulle De behandle likevel».
De svarer: «Mm!»
Jeg forklarer igjen at jeg var veldig langt nede etter dødsfallet, og at jeg ikke umiddelbart forstod Deres påstander.
Jeg sa også at min sak gikk til Arnfinn Løvik som jo er en erfaren saksbehandler (etter at Snorre Førli sluttet) og at Løvik ga saken videre til Dem, enda han her måtte ha forstått at saken var meget spesiell.
Jeg spør derfor hvor lenge De har arbeidet hos Fylkesmannen.
De svarer ikke på det, men uttrykker forståelse for at jeg ble «bekymret»!
Jeg sier at dette var en såpass stor generaltabbe som ikke hørte noen steder hjemme.
De svarer at det ikke er De som godkjenner vedtakene og tar disse avgjørelsene alene, der diskuteres med mange, så jeg trengte ikke tenke på det.
Jeg spør igjen hvor lenge De har arbeidet hos Fylkesmannen, men De nekter å svare.
Når jeg spør hvorfor De mener det, presterer De faktisk å svare at De ikke synes spørsmålet er relevant «for denne saken her»!
Jeg sier meg uenig, og at jeg naturlig nok begynner å lure når en såpass opplagt «feil» gjøres – er det «vondt i viljen» – «kort fartstid» eller hva…
De svarer igjen at dete kommer De ikke til å svare meg på, og når jeg spør om det ikke ligger en plikt der for meg å vite det, svarer de «Nei»!
Da spør jeg om å få vite Deres bakgrunn: «Er De Jurist eller»?…
De svarer at De er «sosionom»!
Her utelater De «hemmeligheten» som uansett avdekkes i omtalte brev fra Dem til meg en tid etter av 09.04.2013, med signaturen: «Rådgiver» ved Fylkesmannens kontor!
Jeg forsøker uansett der og da å spørre om de har gått rett fra utdannelsen og til Fylkesmannen nylig, men De understreker igjen at denne type spørsmål ikke vil bli besvart!

Print

Jeg fremhever en mail jeg hadde sendt sosialtjenesten med kopi til Dem «i går» – 8 april (2013) der det fremgår at sosialtjenesten IGJEN hadde begått brudd på taushetsplikten og sendt penger direkte til – ikke bare en men TO kreditorer, og det etter alle avvik de hadde begått tidligere, vedr. samme lovbrudd, noe jeg fremhevet at jeg fant MER enn alvorlig spesielt!
De svarer: «Mm»!
Jeg fortsetter: «Og der har jeg også satt link Nav erklæring om taushetsplikt vedrørende opplysninger fra AA-registeret om taushetsplikt iflg. Forvaltningsloven som kan straffes med bøter eller fengsel inntil 6 månedr iht. straffelovens § 121.
De svarer: «Mm», og tilføyer at De foreslår at jeg avventer inntil saken blir ferdigbehandlet!
Jeg minner om gjentatte brudd på taushetsplikten, og at sosialtjenesten urettmessig har sendt penger direkte til både strømleverandør, Telenor og Boligbygg – flere ganger til alle sammen!
De svarer to ganger: «Ja! Og det vil bli behandlet»!
De sier også at «Og når du da leser den saken, så tar du en vurdering på om det er grunnlag for å klage på det som har kommet etter det som er behandlet i den klagen – men nå er ikke klagesaken ferdig enda!»
Jeg: «Nei. Men den blir ferdigbehandlet i løpet av denne uken»?
De svarer: «Mm»!
DET BLE DEN IKKE! PER I DAG 04.07.2013 HAR JEG IKKE HØRT DET SKAPTE GRANN OM UTFALLET!
Jeg minner Dem på «det vi skulle snakke om torsdag i forrige uke» – (da jeg hadde ringt etter avtalt klokkeslett) – «hva skjedde med det»?

ABlastword_HiRes

De sier at De ikke forstår…
Jeg klarer opp i det, og avslutter med: «Så hva var det du hadde utredet til torsdag».
De svarer meg at 02.04.2013 hadde De tatt en telefon til Anette Jørve Ingjer (ved sosialtjenesten) og fortsetter – «Så det var egentlig ikke noe mer enn det»! (?!)
Hersketeknikken – hvilken rent ut er SØPLETE agering, ledet meg til å streve med å tegne og forklare hva saken vitterlig gjaldt!
Jeg svarer at saken var den at De skulle sjekke nærmere – siden samme lovbrudd var begått – at sosialtjenesten igjen hadde igjen sendt penger direkte til kreditor – så skulle De «høre med noen andre» om det gikk an å legge denne saken inn i samme saken som allerede var så de slapp å opprette ny sak!
Har De glemt det»!?
De svarer meg «at siden saken ikke var ferdigbehandlet så var det vanskelig å si hva som ville være lurt eller ikke, så det De hadde anbefalt både meg og Nav-kontoret, var at vi ventet på utfallet av saken, for deretter å ta en beslutning på hva som vil være lurt å gjøre ut i fra det –
«Så vil ikke jeg gi noen råd om hva man kan gjøre – om man kan legge NYE forhold inn i den gamle saken»!
Jeg: «Det er jo ikke «NYE FORHOLD» det er jo en kontinuitet av å begå samme lovbrudd som de tidligere har gjort, så hvorfor kan du ikke bare ta å legge inn i saken at «enda en gang har dere gjort det» og legge det under samme sak (som sådan). Du skulle jo «forhøre deg med andre ved kontoret» hvis du er en uerfaren medarbeider, og høre om det gikk an!»
De svarer: «Mm. Ja hvis det var SÅNN du forsto det, så»!
Jeg bekrefter! (Det er jo festet til TAPE herrefred)… – «Ja sånn forsto jeg det og slik SA du det! Så det er ikke bare jeg som har «forstått det sånn» – det var DU som fremla det sånn!»
De svarer: «Ja, Ok»!
Jeg: «Så har du GJORT det»?!
De svarer meg det samme som tidligere – at jeg og Navkontoret måtte avvente Deres avgjørelse, og ETTERPÅ kunne vi komme med evt. innsigelser.
De ville IKKE ta noen avgjørelse på NÅ om de forhold jeg siktet til skulle legges inn i samme sak!
ABlastword_HiRes

Jeg spør om dette betyr at jeg bare skal måtte gå og vente på et stort «SURPRISE, SURPRISE, Vi har gjort det – eller vi har IKKE gjort det?!» – Det var jo DETTE De skulle AVKLARE!!!»
De svarer: «Ja nå har jeg diskutert med kolleger og LEDER her, så det er ikke alt man kan avklare i forkant av en endelig beslutning, da!
Jeg kommer ikke til å gå inn her og diskutere NOE som helst med deg nå, før saken er ferdig her hos oss»!
Vi kan godt ta imot nye opplysninger, men jeg kommer ikke til å gi deg noe mer informasjon om hva som er lurt å gjøre, eller hvordan vi kommer til å gjøre det, FØR saken er ferdig».
Jeg svarer at det De sier ikke inngir noen som helst mening for meg, og at jeg ikke tror at De har LOV å møte meg på denne måten!
Jeg fortsetter å si at jeg sitter med opptak av telefonsamtalen med Dem der De sier at «ja vi kan legge dette forholdet under samme sak sånn at det slipper å bli mer rot, og «…
De bryter inn at det gikk De tilbake på!
Da spør jeg: «Hvorfor gikk du tilbake på det»?!
De svarer: «Ja det var en feilinformasjon»!
Jeg spør om det var andre ved kontoret – var det Deres LEDER som sto for denne informasjonen?
De nekter å svare, og presiserer igjen at jeg må avvente en avgjørelse i kommende vedtak – «så får vi ta det derfra»!
Da svarer jeg at det ikke er min mening å være forutinntatt, men at jeg har på følelsen av at De vil gi sosialtjenesten fullt medhold – «HVIS du skulle gjøre det – på grunn av personlige antipatier eller fordi du er uerfaren, eller kun fordi du har «vondt i viljen» – kan jeg gå DIREKTE til Sivilombudsmannen da?»
De svarer i utgangspunktet nei og kommer med mye om og men, men svarer til slutt ja, når jeg utdyper nærmere forklaring. Da påstår De at De «misforsto»!
Jeg svarer at det kan synes som om dette er regelen heller enn unntaket, og at jeg er helt oppgitt –
«Jeg kan ikke annet enn å si at jeg vil avvente et tilsvar, og at jeg vil gå direkte til Sivilombudsmannen hvis du skulle finne på å komme opp med et vedtak som jeg føler på meg at du gjør.»
De bekrefter.
Samtalen avsluttes.
Jeg presiserer at det å bryte en lov med vilje for en myndighetsperson, er i ytterste konsekvens straffbart som tjenesteforsømmelse og grov uforstand, og kan medføre at man ved gjentagelse fradømmes sine verv og kan ilegges erstatningsansvar både til kommunen og de som rammes.

ABLAI2

Jeg gjentar atter – og slutter meg til FrP- politiker Laila Marie Reiertsens svært så treffende påstander (tapet) i møtet jeg hadde med henne 14 august 2012 – etter at hun hadde satt seg inn i store deler av min sosialsak (spesielt varslingene av 18, 19 og 24 juli 2013 som per skrivende stund ikke er ferdigbehandlet), og lenge før ytterligere misbruk av myndighet tok plass:
Utdrag fra Del 5: Politikeren: “Så gale som dette her, har`kje eg vært borte i! “Her er det altså personforfølgelse, rett og slett (…) 
Det er heilt GRUSOMT å lese – eg synes det er helt forferdeleg!” (…)
Hun bekrefter igjen at det er personforfølgelse og at det er “en rovdrift på et menneske” (…)
Og i dette tilfellet hos deg, så er det jo sosialkontoret som er pådriveren i en sånn situasjon som dette her! (…)
Når de skal ta knekken på et menneske, så klarer de det godt”!
Jeg sier: “For så DUM går det ikke an å være, så mange FEIL”
Reiertsen bryter inn mens jeg snakker: “Nei, nei nei” Det er bevisst, det er bevisst! (…)
Vi snakker mer, og jeg fremhever Sosialtjenestens skriftlige advarsler om at de vil dele opp mitt livsopphold igjen, hvis jeg våger å søke nødhjelp flere ganger.
Reiertsen konstaterer at dette er trusler!
Når Reiertsen går, sier hun at min sak er meget spesiell, og “Det er sånn at du bør få han ut, altså (…)
http://t.co/YAGNqwUHh4
ABlastword_HiRes
Under, følger bloggpostene jeg tidligere i klagen presiserte at ville settes inn, etter avdelingsleder Jørves selektering av å fremheve av disse i sitt tilsvar til Hartvedt av 10.05.2013.
Jeg ber således om at de blir lest!:
14.03.2013: Nav Nordstrand sosial – Dokumentfalsk, manipulering og avlivningssatser –  og saksbehandler hos Fylkesmannen legger fra seg omfattende varslingssak uten å sikre den nærmere oppfølging, tar sin hatt – og går (slutter)!

http://bit.ly/WoBmZ7

13.03.2013: Nav Nordstrand sosial setter liv og helse i fare – som regelen er.
Varsling i autentisk mailrekke med start 07.03.2013 til enhetsleder  Bente Løken                            
http://t.co/9p5HXIZ6Sd
18.02.2013 – Advokat om min Navsak: “Myndighetsmisbruk Big Time!” – Har du bevis kan dette bli “sprengstoff” i pressen”!
http://t.co/lPadlwHj
08.06.2013: Nav Sosial – Lydopptak til politiker avslører grov manipulering av faktiske forhold mot bedre vitende, og vil senere bli lagt ut på Youtube
(Utdrag): Se et av lydopptakene med vedtaksansvarlige Anette Jørve Ingjer som siteres litt nede i denne klagen, der hun vitterlig manipulerer meg til å la være å sende inn klager fordi “jeg ikke vil komme noen vei med det!” (…)
http://t.co/KHJqn192FB
Rapport: Nav-saksbehandlere – Nav Nordstrand sosial:
http://bit.ly/bMLPNv
NAV Nordstrand Sosial: Informasjon om grovt maktmisbruk – fortsettelse av serien i 6 deler.
http://bit.ly/aD9pT9
Den indre klikken ved sosialkontoret:
http://bit.ly/bUrNEf
Sosialkontorets projisering – Tapet telefonsamtale med sosialleder Vildgun Steinhaugen 02.02.2011:
KLAGE – VARSLING-RAPPORT OM UTSTRAKT MAKTMISBRUK OG KAMERADERI I FORVALTNINGEN BYDEL NORDSTRAND
http://bit.ly/cyr0Go
Del 1 – Utdrag:
“Jeg forventer at utreder er kjent med hvilke opplysninger i klagen som vil være relevante for Ombudet å reagere skarpt på.
Jeg ber videre om at Helse- og Sosialombudet må delegere myndighet for behandling av de klagepunkter som Ombudet selv ikke har myndighet til å gå inn i eller håndtere, til øvrige klageinstanser som har mottatt kopi av denne klagen – eller til andre relevante aktører jeg har glemt å oppføre her, for samarbeid som leder til best og hurtigst mulig behandling og effektuering av gode løsninger for meg og min sak da jeg selv ikke er kjent med gangen i dette.
Herunder hører også kravene om at fem personer i Forvaltningen må fratre sine stillinger (…)
http://bit.ly/UWJSJI

Del 2

http://bit.ly/d23aa8

Del 3

http://bit.ly/cvsadn

Del 5

http://bit.ly/cdYGKF

Del 6

http://bit.ly/9V1i2P

ABlastword_HiRes

Jeg ber altså – som i mail av 26.06.2013 om at hovedanliggendet i min klage m.m. blir behandlet umiddelbart, med instansens gjennomgang av alle mail i saken helt fra juli 2012 innbefattet, samt at jeg får svar på om hvordan jeg skal gå frem for å kreve innklagede aktørers avgang.
Under kravet om aktørers avgang, hører naturlig nok også «Rådgiver» Rigmor Hartvedt!
Det må kunne holdes for sannsynlig at en erfaren saksbehandler som Hartvedt – som attpåtil er Rådgiver for Fylkesmannen, har satt seg inn i sine embetsplikter i langt større grad enn det en uerfaren praktikant har rukket å gjøre.
Og under hennes grunnleggende viten om Fylkesmannens oppgaver overfor allmennheten faller utvilsomt behandling av brudd på taushetsplikt, hvilket Hartvedt forsøkte å villede meg grovt med at ikke var tilfellet:
Sosialtjenestens systematiske avvik og Fylkesmannens fravær av konkret inngripen
http://bit.ly/sa6v67
Ut fra fakta i saken (den store og hele) bør kunne sluttes at der er stor sannsynlighet for at det eksisterer et samrøre mellom de innklagede parter.
Ingen mennesker som arbeider i høyere stillinger i vårt hjelpeapparat kan holdes for å være såpass tankeblåste som her er vist.
Selv den enkleste viten om de mest basale plikter for embetsområdet synes ukjent for de ansvarlige, noe som ikke kan bedømmes som reelt.
Jeg ber om tilsvar i form av undertegnet brev, at Haugland og Løvik har mottatt denne klagen/varslingen, samt klagen som tilhører denne, av 26.06.2013.
Her kan Haugland lese store utdrag fra noen av min hovedklage til sosialtjenesten av 2012 uten å måtte innhente denne først:
NAV NORDSTRAND SOSIAL – VARSLINGEN AV 19 OG 24.07.2012 SOM POLITIKER LAILA MARIE REIERTSEN LØY OM AT MEDIA SKULLE TA!
http://t.co/3Dx7zKDWNy
(Utdrag) Jeg: “Hvordan har jeg fått dekket mitt behov for mat når min lommebok ble frastjålet allerede måneden før – jeg vet ikke om det var allerede 29 juni (det var lørdagen etter den torsdagen – to dager senere) og jeg ber om nytt livsopphold fra andre juli – hvordan er mitt matbehov dekket da?”
(Avdelingsleder for Nav Nordstrand – Anette Jørve Ingjer): “Det er i forhold til den nødhjelpen du fikk”!
Jeg: “Du mener at et alvorlig sykt menneske skal leve 30 dager på nødhjelp”?!
Ingjer: “Altså den vurderingen – jeg tror heller det er bedre at vi skriver et vedtak til deg”…
Jeg: “Men dere har jo kommet frem til at dere tar den avgjørelsen, og at jeg som er såpass syk, som har hatt legevakt” …
Ingjer avbryter: “Vi mener at ditt behov er dekket når du har fått penger til mat!” (Og så maser hun videre igjen om at det er HELT RIKTIG at jeg søkte om livsopphold, men at der var satt nødhjelp)!
Jeg sier at de har forsøkt seg med blank løgn i vedtaket der de anførte at jeg søkte nødhjelp, for de visste godt at dette ikke var tilfellet og at de gjorde dette bevisst!
Ingjer: “Ja. Og da behandler vi det nå på nytt, det .. og da blir det et AVSLAG på Livsopphold! Sånn at det SAKSBEHANDLINGSSETT skal bli riktig” !
DET ER ALTSÅ HVA INGJER PRIORITERER Å VEKTLEGGE!
Jeg (igjen):”Hva er begrunnelsen for at et alvorlig sykt menneske skal leve 30 dager på nødhjelp?”Intet svar.Jeg:”Det har dere FATTET, og jeg vil gjerne høre begrunnelsen av deg nå”!
Ingjer: “JA NEI DET FÅR DU IKKE! JEG HAR IKKE NOE – JEG KAN IKKE REDEGJØRE FOR DEN BEGRUNNELSEN AKKURAT NÅ”!
Jeg:”Hvorfor ikke”
Ingjer: “NEI DET HAR JEG IKKE MULIGHETEN TIL NÅ”!
ABlastword_HiRes
(Jeg innskyter – les):
Rapport fra tilsyn med sosiale tjenester – behandling av søknader om økonomisk stønad etter lov om sosiale tjenester i Nav – §§ 18 og 19 ved Bodø kommune Nav Bodø 2010 – 01.03.2011
Avvik 2: Bodø kommune sikrer ikke at kravet til at saken skal være så godt opplyst som mulig er tilfredsstilt (…)

Den som mottar et vedtak etter sosialtjenesteloven § 18 og 19 har kravpå å vitehva vedtaket bygger på.

Uten at det er rutiner for å nedtegne vurderinger i saken eller i journalnotater vil det by på vanskeligheter å spore saksbehandlers vurdering (…)

http://bit.ly/XfgKk0

Jeg ber om en umiddelbar behandling og tilbakemelding.
Med vennlig hilsen
Jeanine Horntvedt

AEtisk_kompetanseheving_logo_300

JEG TILFØYER ET LENGER UTDRAG AV MAILENE SOM GIKK MELLOM MEG OG SOSIALTJENESTEN 02.04.2013OG SENDER DISSE OPPLYSNINGENE OGSÅ TIL FYLKESMANN VALGERD SVARSTAD HAUGLAND:
From: Jeanine Horntvedt (emmali1@msn.com)
Sent: Tuesday, April 02, 2013 2:09:51 PM
To: anette.jorve.ingjer@bns.oslo.kommune.no (anette.jorve.ingjer@bns.oslo.kommune.no); bente.loken@bns.oslo.kommune.no (bente.loken@bns.oslo.kommune.no); marte.lie.albert@bns.oslo.kommune.no (marte.lie.albert@bns.oslo.kommune.no); Jeanine Horntvedt (emmali1@msn.com)
Oslo 02.04.2013
Jeg viser til telefonsamtale med Anette Jørve Ingjer dagen før påske.
Jeg forsto det slik at hun ønsket å opprette ny sak på min klage av mars 2013 på fortsatte massive og bevisste brudd på taushetsplikten.
Nå har jeg nettopp snakket med Rigmor Hartvedt ved Fylkesmannens kontor, som sier at det ikke er i hennes mandat å behandle slike saker.
Derfor ber jeg om at sosialtjenesten ikke oppretter ny sak på overnevnte, men at dere skal oversende hele min mappe til Nav i Bydel St.Hans-Haugen så fort Hartvedt har ferdigbehandlet klagesaken fra juli 2012 med overklaging av deres unnlatelse av å gi meg livsopphold for juli samme år, som hun lovet at ville bli ferdigstilt i løpet av et par uker.
Hilsen
Jeanine Horntvedt
From: Anette Jørve Ingjer (anette.jorve.ingjer@bns.oslo.kommune.no)
Sent: Tuesday, April 02, 2013 2:47:10 PM
To: Jeanine Horntvedt’ (emmali1@msn.com)
Vedr. klage på brudd på taushetsplikt når vi har sendt husleie ytelse direkte til Boligbygg i henhold til § 21 i Lov om sosiale tjenester i Nav:
Er det slik å forstå at du da trekker denne klagen?
Det stemmer ikke slik Fylkesmannen sier at de ikke har mandat til å foreta vurdering på slike saker.
Slike saker omhandler § 21 i Lov om sosiale tjenester i Nav og Fylkesmannen er endelig klageinstans også i slike saker.
Men i henhold til § 21 har vi anledning til å sende ytelser direkte til kreditor.
Fylkesmannen behandler allerede en slik klage fra deg, da vi har sendt ytelse til strøm dirkete til strømleverandør og du har klaget på dette i juli 2012.
Vi kan ikke overføre din sosialsak til bydel St. Hanshaugen før vi har behandlet denne klagesaken, da alle saker må være ferdigbehandlet før en sosialsak overføres.
Med vennlig hilsen
Anette Jørve Ingjer
Avdelingsleder
NAV Nordstrand sosial

AEtisk_kompetanseheving_logo_300

From: Jeanine Horntvedt (emmali1@msn.com)
Sent: Tuesday, April 02, 2013 3:32:41 PM
To: anette.jorve.ingjer@bns.oslo.kommune.no (anette.jorve.ingjer@bns.oslo.kommune.no); bente.loken@bns.oslo.kommune.no (bente.loken@bns.oslo.kommune.no); marte.lie.albert@bns.oslo.kommune.no (marte.lie.albert@bns.oslo.kommune.no); fmoapostmottak@fylkesmannen.no (fmoapostmottak@fylkesmannen.no); fmoarha@fylkesmannen.no (fmoarha@fylkesmannen.no); Jeanine Horntvedt (emmali1@msn.com)
Utover aktørene i sosialtjenesten – Kopi til Rigmor Hartvedt hos Fylkesmannen (hennes e-post adresse er uthevet over)
Jørve – Jeg forstår det slik at du har pratet med Hartvedt i dag, for hun ringte meg for kort tid siden og sa at hun hadde tatt feil i sin «vurdering» tidligere denne dagen som jeg gjenga i mailen til dere under her.
Hun lovet meg dog at hun ville ringe dere og ta opp emnet for klargjøring, slik at det ikke ville bli mer rot enn nødvendig.
Først sa hun at dette nye bruddet deres på taushetsplikt ville falle under pågående klagesak, (for dere holder jo bare på å begå samme lovbrudd igjen og igjen) slik at det ikke var nødvendig å opprette ny sak på dette, men sa litt senere i samtalen at hun måtte avklare dette med andre først slik at hun ble sikker (…)
Som avslutning til deres orientering – Brudd på taushetsplikt – Det fremkommer tidlig i pågående klagesak at jeg klager dere inn for både å urettmessig og mot bedre vitende ha sendt – ikke bare strøm direkte til leverandør flere ganger, men også til Telenor og til Boligbygg bare så det er på det rene, siden du kun har trukket frem strømleverandør i mailen under!
Jeanine Horntvedt

AEtisk_kompetanseheving_logo_300

From: Anette Jørve Ingjer (anette.jorve.ingjer@bns.oslo.kommune.no) .
Sent: Wednesday, April 03, 2013 8:53:05 AM
To: ‘Jeanine Horntvedt’ (emmali1@msn.com)
Jeg har ikke snakket med Rigmor Hartveit i går, hun har imidlertid bedt meg ringe henne i dag, men var ikke ledig før etter ni.
Vi avventer hva Hartveit sier om det allerede er klage inne på brudd taushetsplikt i forrige klagesak.
Med vennlig hilsen
Anette Jørve Ingjer
Avdelingsleder
NAV Nordstrand sosial
MERK – Jørve 03.04.2013: «Jeg har ikke snakket med Rigmor Hartveit i går»
Men på opptak fra min telefonsamtale med Hartvedt 9 april 2013,  kan man høre at Hartvedt svarer meg at hun vitterlig hadde samtalet med Jørve den dagen!
Jeg siterer fra sekvens vist tidligere i denne posten:
«De svarer meg at 02.04.2013 hadde De tatt en telefon til Anette Jørve Ingjer (ved sosialtjenesten»!

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABELIES

HER ER HVA «ALLE VET», MEN SOM RÅDGIVEREN FOR FYLKESMANNEN ANGIVELIG IKKE VISSTE – OG MÅTTE KONFERERE MED FLERE KOLLEGER OG SIN LEDER OM, SAMT «FORSØKE Å TYDE NOEN VANSKELIGE RUNDSKRIV»!
HVOR TROVERDIG ER DET?!
UTDRAG FRA POSTEN 
Sosialtjenestens systematiske avvik og Fylkesmannens fravær av konkret inngripen
http://bit.ly/sa6v67
ABEPPPID05.03.2012 – Fylkesmannen i Nordland påpeker Avvik:
«Manglende begrunnelse og lovhjemmel for at stønaden utbetales direkte til kreditor.
Utbetaling av stønad skal som hovedregel skje til den som søker.
Dersom utbetaling skal skje til kreditor må dette begrunnes i vedtaket (…)
Det følger av forvaltningsloven § 33 at dersom påklaget vedtak ikke blir endret, skal dokumentene i saken sendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse av klagesaken.»
http://bit.ly/Sga7Ak
07.01.2011 – Grove lovbrudd på Nav-kontor
Uforsvarlig lave satser på stønader og brudd på taushetsplikten.
Dette er noen av de til dels grove lovbruddene som er avdekket hos et flertall av NAV-kontorene i landet (…)
Fylkesmannen ser svært alvorlig på disse avvikene som er avdekket (…)
http://bit.ly/16RGo37
ABEEEPID
19.01.2011 Fylkesmannen i Oppland – Rapport fra tilsyn med sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen i Dovre kommune 2010
Kommentar:
(…) Vi har formulert avviket slik for å betone behovet for sterkere styring med de prosesser som leder fram til vedtak.
Verifikasjonene viste at det kan passere vedtak med feil utfall og bygget på feil lovforståelse, og at risikoen er tilstede for at flere slike tilfeller kan skje (…)
Vi finner også grunn til å presisere kommunens plikt til å sørge for at ansatte som behandler søknad om økonomisk stønad har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter.
Kommunen har ansvar for å sørge for at de ansatte får tilstrekkelig opplæring. Dette er et krav som følger av kompetansekravet med hjemmel i kravet om internkontroll, jf. Lov om sosiale tjenester i Nav § 4.
Kravet følger også av lov om sosiale tjenester i Nav § 6 (…)
http://bit.ly/Zyk26n
http://bit.ly/VynoRu
ABCLUELESS19.10.2011 – Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Avviket bygger på følgende:
«I de fleste vedtakene blir det innvilget stønad tilsvarende kommunens veiledende norm uten at det fremgår at det er foretatt individuelle vurderinger (…)
Nav Søndre Nordstrand utbetaler i mange saker stønad direkte til strømleverandør uten at det er dokumentert samtykke fra bruker.
I vedtak fremgår at Nav kan sende sosialhjelpen direkte til kreditor for å sikre at sosialhjelpen går til det formålet den er innvilget til.
Det fremgår som oftest ikke en begrunnelse for hvorfor det kan antas at søker ikke vil bruke stønaden til å dekke strømutgifter.»
http://bit.ly/Uw3IMT
ABUSLES
04.01.2011 – Fylkesmannen i Nordland
Avvik:
2.1 Øksnes kommune, ved Nav – Øksnes, følger ikke lovens hovedregel om kontantutbetaling av økonomisk stønad til bruker.
2.2 Øksnes kommunes rutinemessige praksis i forhold til utbetaling til kreditor fører til at man ulovlig tilkjennegir klientforhold.
Dette er brudd på taushetspliktbestemmelsene i loven.
Avvik fra følgende myndighetskrav: Lov om sosiale tjenester i Nav § 22, samt § 44. Jf. også forvaltningslovens § 13.
Avviket bygger på følgende:
Det fremgår av intervju og vedtak at økonomisk stønad utbetales til kreditor (strømleverandør, huseier mv) uten at det foreligger særskilte grunner for å fravike lovens hovedregel om kontantutbetaling.
Praksisen fremstår som rutinemessig, hvilket er i strid med lovens krav om individuell/særskilt begrunnelse for denne type stønadsform/utbetalingsmåte (…)
http://bit.ly/109qWAd
ABLADDER
Utdrag fra posten – Fraværende rettssikkerhet for mange av landets borgere (Forvaltningenes hjemmelagde regler):
http://bit.ly/vZ5qgK
Professor Knut Fossestøl
Regler og skjønn i norsk forvaltnings- og velferdsforskning
En kritisk analyse med særlig fokus på velferdsstatens rettighetsorientering (Utdrag):
“For det første forholder de som treffer avgjørelser lokalt seg sjelden til lovtekster, forarbeider og rettspraksis.
I stedet forholder de seg til rundskriv, instrukser, edb-systemer eller særskilte veiledningshefter som overordnede har utarbeidet.
Dette skaper en rettsanvendelse som er mer primitiv og enklere enn den som vi finner i rettssaker.
Dette dreier seg i stor grad om hvordan lovgivningens skjønnsmessige paragrafer erstattes av forvaltningens hjemmelagde regler.”
FYLKESMANNEN bekrefter også overnevnte, og jeg viser et lite utdrag:
Rapport fra tilsyn med Stange kommune / Nav Stange 01.08.2011
5. Funn
Avvik 1:
Stange kommune sikrer ikke at søknader om økonomisk stønad avgjøres etter en konkret individuell vurdering (…)
  1. Godkjente prosedyrer viser til rundskriv som er erstattet av senere rundskriv. De ansatte benytter dermed rundskriv som, på dette området er utdatert.
  2. Når dette benyttes som veiledningsmateriale ved vurdering av søknad om økonomisk stønad medfører dette en risiko for at individuell vurdering gjøres på feil grunnlag.
http://bit.ly/USmnVR
ABFull-fart-for-FNs-tusenaarsmaal_large
About Jeanine 
http://bit.ly/Vi8uyZ
Om meg – Del 2:
http://bit.ly/zKYewd
Nav instruerer lege til å endre sin erklæring om 100 % uføretrygd for pasient?
http://bit.ly/HRY6sA
Fasiten – Hvordan sosialhjelpsmottakere langsomt blir tatt livet av, og annen nyttig informasjon
http://bit.ly/QDmTaJ
14.03.2013: Nav Nordstrand sosial – Dokumentfalsk, manipulering og avlivningssatser –  og saksbehandler hos Fylkesmannen legger fra seg omfattende varslingssak uten å sikre den nærmere oppfølging, tar sin hatt – og går (slutter)!
http://bit.ly/WoBmZ7
13.03.2013: Nav Nordstrand sosial setter liv og helse i fare – som regelen er.
Varsling i autentisk mailrekke med start 07.03.2013 til enhetsleder  Bente Løken                            
http://t.co/9p5HXIZ6Sd
18.02.2013 – Advokat om min Navsak: “Myndighetsmisbruk Big Time!” – Har du bevis kan dette bli “sprengstoff” i pressen”!
http://t.co/lPadlwHj
Kommentar til Dumskapens system av prisvinner Heidi Follett
http://t.co/Bn767rXS0p
Nav – Når borgerenes rettssikkerhet må vike, til fordel for pøblers forgodtbefinnende
http://t.co/wAtGCfyqHg
Listen over alle bloggposter:
http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

juli 2013
M T O T F L S
« jun   aug »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 056 andre følgere

%d bloggere like this: