Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Klagen på Nav og deres samarbeidspartner OPT til Sivilombudsmannen 22.03.2008


Programområde 00 Konstitusjonelle institusjoner
Kap. 43 Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Hovedoppgaver
«Bestemmelser om Sivilombudsmannen er gitt i lov 22. juni 1962 med senere endringer, senest 16. januar 2004 nr. 3, og i Stortingets instruks for ombudsmannen 19. februar 1980, sist endret 2. desember 2003.
Som Stortingets tillitsmann skal Sivilombudsmannen føre kontroll med at det i den offentlige forvaltning ikke blir begått urett eller feil mot den enkelte borger.
Ombudsmannen skal også bidra til at forvaltningen respekterer og sikrer menneskerettighetene. (HOHOHO)!

ABEFENN

(Jeg innskyter):
07.02.2013 – Amnesty International: Ingen klagemekanisme i FN for nordmenn
Nå vil det bli opprettet en egen klagemekanisme i FN for mennesker som har fått sine økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter krenket.
Norge har imidlertid ikke undertegnet avtalen (…)
Jo flere land som ratifiserer den nevnte avtalen, dess sterkere står dette prinsippet, og flere mennesker får adgang til klagemekanismen, sier Salil Shetty, internasjonal generalsekretær i Amnesty International.
Norge bør tilslutte seg for å være troverdige i menneskerettighetsspørsmål.
Det er nå på høy tid at Norge tilslutter seg avtalen slik at norske myndigheter er troverdige når de kritiserer andre land for ikke å ta sitt menneskerettighetsansvar på alvor, og for å sikre at norske borgere får mulighet til å fremme sin sak for FNs klagemekanisme dersom deres rettigheter krenkes og de heller ikke får oppreisning og kompensasjon i det norske domstolsystemet, avslutter Ekeløve-Slydal (…)
Regjeringen har ennå ikke tatt stilling til om Norge skal bli part i protokollen (…)
https://www.amnesty.no/ikke-publisert/ingen-klagemekanisme-i-fn-nordmenn
(Forts): Disse oppgavene ivaretas først og fremst gjennom undersøkelser og behandling av klager fra enkeltpersoner.
Ombudsmannen tar også opp saker av eget tiltak, og han foretar inspeksjoner og besøk».
http://bit.ly/nROJoO

 

ABEARNEFLI

Til Sivilombudsmannen i Oslo                                           22.03.2008

Klage på ledelsen i NAV og OPT samt saksbehandlere vedrørende overgrep, represalier overfor fremmet varsel om overgrep, grov trakassering og unnlatelser.
Klage på unnlatelser fra NTL.
Klage på unnlatelser og feilinformasjon fra Arbeidstilsynet.

Her følger navn bak anonymiseringen av personer i sak (som jeg hadde klippet fra offentliggjøringen på nettet og limt inn i klagen siden jeg var nådd langt over maksimal stressbelastning og ikke maktet å endre initialene til fulle navn. Jeg har heller ikke gjengitt min klage slik den opprinnelig ble sendt Sivilombudet hva angår rekkefølgen på informasjonen, men denne er allikevel den samme – tatt med i sin helhet, og her er ikke endret, tatt vekk eller lagt til noe).

A.A =  Direktør Saglie for NAV
O.O = Direktør Utvik for NAV
Ø.Ø = Direktør Stenberg for OPT
X.X = Min saksbehandler i NAV; Ingrid Raab
Y.Y = June M. Fjeld
C.C = Bjørn Schulstock i OPT
D.D = Kjell Wasshaug i OPT
P.P = Ole Steen Larsen i NDU
Z.Z = Anita Busch i NTL
D.D (her omtalt under NTL, er Turid Lilleheie).
Å.Å = Seniorrådgiver Turid Bratset i Arbeidstilsynet Oslo.
Jeg har vært syk i mange år, blitt feilbehandlet og vært gjennom flere operasjoner.
Yrkesrettet attføring ble innvilget meg av A-etat i 1999.
På grunn av forløpet i sykdommene og omstillinger i livet ellers, fikk jeg etter omfattende vurdering lov til å bytte til en universitetsutdannelse med bachelor i Kultur- og samfunnsfag etter å ha gått tre år deltid på høyskole.
Saksbehandlerne i A-etat møtte meg alltid med respekt, dyktighet og profesjonalitet i samtaler og vurderinger.
Dette var med på å gjøre min hverdag ellers langt lettere, og jeg vil alltid være takknemlig for hjelpen de ga meg.

 

HISTORY

 

NAV innvilget meg riktig nok attføring for et ekstra år ved universitetet da jeg fikk problemer med å levere semesteroppgaver i tide på grunn av store respirasjonsproblemer jeg gikk med i fire år til sammen, forårsaket av en stor svulst som til slutt rakk å vokse inn i luftrøret da legene ikke tok problemene på alvor.
Etter oppnådd bachelor i Kultur- og samfunnsfag, søkte jeg NAVs ledelse om datakurs som Indesign og Photoshop, og la ved bred dokumentasjon både fra universitet og lege med begrunnelser hvorfor jeg trengte disse.
Universitetet la vekt på at en bachelor alene, ikke synliggjorde nok relevant kompetanse overfor arbeidsgivere.
De fremhevet derfor at mulighetene for å få arbeid var langt større med slike kurs i tillegg.
Min begrunnelse var kjent for NAV fra før; «høy alder» 45 år, sykdom, og derfor fravær i arbeidslivet gjennom svært mange år.
Avslaget kom som lyn fra klar himmel. Det var ikke bare avslaget i seg selv, men måten det hadde blitt fattet på.

 

BUSINESSMAN

 

Min veldokumenterte og begrunnede søknad som var «siste innspurt» på målstreken før jeg endelig skulle kunne komme meg ut i arbeid, ble avslått av midlertidig saksbehandler med følgende korte og skriftlige «økseskaftbegrunnelse»:
 «Du trenger ikke mer utdannelse fra NAV. Avslaget ble tatt etter en samtale mellom meg og N.N»!
Jeg sendte sjefer og direktør klager hvor jeg fremhevet NAVS egne paroler om Arbeidsmarkedstiltak;
«Man har rett på kurs som tilpasses den enkeltes behov for kvalifisering.
Kombinasjoner av forskjellige tiltak og helhetstenkning, gir yrkeshemmede det de trenger for å komme ut i jobb».
Videre viste jeg til sosialleder Wivi – Ann Bamruds uttalelser i Magasinet Aktuell i november 2006, under overskriften «Fokus på kasteballer»;
«For å ha brukeren i fokus, har vi satt ned fire tverrfaglige team som går igjennom sakene. Det er ikke lov til å avslå ytelser til bruker før det er diskutert i teamet, understreker hun».
Jeg var så innstilt på å få disse kursene for å ha større sjanser å komme meg inn på arbeidsmarkedet at jeg gikk inn med advokat, da NAVs ledelse ikke responderte på mine argumenter.
Da hadde ledelsen satt en ny saksbehandler; X.X på saken etter å i alle fall ha etterkommet mitt ønske om dette.
X.X meddelte oss at hun hadde fått beskjed fra høyere hold om å avslå min klage på datakursene enda en gang, men det hun kunne tilby meg, var en tilrettelegger i OPT- en ”Arbeid med Bistand – bedrift. Her skulle jeg bli hjulpet med å skrive CV og til å søke på jobb blant annet!
Jeg fant i ettertid ut at bedriftens tjenester primært var rettet mot psykisk utviklingshemmede.
Advokaten var til liten hjelp, og forklarte meg at det var ingenting vi kunne gjøre med dette.
Ved å opprettholde mitt krav om nødvendige datakurs ville vi måtte gå inn i en lang rettsprosess og jeg kunne risikere å miste husholdspengene i lang tid så lenge.
Hvordan skulle jeg da ha til tak over hodet?
Saksbehandleren var i seiersrus og lovte meg blidt at husholdspengene (som er en del av den yrkesrettede attføringen) ikke ville stanses (hvilket den var i ferd med å bli på det tidspunkt da varigheten var utløpt) nå når jeg skrev under på avtalen mellom NAV og OPT.

 

 

På OPT ble jeg møtt med grov manipulering og trakassering av tilretteleggeren N.B.
Jeg klaget til N.Bs sjef og varlet om trakasseringen som jeg beskrev detaljert, men fikk kun et kort skriftlig svar tilbake i brev (jeg vil understreke at jeg faktisk har dette ufattelige svaret på papiret)
Dette er reaksjonen på varsling om overgrep:

«Jeg kan ikke se at N.B har opptrådt på annen måte enn den man til vanlig skal kunne forvente seg i arbeidslivet»!
På bakgrunn av varslingen ble jeg deretter innkalt i møte med min saksbehandler X.X og distriktsarbeidssjef Y.Y 20.12.2007.
I dette møtet ble jeg kun møtt med godt innøvd hersketeknikk, og nye overgrep tok plass.
Dette så jeg meg igjen nødt til å varsle om, og sendte skriftlig og utførlig informasjon om dette både til ledelsen og direktør hvor jeg også understreket at møtet var blitt tatt opp på bånd, under ”de nye» overgriperenes X.X og Y.Ys viten.
Følgende tok plass i «møtet»:
Både X.X og Y.Y påsto at NB ikke hadde gjort noe galt.
De la alt ansvaret for at jeg ”mente meg” trakassert over på meg, og ba meg forklare hvordan jeg hadde klart å bidra til at denne situasjonen hadde oppstått.
Jeg ble helt forferdet, og spurte hva i all verden det var for slags linje de valgte å legge seg på.
Jeg var blitt møtt på OPT av en person som jeg trodde at ville hjelpe meg, men som i stedet for trakasserte meg på det groveste.

 

VILKÅR

 

 

Dette likte ikke damene å høre, så X.X skyndte seg å forsterke angrepet om mulig, i en ”reserveplan”.
Jeg får «vite» at jeg er en skikkelig «konfliktskapende person», «som til og med har klaget til Nav før ved flere anledninger»!
(Opplysningene jeg ga om funksjonshemming og sykdom, og derav søknad om kurs).
«Du har jo drevet og klaget på saksbehandlere før og du, – og du har til og med kommet trekkende her med advokat» !
«Hvordan vil du forklare oss det faktum at du til stadighet befinner deg i konflikter?», og – «Hva tror du selv at du kan bidra med for at du skal kunne klare å unngå komme i konflikter med alt og alle rundt deg i fremtiden»?
Damen sitter der, såre fornøyd med seg selv og sin groteske ”autoritære” hersketeknikk.
Jeg svarer at dette er det dypeste lavmål å komme med, og opplyser om at jeg ønsker å gå til avisene med den ufattelige absurde og nedrige måten de i det hele tatt våger å møte meg på etter varslingen.
Jeg ble i tillegg trakassert på det groveste i møtet på bakgrunn av at jeg tidligere hadde gitt X.X skriftlige opplysninger hun ba om, vedrørende (skjulte) funksjonshemminger.

 

ANGRYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

 

Y.Y «skyter fra venstre» og overfaller meg:
«Her har du mottatt yrkesrettet attføring fra NAV i hele ni år, og enda har du ikke klart å komme deg ut i arbeid! Hva begrunner du dette med»?
Jeg spør sjokkert om hun har lest min legejournal.
«Ja, hva så» ?!
De forteller meg at de ser på mitt fravær i arbeidslivet og legeerklæringene de har mottatt som «svært mistenkelige», og ønsker å innkalle både min lege og meg til et møte!
Jeg vil her understreke at dette først blir fremsatt i etterkant av at min utdannelse over så mange år er gjennomført, og etter at både A-etat og deretter NAV fortløpende gjennom alle disse årene har mottatt og godkjent omfattende legeerklæringer både fra min fastlege og fra sykehusene, (operasjonsbeskrivelser til og med), og ellers utskrifter av sykehusjournal og pasientskadeerstatningssak (som jeg for øvrig vant).

 

 

 

X.X kommer med det ultimate maktovergrep: «Gå tilbake til N.B (overgriper), ellers stanser jeg husholdspengene dine øyeblikkelig «!
Jeg forteller dem at jeg er fullstendig sjokkert over måten jeg har blitt møtt på, og får ordrett til svar at «Takk i like måte»!
«Vi er ikke vant til at en som deg kommer her og opptrer på en slik måte som det du gjør»!
Y.Y sier: » Jeg opplever at du utviser en forferdelig lav toleranseterskel når vi sitter her og spør deg om ting»!

(Jeg legger til nå i september 2011 – Møtene har siden blitt gjengitt i sin helhet her på bloggen i følgende post):

Direktør Saglie, LO, NTL Enkelte utdrag fra noen av mailene jeg har sendt disse m.fl. med oppfordringer til stans av maktmisbruket fra Nav. Del.1.
http://bit.ly/cxAIYM

 

ABEBHJK

(På selveste julaften, 4 dager etter mitt møte med NAV skriver innklaget aktør i OPT direkte i brevsom jeg mottar at jeg skal komme tilbake til vedkommende om ca. 3 uker)!
Det «gamle» vedtaket mitt om husholdspenger gikk ut 31.01.2008. (Dette ville jeg miste hvis jeg ikke var i tiltak og miste for godt, siden det ble en lovendring i 2003 tror jeg det var, om at ingen som ikke da allerede hørte under denne ordningen ville kunne motta denne i fremtiden)!
Jeg varslet ledelsen i NAV om at jeg overhodet ikke kom til å gå tilbake til overgriper, og jeg ba om at X og Y måtte fjernes fra sine stillinger.
Jeg fikk etter dette til min store overraskelse et fornyet vedtak på husholdspengene frem til ut august 2008, selv etter at jeg nektet å gå tilbake til overgriper.
Forskrekkelsen var stor da det ikke lå ved (eller er meg i hende per dags dato) et spesifisert vedtak på bakgrunn av at min varsling (hvilken jeg jo på det tidspunkt trodde at var blitt hørt og forstått av ledelsen).
Vedtaket inneholdt kun opplysninger om at stønaden ble opprettholdt, og underskriften til regnskapskontoret!

 

 

Min respons på overnevnte innkalling som jeg sendte Y.Y på Nav:
Til
Y.Y Oslo 19.03.2008
Første person jeg i klagesak har varslet både OPT og NAV om at har begått overgrep mot meg, NB ved OPT har våget seg å sende meg en innkallelse til møte 27.03.2008.
Her sier vedkommende at det er De som står bak denne innkallelsen.
Hva er det som foregår?
Jeg krever at De omgående gir meg svar på følgende enkle spørsmål siden både De og X.X også er innklaget i varsel om ytterligere grov trakassering av meg, samt utførte represalier på min varsling om overgrep, til NAVs toppledelse.
Hvem er det som har gitt Dem tillatelse til å (fortsette å) utføre denne ufattelige trakasseringen?
Da håper jeg at det står klart for Dem at jeg forlanger et navn på denne personen, og det umiddelbart over min e-post emmali1@msn.com.
På bakgrunn av opplysninger gitt (som for lengst burde ha vært kjent for Dem), gjentar jeg enda en gang at jeg skal ikke tilbake til overgriperen.
Tiltak mot denne pågående grove trakasseringen mot meg fra NAV og OPT, er allerede begynt å bli satt omfattende i verk.
Dette til informasjon.
Jeanine

 

 

 

Varslingen om de totale overgrepene samt e-posten jeg sendte YY gikk til ledelsen i NAV.
Der krevde jeg også ny saksbehandler og nytt kontor, fordi videre møter der overgrepene hadde tatt plass, ville avstedkomme fullstendig uholdbare negative assosiasjoner hos meg.
NAV har også gjentatte ganger brutt forvaltningsloven, ved å aldri gi meg svar på hva som konkret vil bli gjort i overgrepssaken.
De har aldri svart meg på et eneste av mine mange spørsmål.
Jeg har forsøkt å kommunisere skriftlig med flere saksbehandlere som har hatt saken underveis.
Gjentatte brev med nye opplysninger og etterlysninger av svar er sendt fra meg til ”klagebehandlere” og til NAVs toppledelse, uten en eneste respons (til sammen ca. 16 stk).
Flere lovbrudd har altså blitt begått fra NAV siden helt fra da jeg gjorde første overgrep kjent når jeg innklaget NB ved OPT, til hennes sjef – direktør ØØ.
Deretter har både Arbeids- og velferdsdirektør for NAV Tor Johan Saglie og Fylkesdirektør for NAV Oslo, Torild Lien Utvik primært (innenfor NAV), mottatt min hovedklage på samtlige av overgrepene, som jeg sendte dem 31.12.2007.
Jeg viser til flere klagebehandlere i min sak – deriblant PP i NDU og  FF i en annen avdeling i Nav som også mottok kopi av klagen samt en hel rekke tilleggsopplysninger fra meg vedrørende varslingen om myndighetsmisbruk.
Ombudet får vite at jeg ikke hadde mottatt respons på mine mail fra noen av klageinstansene som jeg sendte varslingen til – noe som således vil være brudd på Forvaltningsloven, og at selv om jeg hadde innklaget både NB og YY var (på det tidspunkt) siste utvikling i saken, at NB nylig hadde sendt meg et brev om at YY hadde bestemt seg for at jeg skulle fortsette i tiltaket hos henne i OPT.
Jeg understreker at dette IKKE vil være et alternativ!
Jeg skal ikke gå tilbake til overgriper overhodet, og heller ikke i lys av ubehandlet overgrepssak.

 

 

Ingen som helst av aktørene omtalt, fra toppledelsen i NAV eller saksbehandlere, har noensinne, fra 31.12.2007 til i dag, påsken 2008 gitt meg et eneste tilsvar på en eneste av mine klager og varsling om overgrep samt mange stilte spørsmål.
Jeg hører altså ingenting noen steder fra, før NB OG YY samarbeider om å sende meg denne groteske innkallingen.
Her står; «Bedriften har mottatt melding fra (distriktsarbeidssjef) Y.Y på NAV, om at du skal fortsette i tiltaket hos meg».
Velkommen, dato og hilsen NB!
Det er altså DETTE min omfattende varsling om overgrep og gjentatte forsøk på kommunikasjon med ledelsen i NAV over flere måneder med mine hundretalls nedlagte timer i å forsøke å komme frem til en løsning i overgrepssaken har resultert i;
To av de innklagede aktører har gud hjelpe meg fått lov til (av NAVS toppledelse) og herje fritt med overgrepssakene jeg har bedt ledelsen om hjelp til, innbyrdes, og akkurat slik som de lyster.
På grunnlag av at jeg nekter å gå tilbake til NB, skal jeg ikke fratas mine husholdspenger (som var sanksjoner jeg ble gjort kjent med at ville tre i kraft hvis jeg i fortsettelsen nektet å stille hos innklagede aktør NB i OPT).


På bakgrunn av alt mitt strev over å komme meg frem og ut i arbeid, forsøker en hel kjede med aktører å ødelegge livet mitt slik beskrevet.
En av ”deres egne” har blitt innklaget, og den mektige stats- etaten skal overkjøre og knuse meg med alle de ”tilforlatelige” skitne knep de bare kan oppdrive, fremfor å løse dette.
XX sa i møtet av 20.12.2007 at hun og YY ville innkalle min fastlege pga at de så på mine mange år som mottaker av Yrkesrettet attføring som «mistenkelig»!
Dette skjer altså i forbindelse med at jeg innleverer varsling om overgrep fra aktør hos Navs samarbeidspartner OPT!
Jeg kunne godt i prinsippet ha deltatt i et møte med min fastlege da vi ingenting har å skjule, men da skulle det ha vært på et saklig grunnlag med respekt og ryddige forhold, hvor det var åpenbart for alle parter gjennom en god dialog at dette var nødvendig for best mulig å kunne avklare nye vanskelige forhold som jeg selv lurte på – og som jeg selv forstod og var enig i at kunne være til hjelp for meg for videre å kunne motta støtte av forskjellig slag forut for inntreden i arbeidslivet på bakgrunn av mine funksjonshemminger.
Det som i stedet har tatt plass, er grov og utilslørt persontrakassering på sitt nedrigste, represalier utført på bakgrunn av saksbehandlers og annen persons forgodtbefinnende, utført i ly av deres ”trygge posisjon / stillinger” i en statsforvaltning, mot en ”rettsløs” privatperson de egentlig har ansvaret for at skal motta (lovfestet) – best mulig og forsvarlig tjenesteyting.
Det de har gjort / gjør, strider også mot grunnleggende menneskerettigheter, og vil kreve straffetiltak slik jeg har forstått det.

 

 

Her viser jeg utdrag fra opprinnelig overgrepsklage av 31.12.2007:

Krav om å bli overflyttet fra overgrepstiltak til egnet sted omgående
Jeg ber Dem direktør Utvik, om å være så snill å umiddelbart bli overflyttet til et annet sted, hvor jeg kan ha tillit til at riktige og kvalitetssikrede tjenester fra profesjonelt personell blir gitt meg, som skal hjelpe meg ut i arbeid uten å benytte seg av mobbing og trakassering.
OPT leverer ikke kvalitetssikrede tjenester, slik jeg har opplevd det (…)
Jeg ber derfor om at bakgrunnen for Y.Yog X.Xs trakassering og  maktovergrep mot meg må granskes nøye sammen med Ø.Øs ufattelige skriftlige tilsvar til meg fra OPT, og ber om en redegjørelse fra Dem over hvorfor disse personene har valgt å behandle overgrepssaken på denne måten.
Jeg ønsker også å få vite om Y.Y og X.Xs uttalelser til meg i møtet de innkalte meg til 20.12.2007 var basert på egne subjektive ”skjønn” og forgodtbefinnende, eller om disse hadde fått instrukser om å agere på en slik motbydelig måte som de gjorde fra annet hold.
Hvis det siste er tilfelle, ber jeg om å få vite hvem det er som har instruert disse om å utføre såpass monumentale maktovergrep, sett ut fra lovverket og det ansvaret Nav har om å ivareta sine brukere på best mulig måte.
Jeg ber i så fall om et navn.
Hvis disse utførte maktovergrepene ”innbyrdes” og basert på eget ”skjønn”, ber jeg om at adekvate straffereaksjoner blir iverksatt (Gjelder overfor begge problemstillingene).

 

 

Jeg ønsker også, på grunn av den groteske måten jeg har blitt møtt på, å fremheve fra Regjeringens sider, Arbeids- og inkluderingsdepartementets dokumenter Ot. prp. Nr. 47 (2005-2006) Om lov om arbeids- og velferdsforvaltningen, da aktørene omtalt i overgrepssaken har opptrådt på en måte som avviker fundamentalt fra denne loven;
5. Formål og organisatorisk oppbygging mv. 5.1.1 Høringsnotatet: (…)

§1. Formålet med loven er å legge til rette for en effektiv arbeids- og velferdsforvaltning tilpasset den enkeltes behov, som kan møte det enkelte menneske med respekt, bidra til sosial trygghet og lede flere mot arbeid og aktiv virksomhet (…).
I tilknytning til overgrepene jeg har møtt i OPT, ønsker jeg å sette ”sak Oslo kommune” under her, (pkt 3 og 4) som jeg lurer på om kan relateres til følgende spørsmål;
Hvorfor det er såpass viktig for de to aktørene X.X og Y.Y i Nav at jeg går tilbake til overgriper i Oslo Produksjon og Tjenester AS at de velger å møte meg med videre maktovergrep, trakassering og umyndiggjøring?
http://www.sak.oslo.kommune.no/dok/Byr/2002/BR1/2002201 1064-1.htm
Pkt. 3.
(…) Siden bedriftenes inntekter i stor grad hviler på salg av tiltaksplasser til Aetat eller tilskudd fra staten til godkjente plasser, vil innhenting av slike opplysninger (kvartalsregnskap) være viktig. Svikt i tilstrømmingen av tiltaksdeltakere, vil for mange av bedriftene slå negativt ut på driftsregnskapene.
Dersom dette skulle skje, er det viktig å få signaler om dette tidlig, slik at forholdet kan rettes på, ved at Oslo kommune som eier tar dette opp med Aetat, for eksempel ved STA- samarbeidet.

 

 

4. Oslo kommune som kjøper av tjenester
Oslo kommune har en rolle som kunde hos bedriftene (… ). For det andre, kjøper Oslo kommune tiltaksplasser og attføringstjenester. Dette skjer ved at plasser kjøpes direkte av bedriftene med bydelene som kunder, ved at kommunen gjennom deler av regelverket er pålagt å delfinansiere den enkelte tiltaksdeltaker / – plass og ved at kommunen yter ordinære tilskudd til en del av bedriftene.
Grunnlaget for det siste, kan ses på som et grunntilskudd for å sikre bedriftene en tilfredsstillende økonomi og dermed at deres tilbud til byens innbyggere i det hele tatt finnes. Det er viktig for Oslo kommune at det finnes tilbud til personer som av ulike grunner faller utenfor det ordinære arbeidsmarked. Dette er personer som trenger kvalifisering og særskilt oppfølging for å kunne gjeninntre på arbeidsmarkedet (…)
Mitt spørsmål:
Har jeg blitt sett på som ”en svikt i tilstrømningen”?
Ville enkelte aktører i Nav ”miste ansikt”, miste sitt kvalitetsstempel, økonomiske tilskudd eller sin posisjon hvis overgrepssaken ble kjent? (…)

AETICC

Til ”direktør O.O” i NAV (…).
11.01.2008;
XX (og Y.Y) har først i dag sendt meg møtereferatet fra 20.12.2007 etter omfattende purringer fra meg på dette.
Jeg har omtrent rasert referatet med uthevelser og understrekinger der jeg har kraftige kommentarer fordi det er feigt omskrevet og pyntet på!
Noe helt annet kommer frem på lydbåndet!
Jeg har også uthevet X.X og Y.Ys sterke stigmatisering og trakassering av meg, der de legger til meg egenskaper jeg ikke innehar, men som de er svært tydelige på at de ønsker at skal komme frem og oppfattes slik av andre.
Denne sjikanen som rett og slett bunner i mine funksjonshemminger, vet jeg ikke annet om enn at krever etter norsk lov svært streng straff (…)
I forbindelse med dette, ønsker jeg å ta med et utdrag til fra Diskrimineringsloven, som ytterligere kan belyse hvor langt over streken aktørene omtalt har gått i sine maktovergrep mot meg, og ved fravær og unnlatelser om å ta overgrepene jeg har opplyst om alvorlig, og komme med forslag til hjelp og konkrete konstruktive løsninger.
Et viktig poeng med diskrimineringsloven er at den innfører en form for omvendt bevisbyrde.
Dersom en arbeidssøker eller arbeidstaker kan sannsynliggjøre at han eller hun er blitt diskriminert, skal det legges til grunn at det har skjedd en diskriminering. Arbeidsgiver eller andre som blir beskyldt for å ha diskriminert, må i motsatt fall bevise at det ikke har skjedd brudd på lovens regler om diskriminering.
Hvor er det X.X og Y.Y har tatt hensyn til, og oppført seg i tråd med loven her?
NTLs saksbehandler har forklart meg at det jeg skriver her ikke kan ses i sammenheng med min klagesak, men de kommer jo med sine grove uttalelser om at jeg er en særdeles konfliktskapende person som har vært i en rekke konflikter, og for å riktig ”understøtte” dette, benytter de seg av kjennskapen de har til mine funksjonshemminger mot meg og forvrenger denne fundamentalt!

Det var jo nettopp på bakgrunn av avslag på sårt tiltrengte datakurs for å klare å mestre hverdagen på best mulig måte og klare å jobbe hjemme de dagene jeg var så dårlig at jeg ikke klarte å være på et fremtidig arbeide, at jeg klaget på ”navngitt saksbehandlers” avslag til meg på dette.

 

 

Utdrag fra opprinnelig klage til direktørene O.O og A.A i NAV 31.12.2007.
Her kommer altså tidlig frem hva det er jeg ber om, i tilknytning til trakasseringen som er blitt utført mot meg:
Jeg vil igjen understreke, at ingen respons er gitt meg i tiden som har gått, annet enn innkallingen fra overgriper nr. 1 nå like før påske som om ingen verdens ting har skjedd, på oppfordring fra overgriper 2 Y.Y i NAV!
(…) I tilknytningen til trakasseringen / overgrepene utført mot meg fra min arbeidstilrettelegger NB ved OPT, vil jeg fremheve fra Advokatenhjelperdeg.no utdrag fra Arbeidsmiljøloven, og vil i denne forbindelse spørre om denne kan komme til anvendelse i dette tilfellet, selv om jeg ikke direkte er ansatt i et arbeide enda, men er arbeidssøker og har opplevd overgrep av tilretteleggeren som skulle hjelpe meg ut i arbeide;
«Trakassering og mobbing er forbudt. Som arbeidstaker har du vern mot slik behandling. Mobbing på arbeidsplassen kan gi rett til erstatning.
Arbeidsmiljøloven stiller krav til arbeidsmiljøet, og fastslår blant annet at arbeidet skal tilrettelegges slik at arbeidstakerens integritet og verdighet ivaretas.
Ingen skal utsettes for trakassering eller annen utilbørlig oppførsel.
Arbeidstakere skal så langt der er mulig, beskyttes mot vold, trusler og andre psykiske belastninger.»

Jeg er altså sterkt preget av disse hendelsene, og ber Dem om hjelp.
Vennlig hilsen
Jeanine

 

 

Jeg ba Arbeidstilsynet om hjelp, i en omstendelig redegjørelse med kopi vedlagt av hele overgrepsaken.
En av toppsjefene der svarte meg til slutt skriftlig at hun ikke forstod hva jeg mente, og anbefalte meg å kontakte NAV for hjelp i stedet for.
Ingen annen respons eller hjelp ble gitt meg fra Arbeidstilsynet!
Jeg er betalende medlem av NTL, og min kontaktperson der forklarte meg da jeg ba vedkommende om hjelp, dette:
”Det er ingenting vi kan gjøre med denne behandlingen av deg fra NAV. De kan gjøre akkurat det de vil, og du må bare godta det og være glad for at du har fått lov til å motta yrkesrettet attføring såpass lenge som det du har gjort.
Jeg forstår at du er fortvilt, det hadde jeg vært også, men klagene dine til NAV vil være nytteløse.
Denne saken kommer du aldri til å vinne.
De kan også ta fra deg husholdspengene med retten på sin side”!
Jeg godtok overhodet ikke dette.
 Klage til vedkommendes sjef ble sendt for ca. 9 – 11 uker siden.
Jeg har ikke mottatt svar fra sjefen enda.
Ikke en gang et foreløpig svar på hvor lang tid klagebehandlingen vil ta.

 

 

fallinggg


Svaret jeg mottar etter å ha overlevert inngående og omstendelig informasjon om maktmisbruket til Arbeidstilsynet, går som følger;
(…) Vi har gått igjennom de papirer du har sendt oss, og har problemer med å skjønne hva saken egentlig dreier seg om. Det regelverk Arbeidstilsynet forvalter, forutsetter at det foreligger et arbeidsforhold (….
«Har du et arbeidsforhold, og hvem er i så fall din arbeidsgiver»?
«Hvis du ikke er tilsatt noe sted, er den konflikten du er oppe i, en sak du må ta opp med NAV».
Med vennlig hilsen «Toppsjef» Å.Å.
Nå er ikke jeg en av toppsjefene i Arbeidstilsynet, men jeg har i alle fall kjennskap til følgende;
arbeidsmiljøloven-logo1

Arbeidsmiljøloven kap.14 § 1-6; «Personer som ikke er arbeidstakere»:
Følgende personer anses som arbeidstakere i forhold til lovens regler om helse, miljø og sikkerhet (…)

F) Personer som i opplærings- eller attføringsøymed utplasseres i virksomheter UTEN å være arbeidstakere«! – Slik jeg er!
http://arbeidsmiljoloven.com/article/%c2%a7-1-6-personer-som-ikke-er-arbeidstakere/
Kapittel 1. Innledende bestemmelser (§§ 1-1 – 1-9)
http://arbeidsmiljoloven.com/lov/kap1/

 

ABØR

Her følger utdrag fra flere klager fra flere klager fra meg til ledelsen iNav som aldri ble besvart:
Klage til direktør for Oslo-regionen Toril Lien Utvik
Oslo 01.01.2008
Jeg krever, på bakgrunnen av de uoverkommelige store overgrepene som vist i klagesak sendt Dem og flere andre personer i går (31.12.2007) over e-post, et umiddelbart bytte av saksbehandler.
Jeg føler på bakgrunn av det jeg har belyst i saken, at det for meg vil være en uoverkommelig belastning å videre skulle forholde meg til X.X som pr. i dag er min saksbehandler.
Jeg spør også om det er mulig å bli forflyttet til et annet kontor da jeg føler at videre møter på dette stedet jeg opplevde overgrepene, selv med ny saksbehandler, i tillegg vil gjøre meg fysisk syk.
Det er her jeg har opplevd represalier overfor min overgrepsklage.

Belastningen selv ved det å gå inn døren til det samme kontoret på (…) som overgrepene tok plass, vil avstedkomme assosiasjoner og traumer som for meg ikke vil kunne utstås.
Jeg føler det samme overfor OPT- bedriften.
 Jeg ber om at den nye saksbehandleren blir nøye valgt ut, og at redegjørelse for det jeg har gått gjennom skal forelegges denne, slik at jeg kan ha en absolutt tillit til det at jeg ikke skal bli utsatt for ytterligere overgrep (trakassering).
Ber Dem om å være så snill å gi meg et raskt svar på dette, gjerne over min e-post
Tusen takk.
Vennlig hilsen
Jeanine.

 

 

Vedr: OPT- møtet.
Til direktør for Oslo-regionen Toril Lien Utvik
08.01.2008
Siden De overhodet ikke har kommet med noen svar så langt i min sak som omfatter en rekke e-poster til Dem fra meg – blant annet med spørsmål om De kunne være så snill å si fra at jeg ikke kommer til å delta i møtet i morgen 09.01.2007 på OPT, har jeg dessverre blitt nødt til å gjøre dette selv, og limer inn her e-posten jeg sendte til informasjon vedrørende dette i dag (…)
De forstår allikevel sikkert at jeg er i en uforutsigbar og uholdbar livssituasjon nå både med overgrepene opplevd, og med hensyn til fremtidig økonomi.
Jeg ville ikke eventuelt bli beskyldt for kun og ha utelatt å møte av enkelte aktører, og således risikere å miste pengene mine.
Med dette håper jeg at De forstår at hadde vært for sent for meg å prøve å få tak i Dem da møtet skulle holdes den dagen de kom tilbake, og på bakgrunn av at saken er slik den er.
Jeg ønsker i tillegg til all den andre informasjonen jeg har sendt Dem, å fremheve at OPT i sitt innkallingsbrev til meg om møte 09.01.2007 – på grunn av sakens status, skulle ha informert meg om min rett til å ha med advokat eller annen person med meg til møtet.
Det har NB (Innklaget aktør i OPT) som sendte meg innkallelsen ikke gjort!
Til ØØ og NB i OPT Oslo 08.01.2008
Siden det foreligger en mengde nye opplysninger i min sak, ber jeg om at møtet 09.01.2008 utsettes på ubestemt tid da disse foreløpig er under utredning og foreløpig er uavklarte.
Mvh
Jeanine

 

 

Mailen av 08.01.2008 forts:
(…) Et viktig element i overgrepssaken, er min opplysning til Dem om møtet NB ved OPT på selveste julaften påla meg å delta i 09.01.2008 kl. 13.00!
Dette forklarte jeg Dem både i opprinnelig overgrepsklage og i videre e-post at ville komme til å bli en uoverkommelig belastning for meg.
Represaliene jeg ble møtt med i møtet med X.X og Y.Y 20.12.2007 på grunnlag at jeg sa fra om overgrepene, gjorde at det hele ble for mye for meg.
Slik De må ha forstått, skal møtet ta plass i morgen.
Jeg har reell grunn for å la være å møte der, og allikevel få beholde min yrkesrettede attføring inkludert husholdspenger på bakgrunn av dette:
I min opprinnelige klage til NBs sjef – ØØ 13.11.2007, spør jeg ham allerede her om enten C.C eller D.D kan være mine foreløpige tilretteleggere til annen person som kan hjelpe meg blir funnet. Jeg mottar aldri et svar fra direktøren vedrørende dette overhodet.
23.11.2007 sender jeg mine stillingssøk over e-post fra 16.11.2007 og utover til X.X min saksbehandler (ved NAV), etter å ha tatt en telefon til henne, med informasjon om at jeg ønsker å ta del i og følge opp tiltaket jeg er i på egen hånd, frem til ny tilrettelegger kan skaffes fra NAVs ledelse.
Jeg sender X.X flere lister med stillingssøk etter dette.
30.11.2007 sender jeg e-post til X.X hvor jeg skriftlig spør om hun kan være så snill å være min tilrettelegger i påvente av en ny.
Jeg mottar aldri et svar fra X.X på dette.
03.12.2007 sender jeg e-post til X.X og etterlyser hennes tilsvar
Jeg mottar aldri eT svar fra X.X på dette heller.

 

 

I møtet 20.12.2007 med X.X og Y.Y, våger attpåtil X.X og opplyse meg blant annet om at; ”Jeg er ikke i tiltak”!
Og at; ”Jeg har valgt å gå ut av tiltaket”!
Derfor vil hun omgående stanse min attføring – hvis ikke jeg går tilbake til NB (i OPT)!
Det er for meg en ytterligere uttalt belastning å ikke bli hørt av Dem.
Her har det altså blitt begått monumentale overgrep mot meg, sett i forhold til NAVs lover og regler, og jeg viser til det jeg videre belyser rundt dette i klagen jeg sendte Dem, samt en rekke andre aktører 31.12.2007.
På bakgrunn av dette, skal jeg ikke bli tvunget til å delta i møtet 9/1.
Forutsetningen for dette, er både avskyelig og ulovlig.
Selv har jeg som vist, fulgt alle regler jeg bare kan klare på egen hånd for og fortsatt delta i tiltaket, og jeg søker på jobber.
Det er overgreps- aktørene som ikke har fulgt opp sin del av dette på noen som helst lovlig, etisk, riktig eller korrekt måte.

 

 

Mange titalls sider har altså kommet til i min sak etter at jeg sendte inn klage på alle overgrepene til Dem 31.12.2007.
På bakgrunn av at disse ikke er utredet enda, og det faktum at jeg overhodet ikke har hørt fra verken Dem eller aktørene omtalt hittil – selv om møtet skal ta plass i morgen, vil jeg med dette be om utsettelse av møtet til overgrepssaken jeg har sendt inn blir tatt på alvor, behandlet, og jeg har fått et konkret svar på det jeg både spør om – og krever i alle e-poster sendt til Dem.
Jeg ber Dem om å være så snill å opplyse NB og vedkommendes sjef om at jeg ikke kan komme i møtet i morgen 9/1-2008, og venter et umiddelbart svar fra Dem i dag når denne beskjeden er gitt.
Jeg har i tidligere e-post til Dem forklart at jeg ikke ønsker videre kommunikasjon med NB personlig!
Jeg håper på et meget snarlig tilsvar fra Dem vedrørende overgrepssaken og alle e-post jeg har sendt Dem i tillegg.
Jeg ber Dem også være så snill å purre på X.X og Y.Y at de må sende meg møtereferatet jeg har bedt om fra 20.12.2007, hvilket de i hele 8 dager har ignorert!
Kopi av e-post med forespørsel om dette:

 

ABLAAN

Til
Saksbehandler i NDU – P.P 09.01.2008
Jeg har nettopp fått vite at De er min saksbehandler, og vi har nettopp snakket sammen over telefon. Her må De korrigere meg om jeg har misforstått Dem;
De forteller meg at ”direktør Utvik» hittil ikke har sendt Dem et eneste dokument i min overgrepssak som De er satt til å behandle.
De har derimot mottatt «en kort og grei redegjørelse for hva saken gjelder», av min saksbehandler i NAV: X.X – som ”De har å forholde Dem til for å kunne fatte et vedtak i denne overgrepssaken”.

Stemmer dette?
Har jeg forstått Dem riktig?
Hvis ikke ber jeg om at De korrigerer meg omgående, da jeg sa til Dem i telefonsamtalen nettopp at jeg ville sende Dem siste redegjørelse til direktør Utvik som følger her.
Jeg sitter og venter på kort svar fra Dem nå, som det er essensielt at jeg mottar før videre utredning fra Dem i saken.
Tusen takk.
Vennlig hilsen
Jeanine
Intet tilsvar.

 

 

Mailen til direktør Utvik av 08.01.2008 forts:
Deres unnlatelse av å informere meg om denne utviklingen i saken, har medført at jeg i god tro har sendt Dem personlig, en rekke e-post med videre opplysninger da jeg trodde at det var De selv som behandlet denne saken siden jeg overhodet ikke hadde mottatt noen kontrabeskjed vedrørende dette.(…)
E-postene til Dem, har fordelt seg over tidsrommet 31.12.2007 – 08.01.2008.
Har samtlige av disse tilleggsopplysninger jeg har oversendt Dem, blitt sendt videre til NDU fra Dem slik at de skal kunne behandle saken på en rettferdig måte der?
Jeg ønsker et omgående svar fra Dem på dette.
Hvis NDU ikke har mottatt fra Dem samtlige dokumenter i min sak t.o.m 08.01.2008 før de avgjorde denne  – og jeg eventuelt får til svar at de vil stanse mine husholdspenger, ber jeg om at denne må erklæres for ugyldig på bakgrunn av at De i så fall har unnlatt å gi disse opplysningene.
Jeg ønsker også bekreftet fra NDU om at samtlige av mine omtalte e-poster har blitt lest. (…)
Det er til sammen (med e-poster vedlagt/limt inn i disse), 14 stk e-post som jeg ber om at må innehaes og leses av NDU før vedtak fattes i denne overgrepssaken
Det gjelder mailene jeg har sendt Dem på følgende datoer og klokkeslett:

– Tirsdag 08.01.2008 Kl: 08.04 PM
– Tirsdag 08.01.2008 Kl: 03.55 AM
– Her er limt inn mine e-post til Y.Y av 07.01.2008, til X.X av 31.12.2007, og til X.X igjen av 07.01.2008
03.01.2008 Kl: 01.13 PM
med NBs svar limt inn, av 03.01.2008
mine krav om tilsendte dokumenter til NB av 31.12.2007
svar fra direktør i OPT av 01.01.2008
mitt svar til NB av 02.01.2008
mitt tilleggskrav til NB av 02.01.2008
01.01.2008 Kl: 12.11 AM med krav om bytte av saksbehandler og kontor
01.01.2008 Kl: 11.21 PM
31.12.2007 Kl: 04.57 AM
Selve overgrepssaken belyst for første gang (av 31.12.2007), gikk med kopi til en rekke journalister, ministere og statsråder.
Denne tar jeg som en selvfølge at NDU har mottatt, da denne utgjør grunnlaget for min videre belysning i saken.
Jeg ser frem i mot et raskt svar fra Dem over min e-post: på mine spørsmål i dette brevet, fortrinnsvis i dag, onsdag 09.01.2008
Kopi vil bli sendt NDU i dag.
Mvh
Jeanine

Overnevnte mail har jeg altså aldri mottatt verken svar eller foreløpig svar på.

abrticle_office_bully_01

Min kontaktperson i NTL (Norsk Tjenestemannslag der jeg var medlem) – Z.Z – forklarte meg at X.X og Y.Y i møtet av 20.12.2007 vedrørende krav om innkalling av min fastlege ville forsøke å vri det til at jeg var i psykisk ubalanse.
Jeg informerte ledelsen i NAV om dette.
Det følgende vil da være utdrag fra opplysninger jeg ga ny og til da ukjent saksbehandler (P.P) som var satt til å behandle min klagesak i NAV som var oversendt NDU, (og som jeg aldri hørte noe fra bortsett fra i en telefonsamtale der fortalte meg at han hadde mottatt redegjøring for saken fra (innklaget aktør) XX, som han kom til å forholde seg til)!
Direktør Saglie og direktør Utvik for NAV mottok også kopi av klagen, og fravær av respons gjelder også for disse;
(…) ”På møtet 20.12.2007 opplever jeg represalier overfor min overgrepsklage, sjikanering og mobbing uten sidestykke, hvilket er tatt opp på bånd (som X.X og Y.Y faktisk var klar over).
Min varsling om overgrep – klagen, var altså ikke blitt behandlet (med fornuftig skjønn)i forkant av dette møtet.
Deretter skriver X.X og Y.Y et møtereferat som langt fra forteller sannheten i følge båndet, men legger seg tett opp til den, da de er klar over at båndopptaket finnes.
I referatet blir jeg også sjikanert på det groveste.
I møtet sier de attpåtil at de vil innkalle min fastlege og meg! (Det kommer frem på båndet at de synes at min lange sykdomsperiode står for dem som særdeles mistenkelig).
Jeg ber dem i etterkant av møtet å forklare meg skriftlig hvorfor legen min og jeg plutselig skal ha møte med dem på det tidspunkt jeg leverer inn en klage på overgrep.

 

 

X.X gir meg et tilsvar – (og dette har min kontaktperson i NTL hvor jeg er studentmedlem forklart i møte jeg i ettertid var i med henne; at er for at de håper på å kunne få konstatert at jeg er noe i retning psykisk ustabil).
X.X skriver blant annet (se utdrag på slutten her) at ”det finnes ikke oppdaterte legeopplysninger i min saksmappe”.
Men det gjør det!
På møtet med X.X i sommer med min advokat T.T tilstede, ga X.X selv beskjed om at hun ønsket legeerklæring som ga oversikt over mine sykdommer som jeg forklarte at medførte det at jeg vanskelig kan starte på jobb om morgenen før kl. 09.00 pga muskel- og skjelettproblemer samt alvorlig søvnapne, og hun ville ha legeerklæring på at jeg hadde vært igjennom så mye den siste tiden at jeg trengte ferie (som jeg sa fra i møtet om at jeg skulle på i 10. dager).
X.X mottok disse to omfattende legeerklæringene som også ga bred dokumentasjon på mine sykdommer, (som fordret).
Jeg hørte altså aldri noe mer fra X.X om at disse ikke holdt mål, eller om at hun trengte mer dokumentasjon – før jeg varsler om overgrep!
I møtet med X.X og advokat T.T, sa X.X at jeg (i tillegg til legeerklæringene), var nødt til å fylle ut et skjema som spesifikt skulle kartlegge min nedsatte funksjonsevne.
Der skrev jeg ned alle opplysninger om dette, som legen min senere verifiserte i de to legeerklæringene gitt X.X som hun hadde bedt om å få.

 

 

OBS: Jeg har stempel med dato fra NAV Helsfyr på at jeg personlig kom dit og leverte X.X de to erklæringene fra min fastlege, noe vedleggsbrevet mitt til de to legeerklæringene også verifiserer.
Dette brevet fra meg, og legeerklæringene, samt kopi av skjemaet X.X ba meg å fylle ut over mine sykdommer og funksjonsevne og journalnotatet fra ”sommer-møtet” med min advokat tilstede, vil alle vedlegges i eget brev som jeg oversender NDU og Dem som min saksbehandler mandag 21.01.2008.
Videre skriver X.X i sin ”legitimering” av å innkalle min lege at jeg har fortalt at;
– Jeg har hatt problemer med min helse begge de to gangene hun har møtt meg…
– og i tilknytning til dette, ønsker hun og Y.Y et møte med legen min for å ”få informasjon om fysisk / psykisk fungering, knyttet opp mot arbeidslivet”.
Selvsagt har jeg fortalt X.X om problemene mine rundt min helse i første møte med advokat T.T til stede!
Opplysningene ble jo gitt på bakgrunn av X.Xs spesifikke forespørsel om dette foran advokaten i sommer!
Begrunnelsen hennes var å avklare min funksjonsevne knyttet opp mot arbeidslivet på det tidspunkt, og utgjorde selve grunnlaget for at X.X i det hele tatt skulle kunne sende meg videre til OPT på bakgrunn av denne spesifikke kartleggingen (i skjemaet jeg fylte ut).
Skjemaet med disse opplysningene var altså selve forutsetningen for at X.X i det hele tatt skulle kunne videresende meg til OPT!
OPT er en arbeidsmarkedsbedrift som skal hjelpe mennesker ut i arbeid.

 

 

På bakgrunnen av helseopplysningene jeg ga i skjemaet, vurderte X.X at jeg fullt ut var i stand til å arbeide, og sendte meg derfor til OPT!
X.X har således i aller høyeste grad oppdaterte legeerklæringer vedrørende meg.
”Problemene med min helse” i møtet 20.12.2007 med X.X og Y.Y:
Jeg forklarte da jeg kom på møtet, at jeg hadde sterk influensa med lammelser i halsen.
Det skal ikke mye hjerneaktivitet til for å begripe at influensa er noe som kan ramme alle, og er helt vanlig å ha fra tid til annen!
At X.X så snedig velger å flette også dette inn som ”autoriserende” for å kunne innkalle min fastlege og meg ”for informasjon om min ”fysiske og psykiske fungering knyttet opp mot arbeidslivet ” (som for lenge siden var opp og avgjort), er derfor (til sammen) så grove overgrep at jeg savner ord!
Dette ligger hinsides min fatteevne. X.X og Y.Y har her tatt begrepene represalier og trakassering til et høyere nivå.
Her har jeg blitt trakassert på bakgrunn av (snedig forvrenging av) gitte opplysninger om mine funksjonshemminger på det groveste!
I tilknytning til dette, ønsker jeg å tilføye at jeg på det tidspunkt hadde en såpass alvorlig luftveisinfeksjon som utviklet seg så raskt at jeg holdt på å dø.
Jeg fikk ikke puste, ringte 113 to ganger, var på to legevakter og ba om surstoff, og hos en ØNH- lege. Ingen tok meg alvorlig, men jeg mottok livreddende bredspektret antibiotika i siste liten.

 

 

Således har ikke X.X verken ryddig eller gyldig understøttelse på noe som helst vis i sin ”forklaring” overfor meg på at det er nødvendig at legen min og jeg er nødt til å delta i et møte med henne og Y.Y!
”Begrunnelsen” er ugyldig og grotesk, fordi den bygger på illvilje og represalier som vist, og oppleves ved siden av den uhyrlige og alvorlige trakasseringen dette er, som ”tåkelegging” og ”endret fokus” av det faktum at jeg har varslet om overgrep!
Det å til alt overmål forsøke å sette fokus på / spørsmål ved min psykiske fungering på noen som helst måte for å dekke over egen agenda i ly av sine etatsstillinger, overlater jeg til den som avgjør min sak å tenke over alvorlighetsgraden i.
Under her, følger innkallelsen fra X.X (ordrett sitert);
«Jeaninne
vi ønsker et møte med legen din for å kunne tilrettelegge attføringsløpet ditt best mulig.
Bortsett fra den dokumentasjonen fra lege som du leverte ifbm ønske om ferie, finnes det ikke oppdaterte legeopplysninger i din saksmappe.
Du har på begge samtaler der jeg har vært din saksbehandler fortalt at du har problemer med din helse, og vi ønsker derfor i møte med legen din få informasjon om fysisk/psykisk fungering knyttet opp mot arbeidslivet.
Vi stiller oss undrende til at dette ikke skal kunne gjennomføres, da det vil være til hjelp for både deg og oss mtp hvordan best sikre din vei ut mot arbeid
X.X».

(LAGT TIL SENERE): OVERNEVNTE INFORMASJON ER UTDYPET I FØLGENDE POST):

Forbrytelser i den Offentlige Tjeneste (Del 2)
http://bit.ly/dZxQ3D

ABELPRA

Her følger utdrag fra klage til direktørene i Nav – Saglie og Utvik med kopi til saksbehandler P.P i NDU på bakgrunn av overnevnte;
Jeg ber om at saksbehandler X.X fjernes fra sin stilling.
Videre, vurderer jeg å gå rettens vei med dette.
X.X bruker mine funksjonshemminger som hun selv har beordret meg å opplyse om – med min advokat tilstede, mot meg – etter mitt varsel om overgrep – og i et omfang hvis størrelse og grad av hennes eget skjønn som omfatter grovt misbruk av sin egen stilling, topper alt jeg personlig har erfart av overgrep gjennom de 45 år jeg har levd.
Den ”tilforlatelige” tonen X.X benytter seg av – bare i dette brevet, blir derfor ekstra stygg og skremmende i dette maktmisbruket hun med utspekulerte metoder (uttalelser) forsøker å ”maskere” selv om hun vet at hun utfører sådant (Y.Y går heller ikke fri her).
Etter det jeg vet og har beskrevet, kan ikke en gang en statsetat ”beskytte” X.X og Y.Y her.
Spesielt ikke en statsetat, håper jeg at vil være riktigere å si!
Jeg ønsker en redegjørelse over hvilke tiltak som skal settes inn mot de særdeles grove og totale overgrepene som er begått mot meg. (…).
Jeg befinner meg altså FORTSATT I TILTAK slik jeg ser det!
Jeg VIL og HAR BEDT OM å komme over i en annen bedrift enn den jeg har opplevd overgrep i, i opprinnelig klage til direktør Utvik 31.12.2007 med kopi til direktør Saglie.
Jeg har sendt inn mine jobbsøk, og spurt tre andre om de kan være mine tilretteleggere inntil egnet sted blir funnet.
Ingen har en gang svart.
Det er IKKE min feil at OPT bare har EN tilrettelegger, slik at jeg ikke har et reelt valg om bytte av slik person der.
Det er NAV som må ta dette på sin kappe, og det sier også min kontaktperson ved NTL, Z.Z.
VEDLAGT er hennes innvendinger mot behandlingen jeg har mottatt fra omtalte personer i denne klagen, og jeg ber om at samtlige av disse også må noteres og tas til følge sammen med min klage her.

 

 

Z.Z opplyser meg videre i e-post, at ”NDU” har påstått at ”det ikke vil bli foretatt et enkeltvedtak i min sak, men at denne vil bli behandlet som en klage på forvaltningen”!
(Dette opplyste hun meg om etter møtet jeg hadde med henne, hvor hun sa at NAV ”kunne gjøre akkurat det de ville mot meg uten at jeg kunne gjøre noe som helst med det”).
HVA betyr dette? Jeg er ikke ”Frøken Norge” eller ”Moder Jord”!

 

JEANINE

 

Jeg er et ENKELTMENNESKE som har opplevd overgrep på det groveste av flere aktører innenfor en Statsforvaltning, og jeg ber om å få beholde min husholdsstønad sammen med attføringen min fortsatt, da jeg ER i tiltak.
Det er IKKE min feil at NAV ikke sikrer sine klienter forsvarligere mot overgrep og kan behandle varsling om dette på en forsvarlig og kompetent måte!
Jeg har – som vist, blitt utsatt for ytterligere grove overgrep (etter varsling), og det med to personer til stede! (X.X og Y.Y).
Jeg imøteser et snarlig svar fra Dem eller annen ansvarlig person i min sak.
Det er ikke greitt å gå så lenge uten å få et eneste skriftlig tilsvar på hva som legges til grunn i hele denne overgrepssaken, eller hvordan denne behandles!
Det må bli forstått at overgrep er en enorm belastning!
Man skal kunne forvente seg langt mer av NAV.
Brukernes tillit og opplevelsen av å bli ivaretatt på best mulig måte, er ikke bare NAVs målsetting, det står også nedfelt i norsk lov.
Ber om et umiddelbart svar, og forventer en kommunikasjon som inneholder ryggrad, saklighet, og god gammel traust informasjon uten ”populære” ord, ansvarsfraskrivelse, ”økseskaft- teknikk” og vendinger.
Jeg krever å bli tatt på alvor, og bli møtt med vanlig respekt.
Dette innebærer blant annet at jeg får svar på samtlige stilte spørsmål i min sak.
Tusen takk.
Mvh
Jeanine
Ingen svar ble gitt.

 

 

(Jeg tilføyer – Så setter jeg inn til Sivilombudsmannen omtrent alt jeg har belyst i debatten jeg startet i Aftenposten vedrørende unnlatt bistand fra ZZ i NTL der jeg var betalende medlem. Debatten er fremdeles stengt etter terrorangrepene 22 juli 2011, så jeg viser til følgende bloggpost der mye av det samme er gjengitt):
LO, Arbeidstilsynet og NTL – Unnlatelser av hjelp mot overgrep fra Nav. Mail i saken.

http://bit.ly/9LkGgP

Jeg ber Sivilombudsmannen om å gå inn med sterke reaksjoner.

Jeg takker for at De leste alt dette, og håper på et snarlig svar og hjelp.
Med vennlig hilsen
Jeanine Horntvedt
Kun fem uker senere, mottok jeg svar fra Sivilombudsmannen – høyesterettsadvokat Arne Fliflet om at han ikke kan se at saken vil være egnet for oppfølging fra hans side!

 

 

 

 

Hva som deretter skjedde – Massivt maktmisbruk fra de innklagede aktører som Nac tvang meg til å gå tilbake til etter varsling, og falske løfter fra ledelsen i Nav om god ivaretakelse for at jeg ikke skulle bli sykere av å være på tiltak:

ABAKOPLO

Tapet møtereferat av 29.04.2008 med Nav Nordstrand Trygd
http://bit.ly/d0Ms37
Tapet møtereferat av 12.06.2008 hos OPT – ekstern samarbeidspartner av Nav, der grove represalier tok plass
http://bit.ly/dls5B3
LYDOPPTAKET AV 12.06.2008:
http://youtu.be/ZYSdtrV5kyE
Tapet møtereferat av 02.07.2008 der innklaget aktør bruker mine funksjonshemminger mot meg
http://bit.ly/a0wCb1
Nav- Hittil upubliserte møtereferater tilknyttet klagesaken:
http://bit.ly/cMeFZP

 

 

Nav 2008 – Tor Saglies rådgiver (bildet) gir meg falske løfter om en god løsning i varslingssaken!

http://bit.ly/1CHBLLt
Klagen til Nav som satte i gang hele det omfattende maktmisbruket. Ikke tidligere publisert:
http://bit.ly/bZSsti
Direktør Saglie, LO, NTL Enkelte utdrag fra noen av mailene jeg har sendt disse m.fl. med oppfordringer til stans av maktmisbruket fra Nav. Del.1.
http://bit.ly/cxAIYM
Forbrytelser i Den Offentlige Tjeneste – Forbrytelser uten straff
http://bit.ly/dmtf1N
Falsk forklaring (ordrett gjengitt) og grovt misbruk av stillingsposisjon, bidrar til og stanse Yrkesrettet Attføring:
http://bit.ly/btWVJt
Nav stanser attføring på bakgrunn av falsk forklaring, og legeerklæring som attesterer at deres maktmisbruk har medført forverring av helsetilstand. Flere mail i saken:
http://bit.ly/aPvIGw
Nav-direktør Tor Saglie forskjellsbehandler, og sørger for at grovt maktmisbruk holdes i hevd
http://bit.ly/c4jHqu
Direktør Saglie, politianmeldelsen og fortsettelse av utdrag fra alle mail han mottok/og ignorerte, om maktmisbruket som pågikk
http://bit.ly/bVsCBM
Direktørene i NAV var de siste som ønsket å hjelpe, da det var de som sto bak maktmisbruket
http://bit.ly/9KlfzV
NAVs ledelse ba om innspill, men knuser brukere som påpeker misligheter. Tapet møtereferat fra grove represalier
http://bit.ly/NntOy
NAV Nordstrand Arbeid underslår min klage til Trygderetten i hele 8 måneder – og lyver til meg om det!
http://bit.ly/aSnrTJ
LO, Arbeidstilsynet og NTL – Unnlatelser av hjelp mot overgrep fra Nav. Mail i saken.
http://bit.ly/9LkGgP

 

ABEGJHG

13.02.2013: Advokat om min Navsak: “Myndighetsmisbruk Big Time!” Dette er jo snakk om ulovlig forvaltningsførsel»!
http://t.co/L4kOQhZM
29.11.2013 – Navdirektør Joakim Lystad og Dagbladets journalist
http://bit.ly/1b5f6Xd
Listen over alle bloggposter:
http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

september 2011
M T O T F L S
« jul   okt »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 057 andre følgere

%d bloggere like this: