Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Dumskapens Nav vant over nobelpristakere og samfunnslønn.


ABERGERLØNN

Borgerlønn – BIEN Norge støtter «Fredsprisinitiativet 2012 – EU ingen verdig vinner»
SISTE NYTT – OG JEG OPPFORDRER ALLE SOM LESER DETTE TIL Å DELE VIDERE!:
07.02.2013: Ingen klagemekanisme i FN for nordmenn
«Nå vil det bli opprettet en egen klagemekanisme i FN for mennesker som har fått sine økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter krenket. Norge har imidlertid ikke undertegnet avtalen (…)
Konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSKR) skal beskytte retten til adekvat bolig, mat, vann, sanitærforhold, helse, arbeid, sosial sikkerhet og utdanning.

Klagemekanismen skal bidra til at de mennesker som får sine rettigheter krenket kan søke oppreisning og rettferdighet gjennom FN-systemet (…)

Det er nå på høy tid at Norge tilslutter seg avtalen slik at norske myndigheter er troverdige når de kritiserer andre land for ikke å ta sitt menneskerettighetsansvar på alvor, og for å sikre at norske borgere får mulighet til å fremme sin sak for FNs klagemekanisme dersom deres rettigheter krenkes og de heller ikke får oppreisning og kompensasjon i det norske domstolsystemet, avslutter Ekeløve-Slydal. (…)

Ett av kravene i kampanjen er å få regjeringer til å sørge for at ofre for menneskerettighetsbrudd har reelle og effektive klagemuligheter.

Amnesty International oppfordrer alle regjeringer om å sørge for at at økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter sikres gjennom nasjonale lovgivninger, fjerner alle hindre for å oppnå rettferdighet og retter seg etter de vedtak som fattes av nasjonale og internasjonale domstoler og menneskerettighetsmekanismer.»
http://bit.ly/WD9lNJ

ABESTY

RADIKAL REFORM:

Samfunnslønn kan forenkle trygdesystemet og gjøre en rekke stønadsordninger overflødige – slik som økonomisk sosialhjelp, studiefinansiering og kunstnerlønn.

Av Vegard Velle, mai 2004

Journalist for nordiske Le Monde diplomatique.

Kan samfunnslønn bli den neste nyskapende sosialpolitiske reformen i Norge?
Penger i lomma. Ingen behovsprøving. Ingen betingelser. Ingen tidsbegrensning. Rett og slett en slags minstepensjon for alle.
Flere nobelpristakere i økonomi har kommet til at det kan være billigere for staten å bare lukke øynene og betale alle det samme beløpet, i stedet for å opprettholde dagens dyre og tungrodde trygdebyråkrati.
Flere forskere peker også på at en slik ordning vil kunne føre til nytenkning og et styrket kulturliv.
Samfunnslønn kan defineres som en inntekt som gis ubetinget til alle på individuell basis, uten behovsprøving eller krav til arbeidsinnsats.
Moralfilosofen og økonomen Philippe van Parijs har i boken Real freedom for all (1995) forsøkt å gi en filosofisk begrunnelse for en universell og vilkårsløs grunninntekt basert på tanken om å sikre «virkelig frihet for alle».
En mer pragmatisk begrunnelse for en vilkårsløs samfunnslønn er at den kan bidra til å åpne opp den såkalte fattigdoms- eller trygdefellen, et fastlåst avhengighetsforhold til hjelpeapparatet.
Mange blir værende i en trygde- eller sosialhjelpssituasjon fordi prisen for å forlate den til fordel for et usikkert arbeid kan bli for høy. Hver selvstendig inntjente krone avkorter trygde- eller sosialpengene.
Økonomisk sosialhjelp har ikke løst fattigdomsproblemet – og heller ikke skammen eller stigmatiseringen forbundet med det å motta trygde- eller sosialpenger.

ABOVOMSOSIALEtjenester

Bedre blir det ikke når man på sosialkontoret ofte blir møtt med ydmykende tester og intervjuer.
(Les i denne forbindelse):
Hvordan står det til på våre sosialkontor?

 

http://bit.ly/9L4i42
Samt posten:
Forvaltningens sannhetsregime
http://bit.ly/wYCOzE
Sosialhjelpssatsene varierer svært mye fra kommune til kommune. I stedet for at de enkelte kommunene fastsetter sosialstønaden, basert på økonomisk styrke, kunne man tatt en nasjonal debatt om hvilket nivå den statlige samfunnslønnen skulle ligge på.
Knut Halvorsen, professor i sosialpolitikk ved Høgskolen i Oslo, har arbeidet mye med temaet samfunnslønn og er en sterk forsvarer av ordningen:
Samfunnslønnen må ligge på et såpass høyt økonomisk nivå at det faktisk er mulig å leve av den i perioder av livet. Nivået kan for eksempel tilsvare dagens minstepensjon, rundt 100.000 kroner, sier han.
Dette gir en materiell grunntrygghet, men ikke en høy levestandard. Problemet med dagens velferdsapparat er at det ikke er finmasket nok. Mange faller gjennom sikkerhetsnettet.
En samfunnslønn til alle vil være en langt mer bunnsolid støtteordning.
Det er vanskelig å tenke seg at noen kan leve på samfunnslønn hele livet. Men det kan eksempelvis være aktuelt i en tid mens man studerer, arbeider som kunstner, etablerer sin egen virksomhet eller ønsker å leve ut et brennende engasjement.
Spørsmålet er om mange ville miste motivasjonen for vanlig lønnsarbeid dersom samfunnslønn var tilgjengelig:
Det er usannsynlig at arbeidsmotivasjonen synker mye på grunn av samfunnslønn. Til det er den for lav.
Incitamentet til å jobbe forsterkes ytterligere ved at arbeidsinntekter opp til et visst nivå ikke trekkes fra samfunnslønnen, sier Halvorsen.
Man trenger imidlertid et system for å finansiere en slik ordning. Halvorsen mener det er usikkert hvordan den vil slå ut økonomisk:
Man kunne hente penger fra den norske grunnrenten – oljen.
Oljefondet kunne fordeles på alle voksne borgere i Norge. For det andre måtte samfunnslønnen ses i sammenheng med skattesystemet.
De som har høy lønn i utgangspunktet vil ikke få samfunnslønn på toppen. Denne ville måtte trekkes fra.
I Norge har man langt på vei allerede en samfunnslønn, ikke minst som følge av universelle trygdeordninger som barnetrygd, minstepensjon til attføringsklienter, uføre og eldre. I tillegg kommer økonomisk sosialhjelp og næringsstøtten.

abekning

Problemet er at dagens støtteordninger er basert på et uhyre komplisert regelverk og et ugjennomtrengelig administrativt kontrollapparat.
Antall mennesker i Norge som mottar forskjellige typer økonomisk støtte fra staten er økende.
Drøyt 300.000 er uføretrygdet. Omtrent 120.000 mennesker er arbeidsløse. Rundt 100.000 går på attføring eller rehabilitering. I underkant av 130.000 mottar økonomisk sosialhjelp. 623.000 mennesker mottar alderspensjon, og 34.000 har avtalefestet pensjon (AFP). Rundt 25.000 personer mottar støtte som etterlatte ektefeller. I overkant av 220.000 elever og studenter mottar studiestøtte. I tillegg kommer sykemeldte arbeidstakere og personer som mottar forskjellige former for næringsstøtte.
Nylig har Velferdsalliansen gått sammen med Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere om å kreve en garantert minsteinntekt for sosialhjelpsmottakere, arbeidsløse, aleneforeldre og personer på rehabilitering og attføring.
Organisasjonene argumenterer for at personer i disse gruppene skal motta 125.000 kroner i året, tilsvarende beløpet Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) har satt opp for et nøkternt forbruk. Leder for Velferdsalliansen, Leif Mørkved, sier til Le Monde diplomatique:
Hele samfunnet vil spare penger på en garantert minsteinntekt.
Det vil gi en plusseffekt i forhold til rusomsorgen, kriminalomsorgen og helsevesenet.
Fattigdom ligger bak mange samfunnsproblemer.
Samtidig vil en samfunnslønn være lett å forstå og administrere.
ABFØØR
Ifølge Knut Halvorsen vil ordningen forenkle trygdesystemet og gjøre en rekke stønadsordninger overflødige, slik som økonomisk sosialhjelp, grunnytelser i folketrygden, studiefinansiering, alderspensjon, penger til arbeidsmarkedstiltak, grunnytelsen i attføring, landbruksstøtte og kunstnerlønn.
Det vil være mulig å kutte drastisk ned på bemanningen i institusjoner som har til oppgave å skille de som har rett til støtte fra de som ikke har det.
Dette gjelder i Trygdeetaten (9000 ansatte), i Aetat (5000 ansatte) og i de kommunale sosialtjenestene (5500 ansatte). Saksbehandlerne her forholder seg stort sett til den samme gruppen mennesker.
Normann Aanseland, professor i landbruksøkonomi ved Norges Landbrukshøyskole, sier til Le Monde diplomatique at en samfunnslønn også ville gjøre det mulig å kutte store deler av landbruksbyråkratiet:
Det finnes i dag hele 100 virkemidler for bønder administrert av Statens landbruksforvaltning. Mange av disse ville bli overflødige hvis bønder kunne motta samfunnslønn i stedet for subsidier. Totalt finnes det mellom fem og ti tusen landbruksbyråkrater i Norge.
Men vil man frem i politikken nytter det ikke å komme med forslag om samfunnslønn. Likevel vil jeg forsvare denne ordningen både moralsk og politisk.
Den ville gi en bedre fordelingspolitikk. Vi har problemer med å treffe dem som har det virkelig vondt. De svake gruppene ville komme bedre ut.
Knut Halvorsen påpeker at Norge har økonomi til å gjennomføre dette:
En samfunnslønn ville utfordre tradisjonell nyttetenkning, for eksempel knyttet til lønnsarbeidet og arbeidslinjen.
Innføringen av dette konkurrerende fordelingsprinsippet ville være et kjempespennende sosialt eksperiment.
En samfunnslønn ville også være en vanvittig stimulans for kultursektoren. Mange vordende kunstnere ville slippe å ta vanlige jobber og kunne istedenfor vie seg til kunsten. Mange ville kunne utfolde sine interesser på en helt annen måte enn innenfor dagens trange system.
Sannsynligvis ville ordningen maksimere selvvalgt deltakelse. Folk får time out fra arbeidslivet. De kan investere i utdanning, ta sabbatsår, pusse opp bolig, reise, ta seg av eldre og barn eller delta i frivillige organisasjoner og politikk.
Samfunnslønn vil dermed kunne gi bedre balanse mellom arbeidsliv, familie og sivilsamfunn, og gi større fleksibilitet og valgfrihet. Folk kan erkjenne at de har behov for påfyll i forkant av at de blir utbrente.
ABERLOVSORDNING
I Finland og Danmark har samfunnslønn lenge stått på den politiske dagsorden. Danmark innførte på 1990-tallet en såkalt «orlovsordning».
Arbeidstakere kunne ta seg fri fra jobben i et år og motta en lav lønn.
Mange brukte denne muligheten til å ta en pause og gjøre noe helt annet. Eldre ektepar reiste jorda rundt med oppsparte penger.
Ordningen ble imidlertid avviklet fordi såpass mange ønsket å benytte seg av den.
I Norge har interessen for samfunnslønn vært heller laber. Et hederlig unntak er sosialantropologen Cato Wadel som ut fra en kritisk drøfting av arbeidsbegrepet (1978) kom frem til at samfunnslønn ville være den eneste rettferdige løsning på fordelingsproblemene.
Anarkisten Syphilia Morgenstierne (1999) og den tidligere anarkisten Christian Vennerød (1982) har også argumentert for samfunnslønn (under vignetten borgerlønn). I de etablerte politiske miljøene har debatten om samfunnslønn vært mager.
Ordningen ble likevel foreslått av Arbeiderpartiet allerede i 1971.
I utkastet til partiets arbeidsprogram for 1981-85 nevnes også at en «garantert minsteinntekt» må utredes.
I dag er Venstre det partiet som sterkest, om enn ikke alt for høylytt, støtter kravet.
Venstres leder Lars Sponheim påpeker overfor Le Monde diplomatique at en ordning med samfunnslønn ville tvinge oss til en ny gjennomgang av holdninger og spørsmål rundt definisjoner av arbeid og verdiskaping:
Samfunnslønn vil i realiteten bety en anerkjennelse av at individet selv i større grad skal kunne definere sitt arbeid og virke.
Arbeidsbegrepet vil kunne utvides til beste for enkeltmennesket og for samfunnet.
Samfunnslønn innebærer i realiteten en helt ny type tenkning om forholdet mellom staten og borgerne.
ABEGGINGG
Fra å være definert som sosialklienter, trygdemottakere og låntakere, gis borgerne en grunntrygghet som vil gi grobunn for positiv utvikling av den enkeltes ressurser.
Troen på menneskets iboende muligheter og evner til å realisere disse må være fundamentet i fremtidens politikk, mener Sponheim.
Tidligere leder av Arbeiderpartiet, Reiulf Steen, er en av de som har gått inn for samfunnslønn.
Han mener det hefter det såpass mange svakheter ved dagens trygdesystem at det bør reformeres:
Systemet er fryktelig komplisert. Jeg kjenner fremdeles ikke et eneste menneske som har oversikt over alle trygde- og støtteordningene som finnes. Som pensjonist har jeg ikke en gang klart å skaffe meg full oversikt over beregningen av min egen pensjon.
Om årsakene til at samfunnslønn har stått svakt i Norge, sier Steen:
Norge er i for stor grad preget av luthersk samfunnsmoral.
Er det noe galt i å gi noen mulighet til å komme seg ut av tidsklemma en stund? Jeg tror nok mange ville være interessert i å tjene litt mindre dersom de kunne tegne, male, reise vekk eller ta seg av eldre i en periode.
Dagens samfunn gjør at stadig flere av oss trenger å studere gjennom hele livet. En samfunnslønn vil oppmuntre til livslang læring. Da kan mennesker i alle livsfaser ta seg fri til å studere, mener Steen.
Ideen om en samfunnslønn er ikke ny.
I 1796 foreslo den engelske filosofen Thomas Paine en genuinely unconditional grant (støtte uten forpliktelser). Hans poeng var at verden og dens ressurser ikke tilhørte noen og at alle hadde lik rett til å utnytte dem. De som hadde eiendom burde derfor betale grunnrente til de eiendomsløse.
Den første som foreslo en genuin minsteinntektsordning var Brussel-advokaten Joseph Charlier i boken Solution du probléme social ou constitution humanitaire fra 1848.
Etter andre verdenskrig økte interessen for samfunnslønn kraftig blant sosialfilosofer og sosialpolitiske forskere. Det ble etablert egne forskningsinstitusjoner og nettverk.
Det viktigste internasjonale nettverket er Basic Income European Network (BIEN), som ble etablert i 1986. Av institusjoner kan nevnes de britiske Citizen’s Income Trust og Citizen’s Income Study Centre.

ABOBEL

Hele syv nobelpristakere i økonomi har vist stor interesse for utformingen av en samfunnslønnsordning
(James Meade, Milton Friedman, Paul Samuelson, Herbert Simon, Robert Solow, Jan Tinbergen og James Tobin).
I nyere tid har den tyske filosofen Thomas Pogge foreslått en global samfunnslønn der alle verdens fattige får en såkalt dividende (utbytte) fra alle nasjonalstaters salg av naturressurser og fra avgifter på forurensning.
Bakgrunnen er tanken om at alle skal kunne nyte godt av jordas naturressurser og teknologiske fremskritt.
Sven Stokkeland har skrevet hovedoppgaven Borgerlønn hvor han blant annet tar for seg motforestillingene mot en slik ordning:
De to viktigste innsigelsene mot samfunnslønn er det som kan kalles umulighetsteoremet og parasittinnvendingen. Førstnevnte handler om at samfunnslønn enten vil være for lav til å være sosialt akseptabel, eller for høy til at økonomien kan bære den.
Dette skyldes at man forsøker å gjøre to ting på en gang – på den ene siden å gi en ytelse som er romslig nok til å hjelpe dem som i utgangspunktet trenger den, og på den andre siden at ytelsen ikke må være så høy at den undergraver arbeidstilbudet.
Parasittinnvendingen er en kritikk av at man ikke stiller noen krav til de som mottar pengene, og at samfunnet avviker fra gjensidighetsprinsippet. Dette er et prinsipp om at alle som nyter fruktene av sosialt samarbeid har en tilsvarende plikt til å gi et produktivt bidrag tilbake. Noe annet ville være utbytting av den produktive, skattebetalende delen av befolkningen, forteller Stokkeland.
Informasjonsdirektør Finn Langeland i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) slutter seg til den siste kritikken:
NHO har ikke tatt stilling til samfunnslønn (…) 
Men er et beløp på 100.000 nok til at folk flykter fra arbeidslivet?
Mange vil nok oppfatte 100.000 kroner for ikke å gjøre noe som relativt god betaling. Husk også at det finnes et svart arbeidsmarked. Disse pengene vil kunne virke som en spore til å gå inn i den svarte sektoren.
I en tid der Norge trenger mer nytenkning, mener mange at nettopp samfunnslønn er konstruktivt for å få en slik effekt. Til det svarer Langeland:
(…) Vi lever i et av verdens mest privilegerte land, og har råd til å ta en debatt om et tema som samfunnslønn, noe som for det store flertall av verdens innbyggere fortoner seg som en ren illusjon. Men heller ikke i rike Norge kan vi lukke øynene for at vi må yte, før vi kan nyte.
200559944-001
Knut Halvorsen understreker på sin side at gjennomføring av en slik radikal reform krever at visse forutsetninger er tilstede:
(…) Man kan for eksempel begrense samfunnslønnen til personer mellom 18 og 25 år, og gi dem ytelser tilsvarende folketrygdens minstepensjon. Flertallet av disse er i dag forsørget av foreldre, gjennom studiestøtte eller økonomisk sosialhjelp (…)
Man bør ikke sette for høye krav siden ordningen skal være en rettighet. Den eneste forpliktelsen kan for øvrig være at mottakerne av samfunnslønn må benytte seg av stemmeretten ved stortings- og kommunevalg, foreslår Halvorsen.
Er samfunnslønn en realistisk samfunnsreform?
Ja, ifølge nobelprisvinner James Meade.
Han skrev i Economic Journal i 1978: «Historien viser at det som ikke er ’politisk mulig’ kan endre seg ganske radikalt og ganske raskt over tid. Ingenting blir politisk mulig med mindre det først blir foreslått og diskutert av en organisert gruppe mennesker».
http://bit.ly/h7UlTz
ABERGERLØNN
16.12.2007: Borgerlønn – nøkkelen til innovasjonssamfunnet?
GRUNNLØNN FOR ALLE.
Forutsetningen for en slik reell frihet for alle er innføring av en betingelsesløs grunninntekt som ivaretar enkeltmenneskets basisbehov.
Det er avgjørende at grunninntekten er betingelsesløs og fritt kan suppleres med arbeids- eller kapitalinntekt.
Dette vil fremtvinge en hensiktsmessig strukturell endring i arbeidsmarkedet:
Det vil bli attraktivt å ta lavt lønnet arbeid dersom dette oppleves som tilstrekkelig meningsfullt og utviklende.
Arbeidsgivere som har lite å tilby i form av trivsel og utviklingsmuligheter, vil derimot måtte kompensere for dette ved å tilby høyere lønninger.
Avhengighetsrelasjoner og frykt for utstøting vil få mindre spillerom i arbeidslivet, noe som vil gi oss sunnere og mer kreative organisasjonskulturer.
Borgerlønn-tanken vinner tilslutning fra stadig flere innenfor politikk og akademia (…)
Og viktigst av alt: Omsider vil vi legge bak oss en uverdig og undertrykkende veldedighetstenkning i forhold til de svakeste blant oss, som ikke lenger vil tvinges til tiggergang til sosialkontoret, men respekteres som likeverdige medborgere og bidragsytere.
ROLF LUNHEIM –
Kunnskapsfabrikken professor II, industriell økonomi og teknologiledelse NTNU, Trondheim
http://bit.ly/h3ZiOu

ABELPRA

LES HERUNDER OM BAKGRUNNEN FOR NAVREFORMEN, LOVVERK, OG FLERE SJOKKERENDE AVSLØRINGER OM MULTIPLE, USTRAFFEDE FORBRYTELSER SOM DAGLIG BEGÅS I OFFENTLIG TJENESTE – TRASS OMFATTENDE VARSLING:
På Nav med balltre – Del 2
http://bit.ly/x0cn7n
Slik ble Nav-systemet trumfet gjennom. Navn på de ansvarlige:
http://bit.ly/duYhto
Ondskapen i byråkratiske organisasjoner
http://bit.ly/edArzz
NAV: “Ingen ønsker å stå fram grunnet frykt for represalier fra ledelsen”.
http://bit.ly/AFuBO
Forbrytelser i Den Offentlige Tjeneste – Forbrytelser uten straff
http://bit.ly/dmtf1N
For syk til arbeid er fastslått. Nektes uføretrygd!
http://bit.ly/7zrZC
Presset til taushet – Del 1 av 2
http://bit.ly/5SLluR
Presset til taushet” Del 2 av 2.
http://bit.ly/12CDqw
Forvaltningens sannhetsregime
http://bit.ly/wYCOzE
Fasiten – Hvordan sosialhjelpsmottakere langsomt blir tatt livet av, og annen nyttig informasjon
http://bit.ly/QDmTaJ
Hvordan står det til på våre sosialkontor?
http://bit.ly/9L4i42
KLAGE – VARSLING-RAPPORT OM UTSTRAKT MAKTMISBRUK OG KAMERADERI I FORVALTNINGEN BYDEL NORDSTRAND
http://bit.ly/cyr0Go
Viktig informasjon i blogger, blir fortsatt kneblet (Aftenposten):
“Grelle eksempler på hvordan systemene forsvarer seg selv, finnes bl.a. på Jeanines Horntvedts meget velformulerte blogg”
http://bit.ly/mKgzM
Lov- og regelverk
http://bit.ly/xkWBVd
Hvem skal kontrollere kontrolløren?
http://bit.ly/Nm3M2q
Er etikken fraværende i offentlig forvaltning? Hvem kan bistå når tjenesteutøveren misbruker sin myndighet?
http://bit.ly/clMyRg
Manipulasjon, nasjonal kvalitetsstandard, svekket rettssikkerhet og krav til saksbehandling
http://bit.ly/rEmrzj

ACitizens

Lovnadene i Soria Moria – erklæringen.
Jeg har merket meg spesielt Kapittel 11: Fornyelse og utvikling av offentlig sektor;
“Regjeringen ønsker en sterk og effektiv offentlig sektor som gir innbyggerne gode tjenester, valgfrihet og medbestemmelse. Offentlig sektor skal være i stand til å ivareta hensynet til kvalitet, tilgjengelighet, rettferdighet og økonomisk effektivitet.
Innbyggerne har (MERK)krav på gode tjenester, valgfrihet og medbestemmelse.
Enkeltmenneskets behov skal stå i sentrum både når det gjelder innholdet i, og organiseringen av, velferdstilbudene. Tjenestene skal så langt som mulig tilpasses den enkeltes behov. Gjennom hyppig og aktiv dialog med den enkelte skal offentlige myndigheter forsikre seg om at tilbudet som gis, samsvarer med de behov mottakeren har (…)
http://bit.ly/gEXhr0
Dette i sin tur – ville vel ha forutsatt at mennesker som ikke mottar det de har behov for og krav på sier fra, slik at de ansvarlige ble gjort oppmerksom på avviket og hadde muligheten til å handle på en konstruktiv måte.
Men i møtet med Nav blir man blir tiet ihjel selv om man insisterer på å bli hørt, og bekrefter at man sitter inne med beviser for det som fremlegges.
Det virker som om parolen i etaten er ment å være; “Ukulturen lenge leve på bekostning av menneskeverdet”.
Nav avviser og bagatelliserer all kritikk så langt det lar seg gjøre.
Fordi de rett og slett kan!
APIIIIG
Flere rådgivere i etaten profilerer en uttalt stupiditet i hjerterå retorikk og graverende svada overfor mediene de få gangene de blir konfrontert med brukernes fortvilelse, og systemet er helt og holdent ugjennomtrengelig.
Her er det ikke bare illvilje som hegnes om – regelrett dumskap ligger også som en tett tåke over store deler av forvaltningens ”utredninger”.
Navs ledelse har, med alle sine brudd på alt som kan minne om forsvarlighet, etikk, moral, rederlighet, samhandling, og med sine målrettede bevisste overtramp/overstyring av flere menneskerettigheter – til fulle bevist sin uegnethet i det å håndtere menneskelige relasjoner.
En totalitær koloss troner over oss, og bekjemper et hvert tilløp til protester overfor sitt fullstendig utilnærmelige skrekkvelde, med fullstendig taushet og komplett arroganse som ingen intelligens kreves for å slippe unna med.
Nav har mottat påfallende store økonomiske midler for å komme seg på fote, og at de da ikke har fokusert på å “legge grunnmuren” – utarbeidelse av en grunnleggende oppbyggende struktur hvor serviceinnstilling, etiske retningslinjer, faglig forsvarlighet og ikke minst ansettelse av egnet personell til å håndtere og bistå kunder i deres ulike behov for ekspertisehjelp, har man jo for lenge siden bevitnet resultatene av.
Jeg siterer igjen fra Soria Moria- erklæringen:
«Regjeringen vil sørge for en kvalifisert bemanning av den nye arbeids- og velferdsetaten, samt tiltaksmidler for å sette ledige raskere i aktivitet og arbeid.»
Det viste seg å ikke være sant.
Regjeringens ansvarsfraskrivelse, ignoranse og fravær av inngripen overfor borgernes høylytte protester mot vilkårlighet og idioti som etterhvert ledet til at Navkontorene har måttet skaffe seg sikkerhetsvakter, har medført at klovnene i etaten er sikret ubegrenset tilgang på å boltre seg i det ene spinngale amatørmessige innfall etter hverandre, og som – utført av omtrent hvilket som helst annet personell enn hos Nav – ville ha medført både bøter, alvorlig påtale og fengselsstraffer i svært mange tilfeller.
For som KrF-leder Dagfinn Høybråten uttalte for en god tid siden:
(…) Fra Stortingets side skal vi uansett være meget forsiktig med å gå inn med sterke føringer om hvordan NAV organiserer seg.
Ledelse av NAV som organisasjon gjennomføres helt sikkert mer effektivt fra arbeids – og velferdsetatens sentrale ledelse enn fra Stortinget (…)!
http://bit.ly/dYfO9n
Kronikken er i dag  kjemisk renset vekk fra alle søkemonitorer!
abervi
Arbeids- og administrasjonsministerens redegjørelse om modernisering, effektivisering og forenkling i offentlig sektor
Dato: 31.01.2002
President: Inge Lønning
Samarbeidsregjeringen har ambisjoner på vegne av offentlig sektor.
Fra ord til handling er et langt mer offensivt grep enn et skritt på veien.
Det er nå satt i gang en historisk modernisering som skal sette brukeren først og gi den enkelte likeverdige tjenester av god kvalitet.
Det gjelder alle velferdstjenester det offentlige har ansvaret for.
Det er den enkeltes behov som skal være i sentrum, ikke systemet (…)
Brukerne skal føle trygghet for at de får den hjelp de trenger, når de trenger det.
Dette handler om respekt og verdighet for den enkelte (…)
Oddvard Nilsen (H):
Redegjørelsen varsler altså en ny kurs i forhold til hva Arbeiderpartiet så langt har stått for.
Den legger nemlig vekt på at forbrukerne også er enkeltmennesker og dermed ulike, og den legger vekt på at landet vårt har ulike områder og at behovene er ulike.
Tilbudet vil derfor tilpasses den enkeltes behov, ikke standardiseres gjennom et mylder av sentrale forskrifter som i stor grad har hatt likhet som mål, og ansvarsfraskrivelse som resultat…
Den sosialdemokratiske likhetsarv har i liten grad fokusert på enkeltindividets behov og rettigheter.
Den har vært like lite forbrukerorientert.
Forbrukerne har derved følt at både tilgjengelighet og tilbud har vært lite tjenlig sett fra deres side.
Det har skapt frustrasjon og misnøye med offentlige tjenester.
Redegjørelsen, Fra ord til handling, gir signaler og klare budskap om en langt mer forbrukerorientert politikk. Det skal skje ved å sette nettopp forbrukeren i sentrum.
Tjenestene skal tilpasses den enkelte:
http://bit.ly/heLrU1
ABATING
Arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Normans redegjørelse om modernisering, effektivisering og forenkling i offentlig sektor.
Samarbeidsregjeringens visjon er en offentlig sektor der
  • borgerne deltar på demokratiske arenaer, kjenner sine rettigheter og sitt ansvar, og føler seg trygge på at myndighetene opptrer ryddig i sine ulike roller
  • brukerne får likeverdige tjenester av god kvalitet og tilgjengelighet, tilpasset sine individuelle behov
http://bit.ly/h9w23k
FRA ORD TIL HANDLING (PDF-DOKUMENT):
(…) Et klarere skille mellom forvaltning og tjenesteytelse gjør det mulig å velge mer fleksible, brukerrettede organisasjonsmodeller for tjenestedelen av offentlig virksomhet.
Fristilling gir den enkelte enhet frihet til å utvikle den organisasjonsmodellen som egner seg best.
Større frihet for tjenesteprodusentene og økt individuell tilpasning av tjenestetilbudene vil føre til større differensiering av tilbudene, både mellom individer, grupper og geografiske områder.
Det er ikke en ulempe – det er en fordel fordi tilbudene da i større grad vil avspeile forskjeller i ønsker og behov, og forskjeller i lokal prioritering (…)
Friere stilling for kommuner og statlige tjenesteytere, større valgfrihet for brukerne og flere ordninger der pengene følger brukerne, vil føre til økt konkurranse mellom offentlige tjenesteprodusenter.
Det er i seg selv sunt, og det gjør det også lettere å åpne for konkurranse mellom offentlige og private aktører (…)
Tjenesteytere som gjør en god jobb, får flere brukere og økte inntekter; de som gjør en dårlig jobb, opplever brukerflukt (…)
For det første må det offentlige bli mindre innadvendt. Den jobben som skal gjøres, skal gjøres for alle de enkeltmenneskene som er avhengige av offentlige tjenester, offentlig myndighetsutøvelse og offentlige utfoldelsesarenaer.
Enkeltmenneskene må være det daglige fokus for arbeidet, og det må være grunnlaget vi måler resultatene opp mot.
Alt annet – organisering, forvaltningsrutiner, økonomistyring og rapportering – er bare støttefunksjoner (…)
http://bit.ly/hDWiMZ
ABERERINGEN
Nær ti år etter, er realitetene dette:
I stedet for de flotte ord og glansbilder opprettes en etat der man møtes med uprofesjonalitet, manipulering og sendrektighet.
Vakter settes inn ved kontorene for å stagge de opprørte «massene»!
Lovbrudd og hersketeknikker florerer i stor stil i etaten overfor borgerne Nav er ment å bistå, i mangel på kvalitet, påkrevd kompetanse og fraværet av selv minstekravet til sentrale begrep om etikk og moral.
En etat som slett ikke har annen ballast å skilte med enn nedbrytende fjas og tull – høytidelig presentert av maktens sørgelige posører som «legitimt», frembringer lidelse og avmakt, ruinerer medmenneskelighet og ekthet og frembringer vantro og sinne.
Konstruering av latterlige vilkår og påbud som allmennheten påtvinges å rette seg etter med totalt fravær av forankring i vett og forstand, trumfes stadig igjennom av uegnede middelmådigheter som med alle tenkelige midler forsøker å få disse til å gjelde som gangbar mynt.
Les mer i kronikkene:
De tause, feige unnvikende og kalkulerende
http://bit.ly/hgTIRq
Del 2
“Vi har å gjøre med en etat som er så hardkokt i å motstå pålegg i lovgiving og rundskriv at det må meget tydelig tale til for at det skal ha sjanse til å slå gjennom”
http://bit.ly/R5Dbp9
Fraværende rettssikkerhet for mange av landets borgere (Forvaltningenes hjemmelagde regler)
http://bit.ly/vZ5qgK
Fra Aetat til neandertalregimet Nav – De ansvarlige
http://bit.ly/HzCfFm
Fra Aetat til Nav – Løftebrudd, drapstrusler, sosialkriminalitet og manipulering:
http://bit.ly/HqIKcx
Klageretten som fulgte med Yrkesrettet attføring er fjernet
http://bit.ly/Hbby95
Strategi for oppfølging av brukere i NAV, og Kompetanse i NAV- kontoret – Overordnede prinsipper og føringer
http://bit.ly/pjTyqQ

ABERLOVSORDNING

Nav og Arbeidsministerens konsekvente ignorering av mangeårig åpenlys sosialkriminalitet
Dette er loven som både Statsministeren, Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm og andre makttopper som står ansvarlige for at Nav skal fungere som et best mulig tjenestetilbud til landets borgere, bevisst, og over år har brutt med på alle måter:
http://bit.ly/La5XGL
Protest mot læringskonferansen “Fortell det til NAV”:
http://bit.ly/c598mk
Mottar vi den hjelp som de frivillige organisasjonene lover oss?
http://bit.ly/cIcyqD
Arbeidslivet ønsker ikke å rekruttere disse arbeidstakerne. (Nye Meninger)
http://bit.ly/MgPRHE

abone_brekke

FrP-politiker
Tone J. Brekke
(Ordførerkandidat for Nannestad FrP.):
Våre erfaringer som ombudsmenn for innbyggerne har vist oss klart og tydelig at brukerne av tjenester er redde for å klage – man er redd for at situasjonen for deres sak skal bli enda verre.
At saksbehandlerne skal ”hevne”seg.
Dette har vi sett både i byggesaker, sosialsaker, skolesaker og saker som har dreid seg om omsorg av pårørende.
Derfor ser vi et stort behov for å etablere en aktiv politisk Klagenemnd.
Har du som mottaker av en tjeneste noe du ønsker burde være annerledes kan dine synspunkter rettes til Klagenemnda i kommunen (…)
http://bit.ly/T2ImHL

ABEFERDSTAT

Men de som er hovedansvarlige for å fremme sosialkriminalitet mens de lukker øyne og ører for etatens uanstendige behandling av folket, kan leses om her:
Om Bystyre og Byråd – Hvem er de? – Hva slags plikter og ansvar har de?!:

http://t.co/wxUWgsUwFf

abblåst

Når den menneskelige lovgivning avviker fra fornuften blir den ond. Den mister sin karakter av lov og blir snarere en form for vold
http://bit.ly/ejaH4
Listen over alle bloggposter:
http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s

Informasjon

Dette innlegget ble postet den mars 31, 2011 av i maktmisbruk, Nav, Nyheter&Debatt, offentlige kontor, Politikk, Politikk, Samfunn, ukultur med stikkord , , .
Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

mars 2011
M T O T F L S
« feb   apr »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 051 andre følgere

%d bloggere like this: