Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

En av år 2012 viktigste kronikker


En av år 2012 viktigste kronikker: NAV: Et mangehodet monster
http://bit.ly/10qVDjl

 

AFTENPOSt

Her er mine svar til kronikken, slettet øyeblikkelig – (flere ganger forsøkte jeg) – med stor entusiasme av debattredaksjonen i Aftenposten som ALLTID – omtrent uten unntak sletter hva jeg har på hjertet:

«En kronikk med innhold som absolutt behøver å fremheves!


Jeg viser et utdrag:

«Så kom Lojaliteten. Ikke mot brukerne og menneskene som har behov for hjelp. Men mot målene. Mot tallene og kurvene. Mot dem som har definert målene og mot dem som krever målene gjennomført. Lojaliteten oppover i systemet. Mål- og resultatstyring kalles det. Grenser må settes. Slik blir brukerne i bunn og grunn er en trussel mot Målene».
Men overnevnte er ikke ny informasjon, hvilket bekreftes her:

 

CEO getting bonus while causing layoffs
Aetat og korrupsjon. En ansatt avslører (utdrag):
«Det ligger i kortene at sosiale kasus og arbeidssøkere med nedsatt førlighet ikke var så interessante når det først og fremst skulle tilbys betalingstjenester til arbeidsgivere.
Internt i Aetat ble dette truet fram gjennom hjernevasking og total offentlig munnkurv. Ledere som stilte spørsmål ved disse prioriteringene fikk beskjed om å finne seg noe annet å gjøre.
Slik mistet Aetat sine beste ledere, de med ryggrad og bevisste etiske holdninger.
Fagforeningen ble brakt til taushet gjennom utstrakt grad av “knusing” av opposisjon og indirekte korrupsjon ved å hjelpe de “snille” tillitsvalgte til stadig høyere lønn og privilegier, blant annet gjennom lokale lønnsforhandlinger og “frikjøp” av de tillitsvalgtes tid (…)
(…) Det ble tvert imot forlangt at alle kontorer skulle formidle x antall personer til arbeid hver 14.dag.
Det ble avholdt høytidelige konferanser hver 14.dag der det magiske antall ble presentert, og der det kontoret i fylket med flest “formidlinger” fikk tilsendt marsipankake med hilsen fra fylkesarbeidssjefen.
På denne tiden ble andre virksomhetsmål nesten ikke fulgt opp verken kvantitativt eller kvalitativt (…)
På et tidspunkt var aetat sine formelle statistikker oppe i ca 2 millioner formidlinger i året.
Det betyr jo at vi måtte ha formidlet hele arbeidsstyrken til nytt arbeid i løpet av ett år, dersom tallet skulle ha noen reell samfunnsmessig og politisk betydning, og ikke bare være det det var, nettopp ett tall, verken mer eller mindre, ett fullstendig meningsløst tall.
Men dette tallet var magisk, det var en dødssynd ikke å nå “tallet”.
De som ikke nådde “tallet” kunne forsvinne og finne seg et nytt arbeid”.
http://bit.ly/rZ3Whq

ABEGEFOR

Og – Det følgende fra Tidskrift for Den norske legeforening, er for lengst slettet fra alle søkemonitorer:
Strategi for bruk av trygdemedisinsk kompetanse i NAV 06.12.07

(Utdrag): 5) Ansettelsesforhold.

“De rådgivende legene skal som hovedmodell være ansatt i NAV.

For å kunne fremstå troverdig og gjøre en god jobb i den nye, dialogskapende pådriverrollen, kreves en klar forståelse for og lojalitet til NAVs intensjoner og mål.

En slik forståelse og lojalitet kan vanskelig oppnås gjennom outsourcing av tjenesten.”
http://www.medisinstudent.no/id/136500.0
Lagret her: Sykefraværet. Regjeringen dikterer forskere:
http://bit.ly/u5ZzJc
Les også: Maktens hellige haller – Våre kriminelle fastleger
http://bit.ly/jsxcKv
Aftenpostens portvoktere har altså slettet mine meldinger nær opp mot konsekvent gjennom flere år nå, og med vikarierende motiver. Dette vises også tydelig i forsøkene jeg gjorde på å formidle synspunkter til Marita Synnestvedts kronikk av stor relevans, hvis innhold selvsagt ikke har avstedkommet en eneste endring!:

 

ABita

“Føler meg trakassert”
http://bit.ly/MXCtLo

 

Jeg har kringkastet Aftenpostens målbevisste destruering av materiale også tidligere: Vår nye ytringsfrihet
http://bit.ly/z4BYPe
Så får man jo også overskrifter som denne når media ikke gjør jobben sin og unnlater å følge opp i den grad som fordres, når de har alle muligheter til å fungere som pressmiddel overfor kalkulerende småkonger og maktposører:
27.12.2012: Dobling av vold mot Nav-ansatte
Vi ser en negativ utvikling, sier fylkesdirektør Oddvar Paulsen.
En oversikt som Romerikes Blad presenterer i dag viser at antall rapporterte volds- og trusselhendelser mot Nav- ansatte har økt med 131 prosent i løpet av de siste tre årene.
http://bit.ly/Tr8pJi
Nav og lovbrytere – Konsekvenser for hvem?
http://bit.ly/101QCi2
Dumskapens Nav vant over nobelpristakere og samfunnslønn
http://bit.ly/i2OkU8

AFTENPOSt

Viktig informasjon i blogger, blir fortsatt kneblet (Aftenposten):
“Grelle eksempler på hvordan systemene forsvarer seg selv, finnes bl.a. på Jeanines Horntvedts meget velformulerte blogg”
“Aftenposten var ikke fornøyd med at forfatteren blandet meg inn her, men nødet plass til henvisningen til min blogg som Dagfinn Nordbø skriftlig hadde lovet meg å ta med i hans kronikk “Det siste store tabu” fire dager etter at den ble utgitt – uten henvisningen – og etter purringer fra meg…
“Meget velformulerte” foran blogg ble lagt til utover avtalt text som “plaster på såret” for at bloggen min ikke ble henvist til under den første leserstormen da kronikken enda sto høyt oppe på forsiden, og jeg svarte Liv Skotheim:
“Takk! Jeg ble nesten litt sjarmert!!”
http://bit.ly/mKgzM

 

 

Jarle Petterson, redaktør for “INorden.org”, diskuterte med flere av sine korrespondenter da jeg spurte om de ville fremheve min sak med Nav, og anførte det følgende i mail som jeg mottok kopi av 25.06.2008:
“Jeanines historie er intet mindre enn skremmende, om den stemmer — noe vi ikke ser noen grunn til å betvile. Problemet er naturligvis at vi heller ikke har grunnlag for det motsatte — og at det er vanskeligere å feste lit til sannhetsgehalten i beretningene fra en av partene i en konflikt. Derfor har heller ikke Jeanines beretninger fått den oppmerksomheten de fortjener — eller ei — på iNorden.
For hvis det hun skriver stemmer, ville det være lite annet enn et borgerjournalistisk scoop”.
Om Jarle Petterson:
https://plus.google.com/104957173636723927365/about

 

 

 

Pettersons kommentar falt (jeg har fått den tilsendt på mail) etter at jeg hadde lagt ut i skrift det tapede innholdet på iNorden – den samme informasjonen som jeg la ut på Aftenposten debatt, men som gikk med i dragsuget når avisen slettet mange års opplysninger etter 22.juli 2011! Varslingen ble senere lagt inn på blogg i følgende poster:
Tapet møtereferat av 29.04.2008 med Nav Nordstrand Trygd
http://bit.ly/d0Ms37
Tapet møtereferat av 12.06.2008 hos OPT – ekstern samarbeidspartner av Nav, der grove represalier tok plass
http://bit.ly/dls5B3
Tapet møtereferat av 02.07.2008 der innklaget aktør bruker mine funksjonshemminger mot meg
http://bit.ly/a0wCb1
Forbrytelser i den Offentlige Tjeneste
http://bit.ly/dZxQ3D

 

ABERVARSOM

STATSMINISTERENS KONTOR
St.meld. nr. 17 (2004-2005)
Makt og demokrati
«Den etiske selvjustisordningen for mediene forvaltes i dag av Pressens Faglige Utvalg (PFU) og Norsk Presseforbund. Grunnlagsdokumentet for PFUs virksomhet er «Vær Varsom-plakaten» som ble vedtatt av Norsk Presseforbund i 1936. Regjeringen ser det som positivt at den reviderte «Vær Varsom-plakaten» som trådte i kraft 1. januar 2002 slår fast at «Det er pressens plikt å sette et kritisk søkelys på hvordan mediene selv fyller sin samfunnsrolle.»»
http://bit.ly/Udxh5p

IMG_7211

Pressen vil ha tiet meg i hjel i godt og vel 60 måneder, 17. mars.2013!
Trakasseringen fra de mange hevngjerringe elementer som har sitt virke i det offentlige er i mange tilfeller konstant, og det er ingen vei ut. Internjustisen tar seg målrettet av de som velger å fremme klager, og ingen rettssikkerhet eller reelle klagemuligheter eksisterer for de som blir rammet av denne:
Fraværende rettssikkerhet for mange av landets borgere (Forvaltningenes hjemmelagde regler)
http://bit.ly/vZ5qgK
Beskyttelsen av åpenbart uegnede ansatte som ustraffet daglig, åpenlyst og veldokumentert bryter med lov- og regelverk kan ikke lenger passere, og jeg siterer fra deres “Vær Varsom – Plakat”:
1.5. Det er pressens oppgave å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner, private foretak eller andre.
http://presse.no/Etisk-regelverk/Vaer-Varsom-plakaten

 

ABTOAST

Utdrag fra Arnulf Øverland – Det frie ord 1935.
«idag er pressen et kampvåben for politiske og økonomiske interesser, og horgerpressen er selvsagt et våben for borgerskapets interesser.
Og om en avis kjemper for fedrelandets ære eller for guds rike, så vet vi hvad det betyr: Fedrelandets ære, det vil si høiere toll på korn og flesk, og guds rike, det vil si besparelser på forsorgsvesenets budgett (…)
Som redaktør Domås sier, hver gang presseforbunndet holder dundrende banketter for pressefriheten og sannnheten, og det er ikke sjelden:
“Grunnlaget for folkefriheten og folkestyret er, at hele folket får vite den fulle sannhet.”
“Pressen har ingen annen makt enn den, som ligger i sannhetens levende ord. Den kan bare komme frem på overbevisningens vei, gjennem å si det den mener er sant”, “og den står alltid åpen for anderledes tenkende.”
En skål for frekkheten kunde her være på sin plass – men i brendevin, til å svelge ned det fete hykleriet (…)
http://bit.ly/eg2pCa

 

ABACDEm

Pacem in Terris
Annen del: Forholdet mellom borgerne og statens myndigheter
(…) Myndighetenes autoritet består nettopp i deres fullmakt til å befale i samsvar med fornuften (…)
Den menneskelige lovgivning får bare karakter av lov i den grad den er i samsvar med fornuften; hvorav følger at den har sin autoritet fra den evige lov. Men i den monn den avviker fra fornuften kalles den ond, mister sin karakter av lov og blir snarere en form for vold (…)
http://bit.ly/ppAqNj

ABANNE

Fra Aetat til Nav – Løftebrudd og fravær av normal anstendighet
http://bit.ly/HqIKcx
Nav og Arbeidsministerens konsekvente ignorering av mangeårig åpenlys sosialkriminalitet
http://bit.ly/La5XGL
Fattigdom – Professor refser regjeringen for ikke å ta tak.
http://bit.ly/RiuI21
Sosialtjenestens systematiske avvik og Fylkesmannens fravær av konkret inngripen
http://bit.ly/sa6v67
STEINAR WESTIN, fastlege og professor i sosialmedisin NTNU:
21.02.2009: Er Nav-reformen et feilgrep?
http://bit.ly/dY777a
08.06.2013: Nav Sosial – Lydopptak til politiker avslører grov manipulering av faktiske forhold mot bedre vitende, og vil senere bli lagt ut på Youtube
(Utdrag): Se et av lydopptakene med vedtaksansvarlige Anette Jørve Ingjer som siteres litt nede i denne klagen, der hun vitterlig manipulerer meg til å la være å sende inn klager fordi “jeg ikke vil komme noen vei med det!” (…)
http://t.co/KHJqn192FB
Listen over alle bloggposter:
http://bit.ly/hwKs7V

 

S_1800_C

Ord til ettertanke
Vi begynner livet med at verden presenterer seg selv for oss som det den er.
Noen – våre foreldre, lærere, analytikere – hypnotiserer oss å «se» verden og fortolke den på “riktig” måte.
Disse andre merker verden, fester navn og gir stemmer til vesener og hendelser i den, slik at deretter, kan vi ikke lese verden på noe annet språk eller høre den si andre ting til oss.
Oppgaven er å bryte hypnosen, slik at vi blir seende og hørende, og dermed lar verden tale til oss i nye stemmer og skrive alle dens mulige betydninger i den nye boken om vår eksistens.
Vær forsiktig i valg av hypnotisører.
~ Sidney Jourard ~
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Informasjon

Dette innlegget ble postet den desember 28, 2012 av i Politikk med stikkord , , , , , , , , , .
Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

desember 2012
M T O T F L S
« sep   jan »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 056 andre følgere

%d bloggere like this: