Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Kommentar til Dumskapens system av prisvinner Heidi FollettPå bakgrunn av Folletts etterlengtede og aldeles strålende kronikk som jeg kan garantere at kun avdekker toppen av isfjellet, skrev jeg følgende blogginnlegg i går:


Nav – Når borgerenes rettssikkerhet må vike, til fordel for pøblers forgodtbefinnende:
http://bit.ly/10HWWes
Vi skal etter sigende ha rettighetsvern som beskytter mot represalier.
Men ledelsen i Nav og enkelte av deres samarbeidspartnere som blir gjort kjent med grove brudd på tjenesteplikter og lovverk, ignorerer gjerne varsling.
De urederlige ansvarlige går fri, og klikken kan således påse at sanksjoner og gjengjeldelser følger den enkelte borger som velger og stå frem med informasjonen, gjennom den skjulte lydløse og giftige internjustisen i forvaltningen som er befengt med uttallige uegnede aktører.
De providerer aldri varslere en vei ut, og begraver landets borgere levende!
Tenk alltid på hva folk vil si.
Og ta den sterkestes parti.
Og tviler du, så hold deg taus
til du ser hvem som får applaus.
Tenk nøye ut hva du bør mene.
Det kan bli dyrt å stå alene.
http://bit.ly/gRrs4v

 

Så – Stor takk til Heidi Follett! Endelig slapp avsløringer om myndighetsmisbruk av simpleste sort frem i lyset:
http://bit.ly/18t7orR

For realitetene er at et stort antall uegnede aktører i alt for mange år har begått flere grove overtramp overfor borgere i behov av hjel
p og bistand – ustraffet!
Regjeringen holdt slett ikke lovnadene de kom med i Soria Moria- erklæringen 2005-09:
«Regjeringen vil sørge for en kvalifisert bemanning av den nye arbeids- og velferdsetaten (…)
Enkeltmenneskets behov skal stå i sentrum både når det gjelder innholdet i, og organiseringen av, velferdstilbudene. Tjenestene skal så langt som mulig tilpasses den enkeltes behov. Gjennom hyppig og aktiv dialog med den enkelte skal offentlige myndigheter forsikre seg om at tilbudet som gis, samsvarer med de behov mottakeren har (…)
http://bit.ly/a0DBQK
Fra: “Plattform for regjeringssamarbeidet mellom Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet 2005-09″
http://bit.ly/arf0fo

 

 

Overnevnte, er det største eventyr jeg i mitt lange liv har lest!
Nav-tillitsvalgt Jens Jensen varslet om Andeby-forholdene allerede 03.07.2008 i artikkelen; «Gått prestisje i å beholde NAV» – Og bedre har det ikke blitt! Utdrag:
  • (…) Før NAV-reformen var dette fagfelt som man trengte tre års utdanning for å kunne jobbe med.
  • Men vi har mistet mange med NAV, og fordi så mange slutter, har vi måttet hente inn veldig mange nye rett fra gata, sier Jensen. I tillegg til at det blir hentet inn ansatte uten noen spesiell kompetanse, blir det gitt svært lite opplæring. Dette betyr lengre saksbehandlingstid og dårligere kvalitet (…)
http://bit.ly/gUOpHb

 

 

Alt for lenge har mennesker lidd under farlige og dumme aktører som – med frie tøyler under vanntett fagforeningsbeskyttelse velger å “herske” og spre maktesløshet hos store deler av befolkningen uten at deres identitet blir avslørt i media.

Og de sitter der så selvtilfredse og Fagforeningsbeskyttede, sementert i sine stillinger på permanent basis, og er spent umulig å både få straffet og byttet ut.
Realitetene er at offentlig ansatte har et stillingsvern som ruver på lik linje med diplomaters, og de skyr ingen midler for å avslå livsnødvendigheter av ulike slag hvis de føler at de ikke har “god kjemi” med den andre part og/eller som sanksjoner overfor varsling.

De går heller ikke av veien for å sverte andre menneskers omdømme i nedtegnelser i journaler på bakgrunn av egen subjektiv synsing og ut fra hevnmotiv.
Det er således ikke for tidlig å endelig sette søkelyset på de uegnede aktører som ser sin største glede i og ustraffet kunne påføre brukere og kunder stor lidelse med ufattbare ringvirkninger ved å nekte “vanskelige brukere” lovfestede ytelser som de rettmessig har krav på.
Ved siden av stillingens vanntette beskyttelse, er de drillet i det og kunne lire av seg nøye utarbeidete meningsløse standardfraser stilt overfor en hvilken som helst antydning til kritikk. Disse vil automatisk stå som ”gjeldende”, og således kan de slippe unna med hva som helst i sin utstuderte tilintetgjøring av personer de er satt til å hjelpe, men som de rett og slett av personlige grunner ønsker å kvitte seg med.

 

CROSSSS

 

En av meningsløshetene som alltid dekker ryggene til den farlige inkompetansen når media blir nærgående, vil være den oppsiktsvekkende tanketomme standardfrasen som avleveres med ren plankekjøring og drill:
“Det er en samlet vurdering vi har tatt her“!
Således blir rettsikkerhet og krav til forsvarlige begrunnelser gitt i saksbehandling, endret til å tjene dumskapen og vilkårlighetens premisser –
Når den menneskelige lovgivning avviker fra fornuften blir den ond. Den mister sin karakter av lov og blir snarere en form for vold:
http://bit.ly/ejaH4
abone_brekke

(Underbygging):

Tone J. Brekke
Ordførerkandidat for Nannestad FrP

Mine hjertesaker :

(…) De siste 4 årene har vi som lokalpolitikere og ombudsmenn blitt kontaktet av mange brukere som har kommentarer på hvordan tjenestene blir levert (…)

Våre erfaringer som ombudsmenn for innbyggerne har vist oss klart og tydelig at brukerne av tjenester er redde for å klage – man er redd for at situasjonen for deres sak skal bli enda verre.

At saksbehandlerne skal ”hevne” seg.

Dette har vi sett (…) i sosialsaker (…) (sitat slutt)
http://bit.ly/X4BEko

Skadevolderene vet at de “slipper unna” med krenkelsene de bedriver.

Fylkesmannen har ingen reell mulighet for å bistå når overgrepene er en realitet, men konsekvensene av myndighetsmisbruket rammer imidlertid den enkelte innbygger med full kraft der og da – hvorpå måneder med venting med et tilsvar fra klageinstansen som i tillegg kanskje avviser klagen og ellers kun istemmer med et par korte pennestrøk om at den enkelte avgjørelse var uriktig, slett ikke giver brød!

Les:

Sosialtjenestens systematiske avvik og Fylkesmannens fravær av konkret inngripen

http://bit.ly/sa6v67

 


Fylkesmannens kåserier bidrar ikke til nødvendige endringer, og innbefatter heller ikke reelle sanksjoner slik at uegnede og feige aktører i forvaltningen må se seg nødt til å anvende næringsvettet og ta seg kraftig sammen!

For et hvert menneske som arbeider i vårt hjelpeapparat er både ansvarlig for, og pålagt og utføre sitt yrke med faglig forsvarlighet, etikk og moral.

Hvis disse blir “tvunget” av sine overordnede og effektuere vilkårlige og lovstridige beslutninger overfor “vanskelige klienter” eller varslere, eller de bevisst deltar i “internjustisen” der de går sammen om å sjikanere personer som befinner seg i en svært utsatt situasjon og ber om bistand – ved hjelp av kreative metoder som utmatter og bryter ned liv og helse hos den andre part, så skal denne type aktører uansett stilles til ansvar for egen agering.

De som da velger å ikke rette seg etter Norges Lover og overordnede føringer som de er ment og arbeide ut fra i et hvert henseende, vil med vitende og vilje være med på og utføre forbrytelser i den offentlige tjeneste.

Så enkelt er det.
ABABABAFEIGE

Men så godt som ingen som begår overtramp, må stå til rette for grov uforstand i tjenesten.


De er hevet over Norges Lover.

Hvordan er det i det hele tatt mulig når realitetene er slik at alle ansatte i det offentlige, helt fra de “på gulvet” til mellomledere og helt opp til øverste ledelse har et like stort ansvar når de velger å begå lovbrudd, krenkelser og tjenesteforsømmelser som de både samlet og hver for seg er villige til å gjennomføre?

Ynkryggene og deres mange støttespillere forsøker panisk å dreie fokus på seg selv og kolleger bort ved å skylde på “systemet”, og forøvrig bedrive hersketeknikker overfor de som slipper til i media med velberettiget kritikk.

Nå må utformes reell rettssikkerhet for påvirkningsløse forvaltningsrammede borgere, og skadevolderene må heretter erfare reelle sanksjoner for sitt misbruk av myndighet i  tjenesten!
abababababababababababababababababababababababababababababababababababababababetikklin-jer


De største privilegier går til de av oss som har fått makten til og definere språket, men som unnlater å forvalte det krevende og viktige embetet de er betrodd med påkrevd etikk, moral og vanlig anstendighet.
Grenser tøyes og flytte sakte men målbevisst og sikkert av posører som dessverre har kommet alt for lett til makt men som ikke har noe å bestille i nøkkelposisjoner som krever absolutt faglig forsvarlighet og fornuftig skjønn, til det punkt at lovgivningen blir latterliggjort og svinet til på en måte som gjør at all tillit og respekt forsvinner – permanent.
Ukrenkelige lover og dyder har for alltid gått tapt.

Overnevnte påstand illustreres best med professor Knut Fossestøls:

Regler og skjønn i norsk forvaltnings- og velferdsforskning En kritisk analyse med særlig fokus på velferdsstatens rettighetsorienterin NOTAT 2005:106 (utdrag):

For det første forholder de som treffer avgjørelser lokalt seg sjelden til lovtekster, forarbeider og rettspraksis.

I stedet forholder de seg til rundskriv, instrukser, edb-systemer eller særskilte veiledningshefter som overordnede har utarbeidet (…)

Dette dreier seg i stor grad om hvordan lovgivningens skjønnsmessige paragrafer erstattes av forvaltningens hjemmelagde regler (…)

Det faglige skjønnet standardiseres på ulike måter, og erstattes av et mer eller mindre vilkårlig administrativt skjønn (…)

Les mer her: Fraværende rettssikkerhet for mange av landets borgere (Forvaltningenes hjemmelagde regler)
http://bit.ly/vZ5qgK

 

Der finnes ingen reell kvalitetssikring og rettssikkerhet som de forvaltningsrammede kan nyte godt av, og mot dumskap og fravær av både etikk, sunn fornuft og basale yrkeskunnskaper fra de mange aktører som med kalkulerende grov uforstand i tjenesten velger å ødelegger menneskeliv, har man intet sikkerhetsnett.
De sitter som sagt trygt og beskyttet i sine stillinger.
Og udugelighet vernes om.
For media har hittil blåst opp, med år- ukes og månedsvisse mellomrom at voldshandlinger på Navkontor har eskalert – uten å overhodet DRØFTE de åpenbare årsaker til dette, hvis fasit kontinuerlig serveres rett foran nesen på dem via uttallige blogger og FB-grupper!:
“Antall rapporterte volds- og trusselhendelser mot Nav- ansatte har økt med 131 prosent i løpet av de siste tre årene.”
http://bit.ly/Tr8pJi
Det måtte en  Heidi Follett til for å trenge gjennom tåka.

 

Fra 1800-tallet kan – skrekkelig nok, trekkes paralleller til dagens idiotsystem:
Utdrag fra Sult – Oslo kommune – Byarkivet Verdig- og uverdig trengende:
(…) I 1900 ble fattiglovgivningen delt i to, med en ny fattiglov for de ”verdige trengende” og en løsgjengerlov for de ”uverdige”.
Løsgjengerloven rammet de som ble regnet som arbeidsføre, men som ikke fulgte sin samfunnsplikt ”til at søge lovlig Erhverv”.
Med løsgjengerloven kunne disse såkalte arbeidsuvillige dømmes til tvangsarbeid.
På denne måten skulle man få bukt med de ”arbeidssky” (…)
Matbilletter (…) Matbilletter var en form for fattigunderstøttelse som ble brukt overfor ”mindre ordentlige Trængende, arbeidføre, friske Folk og i det Hele taget saadanne Personer, hvis Trang kan være tvivlsom” (…)
Matbilletten var en billett til et måltid middagsmat utlevert fra Arbeidsanstalten.
Hver matbillett var en understøttelse på tolv øre fra fattigvesenet (…)
Alle utdrag fra Sult er hentet fra Gyldendal Norsk Forlag 1954, 5. opplag 2009.
http://bit.ly/pELnzV

 

 

Les herunder: Fra Aetat til Nav – Løftebrudd og fravær av normal anstendighet
http://bit.ly/HqIKcx
14.02.2013: «Tips fra nødhjelpsmottakere i Brønnøy ble bekreftet av Nav:
De bruker faktisk rekvisisjoner påført mottakers navn når de skal gi folk hjelp til å skaffe seg mat og dagligvarer på kort varsel (…)

Fylkesmannens vurdering er ikke glassklar:
Matvarehjelp er greit, men ifølge seksjonsleder Randi Gundersen støtter de ikke rutinemessig praksis med matrekvisisjon.»
http://bit.ly/WhYiLZ

 

Kicking out
 
«Grelle eksempler på hvordan systemene forsvarer seg selv, finnes bl.a. på Jeanines Horntvedts meget velformulerte blogg»
«Hvorfor tør ingen fortelle en offentlig ansatt at han er udugelig?»
Aftenposten
http://bit.ly/mKgzM

ABaBABAKERMED
HEIDI FOLLETT OG BJØRN GUDBJØRGSRUD I DAGSNYTT 18 – 24.04.2013 – «KRONIKKEN DUMSKAPENS SYSTEM»;
http://bit.ly/11gpFBn
Et utvalg av andre relevante innlegg her på bloggen:
abergin
Aetat og korrupsjon. En ansatt avslører:
http://bit.ly/rZ3Whq
Slik ble Nav-systemet trumfet gjennom. Navn på de ansvarlige:
http://bit.ly/duYhto
Dumskapens Nav vant over nobelpristakere og samfunnslønn
http://bit.ly/i2OkU8
NAV: “Ingen ønsker å stå fram grunnet frykt for represalier fra ledelsen”.
http://bit.ly/AFuBO
Navansatte og utskjelling – Slik skaper etaten uføretrygdede
http://bit.ly/eOMfax
18.02.2013 – Advokat om min Navsak: “Myndighetsmisbruk Big Time!”Har du bevis kan dette bli “sprengstoff” i pressen”!
http://t.co/lPadlwHj
Er etikken fraværende i offentlig forvaltning? Hvem kan bistå når tjenesteutøveren misbruker sin myndighet?
http://bit.ly/clMyRg
Hvem skal kontrollere kontrolløren?
http://bit.ly/Nm3M2q
ABLINKSKUDD BYRÅKRATI
Ord til ettertanke
Vi begynner livet med at verden presenterer seg selv for oss som det den er.
Noen – våre foreldre, lærere, analytikere – hypnotiserer oss å «se» verden og fortolke den på “riktig” måte.
Disse andre merker verden, fester navn og gir stemmer til vesener og hendelser i den, slik at deretter, kan vi ikke lese verden på noe annet språk eller høre den si andre ting til oss.
Oppgaven er å bryte hypnosen, slik at vi blir seende og hørende, og dermed lar verden tale til oss i nye stemmer og skrive alle dens mulige betydninger i den nye boken om vår eksistens.
Vær forsiktig i valg av hypnotisører.
~ Sidney Jourard ~
abarl
Jarle Petterson, redaktør for “INorden.org”, diskuterte med flere av sine korrespondenter da jeg spurte om de ville fremheve min sak med Nav, og anførte det følgende 25.06.2008:
“Jeanines historie er intet mindre enn skremmende, om den stemmer — noe vi ikke ser noen grunn til å betvile.
Problemet er naturligvis at vi heller ikke har grunnlag for det motsatte — og at det er vanskeligere å feste lit til sannhetsgehalten i beretningene fra en av partene i en konflikt.
Derfor har heller ikke Jeanines beretninger fått den oppmerksomheten de fortjener — eller ei — på iNorden.
For hvis det hun skriver stemmer, ville det være lite annet enn et borgerjournalistisk scoop”.
Om Jarle Petterson:
http://bit.ly/10DQl3C

 

ababababaracrat

 

Pettersons kommentar falt (jeg fikk den tilsendt på mail) etter at jeg hadde lagt ut i skrift det tapede innholdet på iNorden – den samme informasjonen som jeg la ut på Aftenposten debatt, men som gikk med i dragsuget når avisen slettet mange års opplysninger etter 22.juli 2011!:
Vår nye ytringsfrihet
http://bit.ly/z4BYPe
Varslingen ble senere lagt inn på blogg i følgende poster:
Tapet møtereferat av 29.04.2008 med Nav Nordstrand Trygd
http://bit.ly/d0Ms37
Tapet møtereferat av 12.06.2008 hos OPT – ekstern samarbeidspartner av Nav, der grove represalier tok plass
http://bit.ly/dls5B3
Tapet møtereferat av 02.07.2008 der innklaget aktør bruker mine funksjonshemminger mot meg
http://bit.ly/a0wCb1
Massakrering av regelverket, bevisste overgrep. (Viktig tilleggsinformasjon som jeg la inn i bloggpost senere, med bred orientering om det lov- og regelverk som er brutt med i min sak)
http://bit.ly/qBXUGT

ABEBAFGT

Lydopptak av utstrakt og pågående grov forvaltningskriminalitet overfor funksjonshemmet seniorinnbygger som fortløpende effektueres av ansatte og ledelse ved Nav St.Hanshaugen sosial, Nav Arbeid og Helse-, sosial og eldreombudet er samlet her på Youtube:
http://bit.ly/SmdKVI
Listen over alle bloggposter:
http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

mai 2013
M T O T F L S
« mar   jun »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 052 andre følgere

%d bloggere like this: