Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Nav-direktør Tor Saglie forskjellsbehandler, og sørger for at grovt maktmisbruk holdes i hevd:


ABESaglie

Bladet MS- Forbundet: Hun får ikke jobb – Nav-direktøren oppgitt:
2007: «Kristin Floer har høy utdannelse, arbeidslyst, arbeidsevne og MS. I sju år har hun forgjeves søkt jobber. Så skrev hun en krass kronikk og sendte den til Aftenposten. Da begynte ting å skje».
http://bit.ly/bVHaBL
«Når en arbeidsgiver ser min krykke, blir jeg betraktet som bortimot spedalsk.
– Jeg har embetseksamen fra universitetet. Tilbudet fra Nav er kurs i CV-skriving….
– Jeg har til og med opplevd saksbehandlere som oppfordrer meg til å uføretrygde meg.
IMG_7211
(Jeg legger til) – Les for sammenlikning møtereferatet jeg har linket til fra min sak, der jeg opplevde grove represalier fra aktør jeg hadde innklaget for maktmisbruk men som jeg ble pålagt og gå tilbake til av Saglie som øverste beslutningsmyndighet.
Der forsøker hun å manipulere meg til å vurdere uføretrygd, siden lege hadde attestert at blodtrykket mitt ble forhøyet etter represaliene hun og hennes sjef utsatte meg for i siste møtet med dem – hvilken jeg faxet til både Saglie og alle involverte.
Informasjon og bønn fra meg om bistand for herjingen med meg, oversendelse av tapede møtereferater og ellers kontinuerlige oppdateringer på hvilke lovbrudd som tok plass og hvor sterkt jeg reagerte på overgrepene, ble fullstendig tiet ihjel av Saglie og Torild Lien Utvik:
http://bit.ly/cxAIYM
http://bit.ly/aPvIGw
http://bit.ly/btWVJt
http://bit.ly/bVsCBM
ABEGRI
Art. forts: Også selveste Nav-direktøren reagerte.
Tor Saglie ringte og inviterte meg til et møte, forteller Floer. Også Arbeidstilsynet har tatt kontakt og bedt henne holde foredrag. Hun har blitt intervjuet av NRK – både i TV og radio.
«Alt dette er positivt, men det er trist at man må ut i pressen før det skjer noe».
Får jobb hos Saglie
Vi må fokusere på arbeidsevne, ikke diagnose.
Jeg blir opprørt når jeg leser det Kristin Floer skriver.
Det sier Nav-direktør Tor Saglie til MS-bladet. Etter at han hadde lest Floers kronikk tok han kontakt og inviterte henne til et møte. Han har tilbudt henne jobb et par måneder.
Det er viktig for oss å få brukererfaringer.
Og Kristin Floer har evnen til å se generelt på problemene, ikke bare sin egen situasjon.
Saglie lurer på hva som ligger under når godt kvalifiserte arbeidssøkere ikke får jobb i et arbeidsmarked som skriker etter folk. Vi i Nav ansetter jo ikke folk, men vi forsøker å gjøre noe overfor arbeidsgiverne, sier Saglie Han understreker at det er mange engasjerte arbeidsgivere. Til våren skal han samle dem og markedsføre funksjonshemmede arbeidssøkere som en ressurs.
Når saksbehandleren i Nav tilbyr Kristin Floer et kurs i CV-skriving, så gjør han ikke jobben sin godt nok, innrømmer Saglie (…)
Og vi trenger feedback, sier Nav-direktøren.
ABCELAG
Her kan man lese min historie for sammenlikning:
Forbrytelser i den Offentlige Tjeneste
http://bit.ly/dZxQ3D
Navansatte og utskjelling – Slik skaper etaten uføretrygdede
http://bit.ly/eOMfax
Om meg – Del 2:
http://bit.ly/zKYewd
Forskjellene er uttalte.
Jeg ble aldri tilbudt jobb hos direktør Saglie enda jeg både har 3-årig Høyskole og bachelor i Kultur- og samfunnsfag ved UIO.
Jeg ble i stedet overkjørt i mine ønsker og velbegrunnede forslag til ekstra kurs som ville hjelpe meg stort i videre arbeid med mine funksjonshemminger, den siste tilretteleggingsbiten som jeg hadde sendt direkte til direktørene i Nav så de var klare over dette – av deres utvalgte saksbehandler selv med advokat til stede, og plassert i et foretak
– der jeg var blitt tilbudt … eller rettere sagt tvunget til og delta i «kurs i CV-skriving» i en bedrift som primært sysselsatte psykisk utviklingshemmede!
http://www.opt-as.no/html/aps.html
A2EFXY
Jeg ble i tillegg trakassert på det groveste og utøvd represalier overfor i stor stil, deretter fratatt min yrkesrettede attføring på bakgrunn av falsk forklaring fra innklagede aktører –  noe som Saglie satt inne med god kjennskap til at var tilfelle, i form av bevis som kontinuerlig ble oppdatert fra meg og sendt ham og Torild Lien Utvik (avgått direktør for Oslo-regionen) etter som maktmisbruket skred frem:
Nav – Hittil upubliserte tapede møtereferater tilknyttet klagesaken.
http://bit.ly/cMeFZP
Tre andre ansatte i Nav som jeg hadde innrapportert til Nav-ledelsen for misbruk av myndighet, godkjente øyeblikkelig den falske forklaringen, behandlet den og satte sine underskrift på brevet jeg mottok derfra med orientering om at min Yrkesrettede Attføring var blitt fratatt meg med øyeblikkelig virkning på bakgrunn av «rapporten» fra OPT
Først tre dager etterpå, var orienteringen meg i hende…
Men jeg trengte arbeid.
Før de skrev meg ut av «tiltaket» satt jeg og skrev søknader på jobbutlysninger fra bl.a Nav samtidig som overgrepene rullet og gikk –  uten og motta en eneste tilbakemelding fra verken de jeg sendte søknadene inn til, eller fra ledelsen i Nav som jeg kontinuerlig varslet om det eskalerende maktmisbruket. Deretter sørget de samarbeidende innklagede aktører for at jeg ble sendt rett over på sosialkontoret.
Pressen har konsekvent nektet å skrive om saken.
ABAUS
Floer fikk bred støtte, samt full pressedekning.
Tor Saglie ringte og inviterte henne til et møte, og ga henne jobb i Nav.
Etterpå fikk hun jobb som rådgiver i Arbeids- og velferdsdirektoratet.
Arbeidstilsynet tok kontakt og ba henne holde foredrag. Hun har blitt intervjuet av NRK – både i TV og radio…
Jeg ble tiet i hjel overalt.
Vedrørende Aftenpostens rørende støtte til Floer, der hun ble «den utvalgte» som skulle trekkes frem for å motta hjelp og få lov til å formidle «autentiske brukererfaringer»:
Jeg spurte Aftenposten om de ville belyse maktmisbruket jeg viste til at ble begått mot meg fra Nav, men fikk avslag to ganger enda de ved selvsyn kunne følge med på fra dag til dag hvordan overgrepene økte i styrke, ut fra artikkelserien jeg hadde startet på debattsidene deres 16. mars 2008:
Toppledelsen i NAV tier i hjel overgrepssak
http://bit.ly/bsX8tp
Serien avstedkom ingen reaksjoner fra avisen overhodet, enda de hadde reagert kraftig på Floers sak.
Et par tre døgn etter at denne plutselig hadde begynt å oppnå en enorm interesse med flere tusen treff i døgnet (på det tidspunkt, ca. 40.000 totalt), stengte debattledelsen til alt overmål hele debattråden, samtidig som avisen utga sin egen ”legitime story” om vanskelighetene i Nav som utløste en voldsom leserstorm; ”Unnlatelse og forsinkelser av utbetalinger”.
ABEHETER
Her er utdrag fra debatten som deretter fulgte mellom Aftenpostens debattledelse og meg i et nytt innlegg – » Toppledelsen i NAV tar fra meg livsoppholdsgrunnlaget», der jeg med nattsvart ironi stiller følgende spørsmål til debatt- og kommentaransvarlig Kristjan Molstad 19.08.2008 etter at avisen hadde sperret artikkelserien jeg startet 17.03.2008 med “begrunnelser” som jeg fant selvmotsigende:

«Jeg forstår absolutt ikke hvor jeg har tråkket over grensen fra å anonymisere personene og til å «nesten navngi dem». Kan De være så snill å vise meg hvor det er gjort? Jeg mener at jeg fra første stund har satt initialer på personene som ikke har med deres identitet å gjøre – og beholdt disse hele veien. (Unntatt er de to direktørene, men det kom frem langt tidligere i tråden hvem disse var forut for at dere valgte å låse den).
Hvorfor er det viktig at disse personene skal kunne inneha en sjanse til å «forsvare seg» overfor det jeg beskriver? Har de gjort noe galt? Har ikke disse menneskene bare vært på jobb og utført arbeidet sitt på en etisk forsvarlig og profesjonell måte som de kan stå inne for med hevet hode – og rent ut være stolte av omtalen jeg har gitt dem i min tråd så alle kan se hvordan disse møter og behandler sine kunder?
Hvorfor skal det ikke være godtatt å vise frem møtereferater der aktørenes uttalelser som blir presentert kringkaster kvaliteten, omtanken og forsvarligheten som jeg som kunde blir møtt med? Hvorfor er det i det hele tatt viktig at aktørene anonymiseres? Det bør da være en selvfølge at de ønsker å stå inne for hvert ord de har sagt, de er da offentlige «tjenestemenn»? Selv står jeg frem med ekte identitet; Navn og bilde i min profil (jeg står t/h).
Er det fordi debattledelsen selv leser at det som blir belyst snarere er tvert i mot? At innholdet i stedet for avslører en åpenbar, omfattende, langvarig, alvorlig og omtrent usannsynlig trakassering fra flere aktører i det offentlige, begått mot privatperson»?
Diskusjonen står også å lese her;
Varslere i fare. Bruker pressen oss som offerlam på vilkårlige premisser?
http://bit.ly/NatM0
ANTLL
Unnlatelsen av hjelp fra min fagforening NTL der jeg var betalende medlem, og fra Arbeidstilsynet:
NTL beskytter ikke sine medlemmer mot maktmisbruk fra NAV
http://bit.ly/cK5UPn
«Likebehandling» …
Dette vil ikke se bra ut i retten, direktør Saglie…
Knekker jobbkoden for høyt utdannede
Høyt utdannede sliter i ledighetskøen. BI og Nav tok opp kampen i fellesskap.
http://bit.ly/asGa7M
Til kamp mot ledighet
Høyere utdannede sliter med å få jobb. Det skal BI og Nav i fellesskap gjøre noe med.
http://bit.ly/aQCWsd
ABFEIGG
Tilbake til Kristin Floer og Nav-direktøren som tilbød henne jobb i «et par måneder»:
Utdrag fra debatten jeg startet på Aftenposten i 2008 – den gang fullstendig uvitende om Saglies renkespill:
Kritikk av NAV «skjules:
http://bit.ly/b2eNDD
Arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen skal delta på konferanse om velferdssamfunnet i morgen og tirsdag vedrørende «Velferdssamfunnet – ser vi mulighetene?»
Her skal blant annet Sosiolog Kristin Floer, ansatt som rådgiver i Arbeids- og velferdsdirektoratet si noe om møtet med det offentlige Norge når man får en alvorlig diagnose. Selv fikk hun diagnosen MS for tjue år siden. Møtet med NAV og med arbeidslivet, beskrives av flere som et brennhett tema;
(…) Ifølge en ny statistikk ønsker 92.000 funksjonshemmede i Norge å komme ut i jobb. Det er dobbelt så mange som i fjor. Samtidig er 65 prosent av norske arbeidsgivere uvillige til å ansette funksjonshemmede, selv om de har høy utdannelse.
Inkluderende arbeidsliv fungerer ikke. Vi er tilbake i sorteringssamfunnet. Mye skyldes dårlig kommunikasjon mellom NAV og arbeidsgivere. Å sende folk på meningsløse tiltak er dårlig tilrettelegging, sier Floer, som en forsmak på hva hun skal snakke om på konferansens første dag (…):
Høyaktuelt om velferdssamfunnet:
http://bit.ly/d8i9UV
Les herunder viktig post som omhandler samme problematikk:
Aftenposten og sensur. Om Nav og trakassering.
Debatten fra Marita Synnestvedts kronikk: “Føler meg trakassert”
http://bit.ly/MXCtLo
abekkk
Det er flott at Sosiolog Kristin Floer får lov til å komme til orde på konferansen med sine erfaringer.
Så over til en helt annen del av saken; Floer er ansatt som rådgiver i nettopp – Arbeids- og velferdsdirektoratet.
Man kan med andre ord være rimelig sikker på at hun vil legge opp til å være svært politisk korrekt i sitt ordvalg og sine beskrivelser av de rådende forhold.
Forstå meg rett, jeg kritiserer overhodet ikke Floer.
Men jeg setter et stort spørsmålstegn ved at Etaten ikke våger å ta inn flere mennesker for å ytre sine meninger i denne saken, og da gjerne (mannen i gata – den enkelte forvaltningsrammede) for å beskrive de faktiske og rystende forholdene som i realiteten råder – udugeligheten og maktmisbruket som har rammet mange dypt, og medført katastrofale konsekvenser for deres totale livssituasjon i veldig lang tid».
http://bit.ly/b2eNDD
abevhj
Jubileumskonferanse 22. og 23. september 2008, Høgskolen i Harstad
Velferdssamfunnet – Ser vi mulighetene?
http://bit.ly/UTkSqF
«Kristin Floer sparte ikke på kruttet da hun nylig holdt foredrag ved Høgskolen i Harstad, der også Nav-sjef Tor Saglie innledet.
«Floer fortalte om sine egne og andres erfaringer med et segregert arbeidsmarked, og Saglie måtte medgi at unge funksjonshemmede kommer dårlig ut.
Dessverre må vi vise til dårlige resultater når det gjelder denne gruppen, det skyldes både oss og arbeidsgivere, sa han til Harstad Tidende 23. september.
Men vi skal jobbe intenst med denne gruppen, blant annet ved å jobbe direkte mot arbeidsgiverne, la han til (…)
ABAUS
Engasjert av Nav.
Kronikken utløste et skred av reaksjoner. Hun ble blant annet hentet inn til Nav, der hun i første omgang fikk et to måneders engasjement for å arrangere en brukerkonferanse.

Etter hvert ble engasjementet utvidet, og Floer ble bedt om å komme med innspill til «Arbeidsevnevurderingen» i Nav og holdt også en rekke foredrag.
Hun trivdes godt i Nav, men 31. mai var det slutt.
Nå søker hun ny jobb og vil gjerne bruke sine erfaringer i Arbeids- og velferdsdirektoratet.
Det er viktig at etaten har ansatte med brukererfaringer. Men det er vanskelig å komme «innenfor» når du har en funksjonshemming, sier hun.
Floer oppfordrer Nav-systemet til å lage et register over arbeidsgivere som vil ansette mennesker med funksjonsnedsettelser, slik at det kan bli lettere å søke på jobber (…)
– Å være uønsket på arbeidsmarkedet en svært høy pris å betale for et menneske med nedsatt funksjonsevne.
Å bli møtt med meningsløse tiltak, skaper bare større avmakt».
Fra: «Redaktørens røst»
http://bit.ly/bjsbRQ
Dette er html-versjonen av filen
http://bit.ly/cVFFma
IMG_7211
Det følgende forstår jeg ikke i det hele tatt:
Sosiolog Kristin Floer, ansatt som rådgiver i Arbeids- og velferdsdirektoratet skriver plutselig denne artikkelen i 2009 der hun opplyser om at hun angivelig ikke har noe å gjøre?
Vi som ikke får jobbe:
«Bjarne Haakon Hanssen erklærte for noen år tilbake at han hadde funnet løsninga for fattigdom: Vi skulle bare «komme oss opp om morran». Opp til hva? Jeg står opp halv sju hver morgen, leser avis og spiser frokost med familien. Når sønn og mann har forlatt hjemmet starter arbeidet med å få nok en dag til å passere. Jeg har alltid arbeidet og studert. Hele min identitet er basert på den aktive, flinke Kristin. Å vite at jeg er tvunget til å rusle rundt alene i min egen stue uten noe meningsfylt å bedrive i hverdagen er vondt».
http://bit.ly/a6bsWk
09.01.2012 startet Kristin Floer en debatt på Nye Meninger: «Arbeid for alle?« – hvorpå jeg gikk inn og spurte om hennes syn på at Navdirektøren hadde bedrevet forskjellsbehandling mellom henne og meg.
Floer svarte meg ikke, men Heidi Stakset oppklarte “mysteriet” grundig.
Jeg siterer utdrag fra hennes svar:
abedia
Slu strategi
Forskjellsbehandlingen skyldes at Navdirektør Tor Saglie brukte Kristin Floer til å skape mediaoppmerksomhet rundt seg selv og sin etat. Hun hadde gått ut i mediene, og dermed kunne han følge opp- via mediene.
Omdømme har alt å si.
Når det kommer en til- Jeanine Horntvedt- som også er høyt utdannet- er hun uinteresssant.  
Navdirektøren kan ikke gjøre mediestuntet to ganger.
Kristin Floer ble brukt  for  Navdirektørens omdømme. 
Dette er ledernes- og politikerens taktikk for å holde på makten og posisjonene (…)
http://bit.ly/SoOCe6
ABUNDE
Mer informasjon om forholdene, kan leses her:
Nav stanser attføring på bakgrunn av falsk forklaring, og legeerklæring som attesterer at deres maktmisbruk har medført forverring av helsetilstand. Flere mail i saken:
http://bit.ly/aPvIGw
Falsk forklaring (ordrett gjengitt) og grovt misbruk av stillingsposisjon, bidrar til og stanse Yrkesrettet Attføring:
http://bit.ly/btWVJt
Direktør Saglie, politianmeldelsen og fortsettelse av utdrag fra alle mail han mottok/og ignorerte, om maktmisbruket som pågikk
http://bit.ly/bVsCBM

ABEHAUGEN

25.02.2014 – Vanlig kost for Navansatte
Hvem blir det neste offeret Eriksson – og på hvilken side av det kabylske hus vil vedkommende befinne seg!?
De faktiske forhold dreier seg altså om liv eller død – legg deg det på minnet!
http://t.co/tO63vFYe0C
Journaliststandens tabuemne
http://bit.ly/1bwnk1a
22.02.2014 – Nav St.Hanshaugen sosial – Lydopptakene
Dette er hva journalistene ikke ønsker å opplyse almennheten om:
http://t.co/3poMZUDgVE
Listen over alle bloggposter:
http://bit.ly/hwKs7V

ABEBEKSES

Reklamer

Én kommentar på “Nav-direktør Tor Saglie forskjellsbehandler, og sørger for at grovt maktmisbruk holdes i hevd:

  1. Tilbaketråkk: Direktør Saglie, politianmeldelsen og fortsettelse av utdrag fra alle mail han mottok – og ignorerte, om maktmisbruket som pågikk. « Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

april 2010
M T O T F L S
« mar   mai »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 057 andre følgere

%d bloggere like this: