Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Strategi for oppfølging av brukere i NAV, og Kompetanse i NAV-kontoret – Overordnede prinsipper og føringer


(Forts. av dette innlegget):
Nav – Henvisning til riktig myndighet og andre bestemmelser:
http://bit.ly/hzKFYB

 

ABegging

Arbeids- og Velferdsdirektoratet Arbeidsevnevurderinger i NAV Sluttrapport 29.11.2007
4. Noen sentrale begreper (…)
Brukermedvirkning
Brukermedvirkning (på individnivå) innebærer å involvere brukerne og gi dem innflytelse på beslutningsprosesser og utforming av tjenestetilbud i saker der de selv er berørt.
Brukermedvirkningen blir først reell når endringer skjer ut fra de tilbakemeldinger brukeren gir, og forutsetter at brukeren betraktes av hjelpeapparatet som en kompetent og myndig deltaker i egen prosess (…)
Det er et sentralt prinsipp at beslutninger som berører det tjenestetilbud og de rettigheter som gjelder brukeren så langt det er mulig skal bygge på brukerens egne ønsker og behov (…)
Møte den enkelte som et unikt individ:
Skal en kunne realisere ambisjonen om en individualisering av oppfølgingsløpene – dvs å kunne ”håndsy” et løp og komponere en bistandspakke som fungerer sammen med den enkelte, er det en absolutt betingelse at den innledende behovsavklaringen – og vurderingen er treffsikker (…)
Rettssikkerhet og gjennomsiktighet:
Skal arbeidsevne/funksjonsvurderinger i stadig større grad legges til grunn for avgjørelser som gir tilgang til tiltak eller ulike former for inntektssikring – slik AVI-meldinga legger opp til – så krever ikke minst hensynene til likebehandling og rettssikkerhet et enhetlig, transparent og etterprøvbart opplegg for håndtering av disse oppgavene.
http://bit.ly/bqU8jJ
Les mer i denne posten:
http://bit.ly/J8hRG
abrticle_office_bully_01
ARBEIDSEVNEVURDERINGER I NAV – BRUKEREN I FOKUS
(…) Mange brukere opplever at de ikke har fått den hjelpende trenger til å komme ut av en vanskelig livssituasjon selv etter langvarig kontakt med hjelpeapparatet.
Samhandlingen med bruker skjer i ulike faser og møtene har ulike formål og utfordringer.
Det første møtet, og den innledende samhandlingen med bruker legger selve grunnlaget for relasjonsetablering og en felles plattform for det videre arbeidet.
Den videre samhandlingen må forstås som en prosess der hvert møte er en mulighet for å forsterke en positiv utvikling, men også til å bryte ned etablert tillit og en god arbeidsallianse dersom kvaliteten i møtet svikter (…)
Gode relasjoner skapes gjennom samhandling. Gjennom ord og handling viser man hvem man er og hva man vil.
Gode relasjoner bygger på tillit og respekt
Gode relasjoner styrker samarbeidet.
Gode relasjoner gir grunnlag for en arbeidsallianse som motiverer for oppfølging av avtaler og arbeidsoppgaver (…)
Kicking out
Brukeren i fokus
Brukeren vil selv være den viktigste kilden til fakta som belyser arbeidsevnen.
Vurderingen av den enkeltes arbeidsevne skal skje i dialog med brukeren selv.
Vurderingsprosedyren må bygge på en systematisk dialog mellom bruker og saksbehandler hvor bruker er kjent med premissene for vurderingen, herunder relevante faktaområder.
Veileder og bruker danner seg en felles forståelse av brukerens ressurser og barrierer i forhold til det oppsatte målet.
Sikrer god progresjon og enighet av hensiktsmessighet av virkemidler m.m.
Vesentlig at behovsavklaringen og arbeidsevnevurderingen bidrar til – å gi rammer for den videre samhandlingen og forutsigbarhet for de involverte.
Å etablere et gjensidig tillitsforhold mellom forvaltning og bruker
At bruker kan arbeide med endring og utvikling bl.a gjennom avklaring av tydelige og omforente mål (…)
Mer individuelt tilpassede tjenesteforløp, slik at en i mindre grad tar utgangspunkt i målgruppekarakteristika og standardiserte oppfølgingsopplegg (…)
ARBEIDSEVNEVURDERING SKJER I NAV
(…) Den ”settes ikke bort” eller sluttføres av eksterne leverandører eller samarbeidspartnere (…)
Vurderingen av den enkeltes arbeidsevne skal skje i samarbeid med brukeren selv.
Abully_woman_400
GRUNNLAG FOR FORVALTNING OG VEILEDNING
Arbeidsevnevurderinger kan ha et forvaltningsfokus eller et veiledningsfokus, eller begge deler.
Et forvaltningsfokus innebærer at vurderingen skal underbygge vilkårene i et enkeltvedtak eller en beslutning om videre bistand.
I et veiledningsfokus ligger at arbeidsevnevurderinger danner grunnlag for en dialog mellom bruker og saksbehandler og hvor målet er økt egendeltakelse slik at bruker får en økt forståelse av egne ressurser og barrierer (…)
EGENVURDERING
Skal sikre aktiv brukerdeltakelse i hele prosessen fram til gjennomført arbeidsevnevurdering.
Bygge på KIS som verktøy og metode for å støtte en veiledningsprosess.
http://bit.ly/SP9H1C
ABosial_og_helsedirektoratet
Strategi for oppfølging av brukere i NAV, utformet av Arbeids- og velferdsdirektoratet og Sosial- og helsedirektoratet 15.03.2007
Utdrag:
Utgangspunktet for strategien har vært de prinsipper for arbeidsmetodikk ved NAV-kontorene som ble utviklet og vedtatt av NAV-Interim.
Strategien er utviklet i samarbeid mellom Arbeids- og velferdsdirektoratet og Sosial- og helsedirektoratet, med deltakelse fra NAV Drift og utvikling (NDU).
I utviklingen av strategien har følgende blitt tatt med på råd; representanter fra lokale NAV-kontor, NAV arbeid, NAV trygd og sosialtjeneste, samt KS.
Videre har strategien blitt presentert og drøftet med representanter fra brukerorganisasjoner (herunder Velferdsalliansen, FFO, SAFO, RIO, Senter for seniorpolitikk m.fl), LO, NHO, Attføringsbedriftene, Kriminalomsorgens sentrale administrasjon m.fl.
ABosial_og_helsedirektoratet
2. Formål
Strategien skal:
Sikre kvaliteten på NAVs arbeid
Sikre rask avklaring av den enkeltes behov for bistand
Forenkle arbeidet og gjøre tjenestene mer forutsigbare for brukerne
Sikre brukeren mulighet til medvirkning og innflytelse på sin egen prosess
beskrive tjenestene og verktøyene
sikre god tilgjengelighet til tjenestene gjennom å utnytte selvbetjeningsløsninger og elektroniske kommunikasjonskanaler i tillegg til de ulike samhandlingsarenaene mellom brukeren og veilederen
legge til rette for en koordinert tjeneste med andre instanser
bidra til at oppfølgingen overfor brukerne er kunnskapsbasert
bidra til mest mulig likeverdig bistand fra NAV-forvaltningen
være organisasjonsuavhengig, og åpne for lokal tilpasning av metodevalg og verktøybruk slik at bistanden så langt det er mulig kan tilpasses den enkelte brukes behov (…)
ABosial_og_helsedirektoratet
Bruker skal kunne forvente:
 • At avtalte aktiviteter gjennomføres i tråd med brukerens utviklingsløp, gjennomføringsevne, planer og mål. Brukerne skal følges opp individuelt i henhold til plan og etter behov.
 • God kvalitet på de tjenester og tiltak som tilbys i regi av NAV.
10.1 Krav til gjennomføring
 • Aktiviteter og virkemidler skal iverksettes i henhold til gjeldende plan.
 • NAV kontoret skal ivareta den nødvendige samhandling med samarbeidspartnere gjennom gode rutiner og kommunikasjonskanaler.
 • Det skal sikres en tydelig ansvarsdeling mellom bruker, veileder og tiltaksarrangør/ekstern tilbyder når gjennomføring innebærer eksterne virkemidler.
11 Evaluering
Gjennomførte aktiviteter vurderes for å avdekke om målet er nådd og om aktivitetene har blitt gjennomført i følge plan
11.1 Mål for evaluering
ABosial_og_helsedirektoratet
Bruker skal kunne forvente:
Å få delta i evalueringen av egen prosess, og evalueringen kan ha fokus på:
 • Hvor i prosessen er man i forhold til målet?
 • Hva i aktiviteten har ført til endring?
 • Har man fått til de riktige tiltakene?
 • Har tiltakene vært av god kvalitet for meg?
 • Andre mål/delmål som er nådd?
 • Hva gjenstår eventuelt for å nå målet?
 • Hvordan har samarbeidet mellom NAV og bruker fungert?
11.2 Krav til evaluering
 • Veileder skal ta initiativ til at evaluering gjennomføres i samarbeid med bruker, evt fullmektig.
Det skal evalueres om målet i oppsatt plan er nådd og om samhandlingsprosessen mellom bruker og NAV har vært tilfredsstillende.
abedia
Arbeids- og Velferdsdirektoratet Arbeidsevnevurderinger i NAV Sluttrapport 29.11.2007
4. Noen sentrale begreper (…)
Brukermedvirkning
Brukermedvirkning (på individnivå) innebærer å involvere brukerne og gi dem innflytelse på beslutningsprosesser og utforming av tjenestetilbud i saker der de selv er berørt.
Brukermedvirkningen blir først reell når endringer skjer ut fra de tilbakemeldinger brukeren gir, og forutsetter at brukeren betraktes av hjelpeapparatet som en kompetent og myndig deltaker i egen prosess (…)
Det er et sentralt prinsipp at beslutninger som berører det tjenestetilbud og de rettigheter som gjelder brukeren så langt det er mulig skal bygge på brukerens egne ønsker og behov (…)
Møte den enkelte som et unikt individ:
Skal en kunne realisere ambisjonen om en individualisering av oppfølgingsløpene – dvs å kunne ”håndsy” et løp og komponere en bistandspakke som fungerer sammen med den enkelte, er det en absolutt betingelse at den innledende behovsavklaringen – og vurderingen er treffsikker (…)
Rettssikkerhet og gjennomsiktighet:
Skal arbeidsevne/funksjonsvurderinger i stadig større grad legges til grunn for avgjørelser som gir tilgang til tiltak eller ulike former for inntektssikring – slik AVI-meldinga legger opp til – så krever ikke minst hensynene til likebehandling og rettssikkerhet et enhetlig, transparent og etterprøvbart opplegg for håndtering av disse oppgavene.
http://bit.ly/SJxXAS
http://bit.ly/RjJzxz
(Sitatet gitt over, er fra en rapport som er slettet fra alle søkemonitorer. Disse linkene er derfor ikke til originaldokumentet).
ABFEIG
Kompetanse i NAV-kontoret
Overordnede prinsipper og føringer
Datert 20.12.2007
revidert etter drøfting med Arbeids- og velferdsforvaltningens hovedorganisasjoner (…)
”Kompetanse i NAV-kontoret” er et rammeverk med overordnede prinsipper og føringer som dekker både den statlige og kommunale delen av NAV-kontor.
Dokumentet er utarbeidet som et samarbeid mellom Sosial- og helsedirektoratet (SHdir), KS (Kommunenes Sentralforbund), og Arbeids- og velferdsdirektoratet (AID) og er drøftet med medbestemmelsesapparatet (…)
Dokumentet har status som et styringsdokument/rammeverk og er forpliktende for samarbeidet mellom Arbeids- og velferdsdirektoratet, Shdir og KS (…)
Dokumentet avgrenser seg til å gjelde kompetanse på NAV-kontor FREM TIL 2010 og gir overordnede prinsipper og føringer for utvikling av kompetanse i forvaltningen (…)
UTDRAG:
Den kompetansen og de ressursene som står til disposisjon for den enkelte bruker, skal ikke være avhengig av organiseringen av det enkelte kontoret.
I tilfeller hvor et NAV-kontor selv ikke har tilstrekkelig med kompetanse til å kunne ivareta en brukers behov, må NAV-kontoret sørge for å hente inn kompetanse, og koordinere tjenesten til brukeren (…)
ABLAAN
Og videre…
Ferdigheter.
Veileder i NAV må sikre brukermedvirkning, og bruke metoder som gjør samarbeidet med bruker best mulig og som fremmer myndiggjøring av bruker (…)
Holdninger
Møtet mellom veileder i NAV og bruker skal bygge på respekt og empati.
NAV skal sikre brukerens rett til innflytelse og medvirkning, herunder forståelse av maktforholdet i relasjonen med bruker.
Møtet mellom veileder i NAV og bruker skal bygge på en etisk og forsvarlig standard (…)
5. Aktørers ansvar for kompetanseutvikling i NAV- kontorene
5.1 Sentralt nivå.
Arbeids- og velferdsdirektoratet (…) skal sikre kompetanseutvikling i NAV Trygd og Nav Arbeid som ikke skal etableres som NAV- kontor før på lengre sikt (…)
KS (Kommunenes Sentralforbund) er arbeidsgiver og interesseorganisasjon for kommunal sektor.
KS er ikke et myndighetsorgan, men har inngått en rammeavtale med AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet).
Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) og SHdir (Sosial- og helsedepartementet) har i samarbeid med KS ansvaret for at det tilbys relevante opplæringstiltak for NAV- kontorene (…)
5.4 Lokalt nivå.
KOMMUNEN (…) Har eget ansvar å sørge for at de kommunalt ansatte i NAV-kontoret har tilstrekkelig kompetanse til å kunne utføre sitt arbeid på en faglig forsvarlig måte.
Dette er regulert i Lov om sosiale tjenester § 2-3 (…)
http://bit.ly/P7541S
ABOPPERTOPP_Regjeringen_St_176411a
«Regjeringen vil sørge for en kvalifisert bemanning av den nye arbeids- og velferdsetaten, samt tiltaksmidler for å sette ledige raskere i aktivitet og arbeid.
Regjeringen vil sikre at den nye arbeids- og velferdsetaten skal være tilgjengelig, oppdatert og operativ med ressurser og kompetanse til å oppmuntre, veilede og individrette tilbud og formidling”.
Fra:
Plattform for regjeringssamarbeidet mellom Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet 2005-09
http://bit.ly/arf0fo
Nav
Rundskriv
§ 11-11 Oppfølging
Utarbeidet 01.03.2010 av NAV Drift og utvikling, (NDU) Fag Drift og utvikling, Seksjon for Arbeid og aktivitet
ABFEIGGGG
(…) For å nå målet om å komme i arbeid er det viktig med tett og god oppfølging. Det vil imidlertid være individuelt hvor hyppig oppfølging den enkelte bruker trenger. Brukergruppen er uensartet og brukerne har svært ulikt behov for oppfølging.
Den enkelte brukers behov for oppfølging vil ofte endres over tid.
Oppfølgingspunkter må derfor fastsettes av NAV og bruker i fellesskap, basert på individuelle behov og forutsetninger.
Det stilles ikke krav om at NAV og bruker må møtes fysisk i forbindelse med oppfølgingen. Likevel vil det i  mange tilfeller være hensiktsmessig med oppfølgingsmøter ved NAV. Dersom deltakelse i aktiv behandling og/eller arbeidsrettede tiltak eller andre tilfeller hindrer personlig oppmøte, kan oppfølging skje på andre måter (eksempelvis ved brev, telefon, e-post) (…)
http://bit.ly/eJAPTO
ABENDEU
Og NDU har «flere hatter»:
*Riksrevisjonens rapport om revisjonen av Arbeids- og velferdsetaten for budsjettåret 2008; Tillegg 2 til Dokument 1
(2009-2010). Utdrag –
Pensjonsprogrammet arbeider nå med å utvikle et system som skal ivareta et nytt pensjonsregelverk.
Etaten har en organisasjonsmodell som skiller mellom strategisk og operativt ansvar for ikt.
Ikt-stab i Arbeids- og velferdsdirektoratet har et særskilt ansvar for å bidra til den strategiske styringen av ikt-virksomheten, og NAV Drift og utvikling (NDU) har det operative ansvaret.
Felles ikt-løsninger for NAV-kontorene er et viktig bidrag for å realisere nødvendig effektivisering og samarbeid, og nødvendig for at enhetene som slås sammen skal kunne fungere mest mulig hensiktsmessig.
http://bit.ly/i218ls
http://bit.ly/eKqUpA
Aetikkprisen
Sentrale føringer for oppfølging i NAV.
Det er utviklet en Oppfølgingsmodell i NAV som er ment å favne alle NAV sine målgrupper.
Modellen er beskrevet i strategi dokument av 150307 og er vedtatt av SH dir og AVdir.
Oppfølgingsmodellen oppleves å ivaretar de forutsetninger som vi har erfart som suksessfaktorer for oss gjennom den praktiske gjennomføringen av arbeidet med prosjekt tiltaksplan.
Verdiene som skal ligge til grunn for vårt arbeid:
En forutsetning for oppfølging i NAV er at den bygger på brukermedvirkning.
Med brukermedvirkning i NAV forstår vi;
”Den innflytelsen bruker har i forhold til beslutningsprosesser og utforming av tjenestetilbud der han selv er berørt.”
Brukermedvirkning forutsetter altså en kontinuerlig bestrebelse på å vinne innsikt i brukerens situasjon.
Hver bruker er unik.
Gjennom å lytte og veilede ut i fra brukerens situasjon, skal vi i fellesskap søke å finne løsninger.
Som NAV ansatt utfordres vi på å tilpasse vår kunnskap og kommunikasjon om NAV sine virkemidler og samfunnets behov, opp mot den enkeltes utfordringer og forutsetninger i fht. å nå sitt mål (…)
http://bit.ly/gsfMEA
ABINGy
Arbeids- og administrasjonsministerens redegjørelse om modernisering, effektivisering og forenkling i offentlig sektor
Dato: 31.01.2002
President: Inge Lønning
Samarbeidsregjeringen har ambisjoner på vegne av offentlig sektor.
Fra ord til handling er et langt mer offensivt grep enn et skritt på veien.
Det er nå satt i gang en historisk modernisering som skal sette brukeren først og gi den enkelte likeverdige tjenester av god kvalitet.
Det gjelder alle velferdstjenester det offentlige har ansvaret for.
Det er den enkeltes behov som skal være i sentrum, ikke systemet (…)
Brukerne skal føle trygghet for at de får den hjelp de trenger, når de trenger det. Dette handler om respekt og verdighet for den enkelte (…)
ABINGy
Oddvard Nilsen (H):
Redegjørelsen varsler altså en ny kurs i forhold til hva Arbeiderpartiet så langt har stått for.
Den legger nemlig vekt på at forbrukerne også er enkeltmennesker og dermed ulike, og den legger vekt på at landet vårt har ulike områder og at behovene er ulike.
Tilbudet vil derfor tilpasses den enkeltes behov, ikke standardiseres gjennom et mylder av sentrale forskrifter som i stor grad har hatt likhet som mål, og ansvarsfraskrivelse som resultat…
Den sosialdemokratiske likhetsarv har i liten grad fokusert på enkeltindividets behov og rettigheter.
Den har vært like lite forbrukerorientert.
Forbrukerne har derved følt at både tilgjengelighet og tilbud har vært lite tjenlig sett fra deres side. Det har skapt frustrasjon og misnøye med offentlige tjenester.
Redegjørelsen, Fra ord til handling, gir signaler og klare budskap om en langt mer forbrukerorientert politikk.
Det skal skje ved å sette nettopp forbrukeren i sentrum.
Tjenestene skal tilpasses den enkelte:
http://bit.ly/heLrU1
ABINGy
Arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Normans redegjørelse om modernisering, effektivisering og forenkling i offentlig sektor.
Samarbeidsregjeringens visjon er en offentlig sektor der
 • borgerne deltar på demokratiske arenaer, kjenner sine rettigheter og sitt ansvar, og føler seg trygge på at myndighetene opptrer ryddig i sine ulike roller
 • brukerne får likeverdige tjenester av god kvalitet og tilgjengelighet, tilpasset sine individuelle behov
http://bit.ly/h9w23k
FRA ORD TIL HANDLING (PDF-DOKUMENT):
http://bit.ly/hDWiMZ
ABETISK
Helse- og Omsorgsdepartementet
Prop. 91 L (2010–2011)
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)
20 Krav om forsvarlige tjenester
20.1 Innledning og bakgrunn
Kommunens ansvar for å yte eller tilby forsvarlige tjenester er indirekte og fragmentert regulert.
I motsetning til i lov om spesialisthelsetjenesten har ikke kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven bestemmelser som uttrykkelig pålegger kommunen en plikt til å sikre at tjenester som tilbys eller ytes skal være forsvarlige.
Departementet drøfter i dette kapitlet behovet for en tydeliggjøring av kommunenes plikt til å yte forsvarlige helse- og omsorgstjenester (…)
20.2 Gjeldende rett
Forutsetningen om forsvarlighet gjenspeiles for øvrig klart i kommunehelsetjenesteloven § 6-3 hvor Statens helsetilsyn gis i oppgave å føre tilsyn med at kommunen fremmer helsetjenestens formål på forsvarlig og hensiktsmessig måte.
I sosialtjenesteloven er krav om forsvarlighet for personellet og virksomheten ikke regulert på tilsvarende måte.
Til tross for manglende uttrykkelig lovregulering av forsvarlighet, anser departementet at et krav til forsvarlighet også gjelder for sosialtjenesten.
Dette er omtalt i kommentarene til sosialtjenesteloven § 2-1 om kommunens ansvar i rundskriv I-1/93 til lov om sosiale tjenester mv.
Det følger forutsetningsvis av at kommunen har plikt til å yte nærmere lovbestemte tjenester til brukerne.
Kommunen kan imidlertid ikke sies å ha levert disse tjenestene dersom de må regnes som uforsvarlige.
Av sosialtjenesteloven § 8-1 fremgår videre at forvaltningsloven skal gjelde for kommunens saksbehandling, noe som vil innebære et krav om forsvarlig saksbehandling (…)
http://bit.ly/uFB7VN
ABELEMARK
Telemarksforsking
Helse- og velferdsforsking
Arbeidsmarkedspolitikk, sosialpolitikk og barne- og familiepolitikk.
Fagområdet arbeider med temaer innenfor offentlig velferdspolitikk. Velferdspolitikken betraktes både fra et politisk-administrativt perspektiv og fra et brukerperspektiv. I forhold til det politisk-administrative perspektivet er vår virksomhet rettet spesielt mot arbeidsmarkedspolitikken, sosialpolitikken og barne- og familiepolitikken. I forhold til brukerperspektivet er vi opptatt av hvordan ulike grupper borgere møter ulike sider av velferdssystemet.
http://bit.ly/om98JL
abcrossed
Hva som skjer når man klager til Fylkesmannen på sosialtjenestens multiple lovbrudd:
04.07.2013 – Fylkesmannen: Vi har ikke mandat til å behandle brudd på taushetsplikt!
http://t.co/CjLZAnGTwz
08.06.2013: Nav Sosial – Lydopptak til politiker avslører grov manipulering av faktiske forhold mot bedre vitende, og vil senere bli lagt ut på Youtube
http://t.co/KHJqn192FB
ABLAI2
NAV NORDSTRAND SOSIAL – VARSLINGEN AV 19 OG 24.07.2012 SOM POLITIKER LAILA MARIE REIERTSEN LØY OM AT MEDIA SKULLE TA!
http://t.co/3Dx7zKDWNy
Laila Marie Reiertsen – En løftebryter! Del 1.:
http://t.co/gVxiWvwDEu
Del 2:
http://t.co/m2aE7Wcyxl
Del 3:
http://t.co/9ehCWi866k
Del 4:
http://t.co/l3HmgAn7kf
Del 5 (utdrag) – Politikeren: “Så gale som dette her, har`kje eg vært borte i!
Her er det altså personforfølgelse, rett og slett (…)
Og i dette tilfellet hos deg, så er det jo sosialkontoret som er pådriveren i en sånn situasjon som dette her!” (…)
http://t.co/YAGNqwUHh4
KLAGE – VARSLING-RAPPORT OM UTSTRAKT MAKTMISBRUK OG KAMERADERI I FORVALTNINGEN BYDEL NORDSTRAND
http://bit.ly/cyr0Go
ABFEEEIGE
Overnevnte viser innledningen til min opprinnelige varsling om grove lov- og regelbrudd i forvaltningen Bydel Nordstrand som jeg i første rekke sendte fungerende Helse- og sosialombud K. Halvorsen 04.03. 2010.
Da hun fullstendig ignorerte denne og unnlot oppfølging med delegering til relevante myndigheter som jeg der ba om, laget jeg en serie i 6 deler her på bloggen, som bygger på deler av de 19 vedleggene som fulgte varslingen:
Når utbredt ukultur og kameraderi utgjør selve limet og de overordnede føringene i Forvaltningen:
Del 1 – Utdrag:
“Jeg forventer at utreder er kjent med hvilke opplysninger i klagen som vil være relevante for Ombudet å reagere skarpt på.
Jeg ber videre om at Helse- og Sosialombudet må delegere myndighet for behandling av de klagepunkter som Ombudet selv ikke har myndighet til å gå inn i eller håndtere, til øvrige klageinstanser som har mottatt kopi av denne klagen – eller til andre relevante aktører jeg har glemt å oppføre her, for samarbeid som leder til best og hurtigst mulig behandling og effektuering av gode løsninger for meg og min sak da jeg selv ikke er kjent med gangen i dette.
Herunder hører også kravene om at fem personer i Forvaltningen må fratre sine stillinger”.
http://bit.ly/UWJSJI
Del 2
http://bit.ly/d23aa8
Del 3
http://bit.ly/cvsadn
Del 5
http://bit.ly/cdYGKF
Del 6
http://bit.ly/9V1i2P
ABCELAG
Tapet møtereferat av 29.04.2008 med Nav Nordstrand Trygd
http://bit.ly/d0Ms37
Tapet møtereferat av 12.06.2008 hos OPT – ekstern samarbeidspartner av Nav, der grove represalier tok plass
http://bit.ly/dls5B3
Tapet møtereferat av 02.07.2008 der innklaget aktør bruker mine funksjonshemminger mot meg
http://bit.ly/a0wCb1
Nav- Hittil upubliserte møtereferater tilknyttet klagesaken:
http://bit.ly/cMeFZP
Nav stanser attføring på bakgrunn av falsk forklaring, og legeerklæring som attesterer at deres maktmisbruk har medført forverring av helsetilstand. Flere mail i saken:
http://bit.ly/aPvIGw
Direktør Saglie, LO, NTL Enkelte utdrag fra noen av mailene jeg har sendt disse m.fl. med oppfordringer til stans av maktmisbruket fra Nav. Del.1.
http://bit.ly/cxAIYM
LO, Arbeidstilsynet og NTL – Unnlatelser av hjelp mot overgrep fra Nav. Mail i saken.
http://bit.ly/9LkGgP
Falsk forklaring (ordrett gjengitt) og grovt misbruk av stillingsposisjon, bidrar til og stanse Yrkesrettet Attføring:
http://bit.ly/btWVJt
ABESaglie
Direktør Saglie, politianmeldelsen og fortsettelse av utdrag fra alle mail han mottok/og ignorerte, om maktmisbruket som pågikk
http://bit.ly/bVsCBM
NAV Nordstrand Arbeid underslår min klage til Trygderetten i hele 8 måneder – og lyver til meg om det!
http://bit.ly/aSnrTJ
Direktørene i NAV var de siste som ønsket å hjelpe, da det var de som sto bak maktmisbruket
http://bit.ly/9KlfzV
Nav instruerer lege til å endre sin erklæring om 100 % uføretrygd for pasient?
http://bit.ly/HRY6sA
Fasiten – Hvordan sosialhjelpsmottakere langsomt blir tatt livet av, og annen nyttig informasjon
http://bit.ly/QDmTaJ
LISTEN OVER ALLE BLOGGPOSTER:
http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

november 2010
M T O T F L S
« okt   des »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 052 andre følgere

%d bloggere like this: