Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Noen av innleggene som Dagsavisen slettet. Del 6 – ME og Fibromyalgi


AFIBRO
Funksjonshemmingen
Verdens Helseorganisasjon (WHO) kategoriserer Fibromyalgi inn under muskel-, skjelett- og bindevevs- sykdommer med diagnosenr. ICD-10 og sykdomsnr. M79,7 (brukt ved sykehus).
Allmennleger bruker ICPC der fibromyalgi inngår i en sekkediagnose: L18, utbredte muskelsmerter/fibromyalgi. Fagmiljøer diskuterer om Fibromyalgi i stedet for revmatologisk er en nevrologisk eller autoimmun sykdom.
Fibromyalgi er kronisk med hovedsymptomer som smerter i muskulatur og ledd, i såkalte «tenderpoints» (ømme punkter). I tillegg opptrer ofte symptomer som muskelstivhet, utpreget tretthet, søvnforstyrrelser, kraftløshet, hovenfornemmelse, svimmelhet, hodepine og magebesvær.
Man vet i dag lite om årsaksammenhengen ved fibromyalgi.
Følgende vet vi om Fibromyalgi:
  • at Fibromyalgi kan best forståes som en biosykososial lidelse der både biologiske, psykologiske og sosiale forhold kan bidra til å utløse og opprettholde den.
  • at Fibromyalgi kan være genetisk.
  • at Fibromyalgi ikke vises på røntgen eller blodprøver, men hjerne-scanning (SPECT)kan vise aktivitetsmønster forenlig med forandringer ved påvist Fibromyalgi.
  • at Smerten er reell og at den har både perifere og sentrale komponenter.
  • at Fibromyalgi-pasienter har 2-3 ganger høyere Substans P i ryggmargsvæsken enn normalt. Dette medfører en generell forsterkning av smerteimpulser.
  • at Fibromyalgi-pasienter har lavere Serotonin-konsentrasjon i ryggmargsvæsken enn normalt, og også lavere døgnutskilling i urinen. Serotonin bidrar til å regulere stemningsleiet.
  • at Fibromyalgi-pasienter frarøves den dypeste søvnfasen der kroppens anabole kapasitet er høyest, som sikrer kroppen restaureringsevne og følelsen av å være uthvilt.
  • at Fibromyalgi-pasienter har avvikende stresshormonproduksjon samt for lavt veksthormonkonsentrasjon. Veksthormon er viktig for kroppens reparasjonsevne.
  • at Fibromyalgi-pasienter skårer høyere på kronisk stress og belastning enn andre smertepasienter, og stress regnes som en av de utløsende faktorer.
Norges Fibromyalgi Forbund antar at det i Norge finnes mer enn 150.000 fibromyalgirammede.
Tiltak og muligheter
Det finnes i dag ikke tilfredstillende behandling for denne pasientgruppen. Behandlingen som blir gitt er symptomrettet og kan i beste fall lindre smerte og redusere andre symptomer.
Se WEB-tips for hvordan redusere symptomene.
http://www.fibromyalgi.no/Funksjonshemmingen

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABEGNORE

Fibromyalgipasienters kamp mot Nav – 19 år etter at vi ble innrømmet rettigheter.

ABABABABABALAGA

Forskning.no 26.09.2013
Fra forskningsmiljøene. En artikkel fra Universitetet for miljø- og biovitenskap
Bakteriesamfunn avgjørende for helsa
Professor Tor Lea ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB):
Det synes å være en sammenheng mellom mangfoldet av bakterier i tarmen og risikoen for å utvikle inflammatoriske sykdommer.
Jo flere forskjellige bakterier, desto bedre helse.
Det mikrobielle miljøet er viktig for blant annet å utvikle immunsystemet vårt. Det viser seg imidlertid at tarmfloraen også påvirker en rekke andre kroppsfunksjoner. Vi mennesker er mye mer avhengig av disse bakteriene enn det en tidligere har trodd, fastslår Lea (…)
http://bit.ly/1FOsZuY

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABEWINN

12.04.2015 – Slik deles sykdommene våre inn etter status og prestisje
May-Britt Stenseth (56) – fylkesleder for Telemark i Norges Fibromyalgi Forbund:
Jeg tror legene blir oppgitt av å jobbe med oss som er kronisk syke. De klarer ikke å gjøre oss friske, og går lei av å lete etter en løsning.
Det gir ingen stor anerkjennelse å jobbe på dette feltet – det er sliterne som holder ut (…)
De fleste som får en kronisk sykdom, vil først ikke innse det. De prøver alle løsninger, og det kan ta år før de skjønner at dette er noe de skal leve med resten av livet.
Da er det ekstra tøft å hele tiden bli spurt om du ikke kan finne deg en jobb. «Du ser jo ikke syk ut», får vi høre (…)
Fibromyalgipasienter opplever at legene blir oppgitt av å jobbe med dem fordi de ikke blir friske?
Jeg tror ikke det er upopulært å jobbe med kronikere som ikke blir friske.
Leger skal alltid trøste og lindre, men det er også et økende krav om at vi må kunne «fikse» (…)
http://bit.ly/1CKAnTL
– Fra rottereiret Nav da selvsagt!

ABACABL

20.05.2013: Fikk avslag av Nav to ganger på uførepensjon – retten ga medhold
Over halvparten av pasienter med kroniske muskelsmerter som får avslag i Nav og Trygderetten får medhold når de anker til lagmannsretten. Nå ber Fibromyalgiforbundet myndighetene om å vurdere praksisen.
I vinter fikk Kari og advokaten hennes endelig gjennomslag i lagmannsretten for retten til å få uførepensjon.
Da hadde Kari fått avslag hos Nav på to ulike nivå, i tillegg til avslag i Trygderetten. En kamp som har pågått siden 2008 (…)
Både Nav og Trygderetten ligger administrativt under Arbeidsdepartementet (…)
Statssekretær Cecilie Bjelland i Arbeidsdepartementet sier de vil se nærmere på sin praksis etter de har fått tallene fra Fibromyalgiforbundet som viser at 56 prosent av klagesakene får medhold i retten (…)
Har målet om å få alle tilbake i jobb blitt så stort at det rammer de som faktisk er sjuke?
Det håper jeg ikke. Her balanserer vi hver eneste dag, og det må være skjønnsmessige vurderinger som foretas i disse sakene.
Og akkurat den gruppen vi her snakker om er ofte vanskelige å vurdere, sier hun.
Men når vi mottar denne informasjonen fra Fibromyalgiforbundet, så skal vi selvsagt gå inn i den.
http://bit.ly/14itx7Y

ABABABLOLMU

New Study Shows Lyrica Helps Reduce Fibromyalgia Pain
http://bit.ly/2jc59z
22.02.2009 – Fibromyalgi og ME – felles årsak?
Fibromyalgi? ME? Diffuse smerter som ingen finner ut av?
Felles for disse pasientene er at de åpenbart er syke og at de får dårlig behandling i Helse-Norge.
Norske forskere ser en del fellestrekk blant disse pasientene.
Nå lurer de på om det kan være felles bakenforliggende årsaker til plagene.
http://bit.ly/uM4g7E
CFS/ME – nytt Januar 2010: Leter etter alternative svar
Mange med CFS/ME opplever utfordringer i møte med NAV og NAVs retningslinjer knyttet til denne pasientgruppen.
Dette var derfor tema på brukermøte i Helsedirektoratet sist høst.
I statsbudsjettet for 2010, er det besluttet å videreføre bevilgningen på 5 millioner kroner til Nasjonalt kompetansenettverk for kronisk utmattelsessyndrom.
Høsten 2008 ble NAVs rundskriv til § 12-6 i Folketrygdloven endret, blant annet når det gjelder krav til diagnostisk utredning og dokumentasjon av CFS/ME.
Et av de medisinske vilkårene for rett til uføreytelse som nå må være oppfylt, er: ”(…) legeerklæring fra fastlege/spesialist i allmennmedisin og som hovedregel fra en annen relevant spesialist i tillegg, med dokumentasjon av gjennomgått medisinsk utredning og behandling (eks.gradert trening, kognitiv terapi, mestringskurs).
Brukerrepresentantene påpekte i møtet at for svært mange med CFS/ME er også aktivitetstilpasning og hvile en viktig behandlingsform.
Det er derfor et sterkt ønske fra brukerorganisasjonene at dette blir innlemmet i NAVs rundskriv.
I NAVs nye rundskriv vises det spesielt til NICE clinical guidelines fra 2007, om diagnose og håndtering av kronisk utmattelsessyndrom.
http://bit.ly/Xbs1Uu
http://bit.ly/XVIYAt
http://bit.ly/W0TN2v

ABRIRETT

Deler av brukerorganisasjonene mener at Canada- og Fukuda-kriteriene er mer egnede retningslinjer.
De mener at det bør komme fram i rundskrivet at diagnostikk og behandling basert på disse retningslinjene ikke utelukkes av NAV.
Ifølge tilbakemeldinger til brukerorganisasjonene opplever en del CFS/ME-syke at NAV ber om stadig nye utredninger, til tross for at pasienten kan fremvise de to spesialisterklæringene som er nødvendige for at NAV skal kunne fatte vedtak.
Det er viktig at saksbehandler hos NAV setter seg godt inn i NAVs egne retningslinjer.
Samtidig må dokumentasjonen og erklæringene fra pasientens leger være så gode og tydelige at pasienten unngår at NAVs rådgivende leger eventuelt overprøver disse.
http://bit.ly/x8T2jH

200472242-001

13.12.2012: Forbausende forvandling for ME-syke
For et drøyt halvår siden lå ME-syke Maria Gjerpe under dyna 21,5 timer i døgnet. I denne videoen forteller hun om hvordan kreftmedisinen Rituximab gjorde henne frisk.
http://bit.ly/X4P6Kn
Forbauselsen over moren til alle mødres forbauselse – Den allerede høyprofilerte Maria Gjerpe, er forbausende nok den som har hatt forbausende bra effekt av medisinen! Nå tenker jeg at ME-syke som har med Nav å gjøre skal få kjørt seg forbausende bra ja! (jeg er ikke en av dem)
25.05.2013: Gir honoraret fra rekordintervjuet til ME-forskning
«Hans Olav Lahlum fikk 10.000 kroner for å stille opp på det 30 timer lange intervjuet med VGTV. Nå gir rekordholderen pengene til forskning på Haukeland sykehus i Bergen.»
http://bit.ly/13xLTnL

ABACOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Fram i lyset
Dokumentasjon: Jørgen Jelstads bok om ME er skakende lesning
Klassekampen 1  –  05.11.2011  –  Side: 9
Forfatter: Freddy Fjellheim
SAKPROSA
Jørgen Jelstad
De bortgjemte
Cappelen Damm 2011, 312 sider
(…) Jelstad berører noen ganger hvordan pasienter og deres familier lider økonomisk overlast, ja beint fram havner i fattigdom fordi NAVog det offentlige helsevesenet svikter.
Disse sosioøkonomiske betingelsene kunne vært bedre belyst.
Sosiale trakasseringer og hersketeknikker som fordømmelse, mistenkeliggjøring og usynliggjøring hører med til historien.
På disse viktige punktene er Jelstads framstillingsform mer deskriptiv enn forklarende.

ABEGE

Det framgår av boka at Helsedirektoratet og altfor mange leger har vært blant de mest forstokkede i møte med ME.
Konsekvensene av ignoransen kan bl.a. leses i den hjerteskjærende fortellingen om den unge mannen Kristian.
Trofaste pårørende må bevitne at han blir sendt på sykehjem for der å møte uvitenhet, profesjonsstrid og maktfullkommenhet.
Slike groteske historier synes paradoksalt nok å forsterke stigmatiseringen, alt mens den jevne ME-pasient klamrer seg til en strigla positivitet for å tekkes den medisinske og politiske definisjonsmakten.
Mine innvendinger til tross, «De bortgjemte» har blitt en overbevisende bok som ofte er skakende lesning.
Språket er poengtert, analysene krystallklare og den dokumentariske framstillingsformen skifter virkningsfullt mellom enkeltkasus og medisinskeproblemstillinger.
Det er ikke lenger mulig å bruke stemplet «psykisk» etter Jørgen Jelstads omfattende avsløring av medisinsk ignoranse og arroganse.
Selv om det også finnes leger som møter ME-pasienter med respekt, avdekker en fersk Sintef-undersøkelse legestandens uvitenhet.
Denne boka bør bli pensum for alt norsk helsepersonell.
Ja, hvis bare en liten del av det som dokumenteres av feilbehandlinger og urett er korrekt, skal helseministeren overveie en offentlig gransking.
bokmagasinet@klassekampen.no
http://bit.ly/ssccqY

ABELSE

20.03.2012: Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)
«NFF påpekte flere vanlige saksbehandlingsfeil som begås ved NAV-kontorene og som strider imot regelverket og har katastrofale følger for FM-pasientene.
Vedlagt er informasjonsbrevet fra NFF som ble sendt i forkant av møtet med HOD (…)
Til stede på møtet var (…)
I tillegg deltok en FM-pasient som har lang erfaring med NAV og som tidligere i år er omtalt i Tønsberg Blad.
Statssekretæren fikk også overrakt en mappe/perm som underbygger alle påstander i brevet.
Neste møte vil bli med Arbeidsdepartementet for å påpeke feil som begås ved NAV-kontorene og som strider imot regelverket.
http://bit.ly/UutEuH

Aelefanter

Et skrekkens eksempel på «Forvaltningens hjemmelagde regler» – Nav slenger flere elefanter inn i glassbutikk:
Hva kan gjøres for å effektivisere arbeidet ved NAV-kontorene?   
tirsdag,01 november 2011
Skrevet av: Thor Hagen
NFF har sendt alle NAV-kontorer i Norge via e-post en kort informasjon om Fibromyalgi samt en oversikt med 10 tiltak som NAV anbefales å vurdere i samarbeid med hver enkelt bruker som har sykdommen og dennes fastlege og arbeidsgiver.
Norges Fibromyalgi Forbund erfarer at ikke alle NAV-kontorer kjenner til sykdommen Fibromyalgi (FM), som iht WHO har diagnosenr ICD-10 med eget sykdomsnr. M79,7 (brukt ved sykehus.
Allmenleger bruker ICPC der fibromyalgi inngår i en sekkediagnose: L18, utbredte muskelsmerter/fibromyalgi).
Sykdommen gir kronisk funksjonshemming, er diffus og pasientene kan være utfordrende for NAV å følge opp.
Vedlagt er kort informasjon om Fibromyalgi samt en oversikt med 10 tiltak som NAV anbefales å vurdere i samarbeid med hver enkelt bruker som har sykdommen og dennes fastlege og arbeidsgiver.
Vårt mål er å gi raskest mulig oppfølging av pasienten slik at sykdommen begrenses, at pasienten i minst mulig grad belaster NAV/samfunnsøkonomien og at pasienten selv bevarer best mulig helse.
Norges Fibromyalgi Forbund ønsker at denne informasjonen blir spredt til alle kontaktpersoner/konsulenter i NAV, rådgivende leger og andre som vurderer tiltak for NAVs brukere .

http://bit.ly/zkfezq

ABACALOP

Overnevnte budskap er totalt respektløst, helt ute på viddene, og er et regelrett hån overfor de som er rammet av denne forferdelige sykdommen – meg inkludert!:
«Vårt mål er å gi raskest mulig oppfølging av pasienten slik at sykdommen begrenses, at pasienten i minst mulig grad belaster NAV/samfunnsøkonomien» !

ABIOMY

FIBROMYALGI, HVA ER DET?
En orientering om fibromyalgi
Utgitt av Norges Fibromyalgi Forbund
Utarbeidet av Jorun Lægraid
september 2004
Revidert 2011(utdrag)
«Fibromyalgi – smerter i muskler, bindevev, sener og senefester.
Fibromyalgi – en kronisk smertetilstand med både en perifer komponent (hovedsakelig muskel) og en sentral forsterket tilstand (sentral overømfintlighet).
Dette er noe du må lære deg å leve med, det finnes ingen kur og heller lite medisiner.»
http://bit.ly/yQ6UUg 
(Og for at Navinelligentsiaen skal klare å få med seg overnevnte beskjed, må en kanskje tatovere beskjeden på et synlig sted på hver enkelt som en huskelapp som aldri forsvinner eller glemmes vekk)?
Jorun Lægraid sitter i styret for
Norges Fibromyalgi Forbunds Medisinske Forskningfond, sammen med
Ambjørg Nilsen
Solrunn Dvergsdal
Dr. Karin Øien Forseth
Prof. dr. Dag Bruusgaard
http://fibromyalgi.no/Forskningsfond

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABEBULLLLL

25.05.2010: Norske interesseorganisasjoner: – Vi er ikke fornøyde med hjelpeapparatet|
TV 2 har gjennomført en spørreundersøkelse blant flere av landets store interesseorganisasjoner for mennesker med ulike hjelpebehov og diagnoser.
Norges Fibromyalgi Forbund
Når det gjelder det offentlige hjelpeapparatet, så sviktes pasienter med diagnosen fibromyalgi.
1) Mange norske leger anerkjenner ikke fibromyalgi som en sykdomsdiagnose, pasientene henvises til psykologer, blir kalt hypokonder og får ofte ingen hjelp – år etter år.
2) NAVs rådgivende leger overprøver pasientenes leger og deres anbefalinger vedr. attføring, trygd og videre sykdomsforløp (uten å ha møtt pasienten en eneste gang)
3) NAV følger ikke opp sine egne vedtak om oppfølging av pasienter, dette fører til fysisk, psykisk og økonomisk ruin av pasienter
4) Gruppen muskel- og skjelettsykdommer som fibromyalgi tilhører, er den gruppen som øker mest blant NAVs brukere.
Likevel finnes altfor få rehabiliteringsplasser i landet, og ingen helhetlig oppfølgingsplan for fibromyalgipasienter.
Hver og en pasient er en prøvekanin for leger.
På bakgrunn av HUNT-undersøkelsen, regner man med at 100.000 – 200.000 i Norge har fibromyalgi.
5) Norges Fibromyalgi Forbund (NFF) er sjokkert over norsk helsevesens manglende behandling av fibromyalgi-pasienter, samt NAVs unnfallenhet overfor denne gruppen.
Det finnes mange eksempler på syke mennesker hvor deres rettigheter ikke blir ivaretatt.
Pasientene er ofte for syke til å kreve sine rettigheter
http://bit.ly/y84B4E

ABAUS

07.09.2010 – Scientists find ME virus link evidence
University of Dundee research found abnormalities in white blood cells of children with chronic fatigue system.
http://bit.ly/z33D30
09.10.2009 – Knytter virus til ME
Amerikanske forskere knytter et virus til kronisk utmattelsessyndrom (ME).
http://bit.ly/tyh76i
15.11.2010 – Fant forandringer i hjernen hos ME-pasienter
Diagnosen kronisk utmattelsessyndrom (ME) er omstridt, men nå viser ny forskning at tilstanden forårsaker merkbare forandringer i hjernen. Forandringene er unike for ME-pasienter.
Funnene legges fram i en doktorgradsavhandling ved universitetet i Umeå denne uken.
Det dreier seg om nedsatte funksjoner i to områder i frontallappen. Der reguleres det vi kaller utøvende funksjoner, det vil si oppmerksomhet og langsiktig planlegging, sier psykolog Agneta Sandström, som har jobbet med avhandlingen siden 2000.
http://bit.ly/w1yRCQ
19.10.2011 Norske forskere vekker internasjonal oppmerksomhet:
Norsk gjennombrudd kan løse ME-gåten
BERGEN (TV 2 NYHETENE):To kreftleger i Bergen har oppdaget en mulig behandling av ME, også kjent som kronisk utmattelsessyndrom. Medisinen gjorde to av tre ME-syke bedre. Flere ble helt friske.
http://bit.ly/u1tzjK
19.10.2011 – Fakta om ME-studien som gir håp til millioner av mennesker
http://bit.ly/u7vpBO

(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)
19.10.2011 – Professor bejubler norsk medisinsk funn
En av verdens fremste eksperter på ME, den amerikanske medisinprofessoren David Bell, er dypt imponert over forskningen til de to norske kreftlegene.
http://bit.ly/vEHsL6
20.10.2011 Mulig ME-gjennombrudd
Dagens Medisin
Utdrag: «Til TV2-nyhetene onsdag kveld uttalte utenlandske forskere at de mener resultatene kan være et gjennombrudd ved ME.
De siste årene har de to legene forsket på såkalt B-celledeplesjon ved ME/CFS.
Bakgrunnen for studien var at de to kreftlegene tilfeldig oppdaget at en pasient med Hodgkins lymfom opplevde klar bedring av kronisk utmattelsessyndrom (CFS) etter at vedkommende fikk cellegift som inneholdt blant annet metrotreksat.
Dette medikamentet gir reduksjon av B-lymfocytter hos leddgiktspasienter.
En slik B-celledeplesjon gir også det biologiske legemiddelet rituximab (MabThera), som er et såkalt monoklonalt antistoff.
Fordi rituximab er mer potent, valgte forskerne å teste dette ut på personer med ME/CFS.
– Vi tror at studien peker på mulige sykdomsmekanismer ved ME som taler for at lymfocyttene har en sentral rolle for symptomvedlikeholdet, kommenterer Øystein Fluge
http://www.dagensmedisin.no/nyheter/mulig-me-gjennombrudd/

document image 1

20.10.2011 – Laila Dåvøy om ME-gjennombruddet: – På vegne av de sykeste ME-pasientene gir dette et enormt håp
Laila Dåvøy har i en årrekke kjempet for ME-pasientenes rettigheter.
Nå øyner hun håp om en behandling for de aller sykeste.
http://bit.ly/vRbLIS
20.10.2011 – Rørte ME-pasienter øyner håp etter forskningsgjennombrudd
TV2s sak om at ME-gåten kan være løst, har fått stor oppmerksomhet i dag. Pasientene selv både jublet og gråt da nyheten ble kjent.
http://bit.ly/sE1ZWn
22.10.2011 Lørdagsmagasinet:
Anne Kathrine (47) satte kreftlegene på sporet av ME-behandling
http://bit.ly/uzOwrg

Medical test-tube with blood samples by Dmitry Kutlaev - Stock Photo

29.06.2010 – I Nav-trøbbel etter blogging
Å blogge har gitt ME-syke Annika Dørum glede i en utfordrende tilværelse.
Nå ser det ut til at bloggingen gir henne vanskeligheter.
Hos Nav fikk hun vite at hun kom til å få avslag på søknaden om uføretrygd.
Det synes hun ikke er det verste.
Det verste er begrunnelsen (…)
Nav-legen sjekket bloggen hennes og skriver blant annet i sin vurdering:
– … hun ser ut til å ha meget velbevart evne til å uttrykke seg skriftlig (…)
http://www.ringblad.no/nyheter/article5174930.ece

NAV_272928a

05.02.2012: NAV nekter Gry pleiepenger for å ta seg av sin syke datter
BERGEN (TV 2) Thea Kristine (15) er sengeliggende døgnet rundt og kan ikke lenger gå. Ifølge NAV er hun ikke syk nok til å få pleie av moren.
http://bit.ly/y2fF8w
Les også
UHURU oppfordrer deg til å skrive til Nav, og om etatens angivelige spesialistkompetanse på blogging:
http://bit.ly/gbEltH
Aftenposten morgen
20.10.2011: Bekymret over legeuttalelser
Debatt
VIBEKE HAUG
redaktør,
KJERSTI KNUDSSØN
producer,
CHRISTIAN KRÅKENES
researcher, alle Brennpunkt
Nav beskylder Brennpunkt for faktafeil i omtalen av Nav, det kan vi tilbakevise.
Brennpunkt har fått 73 tips fra brukere som er bekymret over legeuttalelser i sine saker.
Derfor ville vi finne ut hvordan Nav bruker leger.
Vi ba om å få en liste over ansatte rådgivende overleger og deres spesialistutdanning.
Det kunne ikke Nav gi oss.
I stedet fikk vi lister der det mangler leger, og der Nav oppgir feil spesialistutdanning på legene de selv har ansatt.
Vi ba også Nav om en liste over innleide spesialister og opplysninger om hva de tjener;
heller ikke det kunne Nav gi oss.
I stedet mottok vi lister der legene som tjener aller mest mangler (…)
Brennpunkt har dokumentert at enkelte leger tjener millioner på oppdrag for Nav.
Dette var leger som ikke fantes i Navs lister.
Nå skriver Lystad at ordningen med storforbruk av enkelte spesialister skal endres.
Vi har ikke utelatt vesentlig informasjon i vårt arbeid, og det er ikke faktafeil i programmet (…)
http://bit.ly/pHj39M

Abehind-closed-doors

Brennpunkt
16.11.2010: NAV-ansatte bak lukkede dører
«NAVs sentrale yrkessykdomskontor avgjør hvem som får godkjent sin sykdom som yrkessykdom. På kontoret jobber åtte jurister og en leder.
De fatter vedtak i rundt 1000 saker i året, og en av fire saker ender med avslag.
Flere av juristene ved kontoret er nyutdannet, og gjennomtrekken er stor.
Bare i år har 25 % av staben blitt byttet ut.
Kontoret uten resepsjon
Kontoret er, ifølge direktør Hilde Olsen i NAV, en saksbehandlingsenhet, og det er ikke meningen at juristene som jobber her skal møte de som fremsetter kravene. (…)
http://www.nrk.no/programmer/tv/brennpunkt/1.7382351

ABANNE

09.07.2011: Klager Bjurstrøm inn for Sivilombudsmannen
Fagforbundet Parat og Tannhelsesekretærenes Forbund (ThsF) har klaget arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap) inn for Sivilombudsmannen.
Bakgrunnen er hennes instruksjon av Trygderetten i kvikksølvsaken.
http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.7707989
04.10.2011: Sjekk din egen NAV-lege
http://nrk.no/programmer/tv/brennpunkt/1.7819939
ABELEKL
Unødig uro rundt Nav
JOAKIM LYSTAD-  arbeids- og velferdsdirektør
http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/article4253620.ece
20.10.2011: Bekymret over legeuttalelser – «Nav beskylder Brennpunkt for faktafeil i omtalen av Nav, det kan vi tilbakevise»
http://bit.ly/pHj39M
NAV i strupen på NRK
NAV kontaktet Bjerkaas
http://www.journalisten.no/node/36923

IMG_7211

Jeg tror at det som blant annet opprører mange mennesker aller mest, er de bastante konklusjonene og den absolutte ansvarsfraskrivelsen ledelsen i Nav går ut i media og kringkaster som høyst betenkelig forsvar av sin høyborg etter diverse skandaleoppslag.
«Usaklig kritikk gjør ikke Nav bedre.»
Neida. Det kan jeg være enig i.
«I programmet som ble sendt 4. oktober hevdes det at legene ikke har kompetanse på området de skal uttale seg på, og at Nav ikke har oversikt over de legene vi samarbeider med. Begge påstandene er feil.»
Nå kan ikke jeg uttale meg om hvorvidt Nav har oversikt over de samarbeidende leger eller ikke – såpass bred informasjon sitter jeg ikke inne med, men hva jeg vet, er at Navdirektøren ikke har belegg for å avslutte denne fremstillingen som var den ikke etterprøvbar.
Hva mer er – med denne påstanden underminerer han og degraderer oppfatningen til flere fagfolk og da spesielt fastleger som i sitt virke må hanskes med uttallige gale/usaklige fremstillinger og snedige taktikker fra de overprøvende rådgivende «overleger» som overhodet ikke kan oppfattes som forenlige med de faktiske forhold som fremgår av pasientens sykdomsbilde og som er til hinder for at denne skal klare å fungere godt – eller i det hele tatt, i arbeidslivet.
Maktesløse blir de tvunget til å bevitne dype menneskelige tragedier som følge av ubevisste – eller sågar bevisste feilaktige konklusjoner trukket på langdistanse av ymse aktører som ikke kjenner pasienten selv.

ABABAYYYYYY

Les flere kronikker samlet i posten linket til under, der fastleger og psykiatere uttaler seg.
Et lite utdrag:
«Er NAV klar over at organisasjonen er til for å hjelpe våre pasienter, eller tror de at regelverket er overordnet pasientenes behov? Tror NAV at de vet bedre enn to leger som har fulgt pasienten tett i mer enn 30 år?»
Maktens hellige haller – Våre kriminelle fastleger
http://bit.ly/jsxcKv

Joakim Lystad, NAV-direktør.Foto: Gunnar Lier

Lystad: «Vi mener at kvaliteten på den nåværende ordningen er god, men ønsker en ordning hvor det ikke stilles spørsmål ved at Nav bruker enkelte spesialister mer enn andre.»
Her burde samtidig enda en innrømmelse være på sin plass, siden Lystad mest sannsynlig er kjent med følgende skandale av dimensjoner:
14.05.2008 Friskmelder psykisk syke på oppdrag fra staten
En rekke psykisk syke har mistet trygdepengene etter møte hos Nav-psykiater Anne Regine Føreland.
REAGERER: Advokat Jane Ytreøy Grøndalen kan ikke forstå hvorfor Nav vil bruke en spesialist i psykiatri som helsemyndighetene advarer mot (…)
Jeg har hatt en del saker hvor Føreland har utført psykiatriske vurderinger av pasienter på vegne av trygdemyndighetene.
Gjennomgående kommer hun fram til at pasientene er friske og arbeidsføre, selv om andre fageksperter har kommet til at disse pasientene har alvorlige psykiske lidelser, sier Grøndalen til Dagbladet.no. 
I juni i fjor skrev Dagbladet.no at Helsetilsynet refser den samarbeidende spesialisten i psykiatri for brudd på Helsepersonelloven (…)
http://bit.ly/nwD31q
Navdirektørens famøse forsikring om at alt er på stell med de rådgivende leger og det skjønnet de utøver, er intet mindre enn et hån mot de mange pasienter som er rammet av usaklige og gale avgjørelser fra «ekspertene på Verdens Tak».
Omtrent ukentlig kan vi lese oppslag som dette:
19.10.2011 – Verre enn å kjempe mot kreften
http://bit.ly/oKq8qk
Og for hvert store oppslag i avisen lider hundrevis av mennesker i stillhet under Navs jernhæl og ofte rystende uprofesjonalitet – mennesker som aldri får sin historie på trykk.

ABentroll--og-konstitusjonskomiteen

21.02.2009: Er Nav-reformen et feilgrep?
Utdrag: Det er fare for at tilliten til velferdsstatens viktigste institusjon svekkes alvorlig når folk opplever at én dør blir til ingen dør.
Var Nav-reformen et feilgrep, eller kan Nav bli «litt ditt»?
I disse dager er det sikkert mange som skulle ønske seg tilbake til det gamle trygdekontoret, det lokale, det med damer bak skranken som kjente deg og ditt lokalsamfunn.
Litt stive og regelstyrte var de kanskje, men de kunne sin trygdelov og de ville oss vel.
I tallrike samarbeidsmøter gjennom åra har jeg møtt disse kyndige damene — ja oftest damer — når de har innkalt til møter med fastlegen sammen med pasienter med plager og sykdommer som ikke helt passet til regelverket.
Stort sett har jeg vært imponert over den kyndigheten disse trygdekontorets fotsoldater la for dagen, hva de faktisk kunne om kriterier for det ene og andre.
De måtte være oppdaterte om «Den gule flod», kallenavnet på seriene av forskrifter og rundskriv som Rikstrygdeverket sendte ut i strie strømmer på gult papir, for å presisere hvordan lover og retningslinjer skulle fortolkes.

ABentroll--og-konstitusjonskomiteen

De måtte ha et nøytralt, men likevel empatisk forhold til pasienten — vi er her for å finne en god løsning, «for deg».
Og de måtte ha evnen til å håndtere sånne som meg, fastlege med litt tilleggsutdannelse, som iblant hadde mer sans for mitt medisinske skjønn og det jeg mente var allmenn fornuft enn for strenge og byråkratiske regler.
Stort sett har det gått bra, veldig bra.
Omtrent alltid har jeg gått fra slike møter med en takknemlighet over at folketrygden finnes, og at disse damene passer på den.
Strengt og rettferdig, men noen ganger med melding til meg om at det finnes noe med liten skrift som kan komme pasienten til nytte (…)
http://bit.ly/dY777a

ABrennpunkt

Spesialister tjener millioner på NAV
(NRK Brennpunkt:) «Leger skriver spesialisterklæringer på samlebånd for NAV, og tjener millionbeløp på oppdragene. Det viser en oversikt Brennpunkt har laget. Innleide NAV-leger tjener millioner på å skrive spesialisterklæringer og NAV har ingen oversikt over hvilke leger som brukes eller i hvilket omfang de produserer spesialisterklæringer.»
http://bit.ly/18iLgU4
Brennpunkt 04.10.2011
NAV- diagnose mens du venter (TV-dokumentar)
«Dersom du søker hjelp fra NAV blir saken din vurdert av innleide og ansatte leger du knapt får møte. Brennpunkt undersøker hvem legene er og hva NAV vet om dem».
http://bit.ly/1cx635K
Merk dere spesielt avsnitt 3 i reportasjen under visningsvinduet: «Lege uttaler seg» som kommer etter innslaget om den arme mannen som ble henvist av Nav til Gynekolog med plager som sto så himmelvidt langt derfra:
– Alvorlig lungesykdom!
Hans stakkars hardt prøvede kone, oppgitt og sarkastisk leende i bakgrunnen…
Hennes mann var av «Navintelligentsiaen» henvist til Gynekolog og ikke til lungespesialist…
Nav derimot, hevdet at overlegen var svært erfaren, hadde «bred kompetanse» og at han ikke uttalte seg som Gynekolog «i denne saken»!
Jeg siterer Brennpunkts reporter ordrett fra neste innslag:
Dette er landets rådgivende overleger. De er ansatt i Nav.
Jobben deres er bl.a å vurdere legejournaler og papirer til klienter i Navsystemet.
De skal ikke treffe pasienten, men gi råd til saksbehander som deretter skriver vedtak.
Disse legene har klare føringer på hvordan de skal tenke.
Det kan lege Ole Terland fortelle!
Han har selv vært Rådgivende overlege i Nav.
(En av sakene sladdet, vises i bildet) med ledsagende kommentar:
«I dette dokumentet står det at det er viktig at legens lojalitet ligger hos Nav.»
Intervjuer spør herunder Dr. Terland direkte:
«I forhold til legeeden og forpliktelsen man har som lege i forhold til pasient – Hvor står DET i forhold til dette?!»
Dr. Terland: «Nei det står i strid til legeeden, for vi er forpliktet til å ivareta pasientens helse!
Det er den vi har i fokus, med den gamle legeeden med å lindre, trøste og helbrede hvis det er mulig, så – jeg synes det står på tvers av legeeden»!
Mannlig reporter: «Brennpunkt har kartlagt de Rådgivende overlegene i Nav. Vår oversikt viser at det ikke er et krav at de behandler saker som passer til utdannelsen».
Terland kommer igjen i bildet og vedgår at han ikke hadde kompetanse på alle saker han fikk – så som kompliserte ortopediske fremstillinger, hud, nevrologiske sykdommer».
På spørsmål om hva han gjorde i de sakene, svarer Terland at han avgjorde dem etter beste evne og skjønn.
Reporter spør hva han tenker om den jobben «i dag.»
Terland svarer at han synes at iht flere avgjørelser så bør legene ha adekvat kompetanse!
På listen Brennpunkt har mottatt fra Nav over de «Rådgivende legene» og hva de «kan», så viser det seg at informasjonen ikke samsvarer med oversikten Nav har gitt dem.
Flere av de ansatte Navlegene er ikke tatt med der!
Assisterende direktør i Nav – Yngvar Åsholt begynner å drikke vann, når spørsmålet kommer opp – hva legene deres er «eksperter» på!
(Jeg behøver nok ikke å gå inn på det psykologiske aspektet som herunder – og ufrivillig, avdekkes):
Reporter: «Og så har vi sjekket Statens Autorisasjonskontor for Helsevesenet, og der er det tidvis ganske store forskjeller… (…)
Så er det noen (på listen) dere opererer med som er «Arbeidsmedisiner» – som ikke er «Arbeidsmedisinere»… (hun spesifiserer en av dem, og henviser bl.a til Legeforeningen der personen heller ikke er oppført som dette!)
Sitat slutt.
Tilbake til Dr. Ole Terland – De sjokkerende avsløringer om at Navlegens lojalitet skal ligge hos Nav, samsvarer meget godt med dette funnet:
(Artikkelen er i dag slettet fra alle søkemonitorer, men jeg hadde kopiert både innholdet og lagret link for mange år siden):
Fra Tidskrift for Den norske legeforening
Strategi for bruk av trygdemedisinsk kompetanse i NAV
06.12.07
(Utdrag): 5) Ansettelsesforhold.
“De rådgivende legene skal som hovedmodell være ansatt i NAV.
For å kunne fremstå troverdig og gjøre en god jobb i den nye, dialogskapende pådriverrollen, kreves en klar forståelse for og lojalitet til NAVs intensjoner og mål.
En slik forståelse og lojalitet kan vanskelig oppnås gjennom outsourcing av tjenesten.”
http://www.medisinstudent.no/id/136500.0

ABFOLKET

Manipulasjon, nasjonal kvalitetsstandard, svekket rettssikkerhet og krav til saksbehandling
http://bit.ly/rEmrzj
Sosialtjenesten – Om å holde orden i eget hus. Hvordan blir brukeren møtt?
http://bit.ly/9mRaTO
Aftenposten og sensur. Om Nav og trakassering.
Debatten fra Marita Synnestvedts kronikk: “Føler meg trakassert”
http://bit.ly/MXCtLo
De tause, feige, unnvikende og kalkulerende – Del 2
“Vi har å gjøre med en etat som er så hardkokt i å motstå pålegg i lovgiving og rundskriv at det må meget tydelig tale til for at det skal ha sjanse til å slå gjennom”
http://bit.ly/R5Dbp9
LISTEN OVER ALLE BLOGGPOSTER
http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Informasjon

Dette innlegget ble postet den februar 6, 2012 av i Nav, Nyheter&Debatt, Politikk, Samfunn med stikkord , , .
Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

februar 2012
M T O T F L S
« jan   mar »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 052 andre følgere

%d bloggere like this: