Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Advokat om min Navsak: «Myndighetsmisbruk Big Time!»


ABDVOKAT

Utdrag fra mailer han sendte meg 09.02 – 08.03 og 15.04.2010: Heisan Jeanine

Jeg har nå lastet over alle mailene til et word dokument, det ble på ca. 85 sider med tekst (…)
Har du bevis kan dette bli «sprengstoff» i pressen (…)
Siden jeg ikke representerer deg eller tar betalt blir dette en sak jeg må ta når tiden strekker til, men saken din virker meget interessant bare så det er sagt, så jeg skal lese dette å komme med noen kommentarer (…)

Jeg har lest en del av det du har sendt, og jeg vet ikke helt hva man skal si, man blir jo rimelig paff av dette.

Det er jo veldig mye sjikane og trakassering du er blitt utsatt for i forvaltningen.

Klarer du å dokumentere dette er det jo snakk om ulovlig forvaltningsførsel og myndighetsmisbruk «big time».

Saksbehandlingen bærer jo også preg av tilfeldigheter, sjikane med mere.

Men din utfordring er å bevise dette på en måte som blir godtatt.

Håper at advokaten som du kontakter hjelper deg i saken.

Og jeg tror at NAV ikke gir seg her med det første, bare etter et brev.

Sannsynligvis må du ta ut stevning og så havner dette i retten, om du orker å forfølge dette.

Kanskje kan Sivilombudsmannen være et alternativ, om han ser på saken vil du få en liten test på hvordan den står.

Her bør du rådføre deg med advokaten din, som du eventuelt har.

Har dessverre ikke noe mere å si enn at dette er rystende lesing, og lykke til med saken om du velger å forfølge den.
Mvh (…)
ABDVOKAT
Fra Advokatens første mail til meg 09.02.2010:
Hei Jeanine, jeg lovet deg at jeg skulle lese bloggen din å komme med noen kommentarer. Her er noen.

Merk at dette er en kort gjennomgang av bloggen, har ikke hatt tid til å lese alt, særlig ikke de mange henvisninger og dokumentasjonsgrunnlag du viser til (…)

Vil allikevel si at din blogg gjorde et inntrykk.

Du skriver godt og har gjort grundige undersøkelser og betraktninger rundt dette.

Det er å håpe at denne saken ikke er representativt for NAVs saksbehandling. I så fall er dette svært betenkelig.


Jeg vil også presisere at jeg ikke har foretatt en selvstendig gjennomgang av faktum i saken.
Jeg bygger med andre ord på det faktum som du opplyser om. Så jeg må nødvendigvis være litt generell her.
1. Forholdet til vilkårlighet fra NAV.
Vilkårlighet i saksbehandlingen er et lovbrudd.
Den såkalte myndighetsmisbrukslæren setter forbud mot vilkårlighet.
Borgerne skal behandles likt i forhold til loven.
Unntak aksepteres ved forskjellsbehandling om det finnes saklige grunner for forskjellsbehandling.
Om det her kan føres bevis/grunnlag for vilkårlighet er dette i strid med loven.

ABDVOKAT


2. Forholdet til straff og gjengjeldelse.
NAV kan selvsagt ikke nekte ytelser eller tilbaketrekke vedtatte ytelser på grunn av et ønske om å straffe bruker, gjengjeldelse og hevn mot bruker er ulovlig.
Alle borgere har rett til lovens ytelse om lovens vilkår for oppfyllelse av ytelsen foreligger.
Dersom NAV ikke fatter et vedtak om en konkret ytelse på bakgrunn av gjengjeldelse etc. er dette usaklige hensyn/utenforliggende hensyn som ikke er gyldige i forhold til rettsanvendelsen.
Grunnlaget for dette søkes også i den såkalte myndighetsmisbrukslæren.
3. Jeg regner med at du allerede vet dette, men jeg vil også nevne på et mer generelt grunnlag at forvaltningsloven har flere bestemmelser som gjelder NAVs plikt til å utrede saken tilstrekkelig, begrunne sine vedtak samt gi deg nødvendig informasjon og veilede bruker.
4. Forholdet til maktmisbruk og myndighetsmisbruk.
Også dette er selvsagt ulovlig og i strid med myndighetsmisbrukslæren i forvaltningsretten.
Det er for meg vanskelig å si noe mer fornuftig om dette nå.
Som nevnt har jeg bare hatt liten tid til å sette meg inn i bloggen.
Har lest 2-3 timer i bloggen.
Trenger mer tid om jeg skal gå igjennom alt som nevnt.
5. Forholdet til trakassering, falske forklaringer med mer.
Dette er et så vidt omfattende og bevismessig vanskelig tema som jeg ikke sier noe om her. Jeg håper at denne korte gjennomgangen var til noe til nytte. Vi holder dialogen videre. Jeg følger også med i NAV gruppen som du administrerer, her er det mye gode innspill og nyheter for oss som jobber med NAV saker.»
(NAVGRUPPA):
FB-gruppa NAV – når du trodde du hadde nådd bånn, hjelper NAV deg mye lenger ned
https://www.facebook.com/groups/myndighetsmisbrukfranav/

 

ABFOLKET

Denne Advokaten mente at han ikke hadde den nødvendige ekspertise som måtte til i en sak som min, og representerte meg således ikke.
Ca. 28 andre Advokater nektet også etterhvert å ta saken på forespørsel fra meg.
Noen av postene med begynnelse og bakgrunn for sak, vises på forsiden på bloggen samt i Del 2.
Nederst i sistnevnte, står en liste med navn på en god rekke aktører  jeg har kontaktet med forespørsel om å løfte min sak gjennom årene, men som konsekvent har ignorert meg:
Om meg – Del 2:
http://bit.ly/zKYewd
Videre: Tapet møtereferat av 29.04.2008 med Nav Nordstrand Trygd
http://bit.ly/d0Ms37
Tapet møtereferat av 12.06.2008 hos OPT – ekstern samarbeidspartner av Nav, der grove represalier tok plass
http://bit.ly/dls5B3
Tapet møtereferat av 02.07.2008 der innklaget aktør bruker mine funksjonshemminger mot meg
http://bit.ly/a0wCb1
Jeg gikk derfor til sak alene og tok ut stevning i Tingretten, men ble raskt stanset av dommeren som tok hensyn til motpartene i saken som hevdet at de ikke for sine bare liv klarte å forstå hva det var saken handlet om, og på det grunnlag krevde at jeg i fortsettelsen av denne måtte stille med prosessfullmektig – hvilket de alle var godt kjent med at jeg ikke hadde klart å oppdrive.

ABEGERINGSADV

Regjeringsadvokat Anders (F) Wilhelmsen 31.01.2011:
«Ingenting i disse dokumentene tilsier at saksøker har blitt trakassert.»
(Om Regjeringsadvokaten):
http://bit.ly/UJrycp
Motpartene ble blant mye annet bedt om å lese serien i 6 deler (linket til under), hvorfra jeg selvsagt også hadde trukket ut passasjer og redegjort for innholdet eksplisitt. Informasjonen ble naturligvis drøftet og knyttet opp mot et omfattende materiale av lov- og regelverk som var brutt med i henhold til saken!
Allikevel overså partene totalt hele bevisføringen, og anførte beleilig at de ikke begrep noe som helst!
27.01.2011 hadde jeg skriftlig opplyst dommeren om at bevis i saken i form av lydopptak av myndighetsmisbruket fortløpende ville bli oversendt Tingretten.
Samme dag som de fire første bevisopptakene forelå på dommer Ingmar Nestor Nilsens bord og han hadde hørt gjenom dem – hvilket var 07.02.12011, skriver han brevet der jeg ble pålagt å stille med prosessfullmektig innen 21.02.2011 for at saken ikke skulle avvises!
Jeg klarte altså ikke å oppdrive sådan , og rettssaken mot Nav ble stanset.
(Utdrag fra Advokat Marius Reikerås FB-statusoppdatering 12.02.2013):
«Jeg har ALDRI i løpet av de årene jeg har holdt på med juss, og jeg gjentar ALDRI, hørt regjeringsadvokaten innrømme feil på statens vegne.
Jeg kaller det ondskap satt i system. For det er akkurat det det er.
Det dreier seg om statens uforståelige behov for å tråkke over vanlige mennesker, og det for enhver pris.»

ABTEODO

KLAGE – VARSLING-RAPPORT OM UTSTRAKT MAKTMISBRUK OG KAMERADERI I FORVALTNINGEN BYDEL NORDSTRAND
http://bit.ly/cyr0Go
Overnevnte viser innledningen til min opprinnelige varsling om grove lov- og regelbrudd i forvaltningen Bydel Nordstrand som jeg i første rekke sendte fungerende Helse- og sosialombud K. Halvorsen 04.03. 2010 med kopi til en god rekke andre instanser.
Da hun fullstendig ignorerte denne og unnlot oppfølging med delegering til relevante myndigheter som jeg der ba om, laget jeg en serie i 6 deler her på bloggen, som bygger på deler av de 19 vedleggene som fulgte varslingen:
Når utbredt ukultur og kameraderi utgjør selve limet og de overordnede føringene i Forvaltningen:
Del 1 – Utdrag:
“Jeg forventer at utreder er kjent med hvilke opplysninger i klagen som vil være relevante for Ombudet å reagere skarpt på.
Jeg ber videre om at Helse- og Sosialombudet må delegere myndighet for behandling av de klagepunkter som Ombudet selv ikke har myndighet til å gå inn i eller håndtere, til øvrige klageinstanser som har mottatt kopi av denne klagen – eller til andre relevante aktører jeg har glemt å oppføre her, for samarbeid som leder til best og hurtigst mulig behandling og effektuering av gode løsninger for meg og min sak da jeg selv ikke er kjent med gangen i dette.
Herunder hører også kravene om at fem personer i Forvaltningen må fratre sine stillinger (…)
http://bit.ly/UWJSJI
Del 5 (Jeg oppdager bl.a at min saksbehandler ved sosialtjenesten – Trude Amundsen Sørheim hadde nedtegnet falsk forklaring i min journal etter innhenting av denne) Utdrag:

ABETTIGH

22.03.2010: Teamleder Marit Elisabet Gunnes “RR” ringer meg opp, etter at jeg har forsøkt å få tak i henne i et kvarter uten resultat. Jeg sier at hun har snakket med Helse- og Sosialombudet samme dag, og spør hva i verden det er hun har fortalt (Jurist Ragnhild Meek) – OG skrevet i journal i siste vedtak om at jeg har NEKTET å komme til møte med dem?!
Meek fortalte meg og at Gunnes hadde orientert henne om at jeg nektet og komme til samtale med dem – I FORRIGE UKE!
Da var det i realiteten gått hele FEM uker siden Trude Amundsen og jeg snakket sammen! (Dette bevises på tape)!
15.02.2010 konkluderer Amundsen med følgende, etter at jeg har klaget på unnlatt hjelp over flere måneder.
Saken var – som jeg oppdaterte henne på, at trygdekonsulent John Arne Kolstø i møtet vi hadde 03.07.2009 som er nedtegnet fra opptak i Del 5,  lovet meg å få i stand et koordinert samarbeidsmøte med Nav Arbeid – Trygd og Sosial pga den særdeles vanskelige situasjonen jeg sto i med etaten fra før. 
(Amundsen selv, hadde forut for møtet sendt meg innkalling i et brev der hun truet med å stanse alle utbetalinger til meg, hvis jeg ikke møtte, så viktig anså hun dette for å være!)
Men så viste det seg etterhvert at Kolstø aldri en gang hadde påbegynt sine lovnader.
Han hadde rett og slett makulert referatet med all bakgrunnsinformasjon som jeg satt og ga ham i nær en time, mest sannsynlig på ordre fra sosialsjef Vildgun Steinhaugen.
(Bakgrunnen for at jeg kan fremsette denne påstanden kan leses her, litt nede i posten «Sosialkontorets projisering – Tapet samtale med sosialleder Vildgun Steinhaugen»):
http://bit.ly/AuljKL 
Uvitende om «henleggelsen», hadde jeg purret på min saksbehandler  Amundsen 4-5 ganger eller mer gjennom de påfølgende fem månedene,  at hun måtte sjekke hvor langt Kolstø hadde kommet i og innkalle til møte.
Hun lovet meg det, men jeg hørte aldri mer fra noen av dem.
I denne samtalen, forsøker Amundsen å trenere fremgangen i saken ytterligere, ved å innkalle meg til et møte på sosialkontoret med bare henne og Marit Gunnes!
Jeg nekter selvsagt, fordi møtet for lengst er tatt med Kolstø, hun har mottatt forklaring, og på denne bakgrunn krever jeg at det samordnede møtet med alle parter skal komme i stand – NÅ!
Jeg minner henne også om at jeg allerede hadde hatt  to møter med både henne og annen tilrettelegger på kontoret – Malin Karina Larsen i august 2008 – uten at noe som helst var kommet ut av det!
(Tlf.samtalen forts): «KK» – Amundsen: MEN DA SKAL JEG TA OG RAPPORTERE TILBAKE HER, AT DU ØNSKER ET SAMARBEIDSMØTE MED EN GANG, OG DA SKAL VI SE PÅ NÅR VI KAN FÅ TIL DET!
Jeg: I dag er det 15. Februar, når kan dette komme i orden?
KK: Jeg må spille ballen videre til min teamleder Marit Gunnes «RR».
Jeg går ut i permisjon, sånn at du får en ny saksbehandler sånn at det kan jeg ikke svare på akkurat nå, men du skal få en beskjed!
(SAMTALEN AVSLUTTES, OG INGEN INFORMASJON OM AT DE ER I BEHOV AV ET SKRIFTLIG SAMTYKKE TIL NOE SOM HELST, FREMKOMMER I SAMTALEN!)
Så skjer dette: Under Faktiske forhold  i min innhentede journal, leser jeg – undertegnet Marit Elisabeth Gunnes, at Trude Amundsen Sørheim har nedtegnet det følgende :
24.02.2010 Du oppgir at du ønsker å søke om uførestønad og du har fått tilbud om samtale ved sosialsenteret, men har ikke ønsket dette”!

ABETTIGH

Tilbake til samtalen med Marit Gunnes:
RR: Du har blitt innkalt til samtale hvor du ikke har møtt, og hvor du har informert om at du ikke ønsker å møte!
Jeg: Tuller du med meg?
RR: Hva tenker du på da??
Jeg: Har ikke KK (Trude Amundsen) fortalt hva vi snakket om i siste telefonsamtale angående møte?
RR: Om at du hadde vært til lege …
Jeg: Nei! Vi avtalte at hun OG du skulle få i stand et møte med alle parter som trengtes i møtet som NN (konsulent John Arne Kolstø) lovet at han skulle få i stand sommeren 2009. Det var det hun skulle drive med fremover nå, og noe annet ble ikke avtalt!
Så kan jeg heller spørre deg hvor langt hun har kommet i og koordinere det møtet?
RR: For å kunne få til et møte, så må jo vi ha en fullmakt, et samtykke fra deg på at vi kan innkalle – din fastlege for eksempel.
Jeg: Så du forteller meg at nå fire – FEM uker etterpå så har hun IKKE STARTET med dette?!
RR: Det er… hun er ikke her i dag, men hun kan ikke innkalle til noe uten at vi har et skriftlig samtykke … (…)
RR: Send inn et skriftlig samtykke, på at vi kan innkalle…
Jeg: Ja men du VÅGER IKKE å sette i min journal at jeg har NEKTET å komme i et møte med dere, det skal du rette opp ØYEBLIKKELIG!
RR: Beklager, da har vi misoppfatta deg, for vi fikk inntrykk av at du ikke ønsket å møte…
Jeg: Nei, dere fikk ikke inntrykk av det – jeg har den samtalen på bånd med KK at det ga jeg ikke inntrykk av annet enn at hun skulle nå få i stand dette møtet med en hel del aktører.
Det var DET vi avtalte endelig nå, etter at det ble lovet meg sommeren 2009! (…)
RR: Men send oss et skriftlig samtykke, som opphever taushetsplikten sånn at vi kan innkalle Nav til …
Jeg: Dere har altså ikke gjort en DRITT på fire uker eller FEM, og så sier du at “da kan du bare ta og sende inn”… Er dere KLAR OVER DEN SITUASJONEN JEG STÅR I?!
MArit Gunnes – RR våger å respondere på dette i en utmattende virkelighet der hvert sekund teller – så Gud er mitt vitne:
“Den situasjonen du står i, den har vært vedvarende over tid”!
http://bit.ly/cdYGKF
Del 6 (Jeg blir tvunget til å leve for 60 kroner dagen i nær en måned. Utdrag fra tapet telefonsamtale med min saksbehandler 09.06.2009):

APIIIIG

KK (Trude Amundsen Sørheim): (…) Jada, jeg betviler ikke atte du – atte du helsemessig er i en veldig dårlig – eh – situasjon nå, jeg betviler ikke det i det hele tatt (…)
Men som vi ser det, sånn ut fra situasjonen din, så er det klart at du trenger hjelp, for du er sjuk!
Men om dette er rette sted – sånn på lang sikt, det trokke vi! (…)
http://bit.ly/9V1i2P
(JEG FIKK NATURLIGVIS IKKE LIVSOPPHOLD)!

ABETTIGH

NAV Nordstrand Sosial: Informasjon om grovt maktmisbruk – fortsettelse av serien i 6 deler. (utdrag):
(Teamleder Marit Gunnes – etter at jeg har gjort rede for en helt uholdbar og sterkt forringet livs- og ikke minst helsesituasjon – bl.a 500 kroner å leve for i 9 dager under sosialetatens tvang, som diabetiker med 15 andre fysiske diagnoser der de hadde nektet meg nødhjelp og utposjonert meg skjerver av mitt eget fremtidige livsopphold slik at det minket tilsvarende så jeg aldri ville klare å komme på fote igjen):
«DU MÅ FORHOLDE DEG TIL DET VEDTAKET SOM ER FATTA!»
Jeg svarer at jeg ikke “skal forholde meg til noe vedtak som er fattet“, jeg forsøker å gå inn i en dialog med deg – en fornuftig mellommenneskelig dialog, du må jo skjønne at jeg er i krise og at jeg er veldig fortvilt?
Gunnes: OG DERMED SÅ KAN DU KOMME OG HENTE NOE AV DITT LIVSOPPHOLD…
Jeg: Jeg skal ikke komme og hente “noe av mitt livsopphold” der – jeg skal ha full nødhjelp (…)
Men først skal jeg ha en DIALOG MED DEG, og jeg skal ha et SKIKKELIG livsopphold å leve for NÅ og fram til den 16!
Gunnes – fullstendig uinteressert og med det største nedlatende tonefall (ordrett):
DA FORSTÅR JEG DEG PÅ DEN MÅTEN, AT DU IKKE ØNSKER Å HENTE LIVSOPPHOLD HER I DAG! (…)
http://bit.ly/aD9pT9
AHELOG
HELSETILSYNET
Rettigheter og klage – sosialtjenester
Samråd ved utforming av tjenesten (§ 8-4)
Når kommunen skal behandle en søknad om sosiale tjenester eller økonomisk sosialhjelp skal dette skje etter en individuell vurdering av søkerens behov for hjelp.
Før vedtaket fattes skal derfor søkerens situasjon kartlegges.
Kommunen har i denne sammenhengen plikt til å rådføre seg med søkeren.
Kommunen skal legge stor vekt på hva du som søker mener og prøve så strekke seg langt for å finne individuelt tilpassede løsninger.
Å rådføre seg med deg er viktigere jo mer vesentlig tjenesten er for din velferd og livssituasjon.
Det er viktig at tjenesteutøverne også rådfører seg med deg under tjenesteytelsen (…)
http://bit.ly/nnc6j3
Hvem skal kontrollere kontrolløren?
http://bit.ly/Nm3M2q

Aballtre250

På Nav med balltre – Del 2 (utdrag):
På Nav med Balltre (Del 1) viser opptak fra da jeg fredag 06.01.2012 ble fjernet fra Nordstrand sosialsenter av to vektere som Teamleder Marit Gunnes tilkalte.
Gunnes mente åpenbart at det var nødvendig å gå sammen med den første vekteren hun hadde tilkalt for å få med seg en ekstra vakt slik at de kunne klare å kaste ut en 50 år gammel dame som satt rolig og ventet på informasjon: (…)
http://bit.ly/x0cn7n
Rapport: Nav-saksbehandlere – Nav Nordstrand sosial
Sosialtjenestens underslag av 5 dagers livsopphold.
Som sanksjon over at de mente at jeg hadde søkt nødhjelp «en gang for mye» etter at de hadde mottatt tre bekreftelser fra min fastlege om tre akuttinnleggelser ved Ullevål og jeg formidlet at jeg  hadde vært i behov av Taxi for å komme meg rundt siden jeg ikke klarte å gå, overså de dette fullstendig og startet i stedet med å gi meg ukesutbetalinger – noe som medførte at det totale månedlige livsoppholdet med allerede minstesatser ble redusert med ca. 460 kr. hver måned i ca. et år!
De overså også neste fastleges skriftlige oppfordring til å gi meg månedsutbetalingene tilbake!
Sanksjonen ble opprettholdt i ca. et år, og ca. 5-8 ytterligere klager fra meg forble ubesvarte:
Dette er hva som videre skjer: (utdrag)
Birgitte Mølstad – den andre Teamlederen ved kontoret 27.08.2010 – Opptak fra møte på kontoret. Jeg hadde ikke fått utbetalt ny ukesskjerv, og det er fredag:
M: Du har hatt et vedtak som ble fatta i MAI!
Jeg: Jaha, står det DER at jeg skal leve uten livsopphold FEM dager i august!?
M: Nei, det står at du to ganger per måned, får utbetalt 2761,-
Jeg: Hva har det med saken å gjøre?
M: Det har med saken å gjøre at du har fått utbetalinger – du har fått utbetalt “noe da og noe nå”  fordi du har vært i akuttsituasjoner, og vi har gitt deg noe av det du skulle få MÅNEDEN ETTER, og … ja… “SÅNNE TING“…
Jeg: Men da må det jo fremgå tydelig av vedtaket den 17 som gjaldt fra den 20…
M avbryter: Det er ikke noe VEDTAK – Du har fått en utbetaling på dette vedtaket her som er fatta den 6/5!
Jeg: Den 6/5 så var det ikke en gang PÅTENKT at jeg skulle ha ukentlige utbetalinger!
M: Ja men du har ikke fått ukentlige utbetalinger før NÅ bortsett fra at du har fått et… Vent litt så skal jeg sjekke her…

ABFOLKET

Jeg: Vet du hva, når det er såpass vanskelig for dere, hvordan skal JEG da som mottaker kunne områ meg i det hele tatt (…)
M: Nå har du fått vedtak på det at vi har utbetalt penger… til deg, eh fra – et eksempel – fra dette vedtaket…
Jeg: Når er det vedtaket datert?
M: Det… eeehm – det vedtaket er datert 6 MAI!
Jeg: SJETTE MAI?! (…)
STÅR DET DER AT JEG ER MENT Å VÆRE UTEN PENGER FRA DEN 27 AUGUST OG FREM TIL FØRSTE SEPTEMBER? FÅR JEG BESKJED OM DET DER !??
M: NEI, DET STÅR IKKE VEDTAK PÅ DET NÅ DA! (…)
RESTEN AV POSTEN MÅ LESES!
DER BEVISES YTTERLIGERE VIA LYDOPPTAKET OG NEDTEGNINGENE FRA DETTE, AT UNDERSLAGET AV 5 DAGERS LIVSOPPHOLD BLE FORETATT MED VITENDE, VILJE OG ABSOLUTT FORSETT FRA BÅDE MØLSTAD, SOSIALLEDER VILDGUN STEINHAUGEN, MARIT GUNNES OG HASSAN RIVANDI!
http://bit.ly/bMLPNv

ABETTIGH

Les herunder:  “Tilsvar på Nav Nordstrands “saksfremlegg” til Fylkesmannen ved Avdelingsdirektør Gerd Reisvollsveen” (utdrag)
Når jeg forsøker å forklare hele (overnevnte)  situasjon til sosialleder Vildgun Steinhaugen, møter hun meg på denne måten (utdrag):
Jeg kan forstå at du kan OPPLEVE det slik, og jeg tviler ikke på at du OPPLEVER det sånn som du beskriv det.
“Men VIRKELIGHETEN er IKKE SÅNN SOM DU BESKRIVER DEN!”
Det er klart at Jeanine, at hvis vi har gjort en FEIL, eeh… og sånn at vi her på kontoret så skal vi selvfølgelig innrømme det. Vi har gått gjennom saken din, og vi er fire stykker her som har gjort det, vi kan ikke se at det er gjort en feil. Og det er gjennomgått KRITISK!
Jeg (ler) Ja du er sleip! Hvem er de andre?
VS: Det er Hassan Rivandi, det er Mølstad (Birgitte) og det er Gunnes (Marit). Og meg.
Jeg: Ja riktig! “Firkløveret“! (…)
http://bit.ly/dyKpip
MERK: ALL INFORMASJON SOM HER FREMKOMMER, BLE KOPIERT OG SENDT SOSIALLEDER VILDGUN STEINHAUGEN FORTLØPENDE OVER MAIL – OVER ÅR – ETTERSOM MAKTMISBRUKET SKRED FREM.
JEG HENVISTE HENNE ALTSÅ IKKE «BARE» TIL Å LESE BLOGGPOSTENE JEG HADDE SKREVET, SELV OM JEG LINKET TIL DISSE OGSÅ I DEN HELE OG FULLE OPPDATERINGEN I DISSE.
FLERE AV DE OMTALTE AKTØRER FIKK OGSÅ KOPI AV MAILENE TIL SOSIALLEDEREN.
DEN HELE OG FULLE VARSLINGEN GIKK OGSÅ TIL HELSE- OG SOSIALOMBUDET 04.03.2010 MED KOPI TIL I EN GOD REKKE ANDRE INSTITUSJONER OG MAKTTOPPER – EN HOVEDMAIL MED HELE 19 VEDLEGG.
INGEN REAKSJONER NOEN STEDER FRA!
KLAGER GIKK JEVNLIG TIL FYLKESMANNEN SOM KONSEKVENT TOK SOSIALTJENESTENS FALSKE VERSJONER FOR ABSOLUTTER, OG UNNLOT Å KOMMENTERE MINE PÅSTANDER FULLSTENDIG:
http://bit.ly/cyr0Go
ABETTIGH
En naturlig overgang til:
Sosialkontorets projisering – Tapet telefonsamtale med sosialleder Vildgun Steinhaugen 02.02.2011 (utdrag):
(Jeg spør hvorfor ingen Individuell Plan har blitt utarbeidet med meg på så mye som to og et halvt år, jeg visste ikke om den).
Steinhaugen: Det har ikkje vært vurdert, at du e på en måte i målgruppa for Individuell Plan!
Æ kan heller ikkje registrere noen steder at du har meldt ditt behov for en koordinator på en Individuell Plan!”
Jeg legger til det følgende for ytterligere å synliggjøre dette ufattelige lovbruddet begått av øverste leder ved sosialkontoret da hun her – bevisst og med forsett, tar og villeder meg for å dreie min oppmerksomhet vekk fra realitetene.
I stedet projiserer hun snedig den grove tjenesteunnlatelsen som taktisk har pågått over flere år, over på meg:
HELSEDIREKTORATET
Individuell plan. Justert og oppdatert mot endringer i gjeldende lovverk, forskrifter og rundskriv pr 01.01.2010:
3.1 Ansvar og rollefordeling
Ansvar for utarbeidelse av individuell plan er som nevnt forankret i flere lovverk.
Dermed er ansvaret definert likelydende for mange ulike tjenester.

Prinsippet om felles ansvar er begrunnet i at tjenesteyterne ikke skal kunne fraskrive seg ansvar før rollefordeling og ansvar for oppfølging er tydelig forankret og avtalt (St.meld nr 21,1998-99) (…)
Verken kommunehelsetjenesteloven eller sosialtjenesteloven gir en bestemt instans noen sterkere plikt enn en annen (…)
Dette innebærer at den instans som tjenestemottakeren henvender seg til, har en selvstendig plikt til å sørge for at en slik plan blir utarbeidet.
Det er viktig å presisere at tjenestemottaker som har rett til individuell plan etter denne forskriften også ofte vil ha behov for tjenester fra andre tjenesteytere eller etater, f. eks Arbeids- og velferdsetaten og skoleetaten.
Etter bestemmelsen første ledd annet punktum har kommunens helse- og sosialtjeneste og helseforetaket en plikt til å samarbeide med disse (…)
Forskrift om individuell plan inneholder en presisering om at den delen av kommunens helse- og sosialtjenester eller helseforetaket som tjenestemottakeren henvender seg til, har en selvstendig plikt til å sørge for at arbeidet med individuell plan igangsettes. 
Dette gjelder uavhengig av om tjenestemottaker mottar eller har mottatt bistand fra andre deler av tjenesteapparatet (forskriftens § 6 første ledd) (…)
http://bit.ly/YiU68v
ABFOLKET
(Tilbake til tlf.samtalen med sosialsjefen): Jeg: Og hvorfor får jeg ikke tilbake min månedlige utbetaling når dere SER – og med skriv fra LEGE at dette må jeg få tilbake – jeg er alvorlig syk.
Jeg har skrevet til deg – også i mail at jeg ikke lenger klarer å holde på maten.
Jeg trenger også en dyr undersøkelse, hvilket Mølstad (Birgitte – den ene Teamlederen ved kontoret) avslo. (…)
Jeg forklarer at jeg har blitt sykere og sykere av denne behandlingen, at blodtrykket mitt har steget til 180 over 110, noe som er spesielt farlig for en diabetiker. 
Dette på grunn av dårlig kosthold grunnet minste sosialhjelps norm i over to og et halvt år. 
Jeg har også hatt tre akuttinnleggelser ved Ullevål.
Enda velger dere å opprettholder delingen uansett, enda jeg sendte mail til dere om at det er direkte uforsvarlig å fortsette å gjøre det dere bedriver nå.
Jeg vil ha tilbake min månedlige skjerv.”
VILDGUN STEINHAUGEN PÅ FACEBOOK
Steinhaugen (bildet):”Men du får ikke tilbake din månedlige skjerv her. Det gjør du ikke!”
Jeg: ” Dere vet jo om en aldeles uholdbar helsetilstand”? (…)
Jeg gjentar at jeg må få tilbake mitt månedlige livsopphold, og ikke oppdelt 1300 kroner i uka da jeg er svært syk – “Det går ikke i den livs og helsesituasjonen jeg er i!
Hvordan forsvarer du det, det skulle jeg like å vite”?!
Steinhaugen: “Du får ukentlige utbetalinger av ditt livsopphold, som du får i porsjon”!
Jeg klarer ikke å fatte svaret jeg mottar, og roper “HVA”?!?!
SÆRDELES VIKTIG POST OG LESE, HVORDAN MIN SØKNAD OM UFØRETRYGD BLIR MANIPULERT OG TRENERT – NOE SOM EVENTUELT DREIER SEG OM AT NAV HAR DIKTERT  MIN TIDLIGERE FASTLEGE:
Nav instruerer lege til å endre sin erklæring om 100 % uføretrygd for pasient?
http://bit.ly/HRY6sA
Fra mitt tillegg til hovedklage som gikk til Fylkesmannen 09.02.2013.
Bakgrunnen var at sosialtjenesten ignorerte mitt tydelige og skriftlige krav om LIVSOPPHOLD for juli måned etter at min lommebok ble stjålet siste dagen i juni med penger til dette som jeg akkurat hadde tatt ut. Omfattende redegjøring for svært dårlig helsetilstand ble tatt med herunder.
Sosialtjenesten forfalsket søknaden min til å påstå i sitt vedtak der de ga meg avslag – at jeg hadde søkt nødhjelp!
Selv ikke etter at de ble orientert om at min tilstand hadde forverret seg dramatisk med oppkast, brystsmerter og tap av bevissthet og ambulansen hadde vært her og jeg igjen presiserte det åpenbare – at jeg ikke lenger kunne leve på 70 kr. dagen, omgjorde de sitt avslag!
På det tidspunkt hadde jeg levd ufrivillig både på (og et år under) minste sosialhjelps norm i hele fire år etter at Nav tok fra meg min Yrkesrettede attføring på bakgrunn av OPTs falske forklaring.
Anette Jørve Ingjer – vedtaksansvarlig, innrømmet dog at de «ved en feil» hadde skrevet «nødhjelp» i stedet for «livsopphold» (pyttpytt) men ga en god dag i hvordan dette hadde rammet meg, og man hører på tapen at hun kun konsentrerer seg om at «ordlyden i vedtaket vil bli rettet opp slik at det saksbehandlingssett skulle bli riktig»!
Varslingen vil legges ut i sin helhet på min blogg i eget innlegg etter at Fylkesmannen (ut fra årevis med tidligere erfaringer) har ignorert min klage.
Den er på ca. 30 sider tilsammen og avslører en ondskap uten sidestykke som er satt i system, men her er altså et lite utdrag:
Vedlagt er (…) To sider fra sosialtjenesten der de bekrefter at jeg har etterlyst journalutskrift fra to møter jeg hadde ved kontoret i august 2008 fordi jeg husket at jeg på det tidspunkt skrev under på fullmakt for dem å innhente min legejournal (møtene er tapet og kan sendes Fylkesmann på evt. forespørsel) hvorav utskrift ble lagt ved, og jeg siterer relevant utdrag:
«Hun skriver under på samtykkeskjema i forhold til at vi kan kontakte (…) fastlege (…) at vi kan innhente opplysninger som så blir taushetsbelagte hos oss»!
agenda1
Herunder blir viktig for Fylkesmannen å kjenne til, at Helse- og sosialombudets Magne Berg – etter å ha samtalet med Enhetsleder ved sosialtjenesten – Marit Gunnes (i dag øverste leder) 03.08.2010, ringte meg opp og fortalte at hun hadde informert ham om at sosialtjenesten ikke satt med noen helseopplysninger på meg! (Tapet)!
MERK: Berg bekreftet også falsumet fra Gunnes i brev han sendte meg av 06.08.2010 og jeg siterer ham:
«Sosialkontoret har informert ombudet om at man savner dokumentasjon fra lege på Deres sykdommer».
Men Gunnes løy jo – som bevist – og jeg minner om straffeloven som jeg har fremhevet i hovedklage.
Brevet fra Berg ble uteglemt i min forsendelse av 06.02.2013, men er nå lagt ved i brev som går per post til Fylkesmannen i dag (…)
(Eldre utdrag der flere samtaler med Helse- og Sosialombudet og sosialtjenesten er skrevet ned fra lydopptak):
NAV Nordstrand Sosial: Informasjon om grovt maktmisbruk – fortsettelse av serien i 6 deler.
http://bit.ly/aD9pT9
Den indre klikken ved sosialkontoret:
http://bit.ly/bUrNEf
Fasiten – Hvordan sosialhjelpsmottakere langsomt blir tatt livet av, og annen nyttig informasjon
http://bit.ly/QDmTaJ

abarl

Jarle Petterson, redaktør for «INorden.org», diskuterte med flere av sine korrespondenter da jeg spurte om de ville fremheve min sak med Nav, og anførte det følgende 25.06.2008:
«Jeanines historie er intet mindre enn skremmende, om den stemmer — noe vi ikke ser noen grunn til å betvile. Problemet er naturligvis at vi heller ikke har grunnlag for det motsatte — og at det er vanskeligere å feste lit til sannhetsgehalten i beretningene fra en av partene i en konflikt. Derfor har heller ikke Jeanines beretninger fått den oppmerksomheten de fortjener — eller ei — på iNorden.
For hvis det hun skriver stemmer, ville det være lite annet enn et borgerjournalistisk scoop».
Om Jarle Petterson:
http://bit.ly/Zppn0M
Pettersons kommentar falt (jeg fikk den tilsendt på mail) etter at jeg hadde lagt ut i skrift det tapede innholdet på iNorden – den samme informasjonen som jeg la ut på Aftenposten debatt, men som gikk med i dragsuget når avisen slettet mange års opplysninger etter 22.juli 2011! Varslingen ble senere lagt inn på blogg i følgende poster:
ABETTIGH
Tapet møtereferat av 29.04.2008 med Nav Nordstrand Trygd (utdrag):
Tom Pettersen fra Nav Arbeid: Hvis DU ikke ønsker Å TA I MOT det ene eller det andre av disse TO TILBUDENE som gis deg, MULIGHETENE som gis deg, ENTEN TIL KVALIFISERING ELLER BEHANDLING, så må vi rett og slett avslutte! (…)
(Dette, etter at panelet hadde fremsatt «tilbudene» de kalte de to «valgene» de ga meg):
1. Gå tilbake til den du kaller «overgriper».
2. Si deg villig til å bli med på en utredningssituasjon av din psykiske helse.
Legen (for Nav Trygd) innskyter at han forstår at valgene høres BIZARRE ut for meg! ”Du sier jo at du vil gå inn i et tiltak, men der ligger også konfliktsituasjonen” (…)
Legen gjentar to ganger at han godt kan forstå at jeg ønsker meg en annen tilrettelegger ut fra min opplevelse av det hele!
Det eneste andre alternativet de har sier han, for å opprettholde yrkesliv, er en annen variant og den er ikke svelgelig for deg i det hele tatt.
”DET ER EN VEI OM Å SYKELIGGJØRE DEG”!
Jeg svarer at ja, og at det vil da være et utenkelig overgrep!
Legen svarer: “DETTE ER BEKLAGELIGVIS DE ENESTE TO TEORETISKE ALTERNATIVENE VI SITTER MED!”
Jeg prater med «BB» min saksbahendler i Nav – Eirin Bjerke, og etterpå med overnevnte lege Dr. Hans Petter Nordhagen:
«Jeg spør hva som vil skje hvis jeg takker nei til begge ”tilbudene” som er gitt.
B.B svarer meg at da vil NAV Arbeid avslutte attføringen min med ØYEBLIKKELIG VIRKNING!
Jeg: Så jeg blir TVUNGET TIL å gå tilbake til overgriper med andre ord?
Legen: Det høres sånn ut! – For det eneste alternativet vi har er det andre alternativet, og det er ikke aktuelt» (sitat slutt)
http://bit.ly/d0Ms37
ABETTIGH
Tapet møtereferat av 12.06.2008 hos OPT – ekstern samarbeidspartner av Nav, der grove represalier tok plass (utdrag):
(Direktøren i OPT (samarbeidspartner av Nav – en Arbeid med Bistand-bedrift) som hadde avvist min varsling om trakassering fra hans ansatte – «tilretteleggingskonsulent» Astrid Ingeborg Helle Kalland, og som Nav sendte meg tilbake til  etter at etatsledelsen hadde ignorert min mail med redegjøring av forholdene. Stenberg fikk med dette en gyllen anledning til å sjikanere meg ytterligere sammen med sin ansatte og ta henne i forsvar – alt under trusselen Nav hadde fremsatt overfor meg om at jeg ville miste min Yrkesrettede Attføring hvis jeg ikke etterkom deres krav om å gå tilbake til den jeg kalte «overgriper». Møtereferat er vist i posten linket til over. Alle overgrepene er tapet med svært god lydkvalitet):
ØØ (Trond Torolf Stenberg): Jeg vil jo spørre deg om disse ”kronikkene” som du snakker om – Er det disse bloggene hvor du henger ut meg, OPT og NB?
Jeg; Jeg har skrevet om dere der, hvorfor spør du om det? Har dere lest det?
Ø.Ø; Ja, vi har lest ALT om deg (Ytterligere sjikane)
Jeg; Jammen dette er jo noe DERE fremprovoserer for å få meg til å fremstå i et mest mulig dårlig lys nå!
Ø.Ø; Ja, jeg TRIGGER deg nå, jeg – MED VILJE! (…)
http://bit.ly/dls5B3
ABETTIGH
Tapet møtereferat av 02.07.2008 der innklaget aktør bruker mine funksjonshemminger mot meg (utdrag)
«Tilrettelegger» A.I.H.Kalland etter at hun for lengst hadde mottatt legeerklæringer om min dårlige helsetilstand med bl.a svært høyt blodtrykk, samt mottatt faxet attest fra annen lege som jeg måtte oppsøke akutt etter den store belastningen jeg erfarte i møtet av 12.06  – hvilken attesterte at trykket ble målt forhøyet deretter, og etter at jeg i dette møtet hadde konfrontert henne med hennes og direktørens omfattende gjengjeldelser og sjikane overfor meg der.
Her gjorde hun hardnakkede forsøk på å manipulere meg til å søke uføretrygd når hun trodde seg «ikke sett», enda hun i Rapporten som hun og direktøren skriver på meg samme dag etter at jeg har gått ut av døren og uten min viten, generøst anfører: «DET ANTAS AT JEANINE I UTGANGSPUNKTET HAR ET STERKT ØNSKE OM Å JOBBE»! (hvilket også var den eneste sannheten i Rapporten)
Kalland: «Det jeg sier er at i en arbeidssituasjon vil det ALLTID, UANSETT oppstå situasjoner. Man er uenig, man diskuterer, og det kan bli høylytt. Det må man TÅLE, mener jeg. Og hvis ”man” IKKE tåler det og “man” har HØYT BLODTRYKK – det er et eksempel, det kan være hva som helst, hvis ”man” IKKE TÅLER en diskusjon på en arbeidsplass, da må ”man” jo selv vurdere om “man” KLARER å stå i en jobb. Hvis ”man” ikke tolererer, ikke KLARER en ”diskusjon”, er man daKLARER ”MAN” DA Å JOBBE?
Det er et spørsmål.
Jeg kan ikke svare på det spørsmålet, men dette ber jeg deg om å tenke over!
Jeg: Det jeg ble møtt med i siste møte, det var rett og slett REPRESALIER over min klage, det var gjengjeldelse, det gjaldt grov sjikane på grunnlag av mine skriverier i Aftenposten – det var akkurat det det gikk på! (…)
Møtet avsluttes med at Kalland foreslår oppgaver for meg som jeg skal utføre mens hun er borte, villeder meg grovt, og utelater fullstendig den onde planen hun og direktøren allerede hadde lagt for meg uten min viten:
«Så da foreslår jeg bare at nå avslutter vi denne samtalen (…) og så tar vi alt når jeg kommer tilbake fra ferie!»
Jeg: Ja, greit.
Møtet avsluttes.
Jeg går intetanende derfra.
http://bit.ly/a0wCb1
Abully_woman_400
Vedrørende overnevnte informasjon om legeattesten som ble faxet, blir det viktig å lese hele den følgende post der omfattende varsling er gjengitt.
Jeg viser et utdrag fra en av mailene jeg mottok fra min saksbehandler fra Nav Arbeid som deltok i møtet av 29.04.2008, hvis innhold er hinsides alt man kan forestille seg at går an:
Bjerke, Eirin
Monday, June, 30 2008
Varsel om stans av attføringsytelser / Avslag på yrkesrettet attføring
I henhold til forvaltningslovens  § 16 varsles du om at NAV Oslo Sør Arbeid vurderer å stanse dine attføringsytelser fra og med 14.07.08.
Årsaken til at vi vurderer å stanse ytelsene:
Viser til basismøte ved Nordstrand trygd 29.04.08 hvor NAV arbeid forklarte at du ikke fylte aktivitetskravet, og dermed ikke vilkårene for fortsatt attføring, hvis du ikke var villig til å møte opp i tiltak som NAV arbeid vurderte som nødvendig og hensiktsmessig.
Det tilbudet som NAV arbeid gav deg var AB ved OPT.
Du gav beskjed om at du ikke kom til møtet ved OPT 19.06.08 og fakset NAV arbeid en legeattest.
I følge legeattesten kunne du ikke møte til samtale av medisinske årsaker.
Videre står det at et ”nytt møte vil medføre en liknende fysisk og psykisk påkjenning.”
Du ble på basismøte 29.04.08 informert om at AB ved OPT var det tiltaket som NAV arbeid kan tilby deg på attføring.
http://bit.ly/d0Ms37
Abully_woman_400
Hvis du ikke ønsker eller føler deg i stand til å delta i det tiltaket som NAV arbeid kan tilby deg, må NAV arbeid vurdere om fortsatt yrkesrettet attføring er hensiktsmessig.
Vennligst ta kontakt innen 14.07.08 med tilbakemelding om du ønsker å fortsette med AB med ved OPT.
Vær oppmerksom på at attføringspengene dine blir stanset fra og med 14.07.08 uten nærmere varsel hvis du ikke ønsker å gjenoppta AB (Arbeid med Bistand) ved OPT (…)
Med hilsen
Eirin Bjerke
NAV Nordstrand arbeid (…)
Fra posten:
Nav stanser attføring på bakgrunn av falsk forklaring, og legeerklæring som attesterer at deres maktmisbruk har medført forverring av helsetilstand. Flere mail i saken:
http://bit.ly/aPvIGw

Les herunder:

Strategi for oppfølging av brukere i NAV, og Kompetanse i NAV- kontoret – Overordnede prinsipper og føringer
http://bit.ly/pjTyqQ

ANITA BUSCH

Utdrag fra mail, sendt meg fra Anita Busch – forbundssekretær i NTL – Norsk Tjenestemannslag – der jeg var medlem.
Dette svarer hun meg bl.a etter at jeg har gjort rede for den trakassering jeg har opplevd hos OPT (Navs samarbeidspartner):
11.01.2008: «Du gjennopptar kontakten med OPT, da det å være på tiltak er et vilkår for å motta attføringsstønad. Du må forholde deg til den personen du har krevd å få byttet ut, og du vil motta attføringsstønad som før.»
17.01.2008: «Så langt jeg kan forstå vil saken bli behandlet som en klage på forvaltningen.
Det vil ikke bli fattet et enkeltvedtak i saken og det vil derfor ikke være mulig å klage på den vurdering direktoratet gjør.»
Fra innlegget:
LO, Arbeidstilsynet og NTL – Unnlatelser av hjelp mot overgrep fra Nav. Mail i saken.
http://bit.ly/9LkGgP
ABEBØLLE
Forbrytelser i den Offentlige Tjeneste – Forbrytelser uten straff (utdrag):
Her vises bl.a i sin helhet min respons til Astrid I.H.Kalland i OPT, som jeg sendte henne etter at jeg hadde fått vite fra Nav at jeg plutselig hadde mistet min yrkesrettede attføring på bakgrunn av hennes og sjefens falske rapport som jeg ikke ante noen verdens ting om at ble skrevet etter at jeg gikk fra siste møte med henne 2/7.
Hennes ordrette tilsvar over mail:
Jeg har mottatt mail fra deg ang klage på stans i attføring. Jeg ber deg vennligst henvende deg til NAV i sakens anledning.
Ytterligere henvendelser fra deg sendt på mail til OPT vil derfor ikke besvares.
Det medfører riktighet at jeg anbefaler at du skrives ut av tiltaket.
Kopi av rapporten vil du motta når jeg kommer tilbake etter ferien!
http://bit.ly/dZxQ3D
ABETTIGH
Falsk forklaring (ordrett gjengitt) og grovt misbruk av stillingsposisjon, bidrar til og stanse Yrkesrettet Attføring (utdrag):
Men hvordan kunne de innklagede aktørene få lov til å holde på med sin sjikane, når jeg i to (tapede) samtaler med Navdirektør Saglies personlige rådgiver Haakon Hertzberg 19.06.2008 blir lovet oppfølging og bistand slik at mine sykdommer ikke skal forverres og at jeg er “høyt prioritert”? (…)
Bjerke tilkjennega altså overfor meg i tapet telefonsamtale, at hun behandlet alle mine ytterligere klager på det omfattende maktmisbruket jeg erfarte fra Nav og OPT, direkte ut fra “bloggen” min som hun kalte artikkelserien jeg hadde startet  på Aftenposten Debatt: (…)
Jeg spør Bjerke om hun kjenner til hele saken om hva som foregikk av overgrep i OPT 12.06.08
Hun svarer meg at ja, det kjenner hun til.
Jeg svarer OK, så den har du fått kopi av fra hvor? – For jeg hadde personlig ikke oversendt henne denne redegjøringen!
Hun svarer da at hun hadde vært inne på ”bloggen” min etter at hun fikk legeattesten, og “vet ikke om det er noe jeg ønsker å sende inn – ”I TILLEGG TIL DET”! (…)
abrticle_office_bully_01
Ordrett fra «tilretteleggers» “Rapport”:
«Hun har ikke villet hospitere for å skaffe seg hensiktsmessig arbeidstrening mens hun har vært i tiltaket” !
Fra opptaket gjort av dette møtet, som beviser at der ble nedtegnet falsk forklaring:
NB (Astrid I.H.Kalland): ”Metoden vi bruker for å få arbeidssøkere ut i arbeid, den er lagt opp individuelt for den enkelte person. Men det er ting som vi MÅ igjennom, og det er å se på hva en god CV er, hva en god søknad er, fine stillinger, finne arbeidsplasser, finne områder man har lyst til å konsentrere seg om, og søke på stillinger i.
Og så blir det da å se om MAN kan finne en ARBEIDSTRENINGSPLASS HVIS det er aktuelt, eller MAN fortsetter å søke på jobber. Det vil ikke være aktuelt å reise rundt og søke på arbeid”.
Jeg; ”Det var det som ble sagt på møtet (29.04.2008), at “vi skulle være ute i felten” – (og viser til det tapede møtereferatet med Nav Nordstrand Trygd):
http://bit.ly/d0Ms37
NB sier at hun ikke kjenner til det møtet, men at vi primært skal møte der (på OPT).
Så sier hun at hvis jeg for eksempel hadde ønsket å jobbe i kantina til Statens vegvesen, da kunne vi ha dratt bort dit for å se på lokalitetene. ”DA driver vi oppsøkende virksomhet”!
Men for deg som ønsker en kontorjobb, ER DET IKKE AKTUELT Å DRA RUNDT, fordi et kontor er et kontor, og det er ikke så veldig mye mer å si om det”!
NB sier at det eneste å se på i det tilfellet, ville være OMRÅDET; Om det var enkelt å komme seg dit, med buss eller T-bane og lignende” (…)
Abully_woman_400
Ordrett fra den falske «Rapporten», og de bygger grundig på allerede fremsatt falsum:
«Jeanine har ikke ønsket at tilrettelegger skal bistå med å finne en egnet arbeidstreningsplass som kunne gitt henne hensiktsmessig arbeidserfaring, verken faglig og/eller sosialt sett!
Brukers kommentar til rapporten:
Bruker (Jeanine) har ikke lest rapporten, men kan uttale seg om rapporten direkte til Nav“
Underskrifter:
Trond Stenberg, Adm.dir
Astrid Kalland, Tilrettelegger/Avdelingssjef Attføring
http://bit.ly/btWVJt
Fremdeles ingen reaksjoner fra ledelsen i Nav når de ble gjort kjent med dette!
Massakrering av regelverket, bevisste overgrep. (Viktig tilleggsinformasjon som jeg la inn i bloggpost senere, med bred orientering om det lov- og regelverk som her ble brutt med i min sak)
http://bit.ly/qBXUGT
ABETTIGH
«Nav stanser attføring på bakgrunn av falsk forklaring, og legeerklæring som attesterer at deres maktmisbruk har medført forverring av helsetilstand.»
Her vises bl.a flere mail i saken som gikk mellom min saksbehandler i Nav – Eirin Bjerke, og meg etter at hun og resten av panelet i møtet av 29.04.2008 hadde tvunget meg tilbake til de innklagede aktører i OPT, hvilket jeg protesterte på det inderligste mot (utdrag):
Til Eirin Bjerke Oslo 14.05.2008
De har ikke presentert for meg det faktiske innholdet i de to ”tilbudene” som ble gitt meg på møtet 29.04.2008 (…)
Jeg er allikevel svært kjent med de to overgrepene som ble formidlet, er svært sjokkert over at disse virkelig kunne bli fremsatt for det første, og at de virkelig får lov til å stå slik de er etter at jeg klaget til direktør Saglie.
Jeg er således tvunget til å si ja til å gå tilbake til personen som jeg har innklaget for overgrep i form av trakassering og manipulering uten å bli hørt – Astrid I.H. Kalland i OPT, da jeg ikke kan miste mitt livsopphold og bolig. Dette ”valget” har jeg forklart panelet i møtet hva jeg mener om (…)
Jeg krever fremdeles å få vite navn, yrkestittel og opprinnelig arbeidsplass på personen som skal delta sammen med NB overfor meg fremover, før jeg skal dit igjen.
Jeg går med dette tilbake til OPT.
Med hilsen
Jeanine

ABETTIGH

Svaret jeg mottar fra Bjerke rett etterpå, har jeg tidligere referert til et sted som “Når det unormale gjøres “normalt”
Dette er hva hun svarer meg på min skriftlige redegjørelse for den absolutte terror jeg opplever fra Nav som jeg eksplisitt ga til kjenne i møtet med henne og resten av banden i møtet 29.04.2008
“Hei, takk for bekreftelse ang OPT. Du vil bli innkalt skriftlig til samtale ved OPT. I dette innkallingsbrevet vil det presiseres hvem som vil følge deg opp i samtaler sammen med NB”.
Vennlig hilsen Eirin Bjerke
NAV Nordstrand arbeid (…)
MEN BJERKE SELV, VAR NETTOPP EN AV DE TRE INNKLAGEDE AKTØRENE I NAV SOM SENERE SATTE SIN UNDERSKRIFT PÅ DEN FALSKE RAPPORTEN FRA OPT SOM BIDRO TIL Å TA FRA MEG ATTFØRINGEN!!
DA NAV ARBEID MOTTOK DENNE, BIFALTE LØGNENE OG SKREV UNDER PÅ AT MIN YRKESRETTEDE ATTFØRING SKULLE TAS FRA MEG MED ØYEBLIKKELIG VIRKNING, VAR NETTOPP UTTALELSEN OM AT JEG FØLTE MEG PRESSET TIL Å VÆRE I TILTAKET AV NAV, INNBEFATTET SOM EN AV OPTs “GRUNNER”!
OG NAV – DERIBLANT BJERKE, LA DA OGSÅ DENNE TIL GRUNN FOR OPPHØRET!
MEN HVORDAN KUNNE HUN/DE DET, NÅR DE SELV – LEST UT FRA OVERNEVNTE KOMMUNIKASJON VAR DE SOM TVANG MEG TIL OG GÅ TILBAKE TIL NB (ASTRID. I.H. KALLAND) I LYS NAVLEDELSENS IGNORERING AV MIN VARSLING OM MAKTMISBRUKET JEG ERFARTE DERFRA – SELV ETTER AT JEG BÅDE MUNTLIG I MØTET AV 29.04.2008 – OG SENERE SKRIFTLIG GA DEM TILBAKEMELDING PÅ HVILKEN UOVERKOMMELIG BELASTNING JEG OPPLEVDE DETTE SOM ALLEREDE DA?
DE VISSTE JO DERFOR UTEN TVIL AT “JEG FØLTE MEG TVUNGET TIL Å VÆRE I TILTAKET“, JEG HADDE JO FORKLART DEM DETTE – T.O.M MED ENDA STERKERE VIRKEMIDLER – FULLSTENDIG UTEN GEHØR! (…)
MEN BJERKE VALGTE KUN Å KJØRE PÅ MED TOTAL IGNORANSE AV MIN FORTVILELSE, I FORM AV SITT PERVERSE “VELKOMSTBREV“!
NÅR NB SENERE VELGER Å BENYTTE SEG AV AKKURAT SAMME “GRUNNER” JEG HADDE OPPGITT – SOM BLE IGNORERT DEN GANGEN – FOR SÅ Å BLI “ØNSKET VELKOMMEN” OG SENDT TILBAKE TIL OPT, SÅ SKAL ALTSÅ DISSE PLUTSELIG VRENGES RUNDT FOR Å GJELDE SOM EN AV KRITERIENE FOR OG TA FRA MEG ATTFØRINGEN ENDA JEG T.O.M HADDE GÅTT MED PÅ Å GJØRE DET NAV HADDE TVUNGET MEG TIL! (…) (Sitat slutt)
http://bit.ly/aPvIGw

ABELPRA

Pågående serie:
Sviktet av folkets politiske ombudsmenn Del 1: Karin Andersen.
Del 2 – FrP- politiker Laila Marie Reiertsen.
http://t.co/9ls1UCKk
Utdrag fra Del 2 som enda ikke er utgitt – her fra en av alle mail som Reiertsen mottok fra meg etter møtet jeg hadde med henne 14.08.2012:

ABRAGNHILDMEEK

Ragnhild Meek
spesialkonsulent
e: post@ombudet.no
t: 23 13 90 39
Ragnhild er utdannet jurist ved Universitetet i Oslo. Hun har tidligere vært ansatt hos Helsetilsynet i Oslo og Akershus. Hun har også jobbet i Juss-Buss med sosialrett, trygderett og arbeidsrett.
http://www.ombudet.no/om-oss.php?cat=1
(… ) Jeg ber altså Ragnhild Meek om bistand, det er ingenting igjen av meg, og sier at jeg håper de kan legge ved en klargjørende sammenfatning av den varsling jeg har sendt dem, med til Fylkesmannen.
Hun svarer meg følgende (direkte sitert fra lydopptak av telefonsamtale (vedlagt til Reiertsen)):
«Det har jeg konferert med Ombudet om. Saken din er så omfattende, og fordi vi ikke kan sette oss inn i alt du har sendt oss, så kan ikke vi ta på oss den oppgaven å representere deg ved å kortfattet poengtere hva som er kjernen i saken.
Vårt råd til deg, er at du som kjenner saken din, prøver å få et til to A4-ark og poengtere hva det er du hovedsaklig klager på, for alt du har sendt til oss, er en dokumentasjon – det lønner seg at du korter det ned til et par sider så sender du det som et vedlegg (…)
Jeg foreslår at du gjør dette her på egenhånd!»

Jeg: Så da skal jeg atter en gang gjøre jobben selv.

Meek: «Ja, det er sånn vi har vurdert at det er best å gjøre»! (sitat slutt)

ABFull-fart-for-FNs-tusenaarsmaal_large

«Helse-, sosial- og eldreombudet arbeider for at pasienter og brukere av helse- og sosialtjenesten skal få ivaretatt sine rettigheter, og for å bidra til økt kvalitet på tjenestene.
Helse-, sosial- og eldreombudet i Oslo er også Pasient- og brukerombud i Oslo.
Vi kan bistå i saker som gjelder (…) Nav (…) med mer.
Ingen sak for liten – ingen sak for stor.»
http://www.ombudet.oslo.kommune.no/

 

ABELSETILSYN

OMBUDET.NO:
HVA KAN HELSE- OG SOSIALOMBUDET GJØRE FOR DEG?
«Ombudet kan bistå med å formulere og videreformidle spørsmål eller klage til rett adressat. Ombudet kan gi råd og veiledning innenfor helse- og sosialrettslige spørsmål.»
http://www.ombudet.no/om-oss.php
Og da minner jeg til alt overmål om at hele min sak inntil 03.04.2010 med 19 vedlegg var sendt inn til Helse- og sosialombudet samme dato:
KLAGE – VARSLING-RAPPORT OM UTSTRAKT MAKTMISBRUK OG KAMERADERI I FORVALTNINGEN BYDEL NORDSTRAND
http://bit.ly/cyr0Go
Mer om Meek i posten:
Direktør Saglie, politianmeldelsen og fortsettelse av utdrag fra alle mail han mottok/og ignorerte, om maktmisbruket som pågikk:
(…) Helse- og Sosialombudets jurist Ragnhild Meek er fullstendig uinteressert, ignorerer mine henvendelser dit og lager finurlige irrganger for unnlatelsene:
Hun sendte meg brev jeg hadde gått og ventet i måneder på da hvert sekund jeg lever i en uholdbar situasjon for meg på dagen teller, og opplyste meg til slutt i telefonsamtale med største dødsforakt at hun hadde sendt brevet til feil adresse hele to ganger og mottatt dem i retur!
Hun hadde sendt det første til en adresse jeg bodde på for hele 7 år siden, fikk det i retur, og klarte deretter å sende brevet til min forrige adresse – hvilket selvfølgelig også avstedkom retur.
Jeg påpekte med rette at jeg fant hennes agering svært underlig, fordi jeg i hovedklage/varsling per mail som hun var ment å arbeide ut fra og forholde seg til, skrev den riktige adressen som jeg nå har bodd på i et og et halvt år.
Men Meek tok overhodet ikke selvkritikk.
Hun gjentok uinteressert – som hun hadde gjort gjennom hele samtalen, at hun hadde svært dårlig tid og “måtte gå”!»

http://bit.ly/bVsCBM

ABELSETILSYN

JURISTEN hadde altså på bordet foran seg en utførlig gjennomarbeidet sak som avslørte graverende lovbrudd som lå helt oppe i dagen, med heading (og innledning): 
Dette er en omfattende og graverende rapport – herunder hører flere klagepunkter –  som avslører kameraderi, trusler, grov vilkårlighet, løgner, trakassering manipulering og unnlatt hjelp og bistand etter loven i stor utstrekning, samkjørt begått av representanter ved Sosialkontor, Attføringsutvalg og Fagforening i Bydel Nordstrand mot både meg og annen person over tid, som i flere vedlegg i denne klagen kun vil bli omtalt som ”X”.
Sjikanen av X, varsler jeg om – ikke på hennes vegne men uavhengig og alene, på bakgrunn av at jeg har vært vitne til denne behandlingen som har blitt utført av flere av de samme aktører som har trakassert meg, og som jeg i tillegg personlig innklager  i min sak.
Jeg ber om at begge sakene behandles (…)
Jeg forventer at utreder er kjent med hvilke opplysninger i klagen som vil være relevante for Ombudet å reagere skarpt på.
Jeg ber videre om at Helse- og Sosialombudet må delegere myndighet for behandling av de klagepunkter som Ombudet selv ikke har myndighet til å gå inn i eller håndtere, til øvrige klageinstanser som har mottatt kopi av denne klagen – eller til andre relevante aktører jeg har glemt å oppføre her, for samarbeid som leder til best og hurtigst mulig behandling og effektuering av gode løsninger for meg og min sak da jeg selv ikke er kjent med gangen i dette.
Herunder hører også kravene om at fem personer i Forvaltningen må fratre sine stillinger”.
http://bit.ly/UWJSJI
http://bit.ly/cyr0Go
Meek hadde og i telefonsamtalene vi hadde, fått rede på en aldeles uholdbar og utmattende livs- og helsesituasjon fra en bruker av Nav sine tjenester som var svært syk, som lå ned for telling og var tappet for krefter.
Både i vedleggene hun mottok og via mine forklaringer per telefon, kom krystallklart frem at mine egne varslinger til sosialtjenesten og ledelsen der hadde blitt konsekvent ignorert, og aldri  ført frem over ÅR!
Allikevel – Slik behandler hun meg!
Den profesjonelle aktøren som – hvis hun hadde «følt for det» kunne ha tatt saken på strak arm og flettepelset sosialtjenesten så de virkelig kjente det, og hadde blitt tvunget til å endre adferd overfor meg!
Der var også varslet om annen person «X», hvilket underbygget sosialleder Vildgun Steinhaugens vane med å tyste borgere som sendte inn klager på henne!

abervi

Innbefattet i varslingen, kunne leses uttalelsen (tapet)  fra saksbehandler i annen Bydel om sosialkontoret:
Del 3: «Bydel Nordstrand er et jævla rottereir!
VI HAR SÅ MYE PROBLEMER DER! Det er helt grusomt!
Nav Nordstrand – Det er en ukultur!
Enkelte steder, så samler det seg en ukultur.
Det er sånne personer som har vært der lenge, som kjenner hverandre, og som tenker at “nei, vi gjør sånn og sånn“. Og de ser på brukere som om de ikke er mennesker lenger!»
http://bit.ly/cvsadn
Utdrag fra Del 2 som Ombudet også fikk tilsendt: 
Del to og tre, dreier seg om annen person (X) som tilkjennega overfor sin Fagforening i Bydel Nordstrand at hun kom til å sende inn en klage på lederen ved Nordstrand sosialsenter, Vildgun Steinhaugen.
Hun ble deretter i et møte hun ble innkalt til med Attføringsutvalget i Bydelen, møtt med sanksjoner av et format som ville knuse henne psykisk fysisk og økonomisk, og bunnlinjen var at hvis hun ikke droppet klagen på sosiallederen så ville de aldri mer skaffe henne arbeidstreningsplass!
Snedig nok hadde de ikke innkalt sosialsjefen til møtet, men baserte seg i stedet bevisst på å sjikanere, manipulere og synse rundt hva som egentlig hadde tatt plass hva angikk klagen som sto på trappene – konsentrert mot Xs versjon av saken alene.
Overnevnte utelatelse av den andre part i møtet, samt at møteagendaen skulle dreie seg om verbale overfall og grovt misbruk av myndighet i stedet for “Veien videre mot arbeid” som det ble opplyst i møteinnkallelsen X hadde mottatt, er bevis nok for det oppsiktsvekkende kameraderiet som pågår i Bydelen – alle navngitte aktører i mellom.
Wenche Dahl fra Fagforeningen som var med for å “bistå” X i møtet var ikke til hjelp, men bifalt panelets “resonnement” om at person X ikke ville kunne få tilbakemelding på hvordan klagen ville bli behandlet! (…)
http://bit.ly/d23aa8
Hvis Ombudet hadde tatt varslingen på alvor, måtte de innklagede aktører ved Nordstrand Sosialsenter ha måttet stå til rette for sine multiple Forbrytelser i den Offentlige tjeneste – en snøball som kunne ha begynt å rulle, om ikke juristen hadde sviktet sine embetsplikter grovt, med absolutt velsignelse fra fungerende sosialombud Kjersti Halvorsen som jeg i forkant også hadde samtalet med og bedt lese varlingen.
Svaret fra Halvorsen? – Hun hadde «ikke tid»!
Konklusjonen må derfor være at Ombudet ikke tør legge seg ut med forbrytere som utfolder seg entusiastisk i fagforeningsbeskyttede reir med dertil innehavelse av Diplomatstatus!
Velkommen til ombudet.no.
“Helse-, sosial- og eldreombudet arbeider for at brukere av helse- og sosialtjenester i Oslo skal få de tilbudene og ytelsene de har krav på, samt påse at tjenesteyterne ikke forsømmer sine plikter overfor brukerne.”
http://www.ombudet.no/
Østlandssendingen 17.01.2013: Nektes hjelpen sykehuset anbefaler
«Helse- og sosialombudet i Oslo hjelper mange som vil klage på vedtak innen helse- og sosialrettslige spørsmål.
Ombudet har merket at mange vedtak gjøres om når de kommer inn i bildet.»
http://bit.ly/Xm15Bv
CustomerSupport
I dag, 21.02.2013 har jeg fylt ut skjema med varslingen som fremkommer i denne posten med linker, og sendt hit:
OSLO KOMMUNE
Varsling om korrupsjon, misligheter og svindel
«Oslo kommune har opprettet en varslingsordning for å styrke intern kontroll og korrupsjonsbekjempelse i kommunens virksomheter. Ordningen er opprettet for å gjøre det enkelt og trygt for ansatte og andre å varsle. Hvis du kjenner til at ansatte i Oslo kommune ikke følger lover, regler eller kommunens etiske retningslinjer, ber vi om at rett instans varsles.»
http://www.oslo.kommune.no/varsling
Kategoriene jeg krysset av for:
Type varsel
Myndighetsmisbruk
Trakassering eller diskriminering
Brudd på taushetsplikt
Fare for liv og helse
yhteispeli
Les også debatten jeg startet 27.06.2011:

Diplomaters immunitet

«Hvor ofte lar avisene den politiske og institusjonelle eliten komme til orde sammenlignet med brukere eller andre representanter for menigmann?»
http://bit.ly/xn4H46
To av svarene: Erfaring og sannhet
Kommentar #27
«Referatene og analysene av situasjoner og av holdninger innen etaten, gir reell kunnskap som kunne resultere i et foredrag for etaten på generell basis.
Her har Jeanine Horntvedt gått grundig til verks, og tross all motstand, skrevet ned saksgangen og uttalelsene som er vitnesbyrd for den offentlige etatens tilstand på innsiden.
Det er behov for et omfattende arbeid med å innføre et sosialt ansvar i regelverk og i personalet, og revurdere holdningen og kommunikasjonen i etatens relasjon til personen.
Jeg har lest det store arbeidet hun har gjort på manges vegne.
Det er den reelle erfaringens kunnskap som er ettertrykkelig kjennetegnet ved sannhet.»

ABESTISD

Navs overskridelser
Kommentar #43
Jeanine Horntvedt – gå til den siterte teksten:
NAV kunne – sa Busch, med retten på sin side som Statsforvaltning, innkalle min lege for å forsøke å sette spørsmål ved min mentale tilstand! (Noe de også forsøkte seg på).
Det er for at de håper på å kunne få konstatert at du er noe i retning psykisk ustabil”!
Svaret:
«Jeg har lest samtalen mellom Nav og Jeanine Horntvedt som har forgått via e-post, og oppdager at hun har blitt ignorert på alle kanter i NAV.
Etaten arrangerer møter der flere ansatte hevder seg mot henne alene uten å se saken fra hennes side.
De unnlater å gå inn i klagesaken for eksempel.
Nav, som i utgangspunktet er den sterke part, opptrer i forsvarsposisjon, og sår tvil om Jeanines mentale tilstand i et forsøk på å bryte henne ned.
De uttaler at hun er «konfliktskapende» fordi hun har sendt inn klage, en hersketeknikk som ofte brukes mot kvinner.
(Tidligere i historien ble kvinner som snakket, brent på bål.)
Nav forholder seg taust og ignorant, uten å gå personen i møte gjennom tilknytning.
Jeg setter et stort spørsmålstegn ved hele Nav-systemets utforming.» (sitat slutt)
Vedrørende debattantens overnevnte svar til meg (utdrag):
«De uttaler at hun er “konfliktskapende” fordi hun har sendt inn klage, en hersketeknikk som ofte brukes mot kvinner.»
Møtereferatet som «motparten» skrev – der de har konstruert meg som «konfliktskapende» hele 10 ganger, er gjengitt litt langt nede i denne posten:
Direktør Saglie, LO, NTL Enkelte utdrag fra noen av mailene jeg har sendt disse m.fl. med oppfordringer til stans av maktmisbruket fra Nav. Del.1.
http://bit.ly/cxAIYM
ABOVOMSOSIALEtjenester
Tone J. Brekke
Ordførerkandidat for Nannestad FrP
Mine hjertesaker :
(…) De siste 4 årene har vi som lokalpolitikere og ombudsmenn blitt kontaktet av mange brukere som har kommentarer på hvordan tjenestene blir levert (…)
Våre erfaringer som ombudsmenn for innbyggerne har vist oss klart og tydelig at brukerne av tjenester er redde for å klage – man er redd for at situasjonen for deres sak skal bli enda verre.
At saksbehandlerne skal ”hevne” seg.
Dette har vi sett både i byggesaker, sosialsaker, skolesaker og saker som har dreid seg om omsorg av pårørende (…)
 http://bit.ly/X4BEko
Ondskapen i byråkratiske organisasjoner:
http://bit.ly/edArzz
abrticle_office_bully_01
Nav – Utdrag fra «Rapporten» som saksbehandler og distriktsarbeidssjef skrev om meg, der de forøvrig benyttet seg av termen «konflikter» for å beskrive min personlighet hele 10 ganger:
«Søker spør om det menes at hun skal gå tilbake til overgriperen, Fagansvarlig sier at det er det tilbudet vi har»:
Direktør Saglie, LO, NTL Enkelte utdrag fra noen av mailene jeg har sendt disse m.fl. med oppfordringer til stans av maktmisbruket fra Nav. Del.1.
http://bit.ly/cxAIYM
«Tilrettelegger» Astrid I.H.Kalland: ”Det er ikke Navs eller min oppgave å sørge for disse kursene “slik at du skal kunne skli rett inn i en kremjobb!
Nav- Hittil upubliserte møtereferater tilknyttet klagesaken:
http://bit.ly/cMeFZP
Navdirektørene Utvik og Saglie mottok fortløpende over år varslingen som her er beskrevet samt fra flere bloggposter, der mye av bevismaterialet er nedtegnet rett fra lydopptakene.
Varslingen ble omtrent alltid sendt dem over mail, og vil således være etterprøvbart at er mottatt.
ABESaglie
Allikevel – Ingen reaksjon, annet enn fra Saglie som 15 mai 2008 sendte meg følgende tilsvar i e-post på min fortvilte skriftlige bønn om hans hjelp etter møtet jeg hadde med etatens eksekusjonspelotong 29.04.2008 – Møtet med Nav Nordstrand Trygd:
Jeanine
«Jeg viser til din e-post av 1. mai 2008 med vedlegg. I vårt brev til Departementet av 21.02.2008 konkluderer direktoratet med at “NAV Oslo har gitt Jeanine den bistand som er mulig innefor etatens mandat og muligheter”.
Jeg anbefaler derfor at du stiller deg velvillig til de tilbudene som du i etterkant har mottatt fra NAV Oslo».
Mvh
Tor Saglie
Utdrag fra denne posten er lagt inn på Vårt land:
http://t.co/tvDYRxPc
Nye Meninger:
http://bit.ly/VsWBZe
ABEACH
ETIKK – LOV OG REGELVERK:
Opptak i møtet med Nav
http://bit.ly/oZdafr
Fasiten – Hvordan sosialhjelpsmottakere langsomt blir tatt livet av, og annen nyttig informasjon
http://bit.ly/QDmTaJ
Massakrering av regelverket, bevisste overgrep.
http://bit.ly/qBXUGT
Sosialtjenestens systematiske avvik og Fylkesmannens fravær av konkret inngripen
http://bit.ly/sa6v67
Hvem skal kontrollere kontrolløren?
http://bit.ly/Nm3M2q
Strategi for oppfølging av brukere i NAV, og Kompetanse i NAV- kontoret – Overordnede prinsipper og føringer
http://bit.ly/pjTyqQ
Lov- og regelverk
http://bit.ly/xkWBVd
Er etikken fraværende i offentlig forvaltning? Hvem kan bistå når tjenesteutøveren misbruker sin myndighet?
http://bit.ly/clMyRg
Sosialtjenesten – Om å holde orden i eget hus. Hvordan blir brukeren møtt?
http://bit.ly/9mRaTO
Individuell plan – Ansvar – Utarbeidelsen av planen skal skje gjennom et samarbeid mellom ulike tjenesteytere og etater:
http://bit.ly/9RSuFs
Forvaltningens sannhetsregime
http://bit.ly/wYCOzE
LO, Arbeidstilsynet og NTL – Unnlatelser av hjelp mot overgrep fra Nav. Mail i saken.
http://bit.ly/9LkGgP
ABFull-fart-for-FNs-tusenaarsmaal_large
07.02.2013 – Amnesty International: Ingen klagemekanisme i FN for nordmenn
Nå vil det bli opprettet en egen klagemekanisme i FN for mennesker som har fått sine økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter krenket.
Norge har imidlertid ikke undertegnet avtalen.
Konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSKR) skal beskytte retten til adekvat bolig, mat, vann, sanitærforhold, helse, arbeid, sosial sikkerhet og utdanning.
Klagemekanismen skal bidra til at de mennesker som får sine rettigheter krenket kan søke oppreisning og rettferdighet gjennom FN-systemet (…)
Avtalen vil imidlertid bare gjelde i de land som har ratifisert den, men flere land har undertegnet og har uttrykt videre vilje til å ratifisere konvensjonen (…)
Jo flere land som ratifiserer den nevnte avtalen, dess sterkere står dette prinsippet, og flere mennesker får adgang til klagemekanismen, sier Salil Shetty, internasjonal generalsekretær i Amnesty International.
Norge bør tilslutte seg for å være troverdige i menneskerettighetsspørsmål.
Det er nå på høy tid at Norge tilslutter seg avtalen slik at norske myndigheter er troverdige når de kritiserer andre land for ikke å ta sitt menneskerettighetsansvar på alvor, og for å sikre at norske borgere får mulighet til å fremme sin sak for FNs klagemekanisme dersom deres rettigheter krenkes og de heller ikke får oppreisning og kompensasjon i det norske domstolsystemet, avslutter Ekeløve-Slydal (…)
Regjeringen har ennå ikke tatt stilling til om Norge skal bli part i protokollen (…)
Ett av kravene i kampanjen er å få regjeringer til å sørge for at ofre for menneskerettighetsbrudd har reelle og effektive klagemuligheter. Amnesty International oppfordrer alle regjeringer om å sørge for at at økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter sikres gjennom nasjonale lovgivninger, fjerner alle hindre for å oppnå rettferdighet og retter seg etter de vedtak som fattes av nasjonale og internasjonale domstoler og menneskerettighetsmekanismer».
http://bit.ly/YG05oE
ABEFENN
Om dagens angivelige «klagemuligheter» – Vår egen sosialbyråd Anniken Hauglie (H) anbefaler Navrammede borgere om å klage til selve overgriperen, og truer med nedleggelse av Fri Rettshjelp!
Professor Knut Fossestøl avslører hvordan lovgivningens skjønnsmessige paragrafer erstattes av forvaltningens hjemmelagde regler.:
Fraværende rettssikkerhet for mange av landets borgere (Forvaltningenes hjemmelagde regler)
http://bit.ly/vZ5qgK
Listen over alle bloggposter:
http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

februar 2013
M T O T F L S
« jan   mar »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 059 andre følgere

%d bloggere like this: