Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Nav Brukermedvirkning


Kicking out

27.06.2006: Brukermedvirkning i NAV
Bakgrunn, begrunnelse og forståelse
NAV Interim
Konseptutvikling
Brukermedvirkning i NAV
INNLEDNING
I Ot prp nr 46 (2004-2005) Ny arbeids- og velferdsforvaltning beskrives grunnlaget for opprettelsen av NAV.
Regjeringen fremmer der forslag om å lovfeste en plikt som skal bidra til å sikre brukermedvirkning i ny organisert forvaltning.
Dette gir sterke føringer for NAVs forståelse av og arbeid med brukermedvirkning.
Brukermedvirkning er en verdi, en strategi og en arbeidsform som skal innarbeides i metoder og arbeidsprosesser, og påvirke prioriteringer i forvaltningen.
Brukermedvirkning har forankring i et menneskesyn basert på likeverd og demokrati, samt i kvalitetsutvikling i offentlig forvaltning. Det er nødvendig å utdype og beskrive arbeids- og velferdsforvaltningens forståelse av brukermedvirkning for å gi et felles grunnlag for arbeidet med brukermedvirkning i den nye forvaltningen.
Dette dokumentet beskriver hvordan NAV forstår brukermedvirkning på individ og systemnivå, og hvordan brukermedvirkning på systemnivå kan innarbeides som en arbeidsform (…)
Abully_woman_400
2. BRUKERMEDVIRKNING – ET VIRKEMIDDEL FOR MÅLOPPNÅELSE
Resultater av brukermedvirkning kan være
For den enkelte bruker:
• Kvalitet i møtet
• Sikrere valg av løsning
• Riktig bruk av tid
Opplevelse av å bli tatt alvorlig
• Egen forpliktelse i forhold til valg av løsning – myndiggjøring
• Gjenvinning av verdighet
• Innflytelse i eget liv (…)
http://bit.ly/Hv6h0R
Vel – Det er kanskje ikke så rart at retten til brukermedvirkning aldri ble tema for den videre utvikling av amøberegimet  Nav…
Ot prp nr 46 (2004-2005) som konseptutviklerne viser til, dreier seg slett ikke om Ny arbeids- og velferdsforvaltning – men – Om lov om endringer i åndsverkloven m.m:
http://bit.ly/HO5rZk
ABINGy
Stortingsmelding Ot.prp. nr. 47 (2005-2006) Om lov om arbeids- og velferdsforvaltningen.
8 – Brukermedvirkning og individuell plan
8.1 Innledning (…)
Å sette brukernes behov i sentrum betyr et offentlig apparat hvor organisering, arbeidsmåter, rutiner, ledelse, personalpolitikk og administrativ kultur preges av respekt for brukeren, og gir brukeren mulighet til medvirkning og innflytelse på sin egen sak.
Å tilpasse tjenestene til brukerens behov dreier seg derfor både om hvordan man møter brukeren og hva man kan gi brukeren.
Det handler om service, respekt, informasjon, tilgjengelighet, kompetanse, diskresjon og et godt tilpasset tjenestetilbud (…)
Brukermedvirkning er allerede sikret gjennom flere lovbestemmelser i dagens arbeids- og velferdsforvaltning (…)
ABESTIS
8.2 Gjeldende rett
Brukermedvirkning, i betydningen brukernes innflytelse på egen sak, er et grunnfestet prinsipp i dagens etater og kommuner og har en sentral plass i metodebeskrivelser, styringsdokumenter, kvalitetssikringssystemer og i opplæringen av de ansatte.
Brukermedvirkning inkluderes i dag i etatenes arbeid som en metodisk tilnærming på individnivå. På overordnet nivå praktiseres brukermedvirkning blant annet gjennom sentrale og lokale brukerfora, brukerundersøkelser, og brukerpanel ved utvikling og testing av nye tjenester.
Brukermedvirkning er allerede sikret gjennom flere lovbestemmelser i dagens arbeids- og velferdsforvaltning.
Sosialtjenesteloven § 8-4 pålegger sosialtjenesten en plikt til å rådføre seg med brukeren ved utformingen av tjenestetilbudet.
Det skal legges stor vekt på hva brukeren mener.
Sosialtjenesteloven erstattet tre tidligere sosiallover. Ingen av disse hadde en tilsvarende bestemmelse.
I Ot.prp. nr. 29 (1990-1991) Om lov om sosiale tjenester mv. (Sosialloven) er uttalt:
«Departementet er enig i utvalgets forslag om å innta en bestemmelse som uttrykkelig slår fast at klienten tas med på råd.
For å oppnå et tjenestetilbud mest mulig i samsvar med den enkeltes ønsker har departementet funnet det nødvendig å presisere i lovteksten at det skal legges stor vekt på hva klienten mener. (…)
http://bit.ly/oF4N2t
abrticle_office_bully_01
Allerede i 2006 stadfestes at brukermedvirkningen skal sikre den enkelte bruker reell innflytelse.
Man kan lese at brukermedvirkning skal kunne bidra til en kvalitetssikring av tjenestene, at tilbudene om tiltak må bli varierte og av god kvalitet, og at kundene skal kunne ha muligheter til å skifte saksbehandler.
Dette har enda ikke blitt en realitet!
Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om lov om arbeids- og velferdsforvaltningen (arbeids- og velferdsforvaltningsloven)
Innst. O. nr. 55 (2005-2006)
Kildedok: Ot.prp. nr. 47 (2005-2006)
Dato: 30.05.2006
Utgiver: Arbeids- og sosialkomiteen
6.1 Komiteens merknader
Komiteen understreker behovet for gode prosesser for etablering av regelmessig brukermedvirkning på systemnivå. Både stat og kommune har et klart lovforankret ansvar for å legge til rette for brukermedvirkning på sentralt, regionalt og lokalt nivå i forhold til for eksempel arbeidsgivere, bedrifter og alle arbeidsmarkedstiltakene (…)
Brukerrepresentantenes organisasjoner lokalt, råd og utvalg skal ha reell mulighet til å bidra til å utvikle NAV-kontorene i hver kommune. Komiteen ser det som viktig å videreutvikle brukermedvirkning som en metode for videreutvikling og kvalitetssikring av tjenestene.
Komiteen slutter seg til lovforslagets § 6 som pålegger å legge til rette for god kontakt og samarbeid med representanter for brukergrupper (…)
“Komiteen vil presisere at brukermedvirkningen skal sikre den enkelte bruker reell innflytelse”!
“Komiteen understreker at tilbudene om tiltak må bli varierte og av god kvalitet” (…)
Planarbeidet etter ulike lover må koordineres og det er hensiktsmessig at hver tjenestemottaker får en samlet plan. Komiteen støtter at det er behov for å presisere ytterligere hvem som har rett til individuell plan og hva planen kan inneholde i forskrift (…)
Disse medlemmer fremmer på denne bakgrunn følgende forslag til § 17:
§ 17 skal lyde (…)
Disse medlemmer mener det er viktig at det legges til rette for at brukerne kan skifte saksbehandler i situasjoner der det er et åpenbart behov for dette
ABINGy
På denne bakgrunn fremmer disse medlemmer følgende forslag:
Stortinget ber Regjeringen fremme de nødvendige forslag som ivaretar muligheten til å skifte saksbehandler i de tilfeller der det er et åpenbart behov for dette (…)
Komiteens medlemmer fra Kristelig Folkeparti og Venstre vil påpeke at kontrakten som inngås mellom bruker og NAV-kontoret, som skal være forpliktende både for brukeren og det offentlige. Mottakeren skal delta i utarbeidelsen av denne kontrakten. Kontrakten bør inneholde en tiltaksdel som beskriver hvilke tiltak og handlinger som skal settes i verk.
Disse medlemmer vil også gjøre oppmerksom på at dette ensidige fokuset på å få alle i arbeid kan virke demoraliserende på de som faktisk ikke kan arbeide.
For de som av ulike årsaker er så syke at de ikke kan jobbe, må man også ta hensyn til. Selv om de ikke kan jobbe, trenger de likevel et tilbud.
Å bli møtt med verdighet og et tilbud som kan føre til at man kan bedre mottakerens situasjon, bør være et minimumskrav når man oppsøker hjelp.
http://bit.ly/p1RPRh
ABEGGINGG
Brukermedvirkning på systemnivå i Arbeids- og velferdsetaten.
Dok.ref.:
Arild Sundberg/ Versjon: 1.0.0
Programkontoret v/ Hege
Østvold Vagle
Dato 09.06.06
Side: 4 av 5
Produsent : Hege Østvold Vagle
Utskrevet: 26.06.2006
7. BRUKERMEDVIRKNING PÅ LOKALT NIVÅ.
(…) Brukermedvirkning skal være formalisert, også på lokalt nivå. Form må diskuteres mellom partene (stat og kommune) og representanter for brukerne, og skal nedfelles i lokal samarbeidsavtale. I en del kommuner er organisasjonene svakt representert. I tillegg til lokalebrukerorganisasjoner, er kommunalt råd for funksjonshemmede en aktuell diskusjonspartner.
Organisasjonene på fylkesnivå kan bistå i å finne en form i kommuner der de ikke har representanter. Interkommunalt samarbeid for å sikre formalisert brukermedvirkning kan avtales.
En fast arena for brukermedvirkning på lokalt plan skal sikre at lokalt nivå får tilbakemeldinger om hvordan brukerne opplever tjenestene og derigjennom bidra til uvikling av det lokale tjenestetilbudet.
Etat og brukerorganisasjoner skal sammen legge til rette for å få fram relevant brukererfaring og -kompetanse gjennom for eksempel dialogkonferanser, brukerpanel, deltakelse i utviklingsarbeid og prosjekter mv.
http://bit.ly/9Xvqic
ABEGGINGGG
26.03.2010: Brukerkontoret tas ikke på alvor
Brukermedvirkningen tas ikke på alvor av Risør kommune.
Det hevder lederen av brukerkontoret, Helge Krystad.
Vi har to ulike lovpålagte råd som skal uttale seg i saker som angår oss brukere.
Det ene er Eldrerådet og det andre er kommunalt Råd for personer med nedsatt funksjonsevne, sier Krystad og tilføyer:
Disse råd styres i sin helhet av kommunen via rådmannen og hans sekretær Christian Hovind, og oppleves som lite tilfredsstillende, da det gjentatte ganger har vært vanskelig å få tatt opp aktuelle saker her.
http://bit.ly/dqgqOB
ABULLYINGHARASSMENT
Her vises at den lovfestede rett om “BRUKERMEDVIRKNING” fra 2006 på mange måter var et ukjent fenomen for Nav ved utgangen av 2008 (utdrag):
“SAFO lurte på hva prosjektet legger i begrepet Fylket. Kise svarte da at det er NAV Fylke ved fylkesdirektøren som har ansvaret og at prosjektet ikke har lagt føringer for hvordan brukerne skal involveres”!
Møte i det sentrale brukerutvalget torsdag 6. november 2008
Tilstede:
Fra organisasjonene: : FFO ved Stian Oen, Norsk Pensjonistforbund ved Ole Henrik Grønn, Velferdsalliansen ved Dag Westerheim, SAFO ved Helene Holand , KIM ved Hilde Roald, LO ved Liv Sannes.
Fra NAV: Tor Saglie, Hilde Olsen, Espen Sunde, Grete Øwre (referent).
Ikke tilstede: Ann Torill Benonisen/NHO, Stine Jakobsson Strømsø/FFO, Rita Kumar/KIM.
Dagsorden for møtet:
Sak 1 Referatet ble godkjent uten merknader.
Sak 2 Forslag til årsplan 2009 for NAV
ABEGRI
Tor Saglie presenterte foreløpig utkast til årsplan for etaten (…)
Velferdsalliansen etterlyste kompetanseheving på listen over prioriterte tiltak.
Saglie viste til at det allerede foregår svært mye kompetanseheving og at alle kursdagene er litt av årsaken til lav produksjon (…)
Etaten har fortsatt ikke utviklet en felles kultur, og det må tas grep for å sikre en felles kultur som utnytter det beste fra de etatene som inngår i NAV (…)
Pensjonistforbundet viste til at deres brukere er opptatte av hvem som møter dem og at kulturen i NAV har stor betydning også for deres brukere.
ABELPRA
(Jeg innskyter – les i denne forbindelse posten):
Fra Aetat til Nav – Løftebrudd og fravær av normal anstendighet
http://bit.ly/HqIKcx
Forts: Saglie viste da til at NAV vil prioritere kompetanse og kulturbygging også i 2009.
Men kulturbygging er vanskelig.
På et mer overordnet nivå kan man jobbe gjennom verdiplattformen for etaten (tydelig, tilstede og løsningsdyktig), men folks holdninger betyr minst like mye for hvordan de møter brukerne.
Det er minst tre ulike kulturer som skal smeltes sammen.
NAV ønsker fokus på det som betyr noe for brukeropplevelsen og det som teller i forhold til medarbeidernes atferd (…)
Velferdsalliansen viste til at de nå arbeider med brukermedvirkning og partnerskap innenfor rammen av brukerkontor og samfunnskontakt.
De vil i den forbindelse sende en søknad til HUSK.
De vil orientere om saken på neste møte i sentralt brukerutvalg (…)
Sak 3 Tidlig drift
Prosjektet bygger på en erkjennelse av at det er en forskjell på å etablere NAV-kontor og å etablere velfungerende NAV-kontor.
Hovedfunnene fra forprosjektet er at det i for liten grad er systematisk og hensiktsmessig organisering av NAV-kontorene, at medarbeiderne er usikre på grensesnittet mot andre enheter i NAV og at det er for lite systematisk lederstøtte.
ABECIA
Intervjurunden har i liten grad overrasket, men har verifisert det direktoratet hadde en anelse om fra før av.
Prosjektet vil tilby sine tjenester til fylkene, men det er fylkene som må bestille tjenester fra prosjektet.
Prosjektet skal sette fylket i stand til å gjennomføre aktuelle tiltak selv, og prosjektet vil i stor grad fungere som prosessveileder.
SAFO lurte på hva prosjektet legger i begrepet Fylket.
Kise svarte da at det er NAV Fylke ved fylkesdirektøren som har ansvaret og at prosjektet ikke har lagt føringer for hvordan brukerne skal involveres.
Med den definisjonen lurte SAFO på hvordan fylkene skal få med seg brukernes behov.
Kise sa da at saken for eksempel kan tas opp i fylkenes brukerutvalg.
FFO understreket at brukermedvirkning må inn her, både fordi brukerne har krav på å bli hørt og fordi tjenetene blir bedre ved å involvere brukerne på alle nivåer.
Saglie viste da til at det også vil bli gjennomført lokale brukerundersøkelser som kan gi nyttig informasjon.
ABKONSUL
Brukeropplevelsen skal stå i fokus for alt NAV gjør fremover og NAV må bort fra en situasjon der de yter for dårlig service til brukerne (…)
(Les herunder posten):
På Nav med balltre – Del 2
http://bit.ly/x0cn7n
(Forts): Sak 5 Ønsket om rett til fritt valg av saksbehandler
FFO omtalte dette som et NAV inspirert forslag.
Tidligere var det praksis for at brukerne gikk mellom etatene og fikk kontakt med flere saksbehandlere.
Etter NAV-reformen skal hver bruker bare ha en saksbehandler, samtidig som møtet mellom brukeren og saksbehandleren er blitt mer viktig.
Forslaget er ikke ment for at brukerne skal kunne ”shoppe” rettigheter, men for at bruker skal kunne bytte til en saksbehandler der kjemien stemmer bedre uten at NAV spør hvorfor.
Saglie mente at forslaget var betimelig og lurte på hva stortingskomiteen mente om det.
AbFFO
FFO viste da til at politikerne i for liten grad har forstått rekkevidden av NAV-reformen og responsen har derfor vært laber. FFO mener at NAV må informere og bearbeide politikerne dersom forslaget skal gå gjennom. Olsen stilte spørsmål ved hva en skal gjøre i små kommuner.
FFO viste da til at alternativet vil være å gå til nabokommunen.
NAV informerte om at det i tilfelle vil kreve en interkommunal avtale.
SAFO lurte på hvordan forslaget hang sammen med forskriften om individuell plan, og FFO viste til at bytteretten kan begrenses til de som har plan.
KIM viste til at forslaget er lett å støtte fra innvandrersiden, men at det må understrekes at formålet med bytteretten ikke er at brukerne skal kunne ”shoppe” ytelser.
Saglie viste til at det skjer frivillige bytter i dag og at spørsmålet her er rettighetsfesting og avgrensning av retten.
NAV vil drøfte spørsmålet internt og lufte det overfor AID (…)
http://bit.ly/d9pjmB
Aeim-with-stupid
Om brukerutvalg i NAV
(…) Hvordan fremmes saker for brukerutvalget?
Tidligere erfaringer med brukerutvalg har vist at det er viktig at brukerutvalget har et sekretariat, hovedregelen er at det er NAV-kontoret som sørger for dette.
Det er leder av brukerutvalget som har ansvar for at dagsorden for møtet settes opp, og sørger for at sakene er tilstrekkelig forberedt.
En sekretær kan utføre disse oppgavene i samarbeid med leder i utvalget.
Det er viktig at brukerrepresentantene er seg bevisste sin anledning til selv å reise saker i brukerutvalget.
Det bør unngås at det utvikler seg en praksis der det kun er NAV som fremmer sakene.
Brukerne har mange saker, men ofte mangelfulle metoder og kanaler for å få fram sakene.
En kanal for å få fram brukererfaringer er likemannsarbeidet i organisasjonene.
Brukerrepresentantene vil oftest måtte finne fram sakene selv, gjennom å delta i brukerorganisasjonenes møter, kurs eller snakke med enkeltbrukere og deres familier (…)
Brukerutvalget skal påse at brukermedvirkning skjer.
En måte å få fram sakene på er å be om rapporter, delta i utforming av brukerundersøkelser, arrangement av brukerpanel, eller igangsetting av prosjekter.
Brukerutvalget vil få seg forelagt en rekke dokumenter om hvordan NAV arbeider.
Hvordan brukernes tilbud påvirkes i positiv eller negativ retning som følge av organisering, faglige metoder, bruk av ressurser, samhandling internt i NAV vil sannsynligvis være det største tilfanget av saker for brukerutvalget.
Det krever at brukerrepresentantene må evne å stå i en dobbeltposisjon: Å se saken fra brukernes perspektiv og også kunne se saken fra NAV sitt perspektiv. Å synliggjøre brukernes perspektiv i NAV er en viktig oppgave for brukerrepresentanten (…)
Aeim-with-stupid
Rapport tilbake til din organisasjon
Referatet kan danne grunnlag for din rapport tilbake til organisasjonen. Som oftest er det du som representant som må be om å få rapportere dersom det er viktige saker som kommer opp.
Noen organisasjoner har utformet et rapportskjema som du leverer ved årets slutt, og som nyttes i utforming av årsrapport/årsmelding.
Evaluering av arbeidet i brukerutvalget
Etter å ha fungert en tid som brukerutvalg, er det hensiktsmessig å evaluere arbeidet i brukerutvalget.
Hvordan har sakene blitt behandlet?
Hva har skjedd med sakene?
Hvem har vært aktive med å fremme saker?
Hvilken kompetanse har brukerutvalget?
Hvordan fungerer møtene?
Hvordan fungerer saksforberedelsen?
Dette er bare noen av spørsmålene som kan stilles (…)
http://bit.ly/VkNHwk

ABACARRAP

Les herunder:
Forvaltningskriminaliteten i Nav, og Brukerutvalgene (Del 3)
Maktbastionens mest veloverveide renkespill
FFO (Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, har stått ansvarlige for noe av brukeropplæringsarbeidet frem til 2012!
Da ble det tvinne og binde meg foreslått at Nav – at NAV skulle overta dette! :
*** «Det må være en kontinuitet i opplæringsarbeidet som gjør alle brukerne bedre rustet til å delta i diskusjoner og komme med tilbakemeldinger som er meningsfylte for NAV-kontoret og de som jobber der. Det ble sagt at NAV bør ta ansvaret for denne opplæringen.»
http://bit.ly/QUoqLx
Del 2 – Utdrag fra mailutvekslingen mellom Maria Badea – Leder i HSK (Helse- og sosialkomiteen) St.Hanshaugen (H) – Medlem i BU (Brukerutvalget) (H) og Medlem i Styret St Hanshaugen Høyre, og meg:
Det går hinsides min fatteevne å motta et slikt svar som dette!
Du vet jeg sliter nok fra før.
Jeg trodde at nå skulle jeg virkelig en gang for alle motta hjelp på grunn av at saken ville synliggjøres – tas opp i HSK (Helse og Sosial Komiteen) og AU (Arbeids Utvalget) slik du lovet meg!
Har du i det hele tatt LEST min mail slik du responderer?
http://bit.ly/1iaDtGA
Del 1: – Hva i helvete er det Brukerorganisasjonene driver med? Får de i det hele tatt betalt? I såfall for hva da?
Det er Brukerorganisasjonene og Fattignorge som skulle ha talt borgerenes sak og fått historier om forvaltningskriminalitet ut, opp og fram!
Men hva har vi hørt fra den kanten?
Hvilke himmelropende radikale endringer til det bedre for borgerens beste har de arbeidet med å få til?
http://bit.ly/1gF3cWm

ABABAYYYYYY

17.03.2014 opprettet jeg en ny sone på Origo:
Forvaltningskriminaliteten i Nav
Del 1: «Her står i realiteten sjefsposøren i bingen og faktisk vedgår at de Navansatte ikke ANER hva de har drevet med vedrørende etatens absolutte hovedfokus – Arbeidslinja i alle disse år!»
http://bit.ly/1qN5Mm5
(På Blogg):
http://bit.ly/1fBmlZ1
ARE
2009: Regjeringen dobler tilskudd til frivillige
Regjeringen vil bekjempe fattigdom ved å gi frivillige organisasjoner mulighet til å utvikle tilbud om aktivisering og arbeidstrening.
Nå dobles tilskuddene fra 10 til 20 millioner kroner.
Regjeringen har lagt vekt på samarbeid mellom de frivillige organisasjonene og kommunen eller arbeids- og velferdsforvaltningen.
Dette skal sikre at gode tiltak kan videreføres også etter at prosjektperioden er over. Dette er en god dag for frivillige organisasjoner som nå får mulighet til å fortsette driften, eller utvikle nye tilbud, sier statssekretær Laila Gustavsen (…)
Første gang det ble bevilget tilskudd til aktiviserings- og arbeidstreningstiltak i regi av frivillige organisasjoner var i statsbudsjettet for 2005.
Tiltakene er evaluert av Fafo.
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=561778
ABegging
-Og det eneste de frivillige organisasjonene har fått ut av dette – det eneste som har kommet ut av doblingen av de økonomiske midlene som de fikk i hendene, er at brukerne fortsatt ble tvunget til å sitte og spikre paller bak et fjøs?
M.a.o de sedvanlige ørkesløse og nedverdigende «jobbklubber og CV-kurs»?!
Les postene
Mottar vi den hjelp som de frivillige organisasjonene lover oss?
http://bit.ly/cIcyqD
Protest mot læringskonferansen “Fortell det til NAV”:
http://bit.ly/c598mk
Medlemmer i brukerutvalget fylkesnivå
«På denne siden finner du informasjon om medlemmene av NAV Oslos brukerutvalget.»
http://bit.ly/12hjFKf
Brukerutvalg lokalt – Oslo
http://bit.ly/11zig6T
abblåst
Andre relevante poster:
Fra Aetat til Nav – Løftebrudd, drapstrusler, sosialkriminalitet og manipulering:
http://bit.ly/HqIKcx
Fra Aetat til neandertalregimet Nav – De ansvarlige:
http://bit.ly/HzCfFm
Klageretten som fulgte med yrkesrettet attføring, er fjernet.
http://bit.ly/Hbby95
Fortielser og dekkoperasjoner vedr. reell klageadgang for landets forvaltningsrammede.
Politiker: «Jeg ser allikevel stadig oftere at byråder viker unna, og nekter å forholde seg til enkeltsaker der det trolig dokumenteres systematisk systemsvikt.
Dette kan måtte innebære at Byrådet må gå inn i enkeltsaker, da det er enkeltsakers behandling som kan avdekke systematisk systemsvikt.»
http://bit.ly/1uGbR45

ABAIRAMMMMM

Sentraladministrasjonens bevisste overgrep mot ubemidlede rettsløse borgere:
http://bit.ly/1rSWt5a
Svært viktig informasjon om borgerenes rettigheter overfor Nav, og da spesielt sosialtjenesten:
Sosialtjenesten – Rekvisisjon og vilkår knyttet til utbetalinger, samt dekning av gjeld
http://bit.ly/1nKFjBF
Lydopptak av utstrakt og pågående grov forvaltningskriminalitet overfor funksjonshemmet seniorinnbygger som fortløpende effektueres av ansatte og ledelse ved Nav St.Hanshaugen sosial, Nav Arbeid og Helse-, sosial og eldreombudet er samlet her på Youtube:
http://bit.ly/SmdKVI
ABABAILOBRUKERUNDERSØKELSENE I NAV
Vedr. «BRUKERUNDERSØKELSENE», viser jeg til utdrag fra «Mitt NAV» – Masteroppgave fra en som gikk fra ansatt til bruker, som belyser at mottakere av sosialhjelp så kalkulerende utelates fra å ytre sin mening:
S. 71 – 73: Brukerundersøkelsen fra 2009
Undersøkelsen er basert på at 7400 brukere er intervjuet på telefon (…)
Den har av årsaker som har med personvern å gjøre ikke inkludert sosialhjelpsmottakere, heter det.
http://bit.ly/1rzynyv
Nav kan ikke nekte lydopptak!:
http://bit.ly/1pihBNA
Politikerenes renkespill – Statsrådene har ikke fulgt opp Stortingets intensjoner:
http://bit.ly/1p6ij4U
12.06.2014: Nav-reform ga ikke færre på trygd
http://bit.ly/1oXQs3n
Politiker: Dårligere service for brukerene er ene og alene NAVs ansvar!
http://t.co/wxUWgsUwFf

ABAHARDLOOK

Den enkelte Navansatte skal personlig stilles til ansvar for egen praksis!
http://bit.ly/1pD9z3j
Politikerenes bedrageri overfor de funksjonshemmede:
http://bit.ly/1jMlYCz
Nav-ombudet og judas: – Velvillighetens heslige vrengebilde er at her skapes en illusjon av handlekraft!:
http://t.co/RnnkkwKFro

ABABERSEL

Den alvorlig syke trygderettsavdokatens møte med NAV – Kommentar
«Strukturell vold, er det som skjer når publikum blir overkjørt av Systemet»!
I det offentlige så ser det ut som at den enkelte saksbehandler nærmest kan gjøre akkurat det de vil overfor publikum uten at det får noen konsekvenser i det hele tatt!
http://bit.ly/1lrSNTR
abone_brekke
Nav – Ordførerkandidat: “Redd for at saksbehandlere skal hevne seg”:
Nav og lovbrytere – Konsekvenser for hvem?
http://t.co/GsSLO0Zr
Når den menneskelige lovgivning avviker fra fornuften blir den ond. Den mister sin karakter av lov og blir snarere en form for vold
http://bit.ly/ejaH4
LISTEN OVER ALLE BLOGGPOSTER
http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Én kommentar på “Nav Brukermedvirkning

 1. Arash Rum
  desember 22, 2013

  Jeg takker deg for din kamp for rettferdighet. Jeg har tre spøsmål hvis du svarer på dem blir jeg taknemlig.
  1- Kan Nav tvinge brukere til arbeidstiltak uten at tiltakene passer til brukre?
  2-Kan NAV tvinger pasienten å bruke medikament som harpå grunn av store Bivirkening på pasienten (jeg slutet medikamenten på grunn av store Bivirkening. Nav ga meg avslag fordig jeg har sluttet å bruke medikamenten ; Tableter;
  3-Kan NAV på stå at en Nav brukere er frisk selv om brukeren har Psykis sykomer diagnos av Psykologer og 3 fast lege også i sine lege atesten skrevet at han/hun har psykiske sykdoer
  MVH Ole

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Informasjon

Dette innlegget ble postet den april 10, 2012 av i manipulering, Nav, Nyheter&Debatt, offentlige kontor, Politikk, Politikk, Samfunn, ukultur, vilkårlighet med stikkord , .
Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

april 2012
M T O T F L S
« mar   jun »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 056 andre følgere

%d bloggere like this: