Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Rapport: Nav-saksbehandlere – Nav Nordstrand sosial:


 ABITTER
21.10.2010 – Nordstrand får endelig NAV-kontor
Som siste bydel i Oslo og nest sist i hele landet får Bydel Nordstrand en felles dør til hjelp.
«Det nye kontoret blir ledet av Anne-Mette Bakke og Vildgun Steinhaugen, de er såkalt ledere i partnerskap. De har høye ambisjoner for det nye kontoret (…)
Vi er opptatt av å gi et best mulig tilbud til innbyggerne i bydel Nordstrand, sier Anne-Merete Bakke og Vildgun Steinhaugen.»
http://bit.ly/gGuYXN
Etiske regler for ansatte i Oslo kommune – utfyllende kommentarer
12 – Personlig ansvar
Hver enkelt ansatt har et personlig ansvar for å følge kommunens etiske regler.
Ingen kan pålegges å utføre ulovlige eller uetiske handlinger, og ingen har lydighetsplikt overfor slike pålegg.
Brudd på etiske regler kan sanksjoneres i henhold til personalreglementet §§ 9, 10 og 11.
Det kan dreie seg om tjenestepåtale (alternativt tjenestelig tilrettevisning), oppsigelse, suspensjon og avskjed.
http://bit.ly/94gw4Q
ALLE JÆVLENE PÅ ET BRETT
Bildet: Bydelsdirektør Per Johannessen, sosialleder Vildgun Steinhaugen og leder i jobbrelatert partnerskap med sosialsjefen: Anne Mette Bakke – hvis roller kan leses mer om i denne posten:
NAV Nordstrand Arbeid underslår min klage til Trygderetten i hele 8 måneder – og lyver til meg om det!
http://bit.ly/aSnrTJ
Ondskapen i byråkratiske organisasjoner
(…) Lysne (2004) sier at mennesker kan begå gale handlinger selv om man er et såkalt ”godt” menneske.
Hun påpeker det hun kaller den ”dumme” ondskapen, som er basert på manglende refleksjon.
I byråkratiske organisasjoner med regler og hierarki vil det kunne være grunnlag for denne type ondskap (…)
Sandvik og Risdal (2007) identifiserer en lang rekke hersketeknikker som kan gjøres bruk av for å kontrollere en situasjon:
Usynliggjøring, latterliggjøring, tilbakeholdelse av informasjon, fordømmelse, vold, trusler om vold, objektgjøring, påføring av skyld og skam, autoritetsbruk, avbrytelser, bagatellisering, båssetting, ekskludering, ironisering, bruk av fremmedord, faguttrykk og feil navn, umyndiggjøring, usakliggjøring (…)
(S. 58) Brukerne forteller at det ikke er lett å benytte seg av klageretten, i det de overveidende mener at muligheten for negative konsekvenser er tilstede (…)
http://bit.ly/edArzz
 ABAFRAUD
Ganske riktig, og som forventet:
I sitt svar til Fylkesmannen som jeg mottar kopi av i dag, anfører Nav Nordstrand sosial at jeg oppgir at jeg postet legeerklæringen som fulgte klagen 24.08.2010 – hvilket jeg også uomtvistelig gjorde – med to vitner tilstede, men at de ikke har mottatt denne per 31.08.2010…
Der attesterte legen at jeg var i behov av et fordyret kosthold på grunn av mine sykdommer, og ba om at de ikke lenger må dele opp mitt livsopphold. Det var ikke helsemessig tilrådelig!
Jeg viser til artikkel i VG i dag 27.08.2010:
Rapport: Nav-saksbehandlere sperret telefonen i en uke
http://bit.ly/eJXoC4
I serien i 6 deler jeg har laget om store avvik og brudd på flere etiske retningslinjer ved Nav Nordstrand er ikke avdekket forhold som handler om sperring av telefon, men er blant annet vist unnlatelser av sikring av forsvarlig livsopphold og utbetalinger som overhodet ikke retter seg etter Fylkesmannens satser.
Alvorlig syke får ikke 70 kroner dagen i nødhjelp – kun 60 kr, selv under aktørenes grundige kjennskap til sykdomssituasjon.
Flere avvik fra alt man kan forbinde med forsvarlighet og profesjonell yrkesutøvelse som tok plass i dag vil bli vist her i posten senere i kveld eller i morgen, for omfattende passiv-aggressive gjengjeldelser og represalier hagler tett og nøye kontrollert når man velger som jeg har gjort – og avsløre lovbruddene i all offentlighet på blogg med aktørenes fulle navn og identitet.
Jurist ved Fylkesmannens kontor har i telefonsamtale bekreftet at det er lov å sette fullt navn på saksbehandlere og referere fra både vedtak og samtaler i offentligheten så lenge man påpeker de faktiske forhold og ikke sjikanerer.
Videre: Opptak i møtet med Nav
http://bit.ly/oZdafr
24.08.2010 ble klage på to hastesaker sendt Fylkesmannen med full orientering om serien.
Klagen på Nav Nordstrand Sosial til Fylkesmannen (24.08.2010) som saksbehandler Snorre Førli ga sprett springende **** i, og ga sosialtjenesten fullt medhold!
http://bit.ly/asA4eH
Tilsvar på Nav Nordstrands “saksfremlegg” til Fylkesmannen ved Avdelingsdirektør Gerd Reisvollsveen
http://bit.ly/dyKpip
Noe av alt som ble ignorert:
Varsling om Brudd på etiske regler, nekt av nødhjelp til alvorlig syke, underslag av klager på ledelse og ansatte, makulering av møtereferat, mangler og utelatelser i journal, unnlatelse av å utarbeide individuell plan til brukere over flere år, komplett fravær av menneskelige hensyn og samordning  av koordinerte tjenester med hjelpeapparatet – i store trekk utstrakt vilkårlighet og veloverveid maktmisbruk.
Brukermedvirkningen er for enkelte “utvalgte” som klager på denne behandlingen, ikke-eksisterende.
Borgeren står ikke i sentrum, annet enn som hoggestabbe for den vilkårlighet og absolutte anvendelse av myndighetsmisbruk og gjengjeldelser ved varsling som den enkelte ansatte/overordnede måtte finne for godt å benytte seg av til en hver tid.
Her er det konsekvent paragrafopplesning ispedd svada, løgner og meningsløsheter uten et snev av forankring i etikk og faglig forsvarlighet opp mot faktiske situasjoner og behov, som vil være rådende.
For sammenlikning, siterer jeg det følgende fra Helsedirektoratets: «Sosialtjenesten – Om å holde orden i eget hus»:
Brukernes kontakt med tjenestene skal utgjøre en mest mulig sammenhengende og helhetlig kjede av tiltak.
En forutsetning for dette er tydelig fordeling av ansvar, myndighet, oppgaver og samhandling på langs i en tiltakskjede og på tvers av tjenestetyper og nivåer (…)
Kvaliteten på de tjenester som leveres, er et sentralt lederansvar (…)
Sosial- og helsetjenesten skal være sin egen kontrollør.
Internkontroll er et lovkrav.
http://wp.me/pyLme-1a4
 ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABEGNORE
Serien jeg laget i 6 deler om forholdene ved Nordstrand sosialsenter, er basert på klagen til fungerende Helse- og sosialombud Kjersti Halvorsen med kopi til en rekke andre aktører som verken førte frem eller ble lest. Del 1 og 4 er redigert inn i de andre postene.
Herunder vises de avvik ved dette kontoret som tidligere er konstatert av Fylkesmannen og Helsetilsynet:
KLAGE – VARSLING-RAPPORT OM UTSTRAKT MAKTMISBRUK OG KAMERADERI I FORVALTNINGEN BYDEL NORDSTRAND
http://bit.ly/cyr0Go
Del 2 og 3 viser at Attføringsutvalget i Bydelen manipulerer brukere til å trekke klager på sosialleder Vildgun Steinhaugen eller erfare sanksjoner som vulle knuse henne mentalt og økonomisk.
Fagforeningen i bydelen forsvarte sosialsjefen til tennene, og fulgte ikke opp medlemmet på tillitvekkende vis:
Del 3
http://bit.ly/cvsadn
Del 2
http://bit.ly/d23aa8
Del 5
http://bit.ly/cdYGKF
Del 6
http://bit.ly/9V1i2P
Følgende post viser en hel rekke nedtegnelser fra tapede samtaler med etaten og et ikke-fungerende Helse- og sosialombud, og er svært viktig å lese:
NAV Nordstrand Sosial: Informasjon om grovt maktmisbruk – fortsettelse av serien i 6 deler.
http://bit.ly/aD9pT9
ABFEIIG
OPPDATERT 28.08.2010
I går fikk jeg vite av Birgitte Mølstad at Nav N.S avslo kravene mine om tilbakebetalt nødhjelp og oppheving av ukentlige utposjoneringer av livsopphold å gjelde til en gang i måneden, selv med erklæring fra min fastlege på at dette måtte omgjøres på grunn av min helsesituasjon.
Etter skarp korreks i mail fra meg til sosialleder Vildgun Steinhaugen da hun tilkjennega at min klage var misoppfattet, stanset kontoret utbetaling til meg før helgen som jeg skulle hatt fredag 27.08 da jeg har levd på kun kr. 997 ,- siden 20.08. De 997 kronene, står stemplet på min gjenpart av postkvitteringen at sosialkontoret utbetalte 17.08.2010, så det stemmer!
Jeg ble opplyst da jeg ringte dit for og forsikre meg at det ikke skulle være noe tull med ukeutbetaling siden det var helg, at neste utbetaling ville gjelde først fra 01 – 07.09 og ble sendt ut “i går”.
De 5 – fem dagene i mellom da jeg således ville stå fullstendig uten penger og mat – få uker etter ukeoppdelingene trådte i kraft der første utbetaling for meg som diabetiker å leve på var 500 kroner i hele 9 dager – hadde de ingen fornuftig forklaring på hvordan var gått til (Det er 31 dager i august)!
På grunn av denne snedige gjengjeldelsen måtte jeg reise ekstra ned i dag og hente ut nødhjelp for 3 – kun TRE dager – kr 210,- på en sjekk som måtte heves i bank 27.08 fredag ettermiddag når klokken var 15:00
ABFEIG
TAPEDE SAMTALER MED NAV NORDSTRAND SOSIAL FREDAG 27.08.2010, OG FRA PERSONLIG OPPMØTE VED KONTORET SAMME DAG:
Jeg ringer Nav N.S ca. kl 13:30 og mottar beskjed (vist til i denne posten 28.08)
Ytterligere informasjon fra samtalen:
Jeg legger frem det overnevnte og får til svar fra dame på sentralbordet at hun ser ut fra regnskapskortet at «jeg har fått utbetaling frem til den 31.08.10!
Når jeg møter opp på kontoret samme ettermiddag, får jeg utskrift av regnskapskortet.
Her står: 04.08.2010 Basisbeløp 700,- (forskuddsvis utposjonert meg av mitt eget fremtidig livsopphold da min søknad om nødhjelp ble avslått) – hentet samme dag ved kontoret.
Således får jeg  altså – 500 kr og leve på i hele 9 – NI dager, enda jeg hadde forklart både min saksbehandler Rivandi og hans teamleder Marit Gunnes at jeg måtte bruke ca. 200 til Flexikort da jeg går og tar behandlinger for lymfeødem og således kun ville ha 500 kr og leve for – som diabetiker i denne perioden. (Mer om dette her):
http://bit.ly/aD9pT
Referat fra Regnskapskortet fortsetter:
10.08.2010: Basisbeløp 1063,– var meg i hende 13.08.2010. Da hadde jeg blitt tvunget til å leve i hele 9 dager på 500 kroner.
17.08.2010: Nytt basisbeløp kr. 997,– var meg i hende 20.08.2010.
(Her sto det oppgitt på regnskapskortet jeg ble gitt 27.08 at dette av en eller annen grunn skulle gjelde for 27.08. – 31.08.2010 men det visste jeg ikke på det tidspunkt utbetalingen kom siden intet skriv var meg i hende om dette da, og det ville heller ikke gitt mening da jeg trengte mer enn alt av mat og livsnødvendigheter AKUTT etter å ha fått helsetilstanden sterkt forverret på de små beløpene de to tre ukene før)!
ABEBAW
SÅ kommer vi til saken:
MERK:
26.08.2010: Basisbeløp 1274,– står skrevet ut.
MEN – Dette var meg IKKE i hende FREDAG 27.08.2010 – en uke etter 20.08 som lovet meg og forventet i henhold til tvangen de nettopp hadde innført, med ukesutbetalinger!
De 997,- jeg hadde hatt og leve på i en uke fra 20.08, var nå selvfølgelig brukt opp.
Ingen sjekk lå da heller i postkassen fredag 27.08.2010.
fra og til dato på Regnskapskortet fra sosialkontoret som jeg henter 26.08.2010, ser jeg at denne utbetalingen først vil gjelde i perioden fra: 01.09.2010 07.09.2010!
Således har Nav Nordstrand Sosial klart og «trylle bort» hele 5 dager av mitt livsopphold siden det er 31 dager i august måned, og det inn i en HELG til alt overmål!
Sentralborddamen står imidlertid hardnakket på sitt når jeg ringer sosialkontoret fredag 27.08.2010, uten å tilsynelatende fatte hva jeg forsøker å innprente om de 5 dagene de har klart å «trylle vekk» livsoppholdet mitt.
(Utdrag) Jeg sier: Jeg fikk utbetalt 997 kroner den 20 august.
S: Ja, 997 kroner. Det var for perioden 27 august til 31.august! Så får du utbetaling fra 01.09, og den ble sendt i går.
Jeg: Altså – Sier du at jeg i 11 dager skal leve på 900 kroner?!
S: Nei det kan jeg ikke svare på!
S: Det ble sendt ut den 17 august, for perioden 27 – 31!
I går ble sendt ut for perioden 01.09 til 07.09!
Jeg: Kan du ta det siste du sa en gang til?
S: Den 17 august ble det sendt ut 997 kroner som du skal ha for perioden 27 august til 31 september.
Jeg: De ble sendt ut 17 (riktig) og jeg hadde pengene 20 august.
S: Ja, men det gjaldt for perioden 27 – 31!
Jeg ber om å få snakke med saksbehandler (Rivandi), men «han er ikke å treffe«.
Jeg ber om å få snakke med annen ansvarshavende person.
ABFEIIG
Teamleder Birgitte Mølstad kommer i telefonen og jeg forklarer om oppdelingen og de 500 jeg fikk å leve for i 9 dager frem til det siste som nå har tatt plass.
Innspill fra Mølstad – Mm og mhm og Mm igjen.
Jeg: Nå er det fredag, det er helg, og jeg står uten penger. Resepsjonen sier at det er sendt ut et beløp i går, og jeg sier det vil være for sent, da det nå er helg.
M: Du fikk et basisbeløp 17.08. DET GJALDT FRA 27 AUGUST til 01.09!
Jeg: Den 20 august lå det en sjekk i postkassen på 997 kroner så det er på det rene! Det er det som har skjedd FYSISK. Nå tar vi ikke det som har skjedd i TEORIEN, men det som FYSISK har tatt plass! Da fikk jeg de 900 kronene å leve på i SYV DAGER!
NÅ HAR DET GÅTT SYV DAGER, DET ER FØR HELGEN, DET ER FREDAG DEN 27.08 nå, SÅ TAR VI UTGANGSPUNKT I DET!
M: Da er det en teoretisk mulighet for at disse pengene ikke når deg før helgen, det har du rett i.
Jeg: Ja, og hva gjør jeg da?!
M: Ja BELØPENE, gjelder for de periodene som er…
Jeg: Nei, nå må du høre her: Det ENESTE som skjedde etter at beløpene ble oppdelt, så fikk jeg 500 kroner å leve på i hele 9 dager hvilket var helt umulig for meg, jeg har blitt mye sykere.
Den 20.08 fikk jeg utbetalt de 900 kronene som har vart i 7 dager med nød og neppe, nå er det HELG – SÅ FORTELL MEG KONKRET – HVA F… SKAL JEG GJØRE NÅ!
M: Øøøøøøh – Kan jeg få ringe deg opp igjen?
M ringer tilbake: Vi innvilger NØDHJÆLP til deg over helga – så har du penger…
Jeg: Hvorfor holder dere på sånn? Jeg må komme bort til dere ekstra og ta ut disse pengene i dag…
M: Altså disse DATOENE snakka vi om i sta – DU vil skylde på praksis og – holdt på å si TEORIEN – men sånn ER DET JO! Pengene SKULLE ha vart til 31.08, men siden …
Jeg: Sier du at 900 kroner og et eller annet skulle ha vart fra 20.08 og utover i 11 dager?
M: Dem skulle vart – her står det 27.08 og til 31.08
Jeg: Jeg forstår ikke hva du mener – jeg har jo ikke fått noen penger fra 20 AUGUST!
M: Du har jo BEDT om en del forskudd!
Jeg: Jeg har da ikke BEDT om «en del forskudd» – jeg ba om NØDHJELP i utgangsspunket – (02.08.2010 som ble avslått, og deretter delte de opp livsoppholdet mitt i ukesutbetalinger)
– og så skjer dette som skjer nå!
ABFEIIG
M: Ja, men når du får nødhjelp NÅ og til mandag, så får du ukentlige utbetalinger fra mandag!
Det KAN, jo også hende at den slippen kommer i din postkasse i morgen og da er det jo LØRDAG! (Som om DETTE skulle være til HJELP for meg: Å leve på nesten EN UKES  forskudd på fremtidige utbetalinger for å gjøre forvirringen med livsoppholds- og kreditorplanlegging komplett)!
Jeg spør hvor mye jeg må komme bort og hente.
M: Det er 60 kroner dagen i TRE dager!
(Men det var i realiteten hele FEM dager dette skulle gjelde, med LIVSOPPHOLDsatser, og ikke TRE dager med NØDHJELPsatser da det er 31 dager i august måned)!
 ABAILALLL
Gjengjeldelses- og utmattelsestaktikkene er som vist godt innarbeidet!
Nåde den som ikke orker å kjempe mot disse!
Og det er  mange som derfor har bukket under for «hjelpeapparatet» gjennom tidene.
Hva med alle de som ikke sitter med lydbåndopptak som jeg gjør?
Allikevel var jeg så satt ut og himmelfallen at jeg ikke reflekterte over regnefeilen i Mølstads utsagn, og heller ikke at livsoppholdet som rettmessig var mitt samtidig var redusert til å gjelde nødhjelpsatser.
Jeg svarer: Så jeg skal komme bort til dere i dag og hente ut 180 kroner? (Jeg var vant med denne kriminelle handlingen fra tidligere, at de omtrent aldri rettet seg etter Fylkesmannens satser –  bortsett fra de 2 siste gangene da Rivandi var på ferie og 70,- kroner dagen i nødhjelp ble godkjent av andre saksbehandlere).
M: Ja!
Jeg kom på dette da jeg hadde lagt på røret, ringer opp og får Mølstad i tale igjen. Hun skynder seg å si at hun trodde det var 60 kroner dagen, for «hun trodde det var sånn atte – atte når det er under to uker så var det 60 kroner, men at hun hadde hørt atte det var FEIL«.
– «Så da er det 70 kroner»! Totalt 210 kroner!
Her går Mølstad igjen ut fra kun 3 dagers nødhjelp og ikke 5 dager da det er 31 dager i august måned og jeg er for rasert til å arrestere henne på det.
Hun sier t.o.m at utbetalingsblanketten nok er hos meg på mandag, så nødhjelpen vil gjelde for fredag, lørdag og søndag!
Hva med de to andre dagene, og LIVSOPPHOLDsatsene jeg uansett skulle hatt og har krav på?!
Jeg konfronterer Mølstad med det hun for en tid siden hadde sagt til meg i telefonsamtale om at jeg skulle over på annet team.
Jeg spør: «Skal jeg ikke få noe skriftlig vedtak på det?»
(Orientering står og lese her):
http://bit.ly/aD9pT
M: Nei, det vil ikke bli skrevet noe skriftlig vedtak på det!
Jeg: At man har byttet over til team den og den dato?
M: Nei!
Jeg: Men det vil jeg gjerne ha siden jeg har vært på galt team i såpass lang tid.
M: Jeg tror du misforstår littegrann – det er ikke galt team, men du kom hit i «sin tid» i forhold til et tiltak du hadde vært på i Nav ikke sant, det var det vi skulle utrede da?
Jeg: Ja, og i september 2008 ble det jo slått fast at jeg ikke kunne arbeide.
Nå er vi i august 2010.
M: Det er ikke uvanlig at folk er på det ene eller andre teamet en periode for å «utrede»…
Jeg: I TO ÅR?!
M: Ja det.. Øøøøøh – jeg veit ikke… jeg kjenner ikke til at det foreligger noen dokumentasjon i saken din på at du ikke er i stand til å arbeide…
Jeg: Jo det gjør det!
M:  Okay. Ja men altså uansett så er det ikke – det er ikke sånn at du har vært på «galt team» …
Jeg: Jo men det sa du selv til meg i forrige samtale, at jeg har vært på galt team i lang tid!
M: Hva sa du?
Jeg forklarer igjen selv om jeg netttopp snakket SVÆRT tydelig.
M: Nææi, jeg sa ikke atte du… heheh…
Jeg: Jo jeg må INSISTERE på at det var akkurat de ordene du brukte! (Lydopptak)
M blir «flatere»
Jeg forteller at omfattende klage er sendt til Fyklkesmannen på dem, og Mølstad svarer at hun er klar over det.
Jeg spør hvor lang tid de vil bruke, og Mølstad svarer at klagen allerede er behandlet og ikke tatt til følge, og vil sendes Fylkesmannen i neste uke. (Første uke i september 2010).
Jeg spør om jeg vil motta deres såkalte «orientering» til Fylkesmannen, og Mølstad svarer bekreftende på det.
ahelsn
Vedrørende negativ respons til mitt krav om skriftlig vedtak på flyttingen av meg mellom team, så har kontoret brutt med flere punkt i NOU 2004:18.
En må også merke seg at jeg ved ren tilfeldighet mottok denne muntlige orienteringen om overflytting.
Helse- og omsorgsdepartementet: NOU 2004: 18
Helhet og plan i sosial- og helsetjenestene
9 Kartlegging, medvirkning, dokumentasjon, samtykke og informasjon
Av Sosialtjenesteloven følger at tjenestetilbudet så langt som mulig skal utformes i samarbeid med klienten, jf. § 8-4. Det er presisert at klientens mening skal tillegges stor vekt.
Sosialtjenesteloven har ingen direkte korresponderende bestemmelse om plikt til å dokumentere den løpende tjenesteytelse.
Det må imidlertid forutsettes at den løpende saksbehandling i sosialtjenesten er i samsvar med god forvaltningsskikk, og derfor i utgangspunktet skriftlig.
Ordinær kommunal saksbehandling etter Forvaltningsloven og samsvar med god forvaltningsskikk for øvrig, forutsetter skriftlighet og rutiner som i stor grad er samsvarende med det å føre journal.
Videre er skriftlighet gjennomgående en forutsetning for at kommunen skal kunne dokumentere grunnlaget vedtaket bygger på, og i Forvaltningsloven § 11 andre avsnitt er det fastsatt at hvis det ved muntlige forhandlinger, konferanser eller telefonsamtaler blir gitt nye opplysninger eller anførsler av betydning for avgjørelsen av saken av en part, skal de så vidt mulig nedtegnes eller protokolleres, og at det samme gjelder iakttakelser tjenestemannen gjør ved befaring m.m.
Av Sosialtjenesteloven § 8-1 følger at Forvaltningsloven gjelder med de særregler som er fastsatt i loven. Også de ulovfestede regler om god forvaltningsskikk må forutsettes å komme til anvendelse.
Retten til informasjon er en grunnleggende rettighet, og det skal det mye til for å unnta informasjon fra tjenestemottakers kunnskap. Tjenestemottakeren skal som alminnelig utgangspunkt få informasjonen automatisk og uten å be om det.
http://bit.ly/mYOl5e
 ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABERAU
OPPDATERT 20.09.2010: Her setter jeg inn referat fra samme dag, fredag 27.08.2010 da jeg møtte på sosialsenteret for å hente TRE dagers NØDHJELP for kommende FEM dager – en periode jeg rettmessig skulle hatt utbetalt LIVSOPPHOLDSSATS for!:
En dame jeg ikke har sett tidligere,  kommer i resepsjonen og gir meg «vedtaket» som er forfattet i dag. Jeg forteller henne at det ikke er det jeg vil ha, fordi jeg har snakket med Birgitte Mølstad tidligere denne dagen og sagt at jeg vil ha utlevert vedtaket fra 17 august, som angivelig slår fast at jeg skal ha 900 kroner og leve på fra den 20 august til første september (12 dager). Denne «utregningen» skulle jeg like å se!
Damen sier at hun skal gå og be om dette.
Hun blir lenge borte.
Når hun endelig kommer tilbake, er det bare for å informere meg om at hun har glemt hva jeg har sagt, og jeg må ta det om igjen.
Så  tar hun kopi av nye dokumenter jeg leverer inn. Da spør jeg om hennes navn, og hun spør hvorfor jeg skal ha det, og sier at det trenger jeg ikke å ha! Hun legger til: «Det blir en hemmelighet«! ….
Hun blir borte igjen, kommer tilbake og sier at hun ikke kjenner saken min, men kan jeg sjekke om det dokumentet hun nå leverer meg er riktig?
Det er det ikke! Jeg gjentar det jeg først har sagt til henne, samt hele samtalen med Mølstad, og denne gangen skriver hun det omstendelig ned før hun igjen går for å formidle hva det er jeg etterlyser.
Jeg venter lenge.
Birgitte Mølstad kommer ut.
ABFEIIG
 
Vi jabber frem og tilbake over det samme vi snakket om i telefonen tidligere den dagen.
Jeg gjentar at jeg ønsker VEDTAKET der det angivelig skal stå at jeg skal ha kr. 900 og leve for i 12 dager.
M: Det er ikke et eget vedtak på det!
Jeg sier at jeg husker i hodet at vedtaket der Rivandi gir meg avslag på nødhjelp, har et oppsett på side 2 over utbetalinger t.o.m 20 august 2010, og ikke noe etter det!
M: Du har hatt et vedtak som ble fatta i MAI!
Jeg: Jaha, står det DER at jeg skal leve uten livsopphold FEM dager i august!?
M: Nei, det står at du to ganger per måned, får utbetalt 2761,-
Jeg: Hva har det med saken å gjøre?
M: Det har med saken å gjøre at du har fått utbetalinger – du har fått utbetalt «noe da og noe nå»  fordi du har vært i akuttsituasjoner, og vi har gitt deg noe av det du skulle få MÅNEDEN ETTER, og … ja… «SÅNNE TING«…
Jeg: Men da må det jo fremgå tydelig av vedtaket den 17 som gjaldt fra den 20
M avbryter: Det er ikke noe VEDTAK – Du har fått en utbetaling på dette vedtaket her som er fatta den 6/5!
Jeg: Den 6/5 så var det ikke en gang PÅTENKT at jeg skulle ha ukentlige utbetalinger!
M: Ja men du har ikke fått ukentlige utbetalinger før NÅ bortsett fra at du har fått et… Vent litt så skal jeg sjekke her…
Jeg: Vet du hva, når det er såpass vanskelig for dere, hvordan skal JEG da som mottaker kunne områ meg i det hele tatt.
M: Men nå prøver vi å hjelpe deg her…
Jeg: Men du sitter og blar tilbake til MAI måned, når det det gjelder er at jeg får et vedtak fattet 17.08 som skulle vare fra den 20.08-27.08.
For nå, mellom 27.08 og 01.09 så har jeg ingen penger!
M: Men vi prøver å hjelpe deg, sååå…
Mølstad og den andre damen holder på i en evighet å lete etter et eller annet i dokumentene.
Til slutt sier jeg – Det ikke en gang som du sier – fattet et vedtak på det, og jeg har gått i god tro og brukt pengene som kom den 20 (slik jeg også skulle hvis ikke sosialtjenesten hadde tullet) og fram til i dag 27.08!
M: Du har fått forskuttert for en periode!
Jeg: Ja, kan du lese opp hva som står der,  for det er litt vanskelig – jeg har grå stær. Kan du lese fra som der skjer fra den 27 august til den første september. Jeg vil vite hva som har skjedd på det vedtaket der!
M: Men det står ikke noe på det vedtaket om det, «for det var fatta før den tid» på det vedtaket som du har fått i forskuttering.
Jeg: Men hvordan skal jeg forholde meg når det kommer penger den 20 august til meg for en uke – for dere har jo fattet at månedsbeløpet skal bli delt opp i ukentlige rater.
Da kommer det ca. 900 kroner, som er ment å vare til den 27 august.
M: Nå har du fått vedtak på det at vi har utbetalt penger… til deg, eh fra – et eksempel – fra dette vedtaket…
Jeg: Når er det vedtaket datert?
M: Det… eeehm – det vedtaket er datert 6 MAI!
Jeg: SJETTE MAI?!
M: Der fikk du innvilget basisbeløp til TO GANGER I MÅNEDEN
Jeg: Du behøver ikke forvirre meg med å gå tilbake til MAI…
M: Nei nei nei, det er fra DETTE VEDTAKET DU HAR FÅTT DE PENGENE!
 ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABETRUSELE
Jeg: STÅR DET DER AT JEG ER MENT Å VÆRE UTEN PENGER FRA DEN 27 AUGUST OG FREM TIL FØRSTE SEPTEMBER? FÅR JEG BESKJED OM DET DER !??
M: NEI, DET STÅR IKKE VEDTAK PÅ DET NÅ DA!
Jeg: Nei, hvordan skal jeg da vite – som bruker av disse tjenestene og får oppdelinger i ukentlige rater, at mine penger ikke vil bli utbetalt meg den 27 august?
M: – Du har fått forskudd i den perioden 15-31 august (NEI), – og så skal du få et vedtak på det. Men det har ikke blitt gjort.
Jeg: Det har ikke blitt gjort nei. Så hvordan situasjon er det dere har satt meg i da?!
Jeg har jo gått i god tro at pengene fra 20 august skal vare en uke frem til 27!?
VIKTIG Å MERKE SEG HVA MØLSTAD SVARER TIL DETTE:
M: De pengene ble sendt herfra i går!
Jeg: Ja men de gjelder jo fra den 01.09 og utover?! Det vil jo allikevel gå hele 5 dager som jeg står uten penger!?
M: Ja – MEN DU HAR FÅTT DE PÅ FORSKUDD (?!) Og hvis du vil ha et vedtak på det, så skal du få det!
Jeg: Hva mener du med at jeg har fått det på «forskudd»? (Her må jo Mølstad sikte til de 500 kronene jeg fikk å leve for i hele 9 dager fra 04 – 13 august som er det eneste «forskudd» på mitt eget fremtidige livsopphold som ble trukket av sosialtjenesten, uten at det skal ha relevans for dagens problemstilling – tvert i mot)
LES GANGEN I DETTE HER, vedrørende bl.a utbetalingen 04.08.2010700 kroner som egentlig utgjorde 500 kroner:
NAV Nordstrand Sosial: Informasjon om grovt maktmisbruk – fortsettelse av serien i 6 deler.
http://bit.ly/aD9pT9
Jeg forklarer enda en gang hele gangen i saken for Mølstad, og spør igjen hvordan jeg var ment å forholde meg når jeg kun har levd for de ukebeløpene jeg skal, men så stopper de opp like før en helg og jeg får vite at hele 5 dager «trylles vekk» av mitt livsopphold fra 27.08 01.09!
«Hvordan er jeg som bruker ment å ta dette «på MIN kappe – fortell meg det!»
M: Jeg kan ikke forklare deg noe bedre enn det jeg har prøvd – Jeg klarer ikke å uttrykke meg noe bedre! Jeg beklager! Du kan få et vedtak på at du har fått utbetaling fra dette vedtaket på forskudd, det kan du få et vedtak på, det er ikke klart nå…
Jeg: Du sier at det vedtaket er fra MAI, der står ikke at jeg skal få utbetalt…
MERK hva Mølstad vitterlig stadfester her, hvor alt stemmer bortsett fra hennes første setning som overhodet ikke gir noen mening:
M: MEN DE PENGENE HAR DU FÅTT, SÅ LANGT JEG KAN SE!
DU HAR FÅTT BASISBELØP EHMMM – 27.07 : 2761, DU HAR FÅTT KR. 700 DEN 04.08, (SOM SOSIALKONTORET FORSKUTTERTE MEG UT FRA MINE EGNE LIVSOPPHOLDSPENGER SOM SKULLE UTBETALES MEG NESTE GANG OG SOM DERAV BLE REDUSERT TILSVARENDE)
DU HAR FÅTT UTBETALT KR. 1063 DEN 10.08 – (SOM VAR MEG I HENDE OG SKULLE GJELDE FRA 13.08 ETTER AT JEG HADDE LEVD PÅ 500 KRONER I HELE 9 DAGER FRA JEG HENTET DE 700 SOM VAR FORSKUTTERING AV MITT EGET FREMTIDIGE LIVSOPPHOLD PÅ KONTORET 04.08 DER JEG HADDE FORKLART AT NÆR 200 KRONER ØYEBLIKKELIG VILLE GÅ BORT I REISEKORT FORDI JEG TAR BEHANDLINGER FOR LYMFEØDEM- UTEN AT JEG FIKK GEHØR FOR DETTE!  Se link under her til post som forklarer nærmere)
SÅ HAR DU FÅTT UTBETALT 997 KRONER DEN 17.08 (SOM VAR MEG I HENDE 20.08)!
http://bit.ly/aD9pT9
 ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABEBULLLLLL
OG DET OVERNEVNTE ER JEG FULLSTENDIG ENIG MED MØLSTAD I, AKKURAT SLIK ER DET!
HER VAR VI NEMLIG KOMMET TIL SAKENS KJERNE!
Men i stedet for å innrømme at AHA, da er det faktisk INNLYSENDE at du fysisk nå vil stå uten penger mellom 27 august som du følgelig forventet å få utbetalt penger etter uken som da var gått (20-27) og første september – og gjøre kort prosess med den umulige situasjonen jeg befant meg i, så velger Mølstad å ta frem en regnemaskin!
DET ER HER MØLSTAD MED VILJE SPORER FULLSTENDIG AV,FOR HUN HAR JO NETTOPP FORSTÅTT AT DET ER SOM JEG SIER – UTBETALINGENE HUN SELV HAR SITERT, HAR BEKREFTET AT JEG NÅ VIL STÅ UTEN PENGER I HELE FEM DAGER i OVERNEVNTE TIDSROM (DET VAR 31 DAGER I AUGUST)
HUN HÅPET ANTAKELIGVIS AT JEG IKKE VIL LEGGE MERKE TIL DET, OG LEGGER DERES BEREGNENDE UNNLATELSER OVER PÅ MEG VED FREMDELES UTELATELSE AV HJELP SOM KUNNE BIDRATT TIL Å FÅ UTBETALINGENE PÅ SKINNER!
I STEDET DRAR HUN FØLGENDE HERSKETEKNIKK:
M: Til sammen er det kr. 5521,-! Jeg forstår at det har vært forvirring fordi det har vært så mye utbetalinger og forskjellige beløp, det forstår jeg! Men du har fått totalt det du har krav på i august!
Jeg er alt for opprørt til å ta dette inn over meg der og da, og sier: Det står at siste utbetaling er 17.08! NÅR står det at NESTE utbetaling skal være?
M: Nå har vi sendt ut da penger i går, 1274 som er fra 01. september.
Jeg: Men hva med GAPET i mellom 17 august og første september?!
M babler på: Du har jo ikke fått regelmessig, du har jo fått to ganger i måneden, du inntil nå første september! Men det har vært utbetalinger FLERE GANGER av ULIKE ÅRSAKER som jeg ikke har den hele og fulle kjennskap til, men du har jo fått da: EN – TO – TRE- FIRE utbetalinger i august.
Det ble ikke SYSTEMATISERT før nå 01.09!
Og derfor har det blitt rotete i august, og jeg skjønner at det er vanskelig å forutse hva som er riktig og gæærnt da, men… men du … de pengene som daaaa…
Jeg: DU SLITER NÅ!
M bruser opp: NEI JEG SLITER IKKE NÅ!
Jeg: DENNE gangen tror jeg faktisk at avisene tar saken!
M svarer meg ordrett: JA DET FÅR VI SE PÅ, DA!
Vi avslutter.
ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABEITTERS
LES FØLGENDE POST (LANGT NEDE PÅ SIDEN)
DER STÅR OPPSETT OG OVERSIKT OVER DATOER OG UTBETALINGER SAMLET:
«Tilsvar på Nav Nordstrands “saksfremlegg” til Fylkesmannen ved Avdelingsdirektør Gerd Reisvollsveen»
Når jeg forsøker å forklare hele situasjonen til sosialleder Vildgun Steinhaugen (bildet), møter hun meg på denne måten (utdrag):
Jeg kan forstå at du kan OPPLEVE det slik, og jeg tviler ikke på at du OPPLEVER det sånn som du beskriv det.
“Men VIRKELIGHETEN er IKKE SÅNN SOM DU BESKRIVER DEN!»
Det er klart at Jeanine, at hvis vi har gjort en FEIL, eeh… og sånn at vi her på kontoret så skal vi selvfølgelig innrømme det. Vi har gått gjennom saken din, og vi er fire stykker her som har gjort det, vi kan ikke se at det er gjort en feil. Og det er gjennomgått KRITISK!
Jeg (ler) Ja du er sleip! Hvem er de andre?
VS: Det er Hassan Rivandi, det er Mølstad (Birgitte) og det er Gunnes (Marit). Og meg.
Jeg: Ja riktig! “Firkløveret“! (…)
http://bit.ly/dyKpip
Klagen til Fylkesmannen er også linket til i samme post.
ABWPOSt
Mail mellom meg og Nordstrand sosialsenter:
Den indre klikken ved sosialkontoret
(samt utdrag fra tapet telefonsamtale)
Trude Amundsen Sørheim – Jada, jeg betviler ikke atte du – atte du helsemessig er i en veldig dårlig – eh – situasjon nå, jeg betviler ikke det i det hele tatt.
Jeg – Nei, og siden du ikke betviler det og vet hvordan situasjonen er, hvordan kan du forsvare det at jeg skal leve på 60 kroner dagen?
Amundsen Jeg har også rammer og regler å forholde meg til her (…)
http://bit.ly/bUrNEf
Nordstrand Sosialsenter – Marit Gunnes, Trude Amundsen, Anette Jørve og Vildgun Steinhaugen. Slik behandler de brukere som leverer klager på tjenestene (utdrag):
(…) Overstyringen er total, avtaler blir brutt fra Nav N.S side, “avgjørelser” blir tatt uten forankring i forsvarlig skjønnsutøvelse og brudd på etiske regler og lovverk blir vedlikeholdt og vernet om, da sosialtjenesten innehar stor frihet til og utøve trakassering og sjikane etter eget forgodtbefinnende, optimalt beskyttet bak den absolutt meningsløse floskelen alle som utøver misbruk av myndighet har muligheten til å dekke sine massive avvik fra sunn fornuft etikk og forsvarlighet bak i våre dager:  ”Det er en samlet vurdering vi har tatt her” (…)
http://bit.ly/bHqUv7
200472242-001
Klagen på Nav Nordstrand Sosial til Fylkesmannen (24.08.2010) som saksbehandler Snorre Førli ga sprett springende **** i, og ga sosialtjenesten fullt medhold!
http://bit.ly/asA4eH
Tilsvar på Nav Nordstrands “saksfremlegg” til Fylkesmannen ved Avdelingsdirektør Gerd Reisvollsveen
http://bit.ly/dyKpip
Sosialtjenesten – Hvordan holde orden i eget hus
Internkontroll i sosial- og helsetjenesten:
http://bit.ly/9KZ2NR
http://bit.ly/dOANDL
Individuell plan – Ansvar – Utarbeidelsen av planen skal skje gjennom et samarbeid mellom ulike tjenesteytere og etater
http://bit.ly/fdLHKh
Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i sosial- og helsetjenesten (2005-2015)
«Hvordan kommer vi fra visjoner til handling? … og bedre skal det bli!»
http://bit.ly/N2bPzb
Veileder for tilsyn med sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (Les s. 21)
15.03.2011
http://bit.ly/g0Xbcd
Lov- og regelverk
http://bit.ly/xkWBVd
Manipulasjon, nasjonal kvalitetsstandard, svekket rettssikkerhet og krav til saksbehandling
http://bit.ly/rEmrzj
Nav – Henvisning til riktig myndighet og andre bestemmelser:
http://bit.ly/hzKFYB
Er etikken fraværende i offentlig forvaltning? Hvem kan bistå når tjenesteutøveren misbruker sin myndighet?
http://bit.ly/clMyRg
Sosialtjenestens systematiske avvik og Fylkesmannens fravær av konkret inngripen
http://bit.ly/sa6v67
AHELOG
HELSETILSYNET
Veileder for tilsyn med sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen 15.03.2011
Behandling av søknadom økonomisk stønad (stønad til livsopphold og stønad i særlige tilfelle)
Underkrav:
Tjenestetilbudet skal utformes i samarbeid med søker
Hjemmel: Lov om sosiale tjenester i Nav § 42
Kravet innebærer en plikt for kommunen til så langt som mulig å rådføre seg med tjenestemottaker ved utforming av tjenestetilbudet (stønad til hva, stønadens størrelse, stønadsformen, stønadsutbetalingen).
For å få dette til må det i det minste være en dialog mellom søker og kommunen.
Det er ulik praksis på hvor ofte samtale tilbys, men for å overholde kravet om at tjenestetilbudet skal utformes i samarbeid med søker må det forventes at det tilbys ”rom” der søker kan gi uttrykk for sine tanker om løsninger.
Det skal legges stor vekt på hva klienten mener, jf. lov om sosiale tjenester i Nav § 42.
Dette kravet understreker at søker ikke bare skal få uttale seg, men det skal tas hensyn til søkers uttalelser i stor grad.
http://bit.ly/g0Xbcd
LES HERUNDER POSTENE:
Sosialtjenestens systematiske avvik og Fylkesmannens fravær av konkret inngripen
http://bit.ly/sa6v67
De tause, feige, unnvikende og kalkulerende – Del 2
“Vi har å gjøre med en etat som er så hardkokt i å motstå pålegg i lovgiving og rundskriv at det må meget tydelig tale til for at det skal ha sjanse til å slå gjennom”
http://bit.ly/R5Dbp9
Fraværende rettssikkerhet for mange av landets borgere (Forvaltningenes hjemmelagde regler)
http://bit.ly/vZ5qgK
Forvaltningens sannhetsregime
http://bit.ly/wYCOzE
Les om Helse- og Sosialombudets unnlatelse av hjelp i følgende post:
NAV Nordstrand Sosial: Informasjon om grovt maktmisbruk – fortsettelse av serien i 6 deler.
http://bit.ly/aD9pT9
ABEGE
Nav instruerer lege til å endre sin erklæring om 100 % uføretrygd for pasient?
http://bit.ly/HRY6sA
På Nav med balltre – Del 2
http://bit.ly/x0cn7n
Fasiten – Hvordan sosialhjelpsmottakere langsomt blir tatt livet av, og annen nyttig informasjon
http://bit.ly/QDmTaJ
Svar til Roar Flåthen
http://bit.ly/yCZmxU
Sosialkontorets projisering  – Tapet telefonsamtale med sosialleder Vildgun Steinhaugen
http://bit.ly/AuljKL
ABABABCOOL
MERK:
26.11.2012 FANT JEG “DEL 1″ MED INNHOLD SOM JEG TIL EN VISS GRAD HADDE LAGT INN I DE ANDRE DELENE AV SERIEN OMTALT INNLEDNINGSVIS: “Når utbredt ukultur og kameraderi utgjør selve limet og de overordnede føringene i Forvaltningen”.
JEG VURDERER AT DET ER LIKE GREITT AT JEG SETTER DENNE POSTEN INN IGJEN, SLIK AT ALLE KAN SE ET UTDRAG FRA ORIGINALVERSJONEN AV VARSLINGEN SOM JEG SENDTE HELSE- OG SOSIALOMBUDET – SOM ALDRI FORETOK SEG DET SKAPTE GRANN!
(UTDRAG):
“Jeg forventer at utreder er kjent med hvilke opplysninger i klagen som vil være relevante for Ombudet å reagere skarpt på.
Jeg ber videre om at Helse- og Sosialombudet må delegere myndighet for behandling av de klagepunkter som Ombudet selv ikke har myndighet til å gå inn i eller håndtere, til øvrige klageinstanser som har mottatt kopi av denne klagen – eller til andre relevante aktører jeg har glemt å oppføre her, for samarbeid som leder til best og hurtigst mulig behandling og effektuering av gode løsninger for meg og min sak da jeg selv ikke er kjent med gangen i dette.
Herunder hører også kravene om at fem personer i Forvaltningen må fratre sine stillinger”.
http://bit.ly/UWJSJI
Kicking out
Til slutt viser jeg et relevant utdrag fra Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i sosial- og helsetjenesten (2005-2015)
“Ingen tjenester blir bedre enn det den enkelte utøver yter i møtet med brukeren.
Et stort antall klager fra brukere dreier seg om hvordan utøveren har oppført seg overfor den som mottar tjenester.”
S. 11 – Føringer for strategien
(…) Det er en grunnleggende verdi at tjenestene skal være preget av respekt for menneskeverdet, omsorg og ansvar for den enkelte uavhengig av alder, kjønn og rase, og uavhengig av sykdom, plager og fase i livsløpet.
Regjeringen setter brukeren og pasienten i sentrum for sin politikk på sosial- og helseområdet.
Kvalitet i prosess og resultat, trygghet, tilgjengelighet, omsorg og respekt i møte med brukeren utgjør sosial- og helsetjenestens kjerneverdier.
Informasjon, medbestemmelse og kvalitetsforbedring er nødvendig for riktig og effektiv behandling – og for brukerens trygghet.
God samhandling mellom nivåene i sosial- og helse tjenesten skal sikre at alle opplever at tjenesten er til for dem (…)
Det er et krav at sosial- og helsetjenestene utøves i samsvar med gjeldende lover og forskrifter (…)
Norsk Standard (NS-EN ISO 9000:2000) definerer kvalitet på følgende måte:
 S. 12
For sosial- og helsetjenesten innebærer god kvalitet at tjenestene: • Er virkningsfulle • Er trygge og sikre • Involverer brukere og gir dem innflytelse • Er samordnet og preget av kontinuitet • (…)
S. 37 – Kvaliteten på de tjenester som leveres, er et sentralt lederansvar.
Det er også et ansvar for ledere å sikre gode kvalitetsutviklingsprosesser i organisasjonen.
Videre må hver enkelt leder bidra til å sikre et tjenestetilbud som oppleves som sammenhengende og helhetlig for brukerne.
Sosial- og helsetjenesten skal være sin egen kontrollør.
Internkontroll er et lovkrav
S. 45 – TIL DEG SOM BRUKER 
For at du som bruker skal motta gode, trygge og virksomme tjenester, presenterer direktoratet en overordnet strategi for sosial- og helsetjenesten.
En slik strategi skal bidra til å sikre at sosial- og helsetjenesten har et felles verdigrunnlag, at det er sammenheng i tjenestetilbudet og at brukeren er i sentrum (…)
Det er viktig at du, som bruker, aktivt setter krav og bidrar til å utforme tjenestetilbudet.
Dette kan skje (…) gjennom direkte kontakt med tjenesteyter (…)
http://bit.ly/N2bPzb

abone_brekke

Nav – Ordførerkandidat: “Redd for at saksbehandlere skal hevne seg”:
Nav og lovbrytere – Konsekvenser for hvem?
http://t.co/GsSLO0Zr
Når den menneskelige lovgivning avviker fra fornuften blir den ond. Den mister sin karakter av lov og blir snarere en form for vold
http://bit.ly/ejaH4

LISTEN OVER ALLE BLOGGPOSTER

http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Én kommentar på “Rapport: Nav-saksbehandlere – Nav Nordstrand sosial:

  1. Tilbaketråkk: Tilsvar på Nav Nordstrands “saksfremlegg” til Fylkesmannen ved Avdelingsdirektør Gerd Reisvollsveen « Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

august 2010
M T O T F L S
« jul   sep »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 051 andre følgere

%d bloggere like this: