Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Klagen på Nav Nordstrand Sosial til Fylkesmannen:


Klagen på Nav Nordstrand Sosial til Fylkesmannen, som først måtte gå innom sosialkontoret for registrering.

Denne saksgangen vil vises sammenhengende på bloggen utover.

I posten «Den indre klikken ved sosialkontoret» vises fortløpende alle mail som går mellom sosialtjenesten og meg:

http://bit.ly/bUrNEf

Les også mitt tilsvar på sosialkontorets absolutte makkverk av et Goddag mann – økseskaftsvar til Fylkesmannen:

Tilsvar på Nav Nordstrands “saksfremlegg” til Fylkesmannen ved Avdelingsdirektør Gerd Reisvollsveen

http://bit.ly/dyKpip

Særdeles viktig informasjon fremheves også her:

NAV Nordstrand Sosial: Informasjon om grovt maktmisbruk – fortsettelse av serien i 6 deler.

http://bit.ly/aD9pT9

Rapport: Nav-saksbehandlere – Nav Nordstrand sosial:

http://bit.ly/bMLPNv


ABEFERD

Oslo 24.08.2010

Til sosialsjef/enhetsleder Vildgun Jakobsen Steinhaugen ved Nav Nordstrand Sosial.

Klage på avslag nødhjelp – Vedtaket av 03.08.2010 med saksnummer 2010/03412 og oppdeling av livsopphold fra Nav Nordstrand Sosial.

Kopi sendes Fylkesmannen (v( Gerd Reinsvollsveen Sosial- og Familieavdelingen – sendt direkte dit samme dag)

Klagen gjelder:

Klagens krav fremsettes i to punkter med en tilleggsforespørsel om et øyeblikkelig bytte av sosialkontor utenfor bydelen.

De er allerede kjent med overnevnte forespørsel som jeg fremsatte skriftlig i klagen på dem av 25.11.2009 – for hele ni måneder siden, og forløpet vil utdypes videre i denne klagen.

Klagens krav:

1. Jeg krever min månedsutbetaling av livsopphold tilbake med øyeblikkelig virkning.

2. Jeg krever nødhjelpen jeg søkte om og som ble avslått utbetalt meg øyeblikkelig.

Klagen er fremsatt rettidig.

Jeg har forstått det slik fra samtale med Fylkesmannens kontor at klagen primært skal stiles til dem og registreres ved dette kontoret før denne kan sendes Fylkesmannen for behandling.

Jeg må derfor be om at saken oversendes Fylkesmannen for behandling raskest mulig, og viser herunder til Fylkesmannens mal:

Behandling av klagesaker av akutt karakter etter lov om sosiale tjenester”.

http://bit.ly/9wcA4c

Videresending fra dem kreves for at saken skal kunne påbegynnes – noe som vil ta inntil 4 uker fra Fylkesmannen har mottatt denne:

Klagen er å oppfatte som en hastesak.


Erklæring fra min fastlege Dr. Fredrik Severin Thorn der legen krever at delingen av mitt livsopphold må opphøre samt min underskrift til denne klagen, vil bli sendt med postgang i dag til sosialkontoret.

Dr. Thorn har misforstått beskjeden jeg ga til forværelset (eller de har misforstått denne der) om at jeg heretter får ukentlige utbetalinger, og han forlanger således at månedsdelingen i to omganger må oppheves så ordlyden er deretter.

Kravet om en helhetlig månedlig utbetaling for meg vil allikevel være det samme.

I vedtaket fra Hassan Rivandi anføres under ”Faktiske forhold” at jeg har grunnstønad fra Nav pålydende kr. 599 i måneden.

I seg selv er dette riktig, men Rivandi unnlater derimot og føre opp at jeg overhodet ikke har disse pengene som inntekt lenger, fordi min konto er overtrukket med ca. kr 8500 siden mai i år og har deretter vært sperret for all aktivitet.

Dette fordi jeg tok pengene ut i København for å tilbakebetale min sønn mesteparten av alle pengene han måtte legge ut for meg som lån i kritisk sykdomsperiode da jeg ikke mottok hjelp fra dere selv etter mange søknader og klager på deres avgjørelser.

599 som går inn fra Nav hver måned vil automatisk dekke opp dette beløpet helt frem til det er nedbetalt.

Således får jeg ikke benyttet verken autogirotrekk eller betalt regninger fra min nettbank, og må derfor betale 75 kroner ekstra for hver regning manuelt i bank.

Jeg skrev til og med søknad til dere og ba om å få økonomisk støtte for å dekke opp hele overtrekket på konto som et lån, hvilket selvsagt ble møtt med et avslag.

Dette er Rivandi meget vel klar over!

Allikevel beslutter han å nedtegne denne falske opplysningen i vedtak som går i sosialtjenestens favør, og blir å virke som ”legitimering” for avslaget om nødhjelp!

 

abervi

(JEG TILFØYER 09.02.2013):

Snorre Førli ved Fylkesmannens kontor, verdiget ikke denne informasjonen et eneste pennestrøk!

For sammenlikning vil jeg fremheve følgende:

Helse- og Sosialombudet

Annual report 2007

En mann kontaktet ombudet etter å ha fått avslag på sosialstønad som følge av at sosialtjenesten inntektsberegnet midler som de visste han ikke lenger disponerte. Vedtaket ble påklaget til Fylkesmannen, og avslaget ble omgjort. Fylkesmannen vurderte at sosialtjenesten ikke kan legge til grunn for vedtaket midler klageren ikke innehar. og betegnet vedtaket som ulovlig.

(Sak 2007 /1072)

http://issuu.com/sommersethdesign/docs/ombudet07

(Opprinnelig klage forts): I tillegg må jeg betale femti kroner for å løse ut hver sjekk jeg får fra dere på posten noe dere meget vel vet, da beløpene ikke kan settes inn på min konto.

Med ukentlig utposjonering av egne penger vil dette medføre et månedlig inntektstap for meg på til sammen ca. 800 kroner som allerede lever av en minstenorm!

(Jeg tilføyer: Med ukentlige utposjoneringer, vil jeg også miste kr. 470,- hver måned, da ukesposjoneringen er på ca. 1300,- og månedlig utbetaling ligger på ca. 5670,-! – Dette utgjør et reelt månedlig inntektstap for meg på kr. 1270-, som da vil ligge tilsvarende under minste sosialhjelps norm!)


Det er ikke akseptabelt!


Sett i lys av det overnevnte, blir sosialkontorets “begrunnelser” for nekt av nødhjelp ekstra grotesk!


All informasjon i denne klagen er ment som belysning av ulovligheter samt brudd på flere etiske regler ved dette kontoret, og tas med for å avdekke gangen i den omfattende uforsvarlige behandlingen jeg har blitt møtt med fra dem og deres medarbeidere i et tidsrom på over to år.


Dette vil være svært relevant og lese for at Fylkesmannen skal kunne få et innblikk i handlingskjeden som har ledet frem til den situasjonen som har oppstått i dag og som jeg påklager.


Det misbruk av makt jeg har blitt møtt med fra etaten
er såpass utenkelig, snedig, samkjørt, graverende og ikke minst omfattende, slik at for meg vil dette være fullstendig uoverkommelig å både være i stand til å forklare, eller gjøre noenlunde oversiktlig på noen som helst annen måte enn som jeg blant annet har gjort her –  I flere henvisninger til blogginnlegg som er oppdelt med bilder, avsnitt og linker.

Derfor ber jeg om at alle poster som er linket til i klagen også vil bli lest.

Jeg forklarte Rivandi nå i august at min tidligere saksbehandler Trude Amundsen i 2009 hadde bedt meg om å sende inn kvitteringer på innkjøp av mat slik at sosialkontoret kunne se at livsoppholdspengene ikke ville strekke til i kostholdet jeg var nødt til å ha for diabetes. (Les mer om dette i posten):

Når utbredt ukultur og kameraderi utgjør selve limet og de overordnede føringene i Forvaltningen. Del 6

http://bit.ly/9V1i2P


En slik sannsynliggjøring hadde jeg levert ved søknaden nå i form av kassakvittering, og skrev at med diabetes er jeg nødt til å spise 5-6 ganger om dagen. Det har utgjort ca. 25 – 30 måltider på de 5 dagene det tok fra sjekken kom inn den 29.07 og frem til den 2. august jeg søkte nødhjelp, noe kvitteringen på mat meget vel attesterer (det var 31 dager i juli måned).


MEN; Når jeg endelig sender inn dokumentasjonen, velger Rivandi, hans teamleder Marit Gunnes (som også var min tidligere saksbehandler Trude Amundsens teamleder) og  dem selv og respondere med avslag nødhjelp, samt beordring om at mitt livsopphold heretter skal utposjoneres hver uke etter at dere forskutterer meg av mitt eget lille livsopphold som skulle bli utbetalt 16 august til første september – ca. kr 2700 med kr 500.


(700 ble det for jeg kom dit dagen etter for jeg kjente meg dårlig og trodde jeg skulle få hjerteatakk samme dag som avslaget på nødhjelp kom og den vanvittige måten jeg ble møtt på) nå i august 2010!


Disse pengene blir altså tatt fra mitt eget livsopphold
som jeg skulle hatt fra 16.08 siden dere valgte å avslå nødhjelpen – noe som i seg selv er meget spesielt, slik at jeg har mottatt tilsvarende mindre utbetaling ved neste utposjonering!


Jeg ber Fylkesmannen reagere sterkt på at sosialkontoret med vitende og vilje lot meg som diabetiker med tilleggssykdommer leve på kun kr. 500 kroner i hele 9 – NI dager i forbindelse med deres avslag på nødhjelp og starten på oppdelingen av mine egne penger som i stedet ble forskuttert meg og omgjort til ukentlige utbetalinger!


Jeg refererer gangen i dette fra bloggposten under, og ber om at hele posten må bli lest da essensiell informasjon rundt oppdelingen jeg klager på blir vist i tapede opptak:

NAV Nordstrand Sosial: Informasjon om grovt maktmisbruk – fortsettelse av serien i 6 deler.

http://bit.ly/aD9pT9

Der vises blant annet at Marit Gunnes overhodet ikke reagerer eller handler på bakgrunn av kritisk informasjon jeg gir henne (utdrag):


04.08.2010
: Jeg ringer Marit Gunnes klokken 12:57 men blir etter lang venting fortalt at hun er gått i et ledermøte.

Jeg uttrykker sterk tvil om det og ber om å få snakke med Rivandi.

DA kommer Gunnes i telefonen.

Jeg spør om hva det dreier seg om at jeg skal komme bort og hente et utbetalingskort der på kun kr. 500 (som jeg hadde ringt og fått vite av resepsjonisten tidligere denne dagen).

Jeg opplyste Gunnes om at jeg ikke hadde flexikort igjen og at jeg bl.a har lymfeødem som jeg går en til to ganger i uken til behandling for (legeerklæring på dette hadde da blitt levert sosialkontoret for ca. 5-6 uker siden, og stemplet).

Jeg forklarte at jeg derfor var nødt å ha kortet som kostet nesten 200 kroner og at jeg da ville sitte igjen med kun 300 kroner!

(Det ble 500 kroner å leve av når flexikortet på ca. 200,- var trukket fra i hele 9 dager som Rivandi opplyste meg om at tidsrommet ville dreie seg om når jeg snakket med ham senere denne dagen siden jeg hentet pengene dagen etter jeg ringte fordi jeg ble dårlig, og summen derav ble ”økt” til kr. 700,-).


På denne problemstillingen som tilkjennegjør en aldeles umulig livssituasjon for meg å hanskes med, blir jeg møtt med følgende respons fra Gunnes (ordrett og tapet):


Du vil få disse pengene fordi det er den enkleste måten å få ut penga på, i forhold til at du da kan dra på Sæter eller en annen minibank”!


Da spør jeg henne hvordan de TØR å opptre slik, og om de gjør det fordi de er helt sikre på at deres opptreden ikke vil medføre konsekvenser.


Gunnes driver bare på som vanlig i sin komfortable ”urørlighetssone” med fravær av dialog og faglig forsvarlig skjønn.


Hun overhører alle mine innspill, og går inn i kontorets sedvanlige repetisjon av meningsløsheter sett i forbindelse med situasjonens alvorlige kontekst overfor meg:


Du har fått den informasjonen her nå jeg kan gi deg, og du kan komme hit og hente 500 kroner!


I telefonsamtalen med Rivandi rett før eller etter, forklarer jeg også det jeg forela for Gunnes. Jeg sier at jeg har et eller to klipp igjen på Flexikortet og ingen midler til noe som helst. Heller ikke medisiner.


Rivandi er lik som Gunnes fullstendig uinteressert i dette. Han svarer bare at han har andre hastesaker å ta seg av, og en bruker som venter på ham så han skulle bare orientere meg om avslaget!


Jeg fremsetter en oppsummering for ham: Som diabetiker med høyt blodtrykk og andre sykdommer, skal jeg overleve på 500 FEMHUNDREDE KRONER i hele NI dager?


Anser du det for å være forsvarlig saksbehandling Rivandi?


Han svarer meg kun at han tror jeg ”har tatt den diskusjonen med teamleder!”


Jeg: Nei, nå spør jeg deg: Anser du at den saksbehandlingen din er FORSVARLIG?


Rivandi:
”Jeg…jeg… Den saken, du har fått vedtak, og vi holder på å snakke med Helse- og Sosialombudet. Det er ikke det som jeg er opptatt av, som jeg har ringt for å diskutere (!!!)


Jeg ringer fra sentralbordet akkurat nå. JEG HAR FÅTT BESKJED, jeg har et BREV som Vildgun Steinhaugen enhetsleder og Marit Gunnes som teamleder har skrevet under på
!”.


Jeg ber om at hele posten under med referat fra både disse og flere tapede telefonsamtaler blir lest:


NAV Nordstrand Sosial: Informasjon om grovt maktmisbruk – fortsettelse av serien i 6 deler
.

http://bit.ly/aD9pT9


Dere har i flere tilfeller blant annet brutt med LOV 2009-12-18 nr 131: Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen:


§ 42. Plikt til å rådføre seg med tjenestemottaker

Tjenestetilbudet skal så langt som mulig utformes i samarbeid med tjenestemottaker. Det skal legges stor vekt på hva vedkommende mener.


To klager fra meg som jeg har sendt inn på dem tidligere, har blitt underslått fra deres side i hele 10 måneder og unndratt Fylkesmannens viten og behandling.


Selv er De mer enn godt nok orientert om det totale misbruk av myndighet som har tatt plass overfor meg ved dette kontoret, da de sitter som overordnet beslutningstaker og har vært med på å vedlikeholde avvikene over et svært langt tidsrom:


Herunder blir viktig og belyse handlingskjeden som ligger bak  deres “avgjørelse“ om først og dele opp livsoppholdet mitt i to deler – og nå som ukeutbetalinger for å vise Fylkesmannen min side av “historien”.


Jeg viser til de to klagene jeg sendte inn til – og på dem, 13.10 og 25.11.2009.


Der ble nemlig gitt dem personlig et førstehånds innblikk i det grove misbruk av myndighet som jeg til stadighet erfarte ved dette kontoret, men som de valgte og aldri ta affære med.


Det er ikke jeg som sitter med et primært ansvar for å delegere mine klager videre til riktig myndighet når deres overordnede – Bydelsdirektør Per Johannessen velger å se bort i fra varslingen.


Min hovedklage (kombinert klage på dem og søknad om flere nødvendigheter jeg søkte om økonomisk bistand til) av 13.10. 2009 som gikk direkte til dem, ble sendt fra dem til Bydelsdirektør Per Johannessen (deres sjef) over tre uker etter at klagen ble mottatt, og uten min viten om denne ageringen.


Der ba jeg dem blant annet om å sette en stopper for den samkjørte ageringen fra kontoret mot meg, og understreket at illvilje, terror og motstand mot et sykt menneske som trenger hjelp, ser ut til å være regelen i deres forvaltning.


I siste klage (overklagingen) av 25.11.2009 ba jeg blant annet om deres avgang.


Begge klagene på dem står og lese mot slutten av følgende blogginnlegg (for Fylkesmannens innsyn):

http://bit.ly/aD9pT9


11.11.2009 sendte Johannessen meg sitt første tilsvar: Vår ref – Saksnr: 200901032-3 om at “forhold knyttet til sosiale tjenester ikke tas opp fra hans side“, og at “personalsaker er unntatt fra offentlighet” – hvilket jeg ikke forstår hva han mener med!


Videre skriver han: “Med dette underrettes om at den del av klagen som ikke omhandler ytelser etter lov om sosiale tjenester ikke er gjenstand for ytterligere oppfølging overfor dem”.


(Jeg legger til: I nylig telefonsamtale med vakthavende ved Helse- og Sosialseksjonen ved Fylkesmannens kontor, ble jeg opplyst om at denne saken jeg fremla for henne helt klart var et personalansvar slik at den hadde gått riktig vei. Men når Bydelsdirektøren ikke ønsket å ta saken til følge så ville jeg ikke komme lenger opp i bydelen. Og når man ikke når opp i egen bydel, så må klagen sendes Rådhuset).


De er ingen nykommer i offentlig saksbehandling, og det vil derfor kunne holdes for sannsynlig at De allerede første gangen De valgte å ta klagen til deres sjef hadde god kjennskap til at Johannessen ville svare som han gjorde.


Dette slutter jeg ut fra at De til og med valgte og sende min overklaging til ham etter hans ignoranse av klagene – og da ikke rett til Fylkesmannen – noe som ville være deres ansvar – simpelthen fordi det er De står som ansvarlig for klagene.


Jeg overklaget Johannessens tilsvar og leverte dem 25.11.2009, hvor jeg blant annet opplyste om – og klaget over at jeg plutselig fikk delt opp mitt månedsbeløp i to deler, noe som skjedde etter at jeg hadde levert inn den første av klagene jeg sendte inn på dem –  dette uten videre dialog.


Flere klager på Dem ble i tillegg fremmet av meg for flere år siden, men jeg har ikke vært på sosialkontoret de siste 7-8 årene før Nav tok fra meg min Yrkesrettede Attføring som var tilstått meg på papiret ut 2010 allerede sommeren 2008 på bakgrunn av falsk forklaring.


Videre i overklagingen, understreket jeg at der aldri var blitt utarbeidet en personlig plan til meg på de den gang 17 månedene jeg hadde vært bruker av sosialtjenesten.


§ 6. Ansvar for å utarbeide individuell plan


Kommunens helse- og sosialtjeneste og helseforetaket har plikt til å sørge for at individuell plan etter § 1 utarbeides for tjenestemottakere med behov for langvarige og koordinerte tjenester jf. Kommunehelsetjenesteloven § 6-2a og sosialtjenesteloven § 4-3a.


Har tjenestemottakeren behov for tjenester fra andre tjenesteytere eller etater, skal kommunens helse- og sosialtjeneste og helseforetaket samarbeide med disse.


Den del av kommunens helse- eller sosialtjeneste som tjenestemottakeren henvender seg til, har en selvstendig plikt til å sørge for at arbeidet igangsettes uavhengig av om tjenestemottaker mottar eller har mottatt bistand fra andre deler av tjenesteapparatet.


Jeg informerte dem også om at min daværende saksbehandler Trude Amundsen Sørheim og konsulent Malin Larsen hadde lovet meg i to første møtene jeg hadde med dem sommeren 2008 at de ville assistere meg i dialog med Nav Arbeid over hva som kunne gjøres i den umulige situasjonen jeg sto i med etaten vedrørende deres omfattende misbruk av myndighet overfor meg og hva som skulle skje i fremtidig livssituasjon for å finne frem til best mulige løsninger – uten at noen verdens ting ble iverksatt!


De to tapede møtereferatene vises på slutten av denne posten:

Når utbredt ukultur og kameraderi utgjør selve limet og de overordnede føringene i Forvaltningen. Del 6

http://bit.ly/9V1i2P


Jeg avsluttet klagen på dem med å fortelle om møtet med konsulent Kolstø ved deres kontor
som etter drøfting med Dem makulerte hele møtereferatet og ikke ga meg den oppfølging han hadde lovet meg i de tre kvarterene møtet jeg hadde med ham varte, etter at han fortalte meg at han skulle ta en gjennomgang med sine overordnede.


Følgende post må derfor leses da den inneholder et fullstendig tapet referat fra dette møtet, som viser at overnevnte agering er usannsynlig grov, sett i lys av den omfattende informasjon Kolstø den gangen mottok om min helsetilstand:

Del 5

http://bit.ly/cdYGKF


Min “nye” saksbehandler Hassan Rivandi har for lenge siden tilkjennegitt overfor meg i telefonsamtale at han er inne og leser min blogg!


Rivandi svarer for dem gjennom sin teamleder Marit Gunnes, og det vil kunne holdes for sannsynlig at dere alle sammen for lengst har lest hva det er jeg skriver om dere, da det ikke vil være naturlig å tro at Rivandi holder denne type informasjon skjult for sine overordnede.


Henviseren på bloggen, har et samlet antall visninger som kommer fra Oslo Kommune på ca. 25 treff til sammen.


I tillegg hadde jeg en telefonsamtale med dem 07.11.2009 vedrørende deres iverksetting  av første oppdeling av mitt livsopphold. Der forklarte jeg blant annet at den månedlige utbetalingen fra sosialkontoret forut for denne ble utbetalt meg hver 26 i måneden.


Jeg fikk sjokk over at jeg plutselig ville få delt livsoppholdet i to etter å ha sendt inn klage på dem – i stedet for at jeg skulle motta den hjelpen jeg opprinnelig hadde søkt om ved deres kontor – en ekstra livsoppholdsbetaling for å komme meg på fote etter stor krisesituasjon.


Derfor ble jeg såpass satt ut at jeg glemte å søke 14 dager før om løpende utbetalinger slik jeg var pålagt, og leverte søknaden inn ca. 5 dager før.


Sosialkontoret trenerte allikevel utbetalingen i flere dager, enda jeg ga en skriftlig forklaring, der jeg gjorde rede for svært utsatt og skremmende livssituasjon, flere akuttinnleggelser på Ullevål med skyhøyt blodtrykk, og ba om forståelse for sen innsøkning.


Jeg forklarte dem – som også i søknaden at jeg måtte låne mye penger av sønnen min i denne lange perioden hvor jeg var døden nær og blant annet måtte ta taxi rundt flere steder og til lege da jeg nesten ikke en gang klarte å gå.

Videre spurte jeg dem også om det var 12. eller 13 oktober jeg leverte inn klage på dem og at det nå var blitt 7 november (2009). Jeg forklarte at det faktisk snart hadde gått en hel måned.


De svarer: “Riktig!”


Jeg spør da om det ikke er slik at jeg  skal motta noen foreløpig forvaltningsmelding om at dette kan komme til å ta lang tid, men at jeg har ikke fått beskjed om noe som helst. Hva kommer det av?


De svarer meg: “Det er ikke noen spesiell grunn!”


Jeg spør dem om ikke forvaltningsloven pålegger dere å gi et foreløpig svar hvis saker tar lang tid?


De svarer: “Det gjør det!”


Jeg spør dem om hvorfor dette ikke har blitt gjort i dette tilfellet?

De svarer meg: “Det er ikke noen spesiell grunn til at dette ikke har skjedd»!

Alle samtaler et tapet, og dette utdraget er tatt med for å vise Fylkesmannen litt av “kommunikasjonen” og “samhandlingen” som har tatt plass overfor meg i løpet av årene ved dette kontoret. Den har aldri fraveket en tomme fra eksempelet jeg viser her!


Denne samtalen hvor jeg valgte å klage på flere ting og redegjøre for svært skremmende livs – og helsesituasjon samt kritisere deres overtredelse av forvaltningsfristen, resulterte ikke i annet enn at De besørget at jeg gikk uten penger i hele 3 uker – nøyaktig 21 dager før neste utbetaling var meg i hende – og ikke 14 dager!


I min overklaging på første ignorering av klage på dem fra Bydelsdirektøren ba jeg også om overflytting til annet sosialkontor, samt fremsatte krav om deres avgang.


Deretter fikk jeg gjentatte ganger beskjed fra alle de overnevnte aktører samt fra min tidigere saksbehandler Trude Amundsen om at De IGJEN hadde valgt og sende denne min overklaging til Bydelsdirektøren – selv etter hans avvisning av min første klage!

Amundsen – og senere Rivandis teamleder Marit Gunnes brukte til alt overmål flere dager på å dobbelsjekke denne informasjonen etter at jeg atter en gang hadde gitt uttrykk for sterk tvil om at dette i det hele tatt kunne være riktig prosedyre, når jeg møtte henne i resepsjonen ved sosialsenteret fredag ca. 02.03.2010.

Gunnes svarte at “hun måtte sjekke med overordnede ved kontoret”, ringte meg over helgen, og ga meg så en absolutt bekreftelse på at ja, det jeg lurte på var diskutert, og klagen var IGJEN blitt oversendt Johannessen!

06.08.2010 gir Gunnes meg atter en gang dette samme tilsvaret i telefonsamtale og går til og med enda lenger. Når jeg ga henne opplysningen om at Johannessen hadde svart meg at han ikke ante hvor mine klager hadde blitt av ca. en måned tidligere, kverulerte hun lenge rundt dette og svarte meg til slutt ordrett:


Hvis du opplever at klagen er forsvunnet og ikke ligger der, så skal vi selvsagt sende en ny kopi til Per Johannessen


På det tidspunkt Gunnes gir meg dette utrolige tilsvaret, har både hun OG De for lengst mottatt kopi av saksgangen
(fra bydelsdirektøren).

Dere var også klar over at ingen av mine klager ble tatt til følge i 2009, og begge har da til alt overmål sittet på kopi av min innsynbegjæring i sak fra Bydelsdirektøren en hel måned allerede, da han oversendte dere saksdokumentene samme dag jeg snakket med ham – 06.07.2010.

Les posten som beskriver hele gangen i dette:

http://bit.ly/aD9pT9


Dokumentene ble altså sendt fra Bydelsdirektøren til dere over mail senere den samme dagen som Johannessen svarte meg i telefonsamtale at han ikke visste hvor var, men at han skulle kontakte meg hvis de dukket opp! Det gjorde han ikke!


Han orienterte dere derimot om min “påstand” han kalte den, at min klagesak skulle vært sendt til ham “i følge Marit Gunnes”.


Videre anfører han: “Dette medfører ikke riktighet ifølge registreringer i DL. Det som evt. Ikke er besvart fra bydelens side er hjemlet i sosialtjenesteloven”.


Jeg forstår ikke hva Bydelsdirektøren mener med dette!


I ettertid viser det seg at Johannessen angivelig sendte meg kopi av samme mail som dere mottok fra ham 06.07.2010.

Han presterte dog å sende denne til feil mailadresse slik at jeg aldri mottok denne!


Dette oppdaget jeg da jeg fikk tilsendt innsynbegjæringen i saken for noen dager siden.


Riktignok skrev jeg i min overklaging av Johannessens første avslag at denne ville sendes Helse- og Sosialombudet – hvilket jeg ikke klarte å få ferdig og sende før 04.03.2010 med 19 vedlegg.


Les ingressen med forklaring her:

KLAGE – VARSLING-RAPPORT OM UTSTRAKT MAKTMISBRUK OG KAMERADERI I FORVALTNINGEN BYDEL NORDSTRAND

http://bit.ly/cyr0Go


MEN i mellomtiden gikk jeg i den tro at min overklaging lå hos Bydelsdirektøren fordi dere flere ganger forklarte meg at denne var blitt oversendt ham – nok en gang!


Således gikk jeg i god tro om at hvis denne ikke ble tatt til følge der ved denne “2. gangs purring“, ville nok denne bli sendt videre til rette instans fra den aktør som sto ansvarlig for klagene utgangspunktet: Dem!


Arkivleder Heidi Oppsal Olsen ved Bydelsadministrasjonen opplyste meg om at De nettopp vil være den person som står ansvarlig for mine klager da jeg snakket med henne 06.08.2010, og den som vil være pålagt å videresende disse til riktig behandlingsinstans hvis disse skulle bli avslått: Fylkesmannen.


Det gjorde De imidlertid ikke!


Begge klagene ble derimot gjenfunnet i Bydelsadministrasjonens arkiv hele 10 måneder etterpå da jeg ringte og etterlyste disse!


I den første klagen jeg sendte inn på dem spurte jeg dem til og med: ”Kan denne klagen sendes Fylkesmannen samtidig som jeg sender til Helse- og Sosialombud?


Jeg mottok aldri svar på dette spørsmålet, og klagene ble deretter bare arkivert hos deres sjef uten min viten!

De hadde altså plikt som offentlig tjenestemann og ansvarshavende for klagene å sende disse til Fylkesmannen når deres sjef ikke ønsket å forholde seg til dem – hvilket De aldri gjorde!


Under, kan også leses en del om hva jeg ellers har opplevd av sjikane fra både dem og saksbehandlere ved dette kontoret fra tidligere år jeg måtte søke hjelp:

Del 4:

http://bit.ly/dpXBip


For få dager siden ringte jeg sosialkontoret fordi jeg ønsket noen opplysninger før denne klagen gikk til Fylkesmannen. Da fikk jeg rent tilfeldig prate med en dame jeg aldri har hatt kontakt med tidligere, og jeg oppfattet navnet som “Birgitte Mølstad”.


Mølstad forteller at hun er på noe hun kaller for “Team 2” og informerer meg om at jeg nå vil bli overflyttet dit!


– ?????


Jeg forstår ingenting, og hun sier: ”Det finnes to team ved dette kontoret


– ?????


Hun kan fortelle meg at hun er leder ved det ene teamet, og Marit Gunnes ved det andre.


Jeg spør hva de to ”teamene” arbeider med, og får vite sånn helt tilfeldig at ”jeg har vært på galt team i lang tid”!


Det ene teamet som jeg med alvorlig sykdom og flere akuttinnleggelser ved Ullevål har vært ved i over to år, har fokus på kvalifisering og arbeidssøk og det andre teamet som jeg plutselig får vite at jeg skal over på nå, har fokus på BEHANDLING OG REHABILITERING!!!


Jeg måtte bare si morn og legge på røret, for jeg ble så sjokkert, vantro og forbannet at jeg trodde jeg skulle få akutt hjerneblødning!


Det følgende er hva De og deres underordnede har visst om meg i flere år, og allikevel holdt meg på galt “team” ved deres kontor:


Jeg har vært på legevakten flere ganger, samt stått mellom fastleger i lang periode i tidsrommet rett etter flere akuttinnleggelser på Ullevål fordi min nye fastlege (mellom lege Maida Ilic jeg hadde i 6-7 år og nåværende Dr. Thorn) Lege Rune Aakvik nektet å behandle meg lenger fordi han var god venn med min forrige fastlege Ilic som jeg sluttet hos da vi oppdaget at hun hadde feilmedisinert meg i hele 6 år.


Alt dette ble sosialtjenesten informert om via min daværende saksbehandler Trude Amundsen Sørheim – hvis tapede samtaler står å lese i postene jeg har vist til, spesielt i Del 6
:

http://bit.ly/9V1i2P


Jeg fortalte Amundsen at jeg ble føyet ut av legekontoret med denne informasjonen etter å ha vært akuttinnlagt ved Ullevål, med overnatting dagen før denne legetimen på Legevakten på grunn av skyhøyt blodtrykk med et ben på hjertesiden som var hovnet opp til nær dobbel størrelse.


Således ville enda en ny fastlege (nåværende Fredrik Severin Thorn) komme til bruke en god tid på å sette seg inn i både mitt sykdomsbilde, min konflikt med Nav Arbeid og den fullstendig uholdbare situasjonen med grovt misbruk av myndighet fra dere.


Første klage på dem inneholdt også bred informasjon om min helsetilstand.


Gitt disse opplysningene må dere ha følt dere trygge på at jeg ikke hadde noen støttespillere midt oppe i langvarig og omfattende krise
.


Jeg har ikke klart og orientere meg stort i hverdagen rundt noen verdens ting da jeg har store smerter, har vært og er svært syk, noe sosialkontoret også mottok to skriv fra min tidligere fastlege på i fjor
.


Hele denne tiden har jeg vært for utmattet og feilmedisinert til og klage og følge opp alle “løse tråder” i det kontinuerlige og pågående misbruk av myndighet fra diverse aktører ved dette kontoret samtidig som regninger jeg ikke klarer å betale strømmer inn og ligger i bunker opp til taket, hvilket også setter meg helt ut.


En av feilmedisineringene ledet til store blodansamlinger med flere svarte flekker over blodårene, og det var fare for blodpropp
.


Jeg forklarte Amundsen flere ganger at alt jeg var så syk at jeg ikke klarte å ta vare på meg selv, og ba henne direkte om hjelp.


Ingen fornuftig respons eller adekvate tiltak ble allikevel iverksatt, og Amundsen avfeide notorisk all min bønn om bistand, konkret hjelp og dialog med at «hun måtte drøfte med sine overordnede” – Med andre ord dem og Marit Gunnes først.

Her fremhever jeg spesielt Amundsens utsagn i en av de tapede samtalene med henne der jeg for første og eneste gang har opplevd at det er ”noen hjemme”:


Utdrag: Jeg sier: ”Så nå må du få omgjort NØDHJELPS- vedtaket til å gjelde som LIVSOPPHOLD. Så må jeg få det utbetalt i morgen, for jeg kan ikke leve på 60 kroner dagen slik min helsetilstand er nå, du vet jo hva diabetes og høyt blodtrykk er for noe?


Amundsen: ”Jada, jeg betviler ikke atte du – atte du helsemessig er i en veldig dårlig – eh – situasjon nå, jeg betviler ikke det i det hele tatt”.


Jeg svarer: Nei, og siden du ikke betviler det og vet hvordan situasjonen er, hvordan kan du forsvare det at jeg skal leve på 60 kroner dagen?


Her vises det overordnede ansvaret De har for unnlatt hjelp, i det Amundsen svarer meg:

Jeg har også rammer og regler å forholde meg til her”!


Les både denne og alle samtalene i posten:

Del 6

http://bit.ly/9V1i2P


Følgende innlegg må også leses, hva ytterligere informasjon om meningsløst og grovt maktmisbruk ved dette kontoret angår:

Nordstrand Sosialsenter – Marit Gunnes, Trude Amundsen, Anette Jørve og Vildgun Steinhaugen. Slik behandler de brukere som leverer klager på tjenestene:
http://bit.ly/bHqUv7


Deretter ble all hjelp og samhandling jeg ba om nektet meg og underslått, og Amundsen responderte konsekvent og flere ganger med at dette er “en samlet vurdering” som har blitt tatt (uten ytterligere eller i det hele tatt – fornuftig og faglig forsvarlig “begrunnelse“).


Amundsen våger til og med og svare meg den 29.06.2009 på det følgende jeg fremlegger (utdrag):


Jeg: Nå har jeg også fått nok et avslag fra dere på forsvarlig kost ut måneden så syk jeg er. Jeg synes at det har vært en forferdelig subjektiv og uprofesjonell holdning hos dere, med unnlatelser av hjelp i en særdeles vanskelig sykdomssituasjon. En uttalt uvilje og motvilje.


Det at jeg har gått på sosialhjelp et helt år uten å ha fått noen bistand og hjelp til å kunne tatt tak i mine rettigheter og kommet meg over på noe annet enn sosialhjelp, det synes jeg at har vært helt forkastelig.


Amundsen: ”Mm


Jeg: Så dette kommer jeg til å gå videre med, og jeg kommer eventuelt til å gå sammen med Helse- og Sosialombudet og spørre om dette skal politianmeldes. Jeg synes dette er så grovt, jeg er så syk, og jeg har mottatt den største uvilje og motvilje og trenering og rett og slett likegyldighet fra dere.


Amundsen: ”Okay. Det var jo dumt at du oppfatter det sånn, det er det. For det er jo ikke det vi ønsker. Men jeg hører hva du sier, og det – det – ja. Jeg hører det. Det er dumt at du oppfatter det sånn. Fordi vi ønsker jo å kunne hjelpe deg videre, hvertfall”.


Samtalen avsluttes.

http://bit.ly/9V1i2P


INGENTING BLIR GJORT!

INGEN HJELP BLIR GITT!


Denne bevisste kveruleringen og fravær av nødvendig bistand, faglig forsvarlighet og fornuftig skjønn holder jeg således dem i første hånd ansvarlig for, og slutter at den uetiske og lovstridige “saksbehandlingen“ eller helst fraværet av denne som kontinuerlig har tatt plass i min sak over godt og vel to år har blitt delegert fra dem, og nedover til deres nærmeste medarbeidere!


Etter alle bevis i form av tapede møtereferater og telefonsamtaler jeg sitter med, vil det kunne holdes for sannsynlig at det gjennomførte fraværet av profesjonalitet og bistand jeg har erfart fra dere bunner i min pågående varsling om misligheter ved dette kontoret og i bydelen generelt.


Jeg krever at De leser dokumentasjonen for overnevnte fremsatte påstander, i tapede samtaler som har tatt plass mellom meg, Amundsen, Gunnes, Kolstø og min nye saksbehandler Hassan Rivandi som også har Gunnes som teamleder, i følgende blogginnlegg:

Del 5:

http://bit.ly/cdYGKF

Del 6:

http://bit.ly/9V1i2P
http://bit.ly/aD9pT9

Her har tatt plass så mange og samkjørte avvik gjennom de to årene jeg ufrivillig har vært ved kontoret, at det og hele tiden skulle måtte forholde meg til frister i klager på alt som har foregått og pågår av misbruk av myndighet, har vært ganske umulig. Ageringen har avstedkommet et konstant stressnivå som overhodet ikke er tilrådelig med de sykdommer jeg har – eller i det hele tatt!


For det er jo gjerne slik at når overgrepene antar slike overveldende dimensjoner, så vil det på det nærmeste ikke være noen vei ut.


Og klageinstansene ønsker kortfattede klager med klare og tydelige punkter.


Mye av informasjonen ligger derfor i blogginnlegg som jeg i løpet av flere år har forfattet fra dag til dag, for å klare og sammenfatte et maktmisbruk av såpass store dimensjoner at det vil være fullstendig umulig å føre alt dette inn i en klage alene.


Kontorets overtredelser av både etiske regler og lovverk er såpass mange og har haglet så tett at dette har utmattet meg og blitt for mye for mye å sette meg ned med og forfatte regelsmessige klager på og ta stilling til. Derfor er det mye dere har “sluppet unna med”.


Alle nytteløse samtaler og krenkelser som jeg ikke har påvirkningskraft til å gjøre noe med, har blant annet ledet til at jeg er så totalrasert at jeg overser delbetalinger av viktige regninger og inkassokrav.


Med denne deres viten i bunn
, har jeg kontinuerlig blitt møtt med sanksjoner fra dere over min varsling om misligheter ved deres kontor og i bydelen som jeg både har gitt dere og skrevet om på blogg, hvilket har materialisert seg i fravær av oppfølging og personlig plan, fravær av dialog, fravær av en ekstra utbetaling av livsopphold jeg søkte om som ville løftet meg på fote igjen samt fravær av en hver form for brukermedvirkning m.m.


Timevis med møtereferater har blitt underslått og makulert fra deres side, klager har blitt arkivert uten videre oppfølging av oversendelse til riktig behandlingsinstans og falske notater i form av store essensielle utelatelser av deres uetiske agering har bevisst blitt ført inn i min journal for tåkelegging av egen agenda, slik at jeg som bruker vil fremstå som ekstra “vanskelig person” overfor de myndigheter jeg skulle komme til å varsle om flere avvik.


Jeg viser i denne forbindelse til blogginnlegget med min orientering til Gunnes nede i Del 5

http://bit.ly/cdYGKF


En omfattende klage på dere med 19 vedlegg gikk til Helse- og Sosialombudet 03.04.2010 med blant annet kopi til Fylkesmannen og ca. 30 andre myndigheter og aktører.


Men flere skrev tilbake at de ikke klarte og åpne vedleggene, selv om Ombudet (og flere venner og bekjente av meg som jeg sjekket med) dog tilkjennega at de fikk dette til.


Deretter ble saksbehandler ved Ombudet Ragnhild Meek grovt feilinformert av Marit Gunnes i telefonsamtale som i tillegg hadde ført falsk forklaring i journal i form av graverende utelatelser, hvilket belyses gangen i mot slutten av overnevnte post.


Der vises og at Gunnes evt. i samarbeid med Trude Amundsen lot være og opplyse om et skriv som måtte innhentes fra meg før ytterligere oppfølging fra sosialkontoret vedrørende spørsmålet om uføretrygd som Kolstø underslo progresjonen i (juli 2009) kunne bli iverksatt, mens jeg gikk i god tro i hele 5 uker (hvilket kan bevises) om at dette nå endelig var gått i orden, da Amundsen ga løfte om det i telefonsamtalen jeg hadde med henne! (Se link til disse tapede samtalene over).


Meek fortalte meg at Gunnes hadde opplyst henne om at tidsrommet kun hadde dreiet seg om EN UKE!


Forut for dette da jeg ringte Gunnes og opplyste om den sterke belastningen en slik ytterlig trenering hadde påført meg over hele fem uker, sier jeg: “Er dere KLAR OVER DEN SITUASJONEN JEG STÅR I?“

Gunnes svarer meg ordrett og med største ignoranse og dødsforakt:


Den situasjonen du står i, den har vært vedvarende over tid” !!!


I følgende innlegg kan leses om ytterligere feilinformasjon fra Gunnes, som sendte meg i god tro en ekstra omvei for å ta ut penger på en sjekk som posten sluttet å ta i mot i 1999! Dette for å gi ytterligere innblikk i alle passiv- aggressive gjengjeldelser som har rammet meg fra dette kontoret:

Nav Sosial – Herske- og utmattelsesteknikker kontra etiske regler for Oslo Kommune og vanlig anstendighet.

http://bit.ly/aYmRUA


Både 06.04. og 15.04.2010 skriver jeg mail til min nåværende saksbehandler Hassan Rivandi hvor jeg orienterer ham om de gjengjeldelser og det totale fravær av bistand mot gode løsninger for meg gjennom hele to år som har tatt plass ved kontoret.


Jeg spør også om mine klager som har blitt sendt Bydelsdirektøren har blitt feiet under bordet og spør ham hvor disse er.


Han reagerer ikke.


Da jeg kontakter Rivandi senere, forteller han meg at han ikke har myndighet å gjøre noe med informasjonen jeg har forelagt ham.


Det er ikke bare jeg som erfarer represalier etter klager på dem, noe jeg mener at er viktig for Fylkesmannen å få kjennskap til i forbindelse med denne klagen.


Det følgende setter jeg i direkte forbindelse med klagene fra meg på dem som ble underslått i hele 10 måneder, og jeg ber jeg om at hele innlegget med henvisninger blir lest:

Del 5.

og

Attføringsutvalget i Bydelen manipulerer brukere til å trekke klager på sosialleder Vildgun Steinhaugen eller erfare sanksjoner:

http://bit.ly/cvsadn


Med dette har jeg vist at Bydel Nordstrand preges av en særdeles skakkjørt forvaltning som utøver kreativ bruk av vilkårlighet, og den er gjennomsyret av kameraderi. Denne levner ikke brukere av tjenestene et snev av verken rettssikkerhet, forutsigbarhet eller ivaretakelse.

Fra Etiske retningslinjer for statstjenesten:


(…) Det er toppledernes ansvar å sørge for at hele organisasjonen er seg bevisst de etiske kravene som stilles i virksomheten, og at det umiddelbart blir tatt opp i organisasjonen dersom det skjer brudd på lover og regler eller det utvikler seg en uheldig sedvane og kultur.


Her vises tidligere avvik ved Nav Nordstrand Sosial (Ikke knyttet til min sak) både i 2005, 2007, 2008 og 2009/2010 som ble behandlet av Fylkesmannen og Helsetilsynet i Oslo og Akershus:

KLAGE – VARSLING – RAPPORT OM UTSTRAKT MAKTMISBRUK OG KAMERADERI I FORVALTNINGEN BYDEL NORDSTRAND:

http://bit.ly/cyr0Go


Avvik 1 som ble avdekket og påtalt så langt tilbake som i 2005, eksisterer i beste velgående hele 5 år etter:

Det mangler et system som sikrer forsvarlige tjenester overfor tjenestemottakerne til enhver tid


Dette fraværet av forsvarlige tjenester knytter jeg med andre ord opp mot min sak og presenterer også dette som bakgrunnsinformasjon i klagen over avslaget på nødhjelp, og oppdelingen av mitt livsopphold.


Her gjentar jeg mine to krav:


1. Jeg krever min månedsutbetaling av livsopphold tilbake med øyeblikkelig virkning.


2. Jeg krever nødhjelpen jeg søkte om og som ble avslått utbetalt meg øyeblikkelig.


Nødhjelpen jeg søkte om må bli utbetalt meg i sin helhet omgående og med Fylkesmannens satser, da oppdelingen har medført et stort kaos hva de viktigste regningene angår som jeg nå har kommet ytterligere og uopprettelig på etterskudd med, ved sosialkontorets utposjonering av mitt eget fremtidige livsopphold da dere nektet meg nødhjelp.

Min helsetistand har blitt ytterligere forverret, da jeg ikke har blitt sikret et forsvarlig livsopphold sett i forhold til mine sykdommer.

En fortsatt opprettholdelse av sosialkontorets vilkårlige overstyring med brudd på en rekke lovbestemmelser og etiske retningslinjer som ligger bak deres tvang om ukentlige utbetalinger – begrunnet av meg som ugyldige i denne klagen, vil medføre ytterligere uopprettelige skader på min helse og totale livssituasjon.


Jeg må planlegge innkjøp nøye og handle inn i større kvanta når det er tilbud for å få alt til å gå rundt på et vis. Jeg har behov for kontroll i en svært utmattende total livssituasjon som gjør det vanskelig og områ meg. Videre har jeg husdyr som må ivaretas og delbetalinger av telefon, optiker og forsikringer m.m  samt nedbetalinger til min sønn fra tidligere lån.


Håndteringen fra sosialkontoret ivaretar således ikke min helsetilstand eller er til gagn for min totale livssituasjon på noen som helst måte, denne innebærer ikke engang et snev av faglig forsvarlighet, og handlingene bryter sterkt med etiske retningslinjer.

Realitetene er at jeg går i minus kr. 800 hver måned – og det ut fra et eksistensminimum, hvilket Rivandi unnlater og opplyse om i sitt vedtak.

Således har essensielle opplysninger blitt underslått i vedtakets “Faktiske forhold” med avslag nødhjelp! Dette påklager jeg på det sterkeste.

Jeg minner herunder og igjen om at den første delingen av mitt livsopphold skjedde etter at jeg hadde søkt nødhjelp samt bedt om en ekstra skjerv med livsopphold for å komme på fote etter lang tid med store ekstra utgifter på grunn av kritisk sykdom, sykehusinnleggelser og attest på dette fra min fastlege.

Min saksbehandler Trude Amundsen ble orientert om en for meg uholdbar livssituasjon i flere telefonsamtaler (poster vist til i denne klagen), men mitt forsøk på dialog og gode løsninger ble oversett.

Jeg ble i stedet fortalt at livsoppholdet mitt hadde blitt delt i to (etter at jeg hadde sendt inn klage på dem).


Etterpå både ringte jeg og skrev flere klager på denne uetiske håndteringen men ble fullstendig ignorert, og ingen dialog ble innledet fra sosialkontorets side.

Amundsen avviste meg alltid med at hun måtte drøfte mine henvendelser med sine overordnede: Dem og Marit Gunnes.


Oppdelingen ut fra denne konteksten er åpenbart urimelig, og jeg viser til Etiske regler for Oslo Kommune (utdrag):


(…) Brudd på de etiske reglene kan i henhold til personalreglementet medføre konsekvenser for arbeidsforholdet (…) Brudd på etiske regler kan sanksjoneres i henhold til personalreglementet § § § 9, 10 og 11.

Det kan dreie seg om tjenestepåtale (alternativt tjenestelig tilrettevisning), oppsigelse, suspensjon og avskjed (…)

http://bit.ly/94gw4Q

Konsekvensene av denne ignoreringen og overstyringen som skapte ytterligere vansker og belastninger for meg i en allerede umulig livssituasjon og som videre ledet frem til mine søknader om nødhjelp som angivelig skal være deres grunn for å gi meg ukentlige oppdelinger av mitt livsopphold i dag, kan leses i flere av postene linket til i klagen.

Overnevnte utstrakte misbruk av myndighet og fravær av lovpålagte tjenester har tatt svært på og forverret min helse betraktelig.

Jeg gjentar at jeg ønsker et øyeblikkelig bytte av sosialkontor utenfor denne bydelen frem til min søknad om uføretrygd vil bli behandlet.


Et videre “samarbeid” med dette kontoret eller innenfor denne bydelen vil være fullstendig utelukket fra min side informasjonen gitt i denne klagen og sakens natur, og med en kommende politianmeldelse på trappene vedrørende alle lovbrudd som har tatt plass ved dette kontoret samt forestående rettssak etter at denne klagen er ferdig utredet.:

Straffeloven 1902 §  120 rammer offentlige tjenestemenn som gir et offentlig dokument et uriktig innhold, for eksempel ved å anføre en usannhet i en protokoll.


Det følger av straffeloven 1902 § 123 at en offentlig tjenestemann kan straffes dersom han misbruker sin stilling til å krenke noens rett ved å foreta eller unnlate å utføre en tjenestehandling.


Skyldkravet er forsett.


Overtredelse straffes med bot eller tap av tjenesten eller med fengsel inntil ett år.


Dersom tjenestemannen har handlet i den hensikt å skaffe seg eller andre uberettiget vinning, eller han forsettlig har voldt betydelig skade eller rettskrenkelse, er straffen fengsel inntil fem år.


Etter straffeloven 1902 § 124 straffes en offentlig tjenestemann som rettsstridig benytter sin offentlige stilling til å få eller som forsøker å få noen til å gjøre, tåle eller unnlate noe.


Skyldkravet er forsett.


Straffen er bot eller tap av tjenesten.


Straffeloven 1902 § 125 rammer ulike former for medvirkning.


Bestemmelsen er rettet mot offentlige tjenestemenn som forleder eller tilskynder en underordnet eller en tjenestemann under hans oppsyn til å forbryte seg i tjenesten eller som bistår vedkommende eller vitende lar ham forbryte seg.


Videre rammer § 125 en offentlig tjenestemann som misbruker sin offentlige stilling til å tilskynde en annen offentlig tjenestemann til å forbryte seg i tjenesten eller som bistår vedkommende (…)


LOV 1983-03-04 nr 03: Lov om statens tjenestemenn m.m.


§ 14. Ordensstraffer.


1. En embetsmann som ikke er dommer, eller tjenestemann som ikke ved lov er underlagt annen disiplinærmyndighet, kan ilegges ordensstraff for:


a. overtredelse av tjenesteplikter eller unnlatelse av å oppfylle tjenesteplikter,


b. utilbørlig atferd i eller utenfor tjenesten som skader den aktelse eller tillit som er nødvendig for stillingen.


2. Som ordensstraff kan embets- eller tjenestemann ilegges skriftlig irettesettelse, eller tap av ansiennitet fra én måned til to år (…)


§ 15. Avskjed.


En embets- eller tjenestemann kan avskjediges når vedkommende:


a. har vist grov uforstand i tjenesten eller grovt har krenket sine tjenesteplikter eller trass i skriftlig advarsel eller irettesettelse gjentatt har krenket sine tjenesteplikter,


b. ved utilbørlig atferd i eller utenfor tjenesten viser seg uverdig til sin stilling eller bryter ned den aktelse eller tillit som er nødvendig for stillingen.


Min siste rest av helse har blitt permanent ødelagt etter de to år jeg har vært ved dette kontoret.


Ingen dialog, brukermedvirkning/plan eller konkret hjelp mot gode løsninger har blitt iverksatt. Dere har ikke ivaretatt mine rettigheter. Det har – uten unntak vært en hard kamp og en ekstrem belastning.


Jeg viser også til art.: 40 000 får sosialhjelp for lenge


Sosialhjelp er ment som korttidshjelp, men 40 000 mennesker mottar hjelpen i mer enn seks måneder. – Det er for mange, sier forsker.

http://bit.ly/gHxQhA


Til orientering, vil en større og mer omfattende klage sendes ut fra meg i løpet av få dager til Byrådsavdelingen med krav om deres og flere ansattes avgang.


Det skal bli interessant og lese deres tilsvar!


Med hilsen


Jeanine


Jeg avslutter med å vise til


§48. Fylkesmannens kompetanse i klagesaker


Fylkesmannen kan prøve alle sider av vedtaket. Når det gjelder prøvingen av det frie skjønn, kan fylkesmannen likevel bare endre vedtaket når skjønnet er åpenbart urimelig.


Dersom et vedtak som gir klageren medhold, ikke kan settes i verk straks, kan fylkesmannen bestemme at det straks skal settes i verk midlertidige tiltak som skal dekke et øyeblikkelig behov.

http://bit.ly/e5NQEZ


ALLE JÆVLENE PÅ ET BRETT

Denne klagen ble ikke tatt til følge av Vildgun Steinhaugen noe jeg ble fortalt i går fredag 27.08.2010, selv med skriftlig beskjed fra min Fastlege om at livsoppholdet måtte utbetales meg en gang i måneden:

Rapport Nav-saksbehandlere – Nav Nordstrand sosial:

http://bit.ly/bMLPNv

Steinhaugen «misforsto» først klagens punkter, og sendte meg følgende mail 25.08.2010:

Date: Wed, 25 Aug 2010 15:45:14 +0200
From: vildgun.steinhaugen@bns.oslo.kommune.no

 

Subject: Re: Klage på avslag nødhjelp – Vedtaket av 03.08.2010 med saksnummer 2010/03412 og oppdeling av livsopphold fra Nav Nordstrand Sosial fra Jeanine

Vi bekrefter å ha mottatt din klage som omhandler flere forhold. Sosialsenteret vil gå grundig gjennom klagen for å sortere de forhold som skal behandles av oss, eventuelt vurdering av Fylkesmannen i Oslo-Akershus. Du vil bli kontaktet for ytterligere informasjon om behandling av klagen.

Den delen av klagen som angår ansatte ved bydelens sosialsenter vil bli behandlet internt i Bydel Nordstrand.


Med hilsen
Vildgun Steinhaugen
enhetsleder
Nordstrand sosialsenter

ABETISK

Mitt tilsvar:


Til Steinhaugen                                                                          Oslo 26.08.2010

 

Klagen fra meg er ment å oppfattes som en hastesak, og jeg finner deres tilsvar om at klagen i seg selv skal omhandle «flere forhold» som må gås grundig igjennom for å sorteres ut, helt ubegripelig!

Denne er kun sendt deres kontor for registrering før videresending til Fylkesmannen, og jeg understreker med lovhjemmel at det vil dreie seg om en hastesak med to klagepunkter.

Jeg forstår heller ikke hva De mener med «Den delen av klagen som angår ansatte ved bydelens sosialsenter vil bli behandlet internt i Bydel Nordstrand» da klage på de nevnte forhold for lengst har gått til deres sjef bydelsdirektør Per Johannessen og ble ignorert av ham hele to ganger i fjor 2009, hvilket kommer tydelig frem av bakgrunnsinformasjonen i min klage.

Hva videre er: Jeg fremsetter heller ikke føringer i klagen som på noen måte indikerer at denne skal omhandle annet enn de to korte punktene som jeg krever hastebehandlet etter Fylkesmannens retningslinjer.

For at dette skal bli oppfattet, skriver jeg klart og tydelig etter mine to krav:

«All informasjon i denne klagen er ment som belysning av ulovligheter samt brudd på flere etiske regler ved dette kontoret, og tas med for å avdekke gangen i den omfattende uforsvarlige behandlingen jeg har blitt møtt med fra dem og deres medarbeidere i et tidsrom på over to år.

Dette vil være svært relevant og lese for at Fylkesmannen skal kunnefå et innblikk i handlingskjeden som har ledet frem til den situasjonen som har oppstått i dag og som jeg påklager».


Jeg fremsetter kun en forespørsel i tillegg til kravene, om å få bytte til sosialkontor i en annen bydel, noe som heller vil være en repetisjon av dette spørsmål stilt dem i første klagen jeg leverte inn på dem som forble ubesvart og underslått i 2009, og som ikke er nødvendig å ta stilling til sammen med de to kravene i saken som haster med å bli behandlet.

Og når jeg avslutter med: 

«Til orientering, vil en større og mer omfattende klage sendes ut fra meg i løpet av få dager til Byrådsavdelingen med krav om deres og flere ansattes avgang«– så bør denne beskjeden være tilnærmet umulig å «misforstå». 

Jeg har altså ikke et eneste sted i klagen tilkjennegitt at jeg krever at sosialkontoret eller Bydelen skal behandle disse avvikene denne gangen i det hele tatt.

Jeg har ikke oppført det som et av klagepunktene!

Overnevnte problemstilling ville også være meningsløst av meg å fremlegge for dere, sett i forbindelse med de to avslagene Bydelsdirektøren allerede har fattet på omtalte klager tidligere, som De deretter underslo i hele 9-10 måneder og unnlot å sende Fylkesmannen.

De velger allikevel å komme med følgende tilsvar –«Den delen av klagen som angår ansatte ved bydelens sosialsenter vil bli behandlet internt i Bydel Nordstrand«.

At De i det hele tatt velger og respondere med det overnevnte, viser igjen en bemerkelsesverdig mangel på både vanlig respekt, innsikt og faglig forsvarlig skjønn.

Opplysningene som fremkommer i denne klagen er De selv godt kjent med.

Jeg på min side tar med en såpass grundig redegjøring for at Fylkesmannen lettere skal oppfatte min side av saken – handlingskjeden som ledet opp mot deres siste tjenesteforsømmelser som jeg presiserer i klagen, og for at Byrådsavdelingen i sin tur skal ta tak i disse forholdene da Fylkesmannen ikke har myndighet til og avsette offentlige tjenestemenn fra sine stillinger, noe som tydelig fremgår i informasjonsbiten.

Dette går frem av klagen at er en sak for seg, som straks vil fremmes i egen rapport som straks vil gå direkte fra meg og til Byrådet etter diskusjon jeg har hatt med vakttelefonen ved Fylkesmannens kontor om den videre gangen i saken, siden klager på dem og deres ansatte allerede har blitt ignorert i Bydelen hele to ganger.Jeg er ikke sjokkert, men svært forundret over deres valgte respons at de enkleste momenter i klagen blir vridd til å handle om noe helt annet og mer enn de to konkrete punktene jeg krever hastebehandlet. 

Derfor ber om at ytterligere forsøk på uthaling av klagen opphører med øyeblikkelig virkning.

Så vi har alt på det rene: Deres anførsel -«Den delen av klagen som angår ansatte ved bydelens sosialsenter» vil altså ikke være et av klagepunktene jeg har fremmet denne gangen, og vil således ikke være et tema for dere og behandle i det hele tatt.

Jeg har på dette tidspunkt ikke fremsatt et slikt krav overfor dere.
 

Det ville også være meningsløst!

Jeg ber igjen om en konsentrasjon på de to – TO – klagepunktene jeg krever hastebehandlet og ber om at de blir imøtekommet.


Med hilsen Jeanine

 

(Jeg tilføyer):

Forvaltningsrett:

(…) De ulovfestede reglene for forvaltningens virksomhet er ikke nedfelt
i noen formell lov, men er en følge av langvarig rettspraksis og bygger på læren om myndighetsmisbruk, som ble utformet i slutten av 1930-årene, da domstolene, hovedsakelig Høyesterett, fant det nødvendig å sette visse begrensninger for forvaltningens skjønnsmessige frihet.

Denne læren går ut på å hindre tre hovedkategorier av myndighetsmisbruk:

Utenforliggende hensyn i saksbehandlingen Usaklig forskjellsbehandling Vilkårlige eller urimelige avgjørelser (…)

http://bit.ly/dN7L0M


Forvaltningsskjønn:


I forvaltningsretten finner vi (…) mange bestemmelser som gir forvaltningen rom til å selv velge. Noen ganger har forvaltningen myndighet til å velge hvilket innhold et vedtak skal tillegges. Andre ganger kan forvaltningen ha myndighet til å velge hvorledes et vilkår skal anvendes.

Fellesbetegnelsen er at forvaltningen er gitt et fritt skjønn.

Betegnelsen forvaltningskjønn er et annet ord for det samme. Forvaltningsskjønnet begrunnes i hovedsak ut fra det politiske perspektivet. Forvaltningen er regjeringens redskap og regjeringen utgår av Stortinget. Formålet med forvaltningskjønnet er å gi forvaltningen et politisk handlingsrom i et antatt demokratisk styre.

Det at et vilkår er underlagt forvaltningens frie skjønn begrenser borgernes muligheten for å prøve forvaltningens skjønnsutøvelse for domstolene. Domstolenes oppgave er jo å overprøve det rettslige og ikke det politiske.

Domstolene kan derfor i utgangspunktet ikke overprøve forvaltningens skjønnutøvelse.

Domstolenes overprøvelsesrett er imidlertid ikke helt begrenset. Noe vern mot vilkårlig maktutøving må jo borgerne ha.

Begrensninger i skjønnsutøvelsen følger derfor av den ulovfestede læren om myndighetsmisbruk.

Kort sagt omfatter denne læren forbudet mot å legge vekt på utenforliggende hensyn, forbudet mot usaklig forkjellsbehandling og forbudet mot grovt urimelige vedtak (…)

http://bit.ly/dN7L0M

NOU 2009: 9

Lov om offentlige undersøkelseskommisjoner

10.2 Forvaltningslovens betydning for granskingskommisjoner


(…) Et grunnleggende krav til forvaltningens saksbehandling er at den skal være forsvarlig.  

Dette forsvarlighetskravet ligger bak en stor del av forvaltningslovens saksbehandlingsregler.

Hovedinnholdet i kravet til forsvarlig saksbehandling er at forvaltningsapparatet skal brukes i de rette situasjonene, og at sakene som tas til behandling skal få et mest mulig riktig utfall.

I dette kravet ligger også at publikum skal ha tillit til at forvaltningens kompetanse blir brukt på denne måten.

Forvaltningsorganers utredningsplikt er et utslag av det generelle kravet til forsvarlig saksbehandling. Før forvaltningen bruker sin beslutningskompetanse skal saken være så godt utredet som mulig.

Det at saken skal utredes «så godt som mulig», kan ikke forstås helt bokstavelig, men relevante omstendigheter og kryssende hensyn skal bringes fram i lyset og utgjøre en del av beslutningsgrunnlaget.

Først når forvaltningsorganet har gjort det man med rimelighet kan forvente for å opplyse saken, er saken moden for avgjørelse.

For enkeltvedtak har denne plikten kommet til uttrykk i forvaltningsloven § 17 (…)

Kravet til kontradiksjon før enkeltvedtak fattes ligger til grunn for regelen i forvaltningsloven § 16.

En forutsetning for kontradiksjon er at den det gjelder får informasjon om hva saken dreier seg om.

Dette innebærer at vedkommende må få innsyn i forvaltningens saksdokumenter.

For enkeltvedtaks vedkommende er innsynsretten kommet eksplisitt til uttrykk i forvaltningsloven § 18 flg. (…)

Videre gjelder forholdsmessighetsprinsippet som innebærer at forvaltningen ikke skal bruke sin kompetanse til å gripe inn i borgernes forhold i større grad enn nødvendig.

Eventuelle reaksjoner må være egnet til å realisere reaksjonens formål, og fordelene må mer enn oppveie ulempene.

Forvaltningen må altså tilpasse reaksjonen til sakens art, og det vil i ytterste konsekvens kunne være aktuelt å avstå fra å reagere.

http://bit.ly/gxdUId

NOU 2009: 9

Lov om offentlige undersøkelseskommisjoner

24.3 Forsvarlig saksbehandling og utredningsprinsippet

http://bit.ly/gv8MJ0

Hvem skal kontrollere kontrolløren?

http://bit.ly/Nm3M2q

Er etikken fraværende i offentlig forvaltning? Hvem kan bistå når tjenesteutøveren misbruker sin myndighet?

http://bit.ly/clMyRg

abone_brekke

Nav – Ordførerkandidat: “Redd for at saksbehandlere skal hevne seg”:

Nav og lovbrytere – Konsekvenser for hvem?

http://t.co/oU9B9rpB
http://t.co/HZZZHLMC
http://t.co/GsSLO0Zr

Fasiten – Hvordan sosialhjelpsmottakere langsomt blir tatt livet av, og annen nyttig informasjon

http://bit.ly/QDmTaJ

Når den menneskelige lovgivning avviker fra fornuften blir den ond. Den mister sin karakter av lov og blir snarere en form for vold

http://bit.ly/ejaH4

Vår nye ytringsfrihet

http://bit.ly/z4BYPe

LISTEN OVER ALLE BLOGGPOSTER

http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

august 2010
M T O T F L S
« jul   sep »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 052 andre følgere

%d bloggere like this: