Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Hvem skal kontrollere kontrolløren?


AFYLKES

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Grenser  for forvaltningsskjønnet

Den ulovfestede læren  om myndighetsmisbruk utviklet gjennom langvarig rettspraksis:

 • Forbudet mot å legge vekt på utenforliggende hensyn

 • Forbudet mot usaklig forskjellsbehandling

 • Forbudet mot sterkt urimelige vedtak

 • Forbudet mot vilkårlige avgjørelser

http://bit.ly/9BvgAv

JUS201

Dag 2

18.09.09

Dette er html-versjonen av filen
https://athene.umb.no/emner/pub/JUS201/jus201_dag2.pps.
Steinar Taubøll – JUS201 UMB

ABETTIGH

Kompetansebegrepet

 • Forvaltningens avgjørelser er gyldige når:
  • Innholdet i vedtaket er riktig etter gjeldende rett
   • Materiell kompetanse
  • Saken er behandlet på riktig måte før vedtaket
   • Prosessuell kompetanse
  • Det er riktig organ og person som har fattet vedtaket
   • Personell kompetanse
 • Dette er hovedinndelingen i forvaltningsretten

Steinar Taubøll – UMB

Kompetansefeil kan føre til at en avgjørelse blir ugyldig

  • Materielle feil
   • Feil rettsanvendelse
   • Feil fakta
   • Feil i utnyttelse av skjønnsfrihet
   • Utenforliggende hensyn
   • Usaklig forskjellsbehandling
   • Grov urimelighet
   • Vilkårlighet
   • Uforholdsmessighet
  • Personelle feil
   • Feil organ
   • Ulovlig delegering
   • Feil person

  • Prosessuelle feil
   • Brudd på forvaltningslovens regler
   • Brudd på saksbehandlingsregler i aktuell særlov
   • Brudd på ulovfestede krav til forsvarlig saksbehandling

    

  • ABETTIGH
Materiell kompetanse

Steinar Taubøll – UMB

 • Myndighet til å treffe beslutninger med et bestemt innhold

  • Må bygge på riktig jus
  • Må bygge på korrekte fakta
  • Må tas etter lovlig skjønnsutøvelse
 • Fokus på innholdet i et vedtak

   • Materielle feil fører som regel til at vedtaket blir ugyldig
Hvilke krav stilles til kommunene i forbindelse med behandling av klager etter sosialtjenesteloven?
– En veileder til kommunen i forbindelse med klagebehandlingen.
6. Fylkesmannens behandling av klagesaker
Ved behandling av klagesaker etter Lov om sosiale tjenester, kan Fylkesmannen prøve alle sider av vedtaket, jf. § 8-7. Av Rundskriv I-1/93 til lov om sosiale tjenester følger det: Fylkesmannens overprøving og endring av vedtak om tildeling av sosiale tjenester kan skje på forskjellig grunnlag. Det kan være feil begått i saksbehandlingen, eller sosialtjenesten har lagt til grunn en uriktig oppfatning av de faktiske forhold. Videre kan overprøvingen gjelde sosialtjenestens lovforståelse og til sist det forvaltningsmessige (frie) skjønn som er utøvet.
Her følger en kortfattet oversikt over hvilke faktorer knyttet til saksbehandlingen, lovanvendelsen og skjønnsutøvelsen som Fylkesmannen mener bør være ivaretatt. Framstillingen er retningsgivende for hvilke hensyn sosialtjenesten bør vektlegge i sin saksbehandling og klagebehandling. (Listen er ikke uttømmende)

ABFull-fart-for-FNs-tusenaarsmaal_large

Vurderingspunkter for saksbehandlingen, lovandvendelsen og skjønnsutøvelsen.
a) Saken må være tilstrekkelig opplyst, jf. forvaltningslovens § 17 og sosialtjenestelovens 8-4. Foreligger alle vedlegg? Fremkommer de nødvendige opplysninger av sakspapirene? Hvilke opplysninger som skal legges ved og som er relevante må vurderes konkret i den enkelte sak. Normalt bør en saksfremstilling til fylkesmannen inneholde:
–         Beskrivelse av aktuell situasjon
–         Beskrivelse av bakgrunn for saken – kort historikk
–         Opplysninger om familieforhold, evt nettverk.
–         Opplysninger om boforhold
–         Opplysninger om arbeidssituasjon
–         Opplysninger om helseforhold
–         Oversikt over økonomiske forhold og sosialtjenestens beregninger.
–         Sosialtjenestens vurdering av sakens opplysninger
Se for øvrig punkt 5 for en oversikt over hvilke dokumenter som bør vedlegges saken.
b) De faktiske opplysningene må vurderes, jf. Rundskriv I-1/93 til lov om sosiale tjenester  s 181. 
Har sosialtjenesten lagt til grunn en riktig oppfatning av de faktiske forhold?

ABESTY

c) Klientens anførsler i klagen bør kommenteres/ vurderes, jf. forvaltningsloven § 33.
d) Konsekvenser av vedtaket bør være vurdert, jf. formålsbestemmelsene. 
Hvilke følger får vedtaket?
e) Tjenestetilbudet skal så langt som mulig utformes i samarbeid med klienten. Er det  lagt  vekt på hva klienten mener, jf. sosialtjenesteloven § 8-4?
f)   Vedtaket må begrunnes, jf. forvaltningslovens § 25:
· Det skal være henvist til de regler vedtaket bygger på.
· I den utstrekning det er nødvendig for å sette parten i stand til å forstå vedtaket skal begrunnelsen gjengi innholdet av reglene eller den problemstilling vedtaket bygger på.
· Faktiske forhold som vedtaket bygger på skal kort nevnes, evt komme fram av andre dokumenter som er kjent for parten.
De hovedhensyn som har vært avgjørende ved utvisning av forvaltningsmessig skjønn bør nevnes. (Er det gjort en vurdering av de faktiske opplysningene opp mot lovens vilkår?)
g) Vedtaket må være riktig mht lovandvendelsen.
h) Vedtaket skal opplyse om klageadgangen og om retten til å se sakens dokumenter etter §18 jfr. §19, jf. forvaltningslovens 27.
Videre skal underretningen om enkeltvedtak, når forholdene gir grunn til det, opplyse om adgangen til å søke fritt rettsråd, forvaltningsorganets veiledningsplikt etter §11 og adgangen til å få tilkjent sakskostnader etter § 36. Dette følger av forvaltningslovens § 27.

ABUNDE

i)    Ved økonomisk sosialhjelp:
·    Er det gitt råd og veiledning, jf. sosialtjenestelovens § 4-1?
·    Er andre muligheter vurdert, jf. sosialtjenestelovens §  5-1?
·    Er avslag etter § 5-1 vurdert etter § 5-2?
j)    Ved vilkår:
·    Vilkårets innhold og varighet må komme tydelig fram, jf. sosialtjenesteloven §5-3
·    Vilkåret må begrunnes, jf. forvaltningsloven § 25 (se over for mer utfyllende merknad)
·    Formålet med vilkåret bør komme fram, jf. Rundskriv I-34/2001 til lov om sosiale tjenester, s 36.
·    Konsekvensen av vilkårsbrudd bør komme tydelig fram, for å sikre forutsigbarhet og ivareta den økonomiske og sosiale trygghet, jf. formålsbestemmelsen.

ABARN

k) Det skal utøves individuelt skjønn i den enkelte sak
· Er tjenesten eller ytelsen på et nivå som er så lavt at det er under en akseptabel  minstestandard?
Dersom hjelpen er gitt på et nivå under veiledende retningslinjer/ føringer, er dette særlig begrunnet?
·Ved økonomisk sosialhjelp:
*er alle utgifter tatt med?
*  er det evt. begrunnet hvorfor enkelte utgifter ikke er tatt med?
·  Hvis det er brukt kriterier, er disse lovlige og forsvarlige?
·  Er det tatt utenforliggende hensyn i vurderingen?
·  Virker avgjørelsen vilkårlig?
·  Er det gjort usaklig eller urimelig forskjellsbehandling?
·    Er avgjørelsen åpenbart urimelig?
Fylkesmannens vurdering av den enkelte klagesak bygger på en helhetlig vurdering av saken på bakgrunn av ovennevnte momenter.
ABAPPPP

Kommunal- og Regionaldepartementet
Rundskriv, 27.09.2001
Veileder
Lovlighetskontroll etter kommuneloven § 59
Rundskriv H-2123
Juni 2001
4 Retningslinjer for lovlighetskontroll
http://bit.ly/Rj3bC0
Juristkontakt 8 2004
Paragrafer og realiteter – finns dom?
http://bit.ly/dzPrQV

abervi

45: Et video-opptak av en klientsamtale kan ifølge Askeland & Molven ha nytte for klienten fordi det gir ham/henne en viss distanse til seg selv og dermed får sjansen til å se seg selv utenfra.
http://bit.ly/95Feoi
Opptak i møtet med Nav
http://bit.ly/oZdafr
Nav – Krav om lydopptak
http://t.co/e5ZiOHGoa9
Facebookgruppa – Nav – Krav om tapede samtaler
http://on.fb.me/1aaDrgS
Helse- og Sosialombudet
Annual report 2007
En mann kontaktet ombudet etter å ha fått avslag på sosialstønad som følge av at sosialtjenesten inntektsberegnet midler som de visste han ikke lenger disponerte.
Vedtaket ble påklaget til Fylkesmannen, og avslaget ble omgjort. Fylkesmannen vurderte at sosialtjenesten ikke kan legge til grunn for vedtaket midler klageren ikke innehar. og betegnet vedtaket som ulovlig.
(Sak 2007 /1072)
http://issuu.com/sommersethdesign/docs/ombudet07

ABELO

Det minste man må kunne forvente seg når vedtak blir forfattet, er at saksbehandleren ved Fylkesmannens kontor holder rede på hvilket årstall det er som lovbruddene en har klaget på tok plass!
Snorre Førli – forvaltningens yndling gjorde ikke det!
Han overså også at sosialtjenesten hadde tatt med inntekter jeg ikke lenger disponerte, og har forøvrig gitt sosialtjenesten medhold på alle punkter!
Fasiten – Hvordan sosialhjelpsmottakere langsomt blir tatt livet av, og annen nyttig informasjon
http://bit.ly/QDmTaJ
30.12.2010 – Oppsiktsvekkende uttalelser fra NAV-ansatte på nett
Saksbehandler i NAV. Christer Alexander Jenson – «Krikkert»:
krikkert
24/11 2010 at 21:01
(…) Folketrygdloven forteller deg hva som skal være riktig resultat. Forvaltningsloven forteller deg noe om hvilke ting du må gjøre for å komme dit.
Rutinen i NAV er at dersom man ikke får noe man trenger, så truer man brukeren med avslag for å få det.
Folketrygdloven §§ 21-3 og 21-7 er en mer effektiv trussel enn noe annet. Dette til tross for at forvaltningsloven § 17 plasserer ansvaret på NAV – det er vi som er ansvarlige for at saken er så godt opplyst som mulig før vi fatter vedtak.
Forvaltningsloven §§ 11, 16, og 17 fastsetter vide rettigheter for at man skal samarbeide med brukeren om brukerens sak.
Bruker skal varsles før saken tas opp til revisjon, han skal tilsendes kopier av nye dokumenter i saken med forespørsel om han ønsker å uttale seg, og han skal som hovedregel gis anledning til å snakke med en saksbehandler om sin sak.
Man har ingen kultur for å følge disse reglene.
Nyutdannede som begynner i NAV blir ikke lært opp i dem (…)
http://bit.ly/UqodLv

Acompany_blog

Arvid

24/11 2010 at 15:03 (UTC 2)

“Krikkert” sier i en kommentar på egen blogg:
“NAV kan innhente opplysninger ettersom det passer oss, og det er vi som konstaterer om vilkårene er til stede eller ikke. Beslutningen om å innhente opplysninger kan påklages, men vilkårene er så løst definert at det er vanskelig å effektivt argumentere sin sak i en klage. Og selv om opplysningene skulle være ulovlig innhentet har vi ingen lovmessig sperre mot å bruke dem hvis vi først har dem.”
http://bit.ly/ZxadFL
ABDVOKAT
FRA OMFATTENDE (TAPET) BEVISFØRSEL I MIN SAK:
Nav – Utdrag fra “Rapporten” som saksbehandler og distriktsarbeidssjef skrev om meg, der de forøvrig benyttet seg av termen “konflikter” for å beskrive min personlighet hele 10 ganger:
“Søker spør om det menes at hun skal gå tilbake til overgriperen, Fagansvarlig sier at det er det tilbudet vi har”.
Advokat om min Navsak:“Myndighetsmisbruk Big Time!”

Klarer du å dokumentere dette er det jo snakk om ulovlig forvaltningsførsel og myndighetsmisbruk “big time”.

Saksbehandlingen bærer jo også preg av tilfeldigheter, sjikane med mere.»
http://bit.ly/VyoTE4

abevhj

Sosialkontorets projisering – Tapet telefonsamtale med sosialleder Vildgun Steinhaugen 02.02.2011:
Nav og lovbrytere – Konsekvenser for hvem?
http://bit.ly/101QCi2
Sosialarbeideres holdninger: ”Vi vet hvordan du har det og det er greit for oss”
http://bit.ly/gEMhQM
Protest mot læringskonferansen “Fortell det til NAV”:
http://bit.ly/c598mk
Mottar vi den hjelp som de frivillige organisasjonene lover oss?
http://bit.ly/cIcyqD
En av år 2012 viktigste kronikker
http://t.co/wk8mwVyt
Den indre klikken ved sosialkontoret:
http://bit.ly/bUrNEf
Tilsvar på Nav Nordstrands “saksfremlegg” til Fylkesmannen ved Avdelingsdirektør Gerd Reisvollsveen (Snorre Førli tok over uten at jeg på forhånd ble orientert om det)!
http://bit.ly/dyKpip
Dommere og etikk
http://bit.ly/r1scJE
De vant over Nav
http://bit.ly/nYfYWb

Fra Aetat til Nav – Løftebrudd og fravær av normal anstendighet

http://bit.ly/HqIKcx
«Presset til taushet” Del 2 av 2.
http://bit.ly/12CDqw
13.05.2013: Nav – Når borgerenes rettssikkerhet må vike, til fordel for pøblers forgodtbefinnende
http://t.co/wAtGCfyqHg
14.03.2013: Nav Nordstrand sosial – Dokumentfalsk, manipulering og avlivningssatser
http://bit.ly/WoBmZ7
13.03.2013: Nav Nordstrand sosial setter liv og helse i fare – som regelen er.
http://t.co/9p5HXIZ6Sd
Listen over alle bloggposter
http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Informasjon

Dette innlegget ble postet den september 10, 2012 av i Nav, Politikk, ukultur, vilkårlighet med stikkord .
Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

september 2012
M T O T F L S
« aug   des »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 052 andre følgere

%d bloggere like this: