Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Den indre klikken ved sosialkontoret.


Sosialkontorets projisering – Tapet telefonsamtale med sosialleder Vildgun Steinhaugen 02.02.2011:

Der spør jeg Steinhaugen om hvorfor hun ikke har svart meg på de spørsmålene jeg stiller i klagen som jeg gjengir i denne posten:

Jeg beklager for skrift og utforming, det går rett og slett ikke an å rette opp, og  jeg forstår ingenting.

ABWPOSt

Denne mailen er den siste i rekken som har gått mellom meg og sosialtjenesten. Jeg velger og sette denne først i posten.

Oslo 07.01.2011:

Til enhetsleder Vildgun Steinhaugen Jacobsen med kopi til avdelingsleder oppfølging, Birgitte Mølstad og bydelsdirektør Per Johannessen

(Hvis jeg ikke har satt riktig mailadresse til deres sjef – bydelsdirektøren, ber jeg om at De videresender ham denne). Takk.

Tilsvar på sosialtjenestens ytterligere misbruk av myndighet, denne gang utøvd i form av et trusselbrev datert 21.12.2010 som jeg har mottatt fra Dem og deres underordnede:«VEDRØRENDE MØTE MED DEG OG LEGE»

Utdrag (fra to av de siste avsnitt):

(…) Økonomisk sosialhjelp er av subsidiær karakter, hvilket betyr at alle andre muligheter skal være forsøkt før sosialhjelp innvilges.

Det er i samme vedtak stilt vilkår hjemlet i Lov om sosiale tjenester i NAV § 20 (her vil jeg innskyte at Nav ikke skal skrives med store bokstaver) om at du medvirker til at dine økonomiske rettigheter i forhold til trygd skal utredes. På bakgrunn av dette innkalte vi deg til møte 17.12.10 i brev av 19.11.10.

Når du nå velger å avlyse møtet som du har etterspurt forstår vi at du ikke ønsker å samarbeide med oss rundt dette.

Vi ber deg derfor om å kontakte nåværende lege eller ny fastlege med tanke på søknad om trygd.

Vi ber deg om å dokumentere at dette er gjort snarest slik at lovens formål er oppfylt med tanke på videre utbetaling av sosialhjelp».

abevhj

Hvordan VÅGER dere!

Allerede sommeren 2008 da jeg var i to møter med min daværende saksbehandler Trude Amundsen Sørheim og tiltakskonsulent Malin Karina Larsen, ga jeg dem et svært godt innblikk i det graverende myndighetsmisbruket jeg til da over flere år var blitt møtt med fra både ledelse og andre aktører ved Nav Arbeid og deres samarbeidspartner OPT og at min helsetilstand var betydelig redusert på grunn av dette.

04.11.2008 går det mail mellom Larsen og meg der jeg ytterligere beskriver en dårlig helsetilstand og belastende livssituasjon, og hun svarer (sitat): «Forstår at du er i en vanskelig situasjon for tiden, og at det er mye som skjer. Da avventer vi jobbsøking til ting har roet seg. Ta kontakt når du føler deg klar for å sette i gang med jobbsøkingen igjen, så avtaler vi tidspunkt for avtale».

05.11.2008 sender jeg som jeg var pålagt min CV til Larsen over mail, der jeg viser til linker til alle debatter jeg har startet som handler om myndighetsmisbruket jeg har blitt møtt med ved Nav Arbeid slik at hun og Amundsen lettere kan lese mer inngående hva jeg behøver bistand til, som jeg forklarte i de to møtene jeg hadde med dem sommeren 2008.

Således får Larsen – og derav også Amundsen et godt innblikk i de store konfliktene jeg står i med Nav Arbeid.

Like etter har jeg flere telefonsamtaler med Amundsen der jeg forteller at min helse har forverret seg dithen at jeg omtrent ikke klarer de daglige gjøremål, og der kommer tydelig frem den umulige situasjonen jeg står i med flere akutte sykehusinnleggelser og at jeg t.o.m står mellom fastleger fordi den nye legen – dagen etter at jeg med store smerter og plager var skrevet ut fra – denne gang Legevakten – Rune Aakvik, plutselig sa han ikke kunne ha meg fordi han var venn med min tidligere fastlege.

Amundsen innrømmer at hun og Larsen har forstått at jeg ikke klarer å stå i arbeid lenger!

ABFEIGGG

ALLIKEVEL blir ingen hjelp gitt, og ingen overførte meg heller til det andre teamet som Mølstad først i andre halvdel av 2010 informerer meg om at har fokus på behandling og rehabilitering som jeg ikke ANTE noen verdens ting om at fantes!

Når borgeren står i en slik overveldende skremmende og umulig situasjon der hjelpen er fraværende på alle måter, har sosialtjenesten en lovpålagt plikt til å koordinere tilbud og samhandle tverrfaglig for best mulig ivaretakelse av denne, hvilket overhodet ikke har blitt fulgt opp av sosialtjenesten!

Jeg minner om Helsedirektoratets direktiver – Individuell plan – Ansvar – Utarbeidelsen av planen skal skje gjennom et samarbeid mellom ulike tjenesteytere og etater.

Sosialtjenesten har – i tillegg til alle andre lovbrudd begått av ledelse og medarbeidere ved kontoret, unndratt seg dette sitt lovpålagte ansvar, unngått all form for mellommenneskelig kommunikasjon og sørget for at ingen individuell plan har blitt skrevet og utarbeidet sammen med meg i løpet av hele 30 måneder!

Innholdet i min blogg der jeg vitner om det utstrakte myndighetsmisbruket som flere aktører ved denne offentlige «servicetjenesten» bedriver overfor både meg og andre, er De svært god kjent med fra flere måneder og kanskje år tilbake via mail.

(Jeg legger til – Linker til del 2 og 3 i serien jeg laget om sosialkontoret, der også annen person ble rammet av myndighetsmisbruket fra blant andre Steinhaugen og personalsjef Liv Unni Andersen i Attføringsutvalget i bydel Nordstrand):

Når utbredt ukultur og kameraderi utgjør selve limet og de overordnede føringene i Forvaltningen. Del 3

http://bit.ly/cvsadn

Del 2

http://bit.ly/d23aa8

AFORVALTNINGSLOVEN

Jeg vil også tro at Larsen og Amundsen ville ha plikt til og informere dem som øverste leder om forholdene jeg beskrev i mailen jeg sendte Larsen med linker til represalier og lovbrudd fra Nav Arbeid, da disse også befant seg under en hver kritikk og ikke ville kunne bli sett på som noen enkel sak å «løse»!

En av mine tidligere saksbehandlere – Hassan Rivandi, tilkjennega overfor meg i tapet telefonsamtale for flere måneder siden at han var inne og leste bloggen min.

Dette er også understøttet i den automatiske loggføringen, som flere ganger viser til at sosialtjenesten har besøkt bloggen.

Jeg sendte deretter flere mail til Rivandi med lenker til spesielt relevante poster jeg ba ham lese for at han således lettere skulle kunne sette seg inn i hva det er som foregår av lovbrudd, grove unnlatelser og misligheter ved kontoret. ta grep som ansvarlig aktør, og sette stopper for den terror jeg opplever fra dem som øverste leder og «gjengen» De har under dem på kontoret.

Det gjorde han ikke. Han forklarte meg at han ikke hadde plikt til det!

Rivandi fortsatte bare og tanketomt eller endog med overlegg og følge opp alle viderverdigheter som dere i ledelsen så flittig fremmet, hvilket han – lik som Amundsen også orienterer meg om i tapede samtaler der gjentatte brudd på lovverk og etiske retningslinjer ble forsøkt bortforklart med at «de har ledere og svare for«. M.a.o – gjentatte brudd på LOST!

De mottok også kopi fra klagen jeg sendte på deres oppdeling av mitt livsopphold og nekt av nødhjelp til Fylkesmannen, og deres hukommelse ble således grundig oppfrisket vedrørende den umenneskelige stressbelastningen dere har holdt i hevd overfor meg i så mange år – uten at god oppfølging og nødvendige tiltak har blitt iverksatt.

Jeg understreker at med den ufattelig slue trakasseringen i form av dette brev – forvoldt med største overlegg fra deres side rett inn i julen av alle tidspunkt på de hele 30 månedene jeg har vært nødt til å forholde meg til dette kontoret uten å motta lovfestet hjelp og bistand i sentrale livs- og helsespørsmål – men i stedet for erfarer at både møtereferat og klager jeg har inngitt på dem blir underslått og (førstnevnte) makulert og videre lever under et bevisst, strukturert og samkjørt myndighetsmisbruk av de sjeldne, viser dere ikke annet enn at her opprettholdes den vante stillingskrigen fra deres side, samt at informasjon jeg har gitt dere både muntlig og skriftlig om at det vil bli rettssak ignoreres.

Jeg er usikker på om Kommuneadvokaten har sendt dere pålegg om å avgi tilsvar førrettssaken, eller om pålegget kun har blitt sendt Nav Arbeid.

I alle fall vil jeg her orientere om at stevning er tatt ut, og rettsgebyret er innbetalt.

6fc10-abaksnakk

Hvis dere allikevel er kjent med overnevnte, viser dette deres brev til meg ikke annet enn at dere har en suveren forakt for Rettssystemet og en klokketro på at alle deres snedige overgrep,»internjustis» og herjing med de dere er lovpålagt å utøve forsvarlige tjenester overfor, vil komme til og passere.

Dette, selv om dere til alt overmål er vel kjent med at hver eneste telefonsamtale og møte med ansatte og ledere ved Nav Nordstrand Sosial er tapet!

Fra brevet jeg mottar: «Det er i samme vedtak stilt vilkår hjemlet i Lov om sosiale tjenester i NAV § 20 om at du medvirker til at dine økonomiske rettigheter i forhold til trygd skal utredes».

Med disse utsagn bekrefter dere atter en gang deres komplette forakt overfor brukeren, lovverket og de etiske retningslinjer dere har å forholde dere til, hvorav skinner igjennom en urokkelig overbevisning om egen suverenitet, og at borgeren alltid vil bli overkjørt av systemet.

Men den selvgode holdningen er i realiteten ikke annet enn dårskap som samtidig spenner ben for dere, her hvor henvisningen til lovhjemmelen samtidig kan bevise en etterprøvbar graverende inkompetanse og veloverveid systematisk misbruk av myndighet fra dem og deres kumpaner begått overfor meg, over et tidsrom på flere år.

Jeg har mitt på det tørre. Jeg har mer enn fulgt opp det jeg har blitt pålagt underveis.

Det er verre med dere!

Jeg ble blant annet holdt komplett uvitende om at det fantes to team ved dette kontoret i langt over to år, og ble like lenge ble holdt på galt team uten at individuell plan noensinne ble utarbeidet.

Dette uten at jeg mottok sårt tiltrengt bistand i den umulige livs- og helsesituasjonen jeg gjennomgående og kontinuerlig beskrev for mine saksbehandlere og som min fastlege Maida Ilic sendte sosialkontoret bekreftelse på (vedrørende de tre akuttinnleggelsene ved Ullevål).

abatsansagt

Allerede i juni eller juli 2008 skrev jeg under samtykke til at sosialkontoret kunne innhente min hele og fulle legejournal, i de to møtene jeg da hadde med min daværende saksbehandler Trude Amundsen Sørheim og tiltakskonsulent Malin Karina Larsen.

«Tilsvar på Nav Nordstrands “saksfremlegg” til Fylkesmannen ved Avdelingsdirektør Gerd Reinsvollsveen»

Saksfremlegg Saksnr: 2003/01562 Dato 18.08.2003. (Jeg siterer dem (Steinhaugen) under helse/sosiale forhold):

“Det fremkommer i tillegg fra klagers side at hun har diabetes og astma. Disse sykdommene forsterkes av langvarig stress. Dette er dokumentert av lege Svein Høegh Henriksen datert 12.06.02. Klager har innlevert dokumentasjon på nylig legebesøk vedrørende høyt blodtrykk og stress. Klager har selv ønsket at det ble vedlagt papirer fra legevaktbesøk. Vedlegg nr. 13 (…)

Derav blir overgrepene som De og flere andre samkjørt og målrettet har bedrevet overfor meg i disse årene ekstra stygge med denne viten i bunn, samt deres inngående kjennskap til Nav Arbeids herjinger med meg, og som har bidratt til å frata meg den siste rest jeg hadde av helse.

Mølstad i tapet telefonsamtale i siste halvdel av 2010, forteller at hun er leder ved det ene teamet, og Marit Gunnes ved et annet. da jeg ringer og skal ha tak i Gunnes.

Jeg er overhodet ikke kjent med at der finnes «to team» ved kontoret, jeg har aldri snakket med Mølstad tidligere, og spør overrasket hva det er de to ”teamene” arbeider med.

Mølstad svarer meg ordrett at ”du har jo vært på gæærnt team i lang tid”! – hvilket hun i senere samtaler blånekter for, da hun sannsynligvis ikke er kjent med at samtalen ble tapet.

Dette igjen er i så fall underlig, for allerede for et par år siden (jeg har ikke tidspunkt foran meg) anfører Amundsen (?) i min journal at «Vi mistenker at hun taper samtalene med oss «!

ABAKT

Til deres informasjon er det i følge loven verken forbudt eller straffbart og ta skjult opptak av samtaler en selv deltar i:

Opptak i møtet med Nav

http://bit.ly/oZdafr

Det ene teamet som jeg med alvorlig sykdom og flere akuttinnleggelser ved Ullevål har vært ved i langt over to år har fokus på kvalifisering og arbeidssøk, og det andre teamet som jeg ved en ren tilfeldighet blir opplyst om fra Mølstad at jeg plutselig skal over på, har fokus på BEHANDLING OG REHABILITERING får jeg vite!

Da jeg kraftig sjokkert og omtåket etterlyser journalføring på at jeg skal forflyttes mellom teamene, svarer Mølstad meg:

«Slik gjør vi det ikke her, Vi tar det bare internt


Så –  i flere år, har dere sørget for å holde meg på galt “team” uten min viten.

Hvorfor blir jeg holdt i uvitenhet på et galt team som Mølstad fortalte meg at har fokus på arbeid i flere år når saksbehandlere ved kontoret fortløpende ble orientert om min helsetilstand både muntlig og skriftlig?


Et annet spørsmål: I alle de måneder og etterhvert ÅR jeg har vært på sosialkontoret – hvorfor ble jeg heller aldri tilbudt å komme inn i Kvalifiseringsprogrammet?

Det ble heller aldri NEVNT for meg!

Mølstad reagerte heller ikke overhodet med noen form for oppfølging selv etter at hun tilkjennega for meg at jeg «i lang tid var holdt på gæærnt team»!

ABALIPROG

(Jeg tilføyer): Kvalifiseringsprogram og kvalifiseringsstønad (lov om sosiale tjenester i Nav kap. 4)

Fra 1. november 2007 trådte sosialtjenestelovens kapittel 5A om kvalifiseringsprogram og kvalifiseringsstønad i kraft i kommuner som har etablert Nav-kontor sammen med den lokale arbeids- og velferdsetaten.

Fra 1. januar 2010 er disse bestemmelsene tatt inn i en egen lov om sosiale tjenester i Nav (lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen, kapittel 4).

Hvem kan søke?

Den enkelte kan søke om deltakelse i kvalifiseringsprogrammet på Nav-kontoret (…)

http://bit.ly/hEy3sl

(Forts): Dere har også bred kjennskap til via mine telefonsamtaler med Amundsen at jeg har vært på legevakten flere ganger for høyt blodtrykk, samt stått mellom fastleger i lang periode i dette tidsrommet rett etter flere akuttinnleggelser på Ullevål fordi min nye fastlege (mellom lege Maida Ilic jeg hadde i 6-7 år og nåværende Dr. Thorn) Lege Rune Aakvik nektet å behandle meg lenger fordi han var god venn med min forrige fastlege Ilic som jeg sluttet hos da vi oppdaget at hun hadde feilmedisinert meg i hele 6 år.

Med andre ord – en fullstendig skremmende, ubegripelig og forferdelig total livs- og helsesituasjon!

Ainternkontroll-i-sosial--og-helsetjenesten

I juli 2009 blir jeg av Amundsen innkalt til møte med konsulent John Arne Kolstø vedrørende søknad om uføretrygd.

Møtet anses for å være av såpass stor viktighet, at jeg blir informert om at stønaden jeg mottar vil bortfalle med øyeblikkelig virkning hvis jeg ikke stiller!

De vil selvsagt finne innkallingen i min journal.

Møtet varte i hele tre kvarter, og Kolstø fikk grundig kjennskap til en svært vanskelig livs- og helsesituasjon, hvorpå han lovet meg å få i stand et møte med Nav Arbeid om utredning av uføretrygd!

Hele møtet er tapet, og står å lese i denne posten: (De er kjent med dette fra lang tid tilbake – uten at de har foretatt dem noe som helst)!

Når utbredt ukultur og kameraderi utgjør selve limet og de overordnede føringene i Forvaltningen. Del 5

http://bit.ly/cdYGKF

Så er mitt spørsmål Var De på noen måte – i noen mulige ledd John Arne Kolstø sin overordnede på det tidspunkt møtet jeg hadde med ham tok plass? Svarte han til syvende og sist for dem?

Var det De som påla ham og slette møtereferatet og deretter unnlate all oppfølging vedrørende møtet med Nav Arbeid og søknad om uføretrygd overfor meg, eller var dette noe han fant på – sånn helt av seg selv?

Ainternkontroll-i-sosial--og-helsetjenesten

Jeg anser spørsmålene som relevante, da Kolstø – etter at jeg forela ham en del ubehagelige fakta om hans kolleger i Nav Arbeid og ba ham om å si fra om at jeg ikke ønsker samme aktører tilstede i møtet om uføretrygd som jeg tidligere har innklaget, svarte meg ordrett: (tapet utdrag):


“Da må jeg først snakke med “overordnede “her” for å ta det i riktig rekkefølge”

Jeg: Men da snakker DE med Pettersens overordnede?

NN: Det må jeg se på.

Jeg: Det er noe jeg BER DEG OM!

NN: Ja jeg kan høre med de, men jeg kan ikke love for mye… (…)

Fra posten:

Når utbredt ukultur og kameraderi utgjør selve limet og de overordnede føringene i Forvaltningen – Del 5

http://bit.ly/cdYGKF

abevhj

Hva Amundsen angår, bevises det at hun er fullstendig klar over de umulige og skremmende forhold som jeg tilkjennegir at jeg lever under i flere tapede samtaler, men velger å ikke foreta seg noe som helst.

Hun fremhever at hennes unnlatelser er bestemt «fra høyere hold», og de to personene som Amundsen svarer for, er Marit Gunnes og dem!

Her er et utdrag fra en av telefonsamtalene med Amundsen (som De er godt kjent med da de er sendt dem tidligere – uten at jeg har mottatt respons) (fra samme post som vist over)

Jeg: Så må du få omgjort NØDHJELPS- vedtaket til å gjelde som LIVSOPPHOLD – så må jeg få det utbetalt i morgen, for jeg kan ikke leve på 60 kroner dagen slik min helsetilstand er nå – du vet jo hva diabetes og høyt blodtrykk er for noe?

Trude Amundsen Sørheim Jada, jeg betviler ikke atte du – atte du helsemessig er i en veldig dårlig – eh – situasjon nå, jeg betviler ikke det i det hele tatt.

Jeg – Nei, og siden du ikke betviler det og vet hvordan situasjonen er, hvordan kan du forsvare det at jeg skal leve på 60 kroner dagen?

Amundsen – Jeg har også rammer og regler å forholde meg til her (…)

http://bit.ly/9V1i2P

ABOVOMSOSIALEtjenester

Amundsen underslo også informasjon fra meg vedr. et skriv som angivelig måtte innhentes fra meg før ytterligere oppfølging fra sosialkontoret vedrørende spørsmålet om uføretrygd som konsulent John-Arne Kolstø underslo progresjonen i (juli 2009) kunne bli iverksatt, mens jeg undertiden i hele 5 – FEM uker gikk i god tro om at dette var påbegynt siden Amundsen hadde lovet meg det, og ikke nevnt skrivet for meg med et ord (Dette kan bevises via lydopptak).

Da fem uker var gått, ringte jeg sosialkontoret og fikk snakke med Gunnes som med største selvfølgelighet informerte meg om at intet enda var iverksatt vedrørende møtet om uføretrygd!

Jeg ble igjen sjokkert, og tilkjennega den sterke belastningen en slik ytterlig trenering hadde påført meg i hele fem uker der ingenting var gjort, og sier: “Er dere KLAR OVER DEN SITUASJONEN JEG STÅR I?“

Gunnes svarer meg slapt og ordrett, med største nedlatende toneleie (tapet):

”Den situasjonen du står i, den har vært vedvarende over tid”

Gunnes fører deretter inn falsk forklaring i min journal, i form av store unnlatelser rundt det egentlige hendelsesforløpet hun og Amundsen så godt kjenner til!

Der ble ikke journalført avviksrapport over Amundsen og Gunnes samkjørte fravær av bistand, tilbakeholdelse av informasjon og unnlatt oppfølging av Amundsens muntlige lovnader overfor meg.

I stedet fremheves det ene og alene i journal at «jeg angivelig skal ha NEKTET å stille i møte med dem»

Dette ser jeg på som graverende og bevisst misbruk av myndighet!

Deretter blir INGENTING gjort, selv om jeg flere ganger i telefonsamtaler oppgir navnet til min fastlege som fordret fra sosialkontoret og anfører det i søknad, for at møtet som Kolstø lovet meg skulle komme i orden!

De ble tidlig klar over serien i 6 deler jeg laget om Nav Nordstrand Sosial, både gjennom mail fra meg, og gjennom mine to saksbehandlere Trude Amundsen Sørheim og Hassan Rivandi, hvorav sistnevnte tilkjennega overfor meg i telefonsamtale at var inne og leste min blogg:


Når utbredt ukultur og kameraderi utgjør selve limet og de overordnede føringene i Forvaltningen. Del 6

http://bit.ly/9V1i2P

AFYLKES

Sosialsenteret er også kjent med det hele gjennom min klage til Fylkesmannen i 2010:

http://bit.ly/asA4eH

På grunn av alle hersketeknikker og unnlatelser av bistand som jeg fortløpende erfarte fra sosialtjenesten og som utmattet meg fullstendig over år, trakk jeg til slutt inn saksbehandler ved Helse- og Sosialombudet Ragnhild Meek, som etter telefonsamtale med Marit Gunnes kunne fortelle meg at Gunnes hadde opplyst henne om at tidsrommet som var gått etter samtalen jeg hadde med Amundsen som lovet meg å endelig koordinere møtet som siden sommeren 2009 var blitt underslått og makulert av konsulent John Arne Kolstø til jeg ringte Gunnes og fikk vite at ingenting var iverksatt, kun hadde dreiet seg om EN UKE! (tapet).

Gunnes løy med andre ord med vitende og vilje for Ombudet og bagatelliserte det lange tidsrommet. (Meek ringte meg opp rett etter samtalen med Gunnes).

I følgende innlegg kan leses om ytterligere veloverveid feilinformasjon fra Gunnes som sendte meg i god tro en ekstra omvei for å ta ut penger på en sjekk som posten sluttet å ta i mot i 1999 i følge sjefen ved Lambertseter postkontor!

Dette er kun noen få av alle de passiv- aggressive gjengjeldelser som har rammet meg fra ansatte og ledelsen ved dette kontoret, og her er tatt opptak av alle samtaler denne dagen både fra mottaket da jeg kom for å hente sjekken og fikk vite at Gunnes hadde gitt klarsignal til at sjekken kunne heves ved Posten, samt fra telefonsamtalen jeg hadde med Gunnes senere samme dag.

De er fra tidligere godt kjent med denne beregnende passiv-aggressive gjengjeldelsen begått av offentlig tjenestemann med vitende og vilje i form av bloggposten sendt dem under her – også fra klagen til Fylkesmannen, uten at De som leder for kontoret valgte å foreta dem noe som helst vedrørende dette heller!:

”Nav Sosial – Herske- og utmattelsesteknikker kontra etiske regler for Oslo Kommune og vanlig anstendighet”.

http://bit.ly/aYmRUA

ABAPPPP

Over to uker av mitt livsopphold har til sammen blitt underslått fra dette kontoret, og jeg som diabetiker med en rekke tilleggssykdommer har blitt tvunget til å leve på langt under eksistensminimum i til sammen månedsvis!

Amundsen – hennes teamleder Marit Gunnes og De som sitter inne med min hele og fulle legejournal som jeg ga samtykke til at Amundsen kunne innhente på møtet vi hadde sommeren 2008, later gjennomgående overfor meg som om dere slett ikke har dokumentasjon på hvor syk jeg er, for å kunne vudrere å etterkomme min bønn om å la være og oppdele stønaden jeg får, samt bønn om et høyere livsopphold i måneden på grunn av diabetes og andre sykdommer som gjør at jeg har et fordyret kosthold.

Selv var jeg så syk at jeg hadde glemt at dere hadde journalen, og videre forklarte jeg både skriftlig og muntlig Amundsen at min fastlege (Ilic) nektet meg å utlevere kopi av journalen siden jeg hadde utestående over 1000 kroner der!

Etter at jeg har vært akuttinnlagt ved Ullevål 3 ganger på kort tid i 2009, deler sosialkontoret attpåtil opp pengene mine til to ganger i måneden!

Noen måneder senere deles dette ytterligere opp slik at jeg mottar pengene hver uke, noe som leder til at jeg mister hele 450-500 kroner av mitt livsopphold hver måned og blir tvunget til å leve langt under minste sosialhjelps norm.

Alt dette med deres viten om min helsetilstand med full legejournal i bunn!

ABOV

Deretter forsvinner flere uker av mitt livsopphold til sammen, pengene kommer ikke når de skal og i hele 9 dager blir jeg tvunget til å overleve på 500 kroner m.m.

Jeg gjør dem utførlig kjent med forbrytelsene begått, og fremlegger bevis på at dette faktisk har skjedd både skriftlig over mail og muntlig, men alt ignoreres og De velger vanvittig nok å respondere med følgende påstand i tapet telefonsamtale:

«Virkeligheten er ikke er slik som du beskriver den»!

Videre må jeg få spørre hva De har foretatt dem med de to klagene jeg leverte inn på dem i 2009, som De satt med ansvar for å sende Fylkesmannen men som de i første rekke – uten å informere meg – bare valgte å oversende deres sjef bydelsdirektør Per Johannessen med samtidig brudd på svarfrist – og som deretter ble arkivert og derav underslått ved bydelsdirektørens kontor i ca. 10 måneder før jeg tilfeldigvis fant dette ut.

Har disse klagene som De satt med hovedansvaret for i følge arkivleder Heidi Oppsal ved bydelsdirektørens kontor – etter flere purringer og telefonsamtaler mellom meg og deres medarbeidere – teamleder Marit Gunnes og Hassan Rivandi i oktober 2010 omsider blitt sendt Fylkesmannen?

Jeg vil være så fri og anta at De ikke har ryddet opp i egne rekker og gjort dette De etter loven er pålagt, da jeg opplever at deres handlinger – (slik jeg anførte i første underslåtte klagen jeg sendte inn på dem) begått mot meg fra dem og en god rekke av deres medarbeidere ved dette sosialkontoret – er satt i system.

ABELO

Jeg minner sterkt om følgende mail – relevant for dette tilsvaret, som ble sendt min forrige saksbehandler:

Til

Stephanie Dericq                                                                                       Oslo 30.09.2010

Jeg skal ikke ha et møte med dem i dag.

Med mailen fra deres teamleder Birgitte Mølstad som vises under her, forstår jeg at De, lik som Hassan Rivandi etter at dere begge har bitt gjort grundig kjent med forholdene jeg lever under, velger og underkaste dere ledelsens dyptgripende ukultur og ikke følge den etiske yrkesforsvarlighet dere er lovpålagt ved at dere agerer på egen hånd og tar affære overfor de lovbrudd som kontinuerlig tar plass overfor meg og som blir holdt ved like av “klikken” på kontoret. Jeg forstår at jeg aldri vil kunne motta forsvarlige og profesjonelle tjenester ved Nav Nordstrand Sosial. Ingen ytterligere forsøk på å gå i dialog vil være lønt.


Det vil som sagt bli levert inn en politianmeldelse, og dere vil om en tid få høre fra min advokat. Det er det eneste språket dette kontoret vil forstå.

Full orientering om forholdene ble i går sendt Lagmannsretten.

Med hilsen

Jeanine

—-Opprinnelig melding—-
Fra: Jeanine
Dato: 30/09/2010 05:29
Til: <stephanie.dericq@bns.oslo.kommune.no>
Emne: FW: Vedr. møte torsdag 30.09.2010 fra Jeanine

abalpractice-2

I overnevnte mail viser jeg med all tydelighet at jeg ikke på noen som helst måte orker å forholde meg til dette sosialkontoret etter å ha kjempet i mange år mot et omfattende myndighetsmisbruk av de sjeldne, og tilkjennegir at rettssak vil være det ENESTE alternativ som nå står igjen!

Det som deretter tar plass, er at sosialkontoret plutselig foretar et saksbehandlerbytte helt uten min oppfordring i bunn fra Stephanie Dericq til annen person jeg ikke aner hvem er like før julen 2010, og kaller meg inn til møte med denne.

Jeg har selvsagt ingen tillit igjen til dette sosialkontoret eller noen av aktørene som arbeider herunder. Det gjorde jeg også klart for Ragnhild Meek ved Ombudet som sa at jeg selv måtte søke om bytte av kontor utenfor bydelen. Det gjorde jeg skriftlig for flere måneder siden, men sosialkontoret har ignorert kravet fullstendig.

Så kom jeg på at søknad om bytte av kontor allerede var sendt fra meg, innbakt i de to klagene jeg innleverte ved kontoret på dem som De avslo og deretter unnlot å sende Fylkesmannen, og som i stedet ble arkivert ved bydelsdirektørens kontor i nær et år, noe jeg plutselig fant ut i andre halvdel av 2010.

Deretter løy Marit Gunnes til meg i telefonsamtale at hun ikke ante noenting om hvor dokumentene befant seg, enda det i kopiene jeg deretter fikk tilsendt fra arkivleder Heidi Oppsal Olsen der borte kom frem at dere begge to satt inne med absolutt viten om dette.

Spørsmålet har altså heller ikke blitt tatt tak i og besvart enda, selv om det her eksisterer hele to henvendelser fra meg vedrørende dette.

I mailen jeg sendte Stephanie Dericq dagen før møtet dere av en eller annen grunn hadde innkalt til med kun min fastlege og meg til stede UTEN Nav Arbeid (!!!) som skulle ta plass 16.12.2010, gjør jeg rede for hvorfor dette ikke skulle skje!

ABFEIG

Jeg har tidligere i dette tilsvaret vist til en rekke lovbrudd som har tatt plass fra sosialkontoret vedrørende unnlatt oppfølging og makulerte møtereferat fra deres side vedrørende min søknad om uføretrygd etter de møter jeg vitterlig har stilt til – som fordret!

Dere er godt kjent med at jeg er svært syk og nedkjørt, og jeg overså derfor brevet like før jul der det plutselige byttet av saksbehandler ble fremlagt.

17.12.2010 sender jeg enda en mail til Dericq der jeg tilkjennegir forundring over at intet svar er gitt.

Det er heller ikke sendt meg per dags dato.

Det er dog mulig å kunne slutte at Dericq må ha videresendt informasjonen til rett person. Det har hun plikt til!

Tross dette møtes jeg av fullstendig taushet, før jeg mottar trusselbrevet fra dere, som jeg herved gir tilbakemelding på.

Sitat fra første mail jeg sendte Derick 16.12.10:

Med dette, har De grovt overtrådt deres myndighet og retningslinjer for forsvarlig oppfølging og saksbehandling (igjen).

Jeg sikter til brevet jeg mottok fra dem «INNKALLING TIL TIMEAVTALE» datert 19.11.2010, med møtetidspunkt fredag den 17.12.2010.

Både De og sosiallederen m.fl ved kontoret er godt kjent med status i min sak via flere mail og telefonsamtaler mht til oppfølging som ble lovet meg sommeren 2009 av konsulent John Arne Kolstø men som deretter ble underslått og makulert – hvilket jeg klaget på med videre løfter om oppfølging fra sosialkontorets side, som munnet ut i at ingenting ble iverksatt.

Jeg skal derfor ikke bruke stort av min tid med og følge opp med en lengre forklaring på dette overtrampet.

Deres utmattelses- og forhalingstaktikker har jeg særdeles god kjennskap til.

ABANM

De er kjent med at avtalene og oppfølgingen som ble underslått, dreier seg om alt annet enn at min fastlege og jeg skulle møte på sosialkontoret.

Det samme er mine to tidligere saksbehandlere – Trude Amundsen Sørheim, og Hassan Rivandi, samt Helse- og Sosialombudet.

Så holder jeg dem ansvarlig for å gi avbud til Dr. Thorn i god tid før han skal møte i morgen, siden det er dere som bak min rygg har avtalt dette møtet der legen har svart ja uten og underrette meg eller drøfte dette med meg først, enda han i flere legetimer har blitt gjort grundig kjent med det utstrakte myndighetsmisbruket som råder i saken.

Tillitsforholdet mellom lege og pasient er således uopprettelig brutt!

Fredrik Severin Thorn er ikke lenger min fastlege.

Verken Dr. Thorn eller jeg skal delta i dette møtet.

Hvis legen allikevel skulle møte på grunn av at De ikke følger opp dette kravet med en evt. snedig vinkling om at «De oppdaget mailen sent», skal dere overhodet ikke drøfte meg eller min sak på tomannshånd.

Sosialtjenesten er kjent med at stevning allerede er tatt ut i Tingretten. (Mailen avsluttes)

Således er dere til alt overmål godt kjente med at lege-pasient forholdet nettopp har blitt avsluttet. Dere har også god kjennskap til den forsåvidt lange tiden det må gå i systemet før en kan søke seg inn til første legetime hos ny fastlege.

Derfor (blant annet) er ordlyden i brevet jeg mottar – og deres krav fullstendig uakseptable, uten fornuftig mening, og helt i tråd med deres gjennomførte uetiske agering forøvrig.

Jeg mottok brev fra fastlegeordningen om at jeg var innrullert hos ny lege først fra 01.01.2011.

Da jeg ringte dit for få dager siden for å bestille time, sa sekretæren at hun ikke kunne sette meg opp, fordi jeg fysisk måtte komme ned selv og forevise skrivet på at byttet var gått i orden. (Ja, jeg har det tapet)!

Ord blir utilstrekkelige – Det er direkte latterlig! Her skal vanskeliggjøres alt!

ABETING

Jeg har store smerter og ubehag, og det er måneder siden jeg skrev mail til dere begge samt flere andre aktører – deriblant Fylkesmannen og forklarte at jeg har blitt såpass syk at jeg ikke lenger klarer å holde på maten, og det er farlig for en diabetiker med høyt blodtrykk fordi medisinene ikke virker som de skal på grunn av dette – uten verken respons eller avhjelpende tiltak fra dere som vanlig!

I søknad til sosialkontoret tidlig november 2010 søkte jeg om 750-850 kroner til en dyr undersøkelse som legen hadde sendt meg til, vedrørende overnevnte.

Jeg la også ved skriv fra behandlingsstedet som viste de dyre medikamentene jeg måtte benytte meg av i forkant av undersøkelsen.

Mølstad satte sin underskrift på avslaget!

Jeg har derfor ikke fått tatt undersøkelsen.

Jeg mottar som kjent ukentlige skjerver som ikke en gang dekker basisbehov for den fordyrede kost en diabetiker er ment å spise og som forvansker min totale livs- og helsesituasjon dramatisk generelt, samt at jeg på grunn av ukesoppdelingene ligger 450-500 kroner under minste sosialhjelps norm hver måned!

ABAGAG

Her følger utdrag fra lovgivning og sentrale forskrifter dere har unnlatt å forholde dere til i langt over to år:

(…) I tillegg til at tjenestene har plikt til å gi generell informasjon om sin virksomhet, har tjenesteyterne plikt til å informere aktuelle tjenestemottakere og pårørende de kommer i kontakt med om mulig rett til individuell plan.

Plikten omfatter også å gi nødvendig konkret veiledning og bistand til at tjenestemottakeren og/eller pårørende kan ivareta sine rettigheter. Dette kan for eksempel innebære å gi hjelp til å komme i kontakt med den instansen som kan gi ytterligere informasjon og eventuelt igangsette planarbeidet, jfr kap 1.4 ovenfor om systemansvaret.

Veiledningsplikten følger både av forvaltningsloven og av særlovgivningen.


5.2 Koordinatorens arbeidsoppgave

Koordinatorens arbeidsoppgave er å sikre oppfølgingen av tjenestemottakeren og en god framdrift i planprosessen.

Reell brukermedvirkning forutsetter bevissthet om den relasjonen som faktisk eksisterer mellom tjenestemottaker og tjenesteyter, for eksempel ”maktfordelingen” som følger av de ulike rollene.

Det er viktig at tjenestemottakeren blir trygg på at tjenesteapparatet arbeider til det beste for henne eller han.

Det er denne helheten som representerer «brukerperspektivet», og som får et langt sterkere gjennomslag ved hjelp av ordningen med individuell plan enn ved de mer oppsplittede fag- og etatsperspektivene (…)

Tjenesteapparatets samlede innsats skal supplere og bidra positivt til tjenestemottakerens innsats for å leve og virke i samfunnet slik de selv ønsker det (…)

ABosial_og_helsedirektoratet

9. Samarbeidsparter

Det er ofte nødvendig å samarbeide med etater utenfor helse- og sosialtjenestene for å kunne utarbeide et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud, samlet i en individuell plan.

I forskriftens § 6 understrekes at «Har tjenestemottakeren behov for tjenester fra andre tjenesteytere eller etater, skal kommunens helse- og sosialtjeneste og helseforetaket samarbeide med disse.

Denne type samarbeid står blant annet sentralt i forskrift om habilitering og rehabilitering (…)

Ordningen med individuell plan består av:

• en tjenesteyter som har hovedansvaret for oppfølgingen av tjenestemottakeren, i praksis kalt koordinator

• en kartlegging• utarbeiding av et plandokument i et samarbeid mellom tjenestemottaker og relevante sektorer, etater og nivåer (…)

3.1 Ansvar og rollefordeling

Ansvar for utarbeidelse av individuell plan er som nevnt forankret i flere lovverk.

Dermed er ansvaret definert likelydende for mange ulike tjenester.


AHELSEDIR
Prinsippet om felles ansvar er begrunnet i at tjenesteyterne ikke skal kunne fraskrive seg ansvar før rollefordeling og ansvar for oppfølging er tydelig forankret og avtalt (St.meld nr 21,1998-99) (…)

Individuell plan – Ansvar – Utarbeidelsen av planen skal skje gjennom et samarbeid mellom ulike tjenesteytere og etater:

http://bit.ly/9RSuFs

Ikke at jeg har tro på at det nytter, men jeg ber med dette i alle fall enda en gang om at sunt skjønn nå endelig må utvises og at jeg vil få tilbake mitt livsopphold som utbetaling en gang i måneden med øyeblikkelig virkning!

Min helse er nå såpass forringet at det vil være direkte hasardiøst og opprettholde deres uetiske , infame og ubegripelige tvang som overhodet ikke samsvarer med noen form for lovkrav om forsvarlige tjenester jfr. LOST!

Min fastlege inntil nylig Fredrik Severin Thorn har også forlengst krevd dette i skriv jeg sendte dere og Fylkesmannen, hvorav sistnevnte mottok dette fordi det ble sendt over fax, mens dere lot som om brevet aldri kom frem til sosialsenteret, og brevet ble returnert meg flere uker etter at jeg hadde sendt det til RIKTIG ADRESSE samt at jeg hadde satt min returadresse bakpå! (Jeg har konvolutten)

Jeg er altså svært syk og ber ellers om å motta mine ytelser som vanlig og bli latt i fred med fravær av flere kreative og pågående utmattelsesteknikker som jeg ser på som ren terror, til den nye legen og jeg har blitt kjent og han har fått satt seg inn i min sykehistorie og alle overgrep jeg har erfart fra Nav Arbeid, OPT, sosialkontoret og fra 2010 – Nav Nordstrand Sosial!

Rettssaken skal gjennomføres innen et halvt år etter at stevningen er innlevert i følge dommer i Tingretten.

Med hilsen

Jeanine

ABOVOMSOSIALEtjenester

Jeg tilføyer: 10.01.2011 går jeg i postkassen og finner den første «kommunikasjon» fra min nye saksbehandler ved Nav sosial Hanne M. Johansen som bryter tvert med taushetsplikten og overtreder flere etiske retningslinjer.

Utdrag:

«Etter Lov om sosiale tjenester i NAV § 21 kan sosialtjenesten sende sosialstønaden direkte til kreditor. «Hvis det på grunn av særlige forhold må antas at stønadsmottakeren ikke vil bruke stønaden i samsvar med vilkår som er fastsatt (jf. § 20), kan det vedtas at stønaden helt eller delvis skal gis i form av varer og tjenester». For å sikre at støtten til omkostninger på strøm faktura blir benyttet til formålet sendes pengene direkte til Kredinor»

Jeg har, forut for at Nav Arbeid sendte meg over til sosialkontoret sommeren 2008, ikke hatt noen befatning med sosialhjelp på ca. 5-6 år.

Med en gang jeg ble «innrullert» der, ble strøm og husleie automatisk – og uten rådføring med meg, betalt direkte fra sosialen til de respektive instansene.

Ytterligere 3 år har gått, og jeg har kun fått utbetalt minste sosialhjelps norm, og i de siste 4-5 månedene under sterkt forverret helsetilstand, ca. 450-500 kroner UNDER minste sosialhjelps norm.

ALLIKEVEL klarer ny saksbehandler å trekke denne «konklusjonen«…

ABEAVV

NOU 2009: 10
Fordelingsutvalget

Evaluering av satser og utbetaling til den enkelte

Telemarksforskning har analysert de kommunale sosialhjelpssatsene sett i forhold til statens veiledende satser, og sammenliknet de kommunale satsene med hva den enkelte faktisk får i sosialhjelp.

Undersøkelsen viser at (…):

«Langtidsmottakere av sosialhjelp har i gjennomsnitt betydelige høyere inntekter enn summen av veiledende satser og nøkterne boutgifter skulle tilsi.

Dette kan bl.a. forklares med at kommunene foretar individuelle behovsvurderinger i tråd med lovens intensjon og innvilger stønad til flere formål enn det de statlige og kommunale satsene dekker» !!! ???

http://bit.ly/dOMYtW

abekning

Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om arbeid, velferd og inkludering
Innst. S. nr. 148 (2006-2007)
Kildedok: St.meld. nr. 9 (2006-2007)
Dato: 14.03.2007
Utgiver: Arbeids- og sosialkomiteen
Sidetall: 56

Til Stortinget
1. Sammendrag
1.1 Hovedinnhold i meldingen

(…) Den enkelte skal i sitt møte med arbeids- og velferdsforvaltningen oppleve reell brukermedvirkning og god individuell oppfølging.

Rettssikkerhet og likebehandling tillegges stor vekt (…)

Den enkelte som på grunn av helsemessige eller andre årsaker står uten ordinær arbeidsinntekt skal ha en sikker, trygg og forutsigbar inntektssikring fra det offentlige (…)

1.2 Komiteens innledende merknader

(…) Komiteen understreker at den som av ulike grunner ikke kan være yrkesaktiv, skal ha den samme selvfølgelige retten til et verdig liv, gjennom ytelser i de universelle ordningene, på et nivå som det er mulig å leve av (…)

http://bit.ly/gks5jM

ABOVOMSOSIALEtjenester

OPPDATERT 05.10.2010 (Nederst)

OPPDATERT 30.09.2010 (Nederst)

Jeg har nettopp fått ny saksbehandler ved Nav Nordstrand Sosial, og sender henne følgende mail:

From: Jeanine

To: stephanie.dericq@bns.oslo.kommune.no

Subject: To bloggposter oversendes med kommentarer som avtalt, fra Jeanine

Date: Thu, 23 Sep 2010 12:32:01 +0200


Til saksbehandler Stephanie Dericq                                                      Oslo 23.09.2010

Hei. I telefonsamtalen med deg nettopp, forklarte jeg at hele 5 – FEM dager av mitt livsopphold har blitt «tryllet vekk» av gjengen på kontoret – Steinhaugen/Rivandi/Mølstad/Gunnes, som sosiallederen «opplyste» meg om at hadde gjennomgått dette KRITISK «uten å finne noe galt«, og hvorpå sosiallederen presterer å svare meg:

«Jeg kan forstå at du kan OPPLEVE det slik, og jeg tviler ikke på at du OPPLEVER det sånn som du beskriv det. Men VIRKELIGHETEN er IKKE SÅNN SOM DU BESKRIVER DEN» ?!

Jeg må minne om at det faktisk går en grense der ren dumskap slutter og bevisst bruk av makt begynner!


Jeg leste opp for Dem min dokumentasjon på at «beregningene» er riv ruskende gale iht. samtalen med Birgitte Mølstad (2. post linket til), og sender deg her henvisningene til to av mine blogginnlegg som jeg ber deg lese i sin helhet, som avtalt.

I postene er det dokumentert og derav bevist, at de grove mislighetene har tatt plass
under de omtalte aktørers absolutte viten og hensikt!

Det er viktig at De som min nye saksbehandler leser postene som er linket til i innleggene også, deriblant serien i 6 deler jeg har laget om dette kontoret.

Jeg finner meg overhodet ikke i at den indre «klikken» ved dette kontoret: Steinhaugen/Gunnes/Amundsen/Rivandi/Jørve og nå Mølstad herjer på som de vil med meg!.

http://bit.ly/bHqUv7

Abgjengen

Dette «interne opplegget» må brytes øyeblikkelig, og jeg trenger hjelp «innenfra» for å bryte de konsekvente og «snedige» pågående represaliene jeg opplever av flere ansatte og av ledelsen ved kontoret da det vil ta tid før jeg får adekvat hjelp fra rettsapparatet.

Jeg har ikke helse til og erfare mer maktmisbruk!

Tidligere varslinger om de horrible forholdene ved sosialsenteret fra meg i to klager som skulle ha gått til Fylkesmannen, ble underslått i hele 9 måneder av sosialleder Vildgun Steinhaugen – arkivert hos hennes sjef, bydelsdirektør Per Johannessen, hvilket vises i et av innleggene som er linket til i bloggpostene.


Forholdene vil straks politianmeldes, og jeg vil gå til rettssak!

I den første mailen vil De se at Sosialleder Vildgun Steinhaugen fikk beskrevet fra meg hele forløpet vedrørende helsesituasjon og utbetalinger i kopi av mail jeg sendte Rivandi.

I posten gjengir jeg alle mail som har gått mellom oss. (Etter innledningen som viser mitt tilsvar til Fylkesmannen).


ABLAAN

Jeg beskriver en særdeles kritisk situasjon, som også forklart i telefonsamtale med dem i dag – jeg har spist svært dårlig og utilstrekkelig kost pga alt for lite penger, slik at jeg nå ikke klarer å beholde maten. Medisinene jeg tar for diabetes og høyt BT virker således ikke.

«Responsen» jeg mottar, er total neglekt i et Goddag mann – økseskaft tilsvar som sosiallederen sender meg over mail før jeg endelig får henne i tale på telefon, der jeg enda en gang fremlegger situasjonen samt viser til regnestykket der hele 5 dager av mitt livsopphold har blitt «tryllet vekk» gang på gang. Jeg får til svar – (tapet og ordrett sitert):

«Jeg kan forstå at du kan OPPLEVE det slik, og jeg tviler ikke på at du OPPLEVER det sånn som du beskriv det. Men VIRKELIGHETEN er IKKE SÅNN SOM DU BESKRIVER DEN»

Mer i BLOGGPOSTENE:

Tilsvar på Nav Nordstrands «saksfremlegg» til Fylkesmannen ved Avdelingsdirektør Gerd Reisvollsveen

http://bit.ly/dyKpip

Rapport: Nav-saksbehandlere – Nav Nordstrand sosial:

http://bit.ly/bMLPNv

ABOVOMSOSIALEtjenester
Jeg forlangte også et erstatningsvedtak på en ukes livsopphold å hente på sosialsenteret i dag, fordi sjekken jeg skulle hatt i går 22.09.2010 atter en gang ikke har kommet frem til meg når den skal. Som beskrevet i samtale så var den forrige utbetalingen borte i posten i hele 9 – NI dager før jeg mottok denne! Da jeg ringte sosialsenteret for to dager siden for å høre hvor sjekken befant seg og om den ville rekke frem til 22, møtte jeg kun en svarer som fortalte at dere holdt stengt både 21 og 22.09.2010! Hva skulle jeg da gjøre i går 22?!

Med henblikk på hva som skjedde sist, og det at jeg igjen sitter fullstendig uten mat samt er nødt til å betale et avdrag på telefonregning i dag som er absolutt siste frist, krever jeg å få hente erstatningsvedtak i dag 23.09.2010 før dere stenger, hvis livsoppholdet ikke ligger i min postkasse i dag heller.

Dette kan IKKE fortsette!

Jeg ber om et snarlig tilsvar i dag.

De må gjerne lese resten av bloggen også. Både innleggene vist til og bloggen generelt, oppdateres stadig.Med vennlig hilsen


Jeanine

ABWPOSt

Senere samme dag sender jeg tillegg til overnevnte mail til samme saksbehandler:

Jeg limer inn fra den andre bloggposten det jeg leste opp for dem i telefonsamtalen som beviser at Mølstad er krystallklar over at 5 dager av mitt livsopphold har blitt «borte», men ber om at begge postene blir lest i sin helhet!

Jeg minner om at samtalen er tapet:

MERK hva Mølstad vitterlig stadfester her, hvor alt stemmer bortsett fra hennes første setning som overhodet ikke gir noen mening:

M: MEN DE PENGENE HAR DU FÅTT, SÅ LANGT JEG KAN SE!

DU HAR FÅTT BASISBELØP EHMMM 27.07: 2761, DU HAR FÅTT KR. 700 DEN 04.08, DU HAR FÅTT UTBETALT KR. 1063 DEN 10.08 (SOM VAR MEG I HENDE OG SKULLE GJELDE FRA 13.08 DA JEG HADDE LEVD PÅ 500 KRONER I HELE 9 DAGER FRA JEG HENTET DE 700 SOM VAR FORSKUTTERING AV MITT EGET FREMTIDIGE LIVSOPPHOLD PÅ KONTORET 04.08 DER JEG HADDE FORKLART AT NÆR 200 KRONER ØYEBLIKKELIG VILLE GÅ BORT I REISEKORT FORDI JEG TAR BEHANDLINGER FOR LYMFEØDEM- UTEN AT JEG FIKK GEHØR FOR DETTE!  SE LINK UNDER AVSNITTET HER TIL POST SOM FORKLARER  NÆRMERE). SÅ HAR DU FÅTT UTBETALT 997 KRONER DEN 17.08 (SOM VAR MEG I HENDE 20.08)!

http://bit.ly/aD9pT9

abatsansagt

(OG DET OVERNEVNTE ER JEG FULLSTENDIG ENIG MED MØLSTAD I, AKKURAT SLIK ER DET)!

HER VAR VI NEMLIG KOMMET TIL SAKENS KJERNE!

Men i stedet for å innrømme at AHA, da er det faktisk INNLYSENDE at du fysisk nå vil stå uten penger mellom den 27 august som du følgelig forventet å få utbetalt penger etter uken som da var gått (20-27) og første september – og gjøre kort prosess med den umulige situasjonen jeg befant meg i, så velger Mølstad å ta frem en regnemaskin!

DET ER HER MØLSTAD MED VILJE SPORER FULLSTENDIG AV FOR HUN HAR JO NETTOPP FORSTÅTT AT DET ER SOM JEG SIER: UTBETALINGENE HUN SELV HAR SITERT HAR BEKREFTET AT JEG NÅ VIL STÅ UTEN PENGER I HELE FEM DAGER i OVERNEVNTE TIDSROM (DET VAR 31 DAGER I AUGUST)

HUN HÅPET ANTAKELIGVIS AT JEG IKKE VIL LEGGE MERKE TIL DET, OG LEGGER DERES BEREGNENDE UNNLATELSER OVER PÅ MEG VED FREMDELES UTELATELSE AV HJELP SOM KUNNE BIDRATT TIL Å FÅ UTBETALINGENE PÅ SKINNER!

I STEDET DRAR HUN FØLGENDE HERSKETEKNIKK:

M: Til sammen er det kr. 5521,-!

Jeg forstår at det har vært forvirring fordi det har vært så mye utbetalinger og forskjellige beløp, det forstår jeg! Men du har fått totalt det du har krav på i august! (…)


ABWPOSt

From: Jeanine


To: stephanie.dericq@bns.oslo.kommune.no

Subject: KLAGEN TIL SOSIALKONTORET PÅ MANGLENDE UTBETALINGER TIL MIN NYE SAKSBEHANDLER

Date: Mon, 27 Sep 2010 06:14:10 +0200

Til Stephanie Dericq                                                          Oslo 27.09.2010

Jeg finner det svært underlig at De, selv etter å ha snakket med meg og mottatt min mail med inngående forhold om de store avvikene i mine utbetalinger av livsopphold torsdag 23.09.2010, skriver tilbake at jeg har foretatt et uttak i bank av sjekk fra dere onsdag 15.09.2010, OG at perioden angivelig skal gjelde fra 22.09 til 28.09!


Det medfører ikke riktighet!

Her er igjen satt fullstendig gale datoer som medvirker til ytterligere sterk belastning på min helse og livssituasjon som De meget vel forstår ut fra informasjon sendt dem.

Jeg viser til mailen De mottok fra meg 23.09 med skriftlige forklaringer på dette, etter at De i telefonsamtalen like før, tilkjennega at De hadde forstått gangen i saken som jeg hadde forelagt muntlig.

Det skal ikke være mitt ansvar å lære sosialtjenesten jobben sin og gå dere etter i sømmene trinn for trinn og bevise og dokumentere alle deres pågående, målrettede bevisste og samkjørte avvik. Dette er ikke i overensstemmelse med sosialtjenestelovens formål og intensjon, i tillegg er det heller ikke i overensstemmelse med forvaltningslovens saksbehandlingsregler.

Dere har også god kjennskap til at jeg er svært syk og lenge har stått uten helsehjelp fordi min fastlege ikke ville ta meg i mot på grunn av utestående regninger.

ABEGE


Hva mer er – Dere er særdeles godt kjent med de gale utbetalingsdatoene som nå fortløpende og til stadighet blir utbetalt meg for feil tidsrom.

Birgitte Mølstad har for lengst fått inn regnestykket jeg ga dem med skjeer fra meg, det samme har Marit Gunnes, Hassan Rivandi, sosialleder Vildgun Steinhaugen med kopi til Fylkesmannen, og De i telefonsamtale 23.09.2010 etterfulgt av mail fra meg samme dag.

Derfor trekker jeg ut fra mailen jeg sendte dem: «Jeg må minne om at det faktisk går en grense der ren dumskap slutter, og bevisst misbruk av makt begynner!»

Jeg holder dem – som jeg sa i telefonsamtalen, ansvarlig for å rydde opp i den snedige og sterkt belastende sjikanen og utpiningen overfor meg da De nå har blitt godt kjent med forholdene via telefonsamtaler og mail med blogghenvisninger, og ber om at her ryddes opp i mine ukentliger utbetalinger og utbetalingsdatoer øyeblikkelig!

Min helsetilstand er svært dårlig.

I tillegg arbeider jeg med klage som straks skal oversendes Lagmannsretten.

ABETISK

Videre, setter jeg her frem krav om et omgående tilsvar på om jeg, etter informasjonen fremsatt og bevist i kraft av sitater fra tapede telefonsamtaler – nå også for dem via telefonsamtale og mail 23.09.2010, vil få utbetalt mitt rettmessige livsopphold for en ny uke, som etter deres gale beregninger med gale datoer påstemplet dog skal være meg i hende førstkommende onsdag 29.09.2010!


Jeg minner om at sosialleder Vildgun Steinhaugen personlig sa til meg i telefonsamtalen 17.09 som jeg viste til i et av blogginnleggene jeg linket til i mailen til deg, at utbetalingen før dette skulle gjelde fra 15-22-09 (noe som selvsagt i tillegg er feil, da jeg forventet pengene som riktig ville være, lørdag 11 (egentlig fredag 10.09.2010 men som aldri kom).

Den var meg som sagt i hende, og ble hevet på POSTKONTORET først 17.09.2010!

MEN til alt overmål – Når så den 22.09 kom, var ikke livsoppholdet for den uken meg i hende heller!

Samtidig var også kontoret deres STENGT i to dager, slik at jeg atter en gang levde uten mat i mellomtiden.

Dette måtte jeg som kjent personlig – OG – ATTER EN GANG komme bort til dere og hente, torsdag 23.09.2010!

Dette vil altså dreie seg om livsopphold fra den 22.09 -29.09.2010!

SLIK SKAL JEG IKKE HA DET!

ABWPOSt

Mailen fra dem torsdag 23.09.2010:

Hei.

Nå har jeg fått beskjed fra regnskap på sosialsenteret.

Det ligger en sjekk her til deg på kr. 1.274,- for perioden 15.09.10 til 21.09.10. Nordea bank har bekreftet at det er hevet sjekk på kr. 1.274,- den 15.09 for perioden 22.09 til 28.09.

Jeg har lest linkene du har sendt og jeg ser frem til vårt møte 30.09 kl 13.00.

Med hilsen Stephanie Dericq

Jeg ringte dem og spurte om hva De mente med mailen jeg hadde mottatt, og spør om det var slik at jeg kunne hente sjekk «i dag». De svarer ja.


Jeg forklarer at jeg IKKE hevet sjekk i banken den 15, men fredag 17.09, samme dag som jeg hadde telefonsamtalen med sosialleder Vildun Steinhaugen, da sjekken som hadde vært borte i 9 dager endelig kom med posten den dagen. Denne ble hevet ved Lambertseter postkontor!

De svarte at De hadde mottatt faks fra regnskapsavdelingen om at mitt uttak var foretatt 15.09, hvilket ikke medfører riktighet! Det kan jo bevises! 

De ser videre at det ligger en sjekk til meg der, og jeg svarer at det er noe som ikke stemmer, men at jeg ikke får tid å gå inn på dette da jeg må reise fordi kontoret snart ville stenge og jeg måtte rekke bort.

 

6fc10-abaksnakk


Jeg tolket altså den urovekkende mailen De sendte meg 23.09 dithen at sjekken De så blidt sa at jeg kunne komme og hente i telefonsamtalen samme dag var erstatningssjekken som jeg aldri kom og hentet fredag 17.09.2010 (som sosiallederen påsto at skulle vare fra 15-22-09) – fordi den opprinnelige sjekken som til da hadde vært forsvunnet i hele 9 – NI dager fra sosialkontorets påståtte utsendelse 08.09, plutselig materialiserte seg i min postkasse da jeg var på vei for å hente erstatningssjekken etter krav om dette i telefonsamtalen med sosiallederen før helgen!  

Steinhaugen hadde i samtalen fredag 17.09 gjort meg oppmerksom på at jeg måtte returnere den opprinnelige sjekken som hun påsto at «hadde forsvunnet i posten» hvis den plutselg skulle «dukke opp».

Følgelig hentet jeg da ikke erstatningssjekken, men hevet den opprinnelige sjekken som endelig kom til rette 17.09.2010, og IKKE 15.09.2010 som De skriver at jeg angivelig skal ha hevet denne.

Hvor TAR De det fra?!

Sjekken som til da hadde vært «borte» i 9 dager lå – som forklart dem i telefonsamtalen, i en hvit intetsigende konvolutt uten poststempel med grønt for, og med trykket «nets» øverst til venstre.

Jeg vet ikke hva Avdelingsleder Gerd Reinsvollsven ved Sosial- og familieavdelingen ved Fylkesmannens kontor får ut av dette.

Jeg sender henne kopi av konvolutten.

aletter

Jeg sender henne også kopi av konvolutten (FAX) med den essensielt viktige legeerklæringen på at jeg må få mitt livsopphold utbetalt en gang i måneden som dere påstår at dere aldri mottok, men som jeg nå fikk i retur av posten(min returadresse sto, som sagt bak på konvolutten).

Den har to store rosa klistrelapper på «Retur», der er haket av for: «Ukjent/Ny adresse ukjent» enda jeg har skrevet riktig adresse: Til Vildgun Steinhaugen v/Nordstrand Sosialsenter, Cecilie Thoresens vei 1, 1153 Oslo.

Steinhaugen fortalte meg at posten automatisk blir ombåret til der dere har kontor nå og at dere aldri har fått klager fra andre på post som har kommet bort (TAPET)! (Det står et stort kryss over forsiden med sosialkontorets adresse).

Vil deres neste trekk ut fra overnevnte agering beskrevet være og attpåtil anklage meg for trygdesvindel – at jeg har kommet bort torsdag 23.09 og hentet og hevet ERSTATNINGSSJEKKEN som har blitt liggende hos dere fra fredag 17.09.2010 etter at jeg vitterlig hevet sjekken som endelig kom til rette senere samme dag ?!

Var det DENNE sjekken De ga meg nå torsdag?

DET ønsker jeg et klart svar på, da jeg opplevde deres innspill i telefonsamtalen samt påfølgende mail fra dem som mildt sagt kryptiske.

Har det nye livsoppholdet blitt sendt meg så jeg har det om to dager, onsdag 29.09?

I så fall på hvilken dato? Jeg ber altså om at datoene endelig rettes opp, og at jeg får etterbetalt de FEM dagene sosialsenteret har underslått fra mitt livsopphold som forklart for dem at jeg fremsatte krav om i telefonsamtalen 23.09 og deretter i mailen De mottok samme dag.

Jeg ber om rask behandling.

Under følger mailene jeg sendte dem 23.09.2010, som overhodet ikke er mulig å mistolke.

Jeg ber om en øyeblikkelig opprydning av datoer og utbetalinger!

Med hilsen

Jeanine

ABWPOSt

Date: Tue, 28 Sep 2010 15:28:33 +0200
From: birgitte.molstad@bns.oslo.kommune.no
To: Jeanine
Subject: Vedr. utbetalinger i august og september.
CC: vildgun.steinhaugen@bns.oslo.kommune.no

Viser til mail der du etterspør forklaring på utbetalinger i august og september.

I august fikk du tilsammen utbetalt 5.521 kr som er basisbeløp for enslig. Dette ble utbetalt i 4 utbetalinger. Du kan ikke regne basisbeløp dag for dag, men se en måned som helhet. Du har derfor ikke fått for lite utbetalt i august. Utbetalingene fra oss blir som regel sendt ut noen dager før den perioden pengene skal rekke for. Dette er for å sikre at pengene kommer fram i tide, men den som søker om sosialhjelp har ikke krav på pengne før den aktulelle datoen. Da du opplyste om at du ikke var forberedt på dette 27 august ble det innvilget 200 kr i nødhjelp, for å sikre et forsvarlig livsopphold fram til neste utbetaling.

Når det gjelder utbetalingene i september ser vi at det har oppstått  misforståelser nettopp i forhold til at utbetalingslippene har kommet deg i hende på andre tidspunkt enn det har stått at beløpet gjelder for.

Det har også vært problemer med postgang. Utbetalingen som ble sendt fra oss 08.09.10 hadde du fortsatt ikke motatt 17.09.10, og vi fattet derfor et vedtak på samme beløp som erstattet dette. For å unngå misforståelser med datoer eller problemer med posten kan du nå hente sjekk på sosialsenteret hver onsdag. Beløpet skal da gjelde for kommende uke. Det er klar en utbetaling her som du kan hente onsdag 29 september.


Mvh

Birgitte Mølstad

teamleder oppfølging

ABWPOSt

—-Opprinnelig melding—-
Fra: Jeanine
Dato: 28/09/2010 11:08
Til: <vildgun.steinhaugen@bns.oslo.kommune.no>, <birgitte.molstad@bns.oslo.kommune.no>
Emne: FW: HASTER. Må leses i dag. Fra Jeanine


Til Birgitte Mølstad                                                                                                                                                              Oslo 28.09.2010

Vedrørende deres «tilsvar» i dag. 

Jeg burde vel egentlig være glad for å bevitne at dere graver deres egen grav, men dette er trist – bare trist.

Jeg kan derfor kun gjenta mitt krav om opprydning i datoer og utbetalinger så lenge, inntil rettsapparatet tar seg av dere.

Jeg repeterer mitt krav om etterbetaling av fem dagers livsopphold som dere har svindlet meg for.

Jeg skal selvsagt ikke være nødt til å reise bort til dere hver onsdag for å hente en sjekk på grunn av de samkjørte avvik som De med deres tilsvar i dag, beviser bortenfor en hver tvil at «klikken» ved kontoret bevisst utøver overfor meg.

Her vises ikke bare et ganske så enestående fravær av profesjonalitet og klare brudd på etterfølgelse av omtrent alle etiske retningslinjer som er å oppdrive.

Denne målrettede ageringen vil kunne rammes både av Straffeloven, og etter lov om Tjenestefeil og misbruk av offentlig myndighet – Avskjed av embetsmann (9.17), evt. Lov 1983-03-04 nr 03: Lov om statens tjenestemenn.

Jeg kommer og henter sjekken i morgen, onsdag 29.09.2010.

Deretter forventer jeg at de kommende sjekkene vil ligge i min postkasse rettidig fremover, inntil Fylkesmannen har behandlet saken!

Med hilsen

Jeanine

ABWPOSt

OPPDATERT 30.09.2010: 

 

From: Jeanine
To: stephanie.dericq@bns.oslo.kommune.no
Subject: FW: Vedr. møte torsdag 30.09.2010 fra Jeanine
Date: Thu, 30 Sep 2010 04:42:06 +0200


Til

Stephanie Dericq                                                                                                                                                                                Oslo 30.09.2010Jeg skal ikke ha et møte med dem i dag.

Med mailen fra deres teamleder Birgitte Mølstad som vises under her, forstår jeg at De, lik som Hassan Rivandi etter at dere begge har bitt gjort grundig kjent med forholdene jeg lever under, velger og underkaste dere ledelsens dyptgripende ukultur og ikke følge den etiske yrkesforsvarlighet dere er lovpålagt ved at dere agerer på egen hånd og tar affære overfor de lovbrudd som kontinuerlig tar plass overfor meg og som blir holdt ved like av «klikken» på kontoret.

Jeg forstår at jeg aldri vil kunne motta forsvarlige og profesjonelle tjenester ved Nav Nordstrand Sosial.

Ingen ytterligere forsøk på å gå i dialog vil være lønt.

Det vil som sagt bli levert inn en politianmeldelse, og dere vil om en tid få høre fra min advokat.

Det er det eneste språket dette kontoret vil forstå.

Full orientering om forholdene ble i går sendt Lagmannsretten.


Med hilsen

Jeanine

ABWPOSt

—-Opprinnelig melding—-
Fra: Jeanine
Dato: 30/09/2010 05:29
Til: <stephanie.dericq@bns.oslo.kommune.no>
Emne: FW: Vedr. møte torsdag 30.09.2010 fra JeanineTil

Stephanie Dericq

Oslo 30.09.2010


Jeg ber om et øyeblikkelig og klart svar på dette jeg spurte om i mail til dem 27.09.2010: 

«Vil deres neste trekk ut fra overnevnte agering beskrevet være og attpåtil anklage meg for trygdesvindel – at jeg har kommet bort torsdag 23.09 og hentet og hevet ERSTATNINGSSJEKKEN som har blitt liggende hos dere fra fredag 17.09.2010 etter at jeg vitterlig hevet sjekken som endelig kom til rette senere samme dag ?!

Var det DENNE sjekken De ga meg nå torsdag?

DET ønsker jeg et klart svar på, da jeg opplevde deres innspill i telefonsamtalen samt påfølgende mail fra dem som mildt sagt kryptiske.»

Med hilsen

Jeanine

ABWPOSt

Date: Thu, 30 Sep 2010 11:07:25 +0200

From: stephanie.dericq@bns.oslo.kommune.no

To: Jeanine

Subject: Re: Vedr. møte torsdag 30.09.2010 fra Jeanine

Hei.

Jeg beklager at du ikke ønsker å komme på timeavtale idag.

Jeg hadde håpet å få en dialog med deg blant annet om søknad om trygd.

Når det gjelder erstatningssjekken og utbetalingen som kom til rette, har sosialtjenesten ikke tenkt å anmelde dette.

Vi understreker at dersom noe lignende skulle skje i fremtiden, plikter du å levere tilbake sjekk som erstattet.

Med hilsen Stephanie Dericq

From:

Jeanine

Sent:

Thursday, September 30, 2010 11:29:58 AM

To:

stephanie.dericq@bns.oslo.kommune.no; gerd.reinsvollsveen@fmoa.no; birgitte.molstad@bns.oslo.kommune.no; vildgun.steinhaugen@bns.oslo.kommune.no

Vedrørende klagesak – vedtaket av 03.08.2010 med saksnummer 2010/03412 Nordstrand Sosialsenter fra Jeanine


ABWPOSt

FW: Vedr. møte torsdag 30.09.2010 fra Jeanine

Til Stephanie Dericq

Oslo 30.09.2010

Det er med største vantro at jeg leser deres tilsvar!

I stedet for å sitte og vri hodet over hva menneskelig mulig jeg kan respondere med på denne rent ut usannsynlig provoserende og ufattelige tilbakemeldingen fra dem, sender jeg den bare til Fylkesmannen og avdelingsdirektør Gerd Reinsvollsveen som arbeider med saken, så hun ved selvsyn kan lese hvordan jeg blir møtt.

Vel hadde jeg forventet mye rart av bortforklaringer over min forespørsel, men dette tilsvaret fra dem overgår vitterlig alt jeg i det hele tatt kunne forestille meg!

Med hilsen

Jeanine

ABWPOSt

Date: Mon, 4 Oct 2010 09:54:47 +0200

> From: stephanie.dericq@bns.oslo.kommune.no
> To: Jeanine
> Subject: utbetalinger
>
> Hei.
>
> Sosialsenteret holder fast på at du må hente ukentlige utbetalinger på
> sjekk på sosialsenteret. Det er spesielt viktig at du henter neste
> sjekk nå på onsdag 06.10, ettersom kontoret flytter tilbake til
> Karlsrud og dermed holder stengt torsdag 07.10 og fredag 08.10.
>
> Med hilsen Stephanie Dericq

ABWPOSt

Til Stephanie Dericq                                                                   Oslo 05.10.2010


Det følgende skal legges til klagesaken:


Jeg forstår at dere ikke viker en tomme fra den maktkamp dere bedriver mot meg, hvor styrkeforholdet mildt sagt er ujevnt.


Jeg er for syk, og har andre ting og gjøre enn å argumentere med en vegg.


Derfor ber jeg om at sjekken overleveres meg onsdag 06.10.2010 kl. 08:00 da jeg er meddommer i Oslo Tingrett denne uke, og vil ikke ha annen mulighet for å hente denne enn på dette tidspunkt for å rekke Tingretten til kl 09:00.


Med hilsen
Jeanine

 

ABETISK


Jeg tilføyer for Avdelingsdirektør Gerd Reinsvollsveen:

Legeerklæringen fra min fastlege på at mitt livsopphold må utbetales meg en gang i måneden samt brevet jeg sendte sosialleder Vildgun Steinhaugen som sosialsenteret påsto at de aldri mottok i august, kom som tidligere orientert dem i mail, i retur tilbake til meg først forrige uke med kryss over den riktige adressen foran til sosialsenteret.

Innholdet i konvolutten, overnevnte to dokumenter, ble faxet dem fredag 01.10.2010.


28.08.2010: Klagen på Nav Nordstrand Sosial til Fylkesmannen:

http://bit.ly/asA4eH

Rapport: Nav-saksbehandlere – Nav Nordstrand sosial:

http://bit.ly/bMLPNv

14.09.2010: Tilsvar på Nav Nordstrands “saksfremlegg” til Fylkesmannen ved Avdelingsdirektør Gerd Reinsvollsveen

Sosialleder Vildgun Steinhaugen anvender rånetaktikk overfor min dokumentasjon på underslag av nær en ukes livsopphold i telefonsamtale: “Jeg kan forstå at du kan OPPLEVE det slik, og jeg tviler ikke på at du OPPLEVER det sånn som du beskriv det Men VIRKELIGHETEN er IKKE SÅNN SOM DU BESKRIVER DEN”!

Info fortsetter:

http://bit.ly/dyKpip

 

ABETISK

Er etikken fraværende i offentlig forvaltning? Hvem kan bistå når tjenesteutøveren misbruker sin myndighet?

http://bit.ly/clMyRg

Individuell plan – Ansvar – Utarbeidelsen av planen skal skje gjennom et samarbeid mellom ulike tjenesteytere og etater:

http://bit.ly/9RSuFs

Sosialtjenesten – Om å holde orden i eget hus. Hvordan blir brukeren møtt?

http://bit.ly/9mRaTO

Sosialtjenestens systematiske avvik og Fylkesmannens fravær av konkret inngripen

http://bit.ly/sa6v67

Fraværende rettssikkerhet for mange av landets borgere (Forvaltningenes hjemmelagde regler)

http://bit.ly/vZ5qgK

Lov- og regelverk

http://bit.ly/xkWBVd

Manipulasjon, nasjonal kvalitetsstandard, svekket rettssikkerhet og krav til saksbehandling

http://bit.ly/rEmrzj

Forbrytelser i den Offentlige Tjeneste

http://bit.ly/dZxQ3D

På Nav med balltre – Del 2

http://bit.ly/x0cn7n

Fasiten – Hvordan sosialhjelpsmottakere langsomt blir tatt livet av, og annen nyttig informasjon

http://bit.ly/QDmTaJ

 

abone_brekke

Nav – Ordførerkandidat: “Redd for at saksbehandlere skal hevne seg”:

Nav og lovbrytere – Konsekvenser for hvem?

http://t.co/oU9B9rpB
http://t.co/HZZZHLMC
http://t.co/GsSLO0Zr

Når den menneskelige lovgivning avviker fra fornuften blir den ond. Den mister sin karakter av lov og blir snarere en form for vold

http://bit.ly/ejaH4

Vår nye ytringsfrihet

http://bit.ly/z4BYPe

LISTEN OVER ALLE BLOGGPOSTER

http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

september 2010
M T O T F L S
« aug   okt »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 052 andre følgere

%d bloggere like this: