Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Nav Nordstrand sosial – Dokumentfalsk, manipulering og avlivningssatser


abfy

– og saksbehandler hos Fylkesmannen legger fra seg omfattende varslingssak uten å sikre den nærmere oppfølging, tar sin hatt – og går (slutter)!
MERK: DEBATT OM DENNE SAKEN PÅGÅR NÅ I VÅRT LAND:
http://bit.ly/Ydb4X0
Les også posten tilknyttet denne:
13.03.2013: Nav Nordstrand sosial setter liv og helse i fare – som regelen er.
Varsling i autentisk mailrekke med start 07.03.2013 til enhetsleder  Bente Løken
http://t.co/9p5HXIZ6Sd
 ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABELTY
Til Fylkesmannen og saksbehandler Arnfinn Løvik Oslo 06.02.2013
Klagesak – Gjelder min opprinnelige varsling og klage til Fylkesmannen av 19 og 24.07.2012 – avslag livsopphold og forfalsket vedtak som medfører at søker med multiple sykdomstilstander blir holdt på 70 kroner dagen i nær en hel måned (som så ofte tidligere), samt tilleggsklagene som fulgte min opprinnelig varsling og som var relatert til dem – en av 15.10.2012 og to av 16.10.2012:
Grove brudd på taushetsplikt.
Mitt tilsvar på Nav Nordstrands innstilling til Fylkesmannen av 16.01.2013 med Vår ref: 2012/03544
Jeg takker for, og viser til vår telefonsamtale av 08.11.2012.
Her sammenfatter jeg hovedpunktene i dialogen:
Jeg forteller Dem om min telefonsamtale av 07.11.2012 da jeg ringte Fylkesmannen for å snakke med Snorre Førli, fordi ingen tilbakemelding fra alvorlig varsling om flere lovbrudd ved Nav Nordstrand Sosial var kommet meg i hende av noe slag på svært lang tid.
Opprinnelig varsling ble sendt Fylkesmannen 19.07.2012 (to mail den dagen, samt en mail av 24.07.2012 med utdyping av varsling).
Han var ikke der.
Jeg ble fortalt av forværelset at Førli hadde SLUTTET ved avdelingen, og at han rett og slett hadde latt min varsling av 19- og 24.07.2012 med SAKSNUMMER 2012/15218 ligge i bero på fraflyttet kontor – helt uten noen form for oppfølging!
Han hadde ikke lenger ansvaret for min klage/varslingssak!
Saken var m.a.o lagt død!
Det eneste Førli vitterlig hadde gjort før han sluttet fikk jeg vite, var å sende en henvendelse til sosialtjenesten i Bydel Nordstrand 30.07.2012 der han ba om deres uttalelse i sak – og det var slutten på hele hans «behandling» – hvilket De også kunne bekrefte.
Damen jeg pratet med, sa at nå eksisterte der vitterlig et NYTT saksnummer – hos en NY saksbehandler – Arnfinn Løvik (Dem), men at saken som lå på dette nummeret så ut til å være «en annen».
Jeg spurte hva denne gjaldt, og hun svarte at det dreiet seg om klager sendt over 3 mail fra meg til Fylkesmannen – en av 15.10.2012 og to av 16.10.2012.
Denne varslingen lå bare der uten at noe var gjort, med nytt saksnummer 2012/20669, og De bekreftet at det var De som hadde saken som lå under dette saksnummeret nå, men at De ikke var blitt gjort kjent med tidligere forløp – varslingen av 19- og 24.07.2012 med SAKSNUMMER 2012/15218 som jeg understreket for Dem at gjaldt akkurat samme sak.
De sjekket på min forespørsel, og orienterte meg så om at saken som Førli hadde med det første saksnummeret (og som jo er samme sak som den som ble opprettet på det andre saksnummeret av en eller annen grunn) IKKE var overført til Dem!
De fortalte meg at De overhodet ikke kjente til min sak med saksnr. 2012/15218 som Snorre Førli hadde ansvaret for!
Etter bred orientering fra meg om forholdene, lovet De meg at De nå ville rydde opp i saken som lå delt med to ulike saksnummere, og sørge for at begynnelsen av varslingen av 19 – og 24.07.2012 med første saksnummer nå ville overføres til det siste saksnummeret og til Dem som ansvarlig for hele saken, og herunder bli lest og behandlet av Dem som en helhet.
Det forventer jeg at har blitt gjort.
Således finner jeg det underlig at sosialtjenesten i sin innstilling overhodet ikke kommenterer sine brudd på taushetsplikt vedr. strøm som jeg har innklaget dem for.
Jeg ringte Anette Jørve Ingjer onsdag i forrige uke kl. 11:34 og ba om utvidet frist til å kommentere deres innstilling til Fylkesmannen, fordi Telenor hadde stengt min telefon og internett.
Ingjer svarte at hun kunne gi meg frist til en uke frem i tiden, til onsdag 06.02.2013.
Mitt tilsvar som her følger, er således fremsatt rettidig.
ABFull-fart-for-FNs-tusenaarsmaal_large
Først vil jeg klage på sosialtjenestens uvanlig lange behandlingstid av min klagesak, og viser til følgende informasjon:
24.02.2012 – ÅRSSTATISTIKK FOR BYDELENE 2011 av Åsmund Rognerud

Side 4 av 21:

Bystyrets krav til saksbehandlingstid i sosialtjenesten er to uker.
Behandlingstid for klagesaker til Fylkesmannen i perioden 01.01. – 31.12
Med behandlingstid menes tiden fra klagen sendes fra klienten til bydelen og til bydelen sender klagen videre til Fylkesmannen.
Merknad til tabellene 1-7 og 1-8
Tabellene tilsvarer bydelenes tilbakemelding til Fylkesmannen:
5 % av klagene var behandlet innen to uker
12 % av klagene var behandlet innenfor to uker til to måneder
2 % av klagene var behandlet i tidsrommet 2 – 4 måneder.
http://bit.ly/122wSL7
INGEN AV KLAGESAKENE BLE TRUKKET UT I ET HALVT ÅR, SLIK NAV NORDSTRAND SOSIAL HAR PRESTERT I DENNE KLAGESAKEN!

abrticle_office_bully_01
De innklagede aktører – Anette Jørve Ingjer og Marte Lie Albert, har hatt fritt leide av Fylkesmannen til å trenere denne alvorlige varslings- og klagesaken helt etter eget forgodtbefinnende.
I telefonsamtalen vi hadde, sa De (Løvik) at det var jeg selv som hadde ansvaret for å purre på tilsvar fra de jeg hadde innklaget – at De ikke hadde noen plikt til å gjøre dette!
Ingjer og Albert har brukt et halvt år på å forfatte sin innstilling – Et tidsrom som strekker seg milevidt ut over en hver rimelig frist.
Når svaret endelig er meg i hende, orientes at jeg får en svarfrist til deres innstilling på 7 – SYV dager!
Dette, ut fra sosialtjenestens brede kjennskap til at jeg er svært syk og utmattet i en grad som meget vel kunne ha ledet til at jeg ikke en gang ville ha registrert deres brev før tidsfristen var ute!
En agering som oppleves som ekstremt uprofesjonell og kalkulerende!

Aktørene har lang «fartstid» i vårt hjelpeapparat – Ingjer 5-8 år eller mer, og de har udiskutabelt bred kunnskap om tjenestemannsloven, LOST, straffeloven, etikk- og regelverk m.a.o – basiskunnskapene er hver sosialarbeider er forpliktet til å inneha.
På tross av omfattende kunnskap om sitt virke, velger de to innklagede – Anette Ingjer Jørve og min saksbehandler Marte Lie Albert, (evt. i denne saken også deres overordnede som jeg vil anta at er teamleder Marit Elisabet Gunnes), bevisst og sette liv- og helse i fare, selv etter at de 19.07.2012 ble orientert om sterk forverring av helsetilstand og legevaktbesøk hjem. De viker ikke en tomme fra beslutningen om å utdele meg 70 kroner dagen en hel måned.
Fra deres siste «begrunnelse» i innstilling av 15.01.2013 øverst på s. 3:
abrticle_office_bully_01
«Sosialtjenesten foretok en grundig vurdering i denne saken, og valgte å innvilge klager nødhjelps sats a 70 kr. per dag, med to utbetalinger i juli måned (tils. kr. 2030)» (sitat slutt)
Med dette, tilbakeholder de kritisk viktig informasjon både fra meg og lege (journalarket de fikk der han understreker at livsoppholdet ikke må deles opp på grunn av min helsesituasjon) og i deres «innstilling» av 16.01.2013 måler de krefter med den svakere part, ved rett og slett å bygge videre på sine opprinnelige falsum, fremsatt i følgende to vedtak av henholdsvis 12.07.2012 med ref: 2012/03323 og 24.07.2012 med ref: 2012/03627 – «Videreføring av sak 12/03323. Vedr. klage levert 19.07.12» – hvor de i førstnevnte «vedtak» på side 2 forfalsket min innstendige presisering av og brede begrunnelse for at jeg måtte bli tilstått LIVSOPPHOLD til at jeg angivelig skulle ha søkt om «NØDPENGER»!
De ser fullstendig bort fra deres udiskutable plikt til å ivareta borgerens beste, de fremsetter løgner og tilbakeholder sentrale fakta for å utmatte «motparten» – meg optimalt ved å sette seg selv i høysetet for å verne om egne posisjoner.
Politiker Laila Marie Reiertsen som sitter i Arbeids- og Sosialkomiteen på Stortinget, var en av alle de som mottok kopi av min varsling av 19 og 24.07.2012 som denne saken gjelder.
Hun var dypt sjokkert, innvilget meg et to timers møte 14.08.2012, og konkluderte med at min sak var MEGET spesiell, og at behandlingen jeg hadde erfart fra Nav Arbeid og Sosial over flere år, dreiet seg om regelrett personforfølgelse!
Hennes konstateringer kan verifiseres via lydopptak.
Min tidligere fastlege Dr. Strekerud bekreftetnoe i den samme retning, etter at han hadde ringt Nav Nordstrand Sosial og snakket med en rekke ansatte der i fjor.
På opptaket jeg gjorde av denne samtalen, kan man høre at Dr. Strekerud ringer meg opp 09.02.2012 etter han har snakket med flere aktører ved Nav Nordstrand.
Legen bekrefter bl.a at han ser at det ligger «mye grums i min sak», at det var tydelig at alle kjente mitt navn der borte, at de «naturligvis var temmelig agiterte som personer og ikke hadde klart å holde følelsene borte i min sak og behandle den på riktig måte» (Ca. 3 minutter inne i opptaket hører man denne innrømmelsen!)
Videre, rett etterpå, bekrefter han: «Etter å ha hatt en liten ringerunde og «forhørt meg litt der borte, så ble det tydelig at «alle kjenner din sak»!
Jeg sier at han selv sa at han hadde hørt at de er ilske på meg, og legen bekrefter: «Ja jeg merker jo det».
Telefonsamtalen med legen som attesterer overnevnte er vedlagt til Fylkesmannen, og et skriftlig utdrag fra større deler av en aldeles vanvittig sak vises her::
Nav instruerer lege til å endre sin erklæring om 100 % uføretrygd for pasient?
http://bit.ly/HRY6sA
Jeg mener at overnevnte informasjon er viktig for Fylkesmannen å merke seg, også bl.a for hva gjelder Anette Jørve Ingjers pågåenhet for å få meg til å samtykke at sosialtjenesten skulle få fullmakt fra meg for å blande seg inn i min søknadsprosess om uføretrygd (som vist i mine opprinnelige klager av 19 og 24.07.2012 til Fylkesmannen)!
abrticle_office_bully_01
Utdrag fra sosialtjenestens innstilling av 16.01.2013 nederst på side 5 og øverst på side 6:
«Sosialtjenesten vil avslutningsvis trekke frem at samarbeidet med klager er utfordrende til tider (…) (og) har tilbudt klager bistand i forbindelse med søknad om uføretrygd, samt råd og veiledning i forhold til økonomi. Klager takker konsekvent nei til alle tilbud sosialtjenesten kommer med, noe som vanskeliggjøre vårt samarbeid i stor grad».
Min kommentar til dette – og jeg innleder med:
Forbrydelser i den offentlige Tjeneste; § 120.
«Har en offentlig Tjenestemand i nogen Tjenesten vedkommende Protokol anført Usandhed eller lagt Skjul paa Sandheden, eller har han ved Udfærdigelsen af Protokoludskrift (…) eller anden tjenstlig Erklæring, der er afgiven for at tjene som Bevis, anført eller bevidnet Usandhed eller lagt Skjul paa Sandheden, straffes han med Tjenestens Tab eller med Fængsel indtil 3 Aar, men indtil 6 Aar, saafremt han har handlet i Hensigt at forskaffe sig eller andre en uberettiget Vinding eller at skade nogen.»
Justis- og politidepartementet:
9.17 TJENESTEFEIL OG MISBRUK AV OFFENTLIG MYNDIGHET – AVSKJED AV EMBETSMANN: Ot.prp. nr. 8 (2007-2008)
Om lov om endringer i straffeloven 20. mai 2005 nr. 28 mv. (skjerpende og formildende omstendigheter (.), og offentlig myndighet)
9.17.2 Gjeldende rett
Straffeloven 1902 § 120 rammer offentlige tjenestemenn som gir et offentlig dokument et uriktig innhold, for eksempel ved å anføre en usannhet i en protokoll.
Skyldkravet er forsett.
Straffen er tap av tjenesten eller fengsel inntil tre år.
ABAKT
Både Marte Lie Albert og Anette Jørve Ingjer har både anført usannhet i protokoll (innstilling), og lagt skjul på sannheten.
Det er gjort bevisst!
Min påstand vil kunne bevises via lydopptakene Fylkesmannen i dag får tilsendt (som jeg opprinnelig viste nedtegnet i mine opprinnelige klager av 19 og 24.07.2012 men ikke har fått samlet før nå)
Sosialtjenesten anfører bl.a at «Klager takker konsekvent nei til alle tilbud sosialtjenesten kommer med, noe som vanskeliggjøre vårt samarbeid i stor grad».
Dette er grov løgn og omskriving av de faktiske forhold, og er nedtegnet med absolutte intensjoner om å ramme en forsvarsløs borger i behov av assistanse på verst mulig måte da de har god kjennskap til at Fylkesmannen (som alltid tidligere) vil ta deres påstander for absolutter uten nærmere bakgrunnssjekk i mine klager med kommentarer!
Hva gjelder overnevnte, ber jeg Fylkesmannen lese følgende poster i sin helhet der jeg langt på vei redegjør for hvordan aktørene har opptrådt overfor meg gjenom alle disse årene, der blant annet bevisste underslag av flere dager og uker med livsopphold bevises bortenfor en hver tvil.
Opptakene av disse samtalene som der er nedtegnet, vil sendes Fylkesmannen på forespørsel hvis det skulle herske den minste tvil om ektheten i det som her dokumenteres.
Jeg har vært for syk til å samle disse på en CD hittil:
Den indre klikken ved sosialkontoret:
http://bit.ly/bUrNEf
Rapport: Nav-saksbehandlere – Nav Nordstrand sosial:
http://bit.ly/bMLPNv
NAV Nordstrand Sosial: Informasjon om grovt maktmisbruk – fortsettelse av serien i 6 deler.
http://bit.ly/aD9pT9
Sosialkontorets projisering – Tapet telefonsamtale med sosialleder Vildgun Steinhaugen 02.02.2011 (dette opptaket sendes Fylkesmannen i dag)
Hvis noen lovgivning sier at Fylkesmannen ikke har plikt til å lese bloggposter så ber jeg om at jeg blir orientert om dette, og vil da kopiere innholdet der og legge varslingen om grove lov- og regelbrudd som der er vist inn i en mail og sende ham.
Det at sosialtjenesten påstår at jeg «takker nei til alle tilbud» vil blant flere ting dreie seg om Ingjers forsøk på å manipulere meg til å gi henne fullmakt til sosialtjenesten å gå inn i utredningen av min søknad om uføretrygd, hvilket jeg utdyper litt lenger nede i mine kommentarer her.
Således har de, i flere henseender, gitt dokumentet/innstillingen et uriktig innhold ved bl.a å utelate kritisk viktig informasjon om egne lovovertredelser!
Alle sakens faktiske sider er ikke opplyst – de er tvert imot tåkelagt med forsett!

UANSETT:

«Kravene til frivillig samtykke innebærer at brukeren må ha reell mulighet til å nekte å samtykke og likevel få tilbud om oppfølging og tjenester.
Det betyr at det alltid må finnes et alternativt tilbud til brukere som ikke ønsker å samtykke til samordnede tjenester»
Fra: VEDLEGG 6: OM RETTSSIKKERHET
Samarbeid og informasjonsutveksling mellom Aetat, trygdeetat og sosialtjenesten – rettslige muligheter og begrensninger
http://bit.ly/9QCdV2
abrticle_office_bully_01
Nærmere presisering av sosialtjenestens påstand om at «samarbeidet med meg har vært utfordrende»:
Jeg har ved fem anledninger eller mer, krevd å få bytte sosialkontor – skriftlig.
Dette har konsekvent blitt ignorert av både ledelse og ansatte.
Min begrunnelse for kravet, vises i uttallige bloggposter der sosialtjenestens koordinerte og mangeårige myndighetsmisbruk overfor meg er nedtegnet rett fra lydopptak:
LISTEN OVER ALLE BLOGGPOSTER
http://bit.ly/hwKs7V
Jeg har klart å finne frem til to av alle mine søknader om bytte av sosialkontor – når disse ble sendt sosialleder Vildgun Steinhaugen.
Et av kravene, ble presentert i en av to klager jeg sendte inn på lederen. Den jeg sikter til, var min andre klage av 25.11.2009 (Første klage ble innlevert 12.10.2009)
Men begge klagene ble underslått av Steinhaugen og hennes overordnede Per Johannessen, noe jeg fant ut ca. 10 måneder senere. Gangen i dette kan leses her:
NAV Nordstrand Sosial: Informasjon om grovt maktmisbruk – fortsettelse av serien i 6 deler.
http://bit.ly/aD9pT9
Den andre søknaden jeg foreløpig har funnet, ble sendt Steinhaugen over mail 24.08.2010, og jeg innleder:
«Klage på avslag nødhjelp – Vedtaket av 03.08.2010 med saksnummer 2010/03412 og oppdeling av livsopphold fra Nav Nordstrand Sosial (…)
Klagen gjelder:
Klagens krav fremsettes i to punkter med en tilleggsforespørsel om et øyeblikkelig bytte av sosialkontor utenfor bydelen.
De er allerede kjent med overnevnte forespørsel som jeg fremsatte skriftlig i klagen på dem av 25.11.2009 – for hele ni måneder siden, og forløpet vil utdypes videre i denne klagen» (Sitat fra 24.08.2010 slutt)
Jeg ble kun møtt med taushet vedr. forespørselen som jeg husker det, evt. ble der svart at dette ikke gikk an – men det husker jeg altså ikke.
ABROBERTE
Hva kravet om bytte angår, vil jeg også sterkt fremheve skriftlig spørsmål fra Robert Eriksson (FrP) til Arbeidsministeren 21.03.2011 som jeg tilfeldigvis fant for bare få dager siden, der han presiserer med bakgrunn i historien til en annen forvaltningsrammet borger, at man i spesielle tilfeller bør kunne få bytte Navkontor.
Hanne Bjurstrøms svar, var at Nav Fylke normalt vil kunne vurdere om det er hensiktsmessig at bruker får bytte til et annet Nav-kontor i særlige tilfeller der forholdet mellom bruker og det lokale Nav-kontoret oppleves som fastlåst. Hun anfører at det etter hennes vurdering, vil være en hensiktsmessig måte å håndtere slike saker på!
Dokument nr. 15:1092 (2010-2011)
http://bit.ly/foQ2xP
Siden Arbeidsministeren benytter seg av termen «normalt» (sett) så er det rimelig å anta at denne problemstillingen har vært godt kjent, og vurdert i flere saker i lang tid allerede!
Erikssons spørsmål avstedkom altså ikke innføring av NYE behandlingsmåter i Nav 21.03.2011!
Innklaget ledelse og ansatte ved sosialtjenesten må udiskutabelt ha hatt kjennskap til overnevnte!
Allikevel har de tiet meg konsekvent ihjel og utelatt denne sentrale informasjonen for meg.
ABRAGNHILDMEEK
Da Ragnhild Meek fra Helse- og sosialombudet ringte dit og pratet med teamleder Marit Elisabet Gunnes for et par år siden og forela kravet på mine vegne, responderte Gunnes med at verken hun eller noen ved sosialkontoret en gang hadde hørt tale om en slik problemstilling før! (opptaket kan sendes Fylkesmannen på forespørsel)
Vedrørende mine påstander om sosialtjenestens tilbakeholdelse av informasjon:
Her minner jeg Fylkesmannen om Anette Jørve Ingjers forsøk på manipulering der hun i tapet telefonsamtale forsøkte å få meg til å avstå fra å klage til Fylkesmannen fordi «jeg ikke ville komme noen vei med det!» (Se avskrift med udyping av det følgende fra opptak vist i min hovedklage av 19.07.2012)
I telefonsamtalen påstod hun også at hun kunne gå rett til Nav Trygd og innhente opplysninger om min uføresak, etter at hun gikk lei av at hun ikke klarte å bearbeide meg til å imøtekomme hennes gjentatte oppfordringer i samtalen, om å få lov til å innkluderes i utredningen av min søknad om uføretrygd!
Dette opptaket av telefonsamtale med Anette Jørve Ingjer av onsdag 26.04.2012 sendes nå Fylkesmannen, samt opptaket med Marte Lie Albert av 29.08.2012 der jeg spør henne om lovverket sier noe om at de som blir frastjålet lommebøker må leve en hel måned på 70 kroner dagen.
Dette, etter at man tydelig på opptaket kan høre at hun forsøker seg på å få meg til å oppfatte at det vitterlig ER slik!
Ingjer påstår i telefonsamtalen at sosialkontorets vanlige rutiner, er å sende økonomisk hjelp til strømregninger direkte til Hafslund!
Når jeg protesterer på dette og nekter å bli utsatt for denne overformyndingen samt indikerer at jeg har bevis for at jeg ikke skal bli utsatt for dette etter at min forrige saksbehandler – Hanne Marte Johansen skaffet meg månedsutbetalingene tilbake 29.03.2011, snur hun på en femøring og svarer glatt at hun ser at pengene ved «en feil» var sendt Hafslund!
Hun sier at hun skal sende et notat til min nåværende saksbeh. Marte Lie Albert slik at hun påser at dette ikke ville skje igjen.
Men etterpå fortsatte bare Ingjer og Albert med største dødsforakt å sende den økonomiske hjelpen direkte til alle mine kreditorer, ikke bare til Hafslund, men også til Telenor og Boligbygg!
ABEBEV
Så forsøker Ingjer å manipulere meg til ikke å sende klager på avslag klær til Fylkesmannen, samt krever innsyn i min uføresak for å se om det er noe de kan «hjelpe med» …!
Ingjer har arbeidet minst 12 år i sosialetaten, bryter grovt med opplysningsplikt, og lyver bevisst da man hører at hun til alt overmål påstår at jeg ikke har muligheter til å klage på vedtak fra Fylkesmannen – «Det er øverste klageinstans»!
Men selv en hver lekmann vet at det går an å ta saken videre til Sivilombudet!
 • Jeg nekter henne innsyn i uføresaken på grunn av sosialtjenestens utstrakte myndighetsmisbruk overfor meg i over fire år der intet tillitsforhold har eksistert, og sier at jeg i så fall ønsker en skriftlig henvendelse fra henne om det hun krever.
 • Ingjer snakker dette bort, gir seg absolutt ikke, og maser lenge om det samme, før hun – da hun ikke får det som hun vil, påstår at hun bare kan gå rett over til NAV TRYGD og hente ut de opplysninger hun vil ha uten mitt samtykke!
 • OBS: Et større skriftlig referat, sitert direkte fra opptak av denne samtalen, vises i klagen til Sosialkontor/Fylkesmann av 19.07.2012
Og man hører tydelig på opptaket at Ingjer overhodet ikke interesserer seg for annet vedrørende falsumet (nødhjelp anført da jeg søkte om livsopphold) og de enorme negative konsekvensene dette hadde medført for min helse, enn at det SAKSBEHANDLINGSSETT skulle bli riktig (hun sa de skulle rette det opp)!
(VIST NEDTEGNET FRA OPPTAK I KLAGEN TIL FYLKESMANNEN AV 24.07.2012)
SOS – ANETTE JØRVE INGJER RINGER 24.07.2012. PRATER OM STOR STRØMREGN. FØRST. (Dette opptaket er nå sendt Fylkesmannen)
Jeg spør etterhvert hvorfor hun avspiste meg med nødhjelp når jeg hadde søkt livsopphold for juli 2012 siden lommeboken ble stjålet, og avkrever begrunnelsen!
Ingjer svarer: «Den får du ikke»!
MERK: Her innskyter jeg 14.03.2013 det følgende fra avviksrapport som jeg la til herunder, fra mitt tilleggssvar til Fylkesmannen 09.02.2013: Vedrørende nekt av begrunnelse for å tilstå meg 70 kroner dagen i et såpass langt tidsrom både fra Ingjer og Albert (i hvert sitt opptak): «DEN FÅR DU IKKE»!:

ABETTIGH

«Rapport fra tilsyn med sosiale tjenester – behandling av søknader om økonomisk stønad etter lov om sosiale tjenester i Nav – §§ 18 og 19 ved Bodø kommune Nav Bodø 2010 – 01.03.2011
Avvik 2:
Bodø kommune sikrer ikke at kravet til at saken skal være så godt opplyst som mulig er tilfredsstilt.
(…) Ved fatting av vedtak etter § 18 og 19 er en stor del av vurderingene skjønnsmessig.
Når slike vurderinger ikke fremgår av vedtak eller kan spores i saken mangler en vesentlig del av informasjonen som viser hva vedtaket bygger på.
Vurderingen i saken er en del av saksopplysningen, som etter forvaltningsloven § 17 skal være så god som mulig.
Den som mottar et vedtak etter sosialtjenesteloven § 18 og 19 har kravpå å vite hva vedtaket bygger på.
Uten at det er rutiner for å nedtegne vurderinger i saken eller i journalnotater vil det by på vanskeligheter å spore saksbehandlers vurdering (…)
http://bit.ly/XfgKk0
(sitat fra 09.02.2013 slutt)
ABETTIGH
§ 171 Tjenestefeil
Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som utøver eller bistår ved utøving av offentlig myndighet, og grovt bryter sin tjenesteplikt.
§ 173 Misbruk av offentlig myndighet
Med fengsel inntil 6 år straffes den som ved utøving av offentlig myndighet
a) mot bedre vitende grovt bryter sin tjenesteplikt (…) m.m.
Jeg fremhever herunder sterkt sosialtjenestens vedtak av 24.07.2012 – Saksnr. 2012/03627 s. 3 under «RÅD OG VEILEDNING» der Ingjer og Albert truer meg med å dele opp livsoppholdet mitt i måneds- eller ukesrater igjen hvis jeg skulle søke mer nødhjelp, og minner også om ordlyden fra sosialtjenestens innstilling av 16.01.2013 som jeg allerede har drøftet i en sekvens:
«Sosialtjenesten vil avslutningsvis trekke frem at samarbeidet med klager er utfordrende til tider (…) (og) har tilbudt klager bistand i forbindelse med søknad om uføretrygd, samt råd og veiledning i forhold til økonomi»!
I min opprinnelige klage/varsling av 19.07.2012 som ble sendt Dem, fremkommer tydelig frem hva slags grove lov- plikt- etikk- og regelbrudd Nav Nordstrand sosial systematisk har begått overfor meg de siste 4 år og 5 måneder, og jeg utdyper:
Sosialtjenesten har med vitende vilje og forsett undergravd fakta, og forsøkt å manipulere meg til å avstå fra å fremme flere klager til Fylkesmannen. «Du kommer ingen vei»
Jeg viser til avskriften av lydopptaket vedr. overnevnte, i min varsling til Fylkesmannen av 19.10.2012 som også er med på CDen jeg i dag sender Dem med flere journaldokument:
Anette Jørve Ingjer har løyet for meg om at Fylkesmannen er øverste klageinstans, og at jeg ikke kan ta saken videre hvis fravær av medhold der.
Ingjer har arbeidet i sosialtjenesten i opp mot hele 6-8 år eller mer, noe som mer enn godt nok attesterer den faktiske kompetanse som blir naturlig å slutte at hun må inneha.
Derav min påstand om hennes bevissthetsgrad rundt dette falsumet.
Ikke bare er dette grove brudd på veiledningsplikt, hun gir meg falske opplysninger mot bedre vitende!
Herunder viser jeg relevant utdrag fra Sivilombudsmannens brev til meg av 26.17.2012 – han mottok også kopi av min varsling av 19- og 24.07.2012:
«NÅR FYLKESMANNENS ENDELIGE AVGJØRELSE FORELIGGER, KAN DU EVENTUELT KOMME TILBAKE MED NY KLAGE HIT» (Vedlagt til Fylkesmannen)
HER FØRER JEG BEVIS FOR SOSIALTJENESTENS GROVE OG GJENTATTE BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT- UTDRAG FRA MITT TILSVAR 16.10.2012 (INNBEFATTET I MAILREKKEN FYLKESMANNEN ALTSÅ FIKK TILSENDT OVER MAIL DEN DATO)
ABWPOSt
TIL SAKSBEHANDLER MARTE LIE ALBERT:
Du skriver bl.a i mail til meg av 08.10.2012 som følger kopi av under (…):
«Jeg må be deg om fullmakt til å ringe Hafslund og Kredinor, for å vite hvor mye du skylder. Jeg tror nemlig at beløpet på kr. (…) som ble innbetalt i sommer, omfatter noen av fakturaene du har sendt meg.
Dersom du ikke ønsker at jeg ringer dit, må jeg be om at du ringer dit selv.»
Men Marte Lie Albert – Du har allerede kontaktet dem!
Bekreftelsene på at du har brutt taushetsplikten atter en gang med absolutt forsett og nå har kontaktet både Kredinor og Hafslund uten min viten, har jeg på opptak fra telefonsamtale med begge institusjoner da jeg selv ringte dem, uvitende om din agering (…) (SITAT SLUTT)
MERK – Her blir det viktig at Fylkesmannen leser grundig hele diskusjonen i mailrekken. For Albert forsøker da å bagatellisere eget grove lovbrudd og projisere dette over på meg, ved å manipulere fakta.
Det er rimelig grunn til å anta at hun regnet med å komme unna med dette, siden hun visste hvor syk og nedbrutt jeg var.
Men som De vil se, plukker jeg altså hennes forsøk på å kreere uriktige opplysninger fra hverandre og jeg kan vise til lydopptak med kreditorene.
Her fremhever jeg relevant utdrag fra en mail jeg sendte Albert, med kopi til Ingjer og Steinhaugen 09.10.2012:
«Du er meget vel klar over at du og Anette Jørve Ingjer med full determinasjon har begått eksplisitte lovbrudd, hva gjelder å utpine alvorlig syk person på minste nødhjelps norm i en hel måned. (Juli 2012). Jeg regner med at deres øverste sjef som i flere år har hatt overoppsynet med at alle forbrytelser dere har utført i offentlig tjeneste mot meg vedlikeholdes, enda er Vildgun Steinhaugen:
Sosialkontorets projisering  – Tapet telefonsamtale med sosialleder Vildgun Steinhaugen
http://bit.ly/AuljKL
abrticle_office_bully_01
Dette valgte dere å gjøre (og Steinhaugen fikk kopi over mail), trass i innleverte legeerklæringer der legen svært tydelig fremhevet at jeg med mine sykdommer er i sterkt behov av dyrere kosthold enn «vanlig» for ikke å bli sykere enn det jeg allerede er!
Dere underslo materialet dere hadde tilgang på i egen «avgjørelse» – både fra meg og legen, og påstod mot bedre vitende at ingen opplysninger var kommet til som skulle tilsi annet enn at jeg kun var i behov av 70 kroner dagen for å overleve – i en hel måned!
Dere ble skriftlig – over mail, opplyst om at den lovstridige handlingen dere begikk hadde forverret min helsetilstand alvorlig, og at ambulanse hadde vært her.
Allikevel ble ikke avgjørelsen endret!
Dere har lenge vært orientert om en aldeles horribel livs- og helsesituasjon, som dere kun har valgt å bidra til sterkt å forverre.
Man setter ikke et menneske som ufrivillig har vært tvunget til å leve hele fire år på minste sosialhjelps norm med den omfattende viten dere hadde i bunn om min alvorlige helsesituasjon, til å leve for 70 kroner dagen i en hel måned. Man gjør det ikke uansett!
DET ANFØRES PÅ SIDE 2 UNDER «ALTERNATIV MOTTAKER»:
ETTER LOV OM SOSIALE TJENESTER I NAV § 21 KAN SOSIALTJENESTEN SENDE SOSIALSTØNADEN DIREKTE TIL KREDITOR «HVIS DET PÅ GRUNN AV SÆRLIGE FORHOLD MÅ ANTAS AT STØNADSMOTTAKEREN IKKE VIL BRUKE STØNADEN I SAMSVAR MED VILKÅR SOM ER FASTSATT (JF. § 20), KAN DET VEDTAS AT SØNADEN HELT ELLER DELVIS SKAL GIS I FORM AV VARER OG TJENESTER». FOR Å SIKRE AT STØTTEN TIL STRØM BLIR BENYTTET TIL FORMÅLET SENDES PENGENE DIREKTE TIL HAFSLUND»
DU HAR OVERHODET IKKE DRØFTET ELLER SPESIFISERT HVA DISSE «SÆRLIGE FORHOLD» ANGIVELIG SKAL DREIE SEG OM, HVILKET OGSÅ UTGJØR LOVBRUDD SOM BLIR SETT SVÆRT ALVORLIG PÅ AV FYLKESMANNEN!
FOR – DE EKSISTERER IKKE!
JEG HAR ALDRI – OG JEG GJENTAR ALDRI, BRUKT PENGER TIL STRØM TIL ANNET FORMÅL!
DET SKAL DU I SÅ MÅTE VÆRE SÅ GOD Å MOTBEVISE HVIS DU ER UENIG – OG DET VET BÅDE DU OG JEG AT IKKE VIL VÆRE TILFELLET!
I stedet for å ta mine store helseproblemer på alvor, ta en telefon eller sende en mail for å minne meg på at jeg faktisk hadde glemt å levere inn fysisk strømregningene jeg spesifiserte i mailen overfor mens jeg sto midt oppe i kritisk livs- og sykdomssituasjon som jeg beskrev for dere til fulle i klagen til Fylkesmannen som dere mottok kopi av 19.07.2012, og der fremkom at ambulanse hadde vært her, har du forholdt deg helt taus.
Også om dine brudd på taushetsplikt. (…)
Bekreftelsene på at du har brutt taushetsplikten atter en gang med absolutt forsett og nå har kontaktet både Kredinor og Hafslund uten min viten, har jeg på opptak fra telefonsamtale med begge institusjoner da jeg selv ringte dem, uvitende om din agering  – (Kredinor ved (…) 05.10.2012) og Hafslund i dag ved (…)!
(…) kunne fortelle meg at du hadde ringt Kredinor 03.10.2012 og forhørt deg om inkassosakene, og understreket at stengningsfristen av strøm var 18 oktober – hvilket du var blitt orientert om.
– Av stor viktighet for meg å vite og siden jeg er syk og ting tar tid – men denne sentrale informasjonen hadde du utelatt i mailen du sendte meg!
(…) sa at du hadde kontaktet Hafslund 03.10.2012 (altså samme dag) for å forhøre deg om regningene, men at de hadde valgt å ikke gi deg informasjon og henvist deg videre til Kredinor!
Så hvorfor later du her som om du ønsker å innhente fullmakt fra meg for å kunne kontakte de respektive institusjoner?
Min rettelse er etterprøvbar, og De vil få tilsendt lydopptakene med Kreditorene som ytterligere bekrefter dette, på evt. forespørsel.» (Utdrag fra sitat mail slutt)
I sosialtjenestens innstilling til Fylkesmannen av 15.01.2013 på side 4 og 5 forsøker de seg på akkurat samme «begrunnelse» med overnevnte viten i bunn – her med Boligbygg og Telenor, hvilket beviser ytterligere uriktige nedtegnelser i dokument!
De drar sitt falsum svært langt, med betydelige utelatelser av de faktiske forhold som de er kjent for, og som drøftet over! Jeg kan ikke se at dette kan medføre både fengselsstraff og bøter, da lovovertredelsene er monumentale!
Jeg viser til
LOV 2005-05-20 nr 28: Lov om straff (straffeloven).
§ 209. Brudd på taushetsplikt

Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som røper opplysning som han har taushetsplikt om i henhold til lovbestemmelse eller forskrift, eller utnytter en slik opplysning med forsett om å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning.

Første ledd gjelder tilsvarende ved brudd på taushetsplikt som følger av gyldig instruks for tjeneste eller arbeid for statlig eller kommunalt organ.

For den som arbeider eller utfører tjeneste for et statlig eller kommunalt organ, rammer første og annet ledd også brudd på taushetsplikt etter at tjenesten eller arbeidet er avsluttet.

Grovt uaktsom overtredelse straffes på samme måte (…)
http://bit.ly/XPdNHt
abrticle_office_bully_01
Nederst på side 4 i innstillingen skriver de: «Klager (…) ga sitt samtykke til at sosialtjenesten overførte til Boligbygg»
Side 5: «Sosialtjenesten vil her poengtere at klager ga skriftlig samtykke i mail om at sosialtjenesten kunne overføre husleie direkte til Boligbygg, dersom sosialtjenesten anså det som nødvendig. Da klager oppdaget at sosialtjesten hadde gjort det, trakk hun samtykket og påsto at samtykket var gitt «i ironi» og at sosialtjenesten måtte forstå at hun ikke ønsket dette»!
Min kommentar: (jeg viser til alle anføringer som vist over) og jeg legger til hva jeg herunder anførte ordrett, som vist i klagen til Fylkesmannen av 24.07.2012:(Limt inn der, var min mail til Albert av 12.07.2012 – og jeg forventer at Fylkesmannen har lest klagen (e) fra meg i sin helhet):
«Hvis det er tilfellet at dere har gyldig krav på å betale husleiene for juni og juli direkte til Boligbygg under spesielle omstendigheter som tyveri av borgerens penger og da ikke til meg, så har du tillatelse til å gjøre det, slik du spurte etter» (sitat fra mailen slutt).
Selvsagt eksisterte der intet lovverk i denne gate, og at sosialtjenesten en gang våger seg på å gå i rette med meg om det i sin innstilling til Fylkesmannen og i den kontekst de velger å inkludere denne – satt opp mot – og underslått som de har, det jeg allerede hadde beskrevet at var de faktiske forhold rundt problemstillingen, håper jeg at vil koste dem stillingene alene!
Jeg fremhever Ingjers uttalelse i en av de tapede telefonsamtalene jeg har lagt inn på CDen du mottar, som også var nedtegnet fra opptak i min varsling av 19. og 24.07.2012:
«Tilleggsinformasjon til mottakere – NAV SOSIAL – VEDTAKSKLAGE JULI 2012 KREVES OMGJORT UMIDDELBART – STÅR UTEN PENGER OG MAT. JEANINE HORNTVEDT. SAKSBEHANDLER – MARTE LIE ALBERT?»
Der hører man at hun presser meg ut over en hver tålegrense, og når jeg ikke vil gi henne samtykket hun er ute etter, avslutter hun rett og slett med at hun bare kan gå rett over til Nav Trygd og hente ut de opplysninger hun ønsker om meg i tilknytning til nettopp spørsmål om uføretrygd.
Hvilket faller på egen urimelighet!
For man kan høre Dr. Strekerud si i en av opptakene jeg tok av våre samtaler, at han hadde pratet med Anne Mette Bakke som hadde bedt ham overbringe meg at hun var i behov av en skriftlig fullmakt, for at alle avdelinger i etaten skulle kunne ha anledning til å utveksle informasjon om meg!
Det ga jeg henne aldri skriftlig samtykke til!
Så hvordan kan Ingjer da påstå at hun så lett kan hente ut all informasjon om meg og min sak som hun bare lyster? –
– Å gå rett til  Nav Trygd og samtale om meg, min søknad om uføretrygd og deres avslag?!
Jeg krever Ingjer m.fl. (spesifisert navn senere i klagen) tiltalt for de graverende lov, regel og etikkbruddene de har begått over flere år i min sak, og ber om å få vite hvordan jeg skal gå frem med dette, siden Bydelsdirektøren i bydel Nordstrand som vist, har uttalt at klagesaker på hans underordnede ikke er hans gebet! (2 brev fra Bydelsdirektøren er vedlagt til Fylkesmannen)
Snorre Førli har tidligere, og uten unntak gjennom alle disse årene, dømt i sosialtjenestens favør.
I lys av grundige og omfattende redegjørelser fra meg under denne tiden, vil det være rimelig å fastslå at Førli ikke har tatt hensyn til disse, og således unnlatt å oppfylle sin embetsplikt.
I følgende to poster, er to essensielle klagesaker fra meg gjengitt:
Klagen på Nav Nordstrand Sosial til Fylkesmannen (24.08.2010 )
http://bit.ly/asA4eH
Tilsvar på Nav Nordstrands «saksfremlegg» til Fylkesmannen ved Avdelingsdirektør Gerd Reisvollsveen
http://bit.ly/dyKpip
ABeace-and-justice1
(TILBAKE TIL DET ANDRE VEDTAKET FRA INGJER av 24.07.2012 – SISTE SIDE):
«Etter sosialsenterets vurdering foreligger det ikke særlige rimelighetsgrunner som tilsier at stønad til nytt livsopphold bør innvilges etter § 19.
(DA VAR DE INFORMERT OM AT MIN HELSETILSTAND HADDE FORVERRET SEG MARKANT, AT JEG BESVIMTE, VÅKNET MED BRYSTSMERTER, KASTET VOLDSOMT OPP, OG AT AMBULANSEN KOM.
«Sosialtjenesten anser ditt behov for opphold i juli dekket med nødhjelp på 70 kroner dagen (…)»
«Du vil få nytt basisbeløp for hele august utbetalt 27.07.2012 og ikke lenger oppdelt i to utbetalinger slik du har ønsket»
OVERNEVNTE PÅSTAND ER IKKE ANNET ENN GROV LØGN I MANIPULERINGSØYMED, DA JEG ALLEREDE I SØKNADEN HADDE UNDERSTREKET AT LIVSOPPHOLDET IKKE MÅTTE DELES OPP!
JEG LA T.O.M. VED TIL DEM (OG DETTE BLE STEMPLET VED SOSIALKONTORET) JOURNALARKET  FRA MIN DAVÆRENDE FASTLEGE DR. THORN DER HAN SKREV AT STØNADEN IKKE MÅTTE DELES OPP, OG JEG HADDE TIL OG MED TATT DETTE MUNTLIG I FLERE TELEFONSAMTALER MED INGJER SOM KAN LESES UT FRA MIN AVSKRIFT AV LYDOPPTAKENE BESKREVET I KLAGENE AV 19.07.2012 DER JEG FREMHEVET FOR INGJER AT DEN LANGVARIGE OPPDELINGEN AV MITT LIVSOPPHOLD VAR FRAVEKET FOR NÆR ET HELT ÅR SIDEN,  SIDEN INGJER PÅ ALLE MÅTER FORSØKTE Å LATE SOM DE HADDE RETT TIL FREMDELES Å OVERFORMYNDE MEG OG SENDE ØKONOMISK STØNAD DIREKTE TIL MINE KREDITORER!
INGJER SKYLDTE SÅ PÅ AT DET VAR MIN NYE SAKSBEHANDLER MARTE LIE ALBERT SOM «IKKE HADDE RUKKET Å FÅ MED SEG DETTE» MEN AT HUN SKULLE «SØRGE FOR Å RETTE DET OPP SLIK AT DETTE IKKE SKJEDDE IGJEN»!  (skrevet av rett fra lydopptak og lagt inn i klagen til fylkesmannen av 19.07.12)
MEN HVORDAN KUNNE ALBERT HA TRODD AT JEG VAR OVERFORMYNDET I UTGANGSPUNKTET NÅR DETTE OVERHODET IKKE HADDE VÆRT TEMA I NÆR ET ÅR – NOE SOM TYDELIG FREMGÅR AV MIN JOURNAL?
ALBERT MÅ DERFOR RETT OG SLETT BARE HA FÅTT BESKJED AV SJEFENE OM Å OVERKJØRE MEG, NOE INGJER MED ALL TYDELIGHET BEKREFTER I UTDRAG FRA VEDTAKET I JULI 2012  DER HUN ENDA EN GANG BEDRIVER FORFALSKNING AV REALITETENE.
FOR DER MANIPULERER HUN DISSE TIL Å FREMSTÅ SOM OM JEG FAKTISK VAR OVERFORMYNDET HELT FREM TIL JULI 2012, OG AT HUN BARE ER «SNILL» OG ETTERKOMMER MITT ANGIVELIGE ØNSKE OM AT LIVSOPPHOLDET MITT IKKE SKAL DELE OPP «NÅ LENGER»  ENDA JEG TIL OG MED I SØKNADEN AV JULI 2012 UNDERSTREKET AT DE IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER MÅTTE FINNE PÅ Å  DELE OPP YTELSEN DENNE GANGEN, FORDI JEG HADDE STERK MISTANKE OM AT DE SIKTET SEG INN PÅ Å GJØRE NETTOPP DETTE – OG JEG FIKK JO  RETT!
I VEDTAKET AV JULI 2012 FORTSETTER DE INNKLAGEDE Å BEGÅ GROVE LOVBRUDD BEVISST ! – DET ANFØRES:
«Etter Lov om sosiale tjenester i Nav § 21 kan sosialtjenesten sende sosialstønaden direkte til kreditor «Hvis det på grunn av sørlige forhold må antas at stønadsmottakeren ikke vil bruke stønaden i samsvar med vilkår som er fastsatt (jf. § 20), kan det vedtas at stønaden helt eller delvis skal gis i form av varer og tjenester».
For å sikre at støtten til husleie og telefonutgifter blir benyttet til formålet sendes pengene direkte til Boligbygg og Telenor».
ANETTE JØRVE INGJER LIK SOM SOSIALSJEF VILDGUN STEIHAUGEN OG ENHETSLEDER MARIT GUNNES – DISSE TRE SPESIELT, ER FARLIG MANIPULATIVE  – HVIKET BEVISES NORTENFOR EN HVER TVIL MED LYDOPPTAKENE SOM UNDERSTØTTER MIN REDEGJØRING BÅDE I MINE KLAGER OG I BLOGGPOSTER JEG HAR SKREVET FORDI SAKEN ER SVÆRT OMFATTENDE, OG JEG KREVER AT INGJER M.FL. NÅ MÅ STANSES TVERT!
abrticle_office_bully_01
(Forts): KONSEKVENSER AV AVSLAGET
«Du får ikke nytt basisbeløp i juli og må leve av nødhjelpsats pålydende 70,- pr, dag ut juli.»
RÅD OG VEILEDNING
Vedr. disponering av sosialhjelp:
«Dersom det viser seg at du har vanskeligheter med å disponere din sosialhjelp til å vare hele måneden, eller vansker med å oppbevare pengene kan sosialtjenesten vurdere å omgjøre hyppigheten av utbetalingene dine til to ganger pr. måned eller en gang pr. uke».
DETTE VÅGER DE Å ANFØRE SOM «RÅD OG VEILEDNING», ETTER AT JEG HADDE ERFART ET YTTERLIGERE TRAUME I EN FRA FØR AV SVÆRT BELASTENDE SITUASJON – AT MIN LOMMEBOK BLE STJÅLET! OG ETTER AT JEG SKRIFTLIG UNDERSTREKET I SØKNADEN AT DET VAR KUN ANDRE GANG PÅ 50 ÅR AT DETTE HADDE SKJEDD!
OVERNEVNTE ER IKKE BARE MEGET SPESIELT Å KONSENTRERE OM ETTER AT SØKER HAR OPPLEVD EN SIGNIFIKANT UFORSKYLDT BELASTNING, DET ER EN DIREKTE TRUSSEL SOM INGENTING Å GJØRE HAR, LAGT INN UNDER ET AVSNITT SOM ER MENT Å VÆRE TIL HJELP – «RÅD OG VEILEDNING»!
HVA BESTÅR HJELPEN AV HER?
HAR DE  REDEGJORT FOR DETTE PÅ EN TILLITVEKKENDE OG PROFESJONELL MÅTE ETTER GJELDENDE LOVVERK, RETNINGSLINJER OG ETISK IMPLEMENTASJON SOM SIVILOMBUDSMANNEN VIL KUNNE GODTA?
DET VET DE AT IKKE ER GJORT!
DE HAR TATT SEG SÅ GODT TIL RETTE I DERES KONSEKVENSFRIE SJIKANEVELDE OG UTØVD SÅ GROVE OVERTRAMP I EN BEDAGELIG INTERNJUSTIS AT JEG  IKKE HAR ORD!
DE VET AT JEG IKKE VIL OVERLEVE EN OPPDELING TIL, DET HAR JEG FLERE GANGER SKREVET TIL DEM MED VEDLAGT OG STEMPLET ATTESTERING FRA LEGE!
OG MED DENNE OVERHENGENDE TRUSSELEN, ER DE MER ENN GODT NOK KLARE OVER AT JEG ALDRI VIL VÅGE Å SØKE NØDHJELP DER MER, HVOR MYE JEG ENN MÅTTE HA BEHOV FOR DET!
SIST DE DELTE OPP PENGENE MINE TIL UTPOSJONERING EN GANG I UKEN – MEDFØRTE DETTE AT JEG PÅ MÅNEDSBASIS BLE LIGGENDE CA. 470 KR. UNDER MINSTE SOSIALHJELPS NORM!
DE LOT DE MEG LIDE OG KJEMPE MED DETTE I OVER ET ÅR UTEN Å TA MINE CA. 8 KLAGERPÅ ALVOR OG KOMMENTERE DEM MED ET PENNESTRØK EN GANG!
DE OVERSÅ TRE LEGEERKLÆRINGER SOM BEKREFTET AT JEG VAR VED SÅ DÅRLIG HELSE AT JEG PÅ KORT TID BLE AKUTTINNLAGT VED ULLEVÅL SYKEHUS!
DE OVERSÅ FASTLEGENS INNSTILLING OM AT JEG PÅ GRUNN AV MIN DÅRLIGE HELSESITUASJON MÅTTE FÅ MÅNEDLIGE UTBETALINGER TILBAKE!
abeken
PÅ OPPTAK SOM NÅ ER LAGT VED TIL FYLKESMANNEN KAN MAN HØRE MIN DAVÆRENDE SAKSBEHANDLER TRUDE AMUNDSEN SØRHEIM BEKREFTE:
«Jada, jeg betviler ikke atte du – atte du helsemessig er i en veldig dårlig – eh – situasjon nå, jeg betviler ikke det i det hele tatt.»
SÅ SIER HUN AT HUN HAR OVERORDNEDE Å SVARE FOR VED KONTORET – (GUNNES OG STEINHAUGEN) OG GIR MEG SÅ 60 KR. DAGEN Å LEVE FOR I NÆR EN MÅNED!
LES OPPTAKET SOM ER GJENGITT I SKRIFT I FØLGENDE BLOGGPOST, FRA AVSNITTET: «Nytt opptak med KK samme dag 09.06.2009, halvannen time etterpå. Opptaket med samme tittel er lagt ved klagen.
Her blir man vitne til en jævelskap av de sjeldne, som jeg mener at Trude Amundsen vil ryke ut av sin stilling for alene!»:
Når utbredt ukultur og kameraderi utgjør selve limet og de overordnede føringene i Forvaltningen.
Del 6
15:44 MIN. INNE I OPPTAKET, KAN FYLKESMANNEN HØRE AMUNDSEN SI: «vi ser jo at du er syk og trenger asså.. At det er flere eeeh»
RETT ETTER SPØR JEG HENNE: «Som sagt – Mener du at det er medisinsk forsvarlig av sosialkontoret som vet hvor syk jeg er, jeg har bl.a diabetes og skyhøyt blodtrykk, å leve ut måneden på 60 kroner dagen – i dag er det niende og jeg søkte den fjerde juni om å få utvidet livsopphold for å kunne ha et forsvarlig kosthold for å overleve på best mulig måte (Fra 4. juni hadde jeg stått helt uten penger og forsvarlig mat).
– Synes du da at det er forsvarlig å snakke med din overordnede og bli enige om at jeg skal ha 60 kroner dagen nå i over 20 dager å leve på med min sykdomstilstand?»
HUN SYNTES DET!:
http://bit.ly/9V1i2P
OVERNEVNTE ER I ALLER HØYESTE GRAD RELEVANT Å TA MED FOR Å BELYSE HISTORIEN BAK DEN KONSEKVENTE OG SYSTEMATISKE HERJINGEN MED MEG SOM KUMPANENE OGSÅ I DAG BEDRIVER – SÅ MANGE ÅR ETTERPÅ, MED ATTER EN UTPINING PÅ 70 KRONER DAGEN EN HEL MÅNED – SELV NÅR DE I 2009 (MEN OGSÅ TIDLIGERE) BEKREFTET AT DE VAR KLAR OVER AT JEG ER SVÆRT SYK!
BAKGRUNNEN ER GRUNDIG DRØFTET I POSTEN SOM JEG OGSÅ BER FYLKESMANNEN LESE:
Den indre klikken ved sosialkontoret:
http://bit.ly/bUrNEf
ABFull-fart-for-FNs-tusenaarsmaal_large
SÅ LEGGER VI PÅ NÆR YTTERLIGERE 4 ÅR DER JEG BLIR TVUNGET Å LEVE PÅ MINSTE SOSIALHJELPS NORM MED MINE SYKDOMMER, OG DA FINNER KOLLEGENE UT AT DET ER LURT, AT DET ER RIKTIG Å VURDERE DET DITHEN, AT EN 50 ÅR GAMMEL KVINNE MED MULTIPLE SYKDOMMER OG FYSISKE DIAGNOSER SKAL GIS 70 KRONER DAGEN GJENNOM EN HEL MÅNED Å LEVE AV!
Og bunnlinjen er selvsagt at uansett hva sosialtjenesten innvilget meg støtte til av husleie, strøm, telefom m.m. så kan ikke det benyttes som en rettferdiggjøring av å sette meg til å leve for 70 kroner dagen i nær en måned!
Se Fylkesmannens tidligere bemerkninger om at en slik håndtering må betegnes som avvik (ikke spesifikt i min sak men gitt i andre saker) i denne posten:
Sosialtjenestens systematiske avvik og Fylkesmannens fravær av konkret inngripen
http://bit.ly/sa6v67
SOM TYDELIG BEVISES I MIN ARGUMENTASJON I KLAGENE AV 19 OG 24.07.2012 SAMT 15 OG 16.10.2012 DREIER DETTE SEG OM BEVISST BEGÅTTE OG MULTIPLE FORBRYTELSER I OFFENTLIG TJENESTE SOM HAR GJENTATT SEG OVER FLERE ÅR, OG JEG BER OM AT DE INNKLAGEDE BLIR STRAFFET DERETTER!
SNORRE FØRLI VED FYLKESMANNENS KONTOR SYNTES OPPDELINGEN AV STØNADEN PÅ TVERS AV MIN FASTLEGES UTTALELSE OG FRAVÆR AV KOMMUNIKASJON OG TILBAKEMELDING PÅ MINE KLAGER RUNDT DETTE FRA SOSIALTJENESTEN (TIDLIGERE) VAR FULLSTENDIG FENOMENALT! SLIK SKULLE  DET GJØRES!
HAN HAR ALLTID GITT DE INNKLAGEDE AKTØRER VED NAV NORDSTRAND SOSIAL UFORBEHOLDENT MEDHOLD, FULL KREDITT OG STØTTE!
HER KAN LESES NOEN AV KLAGENE JEG HAR SENDT FYLKESMANNEN GJENNOM DE SISTE ÅR:
Klagen på Nav Nordstrand Sosial til Fylkesmannen:
http://bit.ly/asA4eH
Tilsvar på Nav Nordstrands «saksfremlegg» til Fylkesmannen ved Avdelingsdirektør Gerd Reisvollsveen
http://bit.ly/dyKpip
ABFull-fart-for-FNs-tusenaarsmaal_large
SØKNAD OM NØDHJELP ER EN RETTIGHET JEG HAR, SOM SKADEVOLDERENE MED DIPLOMATSTATUS I FAGFORENINGSBESKYTTEDE REIR VET AT DE HERVED – MED SIN FREMSATTE ALVORLIGE TRUSSEL, AVSKJÆRER MEG FULLSTENDIG FRA!
Viktig å vite herunder, er at jeg ikke en gang hadde våget å søke nødhjelp på hele 20 måneder etter sosialtjenestens oppdeling av mitt livsopphold som startet i 2009, som var deres svar og «løsning» på at jeg fortvilt søkte nødhjelp «en gang for mye» etter å ha kommet i prekær og sterkt forverret helsesituasjon med 3 akuttinnleggelser på Ullevål i løpet av kort tid og bl.a var avhengig av taxi for å komme meg rundt til å gjøre innkjøp.
Da jeg endelig dristet meg til å søke på nytt, ga de meg avslag!
Jeg overklaget, og de hadde da for første (og siste) gang næringsvett nok til å omgjøre avslaget før det som alltid gikk til Fylkesmannen, som forøvrig har ignorert all min varsling og gitt sosialtjenesten fullt medhold – UTEN UNNTAK!
Overnevnte er utførlig beskrevet i bloggpostene «På Nav med balltre»:
På Nav med balltre (Del 1)
http://bit.ly/PFW66m
På Nav med balltre – Del 2
http://bit.ly/x0cn7n
Som «kronen på verket» vedlikeholdt sosialtjenesten sine kriminelle handlinger i det andre vedtaket av 24.07.2012!

Anette Jørve Ingjer sendte meg nemlig et NYTT vedtak der de kun konsentrerte seg om å rette opp deres opprinnelige falske påstand om at jeg hadde søkt»nødhjelpsats» (les herunder avskrift fra den tapede telefonsamtalen med Anette Jørve Ingjer som jeg refererte i klagen av 19.07.12) – og der nevnes ikke med et pennestrøk vedgår at de forfalsket min søknad første gang:
Saksnummer 2012/03627 Saken gjelder Behandling av livsopphold for juli videreføring av sak 12/03323. Vedr. klage levert 19.07.12
«Andre punkter i din klage vil behandles innen fire til åtte uker jf. behandlingstid på klagesaker ved sosialtjenesten.
Det gis avslag på økonomisk støtte til livsopphold i juli etter lov om sosiale tjenester i NAV §§ 18 og 19 (…)
abrticle_office_bully_01
Sosialtjenesten anfører:
Begrunnelse for avslag: Sosialsenteret har gjennomgått opplysningene i saken. Du er innvilget nødhjelp med kroner 70,- per dag for å sikre deg mat ut måneden (…)
Det er ikke fremkommet opplysninger i saken som tilsier at søkeren har behov for stønad utover dette for å sikre et forsvarlig livsopphold (…)!
LØGN!
Jeg minner herunder om legeerklæringen som sosialtjenesten igjen mottok kopi av som med all tydelighet understreker at kosten jeg må ha for mine sykdommer er dyrere enn vanlig kost! OG at de ikke må dele opp mitt livsopphold!
BEVIS ER LAGT VED DENNE FORSENDELSEN SOM GÅR DIREKTE TIL FYLKESMANNEN, I FORM AV STEMPLET KOPI (legeerklæringen)!
Sosialtjenesten forts: Særlige opplysninger ifht § 19
Det er kjent for sosialtjenesten at du har diabetes og høyt blodtrykk. Videre er det kjent at du har grunnstønad pålydende 599,- pr. måned på grunn av sykdom.
Ekstrautgifter i forbindelse med sykdom skal dekkes av grunnstønad (…)
OBS: MIN GRUNNSTØNAD ER IKKE FOR SYKDOM – NOE JEG OGSÅ GJORDE SAKSBEHANDLER TRUDE AMUNDSEN UTTRYKKELIG OPPMERKSOM PÅ SOM ALLEREDE NEVNT. DEN ER TIL TELEFONHOLD FORDI JEG KOMMER MEG LITE UT PGA SYKDOM. DETTE HAR JEG JOURNALPAPIRER PÅ, OG DE ER VEDLAGT TIL FYLKESMANNEN! DE VET – OG DETTE KAN BEVISES VBIA LYDOPPTAK, AT JEG FIKK AVSLAG PÅ FORHØYET GRUNNSTØNAD NÅR JEG SØKTE OM DETTE FOR SYKDOM! HØR OPPTAKET MED VILDGUN STEINHAUGEN (NEDTEGNET I BLOGGPOST) (OG JEG HAR ANDRE OPPTAK MED FLERE AKTØRER):
Sosialkontorets projisering – Tapet telefonsamtale med sosialleder Vildgun Steinhaugen 02.02.2011:
UANSETT MÅ SOSIALTJENESTEN VÆRE SVÆRT GODT KJENT MED ORDLYDEN I DOKUMENTET SOM TILSTO MEG STØNAD TIL NETTOPP TELEFONHOLD FOR I DET HELE TATT Å KUNNE UTTALE SEG OM HVA DEN GIKK UT PÅ!
DE HAR SÅLEDES ANFØRT FALSKE OPPLYSNINGER BEVISST.
Utdrag fra et av vedleggene som jeg la ved søknaden om livsopphold i juli 2012 fra Dr. Thorn av 13.08.2010 – LEGEERKLÆRING TIL NAV (som sosialen også har mottatt tidligere) der han understreker:
«Pasient har Diabetes og må være forsiktig med kosten. Dvs bruke mat som kjent koster mer enn vanlig kost.
Hun informerer meg om at hun får utbetalt dette hver 14. dag (feil, på den tiden var det hver uke, noe som bidro til at jeg mistet hele 470 kroner i måneden av allerede minstesats og et tap på over kr. 5000 kroner i året) hvilket gjorde det problematisk å handle inn mat på tilbud eller i større mengder)
– Hun ønsker å få utbetalt støtten en gang i måneden da det vil gjøre planlegging vedr. kostinnkjøp enklere. Det ville være ønskelig om dette lot seg ordne».
Dette ble aldri innvilget, og min søknad en tid etterpå om forhøyet Grunnstønad ble også avslått!
Denne gangen i juli 2012 delte sosialtjenesten allikevel opp NØDHJELPEN trass i overnevnte leges oppfordring, og trass i informasjonen jeg ga vedtaksansvarlig Anette Jørve Ingjer i de tapede telefonsamtalene!
Jeg forventer at Fylkesmannen reagerer sterkt på de multiple lovbrudd som jeg her har ført grundige bevis for, og at skadevolderene endelig vil erfare sanksjoner og bli straffet etter de lover som vitterlig er utformet for å beskytte mot grove overgrep fra potensielle lovbrytere i forvaltningen!
Jeg ber om at Fylkesmannen orienterer meg hvordan jeg skal gå frem – og hvem jeg skal kontakte for å få dette igjennom siden sosialleder Vildgun Steinhaugen konsekvent har nektet å svare meg på dette spørsmålet.
Opptak av nekt er vedlagt, og kan leses bakgrunn for her da alle plikt/lov/etikkbrudd som Steinhaugen har utøvd overfor meg med delegering av myndighetsmisbruket til sine mange underordnede, er nedtegnet fra opptak):
Sosialkontorets projisering – Tapet telefonsamtale med sosialleder Vildgun Steinhaugen 02.02.2011:
Trakasseringen fra de mange samarbeidende uegnede elementer ved Nav Arbeid og Sosial har i mitt tilfelle vært konstant, den har pågått i over 6 år, og det er ingen vei ut.
Dette kan ikke Fylkesmannen bivåne om så en dag til, uten å besørge relevant inngripen!
Et hvert menneske som arbeider i vårt hjelpeapparat  er både ansvarlig for, og pålagt og utføre sitt yrke med faglig forsvarlighet, etikk og moral.
Hvis denne selv er et «dårlig papir» eller blir «tvunget» av overordnede og ledelse og effektuere vilkårlige beslutninger ved hjelp av trusler og andre uakseptable former for gjengjeldelser ved varsling, trakassere og sjikanere personer som befinner seg i en svært utsatt situasjon der de ber om bistand, skal vedkommende uansett stilles til ansvar for egen agering.
De som da velger å ikke rette seg etter Norges Lover, regelverk, retningslinjer og de overordnede føringer som de er ment og arbeide ut fra i et hvert henseende, vil med vitende og vilje være med på å utføre forbrytelser i den offentlige tjeneste.
Det har jeg dokumentert med tyngde, at de innklagede aktørene har gjort.
Vi har et lov- og regelverk som udiskutabelt attesterer at Forbrytelser i Offentlig tjeneste skal kunne straffes, og at offentlig ansatte som med vitende og vilje misbruker sin posisjon skal måtte fratre sine stillinger!:
ABETTIGH
Jeg viser til Straffeloven
Justis- og politidepartementet:
9.17 TJENESTEFEIL OG MISBRUK AV OFFENTLIG MYNDIGHET – AVSKJED AV EMBETSMANN: Ot.prp. nr. 8 (2007-2008)
Det følger av straffeloven 1902 § 123 at en offentlig tjenestemann kan straffes dersom han misbruker sin stilling til å krenke noens rett ved å foreta eller unnlate å utføre en tjenestehandling.
Etter straffeloven 1902 § 124 straffes en offentlig tjenestemann som rettsstridig benytter sin offentlige stilling til å få eller som forsøker å få noen til å gjøre, tåle eller unnlate noe.
Straffeloven 1902 § 125 rammer ulike former for medvirkning.
Bestemmelsen er rettet mot offentlige tjenestemenn som forleder eller tilskynder en underordnet eller en tjenestemann under hans oppsyn til å forbryte seg i tjenesten eller som bistår vedkommende eller vitende lar ham forbryte seg (…)
Videre rammer § 125 en offentlig tjenestemann som misbruker sin offentlige stilling til å tilskynde en annen offentlig tjenestemann til å forbryte seg i tjenesten eller som bistår vedkommende.
Straffeloven 1902 § 324 rammer en offentlig tjenestemann som forsettlig unnlater å utføre sin tjenesteplikt, eller som på annen måte forsettlig overtrer tjenesteplikten.
Unnlatelsen er bare straffbar dersom tjenestemannen hadde en rimelig mulighet til å oppfylle plikten.
Videre straffes den som tross advarsel viser uaktsom forsømmelighet eller skjødesløshet ved utførelsen av sine tjenesteplikter.
Etter annet ledd gjelder straffebudet alle som omfattes av lov om statens tjenestemenn, dvs. enhver statsansatt.
http://bit.ly/dERX7U
ABETTIGH
LOV 1983-03-04 nr 03:Lov om statens tjenestemenn m.m.
§14. Ordensstraffer.
§15. Avskjed.
http://bit.ly/ax9MxC
Etiske regler for ansatte i Oslo kommune – utfyllende kommentarer
12 – Personlig ansvar
Hver enkelt ansatt har et personlig ansvar for å følge kommunens etiske regler.
Ingen kan pålegges å utføre ulovlige eller uetiske handlinger, og ingen har lydighetsplikt overfor slike pålegg.
Brudd på etiske regler kan sanksjoneres i henhold til personalreglementet §§ 9, 10 og 11.
Det kan dreie seg om tjenestepåtale (alternativt tjenestelig tilrettevisning), oppsigelse, suspensjon og avskjed.
http://bit.ly/94gw4Q
abfy
Avslutningsvis mener jeg det blir relevant og fremheve alle de avvik som Nordstrand sosialsenter ble innrapportert for så langt tilbake som i 2005.
Avvikene utøves fortsatt iherdig – som dokumentert -med absolutt forsett hele 8 år etter, vi skriver 2013!:
Rapport fra tilsyn kommunale helse- og sosialtjenester til voksne personer (over 18 år) med langvarige og sammensatte behov i Oslo kommune, bydel Nordstrand 25.10.2005
6. Funn
Avvik 1 :
Det mangler et system som sikrer forsvarlige tjenester overfor tjenestemottakerne til enhver tid
http://bit.ly/dMPehM
04.03.2010 gikk fra meg en omfattende Rapport og varsling til primært Helse- og sosialombudet, om grove, bevisste etikk- lov- og regelbrudd begått av samarbeidende aktører ved Nordstrand sosialsenter, med kopi til en god rekke andre sentrale overordnede maktinstanser – deriblant Fylkesmannen.
UTDRAG FRA ORIGINALVERSJONEN AV VARSLINGEN:
«Jeg forventer at utreder er kjent med hvilke opplysninger i klagen som vil være relevante for Ombudet å reagere skarpt på.
Jeg ber videre om at Helse- og Sosialombudet må delegere myndighet for behandling av de klagepunkter som Ombudet selv ikke har myndighet til å gå inn i eller håndtere, til øvrige klageinstanser som har mottatt kopi av denne klagen – eller til andre relevante aktører jeg har glemt å oppføre her, for samarbeid som leder til best og hurtigst mulig behandling og effektuering av gode løsninger for meg og min sak da jeg selv ikke er kjent med gangen i dette.
Herunder hører også kravene om at fem personer i Forvaltningen må fratre sine stillinger».
http://bit.ly/UWJSJI
Ingen reaksjon eller iverksettelse av mitt krav!
Det er uhørt!
Derfor – igjen – Jeg krever med dette, at seks personer må fratre sine stillinger på bakgrunn av utstrakt og mangeårig misbruk av myndighet overfor både meg og annen person «X» som blant annet innbefatterkonkrete trusler fremsatt av Attføringsutvalget i Bydel Nordstrand overfor denne om at sanksjoner ville iverksettes som kom til å bli ødeleggende både fysisk, psykisk og økonomisk for vedkommende, hvishun valgte å gå videre med sin klage på sosialleder Vildgun Steinhaugen.
Bunnlinjen var at hvis hun ikke droppet klagen på sosiallederen, så ville de aldri mer skaffe henne arbeidstreningsplass!
Jeg deltok i møtet, og maktovergrepet er beskrevet rett fra lydopptak her:
Når utbredt ukultur og kameraderi utgjør selve limet og de overordnede føringene i Forvaltningen.Del 2
http://bit.ly/d23aa8
Nav Nordstrand sosial har – som vist, plantet løgner plantet om «bruker» – meg, for å dekke over egne grove tjenestefeil og lovbrudd – senest begått i denne saken.
De har unnlatt å følge opp «brukers» (min) skriftlige varsling til både nye saksbehandlere og ledelse – hver for seg, om misligheter begått av den andre part (deres kolleger) og derav bønn om å bistå meg og ta dette videre.
De har underslått til sammen flere uker av mitt livsopphold mot bedre vitende, og nedtegnet falske opplysninger i journal.
Lovfestet rett til forsvarlig og tilstrekkelig livsopphold, samt adekvat informasjonsplikt har i 99,9 % av disse godt og vel fire årene vært et ikke- tema.
Møtereferater og lovet oppfølging for megnedtegnes, men blir deretter ignorert og makulert etter at konsulent konfererer med sosialleder Vildgun Steinhaugen:
Når utbredt ukultur og kameraderi utgjør selve limet og de overordnede føringene i Forvaltningen – Del 5 (OPPTAKET ER VEDLAGT TIL FYLKESMANNEN)
http://bit.ly/cdYGKF
Ingen personer ved dette kontoret har noensinne opplyst meg om at jeg kunne ha krav på Individuell Plan.
«Bruker» – jeg, blir gitt falske opplysninger.
To klager jeg sendte inn på sosialsjefen, blir arkivert uten behandling hos Bydelsdirektør Per Johannessen som er hennes overordnede, og Steinhaugen nektet i tapet telefonsamtale å informere meg om hvor jegskulle kunne henvende meg for å få disse behandlet etter at hennes sjef hadde konkludert med det følgende:
«Med dette underrettes om at den del av klagen som ikke omhandler ytelser etter lov om sosiale tjenester, ikke er gjenstand for ytterligere oppfølging fra vår side overfor dem»!
Jeg var syk og sliten og trodde selvsagt da jeg leste dette at her ble ment at klagene ville bli videresendt til riktig instans – og herunder til Fylkesmannen, hvilket de slett ikke ble.
De viste seg – hvilket jeg fant ut etter ca. 10 måneder, å være permanent stanset og arkivert ved bydelsdirektørens kontor!
Jeg ber derfor om at denne essensielle posten må leses herunder, sammen med gjennomgåelsen av lydopptaket:
Sosialkontorets projisering – Tapet telefonsamtale med sosialleder Vildgun Steinhaugen 02.02.2011:
abeken
I BÅDE POSTEN OVER, OG I FLERE ANDRE SOM HAR VÆRT MULIG Å NEDTEGNE BEVISFØRINGEN VED HJELP AV LYDOPPTAK, FREMKOMMER ET SAMKJØRT MISBRUK AV MYNDIGHET, GROVE UNDERSLAG AV IMFORMASJONSPLIKT OG BEVISST IGNORANSE AV LOV- OG REGELVERK, INNBAKT OPPSIKTSVEKKENDE RALJERING OG HERJING MOT BEDRE VITENDE!
ABETPEO
DE FAGFORENINGSBESKYTTEDE AKTØRENE HAR TATT SEG GODT TIL RETTE I VANNTETTE POSISJONER SOM ALDRI KAN RAMMES AV ADEKVAT SANKSJONSMYNDIGHET SIDEN BORGERE SOM MOTTAR SOSIALSTØNAD IKKE ER BEMIDLEDE – HVILKET DE ER SEG MEGET BEVISST.
DET ER DERES EGEN INNAVLEDE INTERNJUSTIS OG KAMERADERI SOM RÅDER!
AKTØRENE I BYDEL NORDSTRAND HAR – OVER ÅR – BRUTT MED STILLINGSINSTRUKSER MED VITENDE VILJE OG FORSETT, SAMT ALLE ETISKE ASPEKTER SOM DERES EMBETE HERUNDER FORDRER.
DE BESKYTTER HVERANDRE FOR EN HVER PRIS, OG GÅR OMTRENT BOKSTAVELIG TALT OVER LIK  FOR Å DEKKE EGNE LOVBRUDD!
DE OVERKJØRER HJELPELØSE BORGERE SOM STÅR I UAKSEPTABEL OG HORRIBEL SITUASJON DER LIV OG HELSE BLIR SATT I FARE PÅ BAKGRUNN AV DERES OMFATTENDE LOVOVERTREDELSER – TIL FORDEL FOR EGEN «VINNING»!:
«IKKE K*DD MED OSS, DU LAGER DET BARE VERRE FOR DEG SELV»! – «ER DET EGENTLIG NOE VITS I Å KLAGE TIL FYLKESMANNEN? – DU KOMMER JO INGEN VEI LIKEVEL, SKJØNNER DU
DET ER IKKE BARE JEG SOM BEVISELIG HAR ERFART ÅRELANGE REPRESALIER FRA KAMERADERIET I BYDEL NORDSTRAND.
UHYRLIGHETENE JEG HAR AVSLØRT I EGEN SAK, UNDERBYGGES VIDERE I BEHANDLINGEN AV X DER FREMGÅR AT BÅDE FAGFORENINGEN SAMT HELE ATTFØRINGSUTVALGET I BYDEL NORDSTRAND, PRESSET X TIL Å TREKKE KLAGEN HUN SKULLE SENDE INN PÅ SOSIALSJEF VILDGUN STEINHAUGEN.
HVIS HUN IKKE DET GJORDE, LOT DE HENNE FORSTÅ AT HUN VILLE BLI UTSATT FOR SANKSJONER SOM VILLE KNUSE HENNE ØKONOMISK OG MENTALT.
Informasjonen om sosialtjenesten og ellers samrørets behandling av X er viktig å ta med i denne sammenheng, da her vises en rød tråd i å tvinge hjelpetrengende mennesker som blir trakassert av sosiallederen til å avstå fra å klage.
Mine klager på henne ble som kjent underslått, men de gikk grundigere til verks med X siden hun hadde Fagforeningen i ryggen – og jeg hadde det ikke!
Enda har jeg på langt nær ikke fått med alt!
De seks personene som har begått de groveste tjenestefeilenesamt multiple lov- etikk og regelbrudd over år i min sak, og som jeg igjen ber om at må fratre sine stillinger, er:
Vildgun Steinhaugen
Marit Elisabet Gunnes
Anette Jørve Ingjer
Birgitte Mølstad
Trude Amundsen Sørheim
Hassan Rivandi
Vedrørende lovlighet av bevisopptak i denne saken som nå sendes Fylkesmannen:
Opptak i møtet med Nav
http://bit.ly/oZdafr
JEG BER OGSÅ OM AVGANGEN TIL MARTE LIE ALBERT, DA HUN HAR HANDLET MOT BEDRE VITENDE UNDER OPPSYN AV OVERORDNET EMBEDSMANN (SE STRAFFELOVEN)
Jeg tillater meg å be om rask behandling av denne særdeles stygge saken, og at mine krav om økonomisk hjelp til livsopphold som ble avslått (se klager til Fylkesmannen av 19 og 24.07.2012) blir tatt til følge.
Jeg er svært syk.
Tusen takk.
Med hilsen
Jeanine Horntvedt
abebevv
NAV – Erklæring om taushetsplikt vedrørende opplysninger fra Aa-registeret

«Det følger av forskrift om arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret § 15 at enhver som i medhold av forskriften får opplysninger fra Aa-registeret har taushetsplikt etter arbeids- og velferdsforvaltningsloven § 7, jf. forvaltningsloven §§ 13-13e.

Taushetsbestemmelsene i forvaltningsloven omfatter opplysninger om noens personlige forhold og drifts- eller forretningsmessige forhold.

Videre utvider arbeids- og velferdsforvaltningsloven § 7 taushetsplikten til også å omfatte opplysninger om fødested, fødselsdato, personnummer, statsborgerforhold, sivilstand, yrke, bosted og arbeidssted.

Taushetsplikten innebærer både at man skal unnlate å avsløre opplysninger for andre og aktivt hindre at uvedkommende får tilgang eller kjennskap til taushetsbelagte opplysninger.

Taushetsplikten gjelder både i arbeidet og i fritiden.

Brudd på taushetsplikten kan straffes med bøter eller med fengsel inntil seks måneder, se straffeloven § 121.

Opplysningene skal, i henhold til de vilkår som er gitt for tilgangen, ikke hentes ut eller benyttes til annet enn det angitte formål.

Jeg erklærer å ha lest ovenstående og har gjort meg kjent med de lovbestemmelser det er vist til.

Jeg forplikter meg herved til å etterfølge reglene om lovbestemt taushetsplikt.

Jeg forplikter meg videre å sette meg inn i de betingelser og vilkår som gjelder for behandling av de opplysninger jeg nå er gitt tilgang til.

Jeg vil ikke under noen omstendighet meddele mitt passord til andre.»
http://bit.ly/Zv4b5t
ABDVOKAT
18.02.2013 – Advokat om min Navsak: “Myndighetsmisbruk Big Time!” – Har du bevis kan dette bli “sprengstoff” i pressen”!
http://t.co/lPadlwHj
UTDRAG
ABRAGNHILDMEEK
Ragnhild Meek – Jurist og spesialkonsulent hos Ombudet fra lydopptak:
(…) Dette har jeg konferert med Ombudet om. Saken din er så omfattende, og fordi vi ikke kan sette oss inn i alt du har sendt oss, så kan ikke vi ta på oss den oppgaven å representere deg ved å kortfattet poengtere hva som er kjernen i saken (…)
Propaganda fra Ombudet:

“Helse-, sosial- og eldreombudet arbeider for at pasienter og brukere av helse- og sosialtjenesten skal få ivaretatt sine rettigheter, og for å bidra til økt kvalitet på tjenestene.

Helse-, sosial- og eldreombudet i Oslo er også Pasient- og brukerombud i Oslo.

Vi kan bistå i saker som gjelder (…) Nav (…) med mer.

Ingen sak for liten – ingen sak for stor.”
http://www.ombudet.oslo.kommune.no/
07.04.2010 – Utrolige rutiner ved NAV Nordstrand (av Marita Synnestvedt):
NAV Nordstrand ligger skyhøyt på klagetoppen hva angår brukertilfredshet.
Ikke så rart, når man hører om alt hva dette kontoret steller i stand – til og med når det gjelder standard saker som enhver med et minimum av lese- og skriveferdighet kan ta på strak arm, uten internkurs i særlig saksbehandling for tilsatte i NAV (…)
http://bit.ly/W2e5c8
ABKUMPANENE
18.04.2012 – Overlater roret til sin «høyre hånd»
Per Johannessen og Tove Heggen Larsen har jobbet sammen som henholdsvis bydelsdirektør og assisterende bydelsdirektør på Bjerke og Nordstrand i ni år.
1. mai blir han direktør i sykehjemsetaten.
Hun overtar hans jobb i bydel Nordstrand.
“Heggen Larsen sier utnevnelsen som bydelsdirektør kom som en overraskelse.
En utfordring, men Nordstrand har omdømme som en bydel med «orden i eget hus».
Alt det verdifulle vi har vist at vi kan stå på sammen for, skal videreføres, sier hun.
Per Johannessen har hatt et ekstremt godt forhold til bydelsutvalget.”
http://bit.ly/QvKj0k
Fra posten:
KLAGE – VARSLING-RAPPORT OM UTSTRAKT MAKTMISBRUK OG KAMERADERI I FORVALTNINGEN BYDEL NORDSTRAND
http://bit.ly/cyr0Go
Sosialarbeideres holdninger: ”Vi vet hvordan du har det og det er greit for oss”
http://bit.ly/gEMhQM
Fasiten – Hvordan sosialhjelpsmottakere langsomt blir tatt livet av, og annen nyttig informasjon
http://bit.ly/QDmTaJ
AGEORGG
Fattignorge: Oppgjør i Ålesund
lørdag 29. mars 2008
(…) Fra FO og sosialtjenesten rettes det kritikk til foreningen fordi vi har gått ganske kraftig ut mot enkelte sosialarbeidere som vi mener har begått saksbehandlingsfeil eller tjenesteforsømmelser.
Vi har også gått til noen politianmeldelser, men disse er henlagt som ikke straffbare.
Kommunen sa i en pressemelding at sosialarbeiderene var “frikjent”, men det er en misforståelse.
Disse vedtakene ble gjort om, slik at det er en innrømmelse av saksbehandlingsfeil.
Det sies også at vi bør fokusere på systemet, og dempe kritikken av sosialarbeiderene.
Vi har forsøkt å få en dialog med sosialtjenesten og den enkelte sosialarbeider, uten at det har lykkes.
Vi inviterte også til en uformell aften både med medlemmer av FO og Delta, uten at det kom noen på disse møtene.
Vi mener at FO må gå inn i denne saken på en langt mer offensiv måte. Det synes naturlig at FO på eget initiativ setter opp et møte mellom sine medlemmer og Foreningen Fattignorge.
Vi er av den oppfatning at det faktisk er slik at den som fatter et vedtak må være ansvarlig for det og kunne stå for det.
Det er ikke systemet som er den faktiske saksbehandler.
Derfor mener vi det er viktig å sette søkelyset på de vedtak som fattes.
Vi vurderer heller å trappe opp markeringen av at det er den enkelte saksbehandler som må være ansvarlig for egne handlinger.
Vi kommer aldri til å slå oss til ro med at det skal være slik at ansvaret for vedtak som får stor betydning for den enkelte vanskeligstilte skal pulveriseres (…)
http://bit.ly/bicI74
(Satt inn i posten):
Hvordan står det til på våre sosialkontor?
http://bit.ly/9L4i42
Protest mot læringskonferansen “Fortell det til NAV”:
(Utdrag): FattigNorge rettet et lovende søkelys mot farlige aktører i Forvaltningen to dager etter møtet de hadde med meg!
Men – uten at han verken der eller andre steder belyste min groteske sak som kostet meg mye å utlevere muntlig og som han også skriftlig hadde fått et bredt innblikk i.
Han fulgte aldri opp noen av de lovnader han hadde gitt meg – enda jeg sendte ham flere purringer: (…)
http://bit.ly/c598mk

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABECECILIE

Les posten jeg satte inn i går – siste nytt i saken:
Nav Nordstrand sosial setter liv og helse i fare – som regelen er.
Varsling i autentisk mailrekke med start 07.03.2013 til enhetsleder  Bente Løken
Med kopi til: Bydelsdirektør Tove Heggen Larsen
Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre
Sosialbyråd Anniken Hauglie
Fylkesmannen – Saksbehandler Rigmor Hartvedt
http://t.co/9p5HXIZ6Sd

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABETUBE

HØR LYDOPPTAKENE PÅ YOUTUBE:
http://bit.ly/1M1hr8u
Listen over alle bloggposter:
http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Én kommentar på “Nav Nordstrand sosial – Dokumentfalsk, manipulering og avlivningssatser

 1. Hanne Kløvig
  oktober 3, 2016

  Må jo tipse andre som opplever dette at det gjøres slikt mot trygda å syke rundt om i hele landet nå! De som deltar i dette er Nav, sosial enkelte leger,og så er det Statens Innkreving, kemner,og de inkasso byrå som er verdt er Kredinor,Sergel, alektum, Lindorff, og forsikrings selskaper! Hafslund strøm og EB nett å Get!
  Bare så dere vet det kan de også avlytte deg om de ser mulighet i Å tjene mye på deg! De kan gå inn og ut av din data med hidden nettverk! Dette er ikke tull! Jeg med fler har opplevd det samme!

  Jeg er grovt utsatt for forfølgelse i mange år og alt starter i en liten bygd som slett ikke hadde råd til gi meg Uføre! De forfulgte meg å da jeg ble gravid begynte det for alvor! De gå meg ikke den ufør som fire eksperter ba om! Det er helt vanlig få ufør med M-E for det er en kronisk sykdom! Men siden de fikk vite om graviditeten så begynte de jakte på mitt barn! Tilogmed fått omskrevet min diagnose og forfalsket min lege journal men jeg når ikke frem ett sted! Grovt justismord! Jeg er glad bare at jeg lever for slike må jo være i stand til tå deg av dage å! Kan de stjele barn og rote til helsen å journalen til forl da kan de mye mer enn det!

  Synes det er ekkelt dette! Å jeg håper bare på ro og fred jeg nå! Har nok ikke så mange år igjen å leve for jeg er syk har arvelig kreft i familien som kjenner kan busse opp etter denne stress! Men det er jo det dem vil!
  Å jeg har ikke ork til fler rettssaker så jeg ligger ve å sulter i hjel! Ikke vet jeg!
  Har advokat men det blir for mye for han sette seg inn å jeg orker ikke følge opp! Bare sover å sover og full av infeksjon i magen å kroppen som de M-E utbrudd! Det verste er at det er kommunen som setter dem i gang! Sikker på jeg kunne kommet med i en liten stilling om de hjalp til istende for ta alt! Syke folk!
  Mvh Hanne Klovig

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

mars 2013
M T O T F L S
« feb   mai »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 051 andre følgere

%d bloggere like this: