Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

UHURU oppfordrer deg til å skrive til Nav, og om etatens angivelige spesialistkompetanse på blogging


Vedrørende Nav og urettmessig innhenting av trafikkdata

Jon Wessel Aas:
(…) Det som i alle tilfeller er helt klart, er at en slik rettstilstand – som NAV altså i tillegg tydeligvis har praktisert – er i åpenbar strid med Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK) artikkel 8, som i tilfeller av motstrid med norsk lov, skal ha forrang, jf menneskerettsloven § 3. Etter EMK artikkel 8 vil et minstevilkår for at staten skal kunne kreve innsyn i borgernes private kommunikasjonsdata, være at det finnes en klar og forutberegnelig lovhjemmel og at spørsmålet om tilgang i den enkelte sak er underlagt forhåndskontroll ved et uavhengig organ.
Jeg vil derfor ikke nøle med å karakterisere situasjonen som en eklatant krenkelse av EMK overfor alle de borgerene dette måtte gjelde. I lys av hva som tidligere er uttalt av Den europeiske mennekserettsdomstolen (EMD) i en annen sak som dreide seg om generell statlig tilgang til blant annet trafikkdata, kan dagens situasjon anses som en krenkelse av EMK også overfor enhver borger med et stønadsforhold til NAV, uavhengig av om den enkeltes trafikkdata er krevd utlevert. I EMDs dom i saken Liberty m fl mot Storbritannia (1/7-2008), uttalte nemlig EMD følgende på generelt grunnlag i dommens avsnitt 56:
“Telephone, facsimile and e-mail communications are covered by the notions of “private life” and “correspondence” within the meaning of Article 8 […]The Court recalls its findings in previous cases to the effect that the mere existence of legislation which allows a system for the secret monitoring of communications entails a threat of surveillance for all those to whom the legislation may be applied. This threat necessarily strikes at freedom of communication between users of the telecommunications services and thereby amounts in itself to an interference with the exercise of the applicants’ rights under Article 8, irrespective of any measures actually taken against them.”
Enhver borger som i det seneste år har hatt en stønadssak hos NAV bør derfor, etter min mening, i det minste vurdere å skrive følgende i et brev til NAV, med kopi til Arbeidsdepartementet:
Det vises til oppslag i media de seneste dagene, hvor det fremgår at NAV etter lovendring i folketrygdloven § 21-4 c femte ledd, har antatt å ha hjemmel til å innhente trafikkdata om stønadsmottakere/-søkere direkte fra teleselskaper i sin kontrollvirksomhet etter folketrygdloven, uhindret av teleselskapenes taushetsplikt etter ekomloven og uten noen som helst uavhengig, ekstern forhåndskontroll. Det har også fremgått at dette er praktisert fra NAVs side.
Jeg ber omgående om å få opplyst om, og i tilfelle i hvilket omfang, mine trafikkdata har vært gjenstand for slik utlevering til NAV, jf personopplysningsloven kapittel III (…)
http://bit.ly/e9eBp0
ABonly-fool
22.11.2010: Du trenger ikke å være mistenkt for noe
• NAV trenger ikke å spørre noen om lov
• NAV trenger ingen skriftlig begrunnelse
Dette kommer fram i et internt NAV-rundskriv.
http://bit.ly/gG4Jnf
Ifølge rundskrivet trenger NAV heller ikke å oppgi noen årsak.
En begjæring kan framsettes muntlig, og det stilles intet krav til skriftlig dokumentasjon på nødvendigheten av et slikt innsyn.
Vi har ingen kommentar på nåværende tidspunkt, sier pressekontakt Marianne Pedersen i NAV til Dagbladet (…)
http://bit.ly/hy0BaP
Sto med andre ord Gina Lund og løy så det lyste av henne på NRK2 samme kveld kl. 20:15 da?!
Vox populi: Lover, pølser og NAV
21.11.2010: De fleste har vel fått med seg at det skjedde et arbeidsuhell i Stortinget 8. desember i fjor. Da vedtok man endringer i Folketrygdloven som det tydeligvis ikke var meningen å vedta, om man skal tro sentrale aktører i dag (…)
Når man ser hvordan departementet har «pakket» inn lovforslaget kan man jo mistenke en skjult agenda. Enten hos politisk eller administrativ ledelse. Og mistanken blir ikke direkte svekket av statssekretær e-post til Dagbladet:
http://bit.ly/g8ya4L

ABLOG

Her følger utdrag fra en svært aktuell og viktig kronikk i fra Jan Frode Haugseth, phd candidate sociology (NTNU):
(…) Blog­ge­ren Gud­run Jona Gud­munds­dottir har en posi­tiv blogg med egne teg­nin­ger og betrakt­nin­ger.
Men i okto­ber 2010 hav­net his­to­rien hen­nes på for­si­den av Dag­bla­det.
Det ble avslørt for hele Norge at Jona Gud­munds­dottir hadde kro­nisk urti­ca­ria og depre­sjon.
Hun hadde lege­at­tes­ter på at hun var for syk til å følge under­vis­nin­gen.
NAV avslo like­vel søk­na­dene hen­nes om arbeids­av­kla­rings­pen­ger.
Avsla­get ble for­klart med bak­grunn i blog­gin­gen – hun kunne jo umu­lig være for syk til å gå på skole, når hun blog­get så posi­tivt og så mye.
Avsla­get viser at NAV ikke vekt­leg­ger at blog­gin­gen har fore­gått i pri­vat­sfæ­ren, og inn­hol­det i all hoved­sak har bestått av selv­pre­sen­ta­sjon eller per­son­lige betrakt­nin­ger.
Og vik­tigst: Avsla­get tar ikke i betrakt­ning at blog­gin­gen har bidratt posi­tivt til Jona Gud­munds­dottirs liv i en tung sykdomsperiode.
Resul­ta­tet var uan­sett at Jona Gud­munds­dottir har slut­tet å blogge posi­tivt. Hun skri­ver litt om hvor­for i inn­leg­get når man er redd for å blogge:
http://bit.ly/eY2qLx
ABLOG
Regine Stokke døde av blod­kreft da hun var 18 år gam­mel.
Hun fikk dia­gno­sen bare ett år i for­veien. Stokke skrev om hele syk­doms­for­lø­pet på blog­gen, og leserne fikk følge hen­nes opp– og ned­tu­rer.
Det ble etter hvert klart at hun ikke ville over­leve kref­ten, men Stokke fort­satte med bloggingen.
Det siste inn­leg­get, Til­stan­den for­ver­res
http://bit.ly/eqN5Ds
– pos­tet hun to dager før hun døde.
Inn­leg­get slut­tet sånn:
Men jeg er i hvert fall mindre redd for å dø nå enn før.
Kan­skje fordi jeg er så sli­ten og utmat­tet, og har så vondt. Jeg er fort­satt redd, men ikke like mye. Jeg ten­ker mest på de rundt meg, de som må sitte igjen med sor­gen.
Jeg set­ter utro­lig stor pris på all den støt­ten jeg har fått gjen­nom denne tiden, både støt­ten fra fami­lien, ven­nene mine og blogg­le­serne mine.
Dere aner ikke hvor mye dere betyr for meg.
Gjen­nom hele syk­doms­for­lø­pet var blog­gin­gen en måte å mestre til­væ­rel­sen på. Skri­vin­gen ble en kilde til å være kon­struk­tiv når livet ellers var håp­løst.
Sagt med andre ord: blog­gin­gen ga til­væ­rel­sen hen­nes mening (…)
Og ved å ta fra Jona Gud­munds­dottir blog­gin­gen, risi­ke­rer NAV fak­tisk å gjøre hen­nes situa­sjon verre.
http://bit.ly/eQ7OEU
ABETING
Catalyzator 2010:
(…) Hvor mye energi bruker en kropp når den sitter/ligger å ser på en dataskjærm og leser nyheter på nettet samt legger igjen en og annen kommentar hos ukjente bloggere og kanske skriver litt i sin egen internettdagbok i tillegg? og hvor lett er det faktisk å dømme andres gjøremål i forhold til sin egen måte å utøve en lignende handling på når en surfer rundt på nettet mens en sitter på jobben å leser diverse utalelser og dagbøker… akkurat denne seksjonen har jeg igrunn ikke krefter til å utdype (prioriteringer er nøkkelord her) og jeg tror dessuten at den utdyper seg selv på utmerket vis i sin egen selvmotsigelse og tannhjulshakkete vis… (…)
Hva vil det si å være syk/deffekt? finnes det en målestokk for hvordan mennesket skal fungere eller er det kun et spørsmål om å overleve på dyrs vis?
hvilket system har vi egentlig lagt til grunn for å måle et menneskes disfunksjon kontra dette og hvorfor lar vi dette systemets funksjonskrav bidra til å sykeligjøre oss i stadig større grad enn nødvendig… (…)
http://bit.ly/gQD9Nc
Acompany_blog
NAV SNOKER i dine BLOGGER
24.11.2010:
Det var med en viss oppgitthet jeg leste Dagbladet, om 23-åringen som fikk brev fra NAV. De hadde registrert at den unge damen blogget for mye til å motta uførepensjon….
Er dette virkelighet, eller er det fordi jeg har rotet meg inn i dette forunderlige NAV-universet igjen, tenkte jeg i mitt stille sinn.
Jeg trakk pusten dypt før jeg  leste videre. En 23 år gammel uførepensjonert kvinne fikk altså brev fra NAV, som bl.a. handlet om at hun blogget for mye til å være syk. NAV har nemlig lov til så mye, at ikke engang politiet har lov til det! Hvem kan ha laget en så idiotisk lov? (…)
Det er nesten ikke til å tro. Hadde det ikke vært for at jeg har en venninne som de siste to årene har hatt kontakt med NAV, ville jeg ikke forstått noe av denne historien. Men nå har jeg altså denne venninnen, som har hatt mange avtaler med NAV, hvor blant annet veiledere har vært så uproffe at venninnen har vært nødt til å hjelpe dem med svarene.
Dette er altså veiledere som egentlig ikke er veiledere, men vikarer for veilederne, som er sykmeldt.
Det har vist seg at de overhodet ikke har kompetanse til å drive med det de driver med. Med andre ord – de vet ikke hva de driver med….
Hvis resten av NAV-systemet er preget av mange sykmeldinger og ukompetente folk, kan jeg forstå at mye rart kan skje.
I tillegg har de altå lov til å snoke i våre blogger, uavhengig av hvilket forhold vi har til NAV, der de teller tegn, ord og avsnitt og ser etter ting som de overhodet ikke har noe med, men som har med vår medisinske tilstand å gjøre.
Et menneske er så sammensatt, det samme er tilfelle med diagnoser. Man kan ikke bare følge en blogg, og lage et vedtak ut av det. Det faller faktisk på sin egen urimelighet.
http://bit.ly/iiSGwu

 

ABCD

 

Så denne damen syk ut etter makeoveren – opptrådte hun i det hele tatt som om hun var syk?
Nei. Men hun VAR det og døde få uker etter seansen!:
VIDEO KK 26.08.2016 – Dødssyke Amandas makeover-video rører en hel verden

Kort tid etter at det ble filmet sovnet hun stille inn.

http://www.kk.no/livet/d%C3%B8dssyke-amandas-makeover-video-r%C3%B8rer-en-hel-verden-40351
 
IMG_7211
Nå må man endelig sørge for og innføre strenge sanksjoner mot overordnede beslutningsledd som har brukt opp tabbekvoten for lengst, men som allikevel av en eller annen grunn sitter trygt og innehar vide fullmakter til å gjøre det de til en hver tid finner for godt for å ødelegge for en velfungerende samfunnsstruktur i dette landet.
Å innføre faktiske konsekvenser for lavpannet vilkårlighet og betydelige unnlatelser hva gjelder å bistå mennesker i nød med en idiotisk form for nytale som ingen mening gir, er det eneste som kan redde stumpene.
Vi må ta tilbake det folkelige rett på sak språket, der elite og allmue kan kommunisere på en måte alle forstår og kan relatere til, med vanlig høflighet anstendighet og sunn fornuft, der loven om å ha i mente det ujevne styrkeforholdet mellom partene blir etterlevd og tatt hensyn til.
Uegnet personell i Nav har for lengst lagt seg til en hurramegrundtgal goddag mann-økseskaftlei, som debatter og blogger nå flommer over av kommentarer om at minner om sinnsvake parodier.
Artiklene gir etter min mening en ganske enestående enkel men allikevel særdeles opplysende klargjøring rundt «selvfølgeligheter» som ligger godt begravet bak definisjonsmakten og kapitalens depriverende «logikk» og uvettige overstyring, der borgernes rettigheter til stadighet blir krenket på det groveste.
De største privilegier går til de av oss som har fått makten til og definere språket, men som unnlater å forvalte det krevende og viktige embetet de er betrodd med påkrevd etikk, moral og vanlig anstendighet.
Karakterløse sorte får bidrar til å opprettholde en syk og bedervet samfunnsstruktur gjennom en kostnadseffektiv offentlig forvaltning som målbevisst sprer sin uhyggelige gift på bekostning av menneskeverdet.
Grenser tøyes og flytte sakte men målbevisst og sikkert av uegnede elementer som dessverre har kommet alt for lett til makt men som ikke har noe å bestille i nøkkelposisjoner som krever absolutt faglig forsvarlighet og fornuftig skjønn, til det punkt at lovgivningen blir latterliggjort og svinet til på en måte som gjør at all tillit og respekt forsvinner – permanent:
Informasjonen som knebles i det offentlige rom (Bloggvalget)
http://bit.ly/P4mQ5
De ukrenkelige lover og dyder som for alltid har gått tapt, kan leses mer om her:
Når den menneskelige lovgivning avviker fra fornuften blir den ond. Den mister sin karakter av lov og blir snarere en form for vold
http://bit.ly/ejaH4
amobb
Så vil jeg også ta med en utmerket belysning av de underliggende årsakene for hvordan politikere mange ganger slipper unna med sin uvilje mot å skape bedre livsvilkår for folk enda de er kjent med uakseptable tilstander.
Dette med henblikk på personvernets uthuling:
NOU 2003: 19
Makt og demokrati
Symbolsk vold skjer helt frivillig.
Men det skaper et samfunn av mennesker med bøyde nakker.
Vi tappes for krefter til å yte motstand. Når vi ikke lenger har andre uttrykksformer til rådighet enn dem vi har felles med markedets herskere, er vi beseiret.
Da taler det enkelte menneske om seg selv og om sitt forhold til herren i herrens språk.
Noe annet finnes ikke.
Volden mot språket – mot det forrådet av ord, tankefigurer og bilder vi har for å tenke og handle – holder den globaliserte kapitalismen ved makten. Symbolsk vold er en del av dets logikk og hersketeknikk (…)
Språk og symboler skaper orden ved å trekke distinksjoner. De opprettholder forskjeller mellom normalt og unormalt, rett og galt, stygt og pent. Språk og bilder som anerkjennes som sanne beskrivelser av virkeligheten blir tillagt stor makt.
Slike virkelighetsbilder understøttes av institusjoner og brukes av personer og sosiale grupper i jakten på posisjoner og materielle ressurser.
Til forskjell fra ordensmakter som politiet og hæren, utøver de ofte makt uten særlige anstrengelser.
Makten ligger ikke i ordene eller talehandlingene i seg selv, men i de virkninger som frembringes når folk slutter opp om dem.
Uten denne anerkjennelsen – tilslutningen fra andre mennesker – har språk og symboler ingen makt. Derfor lar symbolsk makt seg bekjempe. Men det byr på en særlig vanskelighet: den symbolske makten er som regel usynlig. Anerkjennelsen av den symbolske makten skjer oftest ubevisst (…)
http://bit.ly/e339N1
ABOURDIEU
Bourdieu ønsker å avdekke den falske erkjennelsen maktforholdene er forankret i, og skriver i Mèditations pascaliennes s. 99 – 100 blant annet følgende visdomsord om etterlengtet handling og bevisstgjøring;
«Samfunnsvitenskapene bør tydeligere enn noen gang velge mellom to sider. Enten må de stille sin rasjonelle kunnskap til tjeneste for en undertrykkelse som blir stadig mer rasjonalisert, eller så må de foreta en rasjonell analyse av undertrykkelsen».
http://bit.ly/fHwhHy
En må alltid huske på den symbolske virkningen innstiftelsesritene innehar;
Når en person blir tildelt et høyerestående verv med tittelen som medfølger posisjonen, vil endrede oppfatninger gi seg til kjenne om denne personen som gjør at tilnærmingene til denne av mange vil utvises i mer respektfulle former. Som følge av dette, vil personen endre egen forestilling om seg selv.
Man innstifter en sosial definisjon, hvor den som mottar tittelen nærmest blir påtvunget til å følge gitte regler. De symbolske redskapene kan anvendes som dominansredskaper for utøvelsen av makt.
Den herskende klassen kjemper for sin plass innenfor hierarkiet, en maktkamp som dreier seg om råderetten over økonomisk makt.
Ved å inneha en viss råderett over denne, forsøker eliten å trumfe gjenom sitt eget herredømmes legitimitet.
Dette kan skje gjennom elitens symbolske produksjon, eller meget vel utgjøre skjulte agendaer bakt inn i ideologier som kun tjener de herskende klassers egeninteresse.
«Spesialistkorpset» som har blitt konstituert, lar sine produsenter spesialisere seg innenfor ulike felt og således representere de ulike agendaer, gode eller dårlige, som ønskes formidlet. Følgene av denne klassedelingen, blir at allmuen blir fratatt disse redskapene for symbolsk produksjon. Styrken i de symbolske systemene, er at de opptrer i et meningsforhold som er en ikke- gjenkjennbar form.
Det skjer en forskyving i arbeidsdelingen som transformerer sosiale egenskaper til å oppfattes som naturlige egenskaper.
Således kan de politiske klassifikasjonssystemene tvinges igjennom, fordi de tilforlatelig kan gi seg ut for å være legitime.
Den symbolske makten har som mål og kunne klare å oppnå det samme som ved fysisk eller økonomisk styrke, og virker kun når den blir anerkjent. De som anerkjenner denne makten, tror på ordenens og talerens legitimitet. Det er en forutsetning at vilkårligheten ved den symbolske makten miskjennes, altså en tilsløring av fakta for å klare å oppnå maktforholdet»
Og «styrkeforholdet» mellom eliten og allmuen har bare nådd nye lavmål i våre dager da allmuen i mange viktige samfunnsspørsmål slik som hensynet til personvernet slett ikke blir lyttet til, men møtes av en elite som bare kjører på i sin gullkantede tilværelse med festtaler uten mening eller innhold, og uten tanke for de pandemoniske konsekvensene fraværet av denne refleksjonen vil kunne skape på sikt.
ABonly-fool
All makt til slubberter – samt til de ufaglærte i vilkårlighetens NAV som til stadighet finner opp nye «lover» og utarbeider strenge sanksjoner overfor ting de overhodet ikke har greie på eller er utdannet til!
Dette overgår min villeste fantasi!
OG – de slipper gud hjelpe meg unna med det!:
Fraværende rettssikkerhet for mange av landets borgere (Forvaltningenes hjemmelagde regler)
http://bit.ly/vZ5qgK
Sosialtjenestens systematiske avvik og Fylkesmannens fravær av konkret inngripen
http://bit.ly/sa6v67
ABRIRETT
Ikke likhet for loven
25.11.2010: Vi husker vel den uføretrygdede mannen som hadde tjent 281 kroner for mye i en deltidsjobb på Vinmonopolet. Han beklaget glippen og sa seg villig til å gjøre opp, eventuelt betale en liten bot.
Sannelig fikk mannen straff så det holdt.
De 281 kronene endte med at Nav trakk inn 20 prosent av trygden hans, rundt 35.000 på årsbasis.
http://bit.ly/e46G7Q
Her skal tydeligvis ikke ærlighet belønnes.
Nav svindlet jo t.o.m uføre for flere millioner for ganske kort tid siden uten at det fikk noen form for konsekvenser:

Nina (43) avslørte Nav-tabbe til 110 millioner

Staten tok 10 kroner om dagen fra de aller svakeste:

http://bit.ly/pNfThb
Nav har svindlet med midler de har fått tildelt også tidligere :
NAV – BRUKTE ØREMERKEDE MIDLER SOM BRANNSLUKKING – UTBETALTE BARNETRYGD I STEDET
13.07.2008: NAV mistenkt for millionmisbruk
http://bit.ly/gnb9mQ
15.05.2011: Nav-rapport slakter egen virksomhet
Titalls millioner som skulle vært brukt til å hindre utstøting fra arbeidslivet, er i stedet brukt til andre formål, viser en internevaluering av Navs arbeidslivssentre:
http://bit.ly/iVtx31
At de trakk 20% av trygden til omtalte mann pga et FILLEBELØP som mannen uomtvistelig ikke hadde fått med seg at var for mye innbetalt er direkte kriminelt, og bør få store konsekvenser for den etikkblåste staffasjen i Nav!
Så fikk jeg plutselig se en link som ble lagt inn på Nav-gruppa akkurat nå, og artikkelen viser til at mannen fikk tilbake beløpet, samt omtaler et annet og liknende tilfelle:
24.05.2007: Får nytt håp i trygdetvist:
http://bit.ly/f30HTE
En av år 2012 viktigste kronikker
http://bit.ly/Vl9cdv
LISTEN OVER ALLE BLOGGPOSTER:
http://bit.ly/hwKs7V

Reklamer

Én kommentar på “UHURU oppfordrer deg til å skrive til Nav, og om etatens angivelige spesialistkompetanse på blogging

  1. Tilbaketråkk: Tweets that mention UHURU oppfordrer deg til å skrive til Nav, og om etatens angivelige spesialistkompetanse på blogging « Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. -- Topsy.com

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

november 2010
M T O T F L S
« okt   des »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 051 andre følgere

%d bloggere like this: