Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Attføringsutvalg og attføringsarbeid


ABlastword_HiRes

HÅNDBOK I ATTFØRING FOR OSLO KOMMUNE (År 2000)

3.5 Attføringsutvalg
Det skal opprettes Attføringsutvalg i alle kommunale virksomheter med 50 ansatte eller mer.
I mindre virksomheter kan det alternativt benyttes attføringsombud.
Attføringsutvalget er et underutvalg av Arbeidsmiljøutvalget (AMU) og rapporterer til dette.
Attføringsutvalget skal bestå av inntil 4 personer, med likt antall fra arbeidsgiver og arbeidstaker. I tillegg skal bedriftslegen, eller alternativt en annen fra bedriftshelsetjenesten møte som faglig rådgiver.
Arbeidsgiver forbereder sakene og holder også møtesekretær, denne er ikke medlem av utvalget.
Attføringsutvalget plikter å gjøre seg kjent med de ulike attføringstilbud som tilbys av arbeidsmarkedsmyndighetene​ og Oslo kommune, og skal også bistå i opplærings-og informasjonsarbeid vedrørende yrkesmessig attføring.
Den yrkeshemmede skal i så god tid som mulig ha beskjed om når hans/hennes sak skal behandles i utvalget, og har rett til å møte, eventuelt med en fullmektig.
Det bør sendes skriftlig melding.
Attføringsutvalgets medlemmer og andre som får innsyn i attføringssaker skal underskrive en særskilt erklæring vedrørende taushetsplikt i forbindelse med deltakelse i utvalget..
Virksomhetens ledelse har det samme ansvar og oppgaver i forhold til attføringsombudet som til attføringsutvalget.
6.2 Attføringsutvalgets rolle
Før et attføringsopplegg iverksettes må det behandles og vedtas i attføringsutvalget.
En attføringssak kan også drøftes i forberedelsesfasen.
Arbeidstaker skal gjøres kjent med at hans/hennes sak skal behandles og har anledning selv å møte gjerne sammen med tillitsvalgt eller helsepersonell.
I attføringsutvalget skal bedriftslegen eller annen fra bedriftshelsetjenesten møte.
Dersom det er mulig er det også svært hensiktsmessig at en representant fra Aetat og/ eller trygdekontor møter i utvalget.
Det er alltid viktig å formalisere et vedtak i attføringsutvalget i form av en attføringsplan.
Denne planen skal inneholde hvilke mål en har med opplegget, innholdet i opplegget, tidsplan, finansiering, oppfølgingsansvar og konsekvenser dersom opplegget blir brutt.
Etter at utvalget har fattet sitt vedtak sendes det til Aetat og eventuelt trygdekontor for endelig godkjenning.
Dette fordi det er disse instanser som godkjenner de økonomiske støtteordninger det er aktuelt å søke om enten det dreier seg om støtte til arbeidsgiver eller ytelser til den yrkeshemmede.
Et attføringsopplegg som skal ha muligheter for å lykkes må utarbeides i samarbeid med den yrkeshemmede. Dette er med på å styrke den enkeltes motivasjon for å gå inn i arbeidsoppgaver han eller hun kan makte.
ABEGE
Det vil ofte være hensiktsmessig å innhente uttalelse fra arbeidstakerens behandlende lege og eventuelt utredninger fra andre instanser innen helsevesenet.
Dette må selvsagt skje i samforstand med den yrkeshemmede og med dennes skriftlige samtykke.
Etter at vedtak er fattet og iverksatt er det vesentlig å ha en god oppfølging med faste oppfølgingsmøter. Det må avklares hvem som har oppfølgingsansvaret for de ulike deler av prosessen.
Det er den nærmeste overordnede hvor den yrkeshemmede til enhver tid befinner seg som har det daglige oppfølgingsansvaret med hensyn til fremmøte, sykefravær, faglig utvikling og generell personalomsorg.
Men det er modervirksomheten som har det formelle arbeidsgiveransvaret.
Trygghet og sikkerhet er nøkkelord i enhver attføringssituasjon. Den yrkeshemmede kommer i en ny situasjon, eventuelt på ny arbeidsplass eller med nye oppgaver. Dette kommer i tillegg til belastningen med sykdommen eller skaden.
I oppfølgingsfasen er det derfor vesentlig at attføringsutvalget og andre involverte parter hele tiden vurderer hensiktsmessigheten av opplegget, vurderer fremgang eller tilbakegang og gir arbeidstakeren muligheter for å vurdere ulike sider ved sin situasjon enten det er av faglig, personlig, medisinsk eller økonomisk art.
Det er viktig at den yrkeshemmede oppfatter attføringsutvalget og andre involverte som støttespillere i sitt forsøk på komme tilbake til en yrkesmessig aktiv tilværelse.
Husk alltid at den ansatte både skriftlig og muntlig skal opplyses om sine rettigheter og plikter.
§ 4 Attføringsutvalg/ attføringsombud
4.1 Det skal opprettes attføringsutvalg i alle kommunale virksomheter.
I virksomheter med under 50 ansatte kan det alternativt benyttes attføringsombud.
ABARBEIDS
Attføringsombudet velges av og blant arbeidstakerne. Attføringsutvalget er et underutvalg av arbeidsmiljøutvalget (AMU).
AMU oppnevner medlemmene i attføringsutvalget etter forslag fra administrasjonen og de ansattes representanter.
Funksjonstiden er den samme som for AMU. AMU skal ha en årlig rapport om attføringsutvalgets/-ombud​ets arbeid.
Rapporten skal ikke inneholde opplysninger om navn eller andre konkrete personalforhold.
4.2 Attføringsutvalget skal bestå av et likt antall representanter fra arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Antall medlemmer skal ikke overstige 4 og det er disse som har stemmerett.
Arbeidsgiveren er forpliktet til å forberede sakene for utvalget, samt holde møtesekretær. Møtesekretær/saksbehandler​ skal ikke være medlem av utvalget.
4.3 Bedriftslegen skal møte i utvalget som faglig rådgiver. Der det vurderes som hensiktsmessig, kan en annen fra bedriftshelsetjenesten møte i stedet for bedriftslegen.
4.4 Den yrkeshemmede arbeidstakerskal på forhånd ha beskjed om når hennes/ hans sak behandles i utvalget.

Vedkommende har da rett til å møte.

Den yrkeshemmede kan eventuelt møte med tillitsvalgt eller annen fullmektig, eller la en med skriftlig fullmakt møte i sitt sted.
4.5 Attføringsutvalget/-ombude​t skal gjøre seg kjent med de spesielle tilbud som tilbys av arbeidsmarkedsmyndighetene​ og Oslo kommune i forbindelse med attføring.
Det skal gjøre seg kjent med de muligheter som finnes for tilrettelegging og organisering av arbeidsplassen for den yrkeshemmede, alternativt finne frem til et nytt egnet arbeid i egen virksomhet, eventuelt også innen kommunen forøvrig.
4.6 Attføringsutvalget/-ombude​t skal bistå arbeidsgiver i å drive opplærings- og informasjonsarbeid overfor virksomhetens ledere, verneombud og tillitsvalgte vedrørende yrkesrettet attføring.
4.7 Attføringsutvalget/-ombude​t er et rådgivende organ. Det skal blant annet gi råd til virksomhetsledelsen vedrørende tilrettelegging, organisering og eventuelt omplassering av yrkeshemmede.
abervi
Dette gjelder egne yrkeshemmede, søkere fra andre kommunale virksomheter, eller yrkeshemmede som tilvises fra Byrådsavdeling for service og organisasjonsutvikling.
§5 Taushetsplikt
5.1 Medlemmer av attføringsutvalget og attføringsombud, samt personer som forøvrig behandler eller får innsyn i attføringssaker, har taushetsplikt.
5.2 All skriftlig dokumentasjon skal oppbevares i henhold til gjeldende arkiveringsforskrifter under hensyn til personvernet. Attføringssaker oppbevares for seg.
§ 6 Lønn
6.1 Arbeidstakere som blir yrkeshemmet har ved omplassering til annen stilling, krav på å bibeholde sin stillings lønn dersom vedkommende har vært i stillingen i mer enn 2 år, jf. Fellesbestemmelsenes § 4.
6.2 Mottagende virksomhet i en omplasseringssak har lønns- og arbeidsgiveransvaret for den omplasserte. Ved en prøveomplassering har mottagende virksomhet lønnsansvaret mens arbeidsgiveransvaret ligger hos modervirksomheten.
6.3 Ved arbeidstrening har den virksomhet som har arbeidsgiveransvaret også lønnsansvaret.
6.4 Når lønns-/sykelønnsrettighete​r opphører og det gis ytelser etter folketrygdlovens bestemmelser, kan virksomhetslederen etter søknad tilstå arbeidstakeren lønn tilsvarende differansen mellom tidligere stillings lønn og trygdeytelsen. Det forutsettes at vedkommende er under yrkesrettet attføring.
omsl.lov om arb-08-8 oppl
§ 7 Attføringstiltak/prøveompl​assering/arbeidstrening
7.1 Attføringstiltak
7.1.1 Yrkeshemmet arbeidstaker skal fortrinnsvis gis mulighet til å fortsette i sitt vanlige arbeid ved tilrettelegging og organisering av arbeidet/arbeidsplassen, j.f. AML § 13 nr. 2.
7.1.2 Arbeidstaker som etter vurdert/ forsøkt tilrettelegging ikke kan forsette i sitt vanlige arbeid, skal vurderes/forsøkes omplassert til annen stilling som vedkommende er kvalifisert for innen egen virksomhet.
7.1.3 Dersom tiltakene etter § 7, pkt. 7.1 og 7.2, ikke kan gjennomføres i egen virksomhet, skal omplassering til annet arbeid som vedkommende er kvalifisert for i annen kommunal virksomhet vurderes/forsøkes.
7.2 Prøveomplassering
Yrkeshemmet arbeidstaker kan prøve-omplasseres for en periode på inntil 7 måneder.
Prøveomplassering skalskje i ledige stillinger/vikariater, og skal brukes for å klarlegge arbeidstakerens helsesituasjon i forhold til den nye arbeidssituasjonen.
Prøveomplassering skal avtalesskriftlig mellom nåværende og ny arbeidsgiverrepresentant og arbeidstaker. Arbeidsgiveren skal i denne tiden arbeide aktivt med eventuelle nødvendige tilpasninger av arbeidsplassen, jf. Aml § 13 nr.2.
Fungerer prøveomplasseringen tilfredsstillende, har vedkommende fortrinnsrett og skal gis tilbud om stillingen, fast eller eventuelt ut vikarperioden.
Under prøveomplassering til annen virksomhet skal modervirksomheten og mottagende virksomhet samarbeide om oppfølgingen av den omplasserte.
Viser prøveomplasseringen at arbeidstakeren ikke kan fungere i stillingen på grunn avyrkeshemmingen, føres vedkommende tilbake til modervirksomheten.
Modervirksomheten må vurdere den videre behandling av saken i forhold til den yrkeshemmede.
arb-trening
7.3 Aktiv sykemelding/arbeidstrening
Som et ledd i attføringsarbeidet kan også arbeidstrening benyttes. Ved arbeidstrening kan det gjøres bruk av aktiv sykemelding (legens/ trygdekontorets godkjenning av arbeidstrening under sykemelding), midlertidig uførepensjon og/eller stønad til arbeidstreningsplass.
Ved arbeidstrening er det ikke nødvendig at vedkommende går inn i en ledig stillingshjemmel.
Hensikten med arbeidstrening er å gi den yrkeshemmede trening i aktuell type arbeid samt få klarlagt om arbeidstakeren kan utføre denne type arbeids eller ikke.
§ 8 Fortrinnsrett
8.1 En yrkeshemmet som er ansatt i Oslo kommune og selv søker eller tilvises stilling på tilsvarende eller lavere lønnsmessig nivå, skal vurderes særskilt og utenom en eventuell søkermasse.
Saksbehandlingen skal skje uten ugrunnet opphold.
Finnes den yrkeshemmede kvalifisert for stillingen, skal vedkommende tilbys denne.
Hun/han behøver ikke å være best kvalifisert for stillingen.
Hvis ansettelsesmyndigheten ikke finner å kunne ansette den yrkeshemmede arbeidstaker, forelegges saken for virksomhetens attføringsutvalg/- ombud før ansettelsessaken behandles i tråd med Avtale om behandlingsmåten i ansettelsessaker.
8.2 En yrkeshemmet arbeidstaker har ikke fortrinnsrett til stillinger som er avlønnet høyere enn den stilling vedkommende har hatt tidligere med mindre gjennomførte attføringstiltak har endret arbeidstakerens formelle kvalifikasjoner.
Fortrinnsrettsbestemmelsen​ gjelder ikke stillinger som omfattes av avtale om system for lønns- og arbeidsvilkår for toppledere.
Print
Finnes en yrkeshemmet likt kvalifisert med andre søkere til stilling hvor vedkommende ikke har fortrinnsrett, skal vedkommendes status som yrkeshemmet tillegges vekt.
§ 9 Frigjøring av stillingshjemmel.
Ved innvilgelse av ytelser etter folketrygdlovens bestemmelser og etter pensjonsvedtektene i Oslo kommune, kan vedkommende arbeidstakers stillingshjemmel frigjøres etter 3 år.
Blir vedkommende senere helt eller delvis friskmeldt gjeninntrer arbeidstakerens rett til stilling i virksomheten.
Ved omskolering til annet yrke frigjøres arbeidstakerens stillingshjemmel, men arbeidstakeren opprettholder rett til stilling i virksomheten ved avsluttet omskolering.
§ 10 Sentral registrering m.v.
Dersom den yrkeshemmede ikke kan skaffes passende arbeid i egen virksomhet, kan vedkommende etter attføringsutvalgets/-ombud​ets anbefaling og virksomhetsleders søknad, søkes registrert i Byrådsavdeling for service og organisasjonsutvikling.
Registreringen skal bare skje for yrkeshemmede arbeidstakere som umiddelbart kan tiltre tilviste stillinger.
Ved registrering har virksomheten ansvar for å oppgi hvilke stillinger arbeidstakeren er kvalifisert for.
Byrådsavdelingen tar stilling til om vilkårene for sentral registrering foreligger og vil i disse tilfeller bistå arbeidsgiver med å formidle arbeidstakeren til ny stilling.
abfort
§ 11 Opphør av attføringstiltak
Dersom arbeidsgiveren har oppfylt sine plikter etter AML §13 nr. 2 og det ikke lenger er mulig for kommunen å iverksette flere tiltak overfor den yrkeshemmede arbeidstakeren, kan arbeidsgiver gå til oppsigelse.
§12 Ikrafttreden og varighet
Dette reglement gjelder fra 01.03.2000 og erstatter retningslinjer for Oslo kommunes attføringsarbeid gitt av byrådet 05.06.1990.
http://www.sosiale.no/org/attf​%C3%B8ring%20h%C3%A5ndbok.doc
http://www.sosiale.no/org/attf​øring%20håndbok.doc
REGLEMENT FOR OSLO KOMMUNES ATTFØRINGSARBEID
http://bit.ly/epsgJx
LISTEN OVER ALLE BLOGGPOSTER
http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Én kommentar på “Attføringsutvalg og attføringsarbeid

  1. Tilbaketråkk: Listen over alle bloggposter: | Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

juli 2011
M T O T F L S
« mai   sep »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 051 andre følgere

%d bloggere like this: