Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Tilsvar på Nav Nordstrands «saksfremlegg» til Fylkesmannen ved Avdelingsdirektør Gerd Reisvollsveen


I posten «Den indre klikken ved sosialkontoret» vises fortløpende alle mail som går mellom sosialtjenesten og meg:

http://bit.ly/bUrNEf

I denne posten vises mine kommentarer til den fremstilling Nav Nordstrand Sosial har gitt Fylkesmannen. Her er link til opprinnelig klage fra meg:

http://bit.ly/asA4eH

Til slutt, vises flere mail som jeg nå har sendt Nav N.S som bare vedlikeholder sine gjengjeldelser.

Både i dette innlegget og fra tidligere poster vil vises at her er full «stillingskrig» og ingen forsvarlig saksbehandling tar plass. Følgende innlegg er viktig å lese for å se helheten:

Rapport: Nav-saksbehandlere – Nav Nordstrand sosial:

http://bit.ly/bMLPNv

For sammenlikning å vise akkurat hvor grovt myndighetsmisbruket fra uegnede aktører ved Nordstrand sosialsenter har vært, viser jeg til tre andre bloggposter der det kommer frem hvordan brukere av tjenestene er ment å bli møtt, og den straff offentlige tjenestemenn kan forvente hvis lover og regler brytes:

Er etikken fraværende i offentlig forvaltning? Hvem kan bistå når tjenesteutøveren misbruker sin myndighet?

http://bit.ly/clMyRg

Sosialtjenesten – Om å holde orden i eget hus. Hvordan blir brukeren møtt?

http://bit.ly/9mRaTO

Individuell plan – Ansvar – Utarbeidelsen av planen skal skje gjennom et samarbeid mellom ulike tjenesteytere og etater:

http://bit.ly/9RSuFs

ABWPOSt

Mitt tilsvar på Nav Nordstrands «saksfremlegg» til Fylkesmannen ved Avdelingsdirektør Gerd Reisvollsveen.

Til

Gerd Reinsvollsveen med kopi til Nav Nordstrand Sosial ved sosialleder Vildgun Steinhaugen og min saksbehandler Hassan Rivandi:

hassan.rivandi@bns.oslo.kommune.no

vildgun.steinhaugen@bns.oslo.kommune.no

Oslo 09.09.2010

Hassan Rivandi har anført i sitt svar til Fylkesmannen 02.09.2010 på min klage til Fylkesmannen datert 24.08.2010 at jeg har en frist på 7 dager og komme med kommentarer og eventuelle ytterligere opplysninger i forbindelse med saken.

Klage på avslag nødhjelp – Vedtaket av 03.08.2010 med saksnummer 2010/03412

Kommentarene følger her, og er fremsatt rettidig:

Det følgende tar jeg med for Fylkesmannens orientering, da jeg mener det er viktig at dette blir kjent:

Jeg er svært syk, og har som kjent for sosialleder Vildgun Steinhaugen blitt nektet legehjelp av min fastlege før alle krav med flere inkassoer hos ham er innbetalt. Utdyping fra meg om dette samt inkassokravet fra Odin kapital ble sendt Steinhaugen 30.08.2010 med (skriftlig) tilsvar og løfte om at dette ville bli behandlet i god tid før fristens utløp, da jeg hadde opplyst om at kravet gikk til namsmannen 08.09.2010.

Det ble den ikke.

Purring fra meg gikk derfor natt til 08.09, og deretter fikk jeg mail om at sosialsenteret hadde kontaktet kreditor først 08.09, og ba meg innhente flere opplysninger. Disse ble oversendt kontoret litt før kl. 14:00 i går, og svar fra Steinhaugen kom tidlig i dag om at dette nå var tilstrekkelig:

«Nå som alt er på plass vil vi ferdigstille et svar til deg i løpet av dagen».

Nå jeg sender mitt tilsvar til Nav N.S versjon overfor Fylkesmannen ca. kl. 19:20 i dag er intet svar meg i hende.


A2EFXY

KLAGESAKEN: Jeg vil starte med å kommentere Nav N.S påstand i sitt tilsvar til Fylkesmannen under «Vurdering av saken» – «Klager oppgir at erklæringen er postlagt 24.08.10. Sosialsenteret har pr 31.08.10 ikke mottatt denne dokumentasjonen».

Dette ser jeg på som svært underlig, da jeg egenhendig postet denne 24.08.2010 og heller ikke har mottatt denne i retur fra posten per i dag 09.09.2010.

Jeg skrev selvsagt returadresse bak hvilket jeg alltid gjør, og sjekket grundig at jeg hadde gjort det på akkurat dette brevet, fordi det er av ytterste viktighet for meg at Nav N.S ville lese erklæringen for meget rask omgjøring av deres høyst uetiske avgjørelse om ukentlige utbetalinger til meg.

Under her forklarer jeg gangen i hva jeg gjorde, og hvilken postadresse jeg sendte erklæringen til.

Dette er hva jeg fant på nettet før jeg sendte dokumentasjonen:

«Nordstrand sosialsenter flyttet til Skullerud»

14.04.2010

http://bit.ly/X66VIW

«Nordstrand sosialsenter har flyttet til nye lokaler på Skullerud. Ny besøksadresse er Olaf Helsets vei 1 ved Skullerud T-banestasjon. Sosialsenteret blir i midlertidige lokaler på Skullerud inntil nytt NAV kontor åpner høsten 2010. Sosialsenteret beholder samme telefonnummer ( 23 49 52 00) og postboksadresse som i dag

Ved søk på Nordstrand sosialsenter, fant jeg den «gamle» adressen over som jeg gjenkjente (jeg husket bare ikke gatenumeret, derfor slo jeg det opp).

Det var naturlig nok hit jeg sendte legeerklæringen (til adressen under).

Nordstrand sosialsenterNordstrand sosialsenters=5062449763742559463

Plasser side

Cecilie Thoresens vei 1
1153 Oslo

23 49 52 00

Tunnelbane: Karlsrud
Få veibeskrivelse

Min nåværende saksbehandler Hassan Rivandi (jeg skrev søknad til Nav N.S om å få annen saksbehandler frem til bytte av sosialsenter vilta plass for ca. 4-5 uker siden uten å ha fått svar på dette) mottok mail fra meg 15.04.2010 og en dato til som jeg ikke husker, med informasjon om grove unnlatelser og misligheter ved Nav N.S og ba ham agere på dette samt providere meg den størrelse økonomisk bistand som jeg var i behov av, hvilket han ikke gjorde.

Allerede i de mailene ble Nav N.S pålagt og lese enkelte blogginnlegg i serien i 6 deler jeg har laget om dem, (vist i opprinnelig klage til Fylkesmann) hvor jeg bl.a legger frem svært skremmende og utmattende livs- og helsesituasjon for konsulent Kolstø i møte med ham den 03.07.2009 i Del 5 – og der møtereferatet som inneholdt de tingene vi avtalte at Kolstø skulle iverksette for meg i samarbeid med Nav vedrørende min søknad om uføretrygd rett etterpå ble underslått og makulert av sosialkontoret.

Dette kan bevises via lydopptak.

Når utbredt ukultur og kameraderi utgjør selve limet og de overordnede føringene i Forvaltningen. Del 5:

http://bit.ly/cdYGKF

Jeg informerte også min tidligere saksbehandlerTrude Amundsen i flere telefonsamtaler om at jeg var for syk til og områ meg overhodet med noe som helst, jeg klarte nesten ikke dusje eller rydde i huset og at regninger lå i stabler opp til mønet. I flere av samtaleopptakene nedtegnet i serien, vises at jeg ber sosialkontoret om å være så snill å bistå meg da hele situasjonen var for kaotisk og utmattende for meg å hanskes med.

Deretter ble jeg bare bedt (ordrett) om å håndtere alt selv.

Amundsen ble og orientert om at jeg sto helt uten fastleger i lang periode pga svikt i helsehjelp og om alle mine sykdommer, noe som står å lese i Del 6 – ogsp referert direkte fra lydopptak.

Allikevel ble ingen tjenester verken koordinert eller i det hjele tatt igangsatt overfor meg.

Del 6:

http://bit.ly/9V1i2P

I en av samtalene referert til, kommer frem at jeg opplyser Amundsen om at min grunnstønad fra Nav gjelder telefonhold. Der vil Fylkesmannen kunne lese at hun av en eller annen grunn velger å svare meg at «grunnstønaden like så vel kunne dreie seg om diabetestilskudd«!

Det overnevnte er mitt tilsvar på det Rivandi feilaktig fremlegger på side 2 under «Vurdering av saken» –  «Sosialsenteret er ikke kjent med hva som er årsaken til at klager har grunnstønad fra NAV« hvilket altså ikke medfører riktighet!

Nav N.S: «I tillegg kunne sosialsenteret veiledet klager i å søke grunn/hjelpestønad fra NAV hvis det hadde foreligget dokumentasjon på at klager har diabetes».

images

Men dette foreligger så absolutt!

Det fremkommer blant annet i sosialsjefens eget tilsvar på en av alle klagene jeg har sendt inn på henne i årenes løp, og jeg er glad for at Fylkesmannen til alt overmål selv sitter inne med denne bekreftelsen som ble oversendt så langt tilbake som fra år 2003. Utdrag:

«Saksfremlegg Saksnr: 2003/01562 Dato 18.08.2003. (Jeg siterer Steinhaugen under helse/sosiale forhold): «Det fremkommer i tillegg fra klagers side at hun har diabetes og astma. Disse sykdommene forsterkes av langvarig stress. Dette er dokumentert av lege Svein Høegh Henriksen datert 12.06.02. Klager har innlevert dokumentasjon på nylig legebesøk vedrørende høyt blodtrykk og stress. Klager har selv ønsket at det ble vedlagt papirer fra legevaktbesøk. Vedlegg nr. 13 (…)

Mine sykdommer har forverret seg dramatisk under disse siste årene med fravær av hjelp på alle områder fra både Nav N.S og Nav Arbeid. Jeg har for lengst passert grensen for maksimal stressbelastning. Allikevel har de valgt å behandle meg som de har gjort.


I forbindelse med dette, vil jeg sterkt fremheve Birgitte Mølstads uttalelse (tapet) etter at hun hadde fortalt meg sist fredag at jeg kunne komme ned og hente 180 kroner i nødhjelp for 5 dager da min sjekk med ukentlige utbetalinger av LIVSOPPHOLD som Nav N.S da hadde satt meg på ca. 3 uker tilbake ikke ble utbetalt meg.

Jeg ble så dårlig at jeg måtte legge på røret fordi jeg mistet pusten, men ringte opp minutter senere. Dette, for å spørre hva i all verden hun mente med 180 kroner (som var for 3 dager ikke 5 – men dette var jeg dog for syk å reagere på)  siden jeg de to siste gangene jeg mottok nødhjelp hadde fått dagsatser på 70 kroner dagen fra annen saksbehandler siden min faste saksbehandler Hassan Rivandi var på ferie og således ikke hadde muligheten til å deprivere meg på vante 60 kroner som har vært gjennomgangsregelen brorparten av de gangene jeg ellers på hele 2 år har søkt nødhjelp. 

Da kommer Mølstad meg i forkjøpet og sier at hun har undersøkt med andre, for hun trodde at siden det dreiet seg om såpass «kort tid» jeg fikk innvilget hjelpen, så ville det være 60 kroner som gjaldt. Hun hadde imidlertid fått opplyst at dette ikke var riktig, det VAR 70 kroner som gjaldt for nødhjelp uansett hvor kort periode dette dreiet seg om!

Med denne orienteringen har Nav N.S et stort forklaringsproblem som jeg ber Fylkesmannen notere seg.

abevhj


Det vil være essensielt å ta med i forhold til den depriveringen jeg har vært holdt nede på i såpass lang tid med 60 kroner dagen – og det attpåtil i kritisk sykdomssituasjon over svært lang tid som har bidratt til å forverre min helsetilstand betydelig.
 

Jeg sender gjerne Fylkesmannen dette opptaket (eller et hvilket som helst opptak med sosialkontoret som evt. blir fordret, ved forespørsel).

Sosialleder Vildgun Steinhaugen ble tidlig personlig gjort kjent med min dårlige helsetilstand allerede i 2003 som vist, og igjen i 2009, i to klager jeg sendte inn på henne som nylig ble kjent for meg at hun hadde underslått i ca. 9 måneder.

De er gjengitt litt langt nede i posten linket til under.

Det er også mine mail til Rivandi der jeg ber ham ta affære med maktmisbruket og unnlatelsen av forsvarlig skjønn og bistand som lenge har blitt utøvd overfor meg – men som han aldri agerte på (utdrag):

Hassan Rivandi Oslo 15.04.2010

Jeg viser til brev jeg har mottatt med postgang fra dere, datert 07.04.2010.

Jeg har igjen blitt feilmedisinert og vært alvorlig syk med blodansamlinger og fare for blodpropp.

Det er i tillegg særdeles belastende og motta ytterligere brev fra dere som trenerer min sak med viten om min totale helsesituasjon, hvor Sosialkontoret bedriver de selvsamme utmattelsesteknikker som de alltid har gjort.

Fra «NAV Nordstrand Sosial: Informasjon om grovt maktmisbruk – fortsettelse av serien i 6 deler».

http://bit.ly/aD9pT


ABOVOMSOSIALEtjenester

Nav N.S har kontinuerlig, konsekvent og ettertrykkelig i over to år brutt med Sosialtjenestelovens kapittel 5, og etter forklaring følger utdrag fra det som er relevant for min sak herunder.

Særlig ondsinnet artet dette seg da kontoret avslo kjøp av kjøkkenbord og stoler enda jeg skrev at jeg hadde levd uten i ca. et år, samt ga meg avslag på innkjøp av ekstra belysning i mørketiden da jeg har grå stær og skrev at synet mitt ville bli forverret hvis ikke minst tre fire lyskilder kunne kjøpes inn.

Jeg siterer fra bloggpost (litt langt nede på siden) som bør leses i sin helhet:

Del 5

http://bit.ly/cdYGKF

Avslaget sosialkontoret ga på min søknad om kjøkkenbord og stoler (som er vanlig anstendig nødvendighet) og som jeg skrev at jeg hadde vært uten i et helt år siden jeg flyttet inn, pga det jeg hadde hatt i flere år falt fra hverandre og måtte kastes (stolene) og kjøkkenbordet måtte kastes fordi det var for stort for å få plass på kjøkkenet møtes slik:

Nav N.S: ”Søker får avslag på overnevne formål. Dette da søker har vært etablert over lengre tid, og dermed ikke anses som i en nyetableringsfase. Sosialsenteret vurderer ikke søker som i behov av stønad til søkte formål”!

Det at jeg har grå stær og søker om ekstra belysning  i leiligheten i mørketiden for ikke å forverre synet, møtes slik;

Det gis avslag til søkte formål da dette ikke er en pliktmessig ytelse jf. Lost § 5-1 og 5-2. Søkte formål faller utenfor det sosialsenteret regner som nødvendig møblement ved etablering i ny bolig/førstegangsetablering (…)

Denne ageringen er ikke noe jeg skal være ment å tolerere. Jeg er så utslitt og syk at jeg heller ikke har orket å klage på langt nær over aktørenes herjing med meg som bare hagler på og som ikke inneholder et eneste snev av forsvarlig skjønn i bunn.

Unnlatelsene av faglig forsvarlig yrkesutøvelse og hjelp i vanskelige situasjoner både økonomisk og organisatorisk har bidratt til deprivering av mange livsnødvendigheter over svært lang tid, og har tatt fra meg normal livskvalitet og helse og bidratt til mine søknader om nødhjelp.

Jeg skal til alt overmål ikke attpåtil straffes for Sosialtjenestens gjennomførte illvilje og stadige passiv-aggressive gjengjeldelser ved at de inndrar mitt livsopphold først ved halvering og så med ukeskjerver og deretter lar meg leve på 500 kr i hele NI dager og deretter på 210 kroner i hele FEM dager!

Gangen i dette er av stor viktighet for Fylkesmannen å lese, og står i denne posten:

Rapport: Nav-saksbehandlere – Nav Nordstrand sosial:

http://bit.ly/bMLPNv

Det overnevnte belyser jeg for å vise Fylkesmannen en del av bakgrunnen for situasjonen som har oppstått i dag.

ABOVOMSOSIALEtjenester

Nav N.S har med dette blant annet brutt med det følgende i Sosialtjenesteloven kapittel 5:

5.1.5 Utmåling av stønad til livsopphold

5.1.5.1 Statlige veiledende retningslinjer for utmåling av stønad til livsopphold

De veiledende retningslinjene omfatter utgifter til det løpende daglige livsoppholdet og er ikke tidsavgrenset i forhold til lengden på stønadsperioden.

Ved langvarig mottak av stønad kan det i tillegg til løpende utgifter være behov for stønad til for eksempel fornyelse av innbo og hvitevarer.

Retningslinjene gir heller ikke veiledning om beregning av stønad i akutte situasjoner.

Det vises til punkt 5.1.4.4 om langtids- og korttidsytelser.

Utgifter som i punkt 5.1.4.2 er definert som spesielle utgifter er ikke inkludert i beregningsgrunnlaget for de veiledende retningslinjene.

Dette gjelder utgifter i forbindelse med høytids- og merkedager, fritidsutstyr (…) lege, psykolog mv., legemidler, tannbehandling, syns- og hørselshjelpemidler mv., flytteutgifter, vedlikehold av egen bolig, bilhold og særlige behov for øvrig.

Dette er utgifter som avhengig av den konkrete situasjonen kan være nødvendige for livsoppholdet, og således skal inngå i grunnlaget for utmåling av stønad.

Det vises til punkt 5.1.4.2 med kommentarer til de ulike utgiftstypene.

5.1.5.2 Individuell behovsprøving, kommunale normer og statlige veiledende retningslinjer

Stønad til livsopphold etter sosialtjenesteloven er en skjønnsmessig ytelse. Sosialtjenesten har både rett og plikt til å utøve skjønn når den vurderer om det skal ytes stønad, og ved utmåling av stønaden. Stønaden skal utmåles på grunnlag av en konkret vurdering av den enkeltes faktiske behov.

Søkerens utgifter skal sees i sammenheng med vedkommendes inntekter og inntektsmuligheter. Dette følger av lovens § 5-1 første ledd.

Verken kommunale normer eller statlige veiledende retningslinjer endrer dette.

ABIE

Lovens forutsetning om en individuell behovsprøving er med andre ord overordnet lokalt fastsatte normer og de statlige veiledende retningslinjene.

Kommunale normer og statlige retningslinjer er kun veiledende for sosialtjenesten.


Normer/retningslinjer er et praktisk og nyttig redskap som utgangspunkt for beregninger, og kan bidra til å sikre lik behandling av ellers like tilfeller.

Slike normer/retningslinjer er et hjelpemiddel for det konkrete skjønnet ved vurderingen av hva den enkelte trenger for å få dekket sine nødvendige behov.

Kommunale normer eller statlige veiledende retningslinjer gir ikke en konkret anvisning på stønadsnivået i det enkelte tilfellet.

Det er ikke uten videre adgang til å sette en søkers utgifter lik satsen for en kommunal norm eller de statlige veiledende retningslinjene (…)


ABIE
I den kombinerte klagen/søknaden jeg sendte inn på Vildgun Steinhaugen som hun underslo for Fylkesmannen i ca. 10 måneder (kommentert for Fylkesmannen i hovedklage), ble altså omtrent alt jeg søkte om avslått, blant annet kjøkkenbord og stoler samt belysning.

Overslaget på alt jeg søkte om beløp seg til ca. 23.000 kroner,
hvilket jeg ble møtt med latter av fra de i resepsjonen jeg leverte denne til

Til slutt mottok jeg en sjekk på 600 – sekshundrede kroner (!) til «overmadrass» for mine store muskel- og skjelettlidelser! En god stund etter, kun kr. 1000,- til «diverse»!?

Tar jeg ikke feil, måtte jeg først vente i hele 4-6 måneder på endelig avvisning av omtrent alt jeg søkte om – inkludert i perioden er flere overklaginger fra meg.’

Søknad om full vintergarderobe og støvletter gjennomgikk samme «behandling over flere måneder, og en sjekk på kun 1000 kr. var meg i hende først på slutten av vinteren.

Forhalingstaktikkene til Nav N.S er velkjente, og de er uten tvil satt bevisst og målrettet ut i livet
noe som serien jeg laget i 6 deler viser med all tydelighet.

Når systemet har bestemt seg for å knuse individer, er intet triks for skittent,ingen metode for nedrig.

Man skylder på hverandre, fraskriver seg ansvar, lyver og later som man ikke skjønner noe som helst, for «vi har gjort vår del her», hvilket i mange tilfeller – og uomtvistelig i mitt – vil være ren løgn.

Men det er ingen tvil om at Nav N.S kan skape store ubehageligheter og lidelser for den som blir rammet av teknikkene.

ABKONSUL

Nav N.S har også brutt med det følgende: 

FNs Verdenserklæring om menneskerettighetene, artikkel 25.1.
Enhver har rett til en levestandard som er tilstrekkelig for hans og hans families helse og velvære, og som omfatter mat, klær, bolig og helseomsorg og nødvendige sosiale ytelser, og rett til trygghet i tilfelle av arbeidsløshet, sykdom,
arbeidsuførhet, enkestand, alderdom eller annen mangel på eksistensmuligheter som skyldes forhold han ikke er herre over.


Sosialtjenesteloven sier:


«Tjenestetilbudet skal så langt som mulig utformes i samarbeid med klienten. Det skal legges stor vekt på hva klienten mener» (§ 8-4)

Her minner jeg om Trude Amundsen og hennes overordnedes brudd på den avtalen Amundsen og jeg hadde inngått om at hun skulle kontakte meg hvis hun manglet dokumentasjon på at jeg hadde diabetes – hvilket hun ikke gjorde – vist i serien Del 6:

http://bit.ly/9V1i2P

Og her:

http://bit.ly/bHqUv7

Del 4 5 og 6 er av stor viktighet for Fylkesmannen å lese i sin helhet for å kartlegge de mange sammensatte årsaker til at jeg så meg nødt til å levere inn søknader om nødhjelp på kontoret. Når man over en lav sko blir nektet økonomisk hjelp i prekære og utsatte situasjoner og aldri blir møtt med dialog der de ansvarlige opptrer på en profesjonell og tillitvekkende måte og setter i verk samordnede tiltak slik de er pålagt i Helsedirektoratets «Individuell plan» der utarbeidelsen av planen skal skje gjennom et samarbeid mellom ulike tjenesteytere og etater – men i stedet kverulerer, trenerer, underslår og makulerer møtereferat og dokumenter, vil brukerens helse bli markant forverret, den dårlige økonomien vil øke og bare fortsette å eskalere til man overhodet ikke ser noen veier ut hvilket er tilfellet her.

Det ligger også under begrunnelsen for mine søknader om nødhjelp.

Derav mitt krav om å få tilbake min månedsutbetaling da Nav N.S agering har vært fullstendig under en hver kritikk, avvikene er uttalte, funksjonell hjelp og bistand fraværende og håndteringen direkte kriminell på mange punkter.

Flere «begrunnelser» sosialtjenesten fremsetter overfor Fylkesmannen for og utposjonere mitt livsopphold i ukentlige skjerver er således ren løgn eller i beste fall – store omskrivinger av de faktiske forhold.

Jeg ber om at posten under leses da flere samtaler med sosialkontoret viser den tungrodde og bevisst kverulerende behandlingen jeg hele tiden møter på som er med på å slite meg fullstendig ut.

På slutten av innlegget vises også ytterligere lover og forskrifter som dette kontoret har brutt med:

Nordstrand Sosialsenter – Marit Gunnes, Trude Amundsen, Anette Jørve og Vildgun Steinhaugen. Slik behandler de brukere som leverer klager på tjenestene:

http://bit.ly/bHqUv7

abblåst

Under her vises uttalelser fra min tidligere saksbehandler Trude Amundsen i et lite utdrag fra alle de grove misligheter som er begått mot meg fra Nav N.S Del 6 av serien, der jeg understreker overfor henne at jeg er svært syk, har hatt høye utgifter og trenger ekstra økonomisk hjelp for å komme meg på fote. (Her hadde jeg for lengst – og i utgangspunktet søkt om en måneds ekstra livsopphold for å komme meg på fote igjen, hvilket sosialkontoret avslo og som ble kritisk for meg i videre livsløp).

Jeg overklaget flere ganger uten fornuftig respons og møtte et totalt fravær av bistand og koordinerte tiltak noe som igjen sier seg selv at ville være umulig å få til i kontekst av den ugjennomtrengelige avvisningen jeg hele tiden var blitt møtt med, også etter mine klager på underslag av klager og møtereferat. Her er et «klima» som ikke har vært til å leve med! Det er klart at en reagerer på slik behandling.

Utdraget står under headingen:

(Telefonsamtalen fra 10.06.2009 forts):

Amundsen (og jeg legger til – dette er ORDRETT sitert fra opptak): – «Jada, jeg betviler ikke atte du – atte du helsemessig er i en veldig dårlig – eh – situasjon nå, jeg betviler ikke det i det hele tatt».

Amundsen forteller at 720 kroner er sendt meg i dag for to perioder, fra 10.06.2009, til 21.06.2009.

Altså – i hele 11 dager skal jeg med diabetes, høyt blodtrykk, alvorlig syk og med tre akutte sykehusinnleggelser på rappen leve for 720 kroner etter all min fortvilelse, legedokumentasjon og forsøk på å forklare en ulevelig og skremmende livs og sykdomssituasjon som jeg har forelagt Trude Amundsen.

Jeg må gå ut fra at utreder ved selvsyn leser og oppfatter den uhyrlighet det er at jeg med såpass høyt BT skal være nødt til å virkelig KJEMPE mot saksbehandler og attpåtil bli møtt på en slik måte (…).

Fra Del 6.

http://bit.ly/9V1i2P

ABEFERD

Møtet med konsulent Kolstø som ble underslått og maulert:

Når utbredt ukultur og kameraderi utgjør selve limet og de overordnede føringene i Forvaltningen. Del 5

http://bit.ly/cdYGKF

Min opprinnelige klage til Fylkesmannen står gjengitt her, og alle linker er aktivert i denne posten:

Klagen på Nav Nordstrand Sosial til Fylkesmannen:

http://bit.ly/asA4eH

Dette forelegges Fylkesmannen som dokumentasjon på grovt og koordinert misbruk av myndighet fra Nav N.S i en årsakskjede over ÅR som har ledet mot dagens situasjon, og som jeg påklager på det sterkeste.

Det er fullstendig umulig for meg å områ meg på noen som helst måte etter oppdelingene.

Jeg ber om å få mitt livsopphold utbetalt med en gang i måneden med øyeblikkelig virkning.

Jeg ber om å få utbetalt nødhjelpen jeg søkte om med Fylkesmannens satser 70 kroner dagen øyeblikkelig.

Dette siste stuntet har satt meg såpass tilbake økonomisk, at ingenting fungerer lenger. Oppdelingen (i det hele tatt) er umulig for meg å håndtere.


abervju

Mine kommentarer til Sosialsenterets «Vurdering av saken» i sitt svar til Fylkesmannen:

Nav N.S: Sosialsenteret har en rekke ganger etterspurt dokumentasjon på ekstrautgifter pga diabetes og andre medisinutgifter».

«Sosialsenteret har ved gjentatte anledninger og jevne mellomrom bedt klager dokumentere behovet uten at det foreligger noe som underbygger klagers eget utsagn».

– Når jeg endelig klarte og områ meg slik at jeg leverte sosialkontoret kvittering på hvilken mat jeg må spise som er forsvarlig for meg som diabetiker – hvilket Amundsen ba meg om i 2009 –  og spesifiserte at maten var konsumert i løpet av de 5 dagene som har gått før jeg søkte nødhjelp (jeg sto med andre ord fullstendig uten mat på søketidspunktet hvilket jeg opplyste i søknaden som ble levert PÅ kontoret), ble jeg ikke møtt med annet enn at livsoppholdet mitt ble kuttet ytterligere ned til ukesutbetalinger, og rett etterpå mottok jeg kun 500 kroner og leve for i hele 9 dager som diabetiker med en rekke tilleggssykdommer.

Få uker etter «forsvinner» hele 5 dager av mitt livsopphold ut i det store intet under massive bortforklaringer og svada når jeg sier fra om dette, og jeg blir «tilbudt» 210 kroner og leve for i denne perioden!!!

Jeg ber Fylkesmannen spesielt om å lese gangen i dette avviket som er konkret spesifisert i følgende post under headingen:

TAPEDE SAMTALER MED NAV NORDSTRAND SOSIAL FREDAG 27.08.2010, OG FRA PERSONLIG OPPMØTE VED KONTORET SAMME DAG fra posten:

Rapport: Nav-saksbehandlere – Nav Nordstrand sosial:

http://bit.ly/bMLPNv


abervju

Kommentarer til Sosialsenterets «Vurdering av saken» forts: 

Nav N.S: «Ved søknad om nødhjelp av 03.08.10 ligger kvittering på matkjøp for kr. 1118. Denne er datert 29.07.210. (Jeg understreker at det var 31 dager i denne måneden).

Sosialsenteret vurderer at klager med dette har gjort sannsynlig at hun har mat i huset og således ikke er i en akutt nødsituasjon» «Det var ikke gjort sannsynlig at hun var i en akutt nødsituasjon på søknadstidspunktet» (!!!)

Det burde ikke være lov for saksbehandlere å forvrenge fakta på denne måten!

Nav N.S under «Vurdering»: «Du har ikke levert noe kontoutskrifter og du har skrevet på din søknad at du hadde levert kontoutskrifter for flere måneder tilbake i cirka to uker siden». 

Dette utsagnet blir stående som fullstendig absurd for meg, for jeg forstår ikke hvor saksbehandler vil her.

Jeg skrev i søknaden at jeg for kort tid siden (ca. 2 uker tilbake) hadde levert kontoutskrift fra banken på Sosialsenteret som viste bevegelser på konto fra flere måneder tilbake, og ba Rivandi kontakte meg omgående hvis han mente at jeg allikevel måtte gå ekstra i banken og forevise ham kontoutskrift for disse få ukene!

Nav N.S under «Vurdering» fortsetter: «Sosialsenterets vurdering er at du ikke har sannsynliggjort at du er uten mat nå»!

Jeg hadde også lagt ved kvittering på betalt telefonregning og mulig noe mer. Grunnstønaden til telefonhold på ca. 600,- går rett til banken hver måned da jeg etter lang tid med avslag og unnlatt bistand fra sosialtjenesten under kritisk sykdomsperiode som forklart i opprinnelig klage til Fylkesmannen dro til Danmark og tok ut kr. 8000 til sønnen min der.

http://bit.ly/asA4eH

Jeg vil tro at Nav N.S har sendt kopi til Fylkesmannen sitt avslag vedtak, og jeg vil med det samme fremheve Rivandis groteske formulering der, hvor han forsøker å få det til å se ut som om uttaket var gjort samme dag som jeg søkte Nav N.S om nødhjelp. Det er IKKE tilfelle og kan selvsagt bekreftes ut fra dokumenter i saken!

Rivandi var ikke å snakke til, da jeg ringte og konfronterte ham med dette.

Jeg vil ikke unnlate og betale avdragene til banken og få rasert min kredittverdighet ytterligere og for all fremtid som Nav N.S «RÅDER» meg til!

Jeg kan heller ikke bruke vanlig Visa bankkort før all gjeld er innfridd. En kan se på det jeg gjorde som dårlig dømmekraft, men den sprang ut fra stor fortvilelse, og håpløshet over bistand som aldri kom fra Nav N.S.

Deres forvrenging av realitetene til å omhandle dette de informerer Fylkesmannen som er helt under en hver kritikk, da realiteten er at Rivandi fikk det til å se ut som om jeg faktisk HADDE disse pengene å disponere hver måned, i sitt vedtak der han kommenterer mitt livsopphold!

Det skal jeg ha meg frabedt!

aletter

Nav N.S under «Vurdering» fortsetter: «Du har tidligere i forhold til § 17 i Lov om sosialtjeneste i NAV, fått opplysning, råd og veiledning som vurderes å bidra med å forebygge akutte økonomiske problemer«.
 

Nav N.S under «Vurdering av saken»: «I saksgjennomgangen viser det seg at klager har fått grundig økonomisk råd og veiledning både skriftlig og muntlig i flere samtaler og i aktuelle vedtak».

Det er en ansvarsfraskrivelse og omskriving av realitetene i stor skala, og mine kommentarer til disse feige uttalelsene, viser jeg rett og slett med serien jeg laget i 6 deler om det omfattende misbruk av myndighet som tar plass både overfor meg og andre fra dette kontoret, sendt Fylkesmannen i opprinnelig klage. (Alle delene står linket til nederst i hver av postene i bloggen).

Jeg viser til Nav N.S under «RÅD OG VEILEDNING» siste avsnitt.

Min kommentar:
Rivandi har for lengst blitt gitt navnet på min fastlege i telefonsamtaler, og i en av søknadene mener jeg at jeg også skrev det, og i alle fall at Nav N.S nå hadde fullmakt fra meg å innkalle til møte (med Nav). Det skal bli interessant å finne dette igjen for ingenting har enda blitt iverksatt. 

Problematikken Nav N.S her oppkonstruerer, ble tatt i møtet med konsulent Kolstø (linket til tidligere i dette svaret) og videre gang i saken står vist til litt langt nede i samme post.


Til slutt vil jeg igjen fremheve mine klager på Steinhaugen som hun underslo i nær 9 måneder som står og lese litt nede i posten linket til under, samt at jeg minner om helseopplysningene hun mottok fra meg både fra lege og legevakt i år 2003 – vist tidligere i dette tilsvaret.
 

I Steinhaugens brev til meg 26.11.2009 «Foreløpig svar i forvaltningssak» «Klagesak søknad 200904769 vedtak av 04112009» anfører sosiallederen: «Klagen vil først bli vurdert internt ved sosialsenteret. Hvis klagen ikke tas til følge sendes den til Fylkesmannen for videre behandling».

Deretter ble klagen bare arkivert hos hennes sjef ved Bydelsadministrasjonen (Bydelsdirektør Per Johannessen)!

Deler av klagen står og lese i denne posten:

Informasjon om grovt maktmisbruk – fortsettelse av serien i 6 deler.

http://bit.ly/aD9pT9

Med vennlig hilsen

Jeanine

ABWPOSt

From: Jeanine

To: hassan.rivandi@bns.oslo.kommune.no

Subject: Mandag 13.09.10: HASTER – JEG SITTER UTEN MAT NÅ! Les dette før du ringer meg – Fra Jeanine

Date: Mon, 13 Sep 2010 13:41:27 +0200

Jeg sitter i dag mandag 13.09.2010 fullstendig uten mat. Jeg har kun 2 poser med klar tomatsuppe igjen etter å ha spist de to siste knekkebrødene med smør og uten pålegg til frokost i dag. Siste blodtrykkstabelett tar jeg også i dag, og vil være uten fra i morgen. Diabetesmedisinen er også snart tom (…). Jeg har heller ikke mer en et klipp igjen på Flexikort som jeg må ha for å reise og ta behandlinger for lymfeødem (…).

Jeg ber om at Nav Nordstrand Sosial stanser gjengjeldelsene mot meg øyeblikkelig, og opptrer på en ryddig, anstendig og profesjonell måte. Jeg krever ny livsoppholdssats for en uke utbetalt med f.o.m fredag 10.09.2010 og en uke fremover, og deretter ukentlige utbetalinger som kommer på dagen når det skal deretter – frem til Fylkesmannen setter frem sin avgjørelse. Pengene (fullt livsopphold) bes derfor utbetalt meg over utbetalingskort i dag mandag 13.09.10.

Jeg lever i denne prekære og kritisk utmattende situasjonen og skal ha meg frabedt lange «forklaringer» fra DERES ståsted over dette kravet, og ber om at adekvat handling settes i kraft OMGÅENDE!

Under, vises utdrag fra blogginnlegg der siste uetiske agering fra deres side offentliggjøres. Denne har dere allerede lest, i klagen til Fylkesmannen dere fikk kopi av – videre i mitt tilsvar.

Så har dere å ta utgangspunkt i de faktiske forhold som her fremkommer og som har avstedkommet denne voldsomme ekstrapåkjenning for meg i praksis.

Dere fremstår med særdeles dårlig dømmekraft når dere velger å holde på slik dere gjør, selv etter å ha lest om disse faktiske forhold samt har fått dem presisert for meg i telefonsamtaler og direkte på kontoret.

Jeg skal ha meg frabedt at dere fortsetter å levere meg lange utredninger og motargumenter som dere alltid forsøker dere på i uthalingsteknikker der teorien overhodet ikke speiler den umenneskelige realiteten dere har påtvunget meg å leve under.

Fra posten: Rapport: Nav-saksbehandlere – Nav Nordstrand sosial:

 

Abgjengen

OPPDATERT 28.08.2010

I går fikk jeg vite av Birgitte Mølstad at Nav N.S avslo kravene mine om tilbakebetalt nødhjelp og oppheving av ukentlige utposjoneringer av livsopphold å gjelde til en gang i måneden, selv med erklæring fra min fastlege på at dette måtte omgjøres på grunn av min helsesituasjon.

Etter skarp korreks i mail fra meg til sosialleder Vildgun Steinhaugen da hun tilkjennega at min klage var misoppfattet, stanset kontoret utbetaling til meg før helgen som jeg skulle hatt fredag 27.08 da jeg har levd på kun kr. 965 ,- siden 20.08.

Jeg ble opplyst da jeg ringte dit for og forsikre meg at det ikke skulle være noe tull med ukeutbetaling siden det var helg, at neste utbetaling ville gjelde først fra 01. – 07.09 og ble sendt ut “i går”.

De 5 – fem dagene i mellom da jeg således ville stå fullstendig uten penger og mat – få uker etter ukeoppdelingene trådte i kraft der første utbetaling for meg som diabetiker å leve på var 500 kroner i hele 9 dager – hadde de ingen fornuftig forklaring på hvordan var gått til (Det er 31 dager i august)!

På grunn av denne snedige gjengjeldelsen måtte jeg reise ekstra ned i dag og hente ut nødhjelp for 3 – kun TRE dager – kr 210,- på en sjekk som måtte heves i BANK en fredag ettermiddag når klokken var 15:00… Mer om dette ut på dagen i dag.

ABAKT

TAPEDE SAMTALER MED NAV NORDSTRAND SOSIAL FREDAG 27.08.2010, OG FRA PERSONLIG OPPMØTE VED KONTORET SAMME DAG:

Jeg ringer Nav N.S ca. kl 13:30 og mottar beskjed (vist til i denne posten 28.08)

Ytterligere informasjon fra samtalen:

Jeg legger frem det overnevnte og får til svar fra dame på sentralbordet at hun ser ut fra regnskapskortet at “jeg har fått utbetaling frem til den 31.08.10!

Når jeg møter opp på kontoret samme ettermiddag, får jeg utskrift av regnskapskortet.

Her står: 04.08.2010 Basisbeløp 700,- (forskuddsvis utposjonert meg av mitt eget fremtidig livsopphold da min søknad om nødhjelp ble avslått) – hentet samme dag ved kontoret.

Med dette får jeg  altså – 500 kr og leve på i hele 9 – NI dager, enda jeg hadde forklart både min saksbehandler Rivandi og hans teamleder Marit Gunnes at jeg måtte bruke ca. 200 til Flexikort da jeg går og tar behandlinger for lymdeødem og således kun ville ha 500 kr og leve for – som diabetiker i denne perioden. (Ytterligere forklaring står å lese her):

http://bit.ly/aD9pT

Referat fra Regnskapskortet fortsetter:

10.08.2010: Basisbeløp 1063,- (var meg i hende 13.08.2010. Da hadde jeg blitt tvunget til å leve i hele 9 dager på 500 kroner).

17.08.2010: Basisbeløp kr. 997,- (var meg i hende 20.08.201)

(Her sto det oppgitt på regnskapskortet jeg ble gitt 27.08 at dette av en eller annen grunn skulle gjelde for 27.08. – 31.08.2010 men det visste jeg ikke på det tidspunkt utbetalingen kom siden intet skriv var meg i hende om dette da, og det ville heller ikke gitt mening da jeg trengte mer enn alt av mat og livsnødvendigheter AKUTT etter å ha fått helsetilstanden sterkt forverret på de små beløpene de to tre ukene før)!

ABIE

SÅ kommer vi til saken:

MERK:

26.08.2010: Basisbeløp 1274,- står skrevet ut.

MEN – Dette var meg IKKE i hende FREDAG 27.08.2010 – en uke etter 20.08 som lovet meg og forventet i henhold til tvangen de nettopp hadde innført, med ukesutbetalinger!

De 997,- jeg hadde hatt og leve på i en uke fra 20.08, var nå selvfølgelig brukt opp.

Ingen sjekk lå da heller i postkassen fredag 27.08.2010.

På FRA og TIL dato på Regnskapskortet fra sosialkontoret som jeg henter 26.08.2010, ser jeg at denne utbetalingen først vil gjelde i perioden fra: 01.09.2010 – 07.09.2010!

Således har Nav Nordstrand Sosial klart og “TRYLLE BORT” hele 5 dager av mitt livsopphold siden det er 31 dager i august måned, og det inn i en HELG attpåtil!

Sentralborddamen står imidlertid hardnakket på sitt i telefonsamtalen før jeg drar ned, uten å tilsynelatende fatte hva jeg 4-5 ganger forsøker å innprente om de 5 dagene jeg således vil være uten penger.

NAV NORDSTRAND SOSIAL KAN IKKE FIGURERE MED TALL SOM IKKE GIR MEG MAT PÅ BORDET!

Les resten i denne posten, HVIS INFORMASJON OGSÅ BLE SATT INN I DENNE MAILEN TIL SAKSBEHANDLER:

Rapport: Nav-saksbehandlere – Nav Nordstrand sosial:

http://bit.ly/bMLPNv

ABWPOSt

From: Jeanine
To: marit.gunnes@bns.oslo.kommune.no
Subject: FW: Mandag 13.09.10: HASTER – JEG SITTER UTEN MAT NÅ! Les dette før du ringer meg – Fra Jeanine
Date: Mon, 13 Sep 2010 14:05:26 +0200 


Hassan Rivandi ringte meg opp 1-2 minutter etter at jeg hadde sendt ham denne mailen som jeg ber om at De lese omgående og tar stilling til! Jeg har også forklart den kritiske situasjonen jeg står i nå for damen på sentralbordet to ganger. Det kan synes som Rivandi valgte å ringe meg opp omgående så ha «ikke fikk tid å lese mailen»! Jeg måtte derfor forklare muntlig, og han sa sjekk for 15 september og utover var sendt fra sosialkontoret onsdag 08.09.10. Denne ville jeg ha i dag eller i morgen sa han.

(Jeg tilføyer tirsdag 14.09.2010 sjekken lå ikke i postkassen i dag heller. Da har Rivandi uten tvil regelrett løyet til meg, når han (på opptak) fortalte at sjekken som skulle gjelde fra 15 september ble sendt meg sist onsdag. For var den det blitt, ville jeg senest ha mottatt den allerede lørdag som var – med gale datoer stemplet på, men i alle fall til riktig tid. Rivandi velger altså å lyve om dette, enda jeg i mailen til ham opplyste om at jeg ville gå tom for blodtrykksmedisin samme dag jeg ringte ham – i går mandag 13.09)!

Jeg spurte hva jeg skulle gjøre hvis sjekken ikke kom i dag, som jeg skulle hatt å leve for fra lørdag 11.09.10. Det kunne han ikke svare meg på, hadde ikke tid å diskutere som vanlig som han sa, og som han alltid sier.


Når jeg nå ringte opp fordi sjekken ikke var i posten nå, får jeg følgelig ikke tak i ham. Jeg spør resepsjonen (utenlandsk dame) om det ikke er noen som helst der som krisebehandler i akutte nødsituasjoner da hun heller ikke fikk tak på deg.


Det var det angivelig ikke. Tiden renner ut for meg, klokken er 14:00.


Jeg ber dem ringe meg omgående etter å ha lest dette og svare meg hva jeg skal gjøre frem til i morgen ELLER overimorgen uten mat.

Jeg har levd på så dårlig kost såpass lenge nå at systemet er ødelagt (jeg klarer ikke å beholde maten lenger. Dette er kritisk for meg som er diabetiker, fordi medisinene ikke vil virke nå).

Først måtte jeg leve på 500 kroner i 9 dager, så på 200 kroner i 5 dager! Jeg har diabetes og er alvorlig syk.

(Så følger hele mailen jeg skrev til Rivandi som står gjengitt over, og jeg tar den derfor ikke med her).

Jeanine

Jeg tilføyer: Jeg måtte altså ikke leve for de 200 kronene i fem dager, fordi sjekken som Nav N.S hadde ment at var for meg til livsopphold en hel uke frem i tid (og ikke den gjeldende uke) som de sendte ut alt for tidlig, lå i postkassen lørdag 03.09 og hjalp meg å overleve forrige uke, slik det også skulle ha gått for seg hvis Nav N.S hadde utført forsvarlig saksbehandling. Det ble litt galt formulert over, men jeg hadde dårlig tid.

MEN så stanset – som vist over, utbetalingene igjen denne helgen, eller om man vil – NESTE livsopphold ble ikke utbetalt meg på slaget en uke etter at det forrige livsoppholdet ble sendt for tidlig.

Da er jeg tilbake på scratch igjen – 5 DAGER AV MITT LIVSOPPHOLD FORSVINNER MED DETTE NOK EN GANG fordi Rivandi fortalte meg at neste fremtidige livsoppholdssjekk først vil gjelde fra 15.09 og utover en uke!

HVA MED DE FEM DAGENE JEG ATTER EN GANG – (OG NÅ HELT KONKRET) HAR STÅTT OG VIL STÅ UTEN LIVSOPPHOLD DA. FRA LØRDAG 11.09 – ONSDAG 15.09?!?

DE ER B.O.R.T.E!

Jeanine.

ABWPOSt

From: Jeanine
To: vildgun.steinhaugen@bns.oslo.kommune.no
Subject: FW: Mandag 13.09.10: HASTER – JEG SITTER UTEN MAT NÅ! Les dette før du ringer meg – Fra Jeanine
Date: Mon, 13 Sep 2010 14:15:40 +0200 

Jeg ber dem ta tak i dette øyeblikkelig!
Jeanine

Til sosialleder Vildgun Steinhaugen

Oslo 13.09.2010


Jeg skrev til dem for snart en time siden og ba dem ta tak i dette innholdet øyeblikkelig. De har ikke svart.


I mellomtiden ringte Marit Gunnes, Rivandis sjef meg opp, og under følger referatet fra samtalen.


Det jeg ønsker å vite, er: Hvordan vil De gripe fatt i dette?


Informasjonen herunder og samlet, gjelder som klage fra meg på unnlatelse av kritisk bistand og brudd på sosialtjenesteloven og de utmattelsesteknikker, uthalinger og den meningsløse retorikk og uforsvarlighet som alltid har tatt plass overfor meg fra dere, og som ikke har bidratt til annet enn å forverre min allerede ødelagte helse.


All min tid går med på å overleve som best jeg kan og holde rede på alle avvik som til stadighet ruller og går under deres godt innarbeidete misbruk av makt overfor meg.


Dette har jeg ikke helse til, og det vet dere!


Og hva med de som ikke makter å klage på dette slik jeg gjør?


Jeg ber om ryddig agering, og innvilgelse av mine krav som vist i mailen til Hassan Rivandi der begrunnelsene allerede er allerede gitt (og det for lengst i bloggposter jeg har pålagt dere og lese i min klage til Fylkesmannen nå i august 2010, men som tydeligvis ikke er tatt til følge).

http://bit.ly/asA4eH


Med hilsen


Jeanine

ABAKT

(Det følgende er også sendt Steinhaugen): Opptaket av samtalen med Marit Gunnes som endelig ringte meg opp kl. 14:28 i dag mandag 13.09.2010:


Gunnes forteller meg at hun kun har lest den delen av mailen jeg hadde skrevet til henne, og ikke lest resten av mailen.


Jeg svarer at denne bare tar 3-4 minutter og lese gjennom, og hun har nå hatt 23 minutter på seg.


Hun blåser bare bare bort det jeg sier, og svarer at hun SER jeg ønsker det, men at hun (istedet) «har vært innom og sett på «tingene mine»» og sier at jeg hadde fått utbetaling frem til 14.09 og at ny utbetaling kommer 15.09 «og du får forholde deg til det Hassan og Birgitte har sagt til deg – hvilke datoer disse utbetalingene gjelder for!«

(Jeg tiføyer: Det er altså teamlederen for det ene av to team som uttaler seg her. Hun er sjefen til «Hassan», og svarer for sosialleder Vildgun Steinhaugen. «Birgitte» er leder for det andre teamet)


Jeg svarer vantro: Du er så sikker på at dere kommer unna med dette her, du er fullstendig og helt «bortreist»?

Hva skal jeg gjøre i dag jeg skriver jeg er alvorlig syk, jeg har to poser med klar tomatsuppe og forventet å få disse pengene på lørdag. Jeg har fulgt og rettet meg etter de ukesatsene dere har gitt meg, jeg har overlevd i hele 5 dager på kun 200 kroner på nødhjelpssatser enda det skulle være LIVSOPPHOLD på grunn av all den j-skapen dere har klart å gjøre i det siste, med gjengjeldelser og represalier overfor meg.


Gunnes velger da å respondere med det følgende, og jeg minner jeg om at dette er ordrett sitert FRA TAPET SAMTALE:

G: Du har fått penger fram til 14.09, og nye penger...


Jeg: Det er ikke slik, og jeg forstår at da vil jeg ikke få noe hjelp fra dere i dag og må overleve på to poser klar tomatsuppe enda jeg skriver her at alt går rett igjennom – systemet mitt er helt ødelagt, jeg må få hjelp?

G: Du har fått penger som gjelder denne perioden, det er det pengene dine …

Jeg: Alle samtaler er tatt opp på bånd, men det vet du jo?

G: Det har du informert meg om tidligere.

Jeg: Ja. Dette blir advokatmat. Morn.

(Mailen til Rivandi som Gunnes fikk kopi av, ble også lagt ved her til Steinhaugen)

Jeanine.

Fra: Etiske retningslinjer for statstjenesten

Staten som arbeidsgiver v/Moderniseringsdepartementet har det overordnete ansvaret for de etiske retningslinjene og for at disse blir fulgt.

Topplederne i departementer og underliggende virksomheter har et særlig ansvar for oppfølging.

For det første fordi lederne gjennom ord, handlinger og lederstil har stor innflytelse på kulturen og normene for adferd i organisasjonen.

For det andre fordi topplederne selv kan bli satt i situasjoner hvor valg og beslutninger krever etisk refleksjon og klokskap.

For det tredje fordi det er toppledernes ansvar å sørge for at hele organisasjonen er seg bevisst de etiske kravene som stilles i virksomheten, og at det umiddelbart blir tatt opp i organisasjonen dersom det skjer brudd på lover og regler eller det utvikler seg en uheldig sedvane og kultur.

Den enkelte ansatte plikter å gjøre seg kjent med de bestemmelser og instrukser som til enhver tid gjelder for vedkommendes stilling, og har et personlig ansvar for å følge retningslinjene på beste måte (…)

Ved gjennomføring av forvaltningens oppgaver, og i særdeleshet ved utøvelse av forvaltningsmyndighet, vil det ofte måtte foretas en avveining mellom allmenne samfunnshensyn, ivaretakelse av rettsstatsprinsipper for innbyggerne (for eksempel rettsikkerhet) og den enkelte innbyggers saksinteresser.

Først og fremst må vi huske på at det er innbyggerne statstjenesten er til for.

http://bit.ly/aQlXlG
http://bit.ly/clMyRg

ABITTER

Date: Wed, 15 Sep 2010 08:18:41 +0200

From: vildgun.steinhaugen@bns.oslo.kommune.no

To: Jeanine

Subject: Re: Mandag 13.09.10: HASTER – JEG SITTER UTEN MAT NÅ! Les dette før du ringer meg – Fra Jeanine

CC: hassan.rivandi@bns.oslo.kommune.no; marit.gunnes@bns.oslo.kommune.no

Til Jeanine


Jeg er ikke på mail hver dag, noe som skyldes møtevirksomhet og har ikke fått lest din mail før i dag. Jeg må få muligheten til å undersøke hva dette gjelder og vil komme tilbake til deg, så raskt jeg vet mer.


Med hilsen Vildgun Steinhaugen
Enhetsleder


—-Opprinnelig melding—-
Fra: Jeanine
Dato: 15/09/2010 12:24
Til: <vildgun.steinhaugen@bns.oslo.kommune.no>
Emne: FW: Mandag 13.09.10: HASTER – JEG SITTER UTEN MAT NÅ! Les dette før du ringer meg – Fra Jeanine 

Til sosialleder Vildgun Steinhaugen                                                                           Oslo 15.09.2010


Jeg sendte to mail til dem i går. Jeg ser at De har valgt og gi tilbakemelding på mailen som ikke inneholdt den siste informasjonen.

Jeg sender derfor igjen, den tapede samtalen med Marit Gunnes – så vi er sikre på at ingen «misforståelser» og unnlatelser av noe informasjon i denne saken vil ta plass.

Jeg krever at De leser saken slik den står i bloggposten under, da jeg bedre klarer og aktivisere linker der. Jeg er ikke god å bruke MSN.

Dette, fordi der kommer frem forklaringer på enkelte feilformuleringer i mailene til Rivandi og Gunnes.


Som De vet, vil alt misbruk av myndighet som ruller og går fra dette kontoret i saksgang vises på bloggen fremover, da jeg er såpass syk at jeg ikke tror jeg kommer til å overleve dette:

Siste post 14.09.2010: Tilsvar på Nav Nordstrands “saksfremlegg” til Fylkesmannen ved Avdelingsdirektør Gerd Reisvollsveen

http://bit.ly/dyKpip

Rivandi sa i telefonsamtalen jeg hadde med ham mandag 13.09 at sjekk ble sendt sist onsdag, men den lå ikke i postkassen den dagen eller dagen etter at jeg snakket med ham heller!

Da har Rivandi uten tvil regelrett løyet til meg, når han (på opptak) fortalte at sjekken som (etter deres vilkårlige utmålinger) skulle gjelde fra 15 september, ble sendt meg på det tidspunkt.

For var den det blitt, ville jeg senest ha mottatt den allerede lørdag som var – med gale datoer stemplet på, men i alle fall til riktig tid.

Rivandi velger altså å lyve om dette, enda jeg i mailen til ham opplyste om at jeg ville gå tom for blodtrykksmedisin samme dag jeg ringte ham– for to dager siden, mandag 13.09.

Jeg behøver mest sannsynlig ikke å ta med dem hvilke lover Rivandi bryter her, og hvordan ageringen har rammet meg.  

Jeg ber om reaksjoner.

Jeanine.


ABWPOSt

Til Gunnes skriver jeg blant annet: Jeg har levd på så dårlig kost såpass lenge nå at systemet er ødelagt – og at jeg klarer ikke å beholde maten lenger.

Dette er kritisk for meg som er diabetiker, fordi medisinene ikke vil virke nå hvilket Gunnes meget vel bør ha kjennskap til, når hun er en av lederne ved kontoret og må forholde seg til en rekke mennesker med ulike sykdommer. Dessuten er diabetes og konsekvensene hvis man ikke har mulighet å  overholde kostholdsregimet, velkjent.

Det samme med livsviktige medisiner.

Jeg minner om at jeg for kort tid siden ble holdt på 500 kroner i hele 9 dager, og har omtrent vært uten mat siden lørdag 11.09. I dag er det onsdag 15.09. Kommer det en sjekk i postkassen i dag tro? Jeg har jo ikke noe håndfast å forholde meg til. For her er det kun vilkårlighet, uprofesjonalitet og represalier overfor meg som gjelder!

Jeg krever at De leser følgende bloggpost der utdyping av overnevnte fremkommer, fordi orienteringene der har forbindelse med de gale utbetalingene av de ukentlige skjervene jeg mottar, og de gale datoer og beregninger dere har foretatt! 

Gjengjeldelsene er slue, men de er for all del etterprøvbare – som vises!

Dette har De allerede blitt orientert om at må leses i min klage til Fylkesmannen sammen med flere andre poster, men på grunn av den herjing med meg som bare fortsetter å eskalere nå, vil det være riktig å slutte at både De og deres kumpaner har valgt å overse mine bevis og krav som jeg på ingen måte har helse til å føre, og som bidrar – sammen med all unnlatt bistand – til sterk forverring av mine sykdommer.

Skulle opplysningene ha blitt tatt til følge, ble dere jo nødt til å komme med innrømmelser som ville ledet til store ubehageligheter for dere, og ville videre innebære en anstendig behandling av meg som på ingen måte har – eller vil bli tilstrebet av verken Nav Nordstrand Sosial eller Arbeid.

NAV Nordtrand Sosial: Informasjon om grovt maktmisbruk – fortsettelse av serien i 6 deler.

http://bit.ly/aD9pT9


ABITTER

Ironien i det hele er at jeg med dette er nødt til å forholde meg til dem, en sosialleder som underslår møtereferat, klager og dokumenter, delegerer misbruk av myndighet videre i forvaltningen overfor flere personer (Del 3) og er den som i første rekke står ansvarlig for alle grove misligheter som har rammet meg – både de godt og vel to årene jeg ufrivillig har vært ved dette kontoret, og tidligere år langt forut for dette. Det er på ordre fra dem, at samtlige ansatte ved dette kontoret opptrer på den måten de gjør overfor meg siden De vil være personen disse til syvende og sist svarer for, noe som tydelig fremkommer i serien i 6 deler jeg har laget om Nav Nordstrand Sosial der samtlige aktører forteller meg at «dette må de diskutere med sine overordnede først)!


Med hilsen Jeanine


Date: Wed, 15 Sep 2010 12:45:28 +0200

From: vildgun.steinhaugen@bns.oslo.kommune.no

To: Jeanine

Subject: Re: Mandag 13.09.10: HASTER – JEG SITTER UTEN MAT NÅ! Les dette før du ringer meg – Fra Jeanine

CC: marit.gunnes@bns.oslo.kommune.no; hassan.rivandi@bns.oslo.kommune.no


Til Jeanine

Jeg har ikke anledning til å lese hele mailen din nå og svarte på det jeg vurderte som mest preserende. Ved en senere anledning kommer sosialsenteret tilbake til de øvrige punktene i din mail.

Det gjøres oppmerksom på at hvis utbetalingen ikke er kommet deg i hende i dag kan du henvende deg til sosialsenteret.

Med hilsen

Vildgun Steinhaugen

enhetsleder

From: Jeanine
To: vildgun.steinhaugen@bns.oslo.kommune.no
Subject: FW: Mandag 13.09.10: HASTER – JEG SITTER UTEN MAT NÅ! Les dette før du ringer meg – Fra Jeanine
Date: Wed, 15 Sep 2010 13:56:09 +0200 

Til sosialleder Vildgun Steinhaugen                                                                                                     Oslo 15.09.2010


Jeg har heller ikke mottatt sjekken i dag, onsdag 15.09.2010.


HVA ER MENINGEN MED DETTE HER!!!


De ber meg i siste mail om å ta kontakt med sosialsenteret hvis ikke utbetalingen er her i dag, hvilket jeg gjorde da jeg kom inn med hunden kl. 13:10 og posten akkurat hadde kommet.


Jeg ber primært om å snakke med Rivandi, men han er «i møte». Jeg spør etter andre ansvalige ved kontoret, men den utenlandske damen på sentralbordet som ikke vil oppgi sitt navn, forteller meg at samtlige ansatte ved kontoret ikke er å treffe, og jeg «kan prøve og ringe etter klokken 14:00», noe som vil være i seneste laget å kontakte dere da dere stenger kl. 15:00 og jeg vil bruke en god tid bort der. Jeg ber om å få prate med en hvilken som helst annen saksbehandler ved kontoret da dette er en prekær krisesituasjon, og den må håndteres nå i løpet av dagen. Hun nekter meg det.


De burde også vite når De opplyser meg om at jeg kan ta kontakt med sosiasenteret, at ingen ville være å få tak i der!


Jeg er ikke overrasket, men dog vantro over at De i siste tilsvar velger og komme med denne responsen i mitt akutte behov for hjelp:


«Jeg har ikke anledning til å lese hele mailen din nå og svarte på det jeg vurderte som mest preserende. Ved en senere anledning kommer sosialsenteret tilbake til de øvrige punktene i din mail».

JEG BER OM AKUTT OG ADEKVAT ØKONOMISK HJELP I DAG, I FORM AV EN UKES UTBETALING F.O.M LØRDAG 11.09.2010, OG AT ALLE FREMTIDIGE UTBETALINGER DERETTER VIL BLI UTBETALT MEG PÅ RIKTIGE DATOER OG I RETT TID!

DE ER SÆRDELES GODT KJENT MED SAKENS FORLØP OG FAKTA!

Under, har jeg satt inn den første mailen fra dem tidligere i dag, så jeg har alt samlet for advokat:

From:

Vildgun Steinhaugen (vildgun.steinhaugen@bns.oslo.kommune.no)

Sent:

Wednesday, September 15, 2010 8:18:44 AM

To:

Jeanine

Cc:

hassan.rivandi@bns.oslo.kommune.no; marit.gunnes@bns.oslo.kommune.no
Til Jeanine

Jeg er ikke på mail hver dag, noe som skyldes møtevirksomhet og har ikke fått lest din mail før i dag. Jeg må få muligheten til å undersøke hva dette gjelder og vil komme tilbake til deg, så raskt jeg vet mer.

Med hilsen Vildgun Steinhaugen

Enhetsleder


—-Opprinnelig melding—-

Fra: Jeanine

Dato: 13/09/2010 14:15

Til: <vildgun.steinhaugen@bns.oslo.kommune.no>

Emne: FW: Mandag 13.09.10: HASTER – JEG SITTER UTEN MAT NÅ! Les dette før du ringer meg – Fra Jeanine Horntvedt


Jeg ber dem ta tak i dette øyeblikkelig!

Jeanine

ABWPOSt

From: Jeanine

To: vildgun.steinhaugen@bns.oslo.kommune.no

Subject: FW: Mandag 13.09.10: HASTER – JEG SITTER UTEN MAT NÅ! Les dette før du ringer meg – Fra Jeanine

Date: Wed, 15 Sep 2010 14:22:46 +0200


Til Vildgun Steinhaugen – tilleggsinformasjon i dag onsdag 15.09.2010 som jeg ber om at De skal lese:

Jeg siterer fra tapet telefonsamtale med Hassan Rivandi mandag 13.09.2010: Jeg forklarer ham at jeg sendte ham mail om at jeg sitter omtrent uten mat mandag 13.09, for ca. 1-2 minutter siden. Jeg ber ham lese gjennom denne først og ringe meg opp, da han svarer: Den utbetalingen som du har sagt, som du ikke har mottatt enda, den gjelder fra onsdag 15.09.2010 til 21.09

– Så den er på vei til meg i posten?

Den er på vei til deg i posten.  

– Når ble den sendt?

Onsdag 8/9. Men noen ganger kommer posten sent.

Jeg gjentar: Onsdag 8/9, altså torsdag fredag og lørdag så har ikke den kommet frem??

Nei, men lørdager, de fleste steder de leverer ikke post på lørdager (!!!)

Jeg spør om sjekken skal ligge i min postkasse «i dag» (13.09)

Rivandi svarer: Jeg regner den skal være i dag, eller SENEST I MORGEN (tirsdag 14.09)!

Jeg forklarer igjen at jeg kun har to poser klar tomatsuppe og at jeg nettopp har sendt ham mail over hva det er dere holder på med.

Rivandi: Ja Jeanine – jeg forholder meg til det du har fått akkurat nå, og sier det er den som er sendt til deg…

Jeg: Og det skal heller ikke vare fra den 15 og utover… 

Rivandi avbryter: Du har fått til og med I MORGEN! Den som er… 

Jeg: NEI! Jeg har IKKE fått til og med «i morgen» – Nå må du lese mailen som jeg sendte deg og så må du ringe meg opp igjen om ti minutter når du har lest den er du snill. 

Rivandi: I dag jeg har ikke akkurat nå tid å ringe igjen, jeg skal lese det og eventuelt kontakte deg i morgen, fordi jeg har en timeavtale. (Da er klokken ca. 13:47) 

Jeg: Så hva gjør jeg hvis ikke sjekken ligger i postkassen I DAG og jeg har to poser med tomatsuppe?  

Rivandi: Ja men jeg FORKLARER DEG, for det «er samme greie som jeg sier til deg». Den gjelder fra onsdag 15. til 21… 

Jeg: Nå får det være nok – Nå er det NOK – NÅ FÅR DET F…MEG VÆRE NOK!!! (Jeg legger på røret).


Med hilsen Jeanine


ABWPOSt

Til sosialleder Vildgun Steinhaugen

Det er fremdeles onsdag 15.09.2010, og jeg har nå fått tak i min saksbehandler Hassan Rivandi.

Jeg henvendte meg altså kontoret ca. 13:10 i dag som De skrev i mail til meg i dag at jeg kunne gjøre hvis ingen sjekk var meg i hende i dag heller – hvilket den ikke var – men alle ansvarlige var angivelig i møte eller utilgjengelige på andre måter.

Damen på sentralbordet fortalte meg at jeg kunne ringe tilbake etter 14:00, men jeg så ikke på klokken da jeg var opptatt med å skrive opplysningene som står under her til dem:«Tilleggsinformasjon i dag onsdag 15.09.2010 som jeg ber om at De skal lese«.

Derfor ringte jeg opp nærmere 14:30, svært forundret over at ingen i mellomtiden hadde kontaktet meg da jeg i tillegg hadde forklart resepsjonisten hele to ganger i dag den kritiske situasjonen jeg står i og ba henne om å gi beskjed og få tak i noen som kunne hjelpe.

Da ba jeg om å få snakke med dem, men ble forklart at De enda var i møte.

Rivandi var heller ikke tilgjengelig. Så ble samtalen brutt da hun skulle forsøke å sette over til ham. Jeg ringte da opp igjen, og ble fortalt at Rivandi ville ringe meg snart.

Kl. 14:33 ringer han, og slik går samtalen:


ABEFOON

Rivandi (tilsynelatende helt uforstående etter at han har presentert seg og jeg svarer Javel?! –

Jeg fikk en beskjed fra sentralbordet om at jeg skulle ringe tilbake???

Jeg: Ja, hva slags informasjon har du å komme med til meg nå?

R: INFORMASJON TIL – HVA???

Jeg: Å herregud… vet du, dere ligger så dårlig an at jeg nesten begynner å synes synd på dere.

R: Jeg er orientert om at du har sendt melding til Vildgun om at hun har bedt deg – hvis du ikke har mottatt en sjekk i løpet av i dag, du skulle henvende deg til oss.

Jeg: Ja, og det har jeg gjort, jeg ringte dit kl. 13:10. Og da ble jeg fortalt at samtlige var i møte og jeg kunne verken få snakke med deg, Gunnes, Steinhaugen eller noen der.

R: Jeg hadde time med min bruker, Marit hadde det, Vildgun ER IKKE HER!

Jeg: Men nå er jo klokken blitt 14:34 jeg ringte klokken 13:10 for det hadde sosiallederen bedt meg om å gjøre hvis ikke sjekken kom i dag. Så da regner jeg med at DU har informasjon til MEG om hva jeg skal gjøre.

R: Den er ikke kommet i dag heller?

Jeg: Nei, og det står jo i mailen til Vildgun tidligere i dag!

R: Mm! DET ER PROBLEMER MED POSTEN!

Jeg: Det er IKKE «problemer med posten, jeg har levd i snart et halvt hundre år og har ALDRI opplevd problemer med posten!

R: Ja. Men jeg tror vi trenger ikke å diskutere om dette!

Jeg: Nei, og videre så har jeg sendt dere legeerklæring fra min lege om at jeg må få tilbake mine månedlige utbetalinger og ikke utbetalt i skjerver (jeg skulle til å si at sosialsenteret hadde «slumset bort» denne også, da Rivandi avbryter:

R: Men Jeanine – Den delen vi har sendt til deg onsdag 8/9 vi kan DOKUMENTERE – det er ikke noen som vi ikke kan dokumentere, men kanskje det er ikke lurt å snakke om dette akkurat nå! Men hva skal vi gjøre nå? Jeg ser på klokka – rekker du å komme hit for å hente eventuelt en sjekk eller? Hvis du ringer på ringeklokka kan jeg åpne.

Jeg spør «for moro skyld» hva sjekken vil være på, og jeg får vite at den er for to dager, pålydende 140 kroner «i vente på at jeg skal motta sjekken» som han sier.


Men hvorfor er Rivandi så sikker på at jeg virkelig VIL motta sjekken i løpet av de neste to dagene når det i dag har gått hele 7 dager siden denne angivelig ble sendt ut?

Eller er det slik at han gir blanke og bare «antar» det, og skal ha meg flyende ned på kontoret annenhver dag?

Rivandi burde da heller ha tatt kontakt med meg senest i går tirsdag og presentert løsninger etter flere mail fra meg, også den dagen, til sosialsenteret.

Han kunne fortalt meg at jeg kunne komme dit på dagen og hente LIVSOPPHOLDET mitt for en uke – gjeldende fra lørdag 11.09.10 som RIKTIG beregning vil være, etter at han hadde lest mailen fra meg som viser gangen i de utbetalinger jeg FYSISK har mottatt – (Ikke DERES «beregninger» som kun er et av leddene i de utmattelsesteknikker dere bedriver, og som er fullstendig gale)! Jeg siterer Rivandi i mailen:

«I dag jeg har ikke akkurat nå tid å ringe igjen, jeg skal lese det og eventuelt kontakte deg i morgen (tirsdag), fordi jeg har en timeavtale».


Jeg svarer at jeg skal ha LIVSOPPHOLDSPENGER (som forlangt OG forklart gangen i, per mail fra meg til Rivandi med kopi til dem og Marit Gunnes, gjeldende fra lørdag 11.09 og en uke fremover).

Rivandi ignorerer dette, misforstår meg med vilje i lys av all informasjon jeg både gir og har sendt vedkommende, og gir meg samme innstuderte lekse atter en gang i et Goddag mann – økseskaftsvar enda min mail til ham angivelig skal være lest:

«Men pengene er sendt til DEG – (her sikter han altså til det fremtidige livsoppholdet, ikke det inneværende som aldri kom på lørdag og som aldri vil komme i det hele tatt, fordi sosialtjenesten atter en gang har valgt å «trylle dette vekk» under den totale forvirringen dere forsøker å oppnå og som dere står steilt på å vedlikeholde overfor meg i det som her tar plass) og det er POSTEN som har gjort feil, ikke vi»!

«VI kan dokumentere, VI har sendt onsdag 8/9 til deg. Og som sagt (???) – du er ikke den første som – uheldigvis, har meldt til oss som posten har vært problem og har ikke mottatt den»!

Jeg svarer at jeg har verken penger eller Flexikort og komme meg til Skullerud i dag, jeg har ikke mat –  og får til svar:

R: «Men hva skal JEG gjøre akkurat nå – for JEG kan ikke komme til DEG heller, med sjekk….»

Jeg: Du kan dra et veldig varmt sted!

Samtalen avsluttes


ABWPOSt

Det ble helt umulig for meg å reise bort dit i dag, og deretter videre helt ned til Oslo S for å løse ut sjekken.

Som allerede opplyst i mail sendt både dem og andre i denne saken, er jeg svært dårlig og klarer ikke holde på maten lenger. (Jeg har heller ikke mat igjen, men fant tomflasker i kottet som jeg pantet og kjøpte poser med havregryn for). Derav virker ikke medisinene, og De burde, med denne viten ha tatt tak i dette som overordnet leder ved kontoret og samtalet med deres ansatte om hva som nå kunne gjøres ut fra de mail jeg har sendt både dem, Rivandi og Gunnes.

Jeg har beskrevet min helsetilstand og har bedt om at LIVSOPPHOLDET må komme ajour – de FEM dagene som både tidligere OG NÅ blir «tryllet vekk», og hjelpen skulle jeg hatt senest mandag 13.09 når dere ble orientert om at sjekken lørdag 11.09 ikke kom! (Den skulle altså GJELDE fra lørdag 11.09, som forklart i opprinnelig mail til Rivandi og i blogginnlegg)!

Hele halsen og videre nedover er dekket av store lilla flekker når jeg legger på røret med Rivandi. Blodtrykket er skyhøyt, voldsomt press i øreganger og hode, jeg er kvalm og jeg kjenner det som jeg skal besvime. Jeg går ikke ut i denne tilstanden.

Jeg minner om deres egen uttalelse i journal på meg fra 2003, der orientering om min helse som allerede på det tidspunkt var dårlig, ble beskrevet egenhendig av Dem (kommentert i mitt tilsvar til Fylkesmannen):

«Tilsvar på Nav Nordstrands “saksfremlegg” til Fylkesmannen ved Avdelingsdirektør Gerd Reisvollsveen» (Utdrag fra blogginnlegget):

“Saksfremlegg Saksnr: 2003/01562 Dato 18.08.2003. (Jeg siterer Steinhaugen under helse/sosiale forhold): “Det fremkommer i tillegg fra klagers side at hun har diabetes og astma. Disse sykdommene forsterkes av langvarig stress. Dette er dokumentert av lege Svein Høegh Henriksen datert 12.06.02. Klager har innlevert dokumentasjon på nylig legebesøk vedrørende høyt blodtrykk og stress. Klager har selv ønsket at det ble vedlagt papirer fra legevaktbesøk. Vedlegg nr. 13 (…)”.

(Jeg tilføyer): Mine sykdommer har forverret seg dramatisk under disse siste årene med fravær av hjelp på alle områder fra både Nav N.S og Nav Arbeid. Jeg har for lengst passert grensen for maksimal stressbelastning. Allikevel har de valgt å behandle meg som de har gjort.

http://bit.ly/dyKpip

ABIE

Det som til alt overmål tar plass i dag, er full ignorering fra dem av kritisk hastesak, og heller ingen delegering fra dem av denne til profesjonelle ansatte.

Her møter jeg kun en ansatt med veloverveid agenda som – da jeg endelig får ham i tale, først og fremst later som han stiller seg fullstendig uforstående til at jeg ønsker å få tak i ham i dag, noe han meget vel vet at må virke ekstremt provoserende på den andre part ut fra hans viten om situasjonen jeg står i. (Rivandi).

Jeg ser derfor på det som nytteløst å be dem om å gripe fatt i herjingen med meg og utføre deres arbeid og overordnede ansvar på forsvarlig og profesjonell måte, derfor skal jeg ikke avslutte med ytterligere bønn til dem om dette.

Heretter dokumenterer jeg derfor bare rett og slett det uavlatelige misbruket av myndighet som tar plass, alle unnlatelser av forsvarlig saksbehandling, og viser at De har blitt grundig informert om faktiske forhold og er godt kjent med alle avvik som kontinuerlig tar plass fra dere overfor meg.

Kravene jeg har fremsatt i akkurat denne saken i mail sendt dem denne uke der e-post jeg har sendt til Rivandi og Gunnes blir forelagt dem står allikevel ved lag, og jeg ber om at de blir imøtekommet. Ikke bare helse, men også viktige delbetalinger til kreditorer blir også ruinert hvis De velger og ikke ta kravene til følge.

Jeg er klar over at dere nå har dekket utestående til min fastlege, så det er på det rene at det vil ikke være dette jeg refererer til over.

Med hilsen

Jeanine

ABWPOSt

16.09.2010: Haster. Til Vildgun Steinhaugen med kopi til Fylkesmannen, H. Rivandi og M.Gunnes ved Nav Nordstrand Sosial.‏


From:

Jeanine

Sent:

Thursday, September 16, 2010 11:12:52 PM

To:

vildgun.steinhaugen@bns.oslo.kommune.no; gerd.reinsvollsveen@fmoa.no; hassan.rivandi@bns.oslo.kommune.no; marit.gunnes@bns.oslo.kommune.no

Denne mailen sendes også som kopi til Fylkesmannen, og jeg ber om at den skal gjelde som tilleggsdokumentasjon på den absolutte herjing med meg som dere fortsetter å bedrive – selv etter oppdelingene av mitt livsopphold, i sak:

Klage på avslag nødhjelp – Vedtaket av 03.08.2010 med saksnummer 2010/03412 og oppdeling av livsopphold fra Nav Nordstrand Sosial. Hastesak.‏

Jeg viser til tidligere mail i saken der De har blitt gjort kjent med at jeg per i dag ikke har mottatt livsopphold for snart en hel uke nå, med alvorlig forverring av helsetilstand.

Jeg snakket med min saksbehandler Hassan Rivandi i går, vilket De vet da De fikk tilsendt samtalereferatet. Ellers er De godt kjent med forløpet gjennom hele denne uken, via mail.

De er også godt kjent med at jeg har vært uten legehjelp i svært lang tid, fordi min fastlege ikke ønsket å ta meg i mot før utestående regninger hos ham ble betalt, noe dere akkurat nå har garantert for.

Allikevel vil det ta tid før jeg kan konsultere legen – noe jeg også opplyste dem om i mail. Dr. Fredrik S. Thorn ville ikke sette meg opp på vent til time hos ham en gang, før pengene var innbetalt.

ABELPRA

Da tar jeg et lite sammendrag:

Dere deler opp livsoppholdet mitt i ukentlige utbetalinger. Dere nekter meg nødhjelp.

Deretter får jeg utbetalt 500 kroner, som jeg skal leve på i hele 9 dager. Så får jeg ca. 960,– som jeg skal leve på i 11 dager.

Så forsvinner 5 dager av mitt livsopphold. Men neste ukes sjekk kommer på forskudd, slik at jeg allikevel klarer meg.

Så forsvinner (hittil) 6 SEKS dagers livsopphold, og ingen sjekk kommer denne gangen.

Jeg informerer om at jeg ikke lenger klarer å beholde maten og at dette er direkte farlig, da medisinene for diabetes og høyt blodtrykk ikke vil ha den effekten de skal.

De vet jeg står uten helsehjelp!

Allikevel svarer de meg kun at «De skal se på dette når De «FÅR TID«!

I mellomtiden gir De klarsignal til Rivandi om at han kun skal tilby meg 140 kroner!

Sjekken vil ikke komme i morgen heller.

Jeg tror ikke jeg behøver å forklare dem hvordan jeg vet det, for bakgrunnen er De utmerket godt kjent med selv.

Og nå blir det helg!

Jeg skulle ha betalt en svært viktig regning i dag, som det var siste frist på. Det fikk jeg ikke gjort.

ABWPOSt

Som jeg skrev i en av mailene til dem i går, var jeg for dårlig å komme ned på Skullerud og hente 140 kroner som Rivandi «tilbød» meg som nødhjelp i går onsdag for den dagen og neste, fordi mitt eget rettmessige livsopphold til da var uteblitt i hele 5 dager.  Han påstår hardnakket at «posten har rotet dette bort». Denne påstanden satte han frem både mandag og onsdag denne uke.

Men onsdag 15.09 var det gått hele 7 dager siden denne angivelig var sendt fra kontoret ifølge Rivandi.

Ville det ikke da være på tide med handling og hjelp?

Men ingen adekvate tiltak iverksettes.

Jeg blir tilbudt NØDHJELP av alle ting – i TO dager, og det før en HELG!

INGEN ved Nav Nordstrand Sosial har fulgt opp avvikene og kontaktet meg på mail eller telefon i hele dag. Bistanden og oppfølgingen som dere er pålagt av Helsedirektoratet og forholde dere til, er påfallende fraværende.

Derfor ringte jeg sosialsenteret kl. 14:00 i dag og ba om å få snakke med dem, og deretter Rivandi, men ble fortalt at ingen av dere var å treffe.

«Kronen på verket», er at medarbeider ved deres kontor slenger på røret til meg i denne «samtalen», som vises under her.

Jeg krever en forklaring på dette, og forlanger en reaksjon.

Jeg går også ut fra at den «anonyme medarbeideren» heller ikke har klart og videreformidle beskjeden jeg ga henne riktig, ut fra hvordan hun valgte å møte meg.

Således ber jeg om at orienteringen under blir lest, og at e-post fra dem eller en av de andre i «trekløveret» på kontoret som mottar denne mailen som kopi, vil foreligge meg tidlig i morgen fredag 17.09.2010 med opplysninger om hva dere NÅ klekker ut i hop at dere vil foreta dere.

Jeg skal altså IKKE motta nødhjelp men LIVSOPPHOLD, og det skal være tilbakebetalt f.o.m lørdag 11.09.2010 og frem til ut neste uke, slik at jeg kommer ajour.

Da forutsetter jeg at mailen jeg sendte Rivandi denne uke vil bli lest som han lovet, der jeg viser fra uke til uke hvordan oppdelingene har kommet inn og beviser at dere rett og slett J….S med meg!

HVIS den imaginære sjekken fra dere på noe vis skulle nå frem til meg en gang i fremtiden, vil jeg selvsagt makulere eller returnere denne.

Medarbeider på Nav Nordstrand Sosial legger på røret midt i forklaring

http://bit.ly/aRDhfM

Med hilsen

Jeanine


ALLE JÆVLENE PÅ ET BRETT

Fredag 17.09.2010: Nå er ikke lenger tvil lenger om at Vildgun Steinhaugen ved Nav Nordstrand Sosial fører total stillingskrig mot et menneske som er prisgitt hennes luner og personlige gjengjeldelser. Her har «sikringen gått», og ingen profesjonalitet og faglig forsvarlighet gjenstår.

Jeg som bruker vil være forsvarsløs mot dette, for det er ingen i vårt rettsapparat som kan hjelpe med dette omgående. Jeg har sittet uten penger og forsvarlig kost siden lørdag 11.09.2010, jeg er svært syk – og nå er det helg.

En medarbeider ved hennes kontor, Anette Jørve (Ingjer), sa for en del måneder siden til meg da jeg beskrev den stygge saken jeg hadde med Nav Arbeid at jeg fikk forsøke å ta kontakt med dem og «være litt YDMYK» – da ville nok alt løse seg!

Det kan synes som om denne bedervede og manipulerende «instillingen» har satt standarden ved også dette kontoret.

For her tar man igjen med innbyggere i dette landet som er i behov av bistand, uansett hvor dårlig deres helsetilstand er!

Dette er responsen jeg mottar fra sosiallederen i dag på min overnevnte mail. Her ser man at hun ignorerer alt jeg har forelagt henne, og jeg sverger – jeg har ikke utelatt noe som helst:

ABWPOSt

Til Jeanine

Klagesaken er oversendt Fylkesmannen i Oslo-Akershus som rekomandert sending. Fristen for å kommentere saksfremlegget var 12.09.10. Den første kommentaren din som vi mottok 09.09.10 følger med saksfremlegget.

Med hilsen

Vildgun Steinhaugen

enhetsleder


ABedre-skal-det-bli

Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i sosial- og helsetjenesten (2005-2015)

Hvordan kommer vi fra visjoner til handling? … og bedre skal det bli!

Praksisfeltets anbefalinger for å oppnå god kvalitet på tjenestene i sosial- og helsetjenesten

Alle som mottar tjenester fra sosial- og helsetjenesten skal få en faglig forsvarlig og menneskelig god tjeneste som er koordinert.

Tjenesten eller behandlingen skal utformes i samarbeid med brukeren og tilpasses den enkeltes behov og ønsker.

Da må brukeren ha en sentral rolle fordi det bare er brukeren som kan bedømme om tjenesten fungerer tilfredsstillende gjennom hele forløpet (…)

Ingen tjenester blir bedre enn det den enkelte utøver yter i møtet med brukeren. Et stort antall klager fra brukere dreier seg om hvordan utøveren har oppført seg overfor den som mottar tjenester.

Det påhviler derfor utøveren et selvstendig ansvar for å utvikle sin evne til å møte brukeren på en empatisk og respektfull måte.

Uten utvikling av personlig kvalitet, vil bedring av systemkvaliteten alene ikke føre til at brukerne opplever gode tjenester.

Videre må utøvere ha høy profesjonalitet, fagkompetanse (holdninger, kunnskap og ferdigheter), evne til etisk refleksjon og relasjonsbygging.

Rammer og systemer for god fagutøvelse må også være på plass.

http://bit.ly/gMPWkX

Kvaliteten på tjenestene

De tjenestene som ytes, skal være faglig forsvarlige og tilstrekkelige.

http://bit.ly/aHtuij

ABedre-skal-det-bli

Fra Veilederen:

“Hvorfor en ny kvalitetsstrategi“?

Tre elementer er derfor gjennomgående i strategien:

1. Faglig gode tjenester

2. Levert på en menneskelig sett god måte

3. I et system som fremmer helhet

Kvaliteten på de tjenester som leveres, er et sentralt lederansvar.

Det er også et ansvar for ledere å sikre gode kvalitetsutviklingsprosesser i organisasjonen.

Videre må hver enkelt leder bidra til å sikre et tjenestetilbud som oppleves som sammenhengende og helhetlig for brukerne.

Sosial- og helsetjenesten skal være sin egen kontrollør. Internkontroll er et lovkrav.

Erfaringene fra andre bransjer viser at internkontroll brukt riktig, er meget nyttig for å sikre kvaliteten på tjenestene. Dette innebærer at mål, oppgaver og ansvar er tydelig kommunisert, og at virksomheten har en struktur for avvikshåndtering og for å lære av erfaringer.

Det er et lederansvar å sikre ”rett person på rett plass” og at utøverne har nødvendig kunnskap og kompetanse.

http://www.helsedirektoratet.no/kvalitetsforbedring/

Lørdag 18.09.2010:

Telefonsamtaler med Nav N.S Fredag 17.09.2010:

Jeg ringer dit og ber om å få snakke med sosialleder Vildgun Steinhaugen, men blir fortalt at hun er i møte av den utenlandske damen ved sentralbordet. Jeg svarer javel, hun er i møte i dag fredag 17.09.2010 kl. 11:03. Da blir jeg satt over til Steinhaugen (tapet):

ABITTER

VS: Ja! Det er Vildgun Steinhaugen?

Jeg presenterer meg og spør hvorfor hun ikke har tatt tak i den kritiske situasjonen.

VS: Den kritiske situasjonen?!

Jeg: Ja, som jeg har beskrevet for deg i flere mail.

VS: Ja det at du ikke har mottatt utbetalingskortet

Jeg svarer at jeg ikke verken har mottatt utbetalingskortet som skulle gjelde fra den 15.09 og utover, og at jeg har sittet uten mat siden lørdag 11.09 da jeg også skulle hatt penger fordi de har forfattet feil utbetalinger med gale datoer til meg (noe hun meget vel vet, men jeg er for utslitt til å tenke rasjonelt – det at sosiallederen innleder med denne hersketeknikken, slik at jeg begynner å bable på med godt kjent informasjon for henne –  noe som selvsagt vil være helt unødvendig). Det er jo ikke slik hun burde ha møtt meg når hun først  kom i telefonen.

VS: Du skulle hatt penger 15.09! Ikke 11.09 men 15.09!

Jeg: Men gangen i det har jeg beskrevet på mail og spesifisert datoer og utbetalinger, så jeg skal ikke sitte her og hisse meg opp over at du velger å  ignorere dette atter en gang.

VS: Mm! Men du skulle altså hatt en utbetaling NU, 15.09 som ikke har kommet til deg!

Jeg: Jeg har sittet uten penger fra lørdag 11.09! Det kan bevises – og det vet du det vet du like godt som meg, men du velger å gjøre det vanskelig!

VS: DU SKULLE HATT EN UTBETALING 15.09! DEN HAR IKKE KOMMET FRAM I POSTEN. Og det du da kan gjøre, det er at du kan komme hit nå, og så utsteder vi et erstatningsvedtak og lager en sjekk til deg. Den er gjeldende fra 15-21-09!

Jeg spør hvorfor ingen har kontaktet meg hittil i dag med fornuftig svar og hjelp etter alle mine mail, og etter mailen jeg sendte flere ved kontoret kvelden før.

Jeg spør hvorfor det er JEG som må stresse og få tak i dem!

VS hyler over meg: Vet du hva Jeanine, jeg har faktisk ikke vært tilgjengelig!

Jeg: Nei, men du ser at den er sendt til Hassan Rivandi og ikke bare til deg…

VS brøler over meg mens jeg snakker, og da jeg stanser opp, sier hun: Nå må du høre på meg!

Den mailen du sendte i går kveld rundt midnatt, så er e nå (!!??)

Og jeg ble henta ut av et møte for å ta denne samtalen med deg!!

DYKTIG!

ABETISK

Underforstått, blir dette at her har de faktisk strukket seg lenger enn det som til vanlig kan forventes av offentlige tjenestemenn, for å kunne bistå brukeren.

Det at hun ikke har sørget for forsvarlig oppfølging av meg helt siden mandag og tatt på alvor det jeg – med krefter jeg ikke har – kjemper med å dokumentere og nå frem med å bli hørt til henne og resten av firkløveret i en særdeles kritisk helsesituasjon, blir med denne teknikken fullstendig underslått og underminert!

VS fortsetter: Det jeg nå forteller DEG Jeanine, er at du kan komme hit og hente en sjekk, du får et erstatningsvedtak på 1265 kroner. Den sjekken kan du komme og hente! Det er i POSTEN dette har blitt borte. Ingen trenering herifra!

Jeg spør hva adressen deres er. og får til svar at det er Olav Helsets vei 1. Postnr. 0694

Jeg: Men dere påstår jo at dere ikke hadde mottatt legeerklæringen på at jeg måtte få tilbake mitt månedlige livsopphold. Oslo Kommune opplyser på sidene deres at Cecilie Thoresens vei vil være riktig adresse å sende til , hvilket jeg også skrev til Fylkesmannen:

«Sosialsenteret beholder samme telefonnummer ( 23 49 52 00) og postboksadresse som i dag» (Dette står linket til nesten øverst på siden her)

VS: Men internett «fungerer på en annen måte» – Alt er på en måte sporbart, OGSÅ DET SOM IKKE GJELDER LENGER! Sånn at hvis Cecilie Thoresens vei ligger på internett, betyr ikke det nødvendigvis at det er den riktige adressen!

ABETISK

Jeg: Men siden denne informasjonen står på internett så må det jo være fryktelig mange mennesker som SENDER posten til Cecilie Thoresens vei.

VS: Vi har faktisk ikke hatt problemer med det i det hele tatt!

Jeg: Men blir ikke posten da ombåret når de… (da husket jeg faktisk ikke ordlyden i Oslo Kommunes uttallelse vist til over her, som understreker at adressen skal være den samme SELV OM kontoret er midlertidig flyttet)

VS: Vi har meldt adresseendring, og vi får på en måte  all post innenfor et år. Sånn fungerer det jo i systemet.

Jeg: Så dere FÅR posten fra Cecilie Thoresens vei.

VS: Jada!

Jeg: Men dere påstår jo at dere ikke har mottatt legeerklæringen.

VS: Ja, vi har IKKE mottatt din legeerklæring!

Jeg svarer at jeg postet denne egenhendig med min returadresse skrevet bak på konvolutten – med sønnen min og hans forlovede som vitne, fordi vi den dagen hadde kjørt sammen for å se på alle husene som pappa bygget i tidligere år sammen med min mor.

Denne har jeg ikke fått i retur!

ABEGE

VS: Vi har ikke mottatt legeerklæringen!

Jeg spør hvordan Rivandi kan tilby meg NØDHJELP for to dager pålydende 140 kroner onsdag 15.09 når han er klar over situasjonen jeg står i – hvordan forklarer du det?

VS roper i munnen på meg før jeg får pratet ut: Vi håper jo at til en hver tid …

Jeg: – Da var det gått 7 dager siden posten ikke var kommet hit! Og når jeg da ikke…

VS skråler i bakgrunnen men jeg snakker, og jeg ber henne holde fred til jeg får pratet ferdig.

Sosiallederen overkjører meg og sier at hun jo må få lov å svare på spørsmålet, og jeg svarer at jeg holdt på med å si noe, jeg var ikke ferdig å snakke!

Stillhet.

Da har jeg glemt hva jeg skulle si, så stresset ble jeg. Derfor spurte jeg hva det var jeg holdt på å si.

Sosiallederen responderer bare med: «Hallo»?

Jeg gjentar.

VS: Nei vet du hva at jeg vet ikke jeg! Jeg trodde jeg skulle svare på et spørsmål!

 

ABedre-skal-det-bli

Jeg fortsetter med å si at når Rivandi svarer meg at jeg kan komme og hente NØDHJELP på 140 kroner, så var det gått SYV dager siden sjekken var sendt uten at jeg hadde mottatt den. OG – HVIS jeg hadde orket da å komme ned og hente de 140 kronene så ville det jo være HELG når disse var oppbrukt. Skulle jeg IGJEN dra ned til dere da og hente «mer» eller var det meningen at jeg da skulle sitte uten mat IGJEN i helgen?

VS: Det utbetalingskortet som DU sier at posten ikke har båret fram til deg, SKULLE DU HA HATT FEMTENDE SEPTEMBER!

Den nødhjelpen du snakker om som Rivandi tilbød deg, eeeh… var det FØR femtende september?

Sosiallederen satt selv med første hånds kjennskap til gangen i dette via mail denne uke, så her fortsetter hun bare med å slite meg ut med unødvendigheter fordi hun med all sannsynlighet vet at jeg nå er utmattet på alle måter, og bare vil fortsette med å forklare meg så godt jeg bare kan fremfor å dreie fokuset mot henne og de faktiske forhold.

Og ganske riktig. Jeg går rett i fella og svarer tålmodig på spørsmålet at nei, ikke FØR, men 15. september!

VS: (Gjentar) – Det var samme dagen, det var 15 september! Jeg ser jo det at vi alltid HÅPER at posten LYKKES…

Jeg: Ja men hvorfor tilbyr han meg NØDHJELP NÅR jeg skal ha LIVSOPPHOLD!?

VS tenker seg godt om, svarer ikke på spørsmålet, «tar en spansk en» og sier:

Fordi vi FORUTSETTER at postgangen fungerer sånn som den…

Jeg: Da hadde den ikke kommet frem til meg på SYV dager, så dere kunne ikke ha forutsatt det da…

VS hyler opp: VI FORUTSETTER ikke at – De utbetalinga du får som skal gjelde fra 15 september, forutsetter IKKE vi at DU får 11 september!

JEg: Nei men det er ikke det jeg sier i det hele tatt! Hvis dere hadde fulgt deres utbetalingsrutiner og vært HEDERLIGE og ikke bare bedrevet disse passiv-aggressive gjengjeldelsene mot meg hele tiden, så skulle jeg HATT pengene lørdag 11 september, det har jeg dokumentert tilbake i tid med hver eneste ukes utbetaling så dere kan se det selv, men det velger velger DU å ignorere! Hvorfor?

VS: Jeg ignorerer ingenting av det du sier, men vi er uenige i hvordan vi forstår utbetalingsdatoer.

Jeg: OK – Men si at jeg tar FULLSTENDIG feil! Det er IKKE sånn som jeg sier. Da må du i alle fall forstå det at jeg OPPLEVER det slik?

(Ikke et sjakktrekk fra min side selvfølgelig, for med denne «populærfrasen», satte jeg sosiallederen rett i «smørøyet») De karakterløse lunefulle svadaføreres paradis:

VS: Jeg kan forstå at du kan OPPLEVE det slik, og jeg tviler ikke på at du OPPLEVER det sånn som du beskriv det. Men VIRKELIGHETEN er IKKE SÅNN SOM DU BESKRIVER DEN!!!

 

ABETISK

Denne spektakulære rånetaktikken synker ikke inn hos meg der og da.

Jeg svarer bare at jeg vet jeg har rett, og det har jeg bevist. Men det kan ta veldig lang tid før dere får det dere fortjener – det er jo så.

Men i mellomtiden har dere dog klart å trylle bort hele FEM DAGER AV MITT LIVSOPPHOLD noe dere ser når dere leser det som står der! Det kan IKKE misforstås!

VS: Det er klart at Jeanine, at hvis vi har gjort en FEIL, eeh… og sånn at vi her på kontoret så skal vi selvfølgelig innrømme det. Vi har gått gjennom saken din, og vi er fire stykker her som har gjort det, vi kan ikke se at det er gjort en feil. Og det er gjennomgått KRITISK!

Jeg (ler) Ja du er sleip! Hvem er de andre?

VS: Det er Hassan Rivandi, det er Mølstad (Birgitte) og det er Gunnes (Marit). Og meg.

Jeg: Ja riktig! «Firkløveret»!

Jeg forteller at Rivandi har sagt at han har bevis for at sjekken gjeldende fra 15.09 ble sendt ut 08.09 på grunn av at dere har et kontrollsystem.

Og jeg sier med største sarkasme: Hvordan fungerer det? Blir det tatt opp med videokamera at dere legger den i sekken til postmannen og sier værsågod?

Nå får VS «blod på tann»: Du skjønner, vi tar ikke opp med videokamera det vi gjør, vi overvåker ingen!

Jeg: Det var ironi!

VS: Det var «ironi, ja». Å ja. Okei! Det er ikke så lett å vite, skjønner du!

Vi har et regnskapssystem. Når saksbehandler lager vedtak så setter noen vedtaksfullmakt og godkjenner vedtak, . Så sitter det to på regnskap og går igjennom utbetalingene og utbetaler. BBS videresender det i systemet. Når vi sporer sjekken din, så får vi bekrefta fra Nordea at utbetalingskortet du skulle hatt 15 september, er ikke hevet! (!!??) – Det har vi fått bekreftet. Så det er riktig!

Jeg: Jeg kan og fortelle dere at den ikke har blitt hevet, men dette beviser da allikevel ikke at dere har sendt den!?

VS: VI kan bevise at vi har sendt den! Hvem som helst som kjenner fagsystemet kan komme hit når som helst hvis de har de riktige fullmaktene, og kontrollere det!

Jeg: Men dere kan føre opp i regnskapskortene at dette er utbetalt og …

VS: Jeg kan ikke trikse regnskapskortet og LATE som du har fått en utbetaling.

aletter

Jeg: REGNSKAPSKORTET kan sikkert fylles ut men KONVOLUTTEN kan holdes igjen! DEN behøver ikke å postes slik at den kommer videre den dagen.

VS: Nå har du en KONSPIRASJONSTEORI som det ikke er mulig å omsette i praksis!

Jeg: Når konvolutten en eller annen gang kommer fram, vil det stå poststemplet dato den er postlagt?

VS: Eehh eeeh vet du hva at det vet jeg faktisk ikke, om de stempler konvoluttene – det vil jeg tro, men det er jeg faktisk ikke helt sikker på. (DE GJORDE IKKE DET)!

Jeg TROR det, men de, de konvoluttene som har utbetalingskort i, er jo på en måte merka spesielt, fordi de skal håndteres på en særskilt måte i posten. Så hvis postfordelinga ikke finn fram til riktig adressat, så er der et FELT hvor det står fremkommer hvor den skal returneres. Men det kan ta ganske mange daga.

Jeg: Helt til slutt – Hvilken LOV er det som sier at tidligere sosialklienter ikke har lov å arbeide ved sosialkontor?

VS gjentar: Hvilken lov som sier at… ??

Jeg gjentar.

VS: Det er ingen lov som sier at tidligere sosialklienter ikke har lov å arbeide ved sosialkontor!

Jeg: Det er bare noe DU har funnet på?

VS: Eeh.. Jeg har ikke sagt at tidligere sosialklienter ikke har lov å arbeide ved sosialkontor!

Jeg viser da til varslingen jeg har sendt Fylkesmannen om dette grove overtrampet, skrevet av direkte fra lydopptak (som om sosiallederen ikke skulle være kjent med dette):

Når utbredt ukultur og kameraderi utgjør selve limet og de overordnede føringene i Forvaltningen. Del 3

http://bit.ly/cvsadn

VS: Ja. Men det har altså aldri jeg sagt!

 

ABAKT

Jeg: Det har du sagt, det ble det en stor sak ut av i Bydelsutvalget (jeg mente Attføringsutvalget) – noe som er tatt opp på bånd!

VS: Denne diskusjonen tar ikke jeg med deg. Hvis noen lurer på noe rundt den diskusjonen, så får den det gjelder ta det med meg. Du er verken hennes advokat eller fullmektig. Jeg har aldri sagt at tidligere sosialklienter ikke kan arbeide ved sosialkontor!

Jeg: Jo, og det var det som fagansvarlig Andersen tok opp på møtet…

VS avbryter, og understreker rasende: «Det har jeg IKKE sagt»!!!

Jeg svarer at vi har det på bånd!

VS: Jeg har IKKE sagt det!

Jeg gjentar: Vi har det på bånd! Nå går jeg til rettsak, og gud hjelpe dere!

VS: Jeg møter deg GJERNE i retten, skjønner du!

Men til slutt – Du sa at dere skulle se på kommentarene om utbetalingene som jeg sendte Fylkesmannen?

VS: Vi har sett på det, og vi har ingen kommentarer til dine kommentarer!

Samtalen avsluttes.

A2EFXY

OPPDATERT søndag 19.09.2010:

Med henblikk på sosiallederens absolutte neglekt av alle e-mail jeg sendte henne sist uke – hvorav en av mailene omhandler e-posten jeg sendte min saksbehandler Hassan Rivandi der samtlige utbetalinger med riktige datoer fra meg er satt opp som dokumentasjon på at jeg gang på gang mister hele 5 – 7 dager av mitt LIVSOPPHOLD, setter jeg igjen opp oversikten under her så det ikke skal være tvil rundt saksgangen og derav sosialsenterets absolutte og bevisste herjing med meg.

Det overnevnte er også vist til i min klage til Fylkesmannen, der jeg oppgav link til følgende bloggposter som også beskrev forløpet, og ba om at dette måtte bli lest av både sosialsenteret og av Fylkesmannen – hvilket Steinhaugen har ignorert:

Rapport: Nav-saksbehandlere – Nav Nordstrand sosial:

http://bit.ly/bMLPNv

Nav Sosial – Herske- og utmattelsesteknikker kontra etiske regler for Oslo Kommune og vanlig anstendighet.

http://bit.ly/aYmRUA

NAV Nordstrand Sosial: Informasjon om grovt maktmisbruk – fortsettelse av serien i 6 deler.

http://bit.ly/aD9pT9

Først siterer jeg sosiallederen i sitat fra lydopptak i denne posten:

«Det er klart at Jeanine, at hvis vi har gjort en FEIL, eeh… og sånn at vi her på kontoret så skal vi selvfølgelig innrømme det. Vi har gått gjennom saken din, og vi er fire stykker her som har gjort det, vi kan ikke se at det er gjort en feil. Og det er gjennomgått KRITISK!

Jeg kan forstå at du kan OPPLEVE det slik, og jeg tviler ikke på at du OPPLEVER det sånn som du beskriv det.

Men VIRKELIGHETEN er IKKE SÅNN SOM DU BESKRIVER DEN!»

HER FØLGER GANGEN I UTBETALINGENE ETTER AT SOSIALSENTERET HAR PÅTVUNGET MEG OPPDELINGER AV MITT MÅNEDLIGE LIVSOPPHOLD TIL  Å GJELDE FOR EN UKE AV GANGEN:

02.08.2010: Jeg står fullstendig uten penger og mat og søker nødhjelp. Det blir avslått! (Innleggene linket til over, viser bakgrunn for kortversjonen gjengitt her).

03.08.2010: Jeg ber Magne Berg ved Helse- og Sosialombudet om hjelp, men han kan ikke gjøre noe. Min saksbehandler Hassan Rivandi, med full støtte av hans teamleder Marit Gunnes som svarer direkte for sosialleder Vildgun Steinhaugen – OG Steinhaugen selv, kan derfor trumfe igjennom at jeg som diabetiker med en rekke andre helseproblemer heller skal få utposjonert kun 500 kroner og leve for i hele 9 dager!

(Beløpet henter jeg på kontoret 04.08.2010)

De 500 kronene jeg hentet den dagen, forteller sosialtjenesten at de vil komme til å trekke fra mine fremtidige livsopphold!

Rivandi forteller meg i telefonsamtalen 04.08.2010 at neste utbetaling ville være meg i hende 13.08.2010 (hvilket stemte)!

Så – Etter å ha levd på kun 500 kroner i hele 9 – NI dager frem til 13.08.2010, blir ukesbetalingene for de to kommende ukene utbetalt på riktige datoer, men med reduserte beløp!:

10.08.2010: Utstedt Basisbeløp kr. 1063,- var meg i hende 13.08.2010.

17.08.2010: Utstedt Basisbeløp kr. 997,- var meg i hende 20.08.2010.

 

ABEID MED BISTANDD

Kort oppsummering:

Etter at jeg var blitt tvunget til å leve på 500 kroner i hele 9 dager, kom altså de neste to neste reduserte ukebetalingene når de skulle! Så langt bør en hver person som leser dette være med.

Men – Her ble både «forklart meg» i telefonsamtale OG stod oppgitt på regnskapskortet jeg mottok da jeg kom ned på sosialkontoret fredag 27.08 at det siste beløpet pålydende kr. 997,- som ble utbetalt meg (forsåvidt rettidig 20.08) av en eller annen grunn var ment å  gjelde for 27.08 – 31.08.2010 og ikke for inneværende uke som jeg vitterlig hadde LEVD for beløpet – fra 20.08 – 27.08.2010 slik jeg skulle!

(Jeg LESTE jo ikke datoene på kortet da det var meg i hende 20.08, fordi det kom «rettidig»!)

JEG LA ALTSÅ IKKE MERKE TIL, AT SOSIALTJENESTEN HER MANIPULERTE DATOENE FREM I TID!

Med dette, dokumenteres at sosialtjenesten med vitende og vilje således – og bortenfor en hver tvil «tryller bort» hele 5 – FEM dager av mitt livsopphold!

Det er også forklart i mail jeg sender til Rivandi av 13.09.2010 (med kopi til sosiallederen like etter) som er gjengitt i sin helhet tidligere i denne posten.

De 997,- kronene jeg hadde hatt og leve på i en uke fra 20.08 – 27.08.2010, var nå selvsagt brukt opp!

Men ingen sjekk lå i postkassen fredag 27.08.2010 og da var det altså helg!

Hele argumentasjonen rundt dette er viktig og lese, og er sitert direkte fra lydopptak  i denne posten:

Rapport: Nav-saksbehandlere – Nav Nordstrand sosial:

http://bit.ly/bMLPNv

Kortversjonen til linken over, er at teamleder Birgitte Mølstad blånektet overfor de fakta (i overnevnte bloggpost) jeg presenterte for henne 27.08, og sa at jeg heller kunne komme ned og hente NØDHJELP for 3 dager som skulle vare over helgen, på 60 kroner dagen, og hevdet at neste utbetaling til meg ville gjelde fra 01.09 – 08.09! (MEN DET VAR HELE 5 – FEM dager frem til 01.09.2010 fordi august har 31 dager)!

Jeg hentet nødhjelpen for TRE dager – hva annet kunne jeg gjøre i min sterkt reduserte tilstand!

MEN – Lørdag 28.08.2010 lå allikevel sjekken (som Mølstad påsto at angivelig skulle gjelde fra 01.09.2010 etter sosialtjenestens gale beregninger på litt over 1200,- i postkassen.

Den hadde dog blitt sendt meg «alt for tidlig», men jeg hadde ikke krefter og argumentere denne gangen, og brukte selvsagt denne til å overleve som jeg har dokumentert over at jeg fysisk og i realiteten var ment å gjøre en uke frem i tid, frem til 03.09.2010. (Det var 31 dager i august måned).

 

aletter

03.09.2010 kommer det ny sjekk rettidig men med ytterligere gale datoer påstemplet, pålydende ca. 1200 kroner. Denne mottar jeg altså rettidig, men beløpene gjelder igjen for en periode langt frem i tid – FRA 15.09.2010!

SÅLEDES FORVENTER JEG SELVSAGT AT NESTE SJEKK SOM SKAL GJELDE FOR KOMMENDE UKE OG EN UKE FREMOVER, TIL 18.09.2010 SKAL LIGGE I MIN POSTKASSE 7 SYV DAGER ETTERPÅ, ALTSÅ, LØRDAG 11.09.2010! (Egentlig skulle den vært her fredag 10.09 syv dager fra 03.09.2010, så her rotet jeg litt – og det i sosialtjenestens favør).

Det gjør den ikke!

Heller ikke sjekken som etter sosialsenterets raskende gale og falske beregninger skulle gjelde fra onsdag 15.09.2010 og utover i en uke, er meg i hende den femtende, enda de påsto at denne ble sendt ut fra deres kontor onsdag 08.09.2010!

Argumentasjonen rundt det overnevnte er vist i flere mail tidligere i denne posten, bl.a fra samtalen med sosiallederen fredag 17.09.2010 da jeg på det tidspunkt hadde stått uten penger og mat helt siden lørdag 11.09.2010!

ABITTER

Det er her sosialleder Vildgun Steinhaugen presterer å svare meg:

Det er klart at Jeanine, at hvis vi har gjort en FEIL, eeh… og sånn at vi her på kontoret så skal vi selvfølgelig innrømme det. Vi har gått gjennom saken din, og vi er fire stykker her som har gjort det, vi kan ikke se at det er gjort en feil. Og det er gjennomgått KRITISK!

Jeg kan forstå at du kan OPPLEVE det slik, og jeg tviler ikke på at du OPPLEVER det sånn som du beskriv det.

Men VIRKELIGHETEN er IKKE SÅNN SOM DU BESKRIVER DEN!!!

– Sjekken som sosialsenteret manipulerer det til at først skal gjelde fra 15.09.2010, ligger i min postkasse senere samme dag som samtalen med sosiallederen tar plass – fredag 17.09.2010!

Da har det gått hele NI dager siden denne angivelig ble sendt ut til meg fra sosialkontoret, og to dager siden jeg skulle ha mottatt den!

Men uansett har hele FEM DAGER av mitt livsopphold således atter en gang – og som alle kan resonnere seg frem til via datoutbetalingene over, fremdeles blitt «tryllet vekk».

Disse voldsomme ekstrabelastningene og utmattelsesteknikkene (for «firkløveret» vet selvsagt godt hva de bedriver) HER ER HELE  FIRE STYKKER SOM ANGIVELIG HAR KOMMET FREM TIL DENNE FELLES FALSKE «KONKLUSJONEN» SELV ETTER FLERE MAIL FRA MEG MED FORKLARINGER –  har vært med på å redusere min helse samt ødelegge mine forpliktelser overfor kreditorer – og her benytter jeg den samme betegnelsen som sosiallederen dog i en fullstendig annen sammenheng: KRITISK!

ABOVOMSOSIALEtjenester

Under min kamp for å belyse dette med krefter jeg slett ikke har – for dette er ikke forsvarlig, forsøker sosiallederen kun å raljere med meg, i form av stigmatiserende karakteristikker som får det til å se ut som jeg fremsetter «konspirasjonsteorier» og er i besittelse av en sterkt forvrengt «virkelighetsoppfatning»!

I forbindelse med denne mildt sagt søplete føringen til sosiallederen, viser jeg til følgede utdrag fra samtalen mellom teamleder Birgitte Mølstad og meg fra bloggposten:

Rapport: Nav-saksbehandlere – Nav Nordstrand sosial:

OPPDATERT MANDAG 20.09.2010 KL. 01:05 (NEDERST)

http://bit.ly/bMLPNv

Herunder minner jeg også om sosiallederens påstand:

Det er klart at Jeanine, at hvis vi har gjort en FEIL, eeh… og sånn at vi her på kontoret så skal vi selvfølgelig innrømme det. Vi har gått gjennom saken din, og vi er fire stykker her som har gjort det, vi kan ikke se at det er gjort en feil. Og det er gjennomgått KRITISK! (Av henne selv, Rivandi, Gunnes og – MØLSTAD)!

(Fra bloggposten linket til over) Mølstad:

DU HAR FÅTT BASISBELØP EHMMM – 27.07: 2761, DU HAR FÅTT KR. 700 DEN 04.08, DU HAR FÅTT UTBETALT KR. 1063 DEN 10.08 – (SOM VAR MEG I HENDE OG SKULLE GJELDE FRA 13.08 DA JEG HADDE LEVD PÅ 500 KRONER I HELE 9 DAGER FRA JEG HENTET DE 700 SOM VAR FORSKUTTERING AV MITT EGET FREMTIDIGE LIVSOPPHOLD PÅ KONTORET 04.08 DER JEG HADDE FORKLART AT NÆR 200 KRONER ØYEBLIKKELIG VILLE GÅ BORT I REISEKORT FORDI JEG TAR BEHANDLINGER FOR LYMFEØDEM- UTEN AT JEG FIKK GEHØR FOR DETTE!  SE LINK UNDER AVSNITTET HER TIL POST SOM FORKLARER  NÆRMERE) – SÅ HAR DU FÅTT UTBETALT 997 KRONER DEN 17.08 (SOM VAR MEG I HENDE 20.08)!

http://bit.ly/aD9pT9

(OG DET ER JEG FULLSTENDIG ENIG MED MØLSTAD I, SLIK ER DET)!

HER VAR VI NEMLIG VED SAKENS KJERNE!

Men i stedet for å innrømme at AHA, da er det faktisk INNLYSENDE at du fysisk nå står uten penger mellom fredag den 27 august som du følgelig forventet å få utbetalt penger etter uken som da var gått (20-27) og første september – og gjøre kort prosess med den umulige situasjonen jeg befant meg i, så velger Mølstad å ta frem en regnemaskin!

DET ER HER MØLSTAD MED VILJE SPORER FULLSTENDIG AV,FOR HUN HAR JO NETTOPP FORSTÅTT AT DET ER SOM JEG SIER – UTBETALINGENE HUN SELV HAR SITERT, HAR BEKREFTET AT JEG NÅ VIL STÅ UTEN PENGER I HELE FEM DAGER i OVERNEVNTE TIDSROM. (Det var 31 dager i august)

HUN HÅPET ANTAKELIGVIS AT JEG IKKE VIL LEGGE MERKE TIL DET, OG LEGGER DERES BEREGNENDE UNNLATELSER OVER PÅ MEG VED FREMDELES UTELATELSE AV HJELP SOM KUNNE BIDRATT TIL Å FÅ UTBETALINGENE PÅ SKINNER!

I STEDET DRAR HUN FØLGENDE HERSKETEKNIKK:

M: Til sammen er det kr. 5521,-! Jeg forstår at det har vært forvirring fordi det har vært så mye utbetalinger og forskjellige beløp, det forstår jeg! Men du har fått totalt det du har krav på i august! (…)

http://bit.ly/bMLPNv

ABEGE

Jeg avslutter med sosiallederens kjennskap til min helsetilstand fra noen år tilbake som hun selv har anført i min journal:

Saksfremlegg Saksnr: 2003/01562 Dato 18.08.2003. (Jeg siterer sosialleder Vildgun Steinhaugen under helse/sosiale forhold):

“Det fremkommer i tillegg fra klagers side at hun har diabetes og astma. Disse sykdommene forsterkes av langvarig stress. Dette er dokumentert av lege Svein Høegh Henriksen datert 12.06.02. Klager har innlevert dokumentasjon på nylig legebesøk vedrørende høyt blodtrykk og stress. Klager har selv ønsket at det ble vedlagt papirer fra legevaktbesøk. Vedlegg nr. 13 (…)”.

Denne velorganiserte «klikken» vet altså meget godt hva det er de bedriver, og jeg vil samtidig minne om teamleder Marit Gunnes herjing med meg for en liten tid siden, da hun sendte meg omvei som tok meg flere timer for å hente ut en sjekk på postkontoret som sluttet å ta i mot denne type sjekker i år 1999!:

Nav Sosial – Herske- og utmattelsesteknikker kontra etiske regler for Oslo Kommune og vanlig anstendighet.

http://bit.ly/aYmRUA

Sosialtjenestens systematiske avvik og Fylkesmannens fravær av konkret inngripen

http://bit.ly/sa6v67

Fasiten – Hvordan sosialhjelpsmottakere langsomt blir tatt livet av, og annen nyttig informasjon

http://bit.ly/QDmTaJ

Den indre klikken ved sosialkontoret:

http://bit.ly/bUrNEf

Sosialkontorets projisering – Tapet telefonsamtale med sosialleder Vildgun Steinhaugen 02.02.2011:

På Nav med balltre – Del 2

http://bit.ly/x0cn7n

Fraværende rettssikkerhet for mange av landets borgere (Forvaltningenes hjemmelagde regler)

http://bit.ly/vZ5qgK

Forvaltningens sannhetsregime

http://bit.ly/wYCOzE

 

AJUSTIS

Lov- og regelverk

http://bit.ly/xkWBVd

Hvem skal kontrollere kontrolløren?

http://bit.ly/Nm3M2q

Er etikken fraværende i offentlig forvaltning? Hvem kan bistå når tjenesteutøveren misbruker sin myndighet?

http://bit.ly/clMyRg

Strategi for oppfølging av brukere i NAV, og Kompetanse i NAV- kontoret – Overordnede prinsipper og føringer

http://bit.ly/pjTyqQ

Ondskapen i byråkratiske organisasjoner

http://bit.ly/edArzz

 

abone_brekke

Nav – Ordførerkandidat: “Redd for at saksbehandlere skal hevne seg”:

Nav og lovbrytere – Konsekvenser for hvem?

http://t.co/oU9B9rpB
http://t.co/HZZZHLMC
http://t.co/GsSLO0Zr

Fasiten – Hvordan sosialhjelpsmottakere langsomt blir tatt livet av, og annen nyttig informasjon

http://bit.ly/QDmTaJ

Når den menneskelige lovgivning avviker fra fornuften blir den ond. Den mister sin karakter av lov og blir snarere en form for vold

http://bit.ly/ejaH4

Vår nye ytringsfrihet

http://bit.ly/z4BYPe

 

LISTEN OVER ALLE BLOGGPOSTER

http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Én kommentar på “Tilsvar på Nav Nordstrands «saksfremlegg» til Fylkesmannen ved Avdelingsdirektør Gerd Reisvollsveen

  1. Tilbaketråkk: Laila Marie Reiertsen – En løftebryter. Del 2 | Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

september 2010
M T O T F L S
« aug   okt »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 057 andre følgere

%d bloggere like this: