Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

På Nav med balltre – Del 2


ABHYSJ
På Nav med Balltre (Del 1) viser opptak fra da jeg fredag 06.01.2012 ble fjernet fra Nordstrand sosialsenter av to vektere som Teamleder Marit Gunnes tilkalte.
Gunnes mente åpenbart at det var nødvendig å gå sammen med den første vekteren hun hadde tilkalt for å få med seg en ekstra vakt slik at de kunne klare å kaste ut en 50 år gammel dame som satt rolig og ventet på informasjon:
http://bit.ly/PFW66m
Posten jeg linker til under viser innhold som kompletterer opplysningene i denne, der blant annet tidligere maktmisbruk fra teamleder Marit Gunnes ved Nordstrand sosialsenter m.fl. er tapet og nedtegnet.
Hun har avslått søknad om nødhjelp også tidligere, og utdelt meg utpiningsskjerver av mitt eget fremtidige livsopphold:
NAV Nordstrand Sosial: Informasjon om grovt maktmisbruk fortsettelse av serien i 6 deler.
http://bit.ly/aD9pT9
Her vises til relevante passasjer fra lovverket som er ment å gjelde overfor alle landet innbyggere – utenom Navansatte som er høyt hevet over loven, og innehar Diplomaters immunitet:
Er etikken fraværende i offentlig forvaltning? Hvem kan bistå når tjenesteutøveren misbruker sin myndighet?
http://bit.ly/clMyRg
http://bit.ly/xn4H46
ABFEEEIGE
Oslo 09.01.2012
Til min saksbehandler ved Nordstrand sosialkontor – Hanne Marte Johansen
Med kopi til leder ved sosialkontoret – Marit Gunnes
Videre – Med kopi til Navdirektør Joakim Lystad via hans forværelsessekretær Gunn Marit Svendsen, Byrådsleder Stian Berger Røssland og Direktør for Helsetilsynet Bjørn-Inge Larsen (jeg fant ikke hans direkte e-post adresse)
Tillegg til søknader fra meg datert 05.01.2012 og 06.01.2012 som jeg leverte på Nav Nordstrand Sosial.
Informasjonen i artikkelen jeg skrev vedrørende sosialtjenestens utkastelse av meg med to sikkerhetsvakter Fredag 06.01.2012 «På Nav med balltre» som jeg satte inn på Nye Meninger samt blogger dagen etter at jeg ble fjernet av sikkerhetsvakter fra Nav Nordstrand Sosial skal leses i sin helhet og oppfattes som gjeldende opplysninger til denne tilleggsklagen da her beskrives hele hendelsesforløpet forut for at jeg ikke mottok hjelp fra leder ved kontoret – Marit Gunnes:
http://bit.ly/OTFPhU
http://bit.ly/TBQDFI
Klagen gjelder:
AVSLAG NØDHJELP
KRAV OM ØYEBLIKKELIG NØDHJELP TILBAKEBETALT FRA SØKEDATO
(Jeg fikk til slutt dette innvilget etter mye om og men, som første, siste og eneste gang)!
Litt om sosialtjenestens siste meritter som De er kjent med fra tidligere, men siden deres siste stunt mest sannsynlig skal videre til uinvidde klageinstanser tar jeg med sosialtjenestens agering gjennom de to siste måneder for å vise frem den røde tråden i myndighetsmisbruket.
Informasjonen er også ment å tjene som utvidet kartlegging av årsakene til at jeg har vært så utstresset at jeg verken har klart å områ meg på grunn av frustrasjonen over de oppdelte og endog manglende økonomiske midlene jeg fikk til disposisjon denne gangen, eller har husket å ta vare på kvitteringer som dere etterspør som vilkår for å gi meg nødhjelp.
Maktesløsheten stilt overfor sosialtjenestens fravær av å opptre med yrkesfaglig forsvarlighet har også medført at min diabetestilstand har utviklet seg betydelig, og selv maksimal dosering får nå ikke blodsukkeret til å stabilisere seg – noe som igjen har stor innvirkning på blodtrykket. Jeg lider av hypertensjon essensiell og en rekke andre sykdommer.
Derav vil kunne være mulig å slutte at kvitteringer ikke var det første jeg tenkte på å samle opp underveis da jeg var og er så syk at jeg ikke en gang oppdaget at det var slutt på pengene før disse hadde tatt slutt.
På dette grunnlag er det overhodet ikke medisinsk forvarlig å nekte meg økonomisk hjelp til livsnødvendig og tilstrekkelig sunt kosthold da jeg står fullstendig uten penger og mat – hvilket jeg har gjort fra søkedagen:
ABOV
1. Hva angår min novemberutbetaling 28.11.2011 – Nesten 600 kroner av mitt livsopphold var «glemt» ført på sjekken (reisepenger)
De ble ettersendt meg på postgiro, så jeg måtte dra og hente disse ekstra!
2. Personen jeg av Nav Arbeid hadde fått vite at var min saksbehandler for min søknad om uføretrygd – Janne Thorenfeldt – og som jeg mailer denne til, hvor tydelig fremkommer at jeg har understreket til Navdirektøren som i første rekke mottar denne at han må påse at intet kameraderi og gjengjeldelser må få spillerom for å ramme meg ytterligere, presterer å sende hele min konfidensielle søknad over til nettopp – sosialtjenesten – enda jeg i søknaden tilkjennegir at flere aktører der er innklaget.
Hun sender denne dit per mail – istedet for å trykke på svarknappen for kontakt med meg direkte når temaet var at det viste seg at hun ikke var min saksbehandler likevel!
Dette har hun gjort bevisst, da hun for sammenlikning bare kunne ha trykket på svarknappen og meddelt meg budskapet istedetfor å gå veien om innklaget sosialtjeneste og tatt seg bryet med å lete seg frem til min saksbehandler der (dem).
Fremgangsmåten gir overhodet ingen mening!
Joakim Lystad, NAV-direktør.Foto: Gunnar Lier
For å understreke alvorlighetsgraden i overnevnte aktørs vanvittige brudd på taushetsbelagt informasjon – her er utdrag fra svaret Navdirektøren sendte meg personlig og i vanlig brev:
«Bruker ber om at saken (min søknad om uføretrygd) oversendes elektronisk. Dette kan ikke Arbeids- og velferdsdirektoratet gjøre, da saksdokumentene inneholder sensitive opplysninger. Søknaden sendes derfor per post».
Men hva angår «tatt seg bryet» – Dere to er attpåtil gode kolleger/bekjente, noe som bekreftes så kjekt i både innledning og avslutning av «feilsendingen»: «Hei, Hanne» (…) «Hilsen Janne»!
Jeg skrev i min klage til vedkommende som forøvrig ble innledet med «Er De ikke riktig vel bevart», at dette nok var en riktig godbit for sosialtjenesten å få kloa i!
Thorenfeldt svarte meg ikke personlig, hun gjemte seg bak sin leder (Kristin Hammer) som skriftlig hadde mage til å påstå at her ikke var gitt informasjon om innholdet i min uføresak til sosialtjenesten! – hvorpå jeg stadfestet at dette var tull, da beviset for min påstand var elektronisk ettersporbart!
Klagesaken pågår, jeg har fått informasjon om at dette blir behandlet som en «Serviceklage» fra Arbeids- og velferdsdirektoratet.
EGEN POST OM DETTE:
Nav – Tjenestedirektør Bjørn Gudbjørgsrud underslår klager
http://bit.ly/18KZsQM
(Jeg innskyter i August 2012 – Det følgende er hva klagesaken som jeg sendte Navdirektør Joakim Lystad med kopi til diverse andre instanser endte med.)
Og jeg la også til andre punkter i klagen, jeg ba bl.a ettertrykkelig om å få bytte Navkontor.
Verken krav om bytte av kontor eller brudd på taushetsplikt var debattert overhodet!
Sitat fra «konklusjon» fra Direktør Styringsenhet fylkeslinjen, Bjørn Gudbjørgsrud):
Vår ref: 11/9598 Vår dato: 11 mai 2012:
Serviceklage.
Vi viser til dine oversendelser av 13 og 14 april med flere klagepunkter både mot Arbeids- og velferdsetaten og mot andre.
I oversendelsene blir det også vist til tidligere oversendelser.
På bakgrunn av sakens opplysninger finner Arbeids- og velferdsdirektoratet ikke å ville kommentere enkelthetene i dine påstander.
Saken anses som avsluttet fra vår side.
Med vennlig hilsen
Bjørn Gudbjørgsrud
Her har Direktør Gudbjørgsrud begått grove brudd på sitt forvaltningsansvar, å ta tak i og følge opp varsling om konkrete brudd på taushetsplikt, m.m.
Han sendte heller ikke meg tilbake CDen med flere opptak av overgrepene som jeg hadde lagt ved klagen og sendt per post direkte til Navdirektør Joakim Lystad!
Hvem er det som sitter med de sensitive opptakene nå?!
ABESTY
Her et utdrag fra en annen sak enn min:
STORTINGET
Skriftlig spørsmål fra Robert Eriksson (FrP) til arbeidsministeren
Dokument nr. 15:1777 (2010-2011)
Besvart: 26.08.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm
Spørsmål – Robert Eriksson (FrP): En Nav-bruker opplyser at Nav-Bjerke har forfalsket hennes CV og ført opp utdanning hun ikke har, eller en gang skjønner hva innebærer! I CVen er det ikke ført opp utdanning hun faktisk har og som hun har gjennomgått med støtte fra Nav.
Hun opplever også at det blir formidlet ærekrenkende og feilaktig informasjon om hennes opptreden og kunnskaper fra en saksbehandler som aldri har truffet henne.
Skal Nav-brukere være nødt til å finne seg i denne typen feilinformasjon og trakassering? (…)
Hanne Bjurstrøm: (…) Jeg vil først minne om at brukeren har anledning til å fremsette en serviceklage overfor enheten som har håndtert saken (…)
Det arbeides nå med ulike alternativer med sikte på å forbedre etatens håndtering av klager som ikke passer inn i dagens formaliserte klageordninger (…)
http://bit.ly/Hhv9mz
abdye
STORTINGET
Møte fredag den 25. november 2011 kl. 9 – Sak nr. 3 [10:39:34]
Interpellasjon fra representanten Torbjørn Røe Isaksen til arbeidsministeren: (…) Mange er fornøyde med Nav, men mange oppfatter også at de ikke møtes med tilstrekkelig respekt og ikke får hjelp til å se nye muligheter.
Navs brukerundersøkelse fra 2011 bekrefter dette bildet.
På flere hovedparametre står resultatene på stedet hvil eller er blitt dårligere, sammenlignet med 2008.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre at særlig de brukerne som er avhengige av Nav for å få en ny sjanse, får økt tillit til systemet? (…)
Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm:
«Jeg lover at jeg veldig snart kommer tilbake med en konklusjon på dette som skal ivareta rettssikkerheten til brukerne på den aller beste måten».
http://bit.ly/P5nRrQ
ABUNDE
ESSENSIELL INFORMASJON VEDRØRENDE DIREKTØR GUDBJØRGSRUDs FORVALTNINGSBRUDD KAN LESES HER – under:
Klage på service hos Nav?
Manipulasjon, nasjonal kvalitetsstandard, svekket rettssikkerhet og krav til saksbehandling
http://bit.ly/rEmrzj
03.10.2012: DEBATTINNLEGG
Bjørn Gudbjørgsrud
Direktør for tjenester i Nav
Du skal møtes med respekt
«Alle mennesker som er i kontakt med NAV, enten gjennom telefon, Internett, brev eller ved å møte opp på NAV-kontoret, skal møtes med respekt. Det betyr at du skal få den informasjonen du trenger og at du skal møtes på en ordentlig måte (blablaskrytebla) Vårt mål er at hver enkelt bruker av våre tjenester skal bli møtt på en god måte. Derfor ønsker vi også at de som er misfornøyd sender oss en klage, enten via våre nettsider nav.no eller ved å sende et brev. Disse tilbakemeldingene gir oss verdifull informasjon i vårt arbeid med å bli litt bedre enn vi var i går.»
http://bit.ly/UHR64K
ABCELAG
I klartekst: «Bruk av dine siste krefter på å skrive av deg dine «frustrasjoner» og send de til Nav. Brevet vil gå rett i makuleringsmaskinen! Du forstår – Vi dr*ter i alvorlige varslinger og dokumentasjon om graverende lovbrudd, rett og slett fordi vi KAN! Så kan jo DU leve i den villfarelse at vi vil komme til å bistå deg når du sender oss tilbakemeldinger om akkurat DIN sak! Og når det endelig går opp for deg at klageadgangen vi så snedig tilbyr kun er spill for galleriet, tenker vi at du langt på vei vil ha mistet «kampånden» og lar oss i fred!
Journalisten overser totalt denne oppsiktsvekkende alarmerende svadaføringen fra posør Gudbjørgsrud der han opererer fritt i bingen med høy sigarføring – udiskutabelt hevet over loven som han og resten av svinestien er!
Ingen opplysninger om reelle klageadganger debatteres, de finnes heller ikke, og jeg anbefaler sterkt å lese denne posten:
Fraværende rettssikkerhet for mange av landets borgere (Forvaltningenes hjemmelagde regler)
http://bit.ly/vZ5qgK
06.03.2012 – Rettssikkerhetsrisiko for NAVs brukere
(…) Klaging betyr rettssikkerhet
Gudbjørgsrud er ikke enig i at det at 1 av 3 klagere får medhold tyder på for dårlig saksbehandling.
Det er et grunnleggende rettssikkerhetsprinsipp for offentlig forvaltning og NAV at den enkelte bruker har adgang til å klage, sier Gudbjørgsrud, og legger til at det har blitt opprettet et nytt servicesystem for klager i NAV.
Poenget er at vi skal lære av eventuelle feil vi gjør, og bli litt bedre hver dag (…)
http://bit.ly/1cF2hFq
Gudbjørgsrud er ikke håret bedre enn Fattignorges Georg Rønning som sviktet de Navrammede fundamentalt, da organisasjonen ble Fagforeningens skjødehunder og pådrivere for det tarvelige stuntet «Fortell det til Nav»!:
Protest mot læringskonferansen “Fortell det til NAV”:
http://bit.ly/c598mk
Tølpere, tomfyll og småkonger, har overtatt etter de litt stive og regelstyrte damer på det gamle Trygdekontoret, som tross alt kunne sin trygdelov og ville oss vel:
http://bit.ly/dY777a
Klageretten som fulgte med yrkesrettet attføring, er fjernet.
http://bit.ly/Hbby95
Og det blir viktig å se nærmere på denne informasjonen:
Fra Aetat til Nav – Løftebrudd og fravær av normal anstendighet
http://bit.ly/HqIKcx
Utdrag fra «Om meg – Del 2:
Forbundssekretær Anita Busch i NTL sine innvendinger mot behandlingen jeg mottok fra omtalte personer i denne klagen, og jeg ber om at samtlige av disse også må noteres og tas til følge sammen med min klage her.
(Busch)  opplyser meg videre i e-post, at ”NDU” har påstått at ”det ikke vil bli foretatt et enkeltvedtak i min sak, men at denne vil bli behandlet som en klage på forvaltningen”! (Dette opplyste hun meg om etter møtet jeg hadde med henne, hvor hun sa at NAV ”kunne gjøre akkurat det de ville mot meg uten at jeg kunne gjøre noe som helst med det”)
abjord
Min respons:
HVA betyr dette? Jeg er ikke ”Frøken Norge” eller ”Moder Jord”!
Jeg er et ENKELTMENNESKE som har opplevd overgrep på det groveste av flere aktører innenfor en Statsforvaltning, og jeg ber om å få beholde min husholdsstønad sammen med attføringen min fortsatt, da jeg ER i tiltak.
Det er IKKE min feil at NAV ikke sikrer sine klienter forsvarligere mot overgrep og kan behandle varsling om dette på en forsvarlig og kompetent måte! (…)
http://bit.ly/zKYewd
ABANNE
Ca. 23 januar 2013 kom jeg plutselig over dialogen mellom Robert Eriksson (FrP) og Arbeidsministeren av 21.03.2011 , der han – med bakgrunn i historien til en forvaltningsrammet borger, presiserte at man i spesielle tilfeller bør kunne få bytte Navkontor.

Arbeidsministerens svar, var at Nav Fylke normalt vil kunne vurdere om det er hensiktsmessig at bruker får bytte til et annet Nav-kontor i særlige tilfeller der forholdet mellom bruker og det lokale Nav-kontoret ble opplevd som fastlåst. Hun anførte at dette etter hennes vurdering, vil være en hensiktsmessig måte å håndtere slike saker på:

Skriftlig spørsmål fra Robert Eriksson (FrP) til arbeidsministeren
Dokument nr. 15:1092 (2010-2011)
Innlevert: 21.03.2011
http://bit.ly/foQ2xP
Siden Arbeidsministeren benytter seg av termen «normalt» (sett) så er det rimelig å kunne anta at denne løsningen har blitt praktisert i flere saker tidligere, og at ordningen følgelig må være godt kjent blant både Navansatte og ledere.
Men Gudbjørgsrud tar seg ikke en gang bryet med å opplyse meg om overnevnte, selv når han utvilsomt må ha oppfattet klagens innhold som optimalt alarmerende og registrert mitt krav om å bli overflyttet til Navkontor i annen Bydel umiddelbart!
Nav – Henvisning til riktig myndighet og andre bestemmelser:
http://bit.ly/hzKFYB
Navdirektør Joakim Lystad sendte meg brev som han personlig hadde signert, etter at jeg fredag 20.01.2012 sendte klagen på Nav Nordstrand Sosial over mail til ham, med kopi til Direktør for Helsetilsynet Bjørn- Inge Larsen og Byrådsleder Stian Berger Røssland.
Der innledet jeg med å vise til brevet jeg mottok fra Lystad, datert 26.09.2011 med overskrift: «Vedrørende søknad om uførepensjon – Jeanine Horntvedt (…)»
Bakgrunnen for tilsvaret, var at jeg hadde sendt Navdirektøren mail som inneholdt hele min uføresøknad, datert 10/4/2011 med overskriften:
«Til Navdirektør Joakim Lystad, Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm og Statsminister Jens Stoltenberg. Jeanine Horntvedt ver om oppfølging vedrørende søknad om uføretrygd på bakgrunn av grov overgrepssak som Nav-ledelsen er godt kjent med, og derav evt. habilitetsproblem».
Der ba jeg Lystad om å være snill å føre oppsyn med saksgangen, fordi min sak var veldig spesiell.
I mailen av 20.01.2012 belyste jeg det siste myndighetsmisbruket som hadde tatt plass, og innleder:
«Jeg takker så mye igjen for det raske tilsvaret jeg mottok fra Dem, der De etterkommer mitt krav om å få vite hvem som vile være min saksbehandler for uføresaken.
De skriver: (Utdrag) «Vi ber om at søknaden registreres som mottatt den 22.09.2011, og at bruker (Jeanine Horntvedt) informeres om hvem som blir saksbehandler for saken hennes, samt dennes kontaktinformasjon».
Jeg vil herunder informere om at deres instrukser på ingen måte har blitt tatt seriøst av de ansvarlige. Ingen har nå – på hele fire måneder, ovebrakt meg informasjonen De ber om at skal bli formidlet.
ANNE METTE BAKKE

Anne Mette Bakke (lederen for Nav Nordstrand Arbeid og i (jobbrelatert) partnerskap med sosialleder Vildgun Steinhaugen, har til alt overmål vist seg å være teamlederen til den saksbehandler som sto ansvarlig for å behandle min uføresak høsten 2011- men nektet å gi meg navnet på denne personen!
«
I samme mail med langt fyldigere innhold enn beskrevet her, minnet jeg også Lystad om at han 11/3/2011 hadde mottatt (via hans forværelsessekretær Gunn Marit Svendsen) fra meg kopi av en mail jeg sendte Janne Thorenfeldt med overskriften: Vedrørende mail til Nav Nordstrand stat, der det bevises oppsiktsvekkende brudd på taushetsplikt –  hvilket jeg klager på. (Belyst noe av i denne posten).
SENERE SATTE JEG INN HELE MAILREKKEN SOM GIKK MELLOM MEG OG ANNE METTE BAKKE DER HUN KONSEKVENT NEKTER Å ETTERKOMME JOAKIM LYSTAD SITT KRAV, NEDE I FØLGENDE POST:
Nav instruerer lege til å endre sin erklæring om 100 % uføretrygd for pasient?
http://bit.ly/HRY6sA
Navdirektøren m.fl. fikk også tilsendt den informasjonen!
ABEAVV
(Min klage til sosialtjenesten fortsetter):
3. I månedsvis strevde jeg med å finne de viktigste 53 dokumentene i min legejournal, nummererte disse og la ved 53 sider til TT-tjenesten da jeg søkte om TT-kort i bydelen.
Saksbehandler der –  Bente Skullerud sendte meg som kjent for dem hele journalen tilbake øyeblikkelig, og valgte i stedet den oppsiktsvekkende vilkårlige «løsning»  å henvende seg til det innklagede sosialkontoret for derfra å innhente uttalelse om min helsetilstand og funksjonsevne!
Dette er (og det er mest sannsynlig utilsiktet) bekreftet av dem selv til meg i telefonsamtale, og er tatt opp på tape.
Tapen vil sendes klageinstansene.
Byråd (…) har fulgt hele saken om TT-kort skandalen, da hun hele tiden underveis har mottatt kopi av hele mailgangen.

Men dere har jo som kjent aldri innhentet min hele og fulle legejournal, enda to aktører ved sosialtjenesten fikk meg til å skrive under på fullmakt for at de skulle kunne innhente denne – selv om jeg har tilkjennegitt i mail til Dem flere ganger tidligere at dette aldri ble gjort – hvilket jeg dokumenterer i bloggposten som også ble linket til –  opptaket fra møtet:
Når utbredt ukultur og kameraderi utgjør selve limet og de overordnede føringene i Forvaltningen
Del 6
http://bit.ly/9V1i2P

Fullmakten med min underskrift på burde både eksistere samt kunne gjenfinnes, da dette er et dokument som sosialtjenesten er pålagt å lagre.
Allikevel har dere aldri valgt å agere på denne min pågående informasjon hele 43 måneder!
Sosialtjenesten har derimot i flere år lent seg på konsekvente bortforklaringer om at «der finnes lite legeopplysninger i min sak…»
Dere har til alt overmål mottatt flere henvendelser fra meg gjennom tidene der jeg understreker at jeg selv ikke får utlevert legejournalen fra min fastlege gjennom 6 år – (…) fordi jeg skylder godt og vel 1000 kroner som jeg selv aldri vil kunne klare å betale i min nåværende situasjon.

Derfor var det særdeles viktig at DERE innhentet journalen som dere lovet!
Men den særdeles iøynefallende unnlatelsen av å utføre denne deres tjenesteplikt, har vel mest sannsynlig  handlet om «bekvemmelighet» – en feig stilltiende «legitimering» hva angår sosialkontorets mange unnlatelser av å yte meg lovpålagt individuell bistand.
4. Både avslag TT-kort og avslag på forhøyet Grunnstønad ble besørget sendt meg omtrent samtidig – RETT INN I JULEN med kort klagefrist!

SNEDIG!
ABEFOON
5. De velger faktisk å overkjøre meg ved å rope (tapet) når jeg fortvilt argumenterer for hvorfor det blir svært vanskelig for meg å hente ut skjervene i to omganger på grunn av sykdom, som dere mener å utposjonere meg den 19 og 28 desember (her var enda ikke gitt meg opplysninger eller tilbud om betalingskort i stedet for sjekk) og insisterer på å få hele livsoppholdet for januar utbetalt den 19 i stedet for den vanlige dato 28 i måneden på grunn av at jeg ellers ikke ville klare å områ meg:
MEN DA KAN DU JO FÅ ALT DEN 28 DA!

Og De roper faktisk en gang til: DA KAN DU JO FÅ ALT DEN 28 DA!
Det var deres «argument»!
Det var altså snart jul…
Slik blir min forespørsel mottatt…

Jeg både ble og er fullstendig lamslått!


(LES EN AV POSTENE SOM OMHANDLER LOV- OG REGELVERK HER:)
http://bit.ly/xkWBVd
Abully_woman_400
BAKGRUNN:

Jeg ba dem i telefonsamtale om at livsoppholdet mitt for desember som ellers ville bli utbetalt den 28 måtte gis meg den 19 i sin helhet slik at jeg ville være i stand til å feire en slags jul, siden jeg de siste dagene før ny utbetaling av livsopphold alltid bare satt med smuler igjen.
Joda, det skulle ikke være et problem.
Men det ble det!
Atter en gang skulle overformynderiet settes inn, og enda jeg hele tiden hadde overholdt alt jeg var pålagt som blant annet besto i å fremvise kvitteringer på betalt husleie, ville dere nå dele opp livsoppholdet!
Den første skjerven på ca. 2800 kroner skulle utbetales meg den 19.
Andre skjerv, den 28.12.
Jeg protesterte inderlig på dette skriftlig i klage – også på utdeling av alt for lite juletilskudd til langtidsmottaker av sosialhjelp.

Jeg ble kun oversett, og klagen ble glatt sendt fra dere rett til Fylkesmannen – som om det skulle kunne avhjelpe min utilstrekkelige økonomiske situasjon denne julen.
ABELE

6. Like før første skjerv av utbetaling den 19 ringer de meg opp, og forteller smørblidt at nå er det noe nytt som har kommet – et betalingskort fra sosialtjenesten som kunne benyttes i alle minibanker!
Ville jeg ha det i stedet for sjekken jeg hittil hadde fått?
Joda, det hørtes greitt ut, men jeg understreket at det ikke måtte være noe tull da jeg kom for å hente det den 19 da jeg var nødt til å koordinere flere ting den dagen, og beskrev flere scenarioer som ville kunne hindre at jeg fikk pengene denne dagen da jeg var vant med uryddige forhold ved dette kontoret.
Men De bekreftet at neida, det ville det ikke bli!
Den 19 hadde jeg bestilt Flexitransport til et visst klokkeslett, og kom for å hente kortet.

Resepsjonisten kommer ut og leverer meg det, og forteller i en bisetning like før jeg går at jeg ikke kan få tatt ut noen penger denne dagen!

Jeg forklarer hvilken beskjed som ble gitt meg fra saksbehandler (dem), at Flexitransport er bestilt sammen med mange andre koordineringer med mennesker rundt meg vedrørende reise, og krever derfor pengene utbetalt på sjekk i stedet.

Nei,det gikk absolutt IKKE!
Pengene sa hun, ville først være på konto neste dag, fordi det ikke gikk an å ta ut pengene etter kl. 15:00 (som klokka da var).
«Forsvaret» fra resepsjonistens side, var at De skulle ha forklart at jeg hadde sagt i telefonsamtalen at jeg ville kom dit ca. kl 11:30 – og his jeg hadde gjort det, ville utbetaling av penger ikke vært et problem.
Men det gjorde jeg slett ikke som De utvilsomt også erindrer, jeg ga et EKSEMPEL på noe slikt som dette inne blant alle de scenarioer jeg malte vedrørende eventuelle heftelser i den tapede samtalen!
Uansett ville det være deres ansvar å understreke overfor meg om i samtalen at jeg ikke ville få tatt ut pengene den dagen hvis klokken gikk over 15.00! – UANSETT!
Så dette ble gjort bevisst – som alt annet!
ABENGERR
7. På utbetalingen av mitt oppdelte livsopphold 28.12.2011 manglet det hele 1470 kroner… (tilskudd til husleie)

Jeg ringte sosialkontoret opp angående underslaget og får da snakke med samme leder som hentet to sikkerhetsvakter for å få meg kastet ut den 06.01.2012 – Marit Gunnes.
Jeg gjengir hele gangen i det som har skjedd, og avslutter med å spørre hva hun synes.
Med latter i stemmen svarer Gunnes arrogant at hun ikke «synes noe som helst» men at «de ville ta med seg informasjonen i deres videre arbeid»!

Det var gjort en feil, og pengene ville nå settes inn på konto – hvilket de ble, og som jeg i alt oppstyret dekket desemberhusleien med.
Kvittering på dette, leverte jeg på sosialkontoret fredag 06.01.2012 – Les:
«På Nav med balltre»:
http://bit.ly/QFCUvU
Første overnevnte uttalelse fra Gunnes, ser jeg på som en mildt sagt kvalmende skjødesløs håndtering, og jeg minner om det lederansvar sosialtjenesten har å rette seg etter, som står en god del om i denne posten:
Sosialtjenesten – Om å holde orden i eget hus. Hvordan blir brukeren møtt?:
http://bit.ly/9mRaTO
abevhj
8. Mer om Marit Gunnes tidligere lov- og regelbrudd overfor meg:
Dette er den samme lederen som tidligere ga ordre til min daværende saksbehandler om at jeg måtte leve på 500 kroner i 9 dager, med alvorlig sykdomstilstand:
Nav Nordstrand Sosial: Informasjon om grovt maktmisbruk – fortsettelse av serien i 6 deler:
http://bit.ly/aD9pT9
Gunnes sendte meg også store omveier til postkontoret i 2010 for å løse ut en sjekk som posten sa at ikke hadde kunnet blitt hevet der siden 1999, og slang på røret til meg da jeg konfronterte henne med dette:
Nav (Nordstrand) SosialHerske – og utmattelsestekninner kontra etiske regler for Oslo Kommune og vanlig anstendighet:
http://bit.ly/aYmRUA
Hun var også med på å forfatte påstanden om at de ikke hadde gjort noe galt, da sosialkontoret underslo hele 5 dagers livsopphold fra meg i 2010:
Rapport: Nav-saksbehandlere – Nav Nordstrand sosial:
http://bit.ly/bMLPNv
ABWPOSt
9. Først lørdag 07.01.2012 ligger brevet fra Nav Nordstrand i min postkasse med krav om at jeg er nødt til å fremskaffe dokumentasjon i form av kvitteringer på hva jeg har brukt livsoppholdet til – hvis ikke får jeg ikke nødhjelp, og svarfristen på grunnlag av nødhjelpen jeg søkte om 05.01.2012, har dere bedagelig satt til slutten av januar.
Jeg har store smerter og alvorlige sykdommer. 
Denne konstante og konsekvente form for stressbelastning kan jeg således ikke ha – det er ikke forsvarlig.
Dette er sosialtjenesten grundig kjent med!
10. I ca. 4 måneder – atter en gang – nå fra august til desember, har jeg til alt overmål stått mellom fastleger, noe sosialtjenesten meget vel er klare over!
Ut fra disse opplysninger – Vil sosialtjenesten kunne vurdere det som sannsynlig at jeg med min sterkt reduserte helsetilstand i en såpass kaotisk og uoversiktelig livssituasjon stilt overfor blant annet svært provoserende overformynderi fra «hjelpeinstanser» som atter en gang velger å boltre seg i sedvanlig vilkårlighet og nøye koordinere sitt pågående utstrakte kameraderi ikke har husket å ta vare på kvitteringer?
Er det for sammenlikning å forvente at f. eks rusmisbrukere klarer å gjøre rede for alle sine «innkjøp» med nøye oppsamlede kvitteringer når vedkommende søker nødhjelp?
Når disse mest sannsynlig ikke vil makte det ut fra en særdeles vanskelig livssituasjon, mottar de avslag da?
Hvis et – og det må selvsagt være et konsekvent ja eller nei – og si at det blir «nei» –

– da krever jeg i så fall å få tilsendt henvisning til den del av lovverket som bekrefter at sosialtjenesten skal bedrive forskjellsbehandling hva angår dokumentasjonskrav fra rusmisbrukere og ikke-rusmisbrukere, i henhold til søknad om nødhjelp.
Hvis De velger å satse på et «ja», som jo mest sannsynlig vil være ren skjær løgn, ber jeg dem merke dem hvem det er som vil motta kopi av denne klagen.
11. Jeg krever også at sosialtjenesten redegjør for hvordan de tolker følgende informasjon fra Dag Jenssen, Dekan, og Marja Lundell, avdelingsdirektør i Arbeids og inkluderingsdepartementet på bakgrunn av de krav som blir satt til meg nå:
«Når den kommunale sosialtjeneste og NAV stat skal arbeide side om side, er det viktig at en er klar over forskjellen på folketrygdloven og sosialtjenesteloven kap. 5 – og også klar over at sosialtjenesten alltid vil være forpliktet til å gi nødhjelp uansett årsak til hjelpebehov.»
http://bit.ly/aIbtb1
AHELSETILSYNET
Klagen sendes som nevnt Navdirektør Joakim Lystad, ledelsen i Helsetilsynet og Byrådslederen som straks i tillegg vil motta full rapport og lydopptak fra det omfattende myndighetsmisbruket som har blitt begått av en rekke aktører innenfor Nav Nordstrand Sosial overfor meg i flere år samt mot annen person – med krav om aktørenes avgang.
Dette på bakgrunn av at Bydelsdirektøren som jo i første rekke står ansvarlig for å ta tak i klager på sine ansatte, arkiverte to klager fra meg på sosialleder Vildgun Steinhaugen ved dette kontoret uten min viten i hele ti måneder før jeg oppdaget dette i 2010, og etter flere henvendelser fra meg, fortsatte ignoransen godt hjulpet av teamleder Marit Gunnes ved samme kontor.
Da opplyste Arkivlederen ved Bydelsdirektørens kontor meg om at man måtte ut av Bydelen hvis man møtte på en slik agering som sperret for alle videre klagebehandling.
Altså til Byrådet.
12. Jeg limer inn et par maloppsett som dere er godt kjent med, da teksten er standardføringer i de fleste avvik.
Dette er de samme avvik dere i hele 43 måneder har bedrevet i min sak:
ABELSETILSYN
Helsetilsynet 24.10.2011 – Rapport fra tilsyn med sosiale tjenester i Nav Tinn kommune 2011
Fylkesmannen i Telemark
Sammendrag
Fylkesmannen har undersøkt om Tinn kommune v/Nav Tinn sikrer en forsvarlig behandling av søknader om økonomisk stønad.
Det betyr at det skal være en forsvarlig håndtering av henvendelser om hjelp, det skal være en tilstrekkelig kartlegging av hjelpebehovet, stønadsbehovet skal vurderes individuelt og utmålingen av stønad skal samsvare med søkers hjelpebehov (…)
http://bit.ly/y3LCIe
01.11.2011 – Ni av ti NAV-kontor bryt lova

Ni av ti NAV kontor her i landet bryt lov og offentlege forskrifter om sosiale tenester.
Får kritikk for brot på teieplikt og manglar individuell behandling (…)
Inger Tveit Espeland hos Fylkesmannen seier at eit avvik er eit brot på lov og føresegner, og at det er alvorlig (…)
I Telemark fant vi at fleire kommunar ikkje sørga for individuelle vurderingar rundt forhold som har med brukarane si helse, sosiale og økonomiske situasjon (…)
http://bit.ly/wN0f0j
AFYLKES
09.06.2011 – Rapport fra tilsyn med sosiale tjenester i Nav ved Nav Skaun 2011

5. Funn

Avvik 1:
Skaun kommune v/Nav Skaun sikrer ikke forsvarlig saksbehandling av søknad om økonomisk stønad.
Avviket er gitt i henhold til følgende myndighetskrav:
lov om sosiale tjenester i Nav §§ 17, 18, 19 og 20.
forvaltningsloven § 11 og 17
Internkontrollforskriften § 4
Vedtakene inneholder mye standardtekst, og uten at det fremkommer hvordan lovbestemmelsene er vurdert.
http://bit.ly/xMwe4N
Les forøvrig posten:
Sosialtjenestens systematiske avvik og Fylkesmannens fravær av konkret inngripen
http://bit.ly/sa6v67
ABOVOMSOSIALEtjenester
13. Hvis det angivelig ikke er mulig for dere å resonnere dere frem til hvordan en langtidsmottaker av sosialhjelp som i hele 43 måneder har levd på minste sosialhjelps norm og nesten et år av disse – kr. 470 under minstenorm per måned etter at dere fikk vite om mine tre akuttinnleggelser ved Ullevål Sykehus og som i tillegg har flere alvorlige sykdomstilstander etterhvert kommer i den situasjon at vedkommende ser seg nødt til å søke nødhjelp, er dette ikke annet enn ren raljering.

Jeg understreker – som jeg også har gjort i de to søknadene jeg leverte inn 5 og 6. januar 2012 at det er hele 19-20 måneder siden jeg sist søkte om denne bistanden!
Ikke fordi jeg ikke har vært i behov av nødhjelp eller forhøyet livsopphold – hvis søknad dere også avslo samt nektet etterbetaling av de 470 kronene som dere underslo fra meg hver måned i nesten et år – selv etter skriftlig korreksjon fra min daværende fastlege Dr. (…)!
Jeg har bare ikke våget å søke nødhjelp før fordi jeg er klar over de feige sanksjoner dere da øyeblikkelig iverksetter – rett og slett fordi dere slipper unna med dette, og fordi enda en omgang med 470,- under minstenorm å leve for per måned vil ta livet mitt!
Men nå ble det rett og slett for mye utpining i forhold til mine faktiske behov samt ytterligere stressbelastninger som allerede er beskrevet i denne klagen, påført meg fra dere de to siste måneder.
Det at dere i tillegg velger å sette juletilskuddet til latterlige 560 kroner for en ufrivillig langtids sosialhjelpsmottaker på 43dje måneden etter ordlyden i søknad dere mottok og hvis overklaging dere ga en god dags f*en i, er intet mindre enn ondskap!
På denne bakgrunn krever jeg lovfestet nødhjelp øyeblikkelig satt inn på konto i dag, med etterbetaling fra søknadsdato!
Kopi av denne mailen m.m sendes min nye fastlege som jeg også vil be om bistand heretter overfor det langvarige og koordinerte myndighetsmisbruket jeg har erfart fra flere aktører ved Nordstrand sosialtjeneste.
Legen har ellers mottatt all nødvendig dokumentasjon allerede.
Forøvrig vil jeg gjøre alle parter oppmerksom et knippe tidligere avvik som sosialtjenesten har begått overfor meg de siste 43 månedene i denne posten, som også tidligere er sendt noen av partene:
KLAGE – VARSLING-RAPPORT OM UTSTRAKT MAKTMISBRUK OG KAMERADERI I FORVALTNINGEN BYDEL NORDSTRAND
http://bit.ly/cyr0Go
ABANNE
Jeg avslutter med Arbeidsminister Hanne Bjurstrøms egne ord i Sunnmørsposten onsdag 14.12.2011:
Senere satt inn på Arbeidsdepartementets sider:
Tale/artikkel, 13.12.2011
«Satser er ikke eneste svaret»
(…) Satsene er veiledende.
Det bærende prinsippet i sosialtjenesteloven er at alle mottakere av sosialhjelp skal sikres et forsvarlig underhold ut fra den enkeltes behov.

Stønad som ikke sikrer et forsvarlig livsopphold er i strid med loven.
Satsene er bare et hjelpemiddel når stønaden skal fastsettes.
Rettssikkerhet
Mange kommuner gir ikke brukerne den individuelle behandlingen de har krav på.
Det er ikke en situasjon vi kan si oss tilfreds med.
Det er derfor er tilsynet er så viktig.
Det avdekker feil og mangler og følger opp kommunene slik at feilene blir rettet opp (…)
http://bit.ly/ML2o9s
Jeg krever en umiddelbar stans av Nav Nordstrand Sosial sitt koordinerte samkjørte misbruk av myndighet, og øyeblikkelig utbetaling av den nødhjelp jeg etter lovverket har krav på.
Jeg er svært syk!
Hilsen
Jeanine Horntvedt
ABELPRA
Herunder blir viktig å lese bloggpostene jeg laget kort tid etter:
Sosialkontorets projisering  – Tapet telefonsamtale med sosialleder Vildgun Steinhaugen
http://bit.ly/AuljKL
Den indre klikken ved sosialkontoret:
http://bit.ly/bUrNEf
Essensiell post som viser fasiten på hvordan Forvaltningen slipper unna med sosialkriminaliteten de utøver –  ustraffet:
Fraværende rettssikkerhet for mange av landets borgere (Forvaltningenes hjemmelagde regler)
http://bit.ly/vZ5qgK
Fasiten – Hvordan sosialhjelpsmottakere langsomt blir tatt livet av, og annen nyttig informasjon
http://bit.ly/QDmTaJ
Rapport: Nav-saksbehandlere – Nav Nordstrand sosial:
http://bit.ly/bMLPNv
En av år 2012 viktigste kronikker
http://t.co/wk8mwVyt
abone_brekke
Nav – Ordførerkandidat: “Redd for at saksbehandlere skal hevne seg”:
Nav og lovbrytere – Konsekvenser for hvem?
http://t.co/GsSLO0Zr
Fra Aetat til Nav – Løftebrudd og fravær av normal anstendighet
http://bit.ly/HqIKcx
Sosialtjenestens systematiske avvik og Fylkesmannens fravær av konkret inngripen
http://bit.ly/sa6v67
Når den menneskelige lovgivning avviker fra fornuften blir den ond. Den mister sin karakter av lov og blir snarere en form for vold
http://bit.ly/ejaH4
LISTEN OVER ALLE BLOGGPOSTER
http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

3 kommentarer på “På Nav med balltre – Del 2

 1. consepth
  januar 11, 2012

  Hei jeanine! Jeg har lest gjennom din blogg hvoedan sosial kontor og nav har behandlet deg. Nå vil jeg bare starte med å si: Nr 1. når du ikke har annen inntekt til å greie deg har du krav på sosialhjelp. da skal sosial kontor dekke følgende.: til husleie. opptil 6500kr. og utenom dette skal du ha 5200kr til livsopphold. og pluss dette skal du i tillegg ha penger til å betale strømregingene. du har også i tillegg alt dette krav på 10,000 kroner i året til tannlege. det betyr du blir innvilget 10,000 kroner på sosialkontoret som dem enten skal gi deg eller at du går til tannlegen og etterpå leverer tannlegen regningen tkil dem så dem betaler denne. i tillegg til alt dette så har du også krav på etabelerings penger til møbler kjøleskap komfyr kjøkkenting da mener jeg alt som kommer inn under kjøkken ting. og du skal ha seng, sengetøy…..stort sett skal du ha alt som du trenger i en bopel. ikke nok med det men du har krav på extra penger til medisiner og forbruk fordi du er syk. og dermed så skal du også ha extra penger som dekker dette også-. hvor legen din bekrefter dette. og fra legen din har du krav på blå resept på dem medisinene du får så du slipper å betale i det heletatt for dem. men da må du være undersøkt av spessialist for sykdommene dine. og det er jo selvsagt at du har blitt siden du er syk og legen har jo alle pappirene på din sykdomshistorie og forløp. om du har ytterligere problemer med sosial kontoret så bare spør meg. jeg vil hjelpe deg jeg studerer love på hobbybasis. og selv har jeg vært der du er nå og vært gjennom hele den søla. så jeg kjenner lovene inn og ut. og jeg kan si slik dem har behandlet deg har dem aldrig tørt på noe tidspunkt å behandle meg da jeg var under sosialkontoret. les også bloggen min om skatt for uføretrygdede så du kommer skattemyndighetene i forveien så dem ikke stjeler penger av uføretrygden din når du får den. Men når du får uføretrygden din være klarover at fra den dagen dato du søkte om uføretrygd til den dagen du får uføretrygd i det tidsrommet mellom fra du søkte til du fikk uføretrygd. så skal sosialkontoret ha tilbake penger av deg når du får etterbetalt penger på uføretrygden din. disse pengene på etterbetalingen du vil få av uføretrygden din…vil dem trekke tilbake dem pengene sosialkontoret har gitt deg i sosialhjelp helt frem til den dagen du går over på uføretrygd. nå vil jeg si deg. VÆR SMART NÅ NOTERT DEG DATOEN DU SØKTE OM UFØRETRYGD. OG NOTERT DEG DATOEN DU FÅR INNVILGET UFØRETRYGD. FOR DA SER DU SELV HVORV MANGE MÅNEDER DXU HAR FÅTT SOSIALHJELP I DETTE TIDSROMMET. Slik at sosialkontoret ikke snyter til seg penger dem ikke har krav på.

  Vel håper jeg kunne være til hjelp. om du vil legg gjerne igjen en beskjed på mkin blogg med msn eller skype så kan vi ha litt kontakt så kan jeg hjelpe deg…gjennom dette svineriet sosialkontoret driver mot deg. Men vær klarover sosialkontoret har ved lov lov til å dele opp pengene dine med tvang når dem mener at du ikke selv er istand til å ta vare på deg selv eller styre pengene på en slik måte at du har til mat og til husleie og strøm. men da må dem også bevise at du er ubergnelig og fått dette bekrftet av lege eller psykolog før dem kan begynne å styre dine penger. på en slik måte at du selv ikke har kontroll over dem. men alt annet det du har nevnt med at du dukker opp på sosialkontoret og sier du er blakk før måneden er omme. eller kort tid rett etter du har fått sosialpengene og dette skjer til stadighet. så vil du kun få nødhjelp med ca 500kr i uken frem til du får neste utbetaling. men da er dette kun til mat. kom på bloggen min sæ kan vi pratest. jeg vil veldig gjerne hjelpe deg. og husk en ting til du har krav på fri rettshjelp. hadde jeg vært deg så hadde jeg ringt en advokat og fått fri rettshjelp men finn en advokat som driver med trygderettigheter og sosialrettigheter. jdeg kan også hjelpe deg gratis med å veilede deg i loven og fortelle deg hva du har krav på og sende deg lovdata på dine rettgiheter som du kan slå i bordet med ovenfor sosilakontoret hvis dem bryter med loven for dine sosiale rettgiheter. ,MVH CONSEPTH

 2. Tilbaketråkk: På Nav med balltre | Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

 3. Jeanine
  januar 30, 2012

  Tusen takk for lang og informativ tilbakemelding!

  Jeg har vært for syk i lang tid nå til å ta kontakt med noen som helst, men takker for tilbudet, og skal se om jeg får til å kontakte deg en dag.
  🙂

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

januar 2012
M T O T F L S
« des   feb »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 052 andre følgere

%d bloggere like this: