Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

De vant over Nav


anav-aftenposten-no_.png

29. juli 2009 (Sak 2009/539)

56. Saksbehandlingen ved Nav lokalkontor i en sak om forsinket utbetaling av uførepensjon

www.sivilombudsmannen.no

Nav lokalkontor ble flere ganger kontaktet av A da utbetalingen av hans uførepensjon stanset opp.

A opplevde at han ikke fikk noen veiledning eller bistand fra lokalkontoret til å finne ut grunnen til at pensjonen uteble (…)

Etter det som kom frem i forbindelse med undersøkelsen av saken, fant ombudsmannen grunn til å kritisere saksbehandlingen ved Nav lokalkontoret, og da i særdeleshet den manglende oppfølgingen og veiledningen av A (…)

I forvaltningsloven § 11 annet ledd er det bestemt at forvaltningsorganet, her Nav lokalkontor, skal «av eget tiltak vurdere partenes behov for veiledning».

A henvendte seg til sitt nye Nav lokalkontor da den månedlige utbetalingen av hans uføreytelse uteble.

Det fremgår verken av den redegjørelsen Nav lokalkontor har gitt hit i brev18. mai 2009, eller av de oversendte saksdokumentene, at Nav lokalkontor på bakgrunn av As henvendelser, foretok seg noe for å finne ut av grunnen til forsinkelsen.

I de oversendte saksdokumentene ligger det ingen telefonnotater eller notater fra møter mellom A og Nav lokalkontor.

Jeg må derfor legge til grunn den redegjørelsen som A har gitt i klagen hit 16. februar 2009 om at Nav lokalkontor møtte ham med mistro og avvisning, og at han ble henvist til å søke sosialstønad og også fikk oppgitt som et alternativ å si fra seg sin hemmelige adresse (…)

http://bit.ly/b3CdpJ

ABETTSYS

Litt om oppfølgingsansvaret Nav har generelt.

De kan slett ikke legge alt over på søker:

Terje Hermanrud i Juridisk hjelp.no:

“Her er to interessante dommer fra Trygderetten som viser at NAV har en sterk oppfølgingsplikt ovenfor bruker.

NAV kan ikke uten videre skylde på at bruker ikke gjør nok for å komme tilbake i arbeid ved sykdom.

Interessante synspunkter fra Trygderetten.

Kjennelse av 26. juni 2009. Ankesak nr. 09/00386. Ftrl. § 8-4. Sykepenger – arbeidsuførhet. Krav til varsling ved opphør av sykepenger etter åtte uker.

Kvinne i 40 årene ble sykmeldt under diagnosen “utbrenthet”.

Etter 8 uker stanset NAV lokal sykepengene fordi hun ikke var under arbeidsrelatert aktivitet. Loven forutsetter at det gis varsel, men det lå ikke gjenpart av varslingsbrev i saken.

Slik saken lå an burde NAV ha kontaktet legen og fått utfyllende redegjørelser, og med arbeidsgiveren for å avklare mulighetene for aktivitet. Ut fra sakens opplysninger kunne det ikke konstateres at hun hadde nektet å medvirke til avklaring av arbeidsevnen eller arbeidsutprøving.

Kjennelse av 3. juli 2009. Ankesak nr. 09/00437. Ftrl. § 8-4. Sykepenger – brukers medvirkning.

Det ble hevdet fra NAV at bruker hadde unnlatt å møte opp til dialogmøte.

Vedtak om bortfall av sykepenger var grunngitt i at vedkommende hadde nektet å medvirke, jf. i § 8-8 i folketrygdloven.

Etter seks-syv måneders sykmelding hadde hun unnlatt å møte til to dialogmøter med NAV og arbeidsgiver. Hun hadde heller ikke kontaktet arbeidsgiver for utarbeiding av oppfølgingsplan.

Retten viste til NAVs ansvar for oppfølging av sykmeldte, og kom etter en konkret vurdering til at NAV i den aktuelle saken hadde lagt for mye av oppfølgingsansvaret over på den sykmeldte selv.

Vedkommendes tilstand med depressiv nevrose, samt det faktum at hun allerede hadde et betent forhold til arbeidsgiver, tilsa at det ikke var realistisk at hun skulle klare å oppsøke arbeidsgiver på egen hånd.

NAV burde dessuten opplyst saken bedre før bortfallsvedtak ble fattet”.

Mvh Terje

http://www.juridisk-hjelp.no/
http://on.fb.me/rhCsla

ABAGDERETT

TRYGDERETTEN

Denne ankesaken ble avgjort den 19. mars 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo.

Stein Erik Sandbekk, rettsfullmektig, rettens administrator Anne Brit Westerheim, medisinsk kyndig rettsmedlem Liv Dalen, attføringskyndig rettsmedlem

09/02048

Ap, X.

Advokat Jan Aanerød, Oslo.

NAV Klageinstans Øst, Tønsberg (tidligere NAV Klage og anke Øst)

Anke over vedtak om avslag på krav om grunnstønad på grunn av fordyret kosthold ved diett og som følge av slitasje på klær og sengetøy, jf. folketrygdloven § 6-3 første ledd bokstav f og g

(…) Retten viser til at NAV selv tolker bestemmelsen slik at dokumentasjon av ekstrautgiftene ved kvitteringer eller lignende er hovedregelen, men at der dette ikke er mulig må man foreta en skjønnsmessig vurdering.

Det fremkommer av legeerklæring ved Lege1 datert 7. juni 2008 at Ap og familien i mange år har vært avhengig av sosialhjelp for å overleve økonomisk.

Slik retten ser det har vanskelighetene med å dokumentere ekstrautgiftene i form av kvitteringer dels grunnlag i familiens dårlige økonomi og dermed vanskeligheter med i det hele tatt å kjøpe inn de nødvendige artikler.

Selv om familien i mange år, sannsynlig nær 20 år, har vært sosialhjelpsmottagere kan retten ikke se at det foreligger sosialrapport i saken. Slik retten ser det har Ap som følge av stomien nødvendige ekstrautgifter som kan nå opp til grunnstønad sats 1, men hun må få hjelp til å avklare dette ved at det utarbeides en sosialrapport.

Retten finner det for øvrig også uklart i hvilken grad Ap har fått informasjon om hvilke utgifter hun kan få dekket etter folketrygdlovens kapittel 5.

Det forutsettes at NAV lokal samordner og følger opp saken.

ABAGDERETT

Anken har etter dette ført til at det påankede vedtaket oppheves, og saken hjemvises til ny behandling i NAV.

Saksomkostninger

Ap v/advokat Jan Aanerød har lagt ned påstand om at saksomkostninger tilkjennes.

Hvis kjennelsen er til gunst for den ankende part, skal retten etter trygderettsloven § 25 første ledd pålegge ankemotparten helt eller delvis å erstatte de nødvendige utgifter som saken har medført for den ankende part (saksomkostninger).

Avgjørelsen er til gunst for Ap. Retten finner det rimelig at hun fikk juridisk bistand i saken.

Ankemotparten pålegges derfor å dekke nødvendige utgifter til slik bistand.

Advokat Jan Aanerød har levert omkostningsoppgave datert 20. november 2009 på totalt 9 timer, totalt kr 9 787,50 inkl. mva.

Kravet godtas.

Anke nr. 09/02048

Kjennelsen er enstemmig.

http://bit.ly/cuLqRw

ABAGDERETT

TRYGDERETTEN

Denne ankesaken ble avgjort den 18. juni 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo.

Rettens sammensetning:

Synne Ekevold, rettsfullmektig, rettens administrator.
Herina B. Brandtzæg, medisinsk kyndig rettsmedlem.
Runar Narvland, juridisk kyndig rettsmedlem.

Ankenr:

10/00663

Anke nr. 10/00663

Saken gjelder:

Anke over vedtak om avslag på beregning av uførepensjon etter garantibestemmelsene for unge uføre, jf. folketrygdloven § 3-21 (…)

Retten er kommet til at utdanningen og arbeidet Ap har utført etter fylte 26 år må anses som arbeidsforsøk, og ikke som uttrykk for den ankende parts reelle arbeidsevne.

Ap fikk altså sin arbeidsevne nedsatt med minst halvparten før mars 2002, og det er videre klart dokumentert at
det at det er tale om en alvorlig og uhelbredelig sykdom.

Retten har konkludert med at Ap ble «ufør før fylte 26 år på grunn av en alvorlig og varig sykdom».

Anken har etter dette ført fram.

Det påankede vedtaket omgjøres. Slik at Ap sin uføreytelse beregnes etter garantibestemmelsene for unge uføre.

Kjennelsen er enstemmig.

Anke nr. 10/00663

S L U T N I N G:

Vedtak truffet av NAV Klageinstans Nord den 25. november 2009 omgjøres slik at Ap sin uføreytelse beregnes etter garantibestemmelsene for unge uføre.

Synne Ekevold
(sign.)

Herina B. Brandtzæg
(sign.)

Runar Narvland
(sign.)

http://bit.ly/wpWbjA

abagrett

INSTANS: Agder lagmannsrett – Dom.
DATO: 2010-05-10
PUBLISERT: LA-2009-163949
STIKKORD: Trygderett. Ung ufør. Folketrygdloven § 10-10 tredje ledd.

SAMMENDRAG: Lagmannsretten kom til at en 40-årig mann på grunn av sine psykiske lidelser samlet sett hadde fått nedsatt arbeidsevnen før fylte 26 år på grunn av alvorlig og varig sykdom som var klart dokumentert, og opphevet Trygderettens kjennelse som stadfestet trygdemyndighetenes avslag på søknad om å få beregnet uførestønad etter reglene for ung ufør.

Henvisninger: LOV-1997-02-28-19-§10-10 (Ftrl)
SAKSGANG: Trygderetten TRR-2008-2390 – Agder lagmannsrett LA-2009-163949 (09-163949FØR-ALAG).

PARTER: A (Advokat Merete Bjørkelund Bilstad) mot Staten v/Arbeids- og velferdsdirektoratet (Advokat Kristoffer Blaas Wallann).

FORFATTER: Lagdommer Paal Christian Aartun. Lagdommer Ivar Danielsen. Ekstraordinær lagdommer Lars Andreas Christensen.

Med bakgrunn i de nye opplysningene, herunder erklæringen fra psykologspesialist Kristian Gundersen, anmodet A NAV Søgne Trygd om å foreta en ny vurdering av om vilkårene for å beregne trygdeytelsene etter særreglene for unge uføre var oppfyllt for hans vedkommende.

De nye opplysningen ble forelagt rådgivende overlege Nils Tore Olsen som imidlertid uttalte: « Det synes helt klart at han har hatt en svært vanskelig oppvekst og vært utsatt for betydelige påkjenninger.

Men jeg kan verken i psykolograpporten eller spesialisterklæringen i dok. 118 finne at han har psykiatriske diagnoser som skulle tilsi at han fyller de medisinske vilkår for « alvorlig psykiske lidelser » slik de er definert i rundskrivet til § 3-21.»

Under henvisning til den rådgivende leges uttalelse avslo NAV Søgne Trygd 30.01.08 på nytt søknaden om å bli godkjent som ung ufør.

Det heter i trygderettens begrunnelse (at) »Etter praksis, slik den er nedfelt i NAVs rundskriv, gir vanligvis alvorlige psykosenære personlighetsforstyrrelser en funksjonssvikt av en slik grad at tilstanden oppfyller alvorlighetskriteriet i folketrygdloven § 3-21.

Retten har under noe tvil kommet til at den ankende parts psykiske plager og hans personlighetsforstyrrelse ikke er av en slik karakter at den oppfyller det nevnte alvorlighetskriteriet.

Retten er ikke i tvil om at den ankende part har hatt plager, men anser at disse ikke har hatt det omfanget som loven tar sikte på.

I denne saken er det ikke opplysninger om noen spesiell kontakt med leger eller annet helsepersonell før fyllte 26 år.

Lagmannsretten viser imidlertid til at A før prosessen i forbindelse med sykemeldingen etter trafikkulykken og den senere rehabilterings-, attførings- og trygdesak, etter sin forklaring ikke følte noe spesielt behov for noen særlig kontakt med leger.

Han mottok sin sosiale stønad og var stort sett tilfreds med dette.

Leger hadde han ikke noen særlig tillit til.

At han ikke fulgte opp avtaler i forbindelse med behandlingen av skulderskaden var nettopp det som utløste NAVs mistanke om at det kunne ligge en psykisk lidelse bak og henviste A til Dalane DPS i 2002.

Som tidligere nevnt ble det bekreftet her at han han slet med mye sosial angst; en angst som var særlig rettet mot mannlige autoritetspersoner som leger og psykologer, og at det derfor var vanskelig å etablere noen terapeutisk allianse.

Etter dette kom A inn i et system i forbindelse med trygdesaken hos NAV og fikk da etter hvert en oppfølging hvor hans bakgrunn og ekstreme oppvekst gradvis kom for en dag og ga grunnlag for å stille de foreliggende diagnoser som nevnt foran.

Først i forbindelse med erstatningssaken mot Lindesnes kommune hvor psykologspesialist Kristian Gundersen ble oppnevnt som sakkyndig og bl.a. innhentet komparentopplysninger fra familemedlemmer og andre, kan saken anses tilstrekkelig opplyst med hensyn til oppvekstforholdene og årsakssamenhenger.

På den bakgrunn finner lagmannsretten at A alvorlige sykdom klart dokumenter gjennom de foreliggende legeerklæinger og den sakkyndige erklæring fra psykologspesialist Kristian Gundersen med de presiseringer og utfyllende kommentarer han ga som sakkyndig vitne under hovedforhandlingen.

Lagmannsretten finner etter dette at det foreligger feil ved trygderettens bevisbedømmelse og rettsanvendelse, og at kjennelsen av 17. april 2009 derfor er ugyldig.

A har etter dette vunnet saken, og har krav på å få dekket sine sakskostnader etter tvisteloven § 20-2 første ledd.

Prosessfullmektigen har fremlagt oppgave hvor sakskostnadene samlet for trygderetten og lagmannsretten beløper seg til kr 107.913,75, inklusive kr 18.900,- i merverdiavgift.

Lagmannsretten legger oppgaven til grunn idet kostnadene anses rimelige og nødvendige.

Dommen er enstemmig.

Domsslutning:

1. Trygderettens kjennelse av 17. april 2009 er ugyldig.

2. Staten v/Arbeids – og velferdsdirektoratet dømmes til innen 2 – to – uker fra forkynnelsen av dommen å betale A 107.913,75 – etthundreogsjutusennihundreogtretten 75/100 – kroner i erstatning for sakskostnader

http://bit.ly/oBWDls

abagrett

INSTANS:Borgarting lagmannsrett – Dom
DATO:2010-04-22 2009-94716 Folketrygdloven § 12-9.

SAMMENDRAG: Lagmannsretten kjente trygdrettens kjennelse til side som ugyldig i en sak som gjaldt om vilkårene for varig uførepensjon var oppfylt.

Retten kom i motsetning til trygderetten til at alle vilkår for varig uførepensjon etter en uførhetsgrad på 50 % var oppfylt.

Uttalelser om tolkingen av bestemmelsen i § 12-9 og rettens prøvelse av lovligheten av kjennelsen.

A (heretter « A ») søkte 23. november 2006 om 50 % uførepensjon.

Etter forutgående klagesaksbehandling ble søknaden endelig avslått ved Trygderettens kjennelse 5. desember 2008.

Saken gjelder lovligheten av kjennelsen, jf trygderettsloven § 23 første ledd (…)

A har vunnet saken og har etter tvisteloven § 20-2 første ledd krav på erstatning for sine sakskostnader.

Lagmannsretten kan ikke se at det er grunnlag for å gjøre unntak fra lovens hovedregel om dekning av sakskostnader til den vinnende part, jf tvisteloven § 20-2 tredje ledd.

I følge fremlagt og senere korrigert sakskostnadsoppgave utgjør sakskostnadene 123.525 kroner inklusive mva, hvorav salær 121.960 kroner og utlegg 1.565 kroner.

Det er ikke fremkommet noen innvendinger til oppgaven og lagmannsretten legger de oppgitte beløp til grunn som nødvendige sakskostnader som skal tilkjennes A, jf tvisteloven § 20-5 første ledd.

Dommen er enstemmig.

Domsslutning:

1. Trygderettens kjennelse 5. desember 2008 er ugyldig.

2. I saksomkostninger for lagmannsretten betaler staten v/Arbeids- og velferdsdirektoratet 123.525 – etthundreogtjuetretusenfemhundreogtjuefem – kroner innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.

http://bit.ly/n4CNnu

ABAGDERETT

TRYGDERETTEN

Denne ankesaken ble avgjort den 19. februar 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo.

Andreas Rinnan, juridisk kyndig rettsmedlem, rettens administrator
Brynjulf Egeberg, medisinsk kyndig rettsmedlem
Leif Gunnar Bjerke, attføringskyndig rettsmedlem

09/02125.

Ap, X.

Advokat Bård Syrstad, v/Advokatfirmaet Sylte AS, Kristiansand.

NAV Klageinstans Sør (tidligere: NAV Klage og anke Sør),
Kristiansand S.

Anke over avslag på krav om endret virkningstidspunkt for innvilget uførepensjon.

Folketrygdloven § 22-13 og ulovfestede regler om gjenopptak av en kjennelse av Trygderetten.

http://bit.ly/9fq1pS

ABAGDERETT

Trygderetten kritiserer NAV

Tidligere NRK-journalist Bitte Vatvedt gikk til trygderettssak mot NAV, og vant en solid seier. Trygderetten retter sterk kritikk mot NAVs passivitet og uholdbart lange saksbehandling.

NAV avslo søknad

Striden gjaldt en søknad om tidsbegrenset uførestønad, som NAV avslo. Saken havnet i Trygderetten, hvor det ble stadfestet at unntak fra kravet om attføring ved uførhet gjelder dersom det er medisinsk eller psykologisk begrunnet.

Jeg trodde i min naivitet at NAV ble etablert for å hjelpe folk som får vanskeligheter i sin arbeidssituasjon.

I stedet har jeg fått oppleve et byråkratisk organ som opptrer som en manipulerende motpart.

Det har vært sterkt.

Derfor var det en befrielse å se at Trygderetten så klart kritiserte NAVs saksbehandling og vedtak, sier Bitte Vatvedt, som etter to år fikk sin søknad om midlertidig uførhet innvilget (…)

http://bit.ly/oQy3UQ

abeghus

31.01.2006: DOM OSLO TINGRETT – SAKEN GJELDER – ERSTATNING FOR MANGLENDE UTBETALT SOSIALHJELP 

ADVOKAT NJAAL SÆVERAAS TINGRETT DOMMER INGER KJERSTI DØRSTAD

Saken gjelder erstatning for manglende utbetalt sosialhjelp.

Det er krevd erstatning for lidt økonomisk tap, samt erstatning for ikke-økonomisk skade i henhold til skadeserstatningsloven § 3-5a.

Bakgrunnen for saken er at saksøker mener at sosialkontoret vedvarende har unnlatt å behandle hans søknader, og at han derfor ikke har fått den økonomiske støtten han har krav på.

Sakens gang:

Stevning ble satt opp på rettens kontor i henhold til tvistemålsloven § 199.

Søksmålet gjaldt krav om at Oslo kommune pliktet å yte sosialhjelp etterbetaling av sosialhjelp samt erstatning. 

Vilkårene for erstatning er oppfylt.

Det foreligger et ansvarsgrunnlag.

Sosialtjenesten har vedvarende forsømt å behandle saksøkerens søknader om sosialhjelp.

Sosialtjenesten har opptrådt i strid med forvaltningens generelle plikt til forsvarlig saksbehandling.

De generelle pliktbruddene består blant annet i manglende oppfølging, unnlatelse av å ta søknader under behandling, unnlatelse av å svare på brev.

Sosialtjenesten har også begått brudd på veilednings- og utredningsplikten.

Kommunens unnlatelse av å yte sosialhjelp er rettsstridig, urettmessig og uverdig.

Det foreligger årsakssammenheng mellom kommunens pliktbrudd og tapet saksøker er påført.

Han har måttet leve under mindreverdige forhold under minstestandardene etter sosialtjenesteloven som følge av kommunens pliktbrudd.

Saksøkeren er påført et økonomisk tap.  

Tapet er en kvantifisering av forskjellen mellom livskvaliteten som saksøkeren ville hatt med støtte og de mindreverdige forholdene som saksøkeren ble nødt til å leve under uten støtte.

Kommunens anførsel om at støtten er subsidiær i forhold til andre utnyttelsesmuligheter  kan ikke føre frem mot en sosialklient  som gjennom en årrekke har levd under fattigdomsgrensen. 

Det kreves også erstatning for ikke-økonomisk tap.

Kommunen har begått grove pliktbrudd.

Saksøkeren er påført belastninger i form av skade som gir krav på erstatning for ikke-økonomisk tap etter skadeserstatningsloven § 3-5a. Ansvaret for kommunen bygger på organansvaret.

Totalt krav 340.000.

DOM . SAKsøker har ikke fått medhold i sitt erstatningskrav.

Hver av partene bærer sine omkostninger.

Saksøker tilkjennes 150.000,-

http://bit.ly/bQ3XMt

abagrett

17.03.2010: Vant frem i retten

http://bit.ly/mV7kRv

Elektriker Jan Arve Dahl har kjempet en hard kamp mot NAV for å få godkjent ryggskaden sin som yrkesskade.

Nå har 35-åringen vunnet saken i Lagmannsretten.

Han har gått veldig mange runder med NAV, og har lagt ned enormt med arbeid for å fremme saken sin, og derfor er det svært gledelig at han vant i retten, sier Johansen.

Distriktssekretæren mener Dahl ble et offer for en total svikt i hele oppfølgingssystemet da ulykken skjedde, og i den påfølgende kampen for å bli hørt.

At han faktisk ble oppfordret til ikke å melde saken til NAV, er ikke bra mener Johansen.

Frostating lagmannsrett

Les dommen her:

http://bit.ly/nu0OHk

abagrett

08.03.2010: Full seier i Lagmannsretten for elektriker i yrkesskadesak

Verken bedriften, bed­riftshelsetjenesten, saksbehandleren på NAV eller legen elektrikeren gikk til mente at skaden burde meldes inn som yrkesskade.

Det var overlegen på ryggskolen som sa at det var viktig å dokumentere alle skader ved å melde dem inn til NAV. Det er i utgangspunktet bedriften som er ansvarlig for å gjøre dette.

Tillitsvalgte i bedriftene må sørge for at det er gode rutiner for å ivareta slike saker.

I denne elektrikeren sitt tilfelle førte dårlige råd til at skaden ble meldt til NAV etter ett-årsfristen som gjelder.

Heldigvis mente lagmannsretten at dette ikke skulle frata ham muligheten til å få vurdert skaden som yrkesskade».

http://bit.ly/r8wH5v

Erstatning- og trygdeytelser ved yrkesskader og yrkessykdommer

http://bit.ly/rcDjlA

abeef

29.08.2011: AOF anker oppsigelsessak

(…) AOF brøt loven da de erstattet Liv Strømberg Hansen med en person på arbeidsmarkedstiltak, slo Oslo tingrett fast i juli. Nå anker fagbevegelsens eget studieforbund saken til lagmannsretten.

Retten har imidlertid kommet til en annen konklusjon når det gjelder arbeidstreningstiltaket. Dommen slår fast at engasjementet av kvinnen på Nav-tiltak er illojalt overfor Hansen, en omgåelse av stillingsvernet, og et brudd på Liv Strømberg Hansens fortrinnsrett. Dommerne mener det er bevist at AOF-avdelingen hadde et permanent arbeidskraftsbehov, og at kvinnen på tiltak stort sett utførte de samme oppgavene som Hansen hadde gjort. Det vitnet også kvinnen om i retten. Erstatning Derfor ble Liv Strømberg Hansen tilkjent erstatning for tapt arbeidsfortjeneste på 380.000 kroner. Nå må hun tilbakebetale arbeidsledighetstrygden hun har mottatt fra Nav.

I tillegg har Hansen fått 30.000 kroner for såkalt ikke-økonomisk skade.

http://bit.ly/U0ry4z

gavel

Dommere og etikk

http://bit.ly/r1scJE

Massakrering av regelverket, bevisste overgrep. 

http://bit.ly/qBXUGT

Lov- og regelverk

http://bit.ly/xkWBVd

Er etikken fraværende i offentlig forvaltning? Hvem kan bistå når tjenesteutøveren misbruker sin myndighet?

http://bit.ly/clMyRg

Hvem skal kontrollere kontrolløren?

http://bit.ly/Nm3M2q

Har byråkrater makt?

http://bit.ly/ovi3Uy

Den virkelige årsaken til at Etater og bydeler har fått dårligere tjenester

http://bit.ly/mPCJBe

Strategi for oppfølging av brukere i NAV, og Kompetanse i NAV- kontoret – Overordnede prinsipper og føringer

http://bit.ly/pjTyqQ

Sosialtjenesten – Om å holde orden i eget hus. Hvordan blir brukeren møtt?

http://bit.ly/9mRaTO

abbdat

Sosialtjenestens systematiske avvik og Fylkesmannens fravær av konkret inngripen

http://bit.ly/sa6v67

Sosialkontorets projisering  – Tapet telefonsamtale med sosialleder Vildgun Steinhaugen

http://bit.ly/AuljKL

Den indre klikken ved sosialkontoret:

http://bit.ly/bUrNEf

Fraværende rettssikkerhet for mange av landets borgere (Forvaltningenes hjemmelagde regler)

http://bit.ly/vZ5qgK

Forvaltningens sannhetsregime

http://bit.ly/wYCOzE

Fasiten – Hvordan sosialhjelpsmottakere langsomt blir tatt livet av, og annen nyttig informasjon

http://bit.ly/QDmTaJ

Om meg – Del 2:

http://bit.ly/zKYewd

KLAGE – VARSLING-RAPPORT OM UTSTRAKT MAKTMISBRUK OG KAMERADERI I FORVALTNINGEN BYDEL NORDSTRAND

http://bit.ly/cyr0Go

Nav og Arbeidsministerens konsekvente ignorering av mangeårig åpenlys sosialkriminalitet

http://bit.ly/La5XGL

abarl

Jarle Petterson, redaktør for “INorden.org”, diskuterte med flere av sine korrespondenter da jeg spurte om de ville fremheve min sak med Nav, og anførte det følgende 25.06.2008:

“Jeanines historie er intet mindre enn skremmende, om den stemmer — noe vi ikke ser noen grunn til å betvile. Problemet er naturligvis at vi heller ikke har grunnlag for det motsatte — og at det er vanskeligere å feste lit til sannhetsgehalten i beretningene fra en av partene i en konflikt. Derfor har heller ikke Jeanines beretninger fått den oppmerksomheten de fortjener — eller ei — på iNorden.

For hvis det hun skriver stemmer, ville det være lite annet enn et borgerjournalistisk scoop”.

Om Jarle Petterson:

http://bit.ly/Zppn0M

Advokat om min Navsak: “Myndighetsmisbruk Big Time!” – Har du bevis kan dette bli “sprengstoff” i pressen”!

http://t.co/lPadlwHj

Nav instruerer lege til å endre sin erklæring om 100 % uføretrygd for pasient?

http://bit.ly/HRY6sA

Sviktet av folkets politiske ombudsmenn Del 1: Karin Andersen.

Del 2 som utgis om få uker, vil dreie seg om FrP- politiker Laila Marie Reiertsen.

http://bit.ly/XBXaAo

Nav og lovbrytere – Konsekvenser for hvem?

http://bit.ly/101QCi2

En av år 2012 viktigste kronikker

http://t.co/wk8mwVyt

LISTEN OVER ALLE BLOGGPOSTER

http://bit.ly/hwKs7V

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

juli 2011
M T O T F L S
« mai   sep »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 052 andre følgere

%d bloggere like this: