Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Svar til Roar Flåthen


Mitt svar her inne, er en reaksjon på artikkelen:
Misliker kritikk av Nav-ansatte
http://bit.ly/z4Wzz7
Flåthen sier han mange ganger har vært forbannet på negative debatter om Nav, og at inntrykket som gis er at Nav-ansatte har skylda.
Flåthen understreker at dette ikke er akseptabelt, da hans klare inntrykk er at de Nav-ansatte generelt gjør en kjempejobb med kun EN målsetting for øyet – å få det hele til å fungere, slik at brukerne føler seg velkommen og får den hjelpa de skal ha.
Flåthen uttaler at det er gledelig at regjeringen har tatt tak i den økende voldsproblematikken og bidrar til å gjøre noe med det.
Hva vet Flåthen?
Er Flåthen kunnskapsløs?
Kan det være rimelig å slutte at en av landets mektigste menn virkelig er genuint og oppriktig kunnskapsløs?
Artikkelen avslutter:
“På Nav-konferansen skal veien videre diskuteres, og arbeidsminister Hanne Bjurstrøm benyttet anledningen til å takke de ansatte.
Jeg vil takke dere ansatte for å stå med rak rygg når medier, politikere, brukere og Riksrevisjonen har kritisert Nav. Dere lønnes nå med at det går bedre, sier hun.»
ABJURSTRØM
Og Bjurstrøm har takket før!
Hun takket for god planlegging og innføring av ordningen med meldekort for Nav sin toppledersamling 15.04.2010.
Og på Maktens Tinder skinner det – som alltid.
Men på Facebookgruppa Folkeaksjonen mot meldeplikt for kronisk syke som fikk medieomtale i ca. 5 – 6 aviser og i flere artikler, ble nær 30.000 medlemmer og deres argumenter og bønner oversett med største veloverveide arroganse:
https://www.facebook.com/group.php?gid=239037095892
Les mer her:
Hanne Bjurstrøm – Landets mektigste kvinne
http://bit.ly/hV6UFx

IMG_7211

Rangeres jeg bare som en kjeftesmelle med skrivekløe?
Er mine innsideavsløringer om det nøye koordinerte og utstrakte myndighetsmisbruket og kameraderiet som pågår i Nav som uvesentligheter og bagateller å regne?
KLAGE – VARSLING-RAPPORT OM UTSTRAKT MAKTMISBRUK OG KAMERADERI I FORVALTNINGEN BYDEL NORDSTRAND
http://bit.ly/cyr0Go
Om meg – Del 2:
http://bit.ly/zKYewd
Fasiten – Hvordan sosialhjelpsmottakere langsomt blir tatt livet av, og annen nyttig informasjon
http://bit.ly/QDmTaJ
TO SVÆRT OPPLYSENDE POSTER SOM BLIR SENTRALE Å LESE, HVA ANGÅR USTRAFFEDE FORBRYTELSER I OFFENTLIG TJENESTE – SOSIALDELEN:
NAV Nordstrand Sosial: Informasjon om grovt maktmisbruk – fortsettelse av serien i 6 deler.
http://bit.ly/aD9pT9
Rapport: Nav-saksbehandlere – Nav Nordstrand sosial:
http://bit.ly/bMLPNv
Ustraffede, fordi skadevolderene innehar et stillingsvern på lik linje med diplomater:
Diplomaters immunitet
http://bit.ly/xn4H46

ABEGGINGG

Sannheten er at flere uegnede elementer som ulykkeligvis har blitt tilsatt i sine vanntette stillinger i forvaltningen samler seg i flokk for å ta de svakeste av oss – og med svak mener jeg i den forstand at vi er syke!
Jeg underbygger denne påstanden i Del 2 og 3 i serien jeg laget om annen person som også ble utsatt for et maktmisbruk av svært alvorlig omfang.
Dette startet når hun tilkjennega at hun ønsket å levere inn en klage på sosialsjefen ved Nordstrand sosialsenter.
Selv ikke representanten i Fagforeningen hun var medlem av hjalp henne – hun satt rolig å hørte på flokkens samlede angrep i Attføringsutvalget i Bydelen, og jeg var med i alle møtene og tapet alt!
Da jeg i etterkant kontaktet flere topper i Fagforbundets ledelse for å informere om det jeg hadde vært vitne til, ble jeg møtt med den største ignoranse.
Her kan innholdet i båndopptakene leses:
Når utbredt ukultur og kameraderi utgjør selve limet og de overordnede føringene i Forvaltningen.
Del 2
http://bit.ly/d23aa8
Del 3
http://bit.ly/cvsadn
Hva angår avsløringene gjennom snart 4 år om blant annet de lov- og regelbrudd som konsekvent har blitt holdt i hevd overfor meg – en varsler som avdekker misligheter i Systemet:
Ville Flåthen ha byttet plass med meg en dag – en uke – nei. skal vi ikke heller like så godt kline til og si hele FIRE ÅR, og se om han ville ha sagt seg tilfreds med behandlingen han fikk.
Flåthen må huske at under slike forhold ville han ikke lenger være “Top Dog”!

Flåthen ville ha en rekke sykdomstilstander som på det nærmeste var invalidiserende.
Flåthen ville ikke ha sittet igjen med en eneste person i sitt mektige kontaktnettverk.
Flåthen ville erfart at den ene fastlegen etter den andre enten sluttet, ba ham å finne seg en annen fastlege – angivelig på grunn av “komplisert sykdomsbilde” eller nektet å bistå ham i hans vanskelige sak med Forvaltningen.
Flåthen ville aldri bli sluppet igjennom med å belyse sin sak i media – konsekvent!
Flåthen ville – uten unntak – møte på oppsiktsvekkende Goddag Mann – økseskaft-svar i alle sine henvendelser til ulike klageinstanser.
Flåthen ville bli stanset i og føre sin egen sak mot Nav underveis av Retten etter at flere titalls advokater hadde nektet å ta hans sak fordi han ikke var i besittelse av nødvendige økonomiske midler, og etter at han var blitt nektet fri rettshjelp av Dommer.
Dette etter at han hadde sendt inn de første bevisopptak til Dommeren som øyeblikkelig og samme dag fremsatte krav om at han måtte møtte med prosessfullmektig innen kort tid – på begjæring av motpartene – ellers ville saken bli avvist!
Så er mitt spørsmål – Ville Flåthen etter dette ha fått tilegnet seg et annet syn på virkeligheten?
Viktig blir det å lese den absolutte forskjellsbehandling tidligere Navdirektør Tor Saglie utøvet overfor meg og annen person i debatten Kristin Floer – tidligere Rådgiver i Arbeids- og velferdsdirektoratet og “den andre part” – startet på Nye Meninger nettopp:
ABIRED
Arbeid for alle?
Her vises et av svarene fra Heidi Stakset i kommentar 5 –  «Slu strategi»
Hennes konklusjon over forskjellsbehandlingen, høres veldig riktig ut:
«Forskjellsbehandlingen skyldes at Navdirektør Tor Saglie brukte Kristin Floer til å skape mediaoppmerksomhet rundt seg selv og sin etat.
Hun hadde gått ut i mediene, og dermed kunne han følge opp- via mediene.
Omdømme har alt å si.
Når det kommer en til- Jeanine Horntvedt- som også er høyt utdannet- er hun uinteresssant.  
Navdirektøren kan ikke gjøre mediestuntet to ganger.
Kristin Floer ble brukt  for  Navdirektørens omdømme. 
Dette er ledernes- og politikerens taktikk for å holde på makten og posisjonene (…)
http://bit.ly/SoOCe6

ablaaw

I debatten jeg startet i Aftenposten – «Kritikk av Nav skjules» i 2008, satte jeg inn og kommenterte en annen artikkel om Flåthen:
«Vil beskytte Nav-ansatte».
«Gjør ikke de ansatte til syndebukker, sier LO-leder Roar Flåthen. Fagbevegelsen er dypt bekymret over problemene i Nav.»
http://bit.ly/wEqRne
En av meddebattantene «Leif Per», kom med viktige innspill som jeg hadde lagret, og viser her:
«Jeg har to kommentarer til Morten Øyes uttalelser i artikkelen i aftenposten:
1. «Det er statsråden og Nav-ledelsen som må ta ansvaret. De ansatte gjør et de får beskjed om, sier Morten Øye, leder av LO Stat».
Jeg er glad for at LO endelig plasserer hovedansvaret der det hører hjemme, nemlig hos den inkompetente NAV-ledelsen.
Men dette unnskylder ikke de mange dokumenterte eksemplene på ulovlig opptreden fra individuelle saksbehandlere.
(Jeg legger til – Les herunder følgende poster):
Sosialtjenestens systematiske avvik og Fylkesmannens fravær av konkret inngripen
http://bit.ly/sa6v67
Hvordan står det til på våre sosialkontor?
http://bit.ly/9L4i42

2. Øye påpeker at Nav-reformen ikke er en alminnelig omstilling, «men en svært stor og krevende reform der ulike kulturer og styringssystemer støter sammen».
Dette er tøv, det er nettopp dette alminnelig endringsledelse handler om fra et faglig synspunkt.
Når en ledelse som er spesielt rekruttert for å håndtere dette ikke makter oppgaven er de inkompetente.
Jeg har kjennskap til at NTL har kjent til de dårlige arbeidsforholdene i det gamle Aetat i flere tiår uten at forholdene synes merkbart bedre. NTL må derfor være en usedvanlig ineffektiv fagforening.
Av hensyn til egen troverdighet bør LO rydde opp i forholdene i NTL».
http://bit.ly/QWzeWX
Debattcentralen er lagt ned, men jeg hadde altså kopiert opp en del av materialet og satt inn i bloggpost:
LO, Arbeidstilsynet og NTL – Unnlatelser av hjelp mot overgrep fra Nav. Mail i saken.
http://bit.ly/9LkGgP

abisme

L.P kommenterer videre på side 9 – da ikke direkte relatert til Flåthens art:
«NAV har jo diverse samarbeidspartnere når det gjelder praksis for personer under yrkesrettet attføring.
Attføringsbedriftene, som er organiserte i NHO og derfor en sterk lobby, er økonomisk avhengige av tilskuddene som NAV for å gi folk arbeidspraksis.
Uten NAV må de legge ned virksomheten.
Videre outsourcer NAV arbeidet med å finne praksisplasser til private konsulentfirmaer.
Noen av disse har tidligere NAV-ansatte i ledelsen som kjenner beslutningsprosessene og enkelte beslutningstakere godt.
NAV påstås å måles på sine resultater, som konkret innebærer formidling til jobb, praksisplass eller utdanning (gjerne et AMO-kurs i regi av NAV).
For både ansatte og ledere i NAV vil dette være viktig, ikke minst for de midlertidige ansatte som det finnes mange av.
Når både NAV og tiltaksarrangør har så sterke økonomiske og resultatmessige insentiver, samtidig med at den som skal attføres står i en svak posisjon uten vern i form av tillitsvalgte osv, foreligger det betydelige muligheter for korrupsjon, overgrep og utnyttelse.
Ikke minst siden eventuelle klager må rettes til det NAV-kontor som har begått feilen.
En attføringsklient som våger å være kritisk løper dermed en vesentlig personlig risiko.
Det samme gjelder de mange NAV-ansatte som ikke er fast ansatte – de tør antagelig ikke innrømme feil av frykt for å miste jobben.
En attføringsklient som ikke villig lar seg utnytte av tiltaksarrangør risikerer at NAV får svært dårlige tilbakemeldinger fra tiltaksarrangør.
Det igjen kan føre til at NAV stopper trygden basert på usanne opplysninger.
Snakk om manglende rettssikkerhet for både brukere og ansatte!«
http://bit.ly/QWzg0X
NAVs ledelse ba om innspill, men knuser brukere som påpeker misligheter. Tapet møtereferat fra grove represalier
http://bit.ly/NntOy
anav
Aktørmodellen ble avskaffet
31.03.2006 svarer Justice1 (ansatt i tidligere A-etat) en annen debattant i diskusjonen sistnevnte hadde startet – “Møte med A-etat” der han belyser uverdige, ulovlige og uakseptable tilstander.’
Disse holdes enda ved like, ved hjelp av stor besluttsomhet og iver hos en god rekke samarbeidende og uegnede aktører under etatens nye logo – Nav – den dag i dag. 
(Der diskuteres Arbeidsmarkedsbedrifter, hvorav OPT som jeg av Nav ble tvunget inn i i 2007, var en av dem):
http://www.opt-as.no/html/ab.html
Utdrag: (…) Apropos dine erfaringer med Arbeidsmarkedsbedrifter, forkortet AMB. Disse kjemper stadig vekk for å overleve over statsbudsjettet. De ble bygget opp i et industrisamfunn, og bærer derfor preg av det.
Det arbeidet de kan tilby er ofte irrelevant til den utprøving og kompetanseoppbygging en arbeidssøker ønsker og trenger. 
De kjemper jo naturligvis allikevel for sin egen overlevelse.

 ABEGGINGGG

De har gjennom arbeidsgiverforeninger de er med i stor innflytelse i departement og regjering. 

Dette binder Aetat til en viss grad opp i å benytte disse bedriftenes tiltaksplasser.
Derfor kan det være at Aetat lokalt forsøker å dytte arbeidssøkere inn til utprøving på disse bedriftene uten at de ønsker det selv.
 
Dette er stikk i strid med det som skal være det faglige grunnlaget for attføringsarbeidet, nemlig aktørmodellen.
I aktørmodellen skal ethvert tiltak bygge på søkers egne ønsker.
Det er kun når søker ikke vet hva han/hun ønsker eller klarer at det er aktuelt med slike avklaringstiltak.
Imidlertid vet jeg at det finnes saksbehandlerer som for å slippe å begrunne et avslag, vil tvinge ressurssterke mennesker i det som for dem ofte vil føles som en fornedrelse, inn i en slik bedrift.
De regner med at søker da vil si fra seg hele attføringen, fremfor å nedverdiges og ydmykes, og dermed har de oppnådd det de ønsker. 
Dersom du har gode alternativer å foreslå selv, mener jeg de ikke kan tvinge sin vilje igjennom, men du verden så mye trøbbel, vanskeligheter og trenering av tid de kan forsøke i direkte utmattelsesteknikker (…)
http://bit.ly/f4XL8e
Les mer fra “Justice1″ her:
A-etat og trygd og korrupsjon?:
http://bit.ly/hiOws6
Aviskronikken som støtter opp om det “Justice1″ avslører i overnevnte debatt;
En helvetes jobb (utdrag):
«Milliontap, omorganiseringer og rot har ført Aetat inn i en kollektiv depresjon. Drapstruslene har haglet og ansatte har gått.»
http://bit.ly/buXLeA
Debattcentralen er nedlagt, og her er mine synspunkter på det:
Vår nye ytringsfrihet
http://bit.ly/z4BYPe
http://bit.ly/LJEJCn
Et godt utdrag av «Justice1» er heldigvis kopiert opp, og kan leses i følgende bloggpost:
Del 1 – Aetat og korrupsjon. En ansatt avslører:
http://bit.ly/rZ3Whq

Ikke minst blir det svært viktig å se på Marita Synnestveds bidrag til å sette søkelys på overnevnte informasjon, her:

Aftenposten og sensur. Om Nav og trakassering.
Debatten fra Marita Synnestvedts kronikk: “Føler meg trakassert”
http://bit.ly/MXCtLo

abevhj

08.07.2008: Bedrifter snylter på attføring
Utbytting: Attføringsordningen misbrukes av useriøse bedrifter som vil ha billig arbeidskraft.
Flere personer forteller om misbruk av attføringsordningen. Når noen går på attføring, dekkes lønnsutgiftene fullt ut av det offentlige.
Nå opplever flere at når attføringsperioden er over (som regel etter ti måneder), avsluttes kontrakten, i stedet for at personen får tilbud om fast jobb, slik intensjonen er.
Folk på attføring faller mellom to stoler, uttaler Arbeidssøkerforbundets (Afo) leder Harald Trulsrud til Klassekampen. Han er bekymret for at Nav ikke tar tilstrekkelig ansvar for personer på attføringstiltak.
Vi har vært i kontakt med attføringsbrukere som har blitt behandlet dårlig på bedriften Nav formidlet dem til.
Når de så klager til Nav, sier de at de ikke har noe ansvar for arbeidsforholdene der, men at dette er noe brukerne må ta opp med bedriften.
Nav tilbyr ulike typer arbeidspraksis, herunder k
Likevel fortsetter Nav å formidle brukere til de samme bedriftene, hevder Trulsrud.
alt attføring. Tilbudet er ment for arbeidssøkere med spesielle behov, for eksempel uførhet. Målet er å gi arbeidserfaring til søkere fra utsatte grupper.
Nav formidler da arbeidssøkeren til en bedrift som mottar et mindre beløp for å sysselsette vedkommende. Bedriften betaler ikke brukeren lønn, i stedet mottar han eller hun dagpenger fra kommunen eller individstønad fra Nav.
Arbeidssøkeren er formelt ikke ansatt i bedriften så lenge tiltaket varer.
Trulsrud frykter at ordningen ikke er godt nok sikret mot misbruk (…)
Han peker på at attføringsbrukerne formelt ikke er ansatt i bedriften, og at dette kan føre til at deres arbeidsforhold blir verre enn for vanlige ansatte (…)
http://bit.ly/qCiVA0
Massakrering av regelverket, bevisste overgrep.
http://bit.ly/qBXUGT
26.01.2012 – NAV på rett vei
«LO Stat, FO, Fagforbundet og NTL i Rogaland rettet onsdag i denne uka søkelyset på NAV. Og konklusjonen er at det ikke står så dårlig til som mange vil ha det til.»
http://bit.ly/TrZ8Ci
Sykefraværet. Regjeringen dikterer forskere
http://bit.ly/u5ZzJc
Manipulasjon, nasjonal kvalitetsstandard, svekket rettssikkerhet og krav til saksbehandling
http://bit.ly/rEmrzj

abblåst

De tause, feige, unnvikende og kalkulerende – Del 2
Jusprofessor Andenæs: “Vi har å gjøre med en etat som er så hardkokt i å motstå pålegg i lovgiving og rundskriv at det må meget tydelig tale til for at det skal ha sjanse til å slå gjennom”
http://bit.ly/R5Dbp9
Nav og Arbeidsministerens konsekvente ignorering av mangeårig åpenlys sosialkriminalitet
Dette er loven som både Statsministeren, Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm og andre makttopper som står ansvarlige for at Nav skal fungere som et best mulig tjenestetilbud til landets borgere, bevisst, og over år har brutt med på alle måter:
http://bit.ly/La5XGL
En av år 2012 viktigste kronikker
http://t.co/wk8mwVyt
Nav og lovbrytere – Konsekvenser for hvem?
http://bit.ly/101QCi2

abeken

14.03.2013: Nav Nordstrand sosial – Dokumentfalsk, manipulering og avlivningssatser
http://bit.ly/WoBmZ7

ABETPEO

13.03.2013: Nav Nordstrand sosial setter liv og helse i fare – som regelen er.
http://t.co/9p5HXIZ6Sd
18.02.2013 – Advokat om min Navsak: “Myndighetsmisbruk Big Time!” – Har du bevis kan dette bli “sprengstoff” i pressen”!
http://t.co/lPadlwHj
Ragnhild Meek – Jurist og spesialkonsulent hos Ombudet fra lydopptak:
(…) Dette har jeg konferert med Ombudet om. Saken din er så omfattende, og fordi vi ikke kan sette oss inn i alt du har sendt oss, så kan ikke vi ta på oss den oppgaven å representere deg ved å kortfattet poengtere hva som er kjernen i saken (…)
Propaganda fra Ombudet:

“Helse-, sosial- og eldreombudet arbeider for at pasienter og brukere av helse- og sosialtjenesten skal få ivaretatt sine rettigheter, og for å bidra til økt kvalitet på tjenestene.

Helse-, sosial- og eldreombudet i Oslo er også Pasient- og brukerombud i Oslo.

Vi kan bistå i saker som gjelder (…) Nav (…) med mer.

Ingen sak for liten – ingen sak for stor.”
http://www.ombudet.oslo.kommune.no/
Sosialtjenestens systematiske avvik og Fylkesmannens fravær av konkret inngripen
http://bit.ly/sa6v67

LISTEN OVER ALLE BLOGGPOSTER

http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Én kommentar på “Svar til Roar Flåthen

  1. Tilbaketråkk: NAV Nordstrand Sosial: Informasjon om grovt maktmisbruk – fortsettelse av serien i 6 deler. | Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Informasjon

Dette innlegget ble postet den januar 12, 2012 av i Kameraderi, maktmisbruk, manipulering, Nav, Nyheter&Debatt, Politikk, Politikk, Samfunn, Sensur, ukultur, vilkårlighet med stikkord , , .
Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

januar 2012
M T O T F L S
« des   feb »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 056 andre følgere

%d bloggere like this: