Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Når utbredt ukultur og kameraderi utgjør selve limet og de overordnede føringene i Forvaltningen. Del 5.


images

Med innholdet i de to første postene linket til under, settes i perspektiv hvor utenkelig og ufattelig graverende myndighetsmisbruket er som belyses i denne serien i 6 deler:
SosialtjenestenOm å holde orden i eget hus. Hvordan blir brukeren møtt?
http://bit.ly/9mRaTO
Individuell plan Ansvar – Utarbeidelsen av planen skal skje gjennom et samarbeid mellom ulike tjenesteytere og etater:
http://bit.ly/9RSuFs
Serien er basert på et lite utdrag fra hovedklage samt 19 vedlegg som fulgte min klage og rapport som jeg sendte fungerende Helse- og Sosialombud Kjersti Halvorsen (som responderte i tapet telefonsamtale at hun ikke hadde tid å lese den) med kopi til Fylkesmannen samt en rekke andre makttopper 04.03.2010, og innledningen kan leses her:
KLAGE – VARSLING-RAPPORT OM UTSTRAKT MAKTMISBRUK OG KAMERADERI I FORVALTNINGEN BYDEL NORDSTRAND
http://bit.ly/cyr0Go
ABAFRAUD
Møtet med John-Arne Kolstø «NN» ved Nordstrand Sosialsenter 03.07.2009
Han begynner med å spørre hvordan “ståa er med meg” og jeg svarer “dårlig”! Jeg forklarer at jeg har svulst i hypofysen, skyhøyt blodtrykk som ikke vil stabilisere seg og at jeg er multiallergisk mot alle blodtrykksmedisiner har diabetes i tillegg, og at jeg har vært akuttinnlagt på Ullevål tre ganger i løpet av kort tid.
NN ber meg vente litt, han sier at han må skrive opp dette «for å få notert noe her», og gjentar det jeg har sagt mens han skriver: «Svulst, diabetes, blodtrykk»…
Han spør om jeg ikke tar BT-medisiner, og jeg svarer at det er jeg dessverre nødt til, selv om disse gjør det svært vanskelig for meg å puste, den gir meg smerter i hele kroppen og bidrar til den alvorlige grad av søvnapnoe jeg har som tidligere er konstatert (ved Omnia- klinikken i FR. Stangs gate Frogner).
Jeg forteller at jeg dagen før har vært på Oslo Øyelegesenter i Sørkedalsveien 10 A og fått konstatert grå stær på begge øynene.
Sist mandag var jeg og tok MR av hypofysen, og venter på resultatene.

ABEFERD

Jeg var der fordi jeg hadde voldsomme smerter bak venstre øye og voldsomme rykninger i øyet.
Kolstø spør om jeg ser bra, og jeg sier at det gjør jeg ikke tross både kontaktlinser og briller jeg veksler mellom.
NN sier at dette må tære på tålmodigheten, og jeg svarer at det tærer både på tålmodighet og livskvalitet.
Jeg opplyser om at sosialkontoret med Vildgun Steinhaugen Jacobsen har utvist en uttalt motvilje mot meg i mange år, noe jeg kan dokumentere.
Jeg forteller om min saksbehandler KK (Trude Amundsen) som jeg sier at selvfølgelig må svare for sine overordnede, at jeg har fått avslag over en lav sko på omtrent alt jeg søker om ved dette kontoret selv om de er kjent med svært belastende livs og sykdomssituasjon over lengre tid!
NN responderer bare med at det jeg er hos han for nå, “er det med trygd”, at jeg har hatt attføring tidligere frem til 07, og at jeg har tatt en del utdannelse innenfor attføringen.
Jeg forteller ham om denne: 3 – årig Høyskole, Universitet jeg tok over fire år i stedet for tre på grunn av stor svulst jeg gikk med i halsen som ga meg pustevansker.
Han spør meg om jeg kan arbeide akkurat nå, og jeg svarer nei det blir vanskelig.
Jeg sier at det er veldig viktig og merke seg at i de to første møtene jeg hadde med KK og JJ i 2008, så hadde jeg fortalt dem at jeg ble skrevet ut av tiltaket (i Nav) på bakgrunn av falsk forklaring fra “tilrettelegger” hos Navs samarbeidspartner OPT.
Dette bidro til å ta fra meg den Yrkesrettede Attføringen som var tilstått meg på papiret ut 2010, allerede i 2008!
Jeg forteller NN en god del i detalj om akkurat hvor grovt det totale maktmisbruket fra Nav har vært, og sier at alt er tatt opp på bånd slik at jeg kan bevise det jeg har skrevet, og at forholdene er lagt ut offentlig på nettet, der nær 150.000 (til da) hadde lest saken.
Både Amundsen og Larsen fikk nemlig i de to første møtene jeg hadde med dem ved sosialkontoret, opplysninger om hvor på nettet de kunne finne min artikkelserie om Nav og etatens overtramp som jeg hadde utgitt på debatt i Aftenposten.
Rett etterpå sendte jeg JJ (Malin Karina Larsen) over mail nøyaktige linker til der de kunne lese om at det verste misbruket av myndighet tok plass i mail (vedlagt denne klagen).
http://bit.ly/9exn3J
http://bit.ly/a1v36v
http://bit.ly/d0lEKU

AFTENPOSt

Riktig.
Ingen av postene jeg har linket til  vises, da Aftenposten besluttet å fjerne alle debatter og innspill etter 22.07.2011.
Men innleggene er også satt inn her på bloggen, henholdsvis:
Tapet møtereferat av 29.04.2008 med Nav Nordstrand Trygd
http://bit.ly/d0Ms37
Tapet møtereferat av 12.06.2008 hos OPT – ekstern samarbeidspartner av Nav, der grove represalier tok plass
http://bit.ly/dls5B3
Tapet møtereferat av 02.07.2008 der innklaget aktør bruker mine funksjonshemminger mot meg
http://bit.ly/a0wCb1
(Mitt innlegg om Aftenpostens destruering kan leses her):
Vår nye ytringsfrihet
http://bit.ly/LJEJCn
ABFEIG
På denne måten håpet jeg på raskere hjelp fra Sosialkontoret når de ved selvsyn kunne bevitne hva som hadde tatt plass og som hadde slitt meg fullstendig ut.
På dette grunnlaget ba jeg om hjelp, fordi jeg overhodet ikke hadde krefter til å forholde meg til Nav mer personlig.
Men både KK og JJ viste seg å være på fornavn med to av de innklagede aktørene i Nav, noe som kom frem i første møtet med dem i juli eller august 2008.
Les de tapede møtereferatene på slutten av denne posten *Utdrag
Det virket som om KK og JJ kjente godt til to av de innklagede som hadde vært mine saksbehandlere i Nav, da de omtaler disse ved fornavn.
De sier; Så det er Ingrid og Eirin som har vært dine saksbehandlere”?
Jeg sa at i forrige møte hadde  JJ sagt at hun skulle ta kontakt med Nav, ikke de jeg hadde innklaget for maktovergrep (som jeg sa at ikke var aktuelt å kontakte i forrige møte) – men noen andre…
JJ svarer at hun har snakket litt med en “som hun hadde litt kontakt med der” som hadde sagt at jeg hadde nok kompetanse og skulle ut i jobb
Jeg spurte etter aktørens navn, og JJ sa hun het Kjersti Smørvik som hun hadde jobbet i med et prosjekt som het “Fokus på fremtiden”.
Her har jeg fremhevet for klageinstans noe jeg fant ut etterpå, at Tom Pettersen i Nav hadde underslått min klage til Trygderetten i hele 8 måneder:
Smørvik er nettopp – Tom Pettersens overordnede!
Jeg spurte JJ om Smørvik hadde bifalt all den svada som lå til grunn for at Nav skrev meg ut av attføringen, men JJ svarte bare at hun tenkte seg at vi skulle jobbe fremover og “ikke bare gå i det som allerede har vært”…
(Jeg legger til dette senere: Det var Anne Mette Bakke som opprinnelig var Pettersens enhetsleder. Ved senere telefoner jeg tok til Nav, fikk jeg vite at Smørvik kun hadde fungert midlertidig som leder da Bakke var på ferie.
ABFEIGGGG
Alikevel er det gode kolleger ved både Nav Arbeid og Sosial, som diskuterer seg i mellom om «den vanskelige brukeren» som de velger å fjerne fokuset på egne lov- etikk- og regelbrudd overfor ved rett og slett å unnlate å gå inn i problematikken, og heller avfeie meg med at «gjort er gjort og spist er spist»!
I en post jeg laget senere i februar 2012, står gjengitt en essensiell tapet telefonsamtale med sosialleder Vildgun Steinhaugen:
Sosialkontorets projisering 
http://bit.ly/AuljKL
JJ forteller meg «at jeg allerede har klaget inn masse», og at det er ikke var noe de kunne gjøre med det Nav mente. Hun sa vi fikk ta den biten med mer kvalifisering etter hvert, hvis det var slik at jeg ikke fikk jobb nå):
http://bit.ly/9V1i2P
Dette vil sterkere underbygge mine påstander om alle gjengjeldelser som har rammet meg gjennom alle deres passiv- aggressive unnlatelser som har tatt plass i hele 20 måneder. Sosialkontoret hadde altså god kjennskap til den dypt fortvilte og fastlåste totale livssituasjon jeg befant meg i og samtalet med illvillige aktører i Nav, nå også NN!
Fremdeles valgte de og ikke foreta seg noe som helst.
ABELE
*15.02.2010 får jeg i telefonsamtale med KK (Trude Amundsen Sørheim) vite at NN (Kolstø) ikke en gang hadde skrevet referat fra dette møtet, selv om annen medarbeider ved kontoret – Anette Jørve allerede et par uker etter møtet oppga akkurat det samme til meg, men lovet å legge beskjed til Kolstø om dette slik at det ble gjort.
Jeg ønsker sterkt å fremheve at i møteinnkallelsen jeg mottok skriftlig fra KK, sto det at stønaden jeg mottok ville bortfalle hvis jeg ikke møtte opp hos Kolstø!
Så viktig anså sosialkontoret altså dette møtet med konsulenten for å være!
*Det jeg visste inntil det tidspunkt, var at NN ikke hadde foretatt seg noe som helst for å få i stand møtet han lover meg her at han skulle få i stand i august 2009 i løpet av hele 6 måneder enda jeg minst 4-5 ganger eller mer purret på KK (Amundsen) vedrørende møtet der hun svarte meg hver gang at hun skulle ta seg av det!
Jeg forteller NN at Amundsen er fullstendig uinteressert i alle min bønner om hjelp og bistand, og at hun ikke en gang har opplyst meg om min mulighet for å søke rehabiliteringspenger.
Uansett hva jeg søker om økonomisk hjelp til blir det avslag, og i tapede telefonsamtaler der jeg uttrykker stor fortvilelse over min totale situasjon responderer hun bare gjentatte ganger;Jeg hører hva du sier”! – Og ingenting blir gjort.

ABCELAG

(Møtereferatet fortsetter):
NN spør hva jeg vil videre nå, og jeg spør ham om hva slags rettigheter jeg har. Han svarer bl.a rehabiliteringspenger noe som krever at jeg er i aktiv behandling, noe han ikke kunne garantere meg fordi det var det Nav Trygd som bestemte, og om jeg ville søke rehabiliteringspenger nå, eller uføretrygd.
NN sier at de har samarbeidsmøter på Trygdekontoret, og at det skal være et slikt samarbeidsmøte “nå i august”.
Jeg forteller at jeg har vært i et slikt møte tidligere hvor jeg opplevde uttalt maktmisbruk (utreder kan lese referat fra møtet her):
“Møte NAV Nordstrand Trygd 29.04.2008. Tapet referat fra Jeanine (bruker av NAVs tjenester):
http://bit.ly/a5stS3
Jeg gir NN flere inngående detaljer fra både møtet og bakgrunnen for dette.
Kolstø responderer med at han godt kan forstå at man kan bli «herset med på sånne møter», men at møtet som han skulle få i stand nå, kun ville dreie seg om jeg skulle ha rehabiliteringspenger eller uføretrygd, og at dette vil ta plass i august (2009).
Jeg spør hvem som da vil delta, og han sier at han selv vil være med, og “Trude (min saksbehandler ved sosialkontoret) –  hvis du ønsker det”.
Jeg svarer at jeg overhodet ikke ønsker møte med “KK” i noen som helst sammenheng, for maken til illvillig medarbeider skal man lete lenge etter. Jeg sier at jeg vil klage sosialkontoret inn for Helse- og Sosialombudet og evt. politianmelde hele etaten!
Det har vært så grovt det jeg har gjennomgått her av unnlatelser og illvilje!

ABERÅ

Kolstø svarer at da vil det bli ham og “Tom Pettersen” …
Jeg sier at jeg overhodet ikke ønsker å møte Tom Pettersen igjen, da jeg vet at han er fast representant for basismøter i Bydelen på grunn av hans maktmisbruk overfor meg i møtet jeg nettopp henviste til.
Dette ba jeg NN spesifikt om å sørge for.
Skriftlig bevis for dette, ligger i denne bloggen. Referat fra flere tapede telefonsamtaler med alle involverte og står og lese her:
Nav Nordstrand Arbeid underslår min klage til Trygderetten i hele 8 måneder – og lyver til meg om det:
http://bit.ly/aSnrTJ
– og kan leses mer om bakgrunnen fra i møtet med Nordstrand Trygd:
http://bit.ly/d0Ms37

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABECECILIE

NN overser dette, og sier at Bente Skarpsno også ville delta, og min fastlege. (Skarpsno deltok også (som passiv deltaker) i møtet med Nordstrand Trygd som jeg har linket til over her)!
Jeg svarte at jeg ikke hadde fastlege for øyeblikket da jeg sluttet hos den forrige som jeg nettopp hadde oppdaget at hadde feilmedisinert meg i hele 6 år. Jeg begynte da hos ny lege – Rune Aakvik, som etter kun to møter sa at han ikke ville ha meg som pasient fordi han var personlig venn med min forrige fastlege Maida Ilic.
Jeg sier at legen jeg nettopp sluttet hos målte ikke blodtrykket mitt enda jeg sa at jeg nettopp var kommet ut fra Ullevål med påfølgende opphold natt til dagen før på legevakt med et BT på hele 213/136 som er livsfarlig for en diabetiker.
Den ene ankelen på hjertesiden var hovnet opp til dobbel størrelse som den andre, og jeg sa jeg følte meg skrekkelig syk.
Han sa videre at  jeg hadde for mange plager til at han kunne utrede meg og ba meg bare om å gå. (Ja, det er tatt opp på bånd – hvem ville trodd meg ellers – jeg hadde IKKE trodd noen som fortalte meg dette)…
NN fikk med andre ord inngående beskrivelser av en helt utenkelig, utmattende og svært skremmende total livs og helsesituasjon fra meg som han satt og skrev ned, hvilket jeg også hadde informert min saksbehandler Trude Amundsen om i flere telefonsamtaler.
ABAKT
I Del 6 i denne serien, kommer tydelig frem via lydopptak at min saksbehandler KK (Trude Amundsen Sørheim) tilkjennegir at både hun og resten av aktørene var godt kjent med at jeg var så syk at jeg ikke klarte å ta vare på meg selv eller områ meg da jeg var i en ekstrem livs og sykdomssituasjon.
På opptakene, hører man at  gjentatte ganger pålegger meg å utrede og gjøre dette selv, enda hun visste at jeg var akuttinnlagt tre ganger ved Ullevål våren/sommeren 2009, og hadde hørt mine fortvilte forklaringer om helse- og livssituasjon som ikke ble bedre.
Sosialkontoret hadde også mottatt flere Legeerklæringer fra Dr. Ilic – min daværende fastlege om at jeg var alvorlig syk og innlagt ved Ullevål.
I tillegg visste Sørheim hvilke store konflikter som ligger i bunn med NAV hva gjelder min sak om ekstremt og langvarig maktmisbruk som jeg har erfart derfra, og alle klager jeg har fremmet.
Man kan høre at jegopplyser henne om at jeg er svært syk og står i en fullstendig uholdbar vanskelig situasjon der jeg trenger akutt koordinert hjelp fra lege og fra sosialkontor, og jeg ber henne gjøre jobben sin og følge opp i sterkt belastende krisesituasjon.
Jeg informerer om at jeg ikke får medisinsk hjelp og har stått uten fastlege i lange perioder under kritisk sykdom, uten at hun tar ansvar for å følge opp dette slik hun er pålagt i følge retningslinjene fra Helsetilsynet.
Utdrag:
Jeg – Men du forstår jo at en diabetiker – en hver idiot forstår jo at en diabetiker er nødt til å ha et forsvarlig kosthold, og når man i tillegg har et skyhøyt blodtrykk og har vært innlagt på akutten på Ullevål 3 – TRE ganger i løpet av en 7 ukers tid, så er det klart at det er noe galt!
Jeg har vært på Legevakten flere ganger, bena mine har hovnet kraftig opp, de vet ikke hva det er, og de tør ikke gi meg medisiner for at jeg er multiallergiker overfor blodtrykksmedisiner. Jeg har lagt ved til dere to ganger skriv den siste tiden fra min tidligere fastlege om at jeg er alvorlig syk, og at jeg må få hjelp (…)
Jeg forklarer deg at jeg er multiallergiker, jeg tåler ingen blodtrykksmedisiner. Jeg har kjøpt fem blodtrykksmedisiner fortløpende og du vet jo fra før at jeg også har (…) og måtte kjøpe medisin til nesten 400 kroner (…)
KK (Trude Amundsen Sørheim) – Jada, jeg betviler ikke atte du – atte du helsemessig er i en veldig dårlig – eh – situasjon nå, jeg betviler ikke det i det hele tatt.
Jeg – Nei, og siden du ikke betviler det og vet hvordan situasjonen er, hvordan kan du forsvare det at jeg skal leve på 60 kroner dagen?
KK – Jeg har også rammer og regler å forholde meg til her (…)
Nederst i Del 6 vises de to første møtene (skrevet av fra opptak) som jeg hadde med Amundsen og Larsen rett etter at Nav Arbeid tok fra meg min Yrkesrettede Attføring på bakgrunn av falsk forklaring:
http://bit.ly/9V1i2P
Utdrag fra posten
Individuell plan – Ansvar Utarbeidelsen av planen skal skje gjennom et samarbeid mellom ulike tjenesteytere og etater
Fra Helsetilsynets egne retningslinjer (sitat):
(…) Den individuelle planleggingen skal sikre at det foretas nødvendige kartlegginger og at det etableres et samarbeid på tvers av sektorer, etater og nivåer for at tjenestemottakeren skal få et helhetlig tilbud (…)
Prinsippet om felles ansvar er begrunnet i at tjenesteyterne ikke skal kunne fraskrive seg ansvar før rollefordeling og ansvar for oppfølging er tydelig forankret og avtalt (St.meld nr 21,1998-99).
Den delen av kommunens helse- og sosialtjeneste eller helseforetaket som tjenestemottakeren henvender seg til, har en selvstendig plikt til å igangsette planarbeidet!
http://bit.ly/9RSuFs
Jeg har aldri mottatt noen form for bistand med å utrede en svært vanskelig situasjon både med Nav arbeid og sykdom, ingenting har blitt koordinert, og ingen individuell plan er skrevet siden attføringen ble tatt fra meg i juli 2008!
images
Tilbake til møtet med Kolstø:
Jeg sier at jeg overhodet ikke ønsker Tom Pettersen i møtet bare så det er klinkende klart.
Han spurte om jeg hadde fått ny fastlege og jeg svarte ja, og at jeg skulle til den nye legen 6. juli.
Jeg fortalte Kolstø hvor min nye fastlege holdt til, og han gjentar informasjonen: Nordstrand legegruppe».
NN spør meg om det er så at HVIS Tom Pettersen møter opp i møtet vi skal ha “så møter ikke du, er det sånn og forstå”?
Jeg svarer at hvis jeg skulle få en møteinnkallelse der det sto at møtet vil bli avholdt med eller uten min tilstedeværelse, og Pettersen er representant, så må jeg selvfølgelig stille – men at jeg sterkt ber om at han ikke deltar.
Jeg forteller at jeg sendte Pettersen min klage på Nav 21. Januar 2009 fordi han sa det var han som sto ansvarlig for å sende denne til Trygderetten.
For kort tid siden ringer jeg til Trygderetten som kan fortelle meg at de ikke en gang har MOTTATT saken!
Jeg sier og at jeg har politianmeldt direktør Saglie og flere andre.
NN forteller meg da at det blir han og Bente Skarpsno som skal delta i møtet:
“OG SÅ MELDER JEG BÅDE INN SAKEN DIN SÅNN SOM JEG HAR OPPFATTET SAKEN DIN HER OG NÅ INN TIL HUN BENTE SKARPSNO SÅ HUN KAN SETTE SEG LITT INN I SITUASJONEN OG SÅ FÅR VI TA EN PRAT I FORHOLD TIL DIN SITUASJON, OG HVILKE TRYGDEYTELSER SOM DET ER MEST HENSIKTSMESSIG FOR DEG Å SØKE PÅ – FOR DET ER DUMT OG SØKE PÅ REHABILITERINGSPENGER HVIS DU FÅR AVSLAG PÅ DET NÅR DU KUNNE FÅTT UFØRETRYGD ELLER OMVENDT – FOR DA GÅR DU GLIPP AV DET I MELLOMTIDEN – FOR DET ER LITT BEHANDLINGSTID OG”!
(Jeg tillegger: Bente Skarpsno var en av aktørene som deltok ved møtet jeg hadde med eksekujonspelotongen ved Nav Nordstrand Trygd):
Tapet møtereferat av 29.04.2008 med Nav Nordstrand Trygd
http://bit.ly/d0Ms37
Jeg spør hvor lang behandlingstid jeg da må regne med, og NN gir meg ikke den vanlige tidsintervallen som er ment å overholdes, men sier at “det er eksempler på at folk har ventet over et år”!
Jeg spør da om jeg er nødt til å gå på sosialen i over et år til, og han svare nei, men kan ikke utdype.
Jeg spør hva lovkravet er for å få uføretrygd (behandlingstiden) men han sier at det vet han ikke.
NN sier at han må notere en del før møtet, og at jeg har snakket om sykdomsbildet mitt.
Han ramser opp mine sykdommer mens han skriver, og spør om svulsten jeg har i hodet kan være livstruende.
Jeg svarer ja, og han sier at da er det nok lurt å følge det opp og sånn.
For svulst i hodet er jo både vondt og en bekymring sier han.
Han spør om dette kan være farlig, og jeg svarer at det kan være livstruende.
Kolstø får meg til og utdype en god del mer av sykdomsforløpet spesielt angående svulsten – hvilket jeg gjør,  og responderer med at «Du har en god del plager “for å si det sånn”!
Han sier han forstår hvor ille jeg har det.
Kolstø skriver ned de andre sykdommene jeg har, han skriver også ned medisinene jeg sier at jeg bruker.
ABYRå
Jeg forteller ham at sosialkontoret har mottatt flere bekreftelser fra min forrige fastlege på at jeg er alvorlig syk – to eller tre, og en hel god del om alle plagene jeg har hatt i henhold til alle akuttinnleggelsene på Ullevål.
NN sa at han ville gå gjennom mappa mi som de hadde der med bekreftelser på sykdom, og sende Trygdekontoret i forkant.
Jeg spør ham om han ikke synes det er grovt at jeg har vært på sosialkontoret et helt år uten at noe har blitt gjort!
NN synes ikke det, for han svarer: “Det spørs hva tanken bak har vært”.
Jeg sa at det var at jeg skulle ut i arbeid de to tre første månedene, men at jeg tidlig sa fra til sosialkontoret om at jeg ble sykere. Jeg fortalte ham om mailen jeg til og med hadde skrevet til JJ med disse opplysningene allerede 08.10.2008!
NN sier at han forstår det sånn at jeg har “stått på vent i forhold til noe som skal skje”.
Jeg sier I et helt ÅR”! (per juli 2009)!
NN svarer bare; “Ja det kjenner ikke jeg noe til for å si det sånn”!
Men dette burde NN av alle kjenne MEGET GODT TIL, da han har som arbeidsoppgave i kraft av sin konsulentstilling og sette seg inn i min bakgrunn for å være ved dette kontoret og forløpet mitt der før han kaller inn til møte.
Og selvsagt visste NN alt om meg!
Det er ikke for ingenting han underslo hele møtet etterpå – underslo og skrive møtereferatet som han viste at han var så godt i gang med å skrive da jeg var der – underslo og følge opp det han hadde lovet meg i møtet, og underslo all progresjon i min sak!
Man må kunne slutte – sammen med alle andre avsløringer som kommer frem i denne saken, at NN etter (eller også før) møtet har “snakket med noen” og i alle fall gitt referat fra møtet til sine overordnede (Vildgun Steinhaugen), fortalt KK om min kritikk av henne samt til sosialsjefen, og fått beskjed om å “legge lokk på” meg og hele min sak!
NN har mest sannsynlig ikke funnet ut på egenhånd at han “ikke føler for” å følge meg opp. Han har altså arbeidsgiver han må svare for – som han selv sier  i samtalen!
Dette ber jeg klageinstansen om å reagere sterkt på.
NN sier at møtet i dag er ment for at jeg skal komme meg videre, fordi målte mitt sa han, var vel å komme unna sosialkontoret “så du slipper å være avhengig av å komme her“!
NN sier at det må forelige en “sluttsak” fra da jeg sluttet på Attføring, og jeg minner ham igjen om den falske rapporten som bidro til å avslutte tiltaket, at jeg hadde gått alle riktige klageveier med min imøtegåelse av falsumet, og at det var Tom Pettersen underslo klagen i siste instans som skulle oversendes Trygderetten.
NN: Jeg kommer til å gå igjennom mappa di for å se hva som er relevant i forhold til din helsesituasjon, og ta det videre – for det virker jo litt komplekst!
Jeg sier at jeg ønsker at NN skal skrive i sin rapport fra dette møtet som han skal sende videre, årsakene til at jeg ikke ønsker at Tom Pettersen skal delta i møte. NN virker ikke som han forstår helt, og jeg forklarer hele gangen i dette en gang til.

ABAUS

NN: Jeg kan snakke med “TOM“ (!!!) om at du ikke ønsker han på møtet“!
Her kommer frem at NN er på fornavn med Pettersen!
Jeg ville aldri ha kalt en perifer aktør i forvaltningssystemet ved fornavn hvis jeg hadde sittet og pratet med en bruker av systemet – Jeg anser ikke dette for å være normalt prosedyre – hvis da ikke aktørene “kjenner” hverandre godt fra tidligere.
Jeg minner om Amundsen og Larsen som i mit første møte med dem kalte to av aktørene jeg hadde innklaget i Nav ved fornavn: “Ingrid og Eirin”!
Jeg svarer at nei det ønsker jeg ikke, jeg ønsker at han snakker med Pettersens overordnede slik at vedkommende får kjennskap til saken og skjønner hva det dreier seg om, og sender en annen i stedet for Tom Pettersen!
“Det er veldig viktig at du snakker med hans overordnede og gir dem denne rapporten” gjentar jeg.
NN virker som han “bakker ut” og sier:
Da må jeg først snakke med “overordnede “her” for å ta det i riktig rekkefølge” 
Jeg: Men da snakker DE med Pettersens overordnede?
NN: Det må jeg se på.
Jeg: Det er noe jeg BER DEG OM!
NN: Ja jeg kan høre med de, men jeg kan ikke love for mye…

ABITTER

Her er beviset for at sosialleder Vildgun Steinhaugen (hun var hans øverste sjef) er den som deretter stanser NN sin videre agering for progresjon i min sak – permanent!
Dette vil også være et av mine vektige argument i kravet om å avsette sosialsjefen.
(Jeg minner herunder igjen om posten skrevet i 2012):
Sosialkontorets projisering  – Tapet telefonsamtale med sosialleder Vildgun Steinhaugen
http://bit.ly/AuljKL
Først rapporterte jeg her i møtet til Kolstø om unnlatt oppfølging fra Amundsen og Larsen, og deretter måtte jeg flere ganger varsle om unnlatt oppfølging fra Kolstø til Trude Amundsen i telefonsamtaler, og jeg mener jeg også har skrevet dette i flere av mine søknader.
KK sier hele tiden at hun skal sjekke dette opp”.
Ingenting blir gjort!
Kolstø spør om arbeidsevnen min er utprøvd, og jeg forteller inngående om OPT, deres falske rapport der de sier at de har anført at jeg skal ha nektet arbeidstrening, når de i realiteten hadde sagt til meg at vi kun skulle sitte der inne på kontoret for at jeg skulle lære meg å skrive CV og søke på arbeid!
Her er link til posten som beskriver det jeg fortalte Kolstø i forbindelse med dette, og jeg gjentar det følgende omtrent ordrett i møtet:
NB (Astrid Ingeborg Helle Kalland på OPT) sier til meg at hvis jeg for eksempel hadde ønsket å jobbe i kantina til Statens vegvesen, da kunne vi ha dratt bort dit for å se på lokalitetene.
”DA driver vi oppsøkende virksomhet”!
Men for deg som ønsker en kontorjobb, ER DET IKKE AKTUELT Å DRA RUNDT, fordi et kontor er et kontor, og det er ikke så veldig mye mer å si om det”! NB sier at det eneste å se på i det tilfellet, ville være OMRÅDET; Om det var enkelt å komme seg dit, med buss eller T-bane og lignende”
Her blir altså ikke foreslått arbeidstreningsplasser for meg som jeg angivelig skal ha nektet å stille på, slik et av hovedargumentene i den falske forklaringen fremlegges!:
Falsk forklaring (ordrett gjengitt) og grovt misbruk av stillingsposisjon, bidrar til og stanse Yrkesrettet Attføring:
http://bit.ly/btWVJt

abevhj

(Møteref. forts):
Kolstø: Hvordan vil du beskrive din situasjon i dag, så kan jeg …
Jeg: Den er håpløs og den er fullstendig fastlåst, og jeg er forferdet over all den samkjørte illvilje og unnlatelse av hjelp som jeg har hatt behov for i en særdeles belastende og vanskelig sykdomssituasjon.
Det har vært en voldsom tilleggsbelastning i tillegg til sykdommene!
KOLSTØ SITTER LENGE OG SKRIVER DETTE NED MENS JEG SER PÅ.
Så sier han at det blir opp til meg å velge om legen skal være med meg på møtet.
Jeg svarer at jeg vet ikke helt hvor fruktbart dette vil bli, fordi han ikke kjenner meg, jeg har ikke vært hos ham før.
Videre, at min tidligere saksbehandler på nav og fylkesarbeidssjef June M. Fjeld krevde at tidligere fastlege skulle innkalles på bakgrunn av at jeg hadde varslet om trakassering fra NB i OPT. Jeg sier at dette kan bevises via dokumenter og opptak.
Kolstø sier at han tenker at problemstillingene i det tverrfaglige møtet som skal ta plass, er hvilke trygdeytelser som skal søkes: – «Jeg tenker det er viktig å få det klarlagt»!
Jeg sier at det er fint hvis han kan få kartlagt til møtet hvilke ytelser jeg kan ha krav på, siden han jo ikke hadde oversikt over disse her og nå.
Kolstø svarer at jeg kan spørre om dette på møtet, «for de har jo mer kjennskap til de ytelser som de faktisk styrer om, og det er jo ganske mange ytelser i Nav-systemet».
Jeg sier at det er underlig at min saksbehandler ved sosialkontoret ikke har informert meg om noen av disse, men Kolstø svarer at ytelsene er så mange og at «alle kan ikke kunne alt».
Jeg svarer at så vanskelig kan det ikke være å sette seg inn i, og som min  saksbehandler så har hun faktisk plikt til å gjøre det.
Kolstø svarer: «Ja, men hun gjør sikkert så godt hun kan»!
Jeg: Nei hun gjør ikke det, der er den verste motvilje og jeg tror det er delegert fra øverste hold her.
NN: Okei. Men jeg kommer til å ta kontakt med deg når jeg vet dato blant annet, så kan du ta kontakt med meg hvis det er noe du lurer på i forhold til møtet.
MØTET AVSLUTTES

ABEFOON

På slutten av samme måned – 31.07.2009 ringer jeg Sosialkontoret for å spørre om jeg vil få utbetalt pengene mine 01.08.2009 da de omtrent hver måned har klart å rote dette til slik at pengene blir forsinket eller ikke kommer.
Resepsjonen spør meg da om jeg har oppfylt krav som var å møte hos konsulent ved kontoret.
Jeg svarer ja, men sentralborddamen opplyser meg om at jeg IKKE  har møtt, og ber meg opplyse om konsulentens navn og når jeg var der.
Jeg husket ikke hva han het, og hun ba meg beskrive hvordan han «så ut»!
Til slutt finner hun frem, og forteller meg at jeg var hos Jon Arne Kolstø fredag 03.07.2009.
Hun sier hun vil sette meg over til Anette Jørve (Ingjer)
Jeg forteller så Jørve at det bare var flaks at jeg ringte dit nå for å høre om pengene mine var på vei, siden den 1. falt på en lørdag, og jeg nettopp hadde fått høre at de ikke var på vei fordi de mente jeg ikke hadde fylt vilkår, hvilket jeg hadde gjort.
Jørve går for å se på vedtaket mitt og sier at det ser ut som om vilkåret ikke er opphevet men at “de har en kjøring i morgen også”.
Jeg spør om det i det hele tatt står at jeg har møtt. Hun leser ut fra journal tid og sted jeg skulle møte, men sier:
DETTE ER DET ENESTE JOURNALNOTAT SOM ER SKREVET! “Det er ikke skrevet noe etter det”!
Hun spør meg også om jeg møtte.
Jeg svarer bekreftende på det, og fortalte henne masse rundt hva som ble drøftet og konkret lovet meg i møtet.
Jørve svarer da at hun skal oppheve vilkåret.
Hun lover meg å legge lapp til Kolstø om det jeg har fortalt henne!
ABEBYK
Vi går nærmere inn på det jeg fortalte Kolstø om at jeg overhodet ikke ønsket at Tom Pettersen fra Nav skulle stille i møtet som Kolstø hadde lovet meg i august, og jeg spør Jørve om jeg har lov å nekte ham å delta på grunn av hans overtramp mot meg tidligere.
Jørve svarer at jeg burde kontakte hans teamleder og fortelle at jeg ønsket annen person på møtet, og så “OPPTRE YDMYKT” (!!!) i forhold til det, og si at du ønsker det veldig sterkt!
Jeg responderer med at jeg allerede har innklager flere personer i Nav, og at de kjenner meg. Jørve gjentar at det kan hende det hjelper med EN LITT MER YDMYK HOLDNING, for “det kan hende de får klørne litt fort ut”.
Jeg tilføyer: I alle samtalene jeg har hatt med min saksbehandler i Helse- og Sosialombudet – hvis hovedagenda var og fortelle meg at “dette var mye og sette seg inn i”, har jeg understreket at overnevnte referat med Kolstø var essensielt for henne og lese.

ABAFRAUD

Til Helse- og Sosialombud Kjersti Halvorsen, med kopi til min saksbehandler VV.
Oslo 24.03.2010
HASTER.
Denne e-posten hører delvis under den opprinnelige varslingen som gikk til Ombudet 04.03.2010:
KLAGE – VARSLING – RAPPORT OM UTSTRAKT MAKTMISBRUK OG KAMERADERI I FORVALTNINGEN BYDEL NORDSTRAND (ingressen i klagen er vist her på bloggen, forut for at denne serien i 6 deler startet:
http://bit.ly/cyr0Go
– og omhandler også min store skepsis til om saksbehandler Ragnhild Meek «VV» vil være rett person for å utrede denne rapporten. Begrunnelse følger.
Jeg ber om at dette blir lest umiddelbart, da VV har avtalt å ta videre kontakt denne uken etter å ha lest min sak grundigere. Jeg er svært dårlig, og det haster at jeg får adekvat bistand her og nå.
Tusen takk.

ABELILA

TELEFONSAMTALE MED KK Trude Amundsen Sørheim (min saksbehandler ved sosialkontoret) 15.02.2010 DER HUN LOVER Å FÅ I STAND NYTT MØTE OM UFØREPENSJON (Tapet).
Dette er referat jeg har skrevet nå i ettertid fra en av telefonsamtalene i varslingsrapporten fra meg til Ombudet av 04.03.2010 med 19 vedlegg, og referert til på slutten av hovedinnlegget som
LYDOPPTAK: Siste opptak med KK (Trude Amundsen Sørheim) ved sosialkontoret 15.02.2010.
Opptaket har jeg skrevet ned på bakgrunn av at VV ukritisk godtok RR (- Marit Elisabet Gunnes – teamlederen til min saksbehandler KK ved sosialkontoret som svarer direkte for Steinhaugen) sine ”redegjørelser” – blant annet at jeg skulle ha nektet å stille i et møte med RR og min saksbehandler KK! Dette (m.m) er kritisk villedende opplysninger fra RRs side, og i det følgende viser jeg hva som i realiteten tok plass!
Etter opptaket følger utdrag fra et par telefonsamtaler med VV, og telefonsamtalen jeg hadde med RR ved Sosialkontoret rett etter at jeg snakket med VV samme dag 22.03.2010:
ABEEN
15.02.2010: Min saksbehandler ved sosialkontoret KK ringer meg tilbake, da jeg ikke fikk tak i henne. Vi snakker om møtet hun har innkalt meg til kl. 10:30 neste dag.
Jeg forteller at jeg enda er svært syk, og at jeg falt ned på kjøkkengulvet for noen dager siden og knuste et glass, da det kjentes som om jeg fikk et hjerteattakk.
Derfor, sa jeg, trengte jeg akutt legehjelp, og den tidligste timen de hadde å gi meg, sammenfalt med møtet med sosialkontoret.
Jeg ba derfor KK om utsettelse.
Så spurte jeg om hvorfor jeg skulle ha møte med henne og RR og hvorfor de heller ikke fikk i stand møtet som konsulent NN lovet meg sommeren 2009.
KK: Hva tenker du på da… et møte… med Nav, var det sånn du tenkte eller?
Jeg svarer at jeg (tidligere) har forklart rundt dette, og at jeg lurer på hvorfor de da innkaller meg til dette lille møtet sammen med dem, og ikke heller koordinerer hva konsulent NN lovet å få i stand i 2009?!
KK “For det første så jobber ikke NN lenger i den stillingen som han var” – slik at det ikke vil være aktuelt med “et møte med han da”!
Jeg svarer at nei jeg sier ikke at det skal være møte med HAM, men han må da ha skrevet et journalnotat i møtet jeg hadde med ham sommeren 2009 som du har å forholde deg til for å innkalle meg nå.
KK: Mm.
Jeg; “Eller er det ikke slik”?
KK: Joda, formålet er det samme. Vi ønsker å snakke med deg i forhold til muligheter for trygderettigheter”.
Jeg: Ja, men det var det jeg avklarte med NN (Konsulent Jon-Arne Kolstø) i fjor sommer i juni!
KK: Mm.
Jeg: Og derfor vil jeg anta, men sånn som du responderer nå så vil jeg ikke tro at han har laget noe notat om det og hva det var han planla å få i stand som ikke kom i stand, som jeg har purret på i hvert fall 4-5 ganger etterpå.
KK: Sånn som jeg forsto det på NN, en type samarbeidsmøte med Nav, er det riktig forstått? –
Er det sånn DU OGSÅ FORSTO DET?!
Her velger altså KK og kverulere og direkte JATTE med meg, da hun har INNGÅENDE kjennskap til forhistorien i denne saksgangen.
agenda1
Og – nei, jeg VET altså ikke det, dette skal ikke KK tillegge meg, fordi i opptaket fra møtet jeg hadde med NN som er skrevet referat fra og sendt Ombudet i eget innlegg i klagen av 04.03.2010, hører man tydelig at han sitter og skriver inn på data, flere notater fra det vi gjennomgår i den timen!
Sosialkontoret lyver altså om at dette notatet ikke eksisterer, og det kan selvfølgelig tenkes at denne loggen har blitt makulert!
Jeg: Jeg vil gjerne at du leser fra det notatet – hva han skulle få i stand – Dette vil jeg at sendes meg øyeblikkelig!
KK: Men var ikke det – vent litt skal jeg sjekke – et lite øyeblikk. … “For vi vet jo begge at det var glemt og skrive journal fra det ene møtet“.
ENDA EN GANG møter altså KK meg på denne måten!
Jeg: Ja det fant vi jo ulykksaligvis ut i etterkant da jeg ble fortalt at jeg ikke ville komme til å få ut pengene mine fordi han ikke hadde ført opp at jeg hadde vært der. Men når han blir gjort oppmerksom på at han hadde glemt å føre det opp, så måtte han jo uansett ha skrevet et journalnotat over den timen jeg var med ham i, for det er han jo pålagt å gjøre. Og når han da har glemt å føre opp at jeg var der, det er jo en ting, men JOURNALNOTATET må jo foreligge!
KK: Mm.
Jeg: Er du enig med meg i det?
ABEEN
KK: Men det står ikke – det ble jo GLEMT den gangen da du var der, eeeh – og så er det ikke skrevet noe etter det! Du har jo utskrift fra journalen, så du kan sjøl se det!
Jeg: Men er ikke det en helt forferdelig – utrolig agering fra deres side?
KK: Jo, for rutinene tilsier jo at vi skal skrive journal, det har du helt rett i…
Jeg sier at NN jo innkalte meg spesifikt til dette møtet for at vi skulle utrede hvordan jeg hadde det med alle mine sykdommer, og hvordan vi skulle legge løpet videre.
Og i tillegg til at jeg har vært i møte med dere to ganger tidligere, (med FF og JJ i 2008 – se vedleggene i klagen) så purrer jeg på deg fire fem ganger eller mer at du skal få i stand det NN lovte meg i det møtet og så har INGENTING BLITT GJORT!
Er du klar over at jeg er rimelig forbannet?
KK: Men det er derfor vi innkaller til det nå.
Jeg: Men hvorfor innkaller du meg nå til et møte med kun dere to, og ikke heller  får ut fingern og får i stand et møte med alle de instansene som han lovet meg i fjor sommer, hvorfor skal dette treneres til å gjelde et møte med dere to?!
KK: Det er sånn vi har vurdert atte atte det er best å gjøre!
abevhj
Jeg: Men dere har jo ikke noe som helst vurderingsgrunnlag fordi du sier jo at han ikke har skrevet noen rapport om når jeg var hos ham heller ?! Skal JEG lide for det?!
KK: Mm – men NN JOBBER JO HER PÅ HUSET, sånn at det – jeg kan ta og så snakke med ham litt mer nå i forhold til det møtet om hva som ble sagt og hva som har blitt planlagt! Så da blir det sånn at…
Jeg: Så det skal han bare HUSKE sånn snart et år etterpå!?
KK: Det blir hvertfall sånn nå, at vi har et møte nå, i forkant, og så får vi ta det videre med mulige samarbeids ….videre utover
Jeg: Fordi han ikke klarte å gjøre jobben som han skulle gjøre i juli i fjor!
KK: Ja hvis han lovte et møte, så er det jo sånn at det har blitt …“BORTE”…
Jeg: Jeg har jo purret på dette møtet med NN i 4 eller 5 samtaler med deg minst! (Møtet NN skulle få i stand mente jeg jo, men det skjønte KK likevel)!
KK: Jada, men jeg – per nå så er det sånn at han ikke lenger jobber med trygdesaker…
KK spør om når det passer for meg å ha møtet.
Jeg: Jeg tror ikke jeg vil ha møtet – møtet har jeg hatt med NN, han har vært inkompetent og ikke gjort jobben sin, DU har vært inkompetent og ikke gjort jobben din, dere vet hvor syk jeg har vært i forferdelig lang tid, og dere har ikke gjort en DRITT!
IMG_7211
Så det DU skal gjøre nå, det er å få i stand et møte med absolutt alle instanser, med Nav, med fastlege og i det hele tatt alle som da kan gi en rimelig grei og rask og øyeblikkelig avklaring på at jeg skal ha uføretrygd, for det har dere faktisk – med deres behandling av meg hele denne tiden, klart å avstedkomme, at nå må jeg faktisk over på uføretrygd for jeg orker ikke mer.
Den behandlingen jeg har fått hos dere – jeg håper så at både du, din teamleder og Vildgun Steinhaugen Jacobsen som er sjef for det sosialkontoret der kommer til å få sparken etter den rapporten jeg sender inn om dere.
Dette her er helt under pari!
KK: Mm. Men jeg noterer meg det Jeanine, det gjør jeg – at du ønsker et møte DIREKTE NÅ, med Nav og fastlege og det som må til, for å kunne ta en stilling til en uføretrygd.
Jeg; Men hvorfor i all verden kom ikke du opp med dette først, når du sa du hadde sendt meg en innkalling – altså hvorfor ordnet du ikke dette her, du vet jo hvordan tingene – tilstanden var!?
KK: Vi vurderte det som nyttig å snakke med deg i forkant!
Jeg: Men jeg har jo snakket med NN i fjor om alt dette her, hvorfor skal dere da ha et møte TIL, det må du kunne svare meg på!
KK: Jeg sier at det er sånn vi har vurdert det at er nødvendig, – (jeg spør hvorfor tre ganger) – fordi vi tenker at det er viktig som jeg sier…
AFORVALTNINGSLOVEN
Jeg: Det møtet har jo allerede vært i FJOR, følger du med på hva jeg sier til deg!?
KK: Jeg hører hva du sier. Men nå, men nå vet jeg mer allerede, at det er UFØRE du ønsker å gå for – det er ikke rehabilitering som har vært nevnt tidligere.
Jeg: Det “har ikke vært nevnt tidligere” før en sosionom – jeg lå på sykehuset med surstoffmaske ringte til dere, og sa at jeg ikke hadde noen penger. Jeg skulle hjem fra sykehuset til tomt kjøleskap – og jeg får vite – kanskje av deg –  kanskje av andre der, det vet jeg ikke, at jeg kan komme og hente en sjekk på FEMTI KRONER!
Det var i det momanget der da jeg lå på sykehuset HUN fortalte meg at jeg hadde KRAV PÅ REHABILITERINGSPENGERdet har DU ALDRI orientert meg om, og DA hadde det gått ET ÅR!
KK: Det var ikke meg hun snakket med, men det er en annen ting.
MEN DA SKAL JEG TA OG RAPPORTERE TILBAKE HER, AT DU ØNSKER ET SAMARBEIDSMØTE MED EN GANG, OG DA SKAL VI SE PÅ NÅR VI KAN FÅ TIL DET!
Jeg: I dag er det 15. Februar, når kan dette komme i orden?
KK: Jeg må spille ballen videre til min teamleder Marit Gunnes (RR).
Jeg går ut i permisjon, sånn at du får en ny saksbehandler sånn at det kan jeg ikke svare på akkurat nå, men du skal få en beskjed!
Jeg: Nei – jeg skal ikke bare ha ny saksbehandler, jeg krever nå fra klageinstansene jeg sender dette inn til, at jeg skal over til et helt nytt kontor, for det er så mye DRIT på det kontoret hos dere, det har jeg dokumentert, og gud hjelpe dere alle sammen – sånn skal dere IKKE få lov til å holde på med verken meg eller flere mennesker i fremtiden! Morn.
Jeg legger på.
Så vil jeg understreke for Ombudet, alvorlighetsgraden i det svaret som Amundsens teamleder Marit Elisabeth Gunnes – som jeg også har bedt om avgangen til – gir til Meek, om at “jeg ikke har ønsket” å komme i møte, og at det skulle være et (underforstått) problem med et slikt møte ifølge Gunnes, da hun også fortalte Meek at “jeg ikke ønsket et møte med Nav slik situasjonen var NÅ“!:
ABANM
Allerede sommeren 2008 da jeg var i to møter med KK og JJ, fikk de kjennskap til overgrepssituasjonen med Nav, og at jeg ikke ønsket kontakt noe de lovet å ta med Nav på mine vegne for å utrede videre forløp – hvilket de ikke gjorde (begge møtereferatene er vedlagt hovedklagen til Ombudet 04.03.2010):
KLAGE – VARSLING-RAPPORT OM UTSTRAKT MAKTMISBRUK OG KAMERADERI I FORVALTNINGEN BYDEL NORDSTRAND
http://bit.ly/cyr0Go
Klagen på Nav Nordstrand Sosial til Fylkesmannen:
http://bit.ly/asA4eH
Tilsvar på Nav Nordstrands “saksfremlegg” til Fylkesmannen ved Avdelingsdirektør Gerd Reisvollsveen
http://bit.ly/dyKpip
Se for øvrig vedlegget – møtet med NN, hvor jeg jo viser at jeg er klar over at jeg bare MÅ ha møte med Nav – jeg kommer altså IKKE UTENOM DET når jeg skal søke uføretrygd!
I hoveddelen av min varslingsrapport til Ombudet fremhever jeg jo attpåtil RRs falske forklaring ORDRETT:
RR – Marit Elisabeth Gunnes har skrevet i min journal 24.02.2010 at under ”Faktiske forhold  anfører KK (Trude Amundsen Sørheim);
Du oppgir at du ønsker å søke om uførestønad og du har fått tilbud om samtale ved sosialsenteret, men har ikke ønsket dette”!
Allikevel ANBEFALER Meek ved Ombudet meg rent ut å delta i dette møtet med sosialkontoret etter at hun har lest min Rapport samt snakket med RR (Gunnes)  og tatt hennes falske “redegjøring“ for absolutter!?
Hva ER dette for noe?!
ABETISK
Jeg vet faktisk ikke om jeg bør kreve ny saksbehandler ved Helse- og Sosialombudet allerede nå, fordi jeg opplever at Meek utviser et svært foruroligende skjønn og forståelse av situasjonen.
For dette går bare ikke an!
Jeg skal IKKE være nødt til å forholde meg til en slik ufattelig håndtering i den umulige situasjonen jeg står i, som foreløpig – etter det jeg opplever, dreier seg om at min saksbehandler ved Ombudet tar falske opplysninger hun mates med fra den innklagede Sosialtjenesten for “rådende” når hun ringer dit og forsøker på en slags “mekling og goodwill” i sosialtjenestens favør!
Meek sier i tillegg at det er JEG SELV som må “søke” sosialkontoret om å få bytte kontor”!
Hun forteller meg at “RR “har fortalt henne at hun aldri hadde hørt om en lignende problemstilling før som dette”, og heller ikke hun…
Derfor var ikke dette noe Ombudet “kunne gjøre for meg”.
VV sa at hun synes at dette var noe jeg burde begynne med i mellomtiden og begrunne hvorfor jeg ønsket det”…
Jeg trodde ikke man skulle møte på slik absurd resonnans fra denne hjelpeinstansen.
Jeg har lagt ned et enormt arbeid som har tatt resten av min helse på å nå frem og endelig få hjelp, og så blir jeg møtt med en “gjør det selv”- holdning fra VV der overgriperne selv skal settes til å “vurdere om jeg skal “få lov til å bytte kontor“!?
ABETING
(Jeg tilføyer senere): Her hadde jeg – midt oppe i det ekstreme vedvarende stresset og sykdommene som tappet meg for krefter GLEMT at jeg jo faktisk HADDE søkt om å få bytte sosialkontor langt tidligere, og det overfor selve sosialsjefen for dette kontoret – Vildgun Steinhaugen, i en av mine to klager på henne som det etterhvert viste seg at hun og hennes sjef Bydelsdirektør Per Johannessen  hadde unnlatt å bringe videre eller gjøre noe med, hvilket kan leses utførlig om i denne posten):
NAV Nordstrand Sosial: Informasjon om grovt maktmisbruk – fortsettelse av serien i 6 deler.
http://bit.ly/aD9pT9
(Forts): Dette er såpass meningsløst at jeg vil påklage denne “håndteringen” på det sterkeste!
Videre svarer jeg VV at dette blir å handle om bukken som passer havresekken, da saken jeg har sendt Ombudet blant annet omhandler nettopp utstrakt maktmisbruk og kameraderi innenfor forvaltningen!
Jeg er dypt sjokkert over hvordan denne saken blir håndtert, og bedømmer det jeg har fått presentert hittil, som særdeles tvilsomt.
Er dette “kompetansen” man skal bli møtt med når man sender inn en særdeles stygg rapport om grove misligheter i forvaltningen?
For det kreves nemlig ikke doktorgrad for å fatte at i varslingen jeg innrapporterer til dere, er begått graverende lovbrudd bare man leser et par tre dokumenter i saken.
Dette er ikke en situasjon som skal tas på med silkehansker og imøtekommes med en misforstått “god dialogder uegnede aktører som velger å ikke skjøtte sitt arbeid med faglig forsvarlighet på toppen av det hele faktisk blir tatt for å være såpass kredittverdige at de skal “få lov til å behandle” en SØKNAD fra meg om å komme meg unna deres oppsiktsvekkende misbruk av myndighet!
Hva i alle….
AFORVALTNINGSLOVEN
Alvorlighetsgraden i denne varslingen er av slik karakter at innklagede aktører burde ha blitt løst fra sin myndighet med øyeblikkelig virkning inntil denne saken var ferdig utredet!
Jeg finner ikke ord for å beskrive hvor rystet jeg er over hva som i “dette kapittelet“ tar plass!
Jeg forsøkte å presentere en del av det lovverk og de retningslinjer som jeg sa at jeg hadde glemt å ta med i det ene vedlegget i klagen der disse var samlet – for VV, og understreket spesielt det følgende som jeg siterte:
Moderniseringsdepartementet – Etiske retningslinjer for statstjenesten”. 07.09.2005
http://bit.ly/aSCEwv
3 – Møte med kommunens brukere
Kommunens ansatte skal ivareta prinsippene for god forvaltningsskikk og sørge at kommunens makt og myndighet overfor innbyggerne ikke misbrukes.
Myndighetsutøvelse og tjenesteytelser skal utføres innenfor lovmessige rammer.
Det er ikke tillatt å ta usaklige eller utenforliggende hensyn – for eksempel la seg lede av personlige sympatier/antipatier (…)
Kommunens ansatte vil i sitt arbeid alltid bli oppfattet som representant for kommunen. Enhver uetisk handling begått av en ansatt vil derfor ramme kommunen og skade den troverdighet og tillit i befolkningen som kommunen er avhengig av for å ha legitimitet som offentlig myndighet (…)
Kommunens ansatte skal ta hensyn til særskilte behov hos brukeren i kommunikasjon, ved utforming av vedtak og levering av tjenester (…)
Hver enkelt ansatt har et personlig ansvar for å følge kommunens etiske regler. Ingen kan pålegges å utføre ulovlige eller uetiske handlinger, og ingen har lydighetsplikt overfor slike pålegg. Brudd på etiske regler kan sanksjoneres i henhold til personalreglementet §§ 9, 10 og 11.
Det kan dreie seg om tjenestepåtale (alternativt tjenestelig tilrettevisning), oppsigelse, suspensjon og avskjed.
NANIDAG
Jeg minnet om at jeg i varslingsrapporten av 04.03.2010 ba om avskjed for fem involverte aktører, og spurte VV om det med denne loven var mulig for Helse- og sosialombudet og iverksette oppfyllelse av dette etter lovverket, allerede hos Ombudet.
På slutten av selve hoveddokumentet i rapporten jeg sendte Ombudet, understreket jeg sterkt at RR har plantet falske opplysninger i journalnotat ved å anføre at jeg “ikke skulle ha ønsket å møte ved sosialkontoret” og VV fortalte meg dog at hun hadde påbegynt å lese min sak (noe Kjersti Halvorsen også bekreftet at var tilfelle noen dager forut for denne opplysningen).
Om ikke annet, så måtte VV i alle fall ha notert seg “forsiden“ i saken før hun tok en telefon til sosialkontoret.
Allikevel overbringer hun meg RRs “redegjøring” fullstendig uten reservasjoner!
Jeg reagerte altså sterkt på det som Meek så tilforlatelig fortalte meg at Gunnes hadde “formidlet til henne“, og ringte øyeblikkelig opp Gunnes etter denne telefonsamtalen som tok plass mandag 22.03.2010.
ABELE
Her er den gjengitt:
Gunnes «RR» ringer meg opp, etter at jeg har forsøkt å få tak i henne i et kvarter uten resultat. Jeg sier at hun har snakket med Helse- og Sosialombudet, og spør hva i verden det er hun har fortalt Meek – OG skrevet i journal i siste vedtak om at jeg har NEKTET å komme til møte med dem?!
*Meek fortalte meg og at Gunnes hadde orientert henne om at jeg nektet og komme til samtale med dem – I FORRIGE UKE!
Da var det i realiteten gått hele FEM uker siden Trude Amundsen og jeg snakket sammen! (Dette bevises på tape)
RR: Du har blitt innkalt til samtale hvor du ikke har møtt, og hvor du har informert om at du ikke ønsker å møte!
Jeg: Tuller du med meg?
RR: Hva tenker du på da??
Jeg: Har ikke KK fortalt hva vi snakket om i siste telefonsamtale angående møte?
RR: Om at du hadde vært til lege …
Jeg: Nei! Vi avtalte at hun OG du skulle få i stand et møte med alle parter som trengtes i møtet som NN lovet at han skulle få i stand sommeren 2009. Det var det hun skulle drive med fremover nå, og noe annet ble ikke avtalt! Så kan jeg heller spørre deg hvor langt hun har kommet i og koordinere det møtet?
RR: For å kunne få til et møte, så må jo vi ha en fullmakt, et samtykke fra deg på at vi kan innkalle – din fastlege for eksempel.
S_1800_C
Jeg: Så du forteller meg at nå fire – FEM uker etterpå så har hun IKKE STARTET med dette?!
RR: Det er… hun er ikke her i dag, men hun kan ikke innkalle til noe uten at vi har et skriftlig samtykke …
Jeg: Hva ER dette for slags agering fra sosialkontoret? Skal ikke jeg få disse essensielle opplysningene når hun vet at min sak har blitt trenert?
Jeg har vært på sosialkontoret i snart to år, på grunn av deres inkompetanse og ignoranse…
RR: Da får jeg bare beklage at det ikke var tema i denne samtalen, men vi kan ikke – på grunn av taushetsplikten, innkalle folk som – for å diskutere deg og din sak uten at du har gitt ditt samtykke til at taushetsplikten kan oppheves!
Jeg: Og det holder ikke å gi mitt samtykke muntlig – som jeg gjorde i telefonsamtalen?
RR: Det må være skriftlig, for vi må blant annet legge det ved til fastlegen så han er informert om…
Jeg: Men hvorfor i all verden har ikke hun informert meg om det da? Vi hadde en grundig samtale ..
RR: Nå får du informasjon fra meg i dag!
Jeg: Jeg håper – Jeg håper at dere får det dere fortjener der borte etter at jeg har sendt inn denne omfattende klagen med 19 vedlegg på dere!
RR: Det kjenner jeg ikke til, så…
Jeg: Nei, men nå kjenner du til det!
ABentroll--og-konstitusjonskomiteen
Det er en omfattende rapport på flere hundre sider, og den er – ikke bare om meg, den er om andre personer også som har blitt utøvd maktmisbruk overfor fra dette sosialkontoret og deres øverste leder Vildgun Steinhaugen Jacobsen!
RR: Send inn et skriftlig samtykke, på at vi kan innkalle…
Jeg: Ja men du VÅGER IKKE å sette i min journal at jeg har NEKTET å komme i et møte med dere, det skal du rette opp ØYEBLIKKELIG!
RR: Beklager, da har vi misoppfatta deg, for vi fikk inntrykk av at du ikke ønsket å møte…
Jeg: Nei, dere fikk ikke inntrykk av det – jeg har den samtalen på bånd med KK at det ga jeg ikke inntrykk av annet enn at hun skulle nå få i stand dette møtet med en hel del aktører.
Det var DET vi avtalte endelig nå, etter at det ble lovet meg sommeren 2009!
RR: Men send oss et skriftlig samtykke, som opphever taushetsplikten sånn at vi kan innkalle Nav til …
Jeg: Dere har altså ikke gjort en DRITT på fire uker eller FEM, og så sier du at “da kan du bare ta og sende inn”… Er dere KLAR OVER DEN SITUASJONEN JEG STÅR I?!
RR våger å respondere på dette i en utmattende virkelighet der hvert sekund teller – så Gud er mitt vitne:
“Den situasjonen du står i, den har vært vedvarende over tid”!
– Vi skal gjerne innkalle til et møte, også babler hun på igjen om skrivet hun trenger…
Jeg kan bare si: Å gud hjelpe dere
ABentroll--og-konstitusjonskomiteen
Så spør jeg om hvem som er min saksbehandler, og det er “CC” (Hassan Rivandi). Samtalen avsluttes.
Enda en gang rammer KK meg med sin slue passiv- aggressive agering som har vært konstant (les rapporten) ved ikke å gi meg denne kritisk viktige opplysningen, og la meg vente på – INGENTING – i god tro i hele FEM uker uten at noe som helst blir gjort.
Jeg håper at klageinstansene med dette har nok bekreftelser på dette bevisste maktmisbruket som går som en rød tråd gjennom hele mitt ufrivillige opphold på sosialkontoret i snart to år, og legger merke til de falske nedtegnelsene i journal.
Realiteten var jo som vist, at Trude Amundsen endelig skulle få i stand et møte  – men unnlater å gi meg viktig informasjon om at hun trenger samtykke før noe kan påbegynnes.
Gunnes fører meg deretter opp som “vanskelig personi journal i stedet for å tilkjennegi og akseptere min varsling om alle de unnlatelser som hadde tatt plass vedrørende dette viktige spørsmålet i så mange måneder forut, og gjøre det hun er pålagt i et slikt tilfelle – presentere dem i en avviksrapport der møter som har blitt underslått og journaler som har “forsvunnet” blir orientert om, samt at sosialtjenesten aldri har gitt tilstrekkelig bistand opplysninger og hjelp til meg overhodet, og heller aldri opplyst meg om at jeg hadde krav på individuell plan.
Jeg tilføyer etter at jeg opplyste Meek om overnevnte:
Det ble ingen sterk reaksjon.
Det ble i det store og hele INGEN reaksjon, annet enn at Meek – etter å ha bedt meg om stadige utsettelser slik at hun kunne sette seg grundig inn i min sak, til slutt ringte Marit Gunnes ved sosialkontoret som løy for henne vedrørende essensielle opplysninger i saken, hvorpå Ombudet ble og holde de falske utsagnene for gyldige, selv når jeg i hovedrapporten til de 19 vedleggene spesielt hadde understreket at her var nedtegnet falske påstander – bevist i lydopptak!
CustomerSupport
Jeg er sjakkrutete purpur med skarlagensrøde innslag når jeg legger på røret med Meek da hun fortsetter å bagatellisere det hele og nekter og ringe sosialkontoret opp for å konfrontere dem med dette, samt forteller meg at hun snart tar påskeferie – etter at hun i hele 4 uker angivelig har arbeidet med min sak og ikke kommet noen vei “fordi det er så veldig mye å sette seg inn i”!
Hun ber meg i tillegg om å selv korte ned hovedpunktene i hele saken min til 1-2 sider og sende Fylkesmannen, da det er fint lite Ombudet har myndighet til å hjelpe meg med!
Meek forklarer meg også at det er JEG SELV som må levere inn «søknad» til de jeg har innklaget ved sosialsenteret for å få dem til å «vurdere om jeg kan få muligheten til å bytte over til et annet sosialkontor»!
Hun hadde snakket med Gunnes om mitt ønske om dette, og fortalte meg at verken hun eller Gunnes hadde hørt om en slik forespørsel før! «Jeg forventer at Ombudet tar tak i det med største alvor og finner egnet ansatt til å håndtere varslingsrapporten».
(Det ble aldri gjort).
Til slutt siterer jeg fra
Årsmelding for Helse- og Sosialombudet 2009
Instruks for ombudet for brukere av helse og sosialtjenester i Oslo
Vedtatt av Oslo bystyre
11/6-97
Og fremhever:
§1 – Innenfor sitt arbeidsområde skal ombudet arbeide for at det ikke blir gjort urett mot personer bosatt i Oslo kommune, og som er brukere av helse- og sosialtjenester, og at administrasjonens tjenestemenn og andre som virker i kommunens tjeneste ikke gjør feil eller forsømmer sine plikter.
§5 Informasjonsoppgaver
(…) Ombudet skal orientere om klageordningene og, om ønskelig, bistå med utforming og ekspedisjon av klager og den dokumentasjon av det påklagede forhold som er nødvendig og tilgjengelig”.
Der står og at mottakere av nødhjelp skal få utbetalt 70 kroner dagen!
Jeg har kun fått utbetalt 60 kroner som nødhjelp i månedsvis – med alvorlig sykdom der jeg er nødt til å ha et forsvarlig kosthold og søkte om ekstra måned med livsoppholdspenger.
Dette visste jeg ikke før i dag!
ABEFERD
Første møte Nordstrand Sosialkontor med Trude Amundsen (min nye saksbehandler) og Malin Larsen (Tiltakskonsulent) 14.08.2008?
(Jeg er sikker på at møtet fant sted den 14 da dette kommer frem på båndopptaket, men usikker på måned. Det kan ha vært august 2008); Samtalen er altså tatt opp på bånd;
Alt jeg belyser her, ble diskutert i dette møtet. Jeg har ikke lagt til eller forandret på noen opplysninger utover dette;
Amundsen og Larsen forteller meg at de har hørt at det har vært konflikter med Nav, og ber meg fortelle litt om hva jeg har tenkt fremover.
Jeg forteller om konfliktene i detalj, at jeg har vært gjennom en belastning uten like og opplyser dem om at jeg har skrevet flere innlegg om disse forholdene på Aftenposten Debatt, samt hvor de kan finne dem.
Vi snakket om masse rot rundt vedtak om bostøtte. Boligkontoret hadde gjort masse feil, men alt i alt hadde de innvilget meg total bostøtte for et år? Kr. 58.000,- som jeg leste opp fra dokumentet derfra som jeg ga til Amundsen.
Så legger jeg frem at mitt største ønske fremover ville være datakurs, slik at jeg ville ha mulighet til å kunne arbeide hjemmefra siden jeg ikke var 100 % arbeidsfør på grunn av diabetes, høyt blodtrykk, store forkalkninger i hele skjelettet, og markert osteocondrose. Jeg forteller at sykdomsbildet har endret seg til det verre da jeg har vært utsatt for langt over maksimal stressbelastning i svært lang tid fra Nav, og at stress forsterker de sykdommene jeg har.
På grunn av sykdom har jeg også vært ute av arbeidslivet i forferdelig mange år, og før utdannelsene – 3 år på Høyskole og 4 år ved Universitet, hadde jeg primært hatt butikkjobber. Årene med sykdom har således fratatt meg verdifull arbeidserfaring, det så ikke bra ut for arbeidsgiverne – så jeg forklarte at det var nettopp derfor jeg også ville tjene på å inneha datakurs for å bedre kunne synliggjøre en reell og sammensatt operativ kompetanse overfor disse. Universitetet selv, opplyste om at nettopp en slik kompetanse var ettertraktet. Det var også viktig med kursene, siden jeg i en alder av snart 50 år kun stilte med en bachelor i Kultur- og samfunnsfag på lik linje med nyutdannede 21- åringer.
Universitetet innvilget meg et år ekstra på mine studier, da jeg i alle disse årene også gikk med stor svulst i halsen som gjorde det enormt vanskelig for meg å puste, og som ble operert ut da den hadde rukket å vokse inn i luftrøret, 5 måneder før jeg tok avsluttende eksamen.
De spør meg om jeg fullførte Høyskolen jeg gikk på, og jeg fortalte at jeg kun gikk 3 av 4 år deltid, fordi at jeg i det tidsrommet også slet med alvorlige smerter. Årsaken ble oppdaget først etter 9 år, operasjonen var ved juletider år 2000 og jeg mottok pasientskadeerstatning for sterkt forsinket diagnose.
Like etter gjennomgikk jeg ny langvarig sykdom med over 30 kuler i livmor og store blødninger som også medførte operasjon til slutt, der hovedpulsåren min sprakk og jeg holdt på å dø.
Jeg fortalte også om året mellom Høyskole og Universitet, der Nav tvang meg inn på åpen soningsanstalt for kriminelle på Økern, hvor jeg angivelig skulle lære meg å skrive CV over en 3 måneders periode, noe de forklarte meg at ”var obligatorisk” når man søkte seg over på andre studier. Dette var et krav som ble stilt til meg, for at jeg i det hele tatt skulle få lov til å begynne på Universitetet.
Så fortalte jeg om OPT, foretaket for psykisk utviklingshemmede hvor jeg ble møtt med grov trakassering, som NAV hadde tvunget meg inn på, etter å ha avslått mine velbegrunnede søknader om datakurs selv når jeg trakk inn advokat på bakgrunn av avslagene.
Jeg forklarer hele historien omstendelig for dem, og at det hele endte med at ”tilrettelegger” der til slutt skrev meg ut av ”tiltaket” på bakgrunn av falsk forklaring.
Jeg opplyser om Navs unnlatelse av å ta min varsling om mislighetene på alvor der direktør Saglie og Torild Lien Utvik ignorerte ca 15 klager med forslag til løsninger fra meg, og kun sendte ut 5 medarbeidere som møtte meg med ytterligere trakassering.
Jeg fortalte at flere personer både i ledelsen i OPT og Nav, ble politianmeldt.
Jeg opplyste også om Nav- direktør Saglies eneste korte tilsvar til meg der han i e-post sterkt anbefaler meg å godta et av to krav som hans fotfolk formidlet meg og som ble forelagt meg på møtet med Nordstrand Trygd 29.04.2008; ”Gå tilbake til den du kaller ”overgriper”, eller si deg villig til å underkaste deg en omfattende psykologisk utredning”.
Det eneste jeg hadde lagt frem som konklusjon og forslag til løsning i min varsling, var at jeg måtte få bytte tilrettelegger og komme over i annet og kvalitetssikret tiltak, fordi jeg erfarte grov trakassering i det nåværende. Dette ble ikke etterkommet. I stedet ble jeg møtt med tvang, grove gjengjeldelser og represalier av ledelse og flere ansatte i Nav, og fra innklagede aktører i OPT.
Jeg spør dem om det jeg forteller, høres ille ut.
De svarer at ”dette høres ikke så bra ut nei, det gjør det ikke”!
Jeg sier at blodtrykket mitt har blitt sterkt forhøyet av denne behandlingen og at jeg kjenner meg merkbart sykere, og opplyser om at jeg forbereder rettssak. På grunn av denne sterke forverringen i min totale helsetilstand, så ville jeg ikke klare å søke så aktivt på jobber som jeg burde.
De spør meg rundt når jeg var ferdig på Universitetet, hva jeg tenkte da av aktivitet.
Det er her jeg igjen forklarer (men mer inngående) om datakursene som jeg trengte for å kunne synliggjøre funksjonell arbeidskompetanse, og således også muligheten til å kunne arbeide hjemmefra de dagene jeg var for syk til å stille på jobb. Da ville jeg kunne føle meg kompetent og tilstrekkelig ved å ikke belaste arbeidsgiver, fordi jeg allikevel kunne utføre jobben.
De spurte meg mer rundt forholdene i OPT, og jeg forklarte mer rundt trakasseringen jeg møtte der, etter at Nav tvang meg å gå tilbake til overgriper (”Tilrettelegger” Astrid Helle Kalland), denne gang med hennes sjef til stede som hadde ignorert min varsling om trakassering fra denne personen (Direktør for OPT, Trond Torolf Stenberg).
Jeg la frem i detalj de grove represaliene og gjengjeldelsene jeg møtte – denne gang fra begge disse to, og forklarer at Kalland i nest siste møte før hun skriver meg ut av tiltaket hadde bedt meg å søke reisepenger for sommermånedene juni og juli siden jeg jo ”skulle delta i tiltaket gjennom hele sommeren”.
I neste møte med Kalland stiller jeg henne kritiske spørsmål rundt hennes og Stenbergs grove maktmisbruk overfor meg i de tilretteleggingstimer som har tatt plass, men som hun selvfølgelig blir svar skyldig på.
Samme dag skriver hun meg altså ut av tiltaket i en gjennomgående falsk rapport som jeg imøtegikk punkt for punkt, med en sterk oppfordring til henne om å trekke sin falske forklaring. Hun skrev tilbake at hun ikke ønsket noen kommunikasjon mellom oss overhodet, jeg måtte henvende meg til Nav.
Larsen og Amundsen spør om Kalland i denne rapporten hadde kommet med noen forslag til videre oppfølging av meg.
Jeg svarer nei, og forteller at de som godkjente den falske rapporten i Nav som denne ble sendt til var 4 aktører, hvorav 3 av dem allerede var innklaget av meg for maktmisbruk fra tidligere!
Larsen og Amundsen sier at dette må være veldig slitsomt for meg, og spør meg igjen om jeg har noen tanker om hva jeg har lyst til å gjøre videre fremover.…
Jeg svarer at jeg veldig godt vet hva jeg har lyst til; Opplæring i Indesign og Photoshop m.m, men at jeg blir hindret i å oppfylle disse ønskene på alle mulige verdens måter. Stort sett forklarer jeg det samme vedrørende de mulighetene disse kursene ville kunne gi meg som tidligere belyst i samtalen, og legger til at å inneha denne kompetansen ville ha reddet meg, fremtiden min og livet mitt; ”Jeg virkelig vil, men jeg slipper ikke til”!
Amundsen og Larsen ser at jeg er oppgitt, utslitt og oppkavet, og tilbyr meg vann.
Jeg forteller at informasjonen som jeg gir ut i artikkelserien om disse forholdene på Aftenposten debatt var livnødvendig for meg, for det var det eneste jeg kunne gjøre etter å ha blitt satt i en slik ekstrem situasjon. Det hjalp meg blant annet å bearbeide det jeg hadde vært igjennom.
Jeg forklarer at jeg føler at alt er låst rundt meg på alle kanter, og fikk jeg endelig et datakurs ”i morgen” så ville jeg ha sidestilt det med å vinne i Lotto!
Amundsen går ikke mer inn i mine krystallklare orienteringer overfor dette de hele tiden angivelig har ønsket å vite svaret på rundt hva jeg ønsker å gjøre, selv om jeg gir dem utførlige tilsvar på dette. Hun spør meg bare når rettsaken skal være, og jeg svarer at det vet jeg ikke, jeg må først få tak i Advokat.
Jeg forklarer igjen at jeg virkelig trenger disse kursene, jeg ser frem i mot å kunne motta den kompetansehevingen jeg behøver i min spesielle situasjon, og at jeg er ”fullstendig med” men at jeg møter hindringer, og at jeg har blitt svært mye sykere over å ha gjennomgått alt det jeg har gjort over så lang tid.
Jeg spør om Amundsen og Larsen har noen forslag til meg.
Larsen forteller da at hun samarbeider mye med Nav, og at sosialkontoret i seg selv, ikke har noen tiltak å sette i verk for meg. Det må gå gjennom Nav. De er bare der for å hjelpe meg å søke jobber.
Da spør jeg om de eventuelt kan anbefale for NAV at jeg kan få datakursene ”siden tingene er som de er”?
Jeg får til svar at det kan være en mulighet!
Larsen sier at hvis jeg vil, så kan hun høre litt med NAV om hva bakgrunnen er for de beslutningene de har tatt.
Jeg svarer at gjerne, det ville ha vært veldig interessant å høre.
Ut fra det de kan gjøre, så er det ”hjelp med jobbsøk, og prøve å få meg ut i jobb så fort som mulig” får jeg vite.
Jeg spør om hvis jeg får jobb på et kontor, vil jeg motta full lønn da, eller blir jeg et slags ”vernet kasus” som kun skal ”jobbe for peanøtter”?
Amundsen svarer at ”hvis jeg søker ordinært, så vil jeg motta ordinær lønn”.
Larsen sier at vi ikke vil komme stort lenger, før de får snakket med NAV.
Larsen spør om jeg kan gi mitt samtykke til at de kan snakke med min fastlege, og det svarer jeg ja til at de kan gjøre men ikke Nav, og forklarer derfor rundt den fullstendig uakseptable settingen der Nav hadde forsøkt på dette tidligere.
Jeg spør derfor inngående om – når de innhenter opplysninger fra min fastlege, vil dette være opplysninger som de automatisk har lov å gi videre til Nav?
De svarer begge to benektende. ”Nei, det er to helt forskjellige ting”.
På det grunnlaget sier jeg meg villig til å undertegne samtykkeerklæringen som de vil ha meg til å skrive under på. Jeg leser opp det følgende som står der høyt for dem;
”Jeg samtykker også i at Sosialkontoret kan drøfte saken og innhente informasjon fra leger og spesialister, behandlere som de anser som hensiktsmessig” – men, sier jeg, her står det;
”Jeg samtykker i at nødvendige opplysninger vedrørende min livssituasjon kan utveksles mellom sosialkontor og Nav Arbeid- og Trygd uten binding av den opplagte taushetsplikten”………………???
Jeg spør bare – ”Hvordan signerer jeg der for å sette et klart skille”?
Grunnen til at jeg overhodet ikke reagerer sterkere på dette åpenbare forsøket på å narre meg til å skrive under på noe som jeg akkurat hadde opplyst dem om at overhodet ikke var aktuelt – det at Nav også skulle kunne motta informasjonen fra min fastlege ”ad omvei” – gjennom sosialkontoret, var at det der og da gikk hinsides min fatteevne at Amundsen og Larsen – etter den sterke historien som jeg nettopp hadde beskrevet for dem i nesten en time – skulle kunne finne på å lyve om noe som for meg sto som fullstendig utenkelig, med den hensikt å manipulere meg til å sette min underskrift på papiret for endelig å oppnå det ”resultat” som Nav så lenge hadde vært ute etter, men som jeg så fortvilt nettopp hadde beskrevet den ufattelig nedrige bakgrunnen for!
En slik agering som rett og slett står for meg som ufattelig ondskap når jeg oppfatter hva det var de virkelig forsøkte seg på i ettertid, klarte jeg altså ikke med min beste vilje og ta riktig inn over meg og begripe der og da!
Dette er et kolossalt tillitsbrudd!
Tar man dette enda lenger, vil denne ageringen med bevisst fortsett på å villede den part som skal undertegne et dokument / skriv ved å providere falske opplysninger, høre under straffelovens ”Forbrytelser i den Offentlige Tjeneste”;
Svaret jeg mottar fra Amundsen og Larsen er et fullstendig uanfektet; ”Det kan eventuelt påføres med skrift”….
Jeg sitter og skriver lenge min begrunnelse, slik at det skal stå fullstendig klart at Nav ikke skal motta opplysninger fra min fastlege gjennom sosialkontoret, og leverer til slutt arket til Larsen og spør; ”Er dette tydelig nok”? Hun svarer ”Ja”!
Jeg forklarer at jeg er såpass sterkt traumatisert for tiden, at jeg kan huske uviktige ting og glemme det som er fullstendig prekært. Jeg er helt ødelagt.
Dette blir sagt i forbindelse med alle regningene jeg forklarer at jeg har.
Larsen avslutter med å gi meg visittkortet sitt, og sier at hun skal ta kontakt med meg ”når hun har avklart litt mer med Nav over hva vi skal gjøre videre”!
I den forbindelse spør jeg om hun skal kontakte andre aktører i Nav enn de jeg har innklaget, som jeg ikke vil tro at er de beste og kommunisere med heretter. Hun spør hvem de jeg har innklaget vil være, og jeg gir henne navn som hun skriver ned;
Min tidligere saksbehandler i NAV; Ingrid Raab
Distriktsarbeidssjef June M. Fjeld (NAV)
(Tidligere) saksbehandler Hans- Per Hem (NAV)
Azmat Butt (En eller annen form for leder i en avdeling i NAV).
Direktør for NAV Oslo, Torild Lien Utvik
Direktør i NAV, Tor Johan Saglie.
Min siste saksbehandler i NAV, Eirin Bjerke.
–    Her forklarer jeg at Hans- Per Hem var den første som avslo veldokumentert søknad om datakurs i 2007 med skriftlig ”begrunnelse”; ”Avslaget er tatt etter kort samtale mellom meg og Azmat Butt”!
Det virket som om Amundsen og Larsen kjente godt til to av de innklagede som hadde vært mine saksbehandlere i Nav, da de omtaler disse ved fornavn. De sier; ”Så det er Ingrid og Eirin som har vært dine saksbehandlere”?
Jeg sa at i forrige møte hadde  JJ sagt at hun skulle ta kontakt med Nav, ikke de jeg hadde innklaget for maktovergrep (som jeg sa at ikke var aktuelt å kontakte i forrige møte) – men noen andre…
JJ svarer at hun har snakket litt med en “som hun hadde litt kontakt med der” som hadde sagt at jeg hadde nok kompetanse og skulle ut i jobb
Jeg spurte etter aktørens navn, og JJ sa hun het Kjersti Smørvik som hun hadde jobbet i med et prosjekt som het “Fokus på fremtiden”.
Her har jeg fremhevet for klageinstans noe jeg fant ut etterpå, at Tom Pettersen i Nav hadde underslått min klage til Trygderetten i hele 8 måneder:
Smørvik er nettopp – Tom Pettersens overordnede!
Jeg spurte JJ om Smørvik hadde bifalt all den svada som lå til grunn for at Nav skrev meg ut av attføringen, men JJ svarte bare at hun tenkte seg at vi skulle jobbe fremover og “ikke bare gå i det som allerede har vært”…
(Jeg legger til dette senere: Det var Anne Mette Bakke som opprinnelig var Pettersens enhetsleder. Ved senere telefoner jeg tok til Nav, fikk jeg vite at Smørvik kun hadde fungert midlertidig som leder da Bakke var på ferie.
Jeg forklarer også at Eirin Bjerke fortalte meg i tapet telefonsamtale, at hun satt og behandlet min alvorlige klagesak på Nav og OPT ut fra opplysninger som hun hadde innhentet ”på bloggen min på Aftenposten debatt”! Opplysningen fikk jeg helt tilfeldig, da jeg spurte henne om hun hadde fått den siste alvorlige graverende klagen på OPT; ”den kan jeg ikke huske å ha sendt til deg”. Den hadde hun heller ikke fått svarte Bjerke, men hvis jeg hadde noe mer å tilføye utover det jeg hadde skrevet på Aftenposten debatt, så kunne jeg sende det inn! Jeg sier;
–    Det er grovt!
–    Det er straffbart!
Verken Amundsen eller Larsen svarer meg.
Vi avslutter med å ta opp igjen et svare styr jeg har hatt med Boligkontoret vedrørende søknad om bostøtte, der de har sendt meg uttallige motstridende beskjeder som verken jeg eller – da jeg ga disse til Amundsen i møtet, hun, skjønte noe som helst av. Amundsen lovet å legge ved et viktig skriv fra meg direkte til Boligkontoret siden dette hastet før jeg gikk. (Da jeg var i møte med Boligkontoret noen dager senere, fortalte konsulent der at hun ikke hadde mottatt dokumentet fra Amundsen)!
Møtet avsluttes.
Andre møte Nordstrand Sosialkontor med Trude Amundsen (min saksbehandler ved kontoret) og Malin Larsen (Tiltakskonsulent);
Samtalen er tatt opp på bånd; Alt jeg belyser her, ble diskutert i dette møtet. Jeg har ikke lagt til noen opplysninger utover dette;
Jeg forteller at jeg er svært dårlig, og har kastet opp i flere dager. De spør om hvordan det går ellers utover det at jeg er syk. Jeg forklarer at jeg for ca 14 dager siden gikk tur med hunden. Plutselig kjente jeg et kraftig hugg i brystet, og trodde jeg hadde fått et voldsomt hjerteatakk. Jeg klarte å slepe meg bort til en lav mur som jeg hang meg over for ikke å falle ned på gaten, og smertene var så intense at jeg ikke klarte å prate. Flere mennesker bare gikk forbi, men endelig stanser det en ung mann som forstår at han bør ringe etter ambulanse. Den kommer, jeg blir lagt på båre og kjørt til Legevakten. De måler der et BT på meg som var langt over 259 over 160! BT var også målt til svært høyt hos fastlege en uke tidligere.
Jeg var overbevist om at jeg nå kom til å dø.
Smertene avtok dog etter hvert, og Legevakten sendte meg hjem.
Vi snakker da videre om at jeg mottok et brev fra Boligkontoret et par dager før dette møtet, hvor de opplyste meg om at jeg skulle flytte til en 2-roms leilighet, blant annet fordi jeg ”var i konflikt med naboene mine”.
Jeg forklarer Amundsen og Larsen litt rundt dette, om utenlandske naboer som har festet hver dag, 7 dager i uken frem til klokken mellom 3-5-og 8 om morgenen i hele to år. Jeg har i tillegg alvorlig grad av søvnapnè, noe som sterkt har forverret seg gjennom disse årene.
Ignoransen av disse klagene til ”ansvarlige” instanser ble ignorert, og jeg fortalte at jeg også kom til å inngi politianmeldelse over disse forholdene.
Amundsen spør da om hvor langt jeg har kommet med Advokat i Navsak, og jeg svarte at jeg enda ikke hadde fått tak i en.
Jeg spør dem om hvorfor jeg nå var blitt innkalt til dette møtet.
De svarer at vi skal se på ”hva vi skal gjøre videre med jobbsøking og sånn, siden det jo har vært masse kaos for meg ”tidligere”, så de skal se litt for meg og sånn hvordan vi skal jobbe videre”.
De spør meg hva jeg tenker ”i forhold til det, når jeg er frisk igjen og sånn”.
Jeg sier at jeg har drøftet med min fastlege mitt ønske om å søke på et år med Multimediadesign på Noroff-Instituttet.
Jeg var så ødelagt på alle måter så jeg rent hadde glemt hva jeg utførlig la frem i forrige møte, og rabler derfor på igjen om Nav som hadde avslått datakurs, og at jeg veldig ønsket å få disse for å kunne føle meg tilstrekkelig og kompetent overfor arbeidsgiver og ha mulighet til å kunne arbeide hjemmefra de dagene jeg var syk, og Amundsen og Larsen minnet meg heller ikke på det.
Jeg fortsatte med å legge frem umulige fremtidsplaner som jeg i mitt totale kaos der jeg satt ikke selv forsto at ville bli umulig å gjennomføre på dette tidspunkt. Jeg sa at det var svært vanskelig og gå slik jeg gjorde så helt uten penger, og at jeg kanskje kunne begynne å arbeide først og ta denne skolen på sikt. For hadde jeg stabil inntekt så kunne jeg jo ta opp lån, og således skaffe disse kursene som kostet 50.000 for et år. Da kunne jeg sikkert søke Lånekassen.
”Men”, kom jeg likevel på; – ”Jeg ville vel kanskje ikke ha klart å konsentrere meg om disse to tingene på en gang, full jobb og kurs ved siden av”…..
Amundsen følger bare opp dette med å si at det ”høres ut som en GOD plan, hvis jeg virkelig ønsker dette”! At det er LURT at jeg ”skaffer meg en god økonomi først”, og så tar disse kursene!
Jeg reagerer selvfølgelig ikke på denne særdeles uforsvarlige responsen med fravær av kartlegging og adekvat bistand gjennom de krav man har på forsvarlig ivaretakelse, ut fra de fullstendig ugjennomførbare målene som jeg selv bablet på om i min umulige og kaotiske livssituasjon, og som en hver annen enn meg måtte ha forstått at overhodet ikke ville være gjennomførbare på dette tidspunkt. Jeg svarer bare at ja, jeg ønsker å komme meg ut i arbeid så fort som mulig!
Amundsen spør om hva slags type jobb jeg ønsker, hadde jeg tatt med noen oversikt over plasser jeg kunne tenke meg å jobbe?
Jeg spør da om ikke Nav eller OPT hadde oversendt denne informasjonen til sosialkontoret, da jeg i tiden jeg var der hadde levert spesifikk liste over alle de stedene jeg kunne tenke meg å arbeide. Etatene satt inne med bred dokumentasjon.
De svarer nei, ”men vi har sikkert muligheten til å få det, hvis du har skrevet mye sånn”…..
Jeg spør om de ikke samarbeider med Nav og OPT, og de svarer at nei, men jo, de samarbeider jo sånn, men ”de sender ikke over sånne ting sånn helt automatisk” for de hadde jo ikke snakket med Nav og OPT…..
Men da husket jeg plutselig at jo, vi var inne på dette sist jeg var hos dem i møte, vi var inne på stillinger og valg. Jeg spurte om jeg ikke hadde fortalt dem dette da? Det husket de ikke, og sa at de i alle fall ikke hadde spurt Nav etter dette…. ”Men det kan jeg jo gjøre hvis du ønsker det” svarer Larsen meg.
I siste møte snakket jeg jo litt om hvor jeg hadde lyst til å arbeide med informasjon og kommunikasjon som var det jeg kunne bruke utdannelsen min i Kultur- og Samfunnsfag til, sa jeg. Blant annet Kirkens Nødhjelp, Kulturell Dialog, Norad…
Ja, svarer begge – det husket de. (Forts – for jeg kom i skade for å slette alt da jeg redigerte i full fart her en dag)
ABEEN
30.03.2010: Jeg ringer min nye saksbehandler ved sosialkontoret Hassan Rivandi «CC» som kan opplyse meg om at han er inne her og leser bloggen min. Jeg vil vite hvem som har tipset ham om denne, men han vil ikke svare (tapet).
Mer om det pågående myndighetsmisbruket – nedtegnet direkte fra lydopptak:
Når utbredt ukultur og kameraderi utgjør selve limet og de overordnede føringene i Forvaltningen. Del 6
http://bit.ly/9V1i2P
Nordstrand Sosialsenter – Marit Gunnes, Trude Amundsen Sørheim, Anette Jørve og Vildgun Steinhaugen. Slik behandler de brukere som leverer klager på tjenestene:
http://bit.ly/bHqUv7
Rapport: Nav-saksbehandlere – Nav Nordstrand sosial:
http://bit.ly/bMLPNv
Abully_woman_400
Del to og tre i denne serien, dreier seg om annen person som tilkjennega overfor sin Fagforening i Bydel Nordstrand at hun kom til å sende inn en klage på sosiallederen ved Nordstrand sosialkontor.
Hun ble deretter i et møte hun ble innkalt til med Attføringsutvalget i Bydelen, møtt med sanksjoner av et format som ville knuse henne psykisk fysisk og økonomisk, og bunnlinjen var at hvis hun ikke droppet klagen på sosiallederen så ville de aldri mer skaffe henne arbeidstreningsplass!
Snedig nok hadde de ikke innkalt sosialsjefen til møtet, men baserte seg i stedet bevisst på å sjikanere, manipulere og synse rundt hva som egentlig hadde tatt plass hva angikk klagen som sto på trappene – konsentrert mot Xs versjon av saken alene.
Overnevnte utelatelse av den andre part i møtet, samt at møteagendaen skulle dreie seg om verbale overfall og grovt misbruk av myndighet i stedet for “Veien videre mot arbeid” som det ble opplyst i møteinnkallelsen X hadde mottatt, er bevis nok for det oppsiktsvekkende kameraderiet som pågår i Bydelen – alle navngitte aktører i mellom.
Etter møtet som jeg var med på og tapet, geleidet jeg personen (X) til nærmeste restaurant der hun holdt på å kollapse.
Hun gikk også ut på toalettet og kastet opp.
Hun ble såpass dårlig av behandlingen at hun en tid etter måtte trappe opp til dobbel dose blodtrykksmedisiner:
Del 2
http://bit.ly/d23aa
  • Del 3
http://bit.ly/cvsadn
images
Først i august 2010 får jeg ved ren tilfeldighet vite av teamleder Birgitte Mølstad ved sosialkontoret, at Marit Gunnes (RR) (og selvsagt underforstått – sosialsjefen, Gunnes overordnede) – har sørget for å holde meg på galt “team” i ca. 2 år hvilket kan leses her:
NAV Nordstrand Sosial: Informasjon om grovt maktmisbruk – fortsettelse av serien i 6 deler”:
Blant annet bevises ut fra dokumenter utlevert fra Bydelsadministrasjonen etter innsynsbegjæring, at ledelsen ved Nav Nordstrand Sosial underslår klager på dem selv:
http://bit.ly/aD9pT9
Opptak i møtet med Nav
http://bit.ly/oZdafr
Lov- og regelverk
http://bit.ly/xkWBVd
Fraværende rettssikkerhet for mange av landets borgere (Forvaltningenes hjemmelagde regler)
http://bit.ly/vZ5qgK
Hvem skal kontrollere kontrolløren?
http://bit.ly/Nm3M2q
Nav Arbeid og sosial bryter systematisk og bevisst ned helse og livskvalitet hos sine kunder – Slik skaper etaten uføretrygdede:
http://bit.ly/eOMfax
Nav – Ordførerkandidat: “Redd for at saksbehandlere skal hevne seg”:
Nav og lovbrytere – Konsekvenser for hvem?
http://t.co/GsSLO0Zr
Når den menneskelige lovgivning avviker fra fornuften blir den ond. Den mister sin karakter av lov og blir snarere en form for vold
http://bit.ly/ejaH4
LISTEN OVER ALLE BLOGGPOSTER
http://bit.ly/hwKs7V


Reklamer

4 kommentarer på “Når utbredt ukultur og kameraderi utgjør selve limet og de overordnede føringene i Forvaltningen. Del 5.

  1. Tilbaketråkk: Når utbredt ukultur og kameraderi utgjør selve limet og de overordnede føringene i Forvaltningen. Påskegrøsser fra virkeligheten i 23 deler. Del 6. « Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

  2. Tilbaketråkk: Når utbredt ukultur og kameraderi utgjør selve limet og de overordnede føringene i Forvaltningen. Påskegrøsser fra virkeligheten i 23 deler. Del 6. « Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

  3. Tilbaketråkk: Når utbredt ukultur og kameraderi utgjør selve limet og de overordnede føringene i Forvaltningen. Del 6. « Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

  4. Tilbaketråkk: Direktør Saglie, politianmeldelsen og fortsettelse av utdrag fra alle mail han mottok – og ignorerte, om maktmisbruket som pågikk. « Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

mars 2010
M T O T F L S
« feb   apr »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 051 andre følgere

%d bloggere like this: