Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Nav stanser attføring på bakgrunn av falsk forklaring, og legeerklæring som attesterer at deres maktmisbruk har medført forverring av helsetilstand. Flere mail i saken:


Informasjonen her, er knyttet til:

ABEGRI

Direktør Saglie, politianmeldelsen og fortsettelse av utdrag fra alle mail han mottok – og ignorerte, om maktmisbruket som pågikk

http://bit.ly/bVsCBM

Innlegget  under blir sentralt å lese i forbindelse med dette:
Falsk forklaring (ordrett gjengitt) og grovt misbruk av stillingsposisjon, bidrar til og stanse Yrkesrettet Attføring:
http://bit.ly/btWVJt
Utdrag fra store deler av bakgrunnen i denne varslingen, kan leses litt langt nede i følgende post:
ABENTER
Om meg – Del 2:
Min sak i ”korte” trekk;
http://bit.ly/zKYewd
OPPDATERT 25.07.2010: Underslår Arkivleder i Statens Helsetilsyn varsling om myndighetsmisbruk i forvaltningen?
(Se langt nede på siden)
AETISK
Jeg starter med et utdrag fra en annen bloggpost der store deler av saken er sammenfattet:
Forbrytelser i den Offentlige Tjeneste – Forbrytelser uten straff:
http://bit.ly/dmtf1N
NAV hadde sin agenda, når jeg, fullstendig avskåret fra valg som inneholdt rederlige og akseptable alternativer, på død og liv måtte føres tilbake til nettopp innklagede aktører hos NAVs samarbeidspartner OPT uten mulighet til å bli hørt i mine gjentatte oppfordringer til etatens ledelse om å bli flyttet over til et forsvarlig og kvalitetssikret tiltak;
Hele hendelsesforløpet var selvfølgelig lagt opp til og kalkulert med hvordan skulle komme til å arte seg en god stund før den falske forsikringen ble formidlet for meg på basismøtet 29.04.2008, og aktørene i NAV satt allerede før de la frem ”forsikringen” inne med vissheten om at denne ikke holdt vann.
Aktørene i OPT på sin side, satt allerede klare med fullmakt fra NAVs ledelse til å utøve trakassering og gjengjeldelser overfor meg i den utstrekning som ”skulle til” (for permanent å fjerne meg fra tiltaket hvis intet annet førte frem).
Tapet møtereferat av 29.04.2008, med Nav Nordstrand Trygd:
http://bit.ly/d0Ms37
Personen som panelet i møtet påstod at de ”ikke ante hvem var” men som rett etterpå viste seg å være allerede innklaget direktør for OPT, var ikke satt inn i tiltaket som en ”ressurs” for andre enn Nav, som et ”førstehånds vitne” til at denne vanskelige klienten som hadde våget og varsle om utilbørligheter i foretakene (jeg), selv var en ”paranoid og aggressiv person med et negativt reaksjonsmønster”. (Se møtereferatet av 12.06.2008 hvordan direktøren og hans ansatte forsøker å manipulere settingen dit hen):
http://bit.ly/dls5B3
Kopi av «kommunikasjon» som følger, ble sendt Nav-direktør Tor Saglie og Torild Lien Utvik (avgått direktør for Oslo-regionen). Informasjonen ble også vedlagt den omfattende klagen jeg sendte Nav Klage- og Anke SØR (i Kristiansand), som i sitt korte tilsvar viste at de kun la til grunn Nav sine opplysninger som troverdige.
Dette overklaget jeg igjen, og innklagede aktører ved Nav Nordstrand Arbeid – Eirin Bjerke og Tom Pettersen sto ansvarlige for å utrede dette før de sendte redegjørelsen videre til Klagenemnda som i sin tur skulle sende den til Trygderetten.
Men Bjerke og Pettersen sendte aldri mitt tilsvar videre:
NAV Nordstrand Arbeid underslår min klage til Trygderetten i hele 8 måneder – og lyver til meg om det!
http://bit.ly/aSnrTJ
Når jeg endelig oppdaget underslaget og Klagenemnda omsider mottok mitt tilsvar, underslo de samtlige bevis om det usannsynlig grove og samkjørte maktmisbruket som hadde tatt plass i saken, kommenterte det overhodet ikke, og avviste klagen.
Deretter omfavnet Trygderetten alle Anke SØR sine utelatelser.
Anke fra meg over denne ganske så ufattelige ignoreringen, ble innlevert Lagmannsretten 29.09.2010 fordi jeg var syk og sliten og så med et halvt øye i siste liten etter på det nærmeste å ha vært sengeliggende i flere måneder at Trygderetten hadde skrevet frist for å klage til nettopp – Lagmannsretten hvilket var feil instans, da jeg krevde erstatning for langvarig myndighetsmisbruk.
Tingretten viste seg å være riktig myndighet, og saken gikk etterhvert dit som beskrevet på hovedsiden i bloggen.
ABFEIGG
Til saksbehandler
Eirin Bjerke                                              Oslo 02.05.2008
Jeg ber om at De sender meg møtereferatet fra møtet i Nav Nordstrand Trygds lokaler 29.04.2008 i dag over min e-post: (…).
Jeg ønsker også i dag å få vite navnet på personen som skal assistere NB på OPT i møtene med meg heretter, hvilken yrkestittel denne har, og svar på hvor personen opprinnelig er ansatt.
29.04.2008 spurte De meg om jeg hadde mottatt svar på klagesaken min i eget brev. Jeg svarte at nei, det hadde jeg ikke. De sa at De kunne ”skaffe et referat fra dette”.
Jeg ber Dem sende meg dette svaret, fortrinnsvis over min e-post: (…)  i dag.
Videre har jeg skrevet til direktør Saglie at denne farsen må stoppes umiddelbart, og på grunn av de totale overgrepene som også ligger i Nav Arbeids sine to ”tilbud” dere kaller det til meg, enda en gang krevd en ny tilrettelegger. Jeg har også opplyst om at det vil bli rettssak.
Således spør jeg Dem om det er mulig å utvide svarfristen dere har gitt meg på ”tilbudene” som er 15.mai 08 til et par uker etter da det er en del personer jeg ønsker å konferere med først.
Svar ønskes i dag.
Takk for det.
Med hilsen
Jeanine
Både i møtet av 29.04.08 og i mail jeg mottok etterpå, holdt Nav bevisst hemmelig for meg hvem “den andre personen” som skulle settes inn i tiltaket sammen med NB ville være, og saksbehandler valgte enda og omtale tvangen jeg klart hadde sagt fra om at jeg opplevde som “tilbud”.
ABWPOSt
Svar fra Bjerke samme dag:
“Hei! Viser til møtereferatet som er ovesendt pr mail med tilbudet fra NAV arbeid.
Hvis du aksepterer tilbud om videre oppfølging ved OPT vil det ved samtaler være en person som skal assistere NB på alle samtaler med deg, men navnet på denne personen er enda ikke avgjort.
Når det gjelder klagesaken på veileder ved OPT og NAV lokal ble du informert om at Arbeids-og velferdsdirektoratet har funnet at NAV Oslo har gitt deg den bistand som er mulig innenfor etatens mandat og mulighet i brev fra lokalkontor 080408. Du ble i samme brev informert om basismøte.
Du er pr dags dato ikke i tiltak som NAV arbeid vurderer som nødvendige og hensiktsmessige, og fyller således ikke kravene for yrkesrettet attføring!
Svarfristen 150508 opprettholdes.
med vennlig hilsen
Eirin Bjerke
NAV Nordstrand arbeid
ABFEIGGGG
Til saksbehandler
Eirin Bjerke                                                                                    Oslo 06.05.2008
Jeg ber om at De svarer meg umiddelbart på alle spørsmål i e-posten lagt ved under her som jeg også sendte Dem fredag.
Nav har gitt meg svært kort frist til å respondere på de to ”tilbudene” gitt meg i møtet 29.04.2008.
Derfor trenger jeg disse opplysningene fra Dem i dag.
Jeg vil også ha oversendt over min e-post i dag, skriftlig, de to ”tilbudene” som ble fremsatt overfor meg på møtet slik legen sa at jeg hadde krav på. Jeg finner det helt utrolig at disse ikke er forelagt skriftlig for meg enda.
Tilbudene” burde ha vært ferdig skrevet, og gitt meg allerede i møtet.
Videre, ønsker jeg navn på ”alle” som står ansvarlig for å ha forfattet de to ”tilbudene” til meg samt deres yrkestittel. Jeg ønsker også tilsvarende for den personen som har godkjent disse og fått i stand møtet 29.04.2008.
Jeg forsøkte å kontakte Dem over telefon på Deres kontor i går, men De var ikke der.
Jeg minner igjen om den utsatte fristen på å svare som jeg har bedt om, fordi ingenting av det som ble opplyst om i møtet foreligger skriftlig for meg enda.
Det må bes om forståelse for at jeg ønsker og lese igjennom svar på det jeg har bedt om før jeg fremsetter et svar, og at jeg kan få tid til å konferere med en rekke personer først ut fra de skriftlige opplysninger jeg har bedt om.
Med hilsen
Jeanine
ABFEIG

Til NAV arbeid og
Eirin Bjerke                                               Oslo 14.05.2008

De har ikke presentert for meg det faktiske innholdet i de to ”tilbudene” som ble gitt meg på møtet 29.04.2008.
(Da sikter jeg til brevet jeg mottok fra aktørene i dette møtet, hvor omskrivingen av deres maktmisbruk og manipulasjon er oppsiktsvekkende. De velger og sette denne enslige funksjonshemmede personen som kommer i møtet med dem i stor miskreditt, og dekker beregnende over egne overgrep!:
(Møtegjengivelsen fra Nav, som jeg plutselig fant igjen nå i mai 2010):
http://bit.ly/d0Ms37
Jeg er allikevel svært kjent med de to overgrepene som ble formidlet, er svært sjokkert over at disse virkelig kunne bli fremsatt for det første, og at de virkelig får lov til å stå slik de er etter at jeg klaget til direktør Saglie.
Jeg er således tvunget til å si ja til å gå tilbake til personen som jeg har innklaget for overgrep i form av trakassering og manipulering uten å bli hørt – “NB” i OPT, da jeg ikke kan miste mitt livsopphold og bolig. Dette ”valget” har jeg forklart panelet i møtet hva jeg mener om. Jeg sidestiller det med prostitusjon.
http://bit.ly/d0Ms37
Jeg krever fremdeles å få vite navn, yrkestittel og opprinnelig arbeidsplass på personen som skal delta sammen med NB overfor meg fremover, før jeg skal dit igjen.
Jeg går med dette tilbake til OPT.
Med hilsen
Jeanine
ABFEIIG
Svaret jeg mottar fra Bjerke rett etterpå, har jeg tidligere referert til et sted som “Når det unormale gjøres “normalt”
Dette er hva hun svarer meg på min skriftlige redegjørelse for den absolutte terror jeg opplever fra Nav som jeg eksplisitt ga til kjenne i møtet med henne og resten av eksekusjonspelotongen:
Tapet møtereferat av 29.04.2008 med Nav Nordstrand Trygd
http://bit.ly/d0Ms37
“Hei, takk for bekreftelse ang OPT. Du vil bli innkalt skriftlig til samtale ved OPT. I dette innkallingsbrevet vil det presiseres hvem som vil følge deg opp i samtaler sammen med NB”.
Vennlig hilsen Eirin Bjerke
NAV Nordstrand arbeid
ABFEIGGG
HER MÅ JEG STANSE, OG INNSKYTE DET FØLGENDE FRA UTDRAG AV POSTEN – Nav – Falsk forklaring (ordrett gjengitt) og grovt misbruk av stillingsposisjon, bidrar til og stanse Yrkesrettet Attføring:
OG BJERKE SELV, VAR NETTOPP EN AV DE TRE INNKLAGEDE AKTØRENE I NAV SOM SENERE SATTE SIN UNDERSKRIFT PÅ DEN FALSKE RAPPORTEN FRA OPT SOM BIDRO TIL Å TA FRA MEG ATTFØRINGEN!!
DA NAV ARBEID MOTTOK DENNE, BIFALTE LØGNENE OG SKREV UNDER PÅ AT MIN YRKESRETTEDE ATTFØRING SKULLE TAS FRA MEG MED ØYEBLIKKELIG VIRKNING, VAR NETTOPP UTTALELSEN OM AT JEG FØLTE MEG PRESSET TIL Å VÆRE I TILTAKET AV NAV, INNBEFATTET SOM EN AV OPTs “GRUNNER” OG NAV – DERIBLANT BJERKE, LA DA OGSÅ DENNE TIL GRUNN FOR OPPHØRET!
MEN HVORDAN KUNNE HUN/DE DET, NÅR DE SELV – LEST UT FRA OVERNEVNTE KOMMUNIKASJON VAR DE SOM TVANG MEG TIL OG GÅ TILBAKE TIL NB I LYS NAVLEDELSENS IGNORERING AV MIN VARSLING OM MAKTMISBRUKET JEG ERFARTE DERFRA – SELV ETTER AT JEG BÅDE MUNTLIG I MØTET AV 29.04.2008 OG SENERE SKRIFTLIG GA DEM TILBAKEMELDING PÅ HVILKEN UOVERKOMMELIG BELASTNING JEG OPPLEVDE DETTE SOM ALLEREDE DA?
DE VISSTE JO DERFOR UTEN TVIL AT “JEG FØLTE MEG TVUNGET TIL Å VÆRE I TILTAKET“, JEG HADDE JO FORKLART DEM DETTE – T.O.M MED ENDA STERKERE VIRKEMIDLER – FULLSTENDIG UTEN GEHØR!
JEG BLE ALLIKEVEL – SELV ETTER MINE UTTALELSER, TILBAKEFØRT TIL OPT DA DET ANDRE SÅKALTE VALGET DETTE PANELET PRESENTERTE DET SOM 29.04.08 VAR AT JEG MÅTTE UNDERKASTE MEG EN OMFATTENDE PSYKOLOGISK UTREDNING FOR AT JEG IKKE SKULLE MISTE ATTFØRINGEN!
MEN BJERKE VALGTE KUN Å KJØRE PÅ MED TOTAL IGNORANSE AV MIN FORTVILELSE, I FORM AV SITT PERVERSE “VELKOMSTBREV“!
NÅR NB SENERE VELGER Å BENYTTE SEG AV AKKURAT SAMME “GRUNNER” JEG HADDE OPPGITT – SOM BLE IGNORERT DEN GANGEN – FOR SÅ Å BLI “ØNSKET VELKOMMEN” OG SENDT TILBAKE TIL OPT, SÅ SKAL ALTSÅ DISSE PLUTSELIG VRENGES RUNDT FOR Å GJELDE SOM EN AV KRITERIENE FOR OG TA FRA MEG ATTFØRINGEN ENDA JEG T.O.M HADDE GÅTT MED PÅ Å GJØRE DET NAV HADDE TVUNGET MEG TIL!
ETTER DET, SENDTE JEG TIL OG MED KOPI AV MØTEREFERATENE TIL BJERKE OG LEDELSEN I NAV SOM VISTE FREM GROVE GJENGJELDELSER SOM JEG BLE MØTT MED FRA DET INNKLAGEDE TOSPANNET I OPT ETTER AT JEG GIKK TILBAKE DIT FORDI AKTØRENE PÅ MØTET AV 29.04.2008 GA MEG GARANTIER OM AT TILTAKET HERETTER VILLE VÆRE KVALITETSSIKRET!
http://bit.ly/btWVJt
ABEGRI
Fra intervju 03.07.2008 med direktør Saglie
Navdirektøren ber om tålmodighet:
Flere brukere reagerer på at de blir mistrodd av skeptiske saksbehandlere. Hva skyldes en slik holdning i systemet og hva vil dere gjøre med dette?
Vi skal møte alle brukere med respekt. Det er en grunnsetning i de verdier og de holdninger vi ønsker denne organisasjonen skal være gjennomsyret av.
Vi vil nå gjennomføre en holdningskampanje internt om hvilke servicekrav vi skal leve etter, hvor respekt for brukeren blir sentralt (…)
Fire av ti føler seg ikke trygge på at Nav ivaretar deres rettigheter.
Kan vi stole på Nav?

– Ja, det mener jeg vi kan (…)
http://bit.ly/cWCO7l
ABEACH
Dette er sakset fra en stillingsutlysning i Nav – «Dine muligheter i NAV«:
«Vi trenger medmennesker. Folk som har empati og forståelse for situasjonen til brukerne våre.
Vi treffer daglig mennesker som opplever tøffe tider, omveltninger i arbeidsliv eller privat.
Våre medarbeidere må ha dette med seg, og alle skal merke at vi er tilstede i dialogen.
Vi viser respekt for brukernes situasjon, lytter, og spør til vi forstår.
Løsningsdyktige og er flinke til å se og finne løsninger innenfor et regelverk som er best mulig for den enkelte».
http://bit.ly/cgHMJg
Under, vises hvordan jeg blir «ivaretatt» av Nav da jeg til og med faxer legeerklæring på at sjikanen og represaliene jeg har møtt derfra på grunn av min varsling om forholdene, har gitt meg forhøyet blodtrykk.
Dette velger saksbehandler ikke å håndtere på etisk forsvarlig vis i tråd med Navs skuebrød (overordnede retningslinjer) der det er forventet at etaten skal  legge til rette for dialog  som kan avhjelpe og forbedre situasjonen.
Bjerke bryter alt en bare kan tenke seg av faglig forsvarlighet, lov- og regelverk, og velger i stedet å benytte seg av legeerklæringen for å legge til rette for at Nav med dette  gis en «gyllen anledning» og påskudd til å  rett og slett kvitte seg med brukeren som har varslet om grove misligheter i etaten.
Saglie mottok full orientering om det utenkelige myndighetsmisbruket i kopi av mailen jeg sendte ham, og hadde full kjennskap til legeerklæringen som jeg også faxet til ham!:
ABWPOSt
Bjerke, Eirin
Monday, June, 30 2008
Varsel om stans av attføringsytelser / Avslag på yrkesrettet attføring
I henhold til forvaltningslovens  § 16 varsles du om at NAV Oslo Sør Arbeid vurderer å stanse dine attføringsytelser fra og med 14.07.08.
Årsaken til at vi vurderer å stanse ytelsene:
Viser til basismøte ved Nordstrand trygd 29.04.08 hvor NAV arbeid forklarte at du ikke fylte aktivitetskravet, og dermed ikke vilkårene for fortsatt attføring, hvis du ikke var villig til å møte opp i tiltak som NAV arbeid vurderte som nødvendig og hensiktsmessig.
Det tilbudet som NAV arbeid gav deg var AB ved OPT.
Du gav beskjed om at du ikke kom til møtet ved OPT 19.06.08 og fakset NAV arbeid en legeattest.
I følge legeattesten kunne du ikke møte til samtale av medisinske årsaker.
Videre står det at et ”nytt møte vil medføre en liknende fysisk og psykisk påkjenning.”
Du ble på basismøte 29.04.08 informert om at AB ved OPT var det tiltaket som NAV arbeid kan tilby deg på attføring.
Hvis du ikke ønsker eller føler deg i stand til å delta i det tiltaket som NAV arbeid kan tilby deg, må NAV arbeid vurdere om fortsatt yrkesrettet attføring er hensiktsmessig.
Vennligst ta kontakt innen 14.07.08 med tilbakemelding om du ønsker å fortsette med AB med ved OPT.
Vær oppmerksom på at attføringspengene dine blir stanset fra og med 14.07.08 uten nærmere varsel hvis du ikke ønsker å gjenoppta AB ved OPT. Videre vil det vurderes hvorvidt er hensiktsmessig å fortsette med yrkesrettet attføring  jmf. ftrl§ 11-6 som kan videre føre til avslag på fortsatt yrkesrettet attføring».
Med hilsen
Eirin Bjerke
NAV Nordstrand arbeid
abevhj
 
Til saksbehandler Eirin Bjerke (med kopi til direktør Saglie m.fl.)     
Oslo 07.07.2008
Jeg krever svar på samtlige stilte spørsmål i denne klagen snarest:
I telefonsamtale til Dem 26.06.2008, fortalte De meg at De behandlet sakene om maktovergrep som jeg har innklaget både NAV og OPT for, direkte fra min ”blogg” på Aftenposten debatt:
De sa at De derfor ikke trengte at jeg sendte Dem noen ytterligere informasjon vedrørende min bønn om å få bli flyttet til nytt sted som var kvalitetssikret, og med en annen tilrettelegger.
Jeg skulle kun kontakte Dem hvis jeg hadde annen tilleggsinformasjon å komme med enn det som sto i ”bloggen”.
Jeg ber Dem forklare meg skriftlig, hvordan De mener at en slik fremgangsmåte kan være i samsvar både med norsk lov, og med NAVs forskrifter.
I Deres tilsvar som overhodet ikke rommer et snev av forståelse for min fortvilte og umulige situasjon, truer De meg igjen om å ta fra meg pengene mine hvis jeg ikke fortsetter i tiltaket hos maktovergriperne i OPT. Dette må jeg gi avklaring på til Dem innen 14.07.2008.
De gir heller ikke en forståelig begrunnelse rundt Deres avslag på min bønn om bytte av tilrettelegger og sted.
Hvorfor fortsetter De kun med å true meg i stedet for å forsøke å komme frem til en løsning i denne fullstendig horrible overgrepssaken?
Hvorfor kan jeg ikke få byttet sted og saksbehandler? HVA er problemet deres?
Hva er det jeg har skrevet som utløste denne nye trusselen fra Dem om å stanse mine utbetalinger – og hvor fant De denne eventuelle informasjonen?
Jeg har ikke sendt Dem noen papirer hvor jeg personlig sier at jeg ikke kommer til å møte opp lenger i overgrepstiltaket.
Svar kreves.
Jeg hadde legeerklæring for en dag jeg ikke kunne møte der, som bekreftet at behandlingen jeg mottok i OPT har ført til forverring av min hypertensjon og at ytterligere møter mest sannsynlig vil medføre tilsvarende belastning.
Jeg har sendt klage og informasjon om forholdene direkte til direktør Saglie, uten at han har funnet det for godt å sette foten ned å endre på forholdene. Noe annet har ikke skjedd.
Jeg var derfor tvunget til å møte opp i neste time på overgrepstiltaket slik jeg ”skulle” 02.07.2008 kl. 10.00, hvor nye maktovergrep av svært alvorlig grad tok plass – uken etter.
Denne timen hadde NB ringt og avtalt med meg samme dag som hun (og NAV) fikk legeerklæringen. Finnes det ingen kommunikasjon dere imellom?
ABBFØR

Her bedrev hun grov manipulering og trakassering mot meg – som vanlig, for dere lar henne jo bare få lov til å holde på, selv under deres viten om forholdene.
Direktøren holdt seg unna denne dagen, jeg fikk beskjed om at han var i et annet ”møte”.
NB ba meg blant annet tenke grundig over om jeg i det hele tatt var i stand til å arbeide på grunn av mitt høye blodtrykk (diskriminering og trakassering på grunnlag av hennes viten om min funksjonshemming), siden jeg ”ikke tålte diskusjoner” etter hennes ”vurdering” (…)
Jeg krever på dette grunnlaget, og på grunnlag av alle maktovergrep som har blitt utført mot meg hittil (inkludert ”møtet” i OPT av 12.06.2008), at to av de innklagede aktørene (eksterne aktørene) blir ekskludert som NAVs samarbeidspartnere. Dette gjelder følgende personer; Astrid Ingeborg Helle Kalland og Trond Stenberg.
JEG BEFINNER MEG ALTSÅ I TILTAK, og det er fullstendig ubegripelig for meg at jeg enda en gang skal måtte oppleve å motta et ultimatum fra Dem om å ”gå tilbake til” overgrepstiltaket siden jeg ikke noen steder – skriftlig eller muntlig, har gitt Dem noen kontrabeskjed om at jeg ikke kommer til å møte der lenger. Jeg krever en redegjørelse for Deres svært slette agering.
Jeg befinner meg i tiltaket, jeg ser meg fortsatt tvunget til å møte opp på bekostning av min helse for å ikke miste pengene mine, men krever fremdeles at De tar tak i min sak på en kvalitetssikret og forsvarlig måte ut fra opplysninger om de totale maktovergrepene begått mot meg i denne saken.
AEQUASS-logo
Jeg ber en gang til om å få bytte til annen tilrettelegger ved annen bedrift, som leverer kvalitetssikrede tjenester. OPT gjør IKKE det!
Deres såkalte ”vedtak” (av 30.06.2008) strekker seg svært mye lenger enn til kun å være en farse.
Dette inneholder grov trakassering mot meg i ly av informasjonen De sitter inne med, og som ingen kan være bekjent av!
Jeg har opplevd NAV arbeids ”håndtering” av overgrepssakene som særdeles belastende, og ikke til å leve med!
Min helsetilstand er således markert forringet.
Jeg forventer et umiddelbart svar på denne klagen.
Kopi av denne er sendt direktør Saglie sammen med klage på Deres ”behandling” av maktovergrepene, og hvor jeg enda en gang ber ham om å ta affære vedrørende de totale forholdene.
Hilsen Jeanine
(Denne posten ble senere skrevet, som viser til det lov- og regelverk som var brutt med i min sak, og som fagpersonellet uomtvistelig satt inne med kunnskap om):
Massakrering av regelverket, bevisste overgrep.
http://bit.ly/qBXUGT
ABEGRI
MERK: Her hadde jeg i den hyperstressede og kaotiske situasjonen jeg befant meg i med store smerter i tillegg, faktisk GLEMT de tapede telefonsamtalene med Håkon Hertzberg – Navdirektør Saglies personlige rådgiver som tok plass 19.06.2008 der han lovet meg opprydning og bistand slik at mine sykdommer ikke skulle forverre seg!
Et bedre eksempel på akkurat hvor ille det var fatt med meg da, kan jeg vanskelig komme på:
http://bit.ly/a0wCb1
http://bit.ly/2dW62P
 • Som alltid – Ingen reaksjon fra Saglie!
abevhj
 • Til Eirin Bjerke med kopi til direktør Saglie og Butt Oslo 21.07.2008
 • Jeg ber om at De må oppheve vedtaket deres av 17.07.2008 om stans av alle mine økonomiske ytelser.
 • Begrunnelsen er at dette er satt frem på urettmessig grunnlag, da ”begrunnelsene” OPT har gitt for å skrive meg ut av tiltaket ikke medfører riktighet.
 • De har nettopp mottatt fra meg kopi av min klage til NB hvor jeg viser dette, og hvor jeg sterkt oppfordrer henne til å fortelle sannheten.
 • Jeg ber Dem om å behandle denne klagen.
 • Jeg mottok automatsvar fra hennes e-post, at hun kan nås i sin ferie på ulike måter, og jeg ber Dem derfor om å foreta Dem noe snarest på bakgrunn av opplysninger som fremkommer i Deres kopi av klage.
 • Videre etterlyser jeg svar fra Dem på flere stilte spørsmål fra meg i tidligere e-poster (…)
 • Hvorfor både sender De meg brev og skriver i e-post at jeg må gi et tilsvar på om jeg fortsatt ønsker å delta i AB innen 14.07.2008 (noe som aldri var et tema siden jeg aldri hadde gitt opplysninger om at jeg hadde sluttet der) – når vedtaket allikevel blir stoppet rett etterpå?
 • Stenberg har også som De ser av tidligere e-post fra meg i dag informert om at det er NAV som bestemmer om jeg skal være i AB eller ikke. Medfører dette riktighet?
 • Jeg ber om et umiddelbart svar på både denne klagen, og andre klager De har mottatt fra meg tidligere uten å gi meg tilsvar, over min e-post.
 • Jeg ber om at full og uredigert sluttrapport fra OPT samt alle rapporter eller andre ting som er nedskrevet på meg fra OPT i hele perioden jeg har deltatt der skal overleveres meg øyeblikkelig.
 • Med hilsen
 • Jeanine
ABECIA
Saglie og Utvik har mottatt kopi av samtlige mail og møtereferat jeg viser til i denne bloggen.
Dette kan naturlig nok bevises ut fra e-post logg.
Ingenting ble tatt tak i.
Jeg ble fullstendig tiet ihjel og sendt rett over på sosialkontoret.
Les mer her:
Nav – Falsk forklaring (ordrett gjengitt) og grovt misbruk av stillingsposisjon, bidrar til og stanse Yrkesrettet Attføring:
http://bit.ly/btWVJt
ALOGONAV
Kompetanse i NAV-kontoret
Overordnede prinsipper og føringer
Vedlegg: «Kompetansetiltak for å møte utfordringene og nå målene»
Datert 20.12.2007 – revidert etter drøfting med Arbeids- og velferdsforvaltningens hovedorganisasjoner
Det må sikres at medarbeidere i NAV-kontoret innehar et kompetansenivå og et beslutningsansvar som gjør at NAV-kontorene er et sted der folk reelt opplever å få den veiledning og bistand de har behov for (…)
3.1.2 Oppfølging av brukere i NAV
Den viktigste arbeidsoppgaven til medarbeiderne i NAV-kontoret er oppfølging av brukere.
Det er utarbeidet en felles strategi for oppfølging av brukere i NAV (…)
Prosessen skal bli så forutsigbar og målrettet som mulig, samtidig som NAV skal ivareta kravet om at brukeren skal få oppfølging tilpasset sitt behov.
Strategien for oppfølging av brukere setter krav til kompetanse hos medarbeiderne (…)
Tjenesteleverandør (skal) ta aktivt ansvar for helheten i tjenesteyting til våre brukere, utvikle effektive tjenester og ha brukernes behov i fokus. (OPT)
http://bit.ly/ji8Yi9
20080903-033
OG – Ikke minst er det viktig og legge seg på minnet direktør Saglies uttalelser i pressen:
20.12.2009: Det går inn på meg når folk har grunn til å være sinte på oss
Jeg tenker på brukerne våre hver eneste dag.
Det går inn på meg når det feiles og folk har grunn til å være sinte på oss. Først og fremst undersøker jeg om feilene som er begått er systemmessige, slik at de kan ryddes av veien.
Jeg tar hver eneste henvendelse alvorlig og følger dem opp, sier Tore Saglie, uten å vike med blikket.
http://bit.ly/hfMywy
I posten «Forbrytelser i den offentlige tjeneste – Forbrytelser uten straff», vises mitt svar i sin helhet til min «tilrettelegger» NB i OPT, som jeg sendte etter at jeg hadde fått vite fra Nav at jeg plutselig hadde mistet min yrkesrettede attføring på bakgrunn av hennes og sjefens falske rapport:
http://bit.ly/dmtf1N
ABWPOSt
Tilsvaret jeg mottar fra NB:
Jeg har mottatt mail fra deg ang klage på stans i attføring. Jeg ber deg vennligst henvende deg til NAV i sakens anledning.
Ytterligere henvendelser fra deg sendt på mail til OPT vil derfor ikke besvares.
Det medfører riktighet at jeg anbefaler at du skrives ut av tiltaket.
Kopi av rapporten vil du motta når jeg kommer tilbake etter ferien!
Mvh NB
Denne skal jeg altså bli sendt en kopi av først ETTER at NB har vært på FERIE !?
LES REGELVERKET SOM STÅR I STERK KONTRAST TIL DERES ABSOLUTTE MISBRUK AV MYNDIGHET HER:
Massakrering av regelverket, bevisste overgrep.
http://bit.ly/qBXUGT
ABEGGINGGGG
I følgende post (litt nede på siden) vises og diskuteres «Rapporten» som NB sendte Nav:
SLUTTRAPPORT – Arbeid med bistand 02.07.2008
«Begrunnelse» for avslutning av tiltaket:
Nav – Falsk forklaring (ordrett gjengitt) og grovt misbruk av stillingsposisjon, bidrar til og stanse Yrkesrettet Attføring:
http://bit.ly/btWVJt
På slutten av rapporten har de faktisk våget å nedtegne det følgende:
(…) OPT anbefaler samtale mellom NAV og Jeanines fastlege for å komme frem til avklaring av Jeanines sin arbeidsevne.
(Jeg innskyter): HVORFOR? – Den var jo allerede avklart på det tidspunkt Nav avslo datakursene jeg søkte om og anbrakte meg på OPT – institusjonen for psykisk utviklingshemmede høsten 2007!
NB manipulerer meg grundig, til å vurdere og søke uføretrygd når hun tror at hun ikke «blir sett», men anfører skriftlig i Rapporten:
«DET ANTAS AT JEANINE I UTGANGSPUNKTET HAR ET STERKT ØNSKE OM Å JOBBE!»
Jeg viser til tapet møtereferat, NBs sjikane av meg i «tilretteleggingstimen» av 02.07.2008 der hun gjør helhjertede forsøk på få meg til å uføretrygde meg – og jeg siterer:
NB: I en arbeidssituasjon vil det ALLTID, UANSETT oppstå situasjoner. Man er uenig, man diskuterer, og det kan bli høylytt.
Det må “man” TÅLE, mener jeg.
Og hvis ”man” IKKE tåler det og har HØYT BLODTRYKK o.l – hvis ”man” IKKE TÅLER en diskusjon på en arbeidsplass, da må ”man” jo selv vurdere om ”man” i det hele tatt KLARER å stå i en jobb.
Hvis ”man” ikke tolererer, ikke KLARER en ”diskusjon”, KLARER MAN DA Å JOBBE?
Dette er et spørsmål – og jeg kan ikke gi deg svar, men dette må DU tenke over!
FraTapet møtereferat av 02.07.2008 der innklaget aktør bruker mine funksjonshemminger mot meg
http://bit.ly/a0wCb1
ABELAINT
(«Rapporten» forts): Brukers kommentar til rapporten:
Bruker (Jeanine) har ikke lest rapporten, men kan uttale seg om rapporten direkte til Nav”
Trond Stenberg, Adm.dir
Astrid Helle Kalland, Tilrettelegger/Avdelingssjef Attføring
I forbindelse med denne særdeles grove tjenestefeilen, viser jeg utdrag fra

Strategi for oppfølging av brukere i NAV, utformet av Arbeids- og velferdsdirektoratet og Sosial- og helsedirektoratet
15.03.2007
(…) 11.1 Mål for evaluering

Bruker skal kunne forvente:


Å få delta i evalueringen av egen prosess, og evalueringen kan ha fokus på:
Har man fått til de riktige tiltakene?
Har tiltakene vært av god kvalitet for meg?
11.2 Krav til evaluering
* Veileder skal ta initiativ til at evaluering gjennomføres i samarbeid med bruker, evt fullmektig.
http://bit.ly/drNtAz
abekning
Les mer om lov- og regelverk her:
http://bit.ly/xkWBVd
Hvem skal kontrollere kontrolløren?
http://bit.ly/Nm3M2q
Er etikken fraværende i offentlig forvaltning? Hvem kan bistå når tjenesteutøveren misbruker sin myndighet?
http://bit.ly/clMyRg
Strategi for oppfølging av brukere i NAV, og Kompetanse i NAV- kontoret – Overordnede prinsipper og føringer
http://bit.ly/pjTyqQ
(Jeg tilføyer): NB og hennes sjef samarbeidet overhodet ikke med meg for deres “evaluering” les: falske rapport!
Den ble skrevet rett etter siste møtet 02.07.2008 fullstendig uten min viten
http://bit.ly/a0wCb1
– samme dag,  og sendt Nav uten min medvirkning eller viten, deretter ble den raskt undertegnet av tre andre innklagede aktører i Nav helt uten skrupler.
Ageringen medførte at jeg ble sendt rett over på sosialkontoret da min klage på dette grove myndighetsmisbruket til ledelsen i Nav overhodet ikke ble tatt til følge.
ABERLOVSORDNING
Strategi for oppfølging av brukere i NAV forts:
 • Det skal evalueres om målet i oppsatt plan er nådd og om samhandlingsprosessen mellom bruker og NAV har vært tilfredsstillende.
 • Ved avslutning av et tiltak/virkemiddel skal bruker følges opp umiddelbart.
 • Rapport/tilbakemelding fra eventuell tiltaksarrangør skal innhentes.
 • Følgende skal vurderes:
 • Er målene i oppsatt plan nådd?
 • Har det vært samsvar mellom plan, tiltak/aktivitet og resultat?
 • Er brukers forventninger til samarbeid og gjennomføringsløp ivaretatt?
 • Har samarbeidet underveis vært av god kvalitet og vært rettet mot måloppnåelse?
 • Evalueringer skal systematiseres og brukes til å heve kvaliteten på tjenestene i NAV kontoret.
 • http://bit.ly/ce8hef
Navmøte
Både NB og hennes sjef visste godt at Nav hadde sendt meg til OPT i første hånd, fordi jeg – med min advokat til stede sommeren 2007 hadde gjort rede for, fylt ut skjema og  lagt ved legeerklæringer og journaler på at jeg selv veldig gjerne ønsket, og følte meg  i stand til å arbeide selv om OPT var en tvang for meg som jeg absolutt ikke godtok – men var nødt til å forholde meg til for ikke å miste Attføringen.
Grunnen til at advokaten var med, var fordi jeg ikke fikk innvilget et par kurs i Webdesign som jeg behøvde for å synliggjøre en sammensatt og operativ kompetanse overfor arbeidsgivere så «gammel» jeg var, og med fravær i mange år fra arbeidslivet på grunn av sykdom og flere operasjoner. Da ville jeg også være i stand til å kunne arbeide hjemmefra de dagene jeg var for syk til å gå ut døra:
Direktørene i NAV var de siste som ønsket å hjelpe, da det var de som sto bak maktmisbruket
http://bit.ly/9KlfzV
NAVs ledelse ba om innspill, men knuser brukere som påpeker misligheter. Tapet møtereferat fra grove represalier
http://bit.ly/NntOy
Dette nektet Nav allikevel, og sendte meg til OPT hvor jeg erfarte uttalt trakassering.
Arbeidsevnen var m.a.o fullstendig kartlagt – og det for lenge siden.
Det som skjer her, er rett og slett at NB ivaretar og broderer videre på represaliene og gjengjeldelsene jeg ble møtt med av Ingrid Raab (min tidligere saksbehandler i Nav) og distriktsarbeidssjef June M. Fjeld i møtet med dem 20.12.2007 etter at jeg første gang varslet om sjikane fra NB i OPT.
Den gangen ønsket Raab & Fjeld også å innkalle min fastlege.
Ageringen tok plass for å evt. kunne sette spørsmål ved min mentale tilstand på grunn av min varsling – noe min saksbehandler i NTL Anita Busch gjorde meg oppmersom på.
Overnevnte står å lese i følgende post (Både DERES og MIN versjon):
Direktør Saglie, LO, NTL *Enkelte utdrag fra noen av mailene jeg har sendt (…)
http://bit.ly/cxAIYM
Både NB (Astrid Helle Kalland) og min nye saksbehandler Eirin Bjerke i Nav – som June M. Fjeld hadde skrevet til meg og opplyst om at stadig «ville fungere under Raabs overoppsyn» (enda samtlige aktører var innklaget til ledelsen i Nav) hadde svært god kjennskap til at Raab & Fjeld hadde ugyldig grunn for å innkalle min fastlege i møtet med dem av 20.12.2007!
Kombinert med overnevnte belysning av disse partneres samkjørte og pågående vendetta, minner jeg til slutt bare om – som står og lese tidligere på siden – «gavepakken» fra min fastlege som bekreftet forhøyet blodtrykk etter trakassering fra NB og henne sjef i OPT, og som Eirin Bjerke valgte å «tolke på sin måte» – samt uttalelsen i rapporten fra NB i OPT om «nødvendigheten» av samtale med min fastlege for «avklaring av min arbeidsevne» (etter den grove sjikanen og gjengjeldelsene de møtte meg med da Nav sendte meg tilbake til dem etter min ubehandlede varsling.
Både Raab i Nav og NB i OPT har et tett og nært samarbeid.
Begge de to samt NBs sjef på OPT og distriktsarbeidssjef June M. Fjeld i Nav samarbeider i tillegg nennsomt og over tid om å oppkonstuere et «konfliktbilde» av meg, noe som med all tydelighet vises i denne posten (etter de to møtereferatene):
Nav- Hittil upubliserte møtereferater tilknyttet klagesaken:
http://bit.ly/cMeFZP
Ikke minst er det viktig å lese denne posten, der utdrag fra offentlig kvalitetsstandard for Arbeidsmarkedsbedrifter mer enn alt annet jeg har forsøkt å belyse, bekrefter det vanvittige misbruk av myndighet jeg har vært utsatt for:
Massakrering av regelverket, bevisste overgrep.
http://bit.ly/qBXUGT
Ja – hva kan man si…
STEINHAUGEN
AVSKJED AV OFFENTLIG TJENESTEMANN
Ot.prp. nr. 8 (2007-2008)
Om lov om endringer i straffeloven 20. mai 2005 nr. 28 mv. (skjerpende og formildende omstendigheter, folkemord, rikets selvstendighet, terrorhandlinger, ro, orden og sikkerhet, og offentlig myndighet)
9.17.2 Gjeldende rett
Straffeloven 1902 har en rekke straffebestemmelser som retter seg mot ulike former for misbruk av offentlig myndighet.
(…) Straffeloven 1902 § 120 rammer offentlige tjenestemenn som gir et offentlig dokument et uriktig innhold, for eksempel ved å anføre en usannhet i en protokoll.
Skyldkravet er forsett.
Straffen er tap av tjenesten eller fengsel inntil tre år.
Dersom tjenestemannen har handlet i den hensikt å skaffe seg eller andre uberettiget vinning, er straffen fengsel inntil seks år.
Det følger av straffeloven 1902 § 123 at en offentlig tjenestemann kan straffes dersom han misbruker sin stilling til å krenke noens rett ved å foreta eller unnlate å utføre en tjenestehandling.
Skyldkravet er forsett.
Overtredelse straffes med bot eller tap av tjenesten eller med fengsel inntil ett år.
Dersom tjenestemannen har handlet i den hensikt å skaffe seg eller andre uberettiget vinning, eller han forsettlig har voldt betydelig skade eller rettskrenkelse, er straffen fengsel inntil fem år.
STEINHAUGEN
Straffeloven 1902 § 125 rammer ulike former for medvirkning.
Bestemmelsen er rettet mot offentlige tjenestemenn som forleder eller tilskynder en underordnet eller en tjenestemann under hans oppsyn til å forbryte seg i tjenesten eller som bistår vedkommende eller vitende lar ham forbryte seg.
Videre rammer § 125 en offentlig tjenestemann som misbruker sin offentlige stilling til å tilskynde en annen offentlig tjenestemann til å forbryte seg i tjenesten eller som bistår vedkommende.
Skyldkravet er forsett.
Medvirkeren straffes etter samme straffebud som hovedgjerningspersonen.
Bestemmelsen kommer til anvendelse selv om hovedgjerningspersonen ikke kan straffes.
http://bit.ly/dCTSqY
 • Klagenemnda i Kristiansand og senere Trygderetten underslo alle mine argumenter jeg anførte i klagen, og som også kan leses her i bloggen.
Omsl.Personlighetspsykiatri2
 • I Trygderettens bemerkninger 26.03.2010 står kort og godt:
 • Retten slutter seg for øvrig i alt det vesentlige til den begrunnelsen ankemotparten har gitt i oversendelsesbrevet.
 • Anken har etter dette ikke ført fram. Det påankede vedtaket stadfestes.
 • Kjennelsen er enstemmig.
Det burde jo ikke være menneskelig mulig… ???
Der ble heller aldri nevnt med en setning eller problematisert at Nav Nordstrand hadde underslått klagen min i flere måneder:
http://bit.ly/aSnrTJ
Dette alene burde være nok til å få noen klokker til å ringe hos Trygderetten, men lest ut fra overnevnte uttalelser, så gjorde det ikke det!
ABOVOMSOSIALEtjenester
Lov om sosiale tjenester m.v. (sosialtjenesteloven).

Kapittel 2. Ansvarsfordeling og administrasjon.
§ 2-1. Kommunens ansvar for sosialtjenesten.
Kommunen er ansvarlig for å utføre de oppgaver etter loven som ikke er lagt til et statlig organ.
Kommunen skal føre internkontroll for å sikre at virksomhet og tjenester etter kapitlene 4, 4A, 6 og 7 er i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift.
Kommunen må kunne gjøre rede for hvordan den oppfyller denne plikten.
Kongen kan gi forskrifter med nærmere bestemmelser om pliktens innhold.
Kommunens myndighet etter denne lov kan etter reglene i kommuneloven delegeres til et interkommunalt organ eller annen kommune.
§ 2-3. Kommunen har ansvaret for nødvendig opplæring av sosialtjenestens personell.
Personalet er forpliktet til å delta i opplæring som blir bestemt, og som anses nødvendig for å holde deres kvalifikasjoner ved like. Kongen kan gi forskrifter om opplæringen.
§ 2-6. Fylkesmannens tilsynsvirksomhet
Fylkesmannen plikter å føre tilsyn med kommunens virksomhet etter kapitlene 4, 4A, 6 og 7 og skal påse at virksomheten drives i samsvar med loven og forskriftene til loven. Ved tiltak etter § 4A-5 tredje ledd bokstavene b og c skal det også føres stedlig tilsyn.
Kongen kan gi forskrifter med nærmere bestemmelser om tilsynet.
ABELSETILSYN
§ 2-7. Statens helsetilsyns tilsynsvirksomhet
Statens helsetilsyn har det overordnede faglige tilsyn med sosialtjenesten i landet og skal utøve myndighet i samsvar med det som er bestemt i lover og forskrifter.
http://bit.ly/hK71JL
Derav er det ikke alt for underlig at jeg velger å sende min klagesak på Nav Sosial (Nordstrand Sosialsenter) som kopi til ca. 30 makttopper 04.03.2010, deriblant til nettopp Helsetilsynets direktør som jeg ikke finner direkte e-post adresse til, og bruker denne adressen:
postmottak@helsetilsynet.no
Varslingen ble i hovedsak fremmet for fungerende Helse- og Sosialombud Kjersti Halvorsen ved Helse- og Sosialombudet i mars 2010 – hvilket tydelig kom frem av ingressen. Der vises også navn og tittel på alle andre aktører saken er sendt som kopi til:
KLAGE – VARSLING-RAPPORT OM UTSTRAKT MAKTMISBRUK OG KAMERADERI I FORVALTNINGEN BYDEL NORDSTRAND
http://bit.ly/cyr0Go
Hovedsiden i varlingen er gjengitt i denne posten, og jeg laget serie i 6 deler ut fra deler av rapportens 19 vedlegg på bloggen siden det etterhvert viste seg at Helse- og sosialombudet ga sprett springende **** i varslingen:
Når utbredt ukultur og kameraderi utgjør selve limet og de overordnede føringene i Forvaltningen. Del 1
http://bit.ly/UWJSJI
ABELSETILSYN
Allikevel mottar jeg følgende tilsvar fra Ola Devold, arkivleder – Statens helsetilsyn 09.03.2010:
Jeanine
Denne saken hører – iallfall ikke i første omgang – til i Statens helsetilsyn. Rett adressat for klagen er Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Jeg ser at du også har sendt saken dit.
Mitt tilsvar 10.03.2010 1:15:27 AM:
Ola Devold
Det kommer tydelig frem av min rapport at denne heller ikke i første hånd er sendt Fylkesmannen, men til Helse- og Sosialombudet med kopi blant annet til Hanssen.
Jeg er forferdet over at den korte innledningen til varslingen ikke blir forstått, selv så langt opp i systemet.
Saken er altså ikke sendt Dem, jeg har tydelig adressert den til Statens Helsetilsyn ved direktør Lars E. Hanssen som en av alle aktører som mottar kopi av denne, og ber igjen om at han får forelagt min rapport øyeblikkelig.
Jeg forstår meget vel at det verken er han eller noen andre enn Helse- og Sosialombudet som skal behandle denne innledningsvis, da jeg med all tydelighet har valgt og adressere klagen dit først og fremst og ikke til Fylkesmannen som De mener at vil være «rett adressat».
Allikevel krever jeg som borger i dette landet og som har grove misligheter og avdekke at Hanssen blir gjort grundig kjent med varslingen han har fått tilsendt kopi av, da jeg anser både han og alle de andre referert til, for å være de av våre sentrale myndigheter som så absolutt behøver å få grundig kjennskap til denne.
Jeg tar meg ikke bryet med å sende kopi til hele 30 sentrale aktører i vår Regjering og forvaltning o.a for moro skyld.
Jeg forventer snarlig og personlig bekreftelse fra direktøren om at han har mottatt rapporten og at alle de 19 vedleggene går an og åpne.
Hilsen
Jeanine
– INTET tilsvar…
ABEBS
Derfor skriver jeg i Lars. E. Hanssens Tilsynsblogg – Direktør i Statens Helsetilsyn lørdag 13.03.2010 kl. 06:44:
Jeg har forsøkt og sende Dem en rapport om grove misligheter innenfor forvaltningen i Bydel Nordstrand 04.03.2010. Rapporten har 19 vedlegg.
De er en av 30 sentrale beslutningsmyndigheter som har mottatt denne som kopi.
Imidlertid ser denne ut til å ha blitt stanset av arkivleder Ola Devold, som skriver i e-post til meg;
«Denne saken hører – iallfall ikke i første omgang – til i Statens helsetilsyn. Rett adressat for klagen er Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Jeg ser at du også har sendt saken dit».
Min klage og rapport er opprinnelig sendt Helse- og Sosialombudet for behandling i første instans, noe som klart og tydelig går frem av ingressen. Derfor sendte jeg Devold følgende tilsvar 10.03.2010 (Og så følger teksten jeg viser over her i tilsvaret mitt)
Jeg forventer snarlig og personlig bekreftelse fra Direktøren om at De har mottatt rapporten og at alle de 19 vedleggene går an og åpne, og ser frem i mot og få en bekreftelse på at De på dette grunnlag vil ha mottatt fullstendig rapport for gjennomlesning.
Tusen takk.
Til slutt vil jeg opplyse om at under «» går det ikke an å finne nettstedet når man trykker på linken «Veileder i behandling av klagesaker etter sosialtjenesteloven kap. 4 pkt. 4.6.»
Hilsen
Jeanine
absens
Kommentaren min vises ikke på nettsiden, og jeg får opp: «Your Comment Is Under Moderation».
Dagene går, og jeg mottar fremdeles ingen tilbakemelding.
Natt til fredag 19.03.2010 går jeg inn på Hanssens blogg via Bloggurat og oppdager;
”This user has elected to delete their account and the content is no longer available” 
http://bloggurat.net/blogg/2bf27/lars-e–hanssens-tilsynsblogg
http://tilsynsblogg.vgb.no/
Fra SOM – Sivilombudsmannens sider:
Arbeids- og velferdsetatens veiledningsplikt og utrednings- og informasjonsplikt
31. januar 2008 (Sak 2007/713)
(…) Jeg har ellers merket meg at det nå blant annet er igangsatt en rekke opplæringstiltak internt i Arbeids- og velferdsetaten for å utvikle den kompetansen og kulturen som er nødvendig for å innarbeide brukermedvirkning som en arbeidsform i NAV-kontorene.
Direktoratet bør her, selv om det ikke ble utvetydig uttalt i brevet 31. juli 2007, legge det samme i begrepet «brukermedvirkning» som Arbeids- og inkluderingsdepartementet gjorde i Stortingsmelding nr. 34 1996-97 punkt 7.3.8.
Der heter det:
«Brukermedvirkning vil si at de som berøres av en beslutning, eller er brukere av tjenester, får innflytelse på beslutningsprosesser og utforming av tjenestetilbudet.»
Om noe tid – når NAV-reformen har virket en tid – vil jeg vurdere en ny undersøkelse overfor NAV av eget tiltak, særlig i forhold til hvorledes den individuelle brukermedvirkningen i praksis er blitt implementert i beslutningsprosessene og i utformingen av tjenestetilbudene (…)
Samtidig er det en kjensgjerning at det også er relativt mange brukere som opplever at de ikke er blitt møtt og veiledet på den måten de har krav på etter loven og god forvaltningsskikk.
Jeg har merket meg NAVs uttalelse om at møtet mellom veiledere og brukere skal bygge på respekt, forståelse og innlevelsesevne og at NAV i tillegg skal sikre brukernes rett til innflytelse og medvirkning.
Dette er nødvendige forutsetninger for at veiledningsplikten og informasjonsansvaret kan utøves på en effektiv og hensiktsmessig måte, jf også bemerkningene under pkt. 1 ovenfor.
Kompetanseløftet som det er lagt opp til i 2008 med henblikk å utvikle større profesjonalitet i møte og samhandling med brukere for behovsavklaring og handlingsplanlegging vil derfor bli fulgt med stor interesse (…)
Når det gjaldt hvilke rutiner Nav har for å ivareta lovens krav om brukermedvirkning svarte direktoratet (…)
Målet om en helhetlig arbeids- og velferdsforvaltning innebærer at forvaltningen skal ha fokus på hele mennesket og brukerens samlede bistandsbehov».
«Arbeids- og velferdsforvaltningsloven § 15 lovfester Nav-kontorets plikt til å få utarbeidet individuell plan for den som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, og at kontoret skal samarbeide med brukeren og andre tjenesteytere om planen (…)
http://bit.ly/dgW9N1
Sivilombudsmannen Postboks 3 Sentrum, 0101 Oslo
Telefon: +47 22 82 85 00 Grønt nummer: +47 800 800 39
ABKONSUL
Sentrale poster å lese under denne:
Viktig informasjon i blogger, blir fortsatt kneblet (Aftenposten):
“Grelle eksempler på hvordan systemene forsvarer seg selv, finnes bl.a. på Jeanines Horntvedts meget velformulerte blogg”
http://bit.ly/mKgzM
Manipulasjon, nasjonal kvalitetsstandard, svekket rettssikkerhet og krav til saksbehandling
http://bit.ly/rEmrzj
Nav og Arbeidsministerens konsekvente ignorering av mangeårig åpenlys sosialkriminalitet
http://bit.ly/La5XGL
Nav Arbeid og sosial bryter systematisk og bevisst ned helse og livskvalitet hos sine kunder – Slik skaper etaten uføretrygdede:
http://bit.ly/eOMfax
Nav-direktør Tor Saglie forskjellsbehandler, og sørger for at grovt maktmisbruk holdes i hevd
http://bit.ly/c4jHqu
Individuell plan – Ansvar – Utarbeidelsen av planen skal skje gjennom et samarbeid mellom ulike tjenesteytere og etater:
http://bit.ly/9RSuFs
Lov- og regelverk
http://bit.ly/xkWBVd
Fraværende rettssikkerhet for mange av landets borgere (Forvaltningenes hjemmelagde regler)
http://bit.ly/vZ5qgK
Sosialkontorets projisering – Tapet telefonsamtale med sosialleder Vildgun Steinhaugen
http://bit.ly/zISE8p
Sosialtjenestens systematiske avvik og Fylkesmannens fravær av konkret inngripen
http://bit.ly/sa6v67
Sosialtjenesten – Om å holde orden i eget hus. Hvordan blir brukeren møtt?
http://bit.ly/9mRaTO
Strategi for oppfølging av brukere i NAV, og Kompetanse i NAV- kontoret – Overordnede prinsipper og føringer
http://bit.ly/pjTyqQ
Hvem skal kontrollere kontrolløren?
http://bit.ly/Nm3M2q
Er etikken fraværende i offentlig forvaltning? Hvem kan bistå når tjenesteutøveren misbruker sin myndighet?
http://bit.ly/clMyRg
Diplomaters immunitet (Nye Meninger)
http://bit.ly/xn4H46
ABENTER
 
I det følgende, siterer jeg en særdeles stygg  sak som ble sendt meg personlig av den direkte berørte.
Jeg visste at informasjonen raskt ville bli slettet fra søkemonitorene, og lagret det hele:
Presset til taushet – Del 1 av 2
http://bit.ly/5SLluR
Presset til taushet” Del 2 av 2.
Dette fremhevet en av politikerene i intervjuet etter å ha blitt forelagt innholdet i saken – et eksempel til etterfølgelse:
«Da syns jeg han har vært feig som ikke har tatt det opp. Han er stortingsrepresentant, og har således stor tyngde. Hvis jeg hadde fått slike henvendelser, hadde jeg tatt det opp med en gang.»
Åshild K. Haugland, Frp, Arendal bystyre
http://bit.ly/12CDqw
Jeg viser til et par andre lovende eksempler:
Ombudsmenn for folket
Rb.no 15.11.2011:
«Politikerne må alltid huske hvem de er til for. Våre politikere må aldri glemme at de er valgte ombudsmenn for folket.
Kari Kjønaas Kjos (Frp) er et eksempel til etterfølgelse i så måte. Hun har i en årrekke tatt opp den lille manns sak (…)
Folkevalgte, enten det er på lokal- eller riksplan, må aldri miste ombudsrollen overfor landets innbyggere av syne.
Det er lov å engasjere seg i enkeltsaker.
De folkevalgte er til for folket – og ikke omvendt»
http://bit.ly/UvYqiT     

 

Tone J. Brekke
Ordførerkandidat for Nannestad FrP
Mine hjertesaker :
(…) De siste 4 årene har vi som lokalpolitikere og ombudsmenn blitt kontaktet av mange brukere som har kommentarer på hvordan tjenestene blir levert. De aller fleste av disse henvendelsene har hatt gode grunner til å kontakte oss.
Våre erfaringer som ombudsmenn for innbyggerne har vist oss klart og tydelig at brukerne av tjenester er redde for å klage – man er redd for at situasjonen for deres sak skal bli enda verre.
At saksbehandlerne skal ”hevne” seg.
Dette har vi sett både i byggesaker, sosialsaker, skolesaker og saker som har dreid seg om omsorg av pårørende.
Derfor ser vi et stort behov for å etablere en aktiv politisk Klagenemnd.
Har du som mottaker av en tjeneste noe du ønsker burde være annerledes kan dine synspunkter rettes til Klagenemnda i kommunen. Her vil sakene bli raskt behandlet og vurdert av kommunens ordfører og politikere. Vi vil høre alle brukernes meninger om de tjenestene som blir levert (…)
http://www.nannestadfrp.no/omtone.html

AErik Bye

Erik Bye om politikere
“De er folkets tjenere!
De skal stå i givakt!
For oss!
I Demokratiet!
Det er noen av dem som tror at de har blitt HERRER!
Men der tar de faktisk feil!
Der må de en gang LÆRE at de tar feil!”
http://bit.ly/RRVS33
STORTINGET
Om Grunnloven
Grunnloven er den høyeste rettskilden i Norge. Dersom andre lover er i strid med den, må de vike.
Grunnloven slår fast at det er folket som legitimerer makten
http://bit.ly/X7LRMA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kongeriget Norges Grundlov, given i Rigsforsamlingen paa Eidsvold den 17de Mai 1814,
C. Om Borgerret og den lovgivende Magt.
§ 49. Folket udøver den lovgivende Magt ved Storthinget.

Grlbest. 20 feb 2007 kunngjort ved res. 30 mars 2007 nr. 365 (ikr. 1 okt 2009).

http://bit.ly/WVXbL8
Når den menneskelige lovgivning avviker fra fornuften blir den ond. Den mister sin karakter av lov og blir snarere en form for vold
http://bit.ly/ejaH4

NOU 2001: 03
Velgere, valgordning, valgte
7.3.2 Personer som har en lovbestemt plikt til ta imot valg eller oppnevning til offentlige verv
(…) De typiske – egentlige – ombudsmenn er de som er utpekt direkte av folket i valg;
stortingsrepresentanter, kommunestyrerepresentanter og fylkestingsrepresentanter (om sametingsrepresentanter, se pkt 8). Det er disse personer dette notatet omhandler (…)
http://bit.ly/VPs1KU
Listen over alle bloggposter:
http://bit.ly/hwKs7V


Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

mai 2010
M T O T F L S
« apr   jun »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 056 andre følgere

%d bloggere like this: