Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Klageretten som fulgte med yrkesrettet attføring, er fjernet.


Fra Aetat til Nav – Løftebrudd og fravær av normal anstendighet
http://bit.ly/HqIKcx
TEMA: Arbeidsmedisin – Utgave: 04/2010:
Fra rettighet til almisse?
Om overgangen fra yrkesrettet attføring til arbeidsavklaringspenger.
Misnøye med NAVs jobbformidling har ingen betydning.
Klageretten som fulgte med yrkes­rettet attføring, er fjernet, påpeker overlege Håkon Lasse Leira.

ABOBEL

1. mars 2010 kan vise seg å bli en dag å minnes.
Fra da av ble arbeidsavklaringspenger det NAV kunne tilby personer som tidligere ville fått yrkesrettet attføring.
Og da snakker vi om personer som har fått nedsatt evne til å skaffe seg arbeid på grunn av skade, sykdom eller lyte.
Yrkesrettet attføring tok sikte på å bevare personens yrkesmessige status og inntekt, og NAV bekostet ny utdannelse, gjerne over flere år (…)
I NAVs interne retningslinjer het det at arbeidssøkerens egne vurderinger og interesser skulle tillegges avgjørende betydning for NAVs beslutning i slike saker.
Om den skadelidte var misfornøyd med NAVs avgjørelse, kunne den ankes inn for Trygderetten.
Sånn er det ikke lenger.
Nå vurderer NAV om søkeren kan ta arbeid overhodet, også deltidsarbeid, uavhengig av tidligere erfaring og kompetanse.
Er du frisør, men er forhindret fra å fortsette i yrket fordi du har fått astma, får du ikke lenger støtte til å skaffe deg en tilsvarende utdanning.
Om NAV mener du kan sitte i kassa på REMA, så hjelper NAV til med formidling av slik jobb (…)
Du forsvinner fra sykefraværsstatistikken og det er hovedhensikten med arbeidsavklaringspengene.
Misnøye med NAVs jobbformidling har ingen betydning.
Klageretten som fulgte med yrkesrettet attføring, er fjernet.


Og en ting til.
Regjeringen har innført budsjettstyring av de tiltakene som tidligere lå under yrkesrettet attføring.
Det vil si at når budsjettet er brukt opp, er det ikke mer å hente.
Du kan få hjelp i mars, men kanskje ikke i oktober.
Dette har allerede ført til at attføringsbedrifter har måttet si opp ansatte fordi NAV hadde budsjettert for lavt.
Ordningen med yrkesrettet attføring var såkalt rettighetsbasert, noe som betydde at det alltid sto midler til rådighet (uavhengig av årstid!), men det gjør det altså ikke lenger.
Faglige råd ble overkjørt
Arbeidsavklaringspenger har erstattet ikke bare rettighetene til yrkesrettet attføring, men også tidligere ordninger med rehabiliteringspenger og tidsbegrenset uførestønad.
Omleggingen er innført med støtte fra samtlige partier på Stortinget, til tross for at fagmyndigheter har advart.
I sin høring pekte Arbeids- og velferdsdirektoratet «på at en streng fortolkning av regelen vil kunne føre personer over i kortsiktige og ustabile arbeidssituasjoner i stedet for mer langsiktige og stabile løsninger.
Sosial- og helsedirektoratet påtalte i sin høringsuttalelse blant annet det uheldige i at klageadgangen i realiteten ble fjernet.
Det kan være litt tidlig å evaluere nyordningen, men den ble framstilt som en rent teknisk omlegging da den kom, uten at de klare negative endringene ble diskutert i særlig grad, snarere tvert i mot (…)
http://bit.ly/NaRkSZ

ABABABABOONM

Milepæler i NAV-reformen
Arbeids- og sosialdepartementet
Oversikt over de viktigste hendelsene i forbindelse med planlegging og gjennomføring av NAV-reformen.
5. desember 2001 – Starter arbeidet med NAV-reformen
Et enstemmig Storting ber regjeringen utrede én felles etat for arbeid, trygd og sosialtjenester (…)
http://bit.ly/1rrJseo
Arbeids- og sosialdepartementet
Ot.prp. nr. 47 (2005-2006)
Om lov om arbeids- og velferdsforvaltningen (arbeids- og velferdsforvaltningsloven)
Bestemmelser som gjelder vedtak og klagebehandling
«Vedtak som gjelder ytelser i tilknytning til arbeidsmarkedstiltak, kan ikke ankes inn for Trygderetten.»
http://bit.ly/1wg4Z1w
Regjeringen
Pressemelding, 11.03.2005
Publisert under: Regjeringen Bondevik II
Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet
Nr.: 21 Dato: 11.03.05
Ny arbeids- og velferdsforvaltning
Regjeringen foreslår en gjennomgripende reform av dagens arbeids- og velferdsforvaltning. Dette gjør vi for å få flere i arbeid og aktivitet, og færre på stønad, sier arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten.
http://bit.ly/1oybc6D
Les også posten:
Slik ble Nav-systemet trumfet gjennom. Navn på de ansvarlige:
http://bit.ly/duYhto
ABERÅ

16.06.2010: De skjulte reformene
Det var en venn av meg som sa at nå måtte jeg skrive om de skjulte reformene.
Vi hadde nettopp avsluttet et møte om arbeidsliv og trygdeliv, og i forsamlingen av sosialmedisinere og trygdeleger var det uro over at det gjennom noen år har foregått en rekke endringer i folketrygdens forvaltning og regelverk som medførte dårligere vilkår for brukerne.
Å omtale dette som «skjulte reformer» høres umiddelbart litt konspiratorisk ut–som om det er noen der ute som ikke vil oss vel, og helst ikke vil snakke høyt om det.
Men den siste store reformen i folketrygden, den som heter arbeidsavklaringspenger, har muligens noen slike trekk (…)
Tidligere lå det i regelverket en intensjon om at den som på grunn av sykdom eller skade ikke kunne utføre sitt tidligere arbeid, skulle få hjelp til å skaffe seg en utdanning eller opplæring på samme nivå og av samme varighet.
En slags anerkjennelse av at de som ble rammet av sykdom, skulle få erstattet noe av kostnadene ved den utdannelsen de opprinnelig hadde betalt selv, for derved å komme i et arbeid med tilsvarende lønn og status.
Dette signaliserte respekt for den syke, og ville bedre muligheten for å greie seg i et nytt yrke på lang sikt, altså en virkelig attføring.
Nå ser det ut som om vurdering for ethvert annet arbeid som vedkommende er i stand til å utføre, skal være hovedprinsippet, også om det er forbundet med lav lønn og status (…)

ABELFERD

Tidsskriftet Velferd hadde for en tid siden en oppsummering av alle de «skjulte» endringene i folketrygden, særlig under Bondevik-regjeringen, men også under de rød-grønne.
Så vidt jeg husker, godt over 50.
Felles for dem alle er at de går i samme retning–avkorting av ytelser med strammere vilkår og lavere dekningsgrad.
Kort sagt et kjøligere trygdepolitisk klima.
I skarp kontrast til det som var lovgivernes intensjon da de statlige trygdeordningene ble bygget ut gjennom etterkrigstiden, der idealene var å skape trygghet, verdighet, hjelp for den enkelte til å ta sine anlegg i bruk, og medinnflytelse.
Disse idealene har vi hatt betydelig suksess med her til lands, målt mot mye av det vi ellers ser i Europa og verden.
Tap av tillitskapital, økende konfliktnivå mellom folk flest og velferdsinstitusjonene, kan vise seg å bli et større problem enn vi liker å tenke på.
Stortinget bør nå nedsette en kommisjon som vurderer utviklingen av de norske trygdeordningene sett under ett.
Og ikke bare som praktiske tilpasninger.
steinar.westin@ntnu.no
http://www.adressa.no/meninger/article1494931.ece

selection process cartoons, selection process cartoon, selection process picture, selection process pictures, selection process image, selection process images, selection process illustration, selection process illustrations

 • Fra “MEMU” Internbladet for Nav:
 • MEMU nr 3 08.pdf – oppfølging i nav: den gode samhandlingen – både hva den ansatte og brukeren må gjøre (utdrag):
 • Oppdrag uten oppskrift
 • Oppfølgingsstrategien vår kan nok oppfattes som vag, men noe av poenget er at den skal ha vide rammer, sier Thorgeir Hernes i Arbeids- og velferdsdirektoratet.
 • Vi vil ikke være for spesifikke når det gjelder hvordan en enkelt bruker skal følges opp (…)
 • Hernes er enig i at det ikke er laget entydige retningslinjer for hvilke brukere som skal prioriteres, og hvilke andre som dermed blir nedprioritert.
 • I utgangspunktet har vi ikke sagt noe om hvilke brukere man ikke skal bruke store ressurser på å følge tett opp.
 • I strategidokumentene er det lagt mest vekt på brukere som er eller kan komme i arbeid, og det gir jo visse føringer, sier Hernes (…)
Utdrag fra samme fagblad s. 21:
For å nå målet om å få flere i arbeid, stilles det krav til oss alle i NAV om bedre samhandling.
Vi som jobber med arbeidslivssaker ved NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus ønsker et tettere tverrfaglig samarbeid med NAV lokalt i våre fylker.
Vi tar sjansen på å hevde at vi også snakker på vegne av alle hjelpemiddelsentralene.
Hjelpemiddelsentralene har kompetanse på tilrettelegging for mennesker med fysiske funksjonsnedsettelser, hørselshemming, synshemming og redusert kognitiv funksjon.
Vi kan bistå med utredninger og utprøving av hjelpemidler og løsninger slik at mennesker med nedsatt funksjonsevne lettere skal kunne få og beholde arbeid (…)
Hjelpemiddelsentralene forvalter flere virkemidler i NAV.
ACitizens
 • I tillegg til tekniske hjelpemidler, tilskudd til ombygging av maskiner og tilrettelegging av fysisk miljø, kan vi også bistå med tolke- og ledsagerhjelp, lese- og sekretærhjelp, funksjonsassistent, garantibevis og tilretteleggingsgaranti.
 • Fagområdet arbeidsliv omfatter tilrettelegging under attføring og høyere utdanning samt på arbeidsplassen.
 • Våre tverrfaglige nettverksteam er sammensatt av rådgivere med trygdefaglig og teknisk kompetanse, ergoterapeut, fysioterapeut, synspedagog /optiker, audiopedagog, rådgiver IKT samt ansatte med innkjøpskompetanse.
 • I våre ukentlige tverrfaglige team sitter vi sammen og løser konkrete brukersaker.
 • Vi bidrar alle med vår spesifikke fagkompetanse og er fokusert på å finne den best mulige løsningen for brukeren.
 • Brukersakene vi behandler kan omhandle oppfølging av sykemeldte med spesielle tilretteleggingsbehov, brukere under attføring og arbeidstakere med behov for tilrettelegging på arbeidsplassen.
 • I tillegg gir vi råd og veiledning i generell tilrettelegging av arbeidsplasser (…)
 • Kontakten med saksbehandlerne på NAV lokalt er positiv. Vi blir kontaktet i en del brukersaker.
 • Vi tror imidlertid at mange ikke tenker på hjelpemiddelsentralene som naturlige samarbeidspartnere, siden vi er organisert under spesialenhetslinjen i NAV.
 • Vi ønsker å tilby vår helsefaglige og spesialpedagogiske fagkompetanse slik at brukerne av NAV får bedre tverrfaglig bistand til å få eller beholde arbeid.
 • Du kan regne med oss på Hjelpemiddelsentralen.
 • Sammen kan vi gi mennesker muligheter!
 • Berit Paulsrud
 • NAV Hjelpemiddelsentral Oslo
ABBO
16.10.2009: FFO trekker seg fra NAV-samarbeid
FFO ønsker ikke å delta i et arbeid hvor man ikke tar hensyn til brukernes behov og der brukermedvirkningen legitimerer et system vi mener ikke er egnet på området.
I et brev til NAV viser generalsekretær i FFO, Liv Arum, til en rekke eksempler hvor brukernes behov ikke har blitt ivaretatt når nye rammeavtaler for hjelpemidler til funksjonshemmede skal inngås, og nevner blant annet anbudsprosessen for propper til høreapparater samt manuelle rullestoler.
FFO mener at anbud ikke er den rette måten å finne frem til produkter som tilfredsstiller funksjonshemmedes behov for hjelpemidler.
I brevet til NAV skriver hun blant annet:
– FFO vurderer det slik at anbud ikke fungerer hensiktsmessig på hjelpemiddelområdet for å oppnå en god løsning for den enkelte bruker i tillegg til god pris, kvalitet, utvikling og utvalg, slik det praktiseres nå.
En rekke hjelpemiddelområder er svært mangefaseterte og kompliserte.
Det kreves ofte spesiell erfaring, utdannelse og/eller yrkeserfaring for å sette seg inn i de forskjellige typer tilgjengelige hjelpemidler, hvordan de fungerer, hvem de vil fungere godt for, styrker og svakheter.
Hun påpeker også at valgmuligheten på de fleste områdene er svært begrenset, noe dispensasjonsordningen ikke i tilstrekkelig grad kompenserer for.
– Vi tror det er hensiktsmessig at NAV tar initiativ til et arbeid der nye og konstruktive rammer for anskaffelse av hjelpemidler utvikles, slik at man på sikt får et fungerende hjelpemiddelmarked, hvor brukernes behov står sentralt, sier Liv Arum.
– Myndighetene må ta konsekvensen av at det er forskjell på å anskaffe gravemaskiner og individuelt tilpassede hjelpemidler for funksjonshemmede.
Det er bra at FFO på vegne av alle brukerorganisasjonene nå roper et skikkelig varsku om anvendelsen av Lov om offentlige anskaffelser på hjelpemiddelområdet, sier avdelingsleder for samfunnskontakt i HLF, Anders Hegre.
På hørselsfeltet har brukerne allerede fått svi for måten anbudsprosessene er blitt gjennomført på. Markedet for propper til høreapparater er rasert. Det siste halvannet året har vi fått et vell av klager fra brukere som er satt i en vanskelig situasjon fordi proppene fra de to gjenværende aktørene på markedet ikke passer, sier Hegre (…)
http://bit.ly/R2Gylb

APIIIIG

Overformyndet

 • Gunnar Vold Hansen: Samarbeid uten fellesskap
  DOKTORSAVHANDLING
  Karlstad University Studies
  2007:15
 • Det har i helse- og sosialsektoren vært vanlig å skille mellom forvaltning og tjenesteyting (Eckhoff 1994:7).
Erfaring viser at:
Selv i så regelstyrte virksomheter som Trygdeetaten er det avdekket store forskjeller i prinsippene for tildeling av for eksempel grunnstønad (NOU 2001:22).
Dernest er det dokumentert at det er de mest ressurssterke som klarer å utnytte dette systemet best slik at det er disse som tjener på skjønnet – ikke de med mest behov (NOU 2001:22).
Det faglige skjønnet innebærer derfor at grunnleggende rettsikkerhetsprinsipper som likebehandling og klagemuligheter ikke blir oppfylt (Eckhoff 1996)
 • 3.2 Velferdsstaten i krise?
 • Et av de sentrale kjennetegnene ved utviklingen i Norge etter siste verdenskrig er en tilnærmet kontinuerlig utvikling av velferdstaten og dens utgifter (Bowitz & Cappelen, 1994) (…)
 •  Til tross for stadig økende bevilgninger til sektoren, så synes det ikke ha noen innflytelse på ventelister og medias stadige fokus på mangler ved tjenestene (…)
Mange politikere blir nå så vant til å høre om problemer at de ikke helt tror på disse beskrivelsene lenger (Borum 1999:13).
ABUSLES
Det er også tegn som tyder på at både politikere og publikum opplever at fagorganisasjonene bruker en form for krisemaksimering for å fremme sine egne interesser, mer enn å ivareta brukernes interesser.
(JEG INNSKYTER – LES HERUNDER POSTENE):
Protest mot læringskonferansen “Fortell det til NAV”:
http://bit.ly/c598mk
Mottar vi den hjelp som de frivillige organisasjonene lover oss?
http://bit.ly/cIcyqD
(Forts): En stadig økende kompetanse i befolkningen og en utvikling som gjør informasjon stadig lettere tilgjengelig, bidrar også til at befolkningen i større grad enn før stiller spørsmål ved tjenesteyternes autoritet (Sahlin – Anderson, 2003:242) (…)
Hovedpoenget i denne kritikken er at profesjonelle yrkesutøvere i stor grad forvalter fellesskapets ressurser, uten at publikum har tilstrekkelig innsikt i de kriteriene som de profesjonelle legger til grunn for sine avgjørelser (…)
Med utgangspunkt i analyse av endringene i den britiske velferdsstaten, hevder Laffin (1998:3) at utviklingen i velferdsstaten i stor grad bidro til at sentrale politikere etter hvert oppfattet velferdsstatens profesjoner som monopoler.
ABAnimal Farm Card 001
Abbott (1988) er inne på noe av de samme når han peker på at den vitenskapelige og esoteriske kunnskapen som profesjonene bygger på, i utgangspunktet ikke er tilgjengelig for andre.
Verken publikum generelt eller politikere spesielt, kan dermed etterprøve de vurderinger som gjøres av de profesjonelle.
Sier de profesjonelle at et gitt problem bare kan løses på en bestemt måte, er det ikke noen andre som kan bidra med noen motekspertise.
Denne esoteriske kunnskapen bidrar også til at det vanligvis bare er andre profesjonsmedlemmer som kan evaluere de tiltakene som er iverksatt.
Dette betyr, i følge Laffin (1998) at profesjonene mer eller mindre blir sittende på begge sider av bordet.
Det er profesjonene som må gi råd om hvordan politikken skal utformes og siden er det de som skal tolke og iverksette denne politikken (…)
Hvor mye penger man trenger for å kunne ” sørge for sitt livsopphold” (Sosialtjenestelovens § 5-1) overlates i stor grad til den enkelte tjenesteyter å avgjøre (…)
Selv om myndighetene pålegger tjenestene å utforme tjenestene slik at de ivaretar kravet om helhet, samordning, brukermedvirkning og individuell tilpasning, så innser de at dette ikke i seg selv er tilstrekkelig til å nå de skisserte målene.
Myndighetene formulerer derfor også disse kravene som en rettighet for tjenestemottakerne.
På denne måten overlater myndighetene langt på vei til tjenestemottakerne å styre tjenestene i den retningen som myndighetene ønsker (…)
Vi kan derfor oppfatte individuelle planer både som en strategi fra politikere/samfunnet og for brukerne selv om å styre innholdet i tjenestene.
Likevel er det tjenesteyterne som skal iverksette denne strategien ved at det er de som skal utforme de individuelle planene.
Fra tidligere vet vi at når en yrkesgruppe skal implementere slike organisasjonsoppskrifter, så har den en tendens til å tolke denne nye organisasjonsoppskriften inn i kjente rammer og gi den en utforming som passer til profesjonsutøvelsen (Røvik 1998, Borum 2003) (…)
AHELHET
3.4 Implementering av individuelle planer
Vi har altså en situasjon der individuelle planer skal implementeres i kommunene delvis fordi sentrale myndigheter ønsker å styre profesjonene bedre og delvis fordi brukerne skal få større innflytelse på bekostning av profesjonene.
Samtidig så er det nettopp de samme profesjonene som pålegges å iverksette arbeidet med disse individuelle planene (…)
http://bit.ly/TEhpLU
Les mer her – «Forvaltningenes hjemmelagde regler»
http://bit.ly/vZ5qgK
Individuell plan – Ansvar – Utarbeidelsen av planen skal skje gjennom et samarbeid mellom ulike tjenesteytere og etater:
http://bit.ly/9RSuFs
ABINGy
STORTINGET
Skriftlig spørsmål fra Robert Eriksson (FrP) til arbeidsministeren
Dokument nr. 15:1777 (2010-2011)
Innlevert: 15.08.2011
Sendt: 15.08.2011
Besvart: 26.08.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm
Spørsmål
Robert Eriksson (FrP): En Nav-bruker opplyser at Nav-Bjerke har forfalsket hennes CV og ført opp utdanning hun ikke har, eller en gang skjønner hva innebærer! I CVen er det ikke ført opp utdanning hun faktisk har og som hun har gjennomgått med støtte fra Nav.
Hun opplever også at det blir formidlet ærekrenkende og feilaktig informasjon om hennes opptreden og kunnskaper fra en saksbehandler som aldri har truffet henne.
Skal Nav-brukere være nødt til å finne seg i denne typen feilinformasjon og trakassering? (…)
Bjurstrøm: (…) Jeg vil først minne om at brukeren har anledning til å fremsette en serviceklage overfor enheten som har håndtert saken (…)
Det arbeides nå med ulike alternativer med sikte på å forbedre etatens håndtering av klager som ikke passer inn i dagens formaliserte klageordninger (…)
http://bit.ly/Hhv9mz
Abgjengen
En av Nav sine fremste oppfordringer:
«Brukerne må være tydelige, medvirke aktivt og ta del i problemløsningen.»
I teorien ja, men i praksis skjer det stikk motsatte – for hvis dette skulle ha speilet realitetene, burde det ha stått:
  • «Brukerne må være lydige, delta passivt og godta befalingene som blir tvunget ned over hodet på dem – ellers vil de miste sine økonomiske ytelser med øyeblikkelig virkning.
  • Vi har verken den lovfestede nødvendige kompetanse, vilje, ønsker om eller midler til og etterkomme Regjeringens anbefalinger om å ta dere på alvor og arbeide for gode løsninger som vi kommer frem til gjennom likeverdig dialog, noe som selvsagt er underforstått mellom partene.
  • Vi vil kue, mobbe og knuse dere med et vell av kreative metoder til vi oppnår det vi ønsker, hvilket er å behandle dere som en bøling vi stuer vekk i en og samme oppbevaringsbås i form av jobbklubber, CV-kurs og turgåing.
  • Vi sparer penger og krefter, og dere vil stå på stedet hvil så lenge det er opp til oss.
  • Dette vil dere ikke ha muligheter for å kunne gjøre noe med, da vi sitter med bukten og begge ender og innehar blankofullmakter til å herje vilt med brukerne våre i en eneste lang og evigvarende runddans som overhodet ikke inngir noen mening, og som forvirrer, ydmyker og utmatter den andre part fullstendig helt til bristepunktet er nådd – og enda lenger! Hva kan DERE gjøre med det lizm?..
  • Les mer i postene
  • Er etikken fraværende i offentlig forvaltning? Hvem kan bistå når tjenesteutøveren misbruker sin myndighet?
   http://bit.ly/clMyRg
Er arbeidssøkere og trygdede arbeidssky, eller er de nektet grunnlovsfestede rettigheter?
http://bit.ly/J8hRG
 • AFTENPOSt
  • Utdrag fra debatt på Aftenposten
  • Nav har fullmakter politiet bare kan drømme om – Startet 05.12.2009:
  • 1. Vi har et byråkratisk regelverk i NAV som er en chaplin-parodi verdig.
  • 2. Vi har saksbehandlere i NAV som blir totalt forvirret når virkeligheten ikke passer med regelverket. Da insisterer de på at virkeligheten skal tilpasse seg regelverket og ikke omvendt.
  • Hvorfor tror du omorganiseringen av NAV har tatt lang tid, er amatørmessig gjennomført og ender opp som en parodi på velferdsstatens byråkratiske funksjoner?
  • Småkonger med reell makt! – Og makt korrumperer, men kvalifiserer nødvendigvis ikke til å utøve makten med det rette skjønn.
  • Slikt koster skjorta – men så lenge det ikke er deres egens skjorte gir de blaffen. Hva koster etterforskningen og saken samfunnet – og hvem tror du betaler gildet?
  • Det er ikke NAV som er problemet, men maktmenneskene der som hvor som helst ellers hvor makt utøves urettferdig.
  • Det trengs en helt ny kultur i NAV, om intensjonen fra stortinget skal oppfylles. En slik kulturendring kan ikke komme innenfra, den må komme utenfra og inn, det må ryddes opp i ukultur, men hvorvidt dette har blitt påtenkt i det hele tatt i prosessen vet jeg ikke.
  • Har det ikke vært i fokus fra departementets side, vil enhver fysisk endring i organisasjonstrukturen motvirkes og treneres av den gamle kulturen.
  • Hva vi har fått er en kostbar endring og bekreftelse på at byråkratiet er sin egen kreftsvulst og eksisterer ikke med den hensikt å betjene folket, men at folket skal betjene byråkratiet.
  • http://bit.ly/hSfitK
 • Debattcentralen med all verdifull informasjon ble som kjent slettet fra allmennhetens innsyn etter 22.07.2011.
 • Her kan leses mitt syn på dette:
Vår nye ytringsfrihet
ABENARWEST
STEINAR WESTIN
Fastlege og professor i sosialmedisin, NTNU
21.02.2009: Er Nav-reformen et feilgrep?
Utdrag: (…) I disse dager er det sikkert mange som skulle ønske seg tilbake til det gamle trygdekontoret, det lokale, det med damer bak skranken som kjente deg og ditt lokalsamfunn.
Litt stive og regelstyrte var de kanskje, men de kunne sin trygdelov og de ville oss vel (…)
De måtte ha et nøytralt, men likevel empatisk forhold til pasienten — vi er her for å finne en god løsning, «for deg».
Og de måtte ha evnen til å håndtere sånne som meg, fastlege med litt tilleggsutdannelse, som iblant hadde mer sans for mitt medisinske skjønn og det jeg mente var allmenn fornuft enn for strenge og byråkratiske regler.
Stort sett har det gått bra, veldig bra.
Omtrent alltid har jeg gått fra slike møter med en takknemlighet over at folketrygden finnes, og at disse damene passer på den.
Strengt og rettferdig, men noen ganger med melding til meg om at det finnes noe med liten skrift som kan komme pasienten til nytte (…)
http://bit.ly/dY777a
CEO getting bonus while causing layoffs
Noen av innleggene i serien som Dagsavisen slettetDel 1:
Skandaletoppene, og toppen av skandalene (systematisk juks i Aetat) + Tvang, manipulering, konstruksjon og diktat vedrørende sykefraværet – En ansatt avslører:
http://bit.ly/rZ3Whq
Del 2 – Sykefraværet. Regjeringen dikterer forskere:
http://bit.ly/u5ZzJc
Del 3Manipulasjon, nasjonal kvalitetsstandard, svekket rettssikkerhet og krav til saksbehandling
http://bit.ly/rEmrzj
Del 4 – Sosialtjenestens systematiske avvik og Fylkesmannens fravær av konkret inngripen
http://bit.ly/sa6v67
Del 5. Lov- og regelverk
http://bit.ly/xkWBVd
Del 6 ME og Fibromyalgi
http://bit.ly/xXGryv
Del 7 – Fraværende rettssikkerhet for mange av landets borgere (Forvaltningenes hjemmelagde regler)
http://bit.ly/vZ5qgK
Del 8 Arbeid og pensjon – Del 1 av 2
http://bit.ly/w3Crqv
Del 9 Forvaltningens sannhetsregime
http://bit.ly/wYCOzE
Nav og lovbrytere – Konsekvenser for hvem?
http://bit.ly/101QCi2
Fasiten – Hvordan sosialhjelpsmottakere langsomt blir tatt livet av, og annen nyttig informasjon
http://bit.ly/QDmTaJ
En av år 2012 viktigste kronikker
http://t.co/wk8mwVyt
abone_brekke
Nav – Ordførerkandidat: “Redd for at saksbehandlere skal hevne seg”:
Nav og lovbrytere – Konsekvenser for hvem?
http://t.co/GsSLO0Zr
For syk til arbeid er fastslått. Nektes uføretrygd!
http://bit.ly/7zrZC
Presset til taushet – Del 1 av 2
http://bit.ly/12JFi84
Presset til taushet” Del 2 av 2.
http://bit.ly/12CDqw
Når den menneskelige lovgivning avviker fra fornuften blir den ond. Den mister sin karakter av lov og blir snarere en form for vold
http://bit.ly/ejaH4
Vår nye ytringsfrihet
http://bit.ly/z4BYPe
LISTEN OVER ALLE BLOGGPOSTER
http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

april 2012
M T O T F L S
« mar   jun »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 051 andre følgere

%d bloggere like this: