Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Direktør Saglie, politianmeldelsen og fortsettelse av utdrag fra alle mail han mottok – og ignorerte, om maktmisbruket som pågikk.


ABESaglie

Flere mail fra meg til direktørene i Nav vises i postene:
Direktør Saglie, LO, NTL Enkelte utdrag fra noen av mailene jeg har sendt disse m.fl. med oppfordringer til stans av maktmisbruket fra Nav. Del.1.
http://bit.ly/cxAIYM
Forbrytelser i Den Offentlige Tjeneste – Forbrytelser uten straff
http://bit.ly/dmtf1N

20.12.2009: Det går inn på meg når folk har grunn til å være sinte på oss
Jeg tenker på brukerne våre hver eneste dag. Det går inn på meg når det feiles og folk har grunn til å være sinte på oss. Først og fremst undersøker jeg om feilene som er begått er systemmessige, slik at de kan ryddes av veien.
Jeg tar hver eneste henvendelse alvorlig og følger dem opp, sier Tore Saglie, uten å vike med blikket“.
http://bit.ly/hfMywy
Bak denne fasaden, knuste Saglie og hans fotfolk meg systematisk og etterterykkelig, mens Aftenposten, øvrige media og en god rekke makttopper sto på sidelinjen og bevitnet det hele.
Et maktmisbruk av de sjeldne ble kontinuerlig holdt i hevd overfor funksjonshemmet person, og alle de involverte var krystallklare over hva det var de holdt på med:
Nav-direktør Tor Saglie forskjellsbehandler, og sørger for at grovt maktmisbruk holdes i hevd.
http://bit.ly/c4jHqu
Direktørene i NAV var de siste som ønsket å hjelpe, da det var de som sto bak maktmisbruket
http://bit.ly/9KlfzV

ABUNDE

Jeg nekter og bli tiet ihjel overalt, og være redusert til «et tilfelle» – «en sak» det har gått prestisje i!
Jeg lever både under og med ringvirkningene av det omfattende maktmisbruket på tredje året da dette fortsatte på Nordstrand sosialkontor.
Ansatte der er gode kolleger med ansvarlige aktører for lovbrudd på Nav Nordstrand Arbeid, og har latt meg som diabetiker leve på 60 kroner dagen i til sammen flere måneder under deres inngående kjennskap til flere sykdommer samt feilmedisineringer fra fastlege som avstedkom tre akuttinnleggelser ved Ullevål i fjor.
Helse- og Sosialombudet er fullstendig uinteressert, ignorerer mine henvendelser dit og lager finurlige irrganger for unnlatelsene:
«Saksbehandler» Ragnhild Meek sendte meg brev jeg hadde gått og ventet i måneder på da hvert sekund jeg lever i en uholdbar situasjon for meg på dagen teller, og opplyste meg til slutt i telefonsamtale med største dødsforakt at hun hadde sendt brevet til feil adresse hele to ganger og mottatt dem i retur!
Hun hadde sendt det første til en adresse jeg bodde på for hele 7 år siden, fikk det i retur, og klarte deretter å sende brevet til min forrige adresse – hvilket selvfølgelig også avstedkom retur.
Jeg påpekte med rette at jeg fant hennes agering svært underlig, fordi jeg i hovedklage/varsling per mail som hun var ment å arbeide ut fra og forholde seg til, skrev den riktige adressen som jeg nå har bodd på i et og et halvt år.
Men Meek tok overhodet ikke selvkritikk.
Hun gjentok uinteressert – som hun hadde gjort gjennom hele samtalen, at hun hadde svært dårlig tid og «måtte gå»!
Les serien jeg laget om forvaltningen i 6 deler linket til i posten under (her vises flere utdrag fra rapporten med 19 vedlegg, primært sendt Helse- og Sosialombud med kopi til flere andre sentrale aktører):
KLAGE – VARSLING-RAPPORT OM UTSTRAKT MAKTMISBRUK OG KAMERADERI I FORVALTNINGEN BYDEL NORDSTRAND
http://bit.ly/cyr0Go

abedia

Min helse er sterkt svekket.
Media har møtt meg med fullstendig ignoranse. Avsløringer om et  grovt misbruk av makt som den «meningsbærende» presse konsekvent bestemmer seg for og ikke kringkaste, vil uvergelig – og etter som tiden går, lede til en «ufarliggjøring» av overgrepene. En bagatellisering av utenkelige tilstander og en effektfull farlig villedende psykologi, som suggererer det hele dit hen, at tilstandene er som de skal være.
Utdrag fra Vær Varsom-plakaten:
1.5. Det er pressens oppgave å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner, private foretak eller andre.
Utdrag fra mail som jeg sendte til begge Nav-direktørene Tor Saglie og Torild Lien Utvik m. fl. vises i denne posten:
http://bit.ly/cxAIYM

ABFEEEIGE

Til direktør Saglie Oslo 08.07.2008
Dette er et tillegg til klagen jeg sendte Dem i går. Jeg velger her å sende Dem hele møtereferatet med min såkalte ”tilrettelegger” i OPT – NB, hvor De i går mottok et utdrag. De vil se av dette referatet, at NB ikke har noen svar å gi meg i det hele tatt på kritiske spørsmål vedrørende kvalitetssikringen som OPT skal inneha ifølge NAVs egne målsettinger hos blant annet leverte tjenester fra eksterne samarbeidspartnere. Det er også flere andre saklig stilte spørsmål hun nektet meg å svare på.
Derfor krever jeg at De tar tak i alle maktovergrepene utført overfor meg fra OPT – Astrid Kalland og direktør Trond Stenberg umiddelbart, og ber dem om en inngående skriftlig utredning på hvordan de har opptrådt overfor meg, og hva grunnen er til at de setter et omfattende, overveldende primært fokus på det stadige repeterende temaet at jeg vil komme opp i vanskelige situasjoner i arbeidslivet fordi jeg innehar en gjennomgående dårlig personlighet som de må lære meg å hanskes med i følge dem. Dette kvalmende og feige maktovergrepet knyttet til min varsling, er for meg opplevd så motbydelig og utenkelig at jeg vanskelig klarer å fokusere på det jeg skal gjøre; søke jobb.
Det finnes selvsagt ingen tillitsforhold igjen, men som en hver samhandling i denne gate allikevel krever.
Jeg er i en grusomt belastende situasjon, og jeg ber De stanse gjengjeldelsene som blant annet inneholder grov sjikane fra tilrettelegger over min funksjonshemming ved at hun rent ut anbefaler meg å tenke sterkt over det at jeg bør uføretrygde meg øyeblikkelig på grunn av at jeg ikke tålte de negative reaksjonene og gjengjeldelsene hun og hennes sjef utførte overfor meg på grunnlag av skriveriene mine på Aftenposten debatt!
http://bit.ly/bsX8tp

ABeace-and-justice1

(Referatene fra to av de tre verste overgrepene som er gjengitt på s. 13 og 16 i debattråden, er senere lagt inn som blogginnlegg):
Tapet møtereferat av 12.06.2008 hos OPT – ekstern samarbeidspartner av Nav, der grove represalier tok plass
http://bit.ly/dls5B3
Og
Tapet møtereferat der innklaget aktør bruker mine funksjonshemminger mot meg
http://bit.ly/a0wCb1
(Jeg tilføyer senere): I tilknytning til det jeg beskriver i det overnevnte, vil jeg sterkt understreke at innklagede aktører i Nav –  June M. Fjeld og Ingrid Raab, vektla stort et angivelig “konfliktbilde” de ville ha meg til å passe inn i, og som de innklagede aktører i OPT spilte bevisst og repeterende på da jeg ble beordret tilbake til disse av Nav-ledelsen etter min ubehandlede varsling om trakassering fra dem til samme ledelse.
Deres agering er rent ut påfallende og oppleves i aller høyeste grad som veloverveid og samkjørt, og underbygges i bloggpostene vist til over, samt her hvor møtereferat fra 20.12.2007 vises –  både fra meg og de innklagede:
Direktør Saglie, LO, NTL *Enkelte utdrag fra noen av mailene jeg har sendt disse m.fl. med oppfordringer til stans av maktmisbruket fra Nav. Del 1.
http://bit.ly/cxAIYM
Klagen til Saglie forts: Jeg krever at jeg blir flyttet over til annen tilretteleggER – det holder med en, og det på et annet sted som er kvalitetssikret.
Visste De at grove represalier og gjengjeldelser ville ta plass overfor meg da De valgte å sette selveste direktøren inn på samtaler med meg og NB?
Var dette Deres intensjon?
For noe annet er det ikke som har skjedd.
Det er helt utrolig i seg selv at en DIREKTØR i en bedrift blir satt inn sammen med en tilrettelegger som skal hjelpe mannen i gata ut i arbeid, og jeg betviler sterkt at Deres intensjoner var gode når De brukte store ressurser på å anbefale meg dette.
De sendte ut hele 5 -FEM fotfolk for å bearbeide meg.
(Les hele møtereferatet her):
Tapet møtereferat av 29.04.2008, med Nav Nordstrand Trygd
http://bit.ly/d0Ms37

APIIIIG

Stenberg har altså heller ikke bidratt med noen ting annet enn grov trakassering på 3. tilretteleggingstime! Det som ellers er servert meg, er utskrifter fra internett som jeg meget vel kunne ha printet ut selv, og masse søl om at jeg stadig må forandre mine søknadstekster som de mener at er bra nok, men med den hensikt ”å tilegne meg skrivetrening” som ”egentjening for meg selv i å skriftlig bli bedre til å formulere meg”!
Hva er dette for noe? Er slikt vås forsvarlig å servere deres brukere?
Mener De således at denne ”tjenesten” innenfor en bedrift som primært er rettet mot psykisk utviklingshemmede inneholder nødvendig og forsvarlig kvalitet, opplæring og hjelp for deres brukere som dere er pålagt å yte service overfor?
Jeg forventer at De stiller de innklagede aktørene i OPT de spørsmålene jeg kommer med i klagen her og under, og at De krever faktiske svar på den oppførsel jeg har opplevd fra dem.
Jeg ser frem til å motta en snarlig kopi. Jeg er forundret over at De ikke allerede har tatt tak i nettopp dette ut fra tidligere klager fra meg.
Jeg ber også om snarlig kopi av avviksrapporten som OPT har vært så frekke å enda ikke levere inn til Dem. Dette ber jeg Dem om å purre på.
Det er altså ikke JEG som skal være nødt til å gjøre noen av dere sin jobb!
Utdrag fra Aftenposten.no ”Navdirektøren ber om tålmodighet” 03.07.08;

ABANIMALL

Flere brukere reagerer på at de blir mistrodd av skeptiske saksbehandlere. Hva skyldes en slik holdning i systemet og hva vil dere gjøre med dette?
Vi skal møte alle brukere med respekt.
Det er en grunnsetning i de verdier og de holdninger vi ønsker denne organisasjonen skal være gjennomsyret av.
Vi vil nå gjennomføre en holdningskampanje internt om hvilke servicekrav vi skal leve etter, hvor respekt for brukeren blir sentralt.
http://bit.ly/cWCO7l
Dette er Deres egne ord.
Jeg krever full rapport fra Dem over hvordan De mener at jeg har blitt møtt med respekt i disse grove maktovergrepssakene som har tatt plass mot meg over svært lang tid, og med Deres fravær av vilje til å rydde opp i de kriminelle forholdene der overgriperne fortsetter å få lov til å utfolde seg fritt mot meg med grov trakassering i møtene jeg må gå til.
Forklar Dem derfor slik at til og med jeg forstår hva De sier her, sett i forbindelse med Deres totale behandling av meg over måneder hvor De fortløpende har vært godt kjent med min ulevelige situasjon som har gjort meg enda sykere og enda ikke valgt å skjære igjennom for å gi meg et tilbud som jeg kan leve med og som er oppbyggende i stedet for sterkt nedbrytende.
Hva i all verden er Deres hensikt med å forsøke å ødelegge meg? De har aldri overholdt en eneste frist å svare meg etter forvaltningsloven hittil, men denne gangen oppfordrer jeg Dem sterkt til å handle!
Den opptreden De har utvist overfor meg, er uomtvistelig KRIMINELL, direktør Saglie!
Det vil bli rettssak.
(Hele referatet av 02.07.2008 følger):

Møtet i OPT i dag
02.07.2008: Tilstede; Jeg og NB  uten direktør Trond Stenberg som var i ”et annet møte”. Legg merke til hvor mange ganger NB bruker fornavnet mitt i løpet av 20 minutters samtale i dag; (Opprinnelig vist på Aftenposten debatt, og senere referert til på min blogg (…)
http://bit.ly/a0wCb1
Med hilsen
Jeanine

ABCELAG

Til Direktør Saglie                              Oslo 18.06.2008
Dette er en hastesak, og jeg ber om at De må være så snill å svare meg i løpet av dagen da jeg er pålagt å igjen møte NB og Stenberg  i OPT i morgen kl. 10.00.
I løpet av møtet ble jeg svært syk på grunn av det jeg beskriver under som tok plass.
OPT og NAV kjenner godt til at jeg har svært høyt blodtrykk og andre sykdommer jeg må ta medisiner for.
Min helsetilstand er enda svært redusert, og jeg har ikke fått konsentrert meg om noen søknader eller oppfølging av disse i det hele tatt.
I forrige møtet tilkjennega jeg at jeg nettopp hadde vært gjennom en større belastning i tillegg til situasjonen med NAV og OPT. Allikevel valgte de å møte meg på den måten de gjorde;
OPT leverer ikke kvalitetssikrede tjenester, og jeg krever således umiddelbart å bli overflyttet til en annen bedrift hvor bistanden er den samme, men med en annen tilrettelegger.
Hvis dette ikke er mulig omgående, krever jeg å beholde min yrkesrettede attføring samt husholdspengene uten stans i disse, frem til annet sted kan fremskaffes. Jeg befinner meg tross denne klagen i tiltak. Det er ikke min feil at det følgende har oppstått;
I møtet med ”tilretteleggerne” 12.06.2008 ble det utvist et grovt og samkjørt maktmisbruk, represalier, personangrep, gjengjeldelse og negative reaksjoner på min varsling om trakassering og manipulering fra NB i OPT, knyttet til mine uttalelser i media (Aftenposten debatt).
Jeg forventer at Stenberg og NB på dette tidspunkt selv har forstått at deres oppførsel ikke kan passere, og at De derfor har mottatt en avviksrapport, samt erklæring om inhabilitet etter det grove maktmisbruket som de utviste overfor meg på møtet.
Hendelsene er politianmeldt!

ABELPRA

De har sørget for å plassere meg i det samme arbeidsmarkedstiltaket i OPT på Brynseng (Østensjø) hvor jeg tidligere har varslet om grov trakassering og manipulering, begått mot meg av ”tilretteleggeren” der; NB.
Varslingen gikk til hennes sjef, direktøren for OPT; Trond Torolf Stenberg. Han tok ikke dette på alvor, forsvarte sin ansatte, og henla denne.
Dette varslet jeg igjen om til ledelsen i NAV som heller ikke tok meg på alvor, men hvor jeg tvert i mot ble møtt med grovt maktmisbruk og represalier fra to aktører; Ingrid Raab og June M. Fjeld på møtet de hadde innkalt meg til 20.12.2007 på grunnlag av varslingen.
(Både Saglie og Utvik har også fått tilsendt kopi av samtlige møtereferat jeg viser til, som senere har blitt gjengitt både på Aftenposten debatt og på min blogg)!
Jeg varslet om samtlige overgrep fra alle aktører til Dem og fylkesdirektør Torild Lien Utvik, uten å bli hørt eller ivaretatt denne gangen heller.
Deretter gav De et klarsignal til NAV arbeid, om å ”gjeninnsette meg i overgrepstiltaket”.
Ikke bare hos den personen som jeg varslet om at hadde trakassert meg, men De valgte også å sette inn på ”tilretteleggingstimene” sammen med henne – direktøren for OPT; Trond Torolf Stenberg, hennes sjef som ikke tok min varsling på alvor!
Der har jeg møtt de tre gangene jeg har fått beskjed om hittil, en gang i uken.

ABFEIGG

Siden det haster for meg å motta en tilbakemelding på hvordan jeg skal forholde meg til maktmisbruket beskrevet, håper jeg at De kan agere ut fra gitte opplysninger i denne korte klagen på OPT, NB og Stenberg.
Jeg ber om endelig å bli trodd.
Jeg vil ettersende referat fra møtet 12.06.08 hvis De skulle opplyse meg om at De trenger å gå igjennom det, før De gir meg et tilsvar om hvordan De akter å forholde Dem til denne saken. (Dette ble senere sendt til Saglie)
Med vennlig hilsen
Jeanine
(Jeg tilføyer senere):
Uhørte stemmer og glemte steder. Fortellinger fra utviklingshemmedes historie
(…) Oslo kommunale Produksjon og Tjenester AS oppsto på 1990-tallet som et tilsvarende tiltak I Frelsesarméens tidligere lokaler ved Bryn stasjon. I dag gir disse to virksomhetene til sammen omlag 150 utviklingshemmede arbeid. Andre er sysselsatt direkte i forskjellige tiltak i bydelene.
http://bit.ly/kGVb7k

ABFOLKET

Og jeg siterer fra politianmeldelsen:
Stenberg gir meg i brev følgende ufattelige skriftlige tilsvar på min varsling ved juletider 2007:
«Jeg kan ikke se at Astrid Helle Kalland har opptrådt på en annen måte enn den man til daglig opplever i arbeidslivet» (Dokument vedlagt til Politiet).
Jeg vil i denne sammenheng, sterkt fremheve det faktum at en person som takler varsling om overgrep på en slik måte, er Direktøren som har hovedansvaret for en bedrift som primært gir bistand til psykisk utviklingshemmede.
Når Direktøren og hans ansatte velger å møte meg på en slik måte som de gjør etter varslingen, føler jeg derfor at det er mitt ansvar å gjøre oppmerksom på dette siden psykisk utviklingshemmede vil ha langt større vanskeligheter med å si fra.
Derfor ønsker jeg å legge også dette faktum til grunn for at personene innklaget bør granskes, og ber om at denne atferden blir reagert på (…)
Jeg har  sendt direktøren for Nav – Tor Saglie ytterligere varslinger om videre opplevd grov trakassering fra aktørene i OPT, uten at han har valgt å reagere på dette heller. Direktøren fremmer altså således omfattende maktovergrep ved sine unnlatelser av inngripen, ved sin absolutte viten om at sådant tar plass, og under ren anbefaling fra ham selv.
Undertegnede er kjent med at det er straffbart å angi falsk/uriktig anmeldelse til politiet, jfr. straffeloven §§ 166 – 171.
Dato for opprinnelig anmeldelse: 18.06.2008.
Undertegnet: Jeanine Horntvedt
(Anmeldelsen ble henlagt)

ABEGE

Til Direktør Tor Saglie Oslo 24.06.2008
Jeg faxet legeattesten inn til både OPT og direkte til Dem og NAV i går. Legen skriver følgende;
”Det bekreftes at overnevnte pasient ikke kunne delta i planlagt møter med OPT i dag kl.10.00 pga medisinske årsaker.
Hun deltok i møte 12.06.08,og opplevde dette som en stor påkjenning og belastning med forverring av hennes hypertensjon, og det er sannsynlig at et nytt møte vil medføre en liknende fysisk og psykisk påkjenning”.
Informasjonen om blant annet grov trakassering, represalier og gjengjeldelser som jeg opplevde i ”tilretteleggingstimen” hos OPT 12.06.08 samt spørsmålene jeg fremsatte i siste e-post til Dem er ikke enda ikke tatt tak i fra noen i NAVs ledelse.
Dette påstår jeg, fordi jeg ikke har blitt ivaretatt på noen som helst måte i denne for meg særdeles belastende saken.
Jeg ble bedt av deres rådgiver om selv å ringe NB og Ø.Ø og forklare at jeg var for syk til å møte i siste time 19.06.08, hvilket jeg gjorde.
Videre har NB selv (innklaget) i OPT tatt kontakt med meg over telefon hele to ganger etterpå.
Første gang kl. 08.35 mandag 23.06.08 for å spørre meg etter sykemelding, andre gang i dag for å innkalle meg til ny ”tilretteleggingstime” 02.07.08 kl 10.00 etter at hun hadde mottatt legeattest.
I denne samtalen spurte jeg NB om avviksrapport var sendt fra OPT til NAV vedrørende den grove trakasseringen utført mot meg 12.06.08, og om etatene i det hele tatt hadde kommunisert med hverandre.
Jeg fikk negativt svar.
NB svarte at hun og Ø.Ø ikke hadde opplevd at de hadde gjort noe galt overhodet, og ønsket derfor ikke å sende inn avviksrapport på noe som helst.

ABAUS

Jeg er sjokkert, og vil derfor minne direktøren på NAVs egne retningslinjer vedrørende mobbing, trakassering og varsling, som dere har utarbeidet i samarbeid med blant annet Arbeidstilsynet;
Her tydeliggjøres det at mobbing og trakassering ikke aksepteres, og at hovedmålet må være å raskest mulig stanse eller endre de handlingene som gjør at en ansatt opplever seg mobbet, trakassert eller utsatt for utilbørlig opptreden. Arbeidstakere som melder om trakassering, mobbing eller annen utilbørlig opptreden skal bli tatt på alvor og få påstandene sine undersøkt gjennom en seriøs saksbehandling.
Ansvar for saken
En mobbe- og trakasseringssak er et lederansvar.
Den som skal ha ansvar for saken kan imidlertid ikke selv være part eller ha nære forbindelser til en av partene i saken.
Den som har ansvaret må ha mulighet til å opptre objektivt, nødvendig kompetanse og myndighet til å drive fram prosessen og iverksette eventuelle tiltak/sanksjoner (…).
http://bit.ly/9KyZI2
Disse retningslinjene avviker oppsiktsvekkende fra den fremferden som er blitt utvist i min sak.
Jeg minner om at Ø.Ø nettopp er NBs sjef, og personen som ikke tok min varsling om trakassering fra NB på alvor.
Deretter bedriver han (sammen med NB som han beskyttet vedrørende min varsling) grov sjikane overfor meg i møtet 12.06.08!
Jeg sender Dem derfor møtereferatet fra 12.06.2008 i denne e-posten, og ber Dem igjen om en umiddelbar aksjonering over forholdene beskrevet.
Jeg gjentar altså mitt krav om å umiddelbart bli forflyttet til en annen bedrift og tilrettelegger.
Helsen min har blitt betydelig svekket på grunn av denne saken, så dette haster.

yhteispeli

Jeg ber også Direktøren om et konkret svar på hvorfor jeg eventuelt ikke skulle være beskyttet av overnevnte retningslinjer, og en inngående orientering fra Dem over hvilken instans som vil bli den riktige å henvende meg til hvis arbeidslivets ivaretakelse ikke skulle omfatte meg.
Følgende skriv jeg fant, belyser faktisk nettopp rettigheter og plikter som gjelder for deltakere i Arbeidsmarkedstiltak;
«Informasjon, vilkår og krav til tiltaksdeltaker – Arbeid med bistand (AB)»
Her opplyses det blant annet at ”AB kan brukes i forbindelse med overgang fra skolegang til arbeid”.

Jeg er i overgangen mellom Universitet og jobb, mottar yrkesrettet attføring og «lærer meg å skrive CV og skrive jobbsøknader» i OPT som er en AB–bedrift.
Følgende står deretter opplyst om under skrivets pkt. 5; «GENERELLE VILKÅR I HENHOLD TIL LOV OG AVTALEVERK»;

«ORDINÆRE LOVER OG AVTALER FOR ARBEIDSLIVET GJELDER. DETTE GJELDER ARBEIDSMILJØLOVEN, FERIELOVEN, LOV OM YRKESSKADEFORSIKRING OG LOV OM SKADEERSTATNING «!
På dette grunnlaget blant annet, ber jeg Dem altså om en utførlig forklaring på hvorfor jeg evt. verken er beskyttet av NAVs egne retningslinjer, eller arbeidsmiljøloven i disse omfattende overgrepene jeg har ”vært nødt til å tåle” snarest mulig.
Tusen takk.
Vennlig hilsen
Jeanine

ABELITTTIII

Oslo 18.06.2008;
Til Politiet Manglerud (En liten del av anmeldelsen der omtalte aktører i OPT samt direktør Saglie ble politianmeldt – sistnevnte for total ignorering av omfattende og kontinuerlig varsling om grovt maktmisbruk og således medvirkning til at dette ble holdt i hevd):
Utdyping av min anmeldelse levert inn i går 17.06.2008, vedrørende blant annet grovt maktmisbruk og represalier, utøvet overfor meg fra direktøren for OPT; Trond Torolf Stenberg og hans ansatte; avdelingssjef NB.
12.06.2008: Åsted: OPT (Oslo kommunale Produksjon og Tjenester)
På denne dato ble det utøvet samkjørt maktmisbruk, represalier, personangrep, manipulering, samt negative reaksjoner og gjengjeldelse, fra Stenberg og NB overfor meg.
Bakgrunnen for dette maktmisbruket, var knyttet til mine uttalelser i media (Aftenposten Debatt under kategori; ”Jobb” – innlegg; ”Toppledelsen i NAV tier i hjel overgrepssak”)
Represaliene jeg således opplevde i møtet var såpass slue, manipulerende, grove og utenkbare, at jeg kjente – og kjenner meg merkbart og svært mye sykere.
Både NAV og OPT er fra før av klar over at jeg bruker medikamenter for blant annet høyt blodtrykk, og at jeg nettopp har vært gjennom en svært vanskelig periode over lengre tid, grunnet helt andre forhold enn dette (kort sammendrag følger):
Jeg innga første gang varsling om trakassering og manipulering (over 9 – 11 sider) opplevd fra min ”tilrettelegger” i OPT; avdelingssjef  NB til hennes sjef Trond T. Stenberg som var ”riktig” person å sende varslingen til (ved juletider 2007).
Direktøren avviste varslingen fullstendig, ved å kun ta sin ansatte kontant i forsvar.
Jeg mottok aldri hjelp noen steder fra.
Med Direktørens ansvarsfraskrivelse og bagatellisering av varslingen, gikk denne videre fra meg, over til ledelsen i NAV; Direktør Tor Johan Saglie, og fylkesdirektør for NAV Oslo; Torild Lien Utvik.
Reaksjonen som ble utvist overfor meg over denne varslingen, var at jeg ble innkalt i et ”møte” med to ansatte i NAV; Ingrid Raab og June M. Fjeld.
Disse personene møtte meg med hersketeknikker, trakassering og maktovergrep av de sjeldne.
(Politiet mottok møtereferatet).

Kicking out

Jeg varslet selvfølgelig om dette også til ledelsen i NAV, men mottok aldri svar deretter.
Jeg ble ikke ivaretatt på noen måte, men ble kun møtt med en mur av taushet selv om min hensikt med varslingen rett og slett var en bønn til NAVs ledelse om å få lov til å få en annen tilrettelegger på et nytt sted, i en bedrift som leverte forsvarlige tjenester, og som oppførte seg tillitvekkende og rederlig uten å benytte seg av trakassering.
Dette var fullstendig umulig for toppledelsen i Nav å etterkomme.
En tid etter ble jeg innkalt av NAV arbeid i et møte, hvor fem av NAVs fotfolk utsendt med velsignelse fra direktør Tor Johan Saglie, tvang meg til å gå tilbake til OPT og to av de aktørene som jeg hadde innklaget.
Panelet omtalte tvangen som ”valg”, og direktør Saglie ANBEFALTE meg rett ut å gå med på et av disse ”tilbudene” i e-post han sendte meg senere. (Denne er vedlagt til Politiet her).

De to ”valgene” presentert for meg i møtet
29.04.08, var at jeg skulle gå tilbake til NB i OPT (hvis oppførsel jeg hadde varslet om), eller så kunne jeg ”velge” å underkaste meg en omfattende psykologisk utredning!
Hvis jeg ikke ”takket ja” til noen av ”tilbudene” som ble presentert for meg i møtet, ville jeg miste hele min yrkesrettede attføring med øyeblikkelig virkning!
Dette oppfattet – og oppfatter jeg som represalier, negative reaksjoner utvist på mine varslinger, og gjengjeldelse.
Jeg måtte ”velge” å gå tilbake til OPT.
Jeg forlangte fra NAV de to ubegripelige overgrepene som ble presentert for meg i møtet 29.04.2008 som «valg», SKRIFTLIG fremsatt.
Jeg gjentar disse:
1.»Gå tilbake til NB» (Astrid Ingeborg Helle Kalland)
(Jeg innskyter senere – Her hadde jeg ikke orket å høre gjennom opptaket tilstrekkelig, og fikk ikke med det de vitterlig sa ordrett, hvilket var – «Gå tilbake til den personen du velger å kalle overgriper»!
Forts: I møtet opplyste de meg om at ENDA EN PERSON vil være tilstede i møtene sammen med NB heretter, men påstår at de ikke vet hvem personen vil være enda!
Personen viser seg senere å være NBs sjef; direktør for OPT; Trond Torolf Stenberg som jeg sendte inn varslingen vedrørende trakassering og manipulering fra NB til i utgangspunktet – og som han ikke tok til følg)!
2.»SI DEG VILLIG TIL Å BLI MED PÅ EN OMFATTENDE UTREDNINGSSITUASJON AV DIN PSYKISKE HELSE”!

ABAnimal Farm Card 001

Svaret jeg får fra NAV arbeid, tar «økseskaft – metoden» og offentlig inkompetanse til nye høyder da dette overhodet ikke inneholder svar på spørsmålene jeg stilte. Det inneholder heller ingen gjengivelse av det som ble sagt i møtet overhodet. Brevet inneholder rett og slett følgende (hva skal man kalle det) – fra saksbehandleren i NAV; Eirin Bjerke :
«Viser til basismøte ved Nav Nordstrand Trygd (29.04.2008) og vil med dette presisere skriftlig følgende som du ble informert om på basismøte;
Du ble der informert om at NAV arbeid vurderer AB ved OPT som et nødvendig og hensiktsmessig tiltak videre. Du ble også informert om at NAV arbeid trenger en tilbakemelding på om du er villig til å begynne i tiltaket innen 15.05.08.
Hvis du ikke har kontaktet NAV, eller har gitt beskjed om at du ikke ønsker AB (Arbeid med bistand) ved OPT innen 15.05.08, vil NAV arbeid vurdere hvorvidt det er hensiktsmessig med videre attføring. Vi gjør oppmerksom på at hvis du takker nei til oppfølging fra OPT kan dette føre til avslag på attføring fra samme dato»!

At personer som er med på å forfatte et slikt vedtak som så til de grader bryter med sannheten og de faktiske forhold i saken etter å ha mottatt instrukser fra sine overordnede om dette, er svært bekymringsverdig og direkte skremmende.
Her brytes Menneskerettighetene gang på gang.
NAV skal da ikke kunne få lov til å sende ut et helt panel for å forelegge meg direkte tvang om å godta to «valg» når begge «valgene» er fullstendig uakseptable for meg – noe NAV er svært godt kjent med fra lenge før disse ble fremsatt
Jeg kan jo heller ikke leve helt uten penger – noe som vil bli et faktum hvis jeg ikke «godtar» å «takke ja» til et av overgrepene!
Det å i ettertid maskere den ufattelige bearbeidelsen og sjikanen som pågikk på møtet vedrørende de FAKTISKE «valgene» formidlet til meg gjennom fotfolk fra NAVs ledelse med denne feige og ubrukelige «redegjørelsen» som overhodet ikke sier noe som helst om det som egentlig foregår i min sak og som ledelsen i NAV står ansvarlig for, er noe som helt og fullstendig overgår min forstand.
Her følger altså eksempelet på når det unormale gjøres «normalt», og jeg ønsker på det sterkeste å klage på en slik håndtering, siden min tilkjennegjøring av stor belastning blir oversett og trumfet gjennom på dette groteske viset:

ABEIDMEBIST

Fra: Jeanine (…)
Sendt: 14. mai 2008 12:22
Til: Eirin Bjerke
Emne: Bekreftelse fra Jeanine

Til NAV arbeid og min saksbehandler i NAV; Eirin Bjerke.
Oslo 14.05.2008
De har ikke presentert for meg det faktiske innholdet i de to ”tilbudene” som ble gitt meg på møtet 29.04.2008.

Jeg er allikevel svært kjent med de to overgrepene som ble formidlet, er svært sjokkert over at disse virkelig kunne bli fremsatt for det første, og at de virkelig får lov til å stå slik de er etter at jeg klaget til direktør Saglie.
Jeg er således tvunget til å si ja til å gå tilbake til personen som jeg har innklaget for overgrep i form av trakassering og manipulering uten å bli hørt – NB i OPT, da jeg ikke kan miste mitt livsopphold og bolig. Dette ”valget” har jeg forklart panelet i møtet (29.04.2008) hva jeg mener om. Jeg sidestiller det med prostitusjon.
Jeg krever fremdeles å få vite navn, yrkestittel og opprinnelig arbeidsplass på personen som skal delta sammen med NB overfor meg fremover, før jeg skal dit igjen.
Jeg går med dette tilbake til OPT.
Med hilsen
Jeanine

Abgjengen

SV: Bekreftelse fra Jeanine (…) From: Eirin Bjerke, Sent: Wednesday, May 14, 2008 3:27:54 PM To: jeanine (…)
Hei, takk for bekreftelse ang OPT. Du vil bli innkalt skriftlig til samtale ved OPT. I dette innkallingsbrevet vil det presiseres hvem som vil følge deg opp i samtaler sammen med NB.
Vennlig hilsen E.B
NAV Nordstrand arbeid

—————————— ——————————————- ——-
Stenbergs ufattelige skriftlige tilsvar på min varsling:

«Jeg kan ikke se at NB har opptrådt på en annen måte enn den man til daglig opplever i arbeidslivet» (Dokument vedlagt).
Jeg vil i denne sammenheng, sterkt fremheve det faktum at en person som takler varsling om overgrep på en slik måte, er Direktøren som har hovedansvaret for en bedrift som primært gir bistand til psykisk utviklingshemmede.

Politiet henla selvfølgelig saken.
Dvs. de sendte den til Statsadvokaten som henla saken!
http://bit.ly/hWMaPx

abevhj

«Tilrettelegger» NB i OPT skrev meg til slutt ut av «tiltaket» sommeren 2008 etter at hun og hennes sjef forsto at jeg ikke lot meg knekke – i en gjennomgående falsk rapport som tre av de andre aktørene jeg tidligere hadde innklaget i Nav bifalte tvert, og satte sine underskrifter på.
Jeg ble øyeblikkelig satt over til sosialkontoret, enda jeg på papiret var tilstått min yrkesrettede attføring, til senhøstes 2010.
Jeg dokumenterte for ledelsen i Nav at det var presentert falsk forklaring og bønnfalt dem om å ta affære, men mottok ingen respons nå heller.
Omfattende bevisførsel på 56 sider eller mer gikk til Nav Klage- og Anke SØR som underslo det hele. Litt om min påstand om at falsk forklaring ble oppgitt, kan leses i følgende blogginnlegg, (innlegg nederst på siden):
NAVs ledelse ba om innspill, men knuser brukere som påpeker misligheter. Tapet møtereferat fra grove represalier
http://bit.ly/NntOy
Verken ledelsen i Nav, Nav Klage- og Anke SØR, Politiet, Sivilombudsmannen eller Statsadvokaten som mottok mine klager gjennom tidene der jeg varslet om flere forhold gjengitt på denne bloggen, hadde noe å si på den behandlingen jeg var blitt utsatt for!

 

Alt var for dem «som det skulle være», og jeg fikk avslag på medhold i alle ledd.
Trygderetten ga også nylig sitt avslag etter at en av de innklagede aktørene – Tom Pettersen hadde underslått min klage dit i nærmere 8 måneder, godt dekket av sin teamleder Anne Mette Bakke noe som kan leses i denne posten hvor alle samtaler er tapet:
NAV Nordstrand Arbeid underslår min klage til Trygderetten i hele 8 måneder – og lyver til meg om det!
http://bit.ly/aSnrTJ
Avslaget her ble satt fordi jeg ikke krevde min yrkesrettede attføring tilbake, men erstatning for et maktmisbruk av de sjeldne – noe som min saksbehandler i Trygderetten Kristin Løken sa at ikke var Trygderettens oppgave og ta stilling til.
Da måtte jeg skaffe meg advokat og gå til Tingretten.
Tråden jeg startet på Aftenposten debatt etter avslaget fra Nav Klage- og Anke mens håret mitt enda sto rett opp:
Slik kveler NAV kritikken de gjøres kjent med;
http://bit.ly/dwfrTG
Når utbredt ukultur og kameraderi utgjør selve limet og de overordnede føringene i Forvaltningen. Del 6
http://bit.ly/9V1i2P

Del 5

http://bit.ly/cdYGKF

Del 3

http://bit.ly/cvsadn

Del 2

http://bit.ly/d23aa8
Videre informasjon i sak:
Nav – Falsk forklaring (ordrett gjengitt) og grovt misbruk av stillingsposisjon, bidrar til og stanse Yrkesrettet Attføring:
http://bit.ly/btWVJt
Forbrytelser i den Offentlige Tjeneste – Forbrytelser uten straff.
http://bit.ly/dmtf1N
Nav stanser attføring på bakgrunn av falsk forklaring, og legeerklæring som attesterer at deres maktmisbruk har medført forverring av helsetilstand. Flere mail i saken.
http://bit.ly/aPvIGw
Nav – Hittil upubliserte tapede møtereferater tilknyttet klagesaken.
http://bit.ly/cMeFZP
Til slutt tar jeg med et par utdrag som sammenfatter det hele veldig bra, fra to debattanter i artikkelserien jeg startet på Aftenposten Debatt våren 2008, og som debattledelsen etter kort tid valgte å stenge i en periode da denne plutselig fikk stor oppmerksomhet og besøkstelleren raste avgårde med flere tusen treff i døgnet. (Les mer om dette her):
Varslere i fare. Bruker pressen oss som offerlam på vilkårlige premisser?
http://bit.ly/NatM0
Like etter gjorde Aftenposten om debattdelen, slik at telleren ikke lenger var synlig.
Toppledelsen i NAV tier i hjel overgrepssak
http://bit.ly/gZNxzC

agenda1

Dette er svaret «Ingolf» ga til debattant som langet ut mot meg på debatten;
(…) Det finnes ikke en eneste arbeidsplass her i landet der du ikke finner folk som aldri burde vært i sin stilling, det gjelder ansatte som sjefer.
Og legg merke til at de vanskeligste og udugeligste, de er de værste å få fjernet. De kan regler, sine rettigheter,- ja alt kan de på fingerspissene. Og jaggu er de mestre på å overføre det som ikke funker i deres jobb som en årsak som tilligger andre.
Vil du påstå at slike individer i NAV ikke er i etaten ? NAV overtok et gjeng som allerede var i systemet. Mange er gått over i stillinger som de har fått på grunn av sin ansinitet osv. Fra å være den som skriver navnet på reiseregninger til sykehus, så er de blitt tilretteleggere og har direkte kontakt med folk.
Tror du virkelig at det er bare oppegående individer som bekler stillinger i NAV.
Hvis du mener det, så aner ikke jeg hvilken verden du er i for virkilgheten er noe helt annet.

Og  ja, Jeanine har nok sine feil, hun med som alle andre. Hun prøver å komme seg i jobb, gjennom det systemet som nettopp er opprettet for at de som trenger et puff skal komme seg i arbeide. Kan du fortelle meg hvor hun ellers burde henvendt seg, hvis det ikke er til NAV?
Videre burde NAV ha fokusert på hva hun ber om, ikke hva hun sloss mot, saksbehandler eller hva det er i NAV. Hva er problemet med å gi henne nye saksbehandlere?
Kjemi har alltid noe å si i mellommenneskelige forhold, også i forholdet bruker og saksbehandler i NAV. Er det vanskelig å forstå? Og en person som er arrogant og føler at vedkommende ikke får Jeanine i jobb, vil føle det slik at vedkommende ikke har gjort sin jobb, og dermed er det enklest å få henne framstillt som tverr og vanskelig. Det er heller ikke vanskelig å forstå.
Saken har låst seg totalt, og når NAV sine tilkjennegir at de vet om tråden her på AD, bruker det mot henne, så er det nok et bevis på at NAV sin saksbehandler bør fjernes fra stillingen og ut og vekk med elendigheta (…)”.
En slik lavmålt saksbehandling og kamp mot ett-1- menneske, det bør NAV holde seg for god til. Rett og slett.
Utfallet er gitt på forhand, ingen kan alene vinne en kamp mot et slikt massivt system som har alt å tjene på at kritikk ikke kommer fram.
Husk at NAV er så politisk betent, og NAV skal fungere, for det skal AP vinne valget på om litt over ett år.
Og hva er da Jeanine og andre som sloss mot NAV for offer, mot et tap ovenfor velgerne”?
http://bit.ly/bqF85R

«Newman» skriver:

«Jeanine – skal du hente ut av NAV den best mulige støtte, så må du være klar over at det er personer der som snakker seg imellom om kravstore «brukere» som aldri blir fornøyd. Det dannes en bedriftskultur som blir provosert av «udsiplinerte» brukere – du kjemper mot en hel kultur!
Mot slike må du bruke taktikk, fra ryggpissing til underdanig dumhet osv. du må få dem til å jobbe MED deg og ikke MOT deg.
Det koster ikke NAV noe å gi deg den resterende utdannelse, ikke i det hele tatt
– det er deg som person de nå retter skytset mot og de TAR deg – så du vet det.
De har makt – og de liker å bruke den.
I ditt tilfelle har du sannsynligvis vært for klar, tydelig og saksorientert at du har glemt å pisse visse opp etter ryggen etc.
Dess hardere du kjører på det apparatet nå, jo hardere blir motstanden, for de er nå overbevist om at du er en «konfliktskaper» og saken har blitt en personlig prestisje sak for etaten MOT deg.
Slike maktmennesker tåler ikke motstand.
For å få dem til å jobbe MED deg, må du jobbe MED dem, ved å gjøre deres hverdag enklere – beklager slik er virkeligheten».
http://bit.ly/95xLxY
http://bit.ly/bTv47o

abone_brekke

FrP-politiker
Tone J. Brekke
(Ordførerkandidat for Nannestad FrP.):
Våre erfaringer som ombudsmenn for innbyggerne har vist oss klart og tydelig at brukerne av tjenester er redde for å klage – man er redd for at situasjonen for deres sak skal bli enda verre.
At saksbehandlerne skal ”hevne”seg.
Dette har vi sett både i byggesaker, sosialsaker (…)
http://bit.ly/X4BEko
Nav og lovbrytere – Konsekvenser for hvem?
http://t.co/GsSLO0Zr
Når den menneskelige lovgivning avviker fra fornuften blir den ond. Den mister sin karakter av lov og blir snarere en form for vold
http://bit.ly/ejaH4
Vår nye ytringsfrihet
http://bit.ly/z4BYPe

LISTEN OVER ALLE BLOGGPOSTER

http://bit.ly/hwKs7V

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

mai 2010
M T O T F L S
« apr   jun »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 056 andre følgere

%d bloggere like this: