Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Kommentarer til innstilling fra Nav Forvaltning‏ fra juristen som tok min sak


MERK: Det er noe galt med oppsettet, og jeg klarer ikke å rette ulik skriftstørrelse, linjeavstander m.m. verken her eller i bloggen generelt.
Derfor har jeg overført Juristens innstilling til Nav til posten jeg skrev i går – 14.12.203 der den kan leses i sin helhet:
Nav – Overprøving av uføregrad – Grov manipulering
http://bit.ly/1ZErPLw
Nav – Lydopptak til Advokat, om fastleges svik
http://bit.ly/1efqCqA
Forvaltingskriminaliteten bevises der via lydopptak som ble sendt både navngitt politiker og Jurist.

ABCELAG

Oslo 08.09.2013
Til Advokat Lene Frykman
Det er snart 5 – FEM uker siden Nav mottok Deres purring uten å verdige den oppfølging overhodet!
Vær så snill å gjøre noe med saken akutt.
Tusen takk.
Smertene jeg har er nå så ille, at jeg har fått startet lindrende behandling med morfin.
Med vennlig hilsen
Jeanine Horntvedt

ABFEIG

30.08.2013 – Uføre Lars Ove (56) nektes uførepensjon
«Fastlegen søkte om uførepensjon på hans vegne, men Hovlid ble ikke opplyst om en vesentlig ting – han måtte også selv sende inn en søknad til Nav på egen hånd (…)
Nav avslo kravet om uførepensjon.
Årsak: Han hadde ikke fått behandling for depresjon.
Jeg nevnte for Nav at jeg var lei meg fordi jeg ikke kunne jobbe lenger, men det var jo ikke derfor jeg søkte om uførepensjon.
Jeg søkte jo nettopp fordi jeg var plaget av smerter.
Hvordan kunne de konkludere med at jeg var deprimert?
Dette var jo bare grepet ut av lufta, sier han (…)
Ifølge Trygdeloven er smerter som varer i sju år etter operasjon å anse som varig.
http://bit.ly/17r4ELq

ABFEEEIGE

25.08.2013 – Opprørt over NAVs behandling av kreftsyk småbarnspappa
Huitfeldt tar til orde for ikke å behandle alle brukere likt. Hvis du har en klar diagnose hvor du er sjuk og ikke er aktuell for arbeidsmarkedstiltak, skal du ikke behandles som de andre.
Oppfølgingsregimene er godt ment, men folk med forskjellige diagnoser må behandles forskjellig.
http://bit.ly/1aEohTi
Men dette er KRAV som for lengst er IMPLEMENTERT i etatens grunnlag, og det for hele syv år siden!
Hvorfor reagerer ministeren først NÅ!? Etter at brudd på dette regelverket har tatt plass titusenvis av ganger og kanskje mer!
Og hva betyr dette hun sier: «Det kan være enkeltansatte som svikter, men det kan også være at systemene ikke tar nok hensyn til at folk har forskjellige diagnoser.»
HVA DA «SYSTEMENE»?!
HVORFOR SETTER HUN OPP ET «SKILLE» MELLOM DE ENKELTE ANSATTE OG «SYSTEMENE»?!
DET ER JO NETTOPP ENKELTANSATTE SOM OPERERER INNENFOR SYSTEMENE – IKKE MASKINER! DET ER ENKELTANSATTE – OFTE UTEN PÅKREVD KOMPETANSE SOM «BEHANDLER» DE SØKNADER SOM BETYR LIV ELLER DØD FOR SØKERENE Å MOTTA VETTUGE OG FAGLIG FORSVARLIGE AVGJØRELSER PÅ!
ABAGAG
20.05.2013: Fikk avslag av Nav to ganger på uførepensjon – retten ga medhold
Over halvparten av pasienter med kroniske muskelsmerter som får avslag i Nav og Trygderetten får medhold når de anker til lagmannsretten.
Nå ber Fibromyalgiforbundet myndighetene om å vurdere praksisen.
I vinter fikk Kari og advokaten hennes endelig gjennomslag i lagmannsretten for retten til å få uførepensjon.
Da hadde Kari fått avslag hos Nav på to ulike nivå, i tillegg til avslag i Trygderetten. En kamp som har pågått siden 2008 (…)
Både Nav og Trygderetten ligger administrativt under Arbeidsdepartementet (…)
Statssekretær Cecilie Bjelland i Arbeidsdepartementet sier de vil se nærmere på sin praksis etter de har fått tallene fra Fibromyalgiforbundet som viser at 56 prosent av klagesakene får medhold i retten (…)
Har målet om å få alle tilbake i jobb blitt så stort at det rammer de som faktisk er sjuke?
Det håper jeg ikke. Her balanserer vi hver eneste dag, og det må være skjønnsmessige vurderinger som foretas i disse sakene. Og akkurat den gruppen vi her snakker om er ofte vanskelige å vurdere, sier hun.
Men når vi mottar denne informasjonen fra Fibromyalgiforbundet, så skal vi selvsagt gå inn i den, sier hun.
http://bit.ly/14itx7Y
ABEBS Nå utgir jeg klagesaken som er inne på Navs multiple avslag om uførepensjon fra inkompetente saksbehandlere ved Nav Forvaltning, som konsekvent overstyrer min fastleges grundige redegjøringer og dokumentasjon på min svært dårlige helsetilstand der både han og min tidligere lege på papiret har attestert en uføregrad for meg på 100 %!
Her er første del som bl.a tar for seg jurist Selmers andre innstilling til etaten (Den første er kun i papirdokument og ble også avslått – lik som denne, og jeg har ikke orket å nedtegne alt derfra enda):
Klage – Uførepensjon
Klageren: HORNTVEDT JEANINE
Klagemotpart: NAV Forvaltning
NAV
Postboks 1407 Sentrum
0109 OSLO
Dato: 20.11.2012
Etter at du klaget, har vi tatt vedtaket opp til ny vurdering, men ikke funnet grunnlag for å gjøre det om.
I vedlagte kopi av innstilling til NAV Klageinstans har vi gitt en nærmere begrunnelse for vedtaket.
Innstillingen er sendt til NAV Klageinstans i dag.
Dersom du har kommentarer til saksfremstillingen, må disse sendes til NAV Klageinstans innen 14 dager fra du mottok dette brevet.
Adressen er:
Nav Klageinstans Oslo og Akershus
Postboks 7028 St.Olavs Plass
0130 OSLO
Når saken er avgjort, vil du få melding fra NAV Klageinstans. Saksbehandlingstiden i NAV Klageinstans er vanligvis 10 uker.
Med vennlig hilsen
NAV Forvaltning
S. NICOLAISSEN
NAV Forvaltning Oslo
Postadresse: NAV // Postboks 1407 Sentrum // 0109 OSLO
Besøksadresse: Marstrandgata 6 // 0557 Oslo (???)
Tel: 55 55 33 34 // Faks: 21 06 91 01
nav.no
Her gjorde jeg juristen som på det tidspunkt prosederte min sak oppmerksom på at Nav hadde forsøkt seg igjen hva brudd på sentral informasjonsplikt angikk, og fått det til å se ut som om jeg alene – uten juridisk bistand, måtte fremme tilsvaret!
Hun forela dem dette, og her følger responsen
FRA NAV TIL MIN JURIST V/JURK
Horntvedt Jeanine
Saksreferanse: 21267763
Dato: 26.11.2012
Klage – uførepensjon
Det vises til dagens telefonsamtale hvor du gjorde oss oppmerksom på at innstilling til klageinstans i brukers uførepensjonssak ikke var sendt til deg som prosessfullmektig, men til din klient.
Vi beklager dette.
Vedlagt følger vår innstilling til NAV Klageinstans samt brevet til bruker som ble sendt henne sammen med kopi av innstillingen.

Du opplyste i vår telefonsamtale at du ville trenge noe tid på å komme med kommentarer til innstillingen, og spurte om fristen kunne utsettes til 17.12.12.
Det er i orden.
Frist for å komme med kommentarer til innstillingen utsettes til 17.12.12.
Vi minner om at kommentarene ikke skal sendes til NAV Forvaltning Oslo, men til NAV Klageinstans.
Adressen er:
NAV Klageinstans Oslo og Akershus
Postboks 7028 St. Olavs Plass
0130 Oslo
Det vises ellers til vedlagte brev.
Med vennlig hilsen
NAV Forvaltning Oslo
T. Øie
Postadresse: NAV // Postboks 1407 Sentrum // 0109 OSLO
Besøksadresse: Cecilie Thoresens V 1 // 1153 Oslo
Tel: 55 55 33 33 // Faks: 21 06 91 01
nav.no
ABLAY Nav Klageinstans Oslo og Akershus Postboks 7028 St. Olavs Plass 0130 Oslo Knr. 61360/12 U Snr. 6264 (Oppgis ved henv.) Sbnr. 62 Oslo, 12.12.12 F.NR.: KOMMENTARER TIL INNSTILLING FRA NAV FORVALTNING OSLO Klager: NN (Altså meg – Jeanine Horntvedt, legger jeg til) Adr. Oslo Prosessfullmektig: Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) ved Kristin Isdal Selmer. Fullmakt er sendt inn. Klagemotpart: Nav Forvaltning Oslo Postboks 1407 Sentrum 0109 Oslo Saken gjelder: Klage på vedtak om uførepensjon. JURK mottok Nav Forvaltning Oslo sin innstilling 03.12.12. Fristen for å komme med kommentarer er satt til 17.12.12. Fristen er dermed overholdt. (Bildene i denne posten er ikke av personene omtalt) Sakens faktiske side: NN, heretter kalt klager, søkte om uførepensjon den 20.09.11. Denne søknaden ble komplett ved legeerklæring fra Finn Strekerud, datert 23.01.12. Etter et lengre møte mellom klager og Finn Strekerud, hennes daværende fastlege, 25.01.12, sendte Finn Strekerud på eget initiativ en ny ”legeerklæring” til Nav Nordstrand, datert samme dag. Denne ”legeerklæringen” inneholder svært få medisinske vurderinger, og er i stedet utformet som en møteinnkalling til ansvarsgruppemøte. I vedtak av 02.02.12 ble klagers søknad om uførepensjon avslått. Vedtaket ble fattet på grunnlag av ”legeerklæringen” datert 25.01.12. JURK påklagde dette vedtaket på vegne av klager den 13.04.12. Vedlagt klagen var en ny legeerklæring datert 12.04.12 fra fastlege (nåværende) Klager har i tillegg ettersendt en legeerklæring fra fastlege (nåværende) datert 22.10.12. Nav Forvaltning Oslo har i brev datert 20.11.12 opprettholdt sitt opprinnelige avslag. Nav Forvaltning Oslo har lagt avgjørende vekt på ”legeerklæringen” datert 25.01.12. aberner Sakens rettslige side: Folketrygdloven § 12-1. Formål Formålet med ytelser etter dette kapitlet er å sikre inntekt for personer som har fått sin inntektsevne eller arbeidsevne varig nedsatt på grunn av sykdom, skade eller lyte. § 12-5. Hensiktsmessig behandling og arbeidsrettede tiltak Det er et vilkår for rett til ytelser etter dette kapitlet at vedkommende har gjennomgått hensiktsmessig behandling for å bedre arbeidsevnen. Med mindre åpenbare grunner tilsier at arbeidsrettede tiltak ikke er hensiktsmessige, kan ytelser etter dette kapitlet bare gis dersom vedkommende har gjennomført eller har forsøkt å gjennomføre individuelle og hensiktsmessige arbeidsrettede tiltak uten at inntektsevnen er bedret. Når det skal avgjøres om et behandlingstiltak eller et arbeidsrettet tiltak er hensiktsmessig, legges det vekt på alder, evner, utdanning, yrkesbakgrunn og arbeidsmuligheter. Det skal også legges vekt på om vedkommende kan få arbeid dersom han eller hun pendler eller flytter. Når det fremmes krav om ytelser etter dette kapitlet skal det dokumenteres at funksjonsevnen har vært vurdert av lege eller annet fagpersonell. ABETTIGH § 12-6. Sykdom, skade eller lyte – krav til årsakssammenheng Det er et vilkår for rett til ytelser etter dette kapitlet at vedkommende har varig sykdom, skade eller lyte. Når det skal avgjøres om det foreligger sykdom, legges det til grunn et sykdomsbegrep som er vitenskapelig basert og alminnelig anerkjent i medisinsk praksis. Sosiale eller økonomiske problemer gir ikke rett til ytelser etter dette kapitlet. Den medisinske lidelsen må ha medført en varig funksjonsnedsettelse av en slik art og grad at den utgjør hovedårsaken til nedsettelsen av inntektsevnen/arbeidsevnen. § 12-7. Nedsatt inntektsevne. Uføregrad (første ledd) Det er et vilkår for rett til ytelser etter dette kapitlet at evnen til å utføre inntektsgivende arbeid (inntektsevnen) er varig nedsatt med minst halvparten. Rundskriv R12-00-I12 § 12-5 Første og andre ledd – Krav om gjennomgått hensiktsmessig behandling og individuelle og hensiktsmessige arbeidsrettede tiltak. Hva menes med hensiktsmessig behandling? Med behandling menes helsetjenestens planmessige arbeid for at den som har nedsatt funksjonsevne på grunn av sykdom, skade eller lyte skal gjenvinne, bevare eller utvikle funksjonsevnen og/eller mestringsevnen med sikte på størst mulig grad av selvstendighet og livskvalitet. Sykdommen og den nedsatte funksjonsevnen som den har medført, skal være behandlet på den måten og i det omfanget som anses « hensiktsmessig ». Hva dette nærmere innebærer, avhenger av hvor langt legevitenskapen er kommet når det gjelder kunnskap om den aktuelle lidelsen og behandlingsmåter. ABETTIGH Krav til gjennomgått hensiktsmessig behandling Det er et vilkår for rett til uførepensjon at medlemmet har gjennomgått tilstrekkelig behandling for å bedre inntektsevnen/arbeidsevnen. Det innebærer at all behandling som kan bedre funksjonsevnen og mulighetene for å komme i arbeid, må være ført så langt fram at det er mulig å ta stilling til om kravene om varig sykdom og funksjonsnedsettelse i § 12-6 og minstevilkåret om varig nedsatt inntektsevne i § 12-7 er oppfylt. Se også retningslinjene til § 11-6 for når det ikke lenger anses å være en viss mulighet for å komme i arbeid/mer arbeid. Dersom det fortsatt foregår behandling med utsikt til bedring av inntektsevnen/arbeidsevnen, eller en annen type behandling bør forsøkes, vil kravet til gjennomgått behandling ikke være oppfylt (…) Krav til å ha gjennomført individuelle og hensiktsmessige arbeidsrettede tiltak (…) Behandling og arbeidsrettede tiltak bør i de fleste tilfeller kunne foregå parallelt. Det er viktig at NAV er i god dialog med bruker og behandlerapparat slik at aktivitet blir iverksatt til riktig tid. Erfaringsvis vil en lang periode med passivitet svekke mulighetene for tilbakeføring til yrkeslivet. ABLAY JURK bemerker: ”Legeerklæring” datert 25.01.12 er ikke relevant for vurderingen av klagers helsetilstand. Nav Forvaltning Oslo hevder i sin innstilling at det foreligger motstridende opplysninger om klagers helsetilstand i ulike legeerklæringer. JURK bestrider dette. Både legeerklæring fra Finn Strekerud datert 23.01.12, samt legeerklæringer fra klagers nåværende fastlege datert 12.04.12 og 22.10.12, underbygger at klager har et omfattende sykdomsbilde, at sykdommen er varig, at hennes arbeidsevne er nedsatt med minst 50 prosent, og at dette klart skyldes sykdommen. Sistnevnte legeerklæring følger vedlagt her. Vedlegg 1. Vedlagt følger også en legeerklæring for TT-kort, som gir ytterligere opplysninger om klagers helsetilstand. Vedlegg 2. JURK bemerker at klagers sykdomshistorie dessuten er godt dokumentert gjennom legejournalen på 53 sider som fulgte vedlagt hennes krav om uførepensjon datert 20.09.11. Dokumentasjon på klagers sykdom fulgte også vedlagt klagers brev til Nav datert 25.10.12. De eneste opplysningene i saken som trekker i motsatt retning er ”legeerklæring” datert 25.01.12 fra Finn Strekerud. JURK mener dette dokumentet ikke kan tillegges vekt i vurderingen av hvorvidt klager har krav på uførepensjon. Særlig blir dette tydelig når man ser erklæringen i sammenheng med den overveldende mengde med informasjon som underbygger og dokumenterer at klager har en varig sykdom og at det ikke vil være mulig å bedre hennes arbeidsevne med behandling eller arbeidsrettede tiltak. ABEGE Erklæringen datert 25.01.12 er skrevet av den samme legen som to dager tidligere sendte en legeerklæring til Nav hvor han anbefalte 100 prosent uførepensjon for klager, og anslo at hennes sykdomstilstand ville være livsvarig. Dette tilsier at erklæringen av 25.01.12 må ha begrenset vekt. Erklæringen har ikke karakter av å inneholde objektive medisinske opplysninger. Videre bærer dokumentet preg av å være Finn Strekeruds umiddelbare reaksjon på opplysninger han har fått om klagers forhold til Nav. Finn Strekerud ble etter hvert klar over klagers svært anstrengte og konfliktfylte forhold til Nav Nordstrand. Han sendte derfor en erklæring til Nav der han understreket viktigheten av å få til en god dialog med Nav, og han ba om ansvarsgruppemøter. Dette kan ikke tolkes dit hen at klagers helsetilstand ble dramatisk forbedret i løpet av de to dagene fra 23.01.12 til 25.01.12. Snarere må erklæringen sees som et uttrykk for at det fra legens side, foruten å behandle klagers medisinske plager, ble ansett hensiktsmessig for klagers generelle livssituasjon å bidra til å bedre klagers forhold til Nav. En normal språklig forståelse av erklæringen datert 25.01.12 tilsier ikke at Finn Strekerud hadde til hensikt å trekke tilbake legeerklæringen datert 23.01.12. Erklæringen av 25.01.12 er kun en møteinnkalling og en sterk oppfordring til Nav om å legge seg i selen for å få til en bedre dialog med klager. JURK kan ikke se at eventuelle møter for å bedre klagers forhold til Nav er relevante for den medisinske vurderingen av hvorvidt hun oppfyller vilkårene for rett til uførepensjon. ABAKT I samtaler mellom Finn Strekerud og klager etter at klager hadde mottatt avslag på uførepensjon datert 02.02.12, uttrykte ikke Finn Strekerud at han hadde gitt en kontrabeskjed til Nav vedrørende klagers helsetilstand og behov for uførepensjon. I samtaler 09.02.12 gir Finn Strekerud uttrykk for at han ikke forstår avslaget på uførepensjon som klager har mottatt. Disse samtalene kan dokumenteres med lydopptak. Nav Klageinstans kan få tilsendt disse på forespørsel. JURK bemerker at ”legeerklæringen” datert 25.01.12 inneholder få medisinske opplysninger. Det foreligger en overveiende mengde dokumentasjon på klagers omfattende medisinske plager. JURK forstår ikke Nav Forvaltning Oslo sin selektive utvelgelse av hvilke opplysninger og hvilke dokumenter som skal tas med i vurderingen av klagers krav på uførepensjon. Klagers helsetilstand er godt dokumentert i legeerklæringer fra fastlege (nåværende) datert 12.04.12 og 22.10.12. Han har hatt muligheten til å følge opp klager i en lengre periode enn det Finn Strekerud hadde anledning til, og det er derfor grunn til å legge avgjørende vekt på (nåværende leges) medisinske vurderinger. ABLAY All hensiktsmessig behandling er gjennomført Nav Forvaltning Oslo sitt hovedargument mot å tilkjenne klager uførepensjon, er at all hensiktsmessig behandling ikke er gjennomført. På bakgrunn av dette konkluderer Nav Forvaltning Oslo med at det muligens vil finnes hensiktsmessige arbeidsrettede tiltak for klager etter gjennomført behandling, samt at det derfor er for tidlig å anslå varigheten av klagers sykdom. JURK bestrider dette. Den behandlingen Nav Forvaltning Oslo mener er hensiktsmessig for klager, er både somatisk behandling og psykiatrisk behandling. Somatisk behandling: Nav Forvaltning Oslo anfører at selv om det er usikkerhet knyttet til utnyttelsen av behandlingen kan det ikke utelukkes at behandlingen kan føre til bedring. JURK bestrider ikke at somatisk behandling kan føre til en bedring av klagers sykdomsplager. Det anføres ikke at somatisk behandling bør opphøre fullstendig når klager tilkjennes uførepensjon. Det er klart at jevnlig oppfølging fra lege vil være viktig for klager. Vilkåret for rett til uførepensjon er imidlertid at vedkommende har gjennomgått ”hensiktsmessig” behandling. Det følger av Navs rundskriv at det her er tale om behandling som kan bedre funksjonsevnen og mulighetene for å komme i arbeid. I legeerklæring av 22.10.12 skriver (nåværende lege) at klager er henvist til behandling ved spes.indremedisin på Rådhusgate Spes.senter til vurdering/optimalisering av BT-behandling og sukkersyken hennes. Klager gjennomgår med andre ord behandling for en del av sine tilstander, og blir fulgt opp av sin fastlege (nåværende). ABELPRA Nav Forvaltning Oslo legger feil faktum til grunn når de antar at ytterligere behandling vil kunne bedre klagers muligheter for å komme i arbeid. Den medisinske dokumentasjonen taler for at ytterligere behandling ikke vil kunne bedre klagers arbeidsevne. Det fremgår også klart av den ovennevnte legeerklæring at klagers fastlege (nåværende) ikke anser det som hensiktsmessig å forsøke videre arbeidsrettede tiltak. Klagers sykdom er ifølge legeerklæring av 22.10.12 permanent, og hennes arbeidsevne vil ikke kunne bedres av ytterligere behandling. Det finnes altså ikke ”hensiktsmessig” behandling som klager ikke har gjennomgått. Psykiatrisk behandling: Nav Forvaltning Oslo skriver i sin innstilling at de ikke kan se at klager har gjennomført tilstrekkelig psykiatrisk utredning. På siste side anføres det videre ”det synes avgjørende at klager kommer i gang med utredning av hennes psykiske problemer”. Nav Forvaltning Oslo har et svakt faktisk grunnlag for å mene at dette skulle være avgjørende for klagers rettigheter til uførepensjon. I Nav Forvaltning Oslo sin innstilling vises det blant annet til at klager i kravet om uførepensjon skriver at hun har bedt sin fastlege i 2010 om henvisning til psykolog eller psykiater. ABELPRA Videre har Nav ut ifra det hun skriver i sitt krav kommet frem til at klager avviste en forespørsel fra Nav om psykiatrisk utredning i 2008. For det første gir klager ikke uttrykk for at hennes arbeidsevne vil bli bedret av psykologbehandling, men kun at hun har bedt om dette for å bearbeide traumer hun har fått i Nav-systemet (øverst på side 10 i klagers krav om uførepensjon). Klager opplyser dessuten på side 18 at hennes daværende fastlege anså psykologhjelp som ”nytteløst”. For det andre kan ikke en forespørsel fra Nav om psykiatrisk utredning i 2008 ha noen betydning for vurderingen av klagers krav på uførepensjon i dag. Det er klagers nåværende helsetilstand som er avgjørende, og i uttalelser og erklæringer fra leger i løpet av det siste året er det ikke sagt at psykiatrisk utredning vil være hensiktsmessig for klager. Det fremgår klart av den medisinske dokumentasjonen i saken at klagers sykdom er varig, og at det ikke er utsikter til bedring av hennes arbeidsevne. For øvrig kan det se ut til, hvis man bygger på de opplysninger som fremgår i klagers krav om uførepensjon, at forespørselen fra Nav om psykiatrisk utredning i 2008 var svakt medisinsk fundert. ABLAY JURK stiller seg uforstående til at saksbehandlere i Nav Forvaltning Oslo overprøver de medisinske vurderingene til klagers fastlege, uten å ha sterkere holdepunkter for sin vurdering enn det de viser til i sin innstilling. Det må være opp til legen å avgjøre hva som er ”hensiktsmessig” behandling for klager. Det fremgår klart av sakens dokumenter, herunder legeerklæringer fra klagers fastlege, at hennes somatiske plager i seg selv er tilstrekkelige til å gjøre henne mer enn 50 prosent arbeidsufør. Dette innebærer at hvorvidt en psykiatrisk utredning skulle vært gjennomført, ikke vil ha noen betydning for klagers rettigheter til uførepensjon. Arbeidsrettede tiltak er ikke hensiktsmessige, jf. kjennelse fra Trygderetten av 26.03.10 Klager har gjennomført arbeidsrettede tiltak fra høsten 1999 til 2008. Dette ble avsluttet i vedtak av 17.07.08 på bakgrunn av at det ikke lenger ble ansett som hensiktsmessig. Vedtaket ble påklaget, og ble stadfestet av Nav Klage og anke Sør 29.10.08. Dette vedtaket ble anket til Trygderetten, og ble stadfestet i kjennelse av 26.03.10. Nav har altså i 2008 kommet til at ytterligere arbeidsrettede tiltak ikke er ”hensiktsmessige”. Det følger av Navs rundskriv at en lang periode med passivitet svekker mulighetene for tilbakeføring til yrkeslivet. Klager har det meste av sin yrkesaktive alder stått utenfor arbeidslivet. Videre har hun overhodet ikke deltatt i tiltak for å komme tilbake til arbeidslivet etter at Nav vedtok å avslutte hennes yrkesrettede attføring i 2008. Denne passiviteten har bidratt til å minimalisere klagers muligheter for å komme i arbeid. Sammenholdt med hennes manglende utsikter til bedring, tilsier dette at ingen arbeidsrettede tiltak er eller vil bli hensiktsmessige for klager. ABLAY Bemerkninger avslutningsvis Klager er tilstrekkelig utredet. Det er nå klart at hennes sykdom er varig, at hennes arbeidsevne er nedsatt med minst halvparten og at denne uførheten klart skyldes sykdom. Ytterligere behandling eller arbeidsrettede tiltak vil ikke være hensiktsmessig, og vil ikke kunne bedre klagers arbeidsevne. Klager oppfyller vilkårene i ftrl. §§ 12-5 til 12-7, og har dermed krav på uførepensjon. Formålet med uførepensjon er å sikre inntekt for personer som har fått sin inntektsevne eller arbeidsevne varig nedsatt på grunn av sykdom, skade eller lyte, jf. ftrl. § 12-1. JURK ønsker å presisere at medlemmer i folketrygden som er for syke til å ta arbeid og for øvrig oppfyller lovens vilkår, har et rettskrav på uførepensjon. Det er ikke opp til forvaltningens skjønn om klager skal tilkjennes uførepensjon eller ikke. Det fremstår som dypt urettferdig at klager, som åpenbart er ute av stand til å ta arbeid på grunn av sin helse, skal leve på sosialhjelp. Det vises for øvrig til klagen datert 13.04.12, samt klagers krav om uførepensjon datert 20.09.11, særlig de delene som omhandler klagers manglende muligheter til å komme i arbeid. Vi legger ned slik påstand: 1. vedtak omgjøres, klager innvilges 100 prosent uførepensjon. JURK forbeholder seg retten til å komme med ytterligere bemerkninger. Vennlig hilsen JURK Kristin Isdal Selmer saksbehandler Vedlegg: 1. Legeerklæring datert 22.10.12 2. Legeerklæring for TT-kort datert 15.11.12 Kopi: NN (Jeanine Horntvedt(legger jeg til). (SITAT SLUTT) alaiiiiiiiiiiii
MINE KOMMENTARER: Nav Forvaltning i Bydel Nordstrand ga fullstendig blaffen i Juristens anføringer, og tok ikke disse til følge! Selmer fremhevet bl.a min egen søknad om uførepensjon av 20.09.11. Her vil jeg gi en kort bakgrunnsorientering, og deretter trekke ut relevante utdrag fra denne. Særlig vil jeg fremheve «saksbehandlerenes» insistering på at «psykiatrisk behandling vil være avgjørende i spørsmålet om uføretrygd« hvilket også Selmer har kommentert. ‘
De manipulative jævlene av noen kontorrotter trekker bl.a frem følgende: «Klager avviste en forespørsel fra Nav om psykiatrisk utredning i 2008″.
Med dette, foretar de en pervertert seleksjon av materialet som foreligger og lyver til tennene ved fullstendig å trekke overnevnte påstand ut av alle sammenhenger, på tross av at jeg tydelig fremhevet og hadde dokumentert – i form av lydopptak i min egen søknad som følger under, udiskutable bevis for hele årsakssammenhengen hva «forespørselen» opprinnelig angikk!
Lydopptaket ble bl.a ble sendt Navdirektør Lystad (også Jurist, Advokat og Laila Marie Reiertsen (FrP). og jeg linket for saksbehandlerene til bloggposten der utskrift av opptaket sto å lese:
Tapet møtereferat av 29.04.2008 med Nav Nordstrand Trygd
http://bit.ly/d0Ms37
Lydopptaket ble lagt ut på Youtube i desember 2013:
http://www.youtube.com/user/Emmelin4
Der fremgår tydelig at Navdirektør Saglies utsendte panel på fem personer 29. april 2008, krevde at jeg gikk tilbake «til den jeg kaller overgriper» ELLER at jeg måtte «velge» å underkaste meg en omfattende psykologisk utredning.
De presenterte altså TO «valg» for meg, en kamuflering av truslene og tvangen de vitterlig effektuerte!
Alt på bakgrunn av min varsling om grov trakassering fra «tilrettelegger» i AMB-(Arbeid med Bistand)- bedriften OPT som Nav hade plassert meg i mot min vilje!
Der bekreftes også at jeg så meg nødt til å underkaste meg DET FØRSTE «valget» – og gå tilbake til innklagede aktør i lys av Navs ignorering av min varsling for ikke å ble fratatt min Yrkesrettede Attføring på dagen!
DET VAR DOG ALDRI SNAKK OM AT JEG MÅTTE GODTA BEGGE «TILBUDENE» FRA PANELET – HVILKET KLART FREMGÅR AV BÅDE TEKST OG LYDOPPTAK!
Det var et av to!
Når jeg under tvang gikk tilbake til OPT, ble jeg møtt med massive gjengjeldelser fra både innklagede aktør samt hennes sjef – direktøren i foretaket som hadde ignorert min varsling i første rekke, før ledelsen i Nav sendte eksekusjonspelotongen på meg:
Tapet møtereferat av 12.06.2008 hos OPT – ekstern samarbeidspartner av Nav, der grove represalier tok plass
http://bit.ly/dls5B3
ALLEREDE HER LIGGER ET MISBRUK AV MYNDIGHET AV MONUMENTALE PROPORSJONER LANGT OPPE I DAGEN.
FORHOLD SOM FOR ALLE BORGERE – UNTATT DE RETTSLØSE NAVRAMMEDE, FALLER UNDER STRAFFELOVEN!
Men Nav Forvaltning valgte ikke «bare» å se bort fra bevisføringen rundt uttalte overgrep som ble bevist i min søknad, de valgte til alt overmål å underslå realitetene og brodere videre på forbrytelsene begått i offentlig tjeneste, og det mest sannsynlig i samråd med de innklagede aktører!
Dette, ved at de urettmessig påstår at jeg ikke har imøtekommet de innklagedes «forespørsel» om psykiatrisk utredning i 2008 – noe som aldri ble et krav jeg var forpliktet å etterkomme, siden jeg der og da «valgte» å godta ET  av TO  «tilbud» de ga meg som kriteriene var – hviket dreiet seg om «å gå tilbake til den jeg kalte overgriper» – og som jeg vitterlig rettet meg etter!
«Valgene» dreiet seg om et rent «enten eller»!
I dag er vilkårene plutselig endret – Nå setter de psykiatrisk behandling som et hovedkriterie for meg å gjennomføre som ledd i utredning, men utelater listig overnevnte høyst etterprøvbare faktagrunnlag, og nedtegner falsk forklaring i protokoll mot bedre vitende – en påstand om at kravet fra panelet i 2008 fremdeles vil være valid og stå som gjeldende i dag, angivelig fordi at jeg i 2008 nektet å rettet meg etter dette!
De utelater faktagrunnlaget, de lyver rent ut, og anvender glatt sin egen oppkonstruksjon som en av «grunnene» til å overstyre Juristens innstilling!
ABAKT
BEVISFØRINGPanelet i møtet av 29.04.2008 (utdrag fra opptak):
(…) Jeg svarer at det jo ikke bare er ”å stoppe det som har vært” når jeg blir bedt om å gå tilbake til overgriper som eneste alternativ!
P.P svarer at neida,DET FINNES ET ALTERNATIV TO, OG DET ER AT DU SIER DEG VILLIG TIL Å BLI MED PÅ EN UTREDNINGSSITUASJON AV DIN PSYKISKE HELSE”!
Legen (fra Nav) innskyter at han forstår at valgene høres BIZARRE ut for meg! (…)
P.P svarer (…) Hvis DU ikke ønsker Å TA I MOT det ene eller det andre av disse TO TILBUDENE som gis deg, MULIGHETENE som gis deg, ENTEN til kvalifisering ELLER behandling – så må vi rett og slett avslutte”! (…)
Legen (fra Nav) gjentar to ganger at han godt kan forstå at jeg ønsker meg en annen tilrettelegger ut fra min opplevelse av det hele!
Det eneste andre alternativet de har sier han, for å opprettholde yrkesliv, er en annen variant og den er ikke svelgelig for deg i det hele tatt.
”DET ER EN VEI OM Å SYKELIGGJØRE DEG”!
Jeg svarer at ja, og at det vil da være et utenkelig overgrep!
Legen svarer: DETTE ER BEKLAGELIGVIS DE ENESTE TO TEORETISKE ALTERNATIVENE VI SITTER MED!” (…)
Jeg spør hva som vil skje hvis jeg takker nei til begge ”tilbudene” som er gitt.
B.B svarer meg at da vil NAV Arbeid avslutte attføringen min med ØYEBLIKKELIG VIRKNING!
Jeg: Så jeg blir TVUNGET TIL å gå tilbake til overgriper med andre ord?
Legen: Det høres sånn ut! – For det eneste alternativet vi har er det ANDRE alternativet, og det er ikke aktuelt. (Vedr. legens egen bekreftelse om sykeliggjøring hvis jeg valgte å underkaste meg en omfattende psykologisk utredning)
Fra posten
Tapet møtereferat av 29.04.2008 med Nav Nordstrand Trygd
http://bit.ly/d0Ms37
Der ble m.a.o aldri forlangt at jeg måtte rette meg etter BEGGE «tilbudene», og Navs egen lege bekrefter uomtvistelig dette med sine uttalelser!
Men jævlene av noen papirpushere har mest sannsynlig konferert med sine hevnlystne kolleger som jeg har navngitt på min blogg, og oppkonstruert denne infame vinklingen for å ramme meg hardest mulig!
De er ikke analfabeter, og har plikt til å lese alle opplysninger i saken med en viss grad av intellekt i bunn.
Så hvorfra har de hentet falsumet?
Har de sugd det av eget bryst?
Neppe!
Essensielle tilleggsopplysninger å lese herunder, som også saksbehandlerene ved Nav Forvaltning mottok fra meg  i min egen søknad om uførepensjon:
Nav stanser attføring på bakgrunn av falsk forklaring, og legeerklæring som attesterer at deres maktmisbruk har medført forverring av helsetilstand. Flere mail i saken:
http://bit.ly/aPvIGw
NAV_272928a
20.09.2011 oversendte jeg Navdirektør Joakim Lystad og daværende Arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm min søknad om uføretrygd, med beskjed til førstnevnte om å delegere denne til saksbehandler ved Nav Nordstrand siden jeg ikke visste hvem denne var.
Deretter mottok jeg svar per brev som Navdirektøren hadde undertegnet personlig, med beskjed til hans underordnede om at jeg måtte få vite navnet på personen som behandlet min uføreslknad, og dennes kontaktinformasjon.
Det viste seg å være vanskeligere å få navnet på min saksbehandler oppgitt enn å kreste blod ut av en gråstein, og disputten per mail mellom meg og tidligere innklaget Anne Mette Bakke vedr. overnevnte, står og lese nederst i følgende post:
Nav instruerer lege til å endre sin erklæring om 100 % uføretrygd for pasient?
http://bit.ly/HRY6sA
Og når Navdirektørens oppfordring aldri ble fulgt av de ansatte, så fikk jeg til slutt – om ikke annet – oppgitt navn på feil saksbehandler av en annen udugelighet ved kontoret!
Jeg oversendte personen som ble oppgitt at var min saksbehandler for uføresøknaden – Janne Thorenfeldt –  hele min søknad over mail i god tro for at hun skulle behandle denne, noe som ikke ledet til annet enn at hun sendte denne videre over mail –  til SOSIALTJENESTEN (som jeg tydelig hade beskrevet at jeg ikke ønsket inn i min sak overhodet), og ba om at DE måtte overbringe meg beskjeden om at hun ikke var min saksbehandler for uføresøknaden likevel, med headingen «Hei, Hanne» og avslutningsvis etter å ha utlevert hele min søknad – «Hilsen Janne»!
Dette gjorde Thorenfeldt i stedet for bare å trykke «reply» og besvare min sensitive informasjon direkte!
Slik «dumskap» burde ikke være menneskelig mulig å begå, og det er det jo heller ikke.
Således bør det kunne være rimelig å slutte at vedkommendes hensikt åpenbart må ha vært å providerte den innklagede sosialtjenesten (kameraderiet – «hei, sveis») en gyllen anledning til å få innsikt i min uføresak som de lenge hadde mast på meg om å få innsikt i.
Navdirektør Lystad skrev videre i sitt brev til meg at de ikke hadde lov å sende sensitive opplysninger elektronisk, og at denne type informasjon måtte sendes per vanlig brevpost. Dette, hva angikk min forespørsel om å sende min uføresøknad videre til rett saksbehandler ved Nav Nordstrand!
ALLIKEVEL valgte Thorenfeldt å sende denne – elektronisk for det første, noe som vil være et lovbrudd i seg selv, og det attpåtil over til min daværende saksbehandler ved innklagede sosialtjeneste!
Varsling om dette, inkludert Anne Mette Bakkes nekt av å etterkomme Navdirektør Lystads  oppfordring, gikk direkte til Lystad, Bjurstrøm m.fl. uten respons, og avstedkom – omsider og etter mye strev fra min side, kun en total parkering fra sjefsposøren i etaten som opererer fritt i bingen med høy sigarføring – udiskutabelt hevet over loven som han og resten av svinestien er!:

ABEGU

Sitat fra “konklusjon” fra Direktør Styringsenhet fylkeslinjen, Bjørn Gudbjørgsrud):
Vår ref: 11/9598 Vår dato: 11 mai 2012:
Serviceklage.
Vi viser til dine oversendelser av 13 og 14 april med flere klagepunkter både mot Arbeids- og velferdsetaten og mot andre.
I oversendelsene blir det også vist til tidligere oversendelser.
På bakgrunn av sakens opplysninger finner Arbeids- og velferdsdirektoratet ikke å ville kommentere enkelthetene i dine påstander.
Saken anses som avsluttet fra vår side.
Med vennlig hilsen
Bjørn Gudbjørgsrud
Les utdypning her:
På Nav med balltre – Del 2
http://bit.ly/x0cn7n

alaiiiiiiii

Under, følger utdrag fra min egen søknad til Nav om uførepensjon, innbefattet varsling og bevisføring via lydopptak om graverende lovstridige forhold, hvilket Nav Klage har oversett totalt.
Kopi gikk også til jurist Selmer, min nåværende Advokat Lene Frykman, og politiker Laila Marie Reiertsen (FrP):
Til Navdirektør Joakim Lystad   Oslo 20.09.2011

Denne søknaden om uføretrygd er stilet til saksbehandler i sin form, men siden jeg ikke vet hvem dette vil bli og saken er såpass spesiell som den er, sender jeg denne i første rekke til Dem i dag og ber om at De leser denne i sin helhet.

K
opi av denne mailen er sendt Arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm og Statsminister Jens Stoltenberg (sistnevnte via Regjeringsråd Frisak) da de behøver å være orientert om forholdene i sin helhet.

Jeg ber Dem være så snill og gi meg rask tilbakemelding på at søknaden er mottatt av Dem i første rekke, videre – navnet på saksbehandler og mail til denne.

Jeg ber om at De oversender søknaden på mail til vedkommende da jeg krever at bloggpostene jeg refererer til i søknaden blir lest fordi det er av stor nødvendighet for behandlingen av søknaden, og således vil det være lettere og gå inn dem fra PC.

Tusen takk.


Mailadressen til Lystad jeg sender denne posten til, ble nettopp gitt meg da jeg ringte 21 07 00 00 for å spørre etter Nav-direktørens direkte e-post.


Jeg fikk vite at den ble ikke utgitt, men skulle gå til Gunn Marit Svendsen på forværelset.


Begrunnelsen for overnevnte ligger både i overskriften og i selve søknaden.
Overgrepene jeg beskriver – og som er såpass grove i sin form, tok plass under forrige Nav-ledelse – Tor Johan Saglie, men flere av aktørene som sto ansvarlige for disse, arbeider i etaten fremdeles.
Det er av stor betydning at postene jeg linker til blir lest, da det omfattende myndighetsmisbruket som har pågått i de godt og vel tre siste år fra en rekke samkjørte aktører, har vært med på å frata meg min siste rest av helse og ledet frem mot søknad om uføre.
Alt jeg belyser, er bevist i form av lydopptak av svært god kvalitet.
De vil straks få tilsendt flere av opptakene som er beskrevet i søknaden på en CD som sendes med posten til (Deres navn) og adresse som jeg har fått oppgitt av min saksbehandler Hanne Marte Johansen ved Nordstrand sosialsenter at vil være korrekt å sende søknaden om uføretrygd inn til:

Nav Stat


PB 309 Alnabru


0614 Oslo


Til denne adressen sendes også min legejournal som følger denne søknaden på 53 sider, samt noen tilleggsskriv – et på 11 sider.


Konvolutten vil være merket «Søknad om uføretrygd», og papirversjonen av denne mailen vil være vedlagt.
ABJURSTRØM

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm vil også motta kopi av denne mailen da hun også bør få kjennskap til saken, samt at hun er en av statsrådene som står ansvarlig for å sørge for at borgere i dette landet – endog Nav-brukere – blir behandlet skikkelig, på bakgrunn av ordlyden i Lovgivningen – og selvsagt herunder – Statsministeren:

LOV 1909-03-23 nr 00: Instruks for Regjeringen.
§ 3.Som departementchefer paaligger det statsraaderne, enhver for sit departements vedkommende, at paase og være ansvarlig for, at enhver til departementet indkommen sak tilbørlig behandles og fremmes til avgjørelse; at Statens og enhver borgers tarv nøie varetages; at offentlige regnskaper i ret tid avlægges, revideres og decideres; at departementernes embeds- og tjenestemænd tilholdes nøie at overholde sine plikter såvel med hensyn til tjenesten som like overfor almenheten.
http://bit.ly/ff70r7
Bjurstrøm og Statsministeren (her også gjennom mailadressen til Frisak) var to av svært mange overordnede beslutningsmyndigheter som mottok en omfattende varslingsrapport fra meg 04.03.2010 hva angikk det videre myndighetsmisbruk som både jeg og annen person erfarte ved Nordstrand sosialsenter da aktørene i Nav tok fra meg min Yrkesrettede attføring i juli 2008, som på papiret var tilstått meg ut år 2010.
Attføringen ble tatt fra meg på bakgrunn av falsk forklaring fra innklagede aktører hos Navs samarbeidspartner OPT, der bevis for dette i form av  tapede møtereferat nå vil oversendes Dem på CD.
De har enda ikke gitt meg svar om at rapporten ble mottatt en gang.

Begynnelsen av Rapporten kan leses i posten under, der jeg tidlig i denne gir en link til fortsettelsen:

KLAGE – VARSLING-RAPPORT OM UTSTRAKT MAKTMISBRUK OG KAMERADERI I FORVALTNINGEN BYDEL NORDSTRAND
http://bit.ly/cyr0Go

Joakim Lystad, NAV-direktør.Foto: Gunnar Lier

For at De skal få et begrep om hva det er som foregår i Deres etat som De har hovedansvaret for at skal behandle mennesker på en skikkelig måte, ber jeg Dem om å lese spesielt utdraget fra følgende bloggpost der jeg kommenterer at De selv har gått ut i avisen til forsvar for Navansatt som ble trakassert av bruker.

Dette bruker jeg som et sammenlikningsgrunnlag sett direkte opp mot min sak, da jeg valgte å sette det hele på hodet for tydelig å fremheve den enestående trakassering jeg ble utsatt for fra Navs ledelse og ansatte da jeg selv varslet om utilbørlige forhold.

På disse få linjene jeg har trukket ut av sammendraget, vises selve essensen i myndighetsmisbruket som var såpass spesielt at jeg gikk til rettssak mot Etaten – noe De selvsagt vil være godt inneforstått med at er tilfellet.
Stevningen ble tatt ut i Tingretten 02.11.2010, der Nav fikk utsatt sitt første tilsvar til 31.01.2011.
Utdrag fra gangen i rettssaken er gitt på hovedsiden i blogg, linket til etter referatet med sammenlikningsgrunnlaget:
Navansatte og utskjelling – Slik skaper etaten uføretrygdede (…)
http://bit.ly/eOMfax
Jeg gjør oppmerksom på at det overnevnte skal tas med, når De oversender denne mailen til (RIKTIG) saksbehandler.
Min søknad forts:
* Jeg søker med dette om uføretrygd, for å sikre inntekt til livsopphold, da følgende kriterie er oppfylt:
Jeg har fått arbeidsevnen langvarig nedsatt med minst 50% på grunn av kronisk sykdom, skade eller lyte.
* Jeg ønsker å fremheve at det finnes en mulighet til å gå direkte til uførepensjon uten å gå veien om arbeidsrettede tiltak først.
Denne muligheten er nedfelt i folketrygdlovens § 12-5.
I folketrygdlovens § 12-5 kommer det fram at hovedregelen er at arbeidsrettede tiltak skal være forsøkt før det innvilges uførepensjon.
Men det følger også at hvis ”åpenbare grunner” tilsier at arbeidsrettede tiltak ikke er hensiktsmessig, kan uførepensjon innvilges med en gang uten at arbeidsrettede tiltak gjennomføres.
Overnevnte informasjon er hentet fra artikkel på FFO sine sider 12.03.2010:

”Bekymret over NAVs tolkning av regelverk”

http://bit.ly/Q3JNqG
http://bit.ly/Nb6RR2
I mitt tilfelle, er det dokumentert og mer enn godt nok begrunnet at arbeidsrettede tiltak ikke vil føre frem (…)
Jeg har allerede deltatt på ”arbeidsrettede tiltak” hos OPT – Oslo Kommunale Produksjon & Tjenester i ”Arbeid med Bistand” med oppstart sensommeren 2007.
Der ble jeg først møtt med trakassering av «tilrettelegger», men varslingen jeg leverte om dette ble totalt ignorert – først av direktøren for OPT og deretter av ledelsen i Nav.
ABECIA
I stedet ble jeg møtt med grovt myndighetsmisbruk, umyndiggjøring, gjengjeldelser og represalier fra dem alle.
Ledelse og enkelte mellomledere og ansatte i Nav er godt kjent med hvordan jeg ble behandlet etter at jeg varslet om trakassering fra ”tilrettelegger” Astrid Ingeborg Helle Kalland hos Navs samarbeidspartner OPT – foretaket for psykisk utviklingshemmede der Nav plasserte meg i 2007 etter at etaten nektet meg et par tre datakurs jeg søkte om for å komplettere min utdannelse og derfor inneha muligheten til å arbeide hjemmefra på grunn av mine funksjonshemminger, hvorpå hennes sjef – direktør for OPT Trond Stenberg ignorerte varslingen.
Det gjorde også ledelsen i Nav.
Myndighetsmisbruket er bevist i detalj på min blogg, da det meste er direkte nedtegnet fra lydopptak.
Journalføringen i bloggen har vært tvingende nødvendig for at jeg i det hele tatt skal klare og overleve fra dag til dag og bearbeide hendelsene så godt det under omstendighetene lar seg gjøre, samt klare og komme meg gjennom dagene på et vis.
Ut fra opplevelsene som der er nedtegnet, vil ikke herske tvil at om det som avsløres har handlet om særdeles store belastninger som ble påført meg over flere år – i tillegg til en allerede vanskelig sykdomssituasjon som fra før var godt kjent for Nav og OPT fra tidligere, hvis behandling forverret min helsetilstand betydelig.

ALOGONAV

De totale overgrepene har vært med på å gjøre meg fullstendig arbeidsufør, og et av traumene som ble påført meg, var fra ”tilrettelegger” Astrid Helle Kalland i OPT som ledelsen i Nav tilbakeførte meg til etter deres ignorering av min varsling om opplevd trakassering fra samme person.
Kalland hadde tilkjennegitt i tidligere ”tilretteleggingstimer” at hun var vel kjent med min sykdomssituasjon og helse.
I timen jeg sikter til, møter hun meg med grov manipulering som er ment å borge for de grove represalier hun og hennes sjef utsatte meg for i timen forut for denne (som er linket til i posten og som selvsagt også må leses).
Jeg siterer Astrid Helle Kalland fra det tapede møtet (utdrag)
Tapet møtereferat av 02.07.2008 der innklaget aktør bruker mine funksjonshemminger mot meg:

”Det jeg sier er at i en arbeidssituasjon vil det ALLTID, UANSETT oppstå situasjoner.
Man er uenig, man diskuterer, og det kan bli høylytt. Det må man TÅLE, mener jeg.
Og hvis ”man” IKKE tåler det og ”man” har HØYT BLODTRYKK – det er et eksempel, det kan være hva som helst, hvis ”man” IKKE TÅLER en diskusjon på en arbeidsplass, da må ”man” jo selv vurdere om ”man” KLARER å stå i en jobb.
Hvis ”man” ikke tolererer, ikke KLARER en ”diskusjon” er «man» da  – KLARER ”MAN” DA Å JOBBE?
Det er et spørsmål.  Jeg kan ikke svare på det spørsmålet, men dette ber jeg deg om å tenke over!”
http://bit.ly/a0wCb1
Det at Kalland kjente til min helsesituasjon når hun utførte overgrepene og forsøker å manipulere meg til å søke uføretrygd har hun selv innrømmet på opptak, i møte som er vist to av i denne posten – og jeg siterer henne vedrørende et skjema hun påla meg å fylle ut:
«HELSE vet jeg om, så der behøver du ikke å skrive noe»!

Fra

Nav- Hittil upubliserte møtereferater tilknyttet klagesaken:
http://bit.ly/cMeFZP

abervi

Kort sammendrag av sak:

I juni 2008 ble jeg skrevet ut av ”tiltaket” som Nav hadde utplassert meg i høsten 2007 hos deres samarbeidspartner OPT – bedrift som primært er rettet mot psykisk utviklingshemmede, etter at jeg hadde tatt en bachelorgrad i Kultur- og samfunnsfag og Nav nektet meg den siste tilretteleggingen i form av et par datakurs jeg hadde søkt om på bakgrunn av mine funksjonshemminger slik at jeg ville være i stand til å arbeide en god del hjemme.
Både min Yrkesrettede Attføring som på papiret fra Nav var tilstått meg ut år 2010 samt husholdspengene jeg mottok ble derfor øyeblikkelig tatt fra meg – tre dager før orienteringen i det hele tatt var meg bekjent og i hende, og jeg ble sendt rett over på sosialkontoret på bakgrunn av den falske forklaringen som Kalland og hennes sjef Trond Torolf Stenberg som var direktør i foretaket hadde gått sammen om og forfatte.

Hele bakgrunnen er grovt skissert på hovedsiden i min blogg, men utdypes i linker til blogginnlegg som er satt i mest hensiktsmessig rekkefølge å lese på slutten av denne søknaden for raskest innføring i forholdene.
Alle nedtegnelser kan bekreftes via lydopptak.
Nav har et ansvar for å gå igjennom all faktadokumentasjon som foreligger forut for beslutningsvedtak.
Min tidligere fastlege dr. Fredrik Severin Thorn nektet meg henvisning til psykolog da jeg endelig våget å be ham om dette tidlig i 2010 for å bearbeide alle traumer jeg har gjennomgått og enda lever under i Nav-systemet (tapet).

Det kostet meg i utgangspunktet mye og spørre legen om henvisning dit:
29.04.2008 stilte jeg i møtet med Navledelsens utsendte panel på hele fem personer som var pålagt og overbringe meg ”et av to valg” de kalte tvangen jeg ble utsatt for – At jeg burde underkaste meg ”en omfattendABEGEe psykologisk utredning” eller å gå tilbake til aktøren i OPT som du velger å kalle ”overgriper”!
Dette presenterte de som «tilbud»!
Hvis jeg ikke godtok et av «tilbudene», ville jeg miste alle pengene mine med øyeblikkelig virkning sa de (Attføringen samt Husholdspengene der sistnevnte ble avviklet ca. år 2003, men alle (slik som jeg) som hadde fått denne innvilget før den tid, hadde fortsatt og motta denne).  
Legen for Nav som stilte i møtet, innrømmet klart tydelig og tapet vedrørende det første «tilbudet»: ”Det er en vei om å sykeliggjøre deg”!
Man forstår helt tydelig fra lydopptaket jeg tok av dette møtet med etatens panel, at Navs egen lege uttrykker det både han og alle representantene er fullstendig klare over:

De bedriver rent ut terror, der de fremlegger “tilbudene”  de forsøker å maskere overgrepene som, at jeg enten “må gå tilbake til den jeg refererer til som overgriper” eller at jeg må underkaste meg en omfattende psykologisk utredning på bakgrunn av min varsling for ikke å miste Attføringen, når han (tapet og ordrett) medgir at
valgene må høres helt BIZARRE UT for megog at deres “tilbud” om psykologisk utredning vil være En vei om å sykeliggjøre deg“!

Disse utsagnene krever jeg at NAVs lege skal stå for! – Hans navn er Hans Petter Nordhagen.


Aktørene tilkjennegir at de overhodet ikke innehar noen som helst form for beslutningsmyndighet, og at de kun er der for å overbringe budskapet
.

Navdirektør Lystad vil med dette kunne bekrefte at panelet således er seg svært bevisste sitt straffbare myndighetsmisbruk, siden han får tilsendt også dette opptaket på CD:

Tapet møtereferat av 29.04.2008 med Nav Nordstrand Trygd
http://bit.ly/d0Ms37

ABTIDEP

Og jeg ber om at Straffeloven hva angår overnevnte blir lest:
Ot.prp. nr. 8 (2007-2008)
Det følger av straffeloven 1902 § 123 at en offentlig tjenestemann kan straffes dersom han misbruker sin stilling til å krenke noens rett ved å foreta eller unnlate å utføre en tjenestehandling (…)
Straffeloven 1902 § 125 rammer ulike former for medvirkning.
Bestemmelsen er rettet mot offentlige tjenestemenn som forleder eller tilskynder en underordnet eller en tjenestemann under hans oppsyn til å forbryte seg i tjenesten eller som bistår vedkommende eller vitende lar ham forbryte seg.
Videre rammer § 125 en offentlig tjenestemann som misbruker sin offentlige stilling til å tilskynde en annen offentlig tjenestemann til å forbryte seg i tjenesten eller som bistår vedkommende.
Skyldkravet er forsett.
Medvirkeren straffes etter samme straffebud som hovedgjerningspersonen (…)
Etter annet ledd gjelder straffebudet alle som omfattes av lov om statens tjenestemenn, dvs. enhver statsansatt.
http://bit.ly/dERX7U
Myndighetsmisbruket og mine reaksjoner på dem er vel dokumentert i bloggpostene, hvor flere av postene er skrevet direkte ned fra tapede samtaler.
Disse vil kunne – like så godt som noe, anvendes som en bred nok bakgrunn for psykologisk vurdering.
For det vil være naturlig og slutte at den som behandler denne søknaden og leser blogginnleggene ved selvsyn vil oppfatte hvor grotesk fremferden hos Nav, OPT og senere sosialkontor har vært, og hvor sterkt overgrepene utvilsomt må ha virket inn både fysisk og psykisk for den som ble rammet, som allerede hadde vært gjennom flere store operasjoner ved siden av utdannelse og som var syk i utgangspunktet – meg.
Flere av opptakene ble overlevert på CD til min fastlege (…)
Her viser jeg bare en av varslingene som gikk fra meg  til Navdirektør Toril Lien Utvik allerede i 2008 – uten gehør:
Til Fylkesdirektør for NAV Oslo
Torild Lien Utvik Oslo 01.01.2008
«Jeg krever, på bakgrunnen av de store overgrepene som vist i klagesak sendt Dem og flere andre personer i går over e-post, et umiddelbart bytte av saksbehandler.
Jeg føler på bakgrunn av det jeg har belyst i saken, at det for meg vil være en uoverkommelig belastning å videre skulle forholde meg til XX (Ingrid Raab) som pr. i dag er min saksbehandler.
Jeg spør også om det er mulig å bli forflyttet til et annet kontor da jeg føler at videre møter på dette stedet jeg opplevde overgrepene, selv med ny saksbehandler, i tillegg vil gjøre meg fysisk syk.
Det er her jeg har opplevd represalier overfor min overgrepsklage.
(Vist i denne bloggposten som senere ble skrevet, med overskriften: ”Møtet med Raab & Fjeld”):
Direktør Saglie, LO, NTL Enkelte utdrag fra noen av mailene jeg har sendt disse m.fl. med oppfordringer til stans av maktmisbruket fra Nav. Del.1.
http://bit.ly/cxAIYM
Varslingen til Utvik forts: Belastningen selv ved det å gå inn døren til det samme kontoret på Helsfyr som overgrepene tok plass, vil avstedkomme assosiasjoner og traumer som for meg ikke vil kunne utstås.
Jeg føler det samme overfor OPT- bedriften.
Jeg ber om at den nye saksbehandleren blir nøye valgt ut, og at redegjørelse for det jeg har gått gjennom skal forelegges denne, slik at jeg kan ha en absolutt tillit til det at jeg ikke skal bli utsatt for ytterligere overgrep».
Ingen reaksjon fra Utvik.

Heller ikke på den omfattende varslingen jeg sendte både henne, Tor Saglie og en hel rekke andre aktører 31.12.2007 (…)
Jeg gikk til sivilt søksmål mot Nav i Tingsretten i november 2010 for de voldsomme belastninger som etaten hadde påført meg over lang tid.
Rettssaken ble plutselig stanset etter tre måneder – men dette handlet ikke om urettmessige beskyldninger eller ugyldige krav fra min side, men om et totalt fravær av rettssikkerhet for meg som urettmessig ble henvist til sosialkontoret (…)
* Jeg ber herunder om at tiden (hele tre siste år) som jeg ufrivillig og på ulovlig grunnlag har mottatt sosialhjelp etter at min Yrkesrettede atføring som var tilstått meg på papiret ut år 2010 ble tatt fra meg med kriminelle metoder på bakgrunn av falsk forklaring sommeren 2008, ikke skal legges til grunn for utmålingen av beregningsgrunnlaget for uføretrygd (…)
Kopi av denne søknaden samt Lydopptakene vist til i denne, vil – som allerede beskrevet, oversendes Navdirektør Joakim Lystad.

Dette, på grunn av at jeg ikke kan ha tillit til at de/de aktører som skal avgjøre min søknad er habile.
Jeg beklager hvis ordlyden oppfattes som provoserende, men jeg har vært utsatt for et mangeårig oppsiktsvekkende og ikke minst samkjørt maktmisbruk fra flere aktører på tvers av etatene OPT/Nav Arbeid/Sosial – noe som er bevist bortenfor en hver tvil i form av lydopptakene,
Således blir det umulig for meg å vite om vedkommende som avgjør denne søknaden befinner seg i ”klikken” rundt / er god kollega av de innklagede og handler deretter.

Gjengjeldelser rammer lydløst og effektivt og vil ikke på noen måte kunne bevises at ligger under som rådende hvis avslag på en såpass godt underbygget søknad.


Man skal ikke holdes på sosialhjelp mer enn høyden tre måneder – hvilket avviker fundamentalt fra mitt tilfelle (3 ÅR), da gjengjeldelser overfor min varsling bare fortsatte å ta plass  ved Nordstrand sosialkontor etter at jeg ble fratatt min Yrkesrettede attføring av sosialarbeidernes gode kolleger
(…)

Overgrepene har ødelagt meg fullstendig og tatt fra meg siste rest av helse.
Vedlagt i journal er bl.a dokumentasjon på alvorlig grad av søvnapne, og pustemaskiner har – som legeerklæringen viser vært forsøkt, uten virkning.

Siden pustemaskin ikke kan avhjelpe situasjonen, vil det derfor ikke være noen behandling som kan bedre tilstanden.

Dette er allment kjent at er en særdeles farlig helserisiko for de som har diabetes og høyt BT.
Så ber jeg utreder å ta alt dette i betraktning.

Systemets overgrep og totale ugjennomtrengelighet har medført et uforsvarlig høyt stressnivå som er konstant.

Under, følger flere av de mest relevante poster på min blogg satt i hensiktsmessig rekkefølge, som jeg også ber om at blir lest i henhold til utredning av denne søknaden.

Direktørene i NAV var de siste som ønsket å hjelpe, da det var de som sto bak maktmisbruket:

http://bit.ly/9KlfzV
NAVs ledelse ba om innspill, men knuser brukere som påpeker misligheter. Tapet møtereferat fra grove represalier
http://bit.ly/NntOy
Tapet møtereferat av 29.04.2008 med Nav Nordstrand Trygd
http://bit.ly/d0Ms37
Tapet møtereferat av 12.06.2008 hos OPT – ekstern samarbeidspartner av Nav, der grove represalier tok plass
http://bit.ly/dls5B3
Tapet møtereferat av 02.07.2008 der innklaget aktør bruker mine funksjonshemminger mot meg
http://bit.ly/a0wCb1

ABEGRI

Navdirektør Tor Saglies egen rådgiver Haakon Hertzberg lover meg god hjelp i tapede telefonsamtaler etter at de mottar legeerklæring på at myndighetsmisbruket har forverret min helsetilstand, og bedyrer at jeg blir tatt på alvor og at han skal sørge for at jeg ikke skal bli sykere på tiltaket.

Han følger ikke dette opp.

Jeg blir kun løyet for og sendt rett over på sosialen:

Nav stanser attføring på bakgrunn av falsk forklaring, og legeerklæring som attesterer at deres maktmisbruk har medført forverring av helsetilstand. Flere mail i saken:
(Utdrag); Under, vises hvordan jeg blir  “ivaretatt” av Nav da jeg til og med leverer inn legeerklæring på at sjikanen og represaliene jeg har møtt derfra på grunn av min varsling om forholdene, har gitt meg forhøyet blodtrykk.
Dette velger ledelsen i Nav og Bjerke å ikke håndtere på en etisk og kvalitetssikret måte i tråd med etatens skuebrød (overordnede retningslinjer) der det stadfestes at etaten skal legge til rette for dialog og samhandling på best mulig måte.
Svaret jeg mottar fra Bjerke rett etterpå, har jeg tidligere referert til et sted som “Når det unormale gjøres “normalt”.
Dette er hva hun svarer meg på min skriftlige redegjørelse for den absolutte terror jeg opplever fra Nav og OPT:
Hei, takk for bekreftelse ang OPT. Du vil bli innkalt skriftlig til samtale ved OPT. I dette innkallingsbrevet vil det presiseres hvem som vil følge deg opp i samtaler sammen med NB”.
Vennlig hilsen Eirin Bjerke
NAV Nordstrand arbeid (…)
http://bit.ly/aPvIGw
Falsk forklaring (ordrett gjengitt) og grovt misbruk av stillingsposisjon, bidrar til og stanse Yrkesrettet Attføring:
http://bit.ly/btWVJt
NAV Nordstrand Arbeid underslår min klage til Trygderetten i hele 8 måneder – og lyver til meg om det!
http://bit.ly/aSnrTJ
Nav-direktør Tor Saglie forskjellsbehandler, og sørger for at grovt maktmisbruk holdes i hevd:
http://bit.ly/c4jHqu

ALOGONAV

I siste post dokumenteres i form av avisintervju med direktør Tor Saglie at det som skjedde med meg absolutt ikke skal kunne skje, og hvis det skulle forekomme, så har saksbehandler ikke gjort jobben sin!

Allikevel var det akkurat dette som skjedde i min sak under full ignorering av direktøren, og årsakskjeden som deretter fulgte har påført meg en unik stressbelastning som for lengst har eskalert til et kritisk nivå der blodtrykket har forverret seg kraftig og medisindosen jeg gikk på – og som jeg ikke tålte i utgangspunktet nesten er doblet.

I dag er jeg svært redusert og har såpass store smerter, at jeg ikke tror at jeg kommer til og leve lenge.
Denne søknaden om uføretrygd har lenge vært umulig for meg å skrive.

Flere av årsakene er allerede beskrevet, og ikke minst har dette vært umulig på grunn av at jeg vet at de som vil komme til å sitte og behandle denne mest sannsynlig enten vil være innklagede aktører i Nav eller kolleger av disse som aldri ble stilt til ansvar for sitt grove misbruk av myndighet da etatsledelsen ignorerte alle mine klager og varsling om forholdene og ga de innklagede frie tøyler til å kvitte seg med meg.

Utfallet er således gitt.

ABEGE

Søknaden har også tatt tid å innlevere på grunn av at min forrige fastlege Dr. Fredrik Severin Thorn (2009 – 2010) da han ble kjent med forholdene – utrolig nok responderte med at han ikke hadde tid å sette seg inn i min kompliserte sak med Nav, og at jeg derfor måtte sende inn søknaden om uføretrygd på egen hånd selv om jeg forklarte inngående rundt den ufattelige situasjonen med etaten.

Thorn nektet også å følge meg opp hva henvisning til psykolog angikk som jeg ba ham om vedrørende multiple overgrep fra Nav, og svarte meg at det var så vanskelig å komme inn der og såpass lang ventetid at det ville være “nytteløst” og søke (alt er tapet)! (…)

Jeg har tillit til min nåværende fastlege Dr. Nørager, som om kort tid vil ettersende sin vurdering av min helsetilstand i spørsmålet om uføretrygd.
53 sider legejournal sendes per post med denne søknaden, den samme som min fastlege har mottatt kopi av.
Jeg kjempet meg ikke gjennom mange års utdannelse med alvorlige sykdommer og store operasjoner for å ende på uføretrygd.

Det håper jeg at vil stå som innlysende for utreder etter å har lest denne søknaden.

Men i dag har jeg ikke annet valg så syk jeg er.

Jeg har etter hvert blitt såpass dårlig at jeg har store vanskeligheter med i det hele tatt og komme meg ut da jeg blant annet er nær ved å besvime flere ganger i døgnet (noe som også var en av grunnene til akuttinnleggelsene ved Ullevål) , og har for kort tid siden søkt om TT-kort (…)
Stresset fra myndighetsmisbruket som har pågått over år, har medført at jeg – som t.o.m er hyperallergisk overfor de tabletter jeg tar for høyt blodtrykk og diabetes i utgangspunktet, har måttet trappe opp medisineringen til nesten dobbel dose for ca. 6 -7 måneder siden, da blodtrykket den gang var steget til 285/110 noe som er livsfarlig for en diabetiker.
7 – 8 andre medikamenter og synonympreparater er forsøkt på meg gjennom de siste to år da de på det tidspunkt fant ut at mine store pustevansker delvis kunne skyldes bivirkninger av blodtrykkspreparatet jeg i mange år har brukt – Diovan.
(Jeg gikk også i 4 år med stor svulst i halsen samtidig som jeg fullførte Universitetsutdannelsen – bekreftet i journal).
Tabletter (Metformin) som jeg har brukt siden jeg fikk diabetes i 2003 var ikke lenger nok, da fastende blodsukker målt hos Dr. Thorn i 2010 viste skyhøye verdier.
Her måtte jeg også prøve ut tilleggspreparat.
Utprøvingen av medikamentene medførte enorme lidelser:
Store bivirkninger på alle, bl.a tap av bevissthet, abnorme hevelser i kroppen, legger og føtter, enorme smerter, styrtblødninger fra steder man ikke skal blø fra, økt «flykabintrykk» i øreganger, ør og svimmel, prekær respirasjonsnød, tre akuttinnleggelser ved Ullevål sykehus og flere lege- og legevaktbesøk hvorav ambulansen hentet meg hjemme ved en anledning da jeg hadde store brystsmerter.

Her beskriver jeg hva jeg opplever daglig med den økte dosen medisiner jeg har vært nødt til å trappe opp til:


Uttalt svimmelhet, besvimelsestendenser, tetthet i øreganger med “kabintrykk”, det kjennes som om vevet i hodet hovner opp, voldsom kvalme, pustevansker til tider, cellene «koker», jeg er konstant og totalt utmattet og har store smerter i hele muskel- og skjelettsystemet samt fra mageregionen og nedover. Store søvnvansker.
Samtlige medisiner som ble utprøvd er seponert og medisinene jeg tar i dag er kun “det minste av ondene” – tablettene jeg har brukt siden 2003 – Metformin og Diovan.
Men som sagt – økning av dosen av disse tablettene som allerede gjorde meg dårlig før dosen ble doblet, ødelegger meg nå fullstendig.
En grunn til at jeg har utviklet hypersensitivitet mot alle medikamenter jeg tar, kan selvsagt være at (…) kroppen har blitt ødelagt siden jeg ble feilbehandlet i helsevesenet i hele 9 år med medisiner som allerede den gang ga meg enorme bivirkninger med bl.a (…)
Jeg vant pasientskadesaken.

Litt om mine sykdommer
(her er ikke muskel-og skjelettlidelsene spesifisert da det tar for lang tid og liste dem opp. Disse er dog beskrevet i flere journalnotater)
Beskrivelsen er hentet fra innledende vedlegg til Dr. Normann som ga et sammendrag fra legejournalen jeg ga ham:
«Jeg ber om at denne informasjonen blir scannet inn i min journal.

Generelt:
Jeg brukte Imovane (sovemedisin) lenge 7,5 før jeg gikk over til 5 mg. Seponert ca. mars 2010 etter bruk i 6-7 år. Legen skrev ut 100 tabletter av gangen.
Før det brukte jeg Arcoxia for smerter i muskel- og skjelett, som senere gikk ut av produksjon på grunn av (fare for) stor dødelighet.
Det har også blitt påvist et Xantogranulom i hypofysen, og halve skjoldbruskkjertelen ble fjernet sommeren 2007 etter at jeg hadde gått med stor svulst i halsen og uttalt pustebesvær i ca. 4 år uten å ha blitt tatt på alvor av legene.
AHUS påviste også en cyste i høyre nyre i ca. år 2001 (Legger til – sjekket igjen i 2011 – vokst til ca. 4 cm.) Lymfeødem primær. Søvnapnè alvorlig grad.
(…) forsinket diagnostisert i ni år – operasjon vellykket desember 2000 etter mange år med utstrakt feilmedisinering.
Store muskel-og skjelettlidelser. Markert Osteocondrose. Fibromyalgi. Diabetes Mellitus. Hypertensjon essensiell. Spiserørsbrokk. Grå stær. Van Willebrands sykdom.
Sprukket hovedpulsåre mellom lår og lyske 2002/03 etter operasjon med ny metode for å (…)
Jeg ber om at denne søknaden om varig uførepensjon/trygd vil bli behandlet raskt.
Helsen min er kritisk forverret etter å ha levd i hele tre år på og langt under minste sosialhjelps norm.
Dette er ikke forsvarlig.
Jeg er svært syk og har ikke krefter og kjempe mer mot systemet.
Jeg går snart i mitt 50-ende år.
Tusen takk.
Med vennlig hilsen
Jeanine Horntvedt
E-post: emmali1@msn.com
Overnevnte søknad ble påbegynt for en tid siden, og jeg har endret dato til i dag som mailen sendes.
I mellomtiden har dette skjedd:
Jeg ber Nav om å ta hensyn til saken som den er beskrevet samt legejournal, da jeg nettopp for en uke siden har fått vite at legen har sluttet.
Dette påfører meg en enorm tilleggsbelastning, da jeg er såpass syk at jeg er i behov av øyeblikkelig koordinert legehjelp fremover, fra en lege som har satt seg godt inn i min kompliserte sykehistorie.
Dr. Terje Normann ved Grønland Helsesenter har vært min fastlege siden januar 2011.
Jeanine Horntvedt.

ABlastword_HiRes

Til slutt følger utdrag fra en av mine mail til Selmer før hun skrev overnevnte innstilling:
Ja OK og tusen takk!
Jeg kan dog ikke slutte meg til din formulering her:
«Slik jeg tolker samtalene mellom deg og Strekerud etter du fikk avslag, så kan det hende han ikke forstår at han har gitt en kontrabeskjed til Nav om din uføretrygd.
En normal tolkning av erklæringen 25.01.12 er jo at denne ikke har noe med det medisinske å gjøre, men at legen rett og slett ber Nav om å skjerpe seg og få til en bedre dialog.»
Jeg vet ikke hvordan jeg skal få sagt det følgende uten å være ufin – og det ønsker jeg heller ikke å være, men du som jeg (og de aller fleste) vil nok begripe at legen har gjort det han gjør ut fra en svært bevisst og nedrig agering – tatt i betraktning alle frakta fremkommet!

Klarere kan det ikke få blitt.
Derfor er jeg svært forundret over en slik påfallende defensiv formulering.
Jeg (…) uthever allikevel enda en gang at i mailrekken mellom Strekerud og meg av 15.03.2012 (som ikke er lagt ut på blogg eller utlevert noen steder offentlig enda – og som du mottok kopi av i egen mail) – og kommunikasjonen foregikk altså en god tid etter telefonsamtalene legen og jeg hadde i februar og som du har mottatt for lenge siden – samt «nå» både over mail og «nå» på CD, så skriver jeg ordrett det følgende (utdrag):
«De har løyet for meg, og klage på Deres øvrige millitante fremferd som står for meg som svært opprørende, uforståelig, selvmotsigende og skremmende, vil allikevel sendes Pasient- og Brukerombudet, og juristen som har min sak er også orientert.
Jeg ber om at De tar ansvar for den meningsløse overprøvingen av Deres egen opprinnelige legeerklæring av 23.01.2012 som tok plass uten min viten og som forøvrig ikke innga noen fornuftig mening – alle omtalte forhold tatt i betraktning.
Det er ikke Nav som «har misforstått Dem»! Nav Trygd gjorde det de måtte gjøre, basert på Deres tilleggsinformasjon av 25.01.2012.
Jeg ber Dem derfor å trekke deres uforståelige erklæring av 25.01.2012 og be Nav Trygd se bort fra denne, forklarer Deres feiltrinn, og at De i stedet ber om at etaten behandler søknaden på bakgrunn av Deres opprinnelige erklæring som De skrev 23.01.2012.
Denne gang med tilføyelser som beskrevet i denne mailen, og som jeg gikk i god tro om at vitterlig gjaldt de medisinske opplysninger jeg hadde belyst at var uteglemt, som De lovte meg å ettersende etaten» (Sitat slutt)
Nav instruerer lege til å endre sin erklæring om 100 % uføretrygd for pasient?
http://bit.ly/HRY6sA
Som du ved selvsyn oppdager Kristin, så gjør legen selv her, overhodet ingen forsøk på å bistå meg!
Hvis det skulle være nødvendig å dra dette enda lenger i klartekst, så ville legen udiskutabelt ha «forstått» – om angivelig ikke tidligere, så uomtvistelig her, at han hadde begått en stor feil!
Strekerud visste til alt overmål at jeg hadde levd nesten FIRE ÅR på og under minste sosialhjelps norm når han begikk dette grove overtrampet, han så hvor dårlig jeg var, og han VISSTE hvor mye han ville ødelegge for meg og min HELSE hvis han ikke rettet opp «feilen» han hadde begått – og som vi begge vet – det gjorde han så allikevel ikke – selv etter tydelig orientering fra meg!
DA ER DET IKKE Å ANTA AT LEGEN IKKE VAR KLAR OVER NØYAKTIG HVA DET VAR HAN GJORDE!
Jeg minner også om mailen jeg sendte Strekerud 02.02.2012, referert utdrag fra i tidligere mail jeg sendte deg i dag (…) (sitat slutt)
200472242-001Ny – og denne gang Advokat – Lene Frykman, var så snill å ta min sak etter at Selmer sluttet i Jurk.
Hun la til sin innstilling v/s av den Selmer innga- som Nav Forvaltning ignorerte fullstendig, og her følger tilsvaret fra Nav Klageinstans:
Saksreferanse: 21267763
Dato: 13.05.2013
Beslutning av 13.05.2013 i klagesak om uførepensjon
Klager:  Janine Horntvedt
Saksnummer: 21267763
Prosessfullmektig: Advokat Lene Frykman
Saken gjelder: Klage av 13.04.12 (27.02.12) over vedtak av 02.02.12, jf. Lov om folketrygd §§ 12-5 til 12-7
NAV Klageinstans har besluttet:
NAV Forvaltning Oslos vedtak av 02.02.12 oppheves og saken sendes tilbake til NAV Forvaltning Oslo, der den skal behandles på nytt.
Saksgang
Vedtaksmyndigheten i klage- og ankesaker i NAV er lagt til NAV Klageinstans i henhold til Lov om folketrygd §§ 21-11 og 21-12.
NAV Klageinstans kan prøve alle sider av saken, og kan avvise klagen samt oppheve, omgjøre eller stadfeste NAV Forvaltnings vedtak, jf. forvaltningsloven § 34.
NAV Forvaltning har prøvd det påklagede vedtaket på nytt og foretatt saksforberedelse i samsvar med Lov om anke til Trygderetten § 13.
NAV Forvaltning fant ikke grunnlag for å omgjøre vedtaket og saken er derfor sendt til NAV Klageinstans for videre behandling.
Du har fått gjenpart av innstillingen og er gitt anledning til å uttale deg.
I brev av 12.12.12 og 15.04.13 har du v/prosessfullmektig kommet med merknader til innstillingen.
Problemstillingen i saken
Spørsmålet er om behandling og arbeidsrettede tiltak er gjennomgått i tilstrekkelig grad og om  inntektsevnen kan anses varig nedsatt med minst halvparten hovedsakelig på grunn av sykdom, skade eller lyte.
Anførsler i klagen
I merknadene av 12.12.12 vises til (…)
I merknadene av 15.04.13 anføres at (…) – (Utelatt etter skriftlig avtale jeg måtte undertegne om å ikke utlevere korrespondanse mellom Advokat Frykman og meg for at hun skulle ta min sak).
Klageinstansen fortsetter:
Klageinstansens vurdering og konklusjon
NAV Klageinstans legger til grunn at hovedproblemet ditt medisinsk er knyttet til dine plager omkring fibromyalgi.
Du har i tillegg mange andre diagnoser, og du har gjennomgått flere operasjoner og behandlingstiltak.
Det foreligger omfattende medisinsk dokumentasjon.
NAV Klageinstans har drøftet saken muntlig med vår rådgivende overlege Elvsåshagen som mener at det må innhentes en spesialisterklæring fra fysiskalskmedisiner som kan foreta en vurdering av dine sammensatte fysiske helseplager og konsekvensene disse har i forhold til arbeidslivet.
Videre må det innhentes en spesialisterklæring fra psykiater for å få en vurdering av om det foreligger psykiske forhold som en medvirkende årsak til din nedsatte inntektsevne. (!!!)
NAV Klageinstans er enig i denne vurderingen fra rådgivende overlege i forhold til at saken må opplyses noe mer medisinsk.
NAV Klageinstans er kommet til at saken er for dårlig opplyst til at det kan tas stilling til om du har krav på uførepensjon.
Det påklagede vedtak blir etter dette opphevet og saken hjemvises til ny behandling.
Dette betyr at NAV Klageinstans ikke har tatt stilling til sakens realiteter og at saken må behandles på nytt av NAV Forvaltning Oslo.
Denne avgjørelsen er ikke et vedtak som gjelder individuelle rettigheter eller plikter(enkeltvedtak), men en prosessuell beslutning.
Du kan ikke klage eller anke over denne beslutningen, jf. forvaltningsloven §§ 2 og 28 og lov om anke til trygderetten § 1. (JEG TILFØYER – Dette viste seg å være  grov faktafeil!)

Rett til å se sakens dokumenter
Vi gjør oppmerksom på at man etter forvaltningsloven § 18 har rett til innsyn i sakens dokumenter.
Fri rettshjelp
Utgifter til blant annet nødvendig hjelp fra advokat i Norge kan på visse vilkår dekkes av det offentlige etter regler i lov om fri rettshjelp. Her gjelder det imidlertid visse inntekts- og formuesgrenser. Nærmere veiledning kan fås fra Fylkesmannen, NAV-kontoret eller advokat.
Med hilsen
NAV Klageinstans
Jon Inge Teigland Live Hansen
Rådgiver Rådgiver/saksbehandler
 
ABFull-fart-for-FNs-tusenaarsmaal_large
Nav instruerer lege til å endre sin erklæring om 100 % uføretrygd for pasient?
http://bit.ly/HRY6sA
08.06.2013: Nav Sosial – Lydopptak til politiker avslører grov manipulering av faktiske forhold mot bedre vitende, og vil senere bli lagt ut på Youtube
http://t.co/KHJqn192FB
Nav – Når borgerenes rettssikkerhet må vike, til fordel for pøblers forgodtbefinnende
http://t.co/wAtGCfyqHg
Kommentar til Dumskapens system av prisvinner Heidi Follett
http://t.co/Bn767rXS0p
14.03.2013: Nav Nordstrand sosial – Dokumentfalsk, manipulering og avlivningssatser
http://bit.ly/WoBmZ7
13.03.2013: Nav Nordstrand sosial setter liv og helse i fare – som regelen er.                
http://t.co/9p5HXIZ6Sd
18.02.2013 – Advokat om min Navsak: “Myndighetsmisbruk Big Time!” – Har du bevis kan dette bli “sprengstoff” i pressen”!
http://t.co/lPadlwHj
NAV NORDSTRAND SOSIAL – VARSLINGEN AV 19 OG 24.07.2012 SOM POLITIKER LAILA MARIE REIERTSEN LØY OM AT MEDIA SKULLE TA!
http://t.co/3Dx7zKDWNy

ablai5

Laila Marie Reiertsen – En løftebryter! Del 1.:
http://t.co/gVxiWvwDEu
Del 2:
http://t.co/m2aE7Wcyxl
Del 3:
http://t.co/9ehCWi866k
Del 4:
http://t.co/l3HmgAn7kf
Del 5
http://t.co/YAGNqwUHh4
Listen over alle bloggposter:
http://bit.ly/hwKs7V

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

juni 2013
M T O T F L S
« mai   jul »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 057 andre følgere

%d bloggere like this: