Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Når utbredt ukultur og kameraderi utgjør selve limet og de overordnede føringene i Forvaltningen. Del 3.


Med de to første postene linket til under, settes i perspektiv hvor utenkelig og ufattelig graverende misbruket av makt er som belyses i denne serien i 6 deler:
ABOTEARTH
Sosialtjenesten – Om å holde orden i eget hus. Hvordan blir brukeren møtt?
http://bit.ly/9mRaTO
Individuell plan – Ansvar – Utarbeidelsen av planen skal skje gjennom et samarbeid mellom ulike tjenesteytere og etater:
http://bit.ly/9RSuFs
ALLE MØTEREFERAT OG TELEFONSAMTALER SOM REFERERES TIL I SERIEN OG ELLERS PÅ HELE BLOGGEN ER TATT OPP PÅ BÅND MED SVÆRT GOD LYDKVALITET:
Dette innlegget dreier seg om person som vil forbli anonym – «X» som også erfarte grove represalier ved Nav Nordstrand Sosial etter at hun fortalte Fagforeningen i Bydelen at hun ville sende inn klage på sosialleder Vildgun Steinhaugen for sjikane og eventuelle falske opplysninger.
Deretter fulgte omfattende sjikane, manipulering ærekrenkelser og hersketeknikker, primært utøvd av personalsjef Liv Unni Andersen i Attføringsutvalget Bydel Nordstrand overfor X, hvis overgrep ble bifalt og bagatellisert av X representant i Fagforeningen – Wenche Dahl som forsøkte å manipulere oss til å tro at reglene var slik at X aldri ville få tilbakemelding på sin klage hvis hun allikevel valgte å ikke trekke denne!:
«Det hadde hun ikke krav på»!
Overgrepene tok plass i møtet X ble innkalt til i et brev med tilforlatelig ordlyd om at dette skulle handle om videre avklaring av hennes vei mot arbeid.
Men da vi kom inn døren til møtet, ble X regelrett «overfalt»!
Hun ble med alle midler manipulert til å trekke klagen på sosiallederen, eller erfare sanksjoner i form av at hun aldri ville bli hjulpet ut i arbeidstrening i bydelen igjen.
Dette klaget X i sin tur over i møtet med sin saksbehandler:
X og timen hos saksbehandler DD etter møtet i Attføringsutvalget (…) 2009.
Her vil jeg ikke gi et referat, men trekker ut de viktigste punktene:
X forteller DD om det sterkt belastende møtet med Attføringsutvalget og Fagforeningen, der Fagforeningen viste seg å ikke være hennes støttespillere, og hvor disse sa seg enige med det Utvalget påsto – det at X ikke kunne få noen tilbakemelding på sin klage på sosialsjef Vildgun Steinhaugen.
(Les det tapede møtereferatet hvor represaliene tok plass litt nede på siden i Del 2 av serien: «Når utbredt ukultur og kameraderi utgjør selve limet og de overordnede føringene i Forvaltningenmed overskrift):
Møtet med Attføringsutvalget i bydel Nordstrand (…) 2009
(Referatet er skrevet i samarbeid med X, og «jeg» vil her dreie seg om «X»)
(Utdrag): Jeg fremlegger dette referatet som del av min klage på sosialleder Vildgun Steinhaugen og personalsjef Liv Unni Andersen (FF).
FF, som akkurat har informert oss ute på gangen om at møtet kun skal handle om min videre vei ut mot arbeidslivet begynner rett på;
“Grunnen til at vi da har kalt deg inn her i dag X, det er en henvendelse fra sosialsjefen vår, som har kontaktet deg på telefon etter å ha fått en skriftlig henvendelse fra deg i forhold til hvorfor du ikke fikk arbeidstrening der.
Så har hun da som jeg forstår, orientert deg om hvorfor du ikke fikk det. Og hun opplyser da at når hun la fram årsaken, så ble du veldig ufin!
ABFEIGG
Du overfalt henne verbalt, og du skjelte henne ut.
Dette er da Vildgun Steinhaugen jeg snakker om.
Hun var da så opprørt over dette, og hadde informert deg om at hun ikke burde anbefale deg til noen av våre tjenestesteder på arbeidstrening.
Og det er årsaken til at jeg da har innkalt deg her i dag!
Jeg får et stort sjokk, klarer ikke å ta det hun virkelig påstår inn over meg, og det kjennes som jeg går inn i et slags vakuum.  Jeg kjenner at blodtrykket stiger.
(Langt ute i møtet): FF: Men ellers så tenker jeg nå X, at det beste er at vi sier okay, det ble – det falt uheldig ut med den henvendelsen på sosialsenteret og det ble som det ble og at vi ser på nå denne konkrete saken, og at vi jobber videre med å finne en arbeidstreningsplass til deg.
Og så håper jeg at – altså det beste for din del, er jo om du greier å legge dette bak deg!
Så har vi hørt på historien din og vi skal snakke med Vildgun, og så kan vi ikke gi deg noen tilbakemelding etter det!
Altså vi skal snakke med Vildgun og vi skal gi henne disse tilbakemeldingene, og så hører vi hva hun sier, og så tenker jeg at vi får la det være med det!
Jeg; Ja jeg lar det ikke være med det, i hvert fall.
FF; Nei, men da blir det veldig vanskelig for oss å gå videre…
Jeg; Ja altså jeg skal gå videre, men saken hennes, den skal opp. Veldig opp. For det der, finner ikke jeg meg i. Absolutt ikke.
tajpharmaceuticalsiStock_round table
FF; Betyr det at nå hvis vi finner arbeidstrening til deg et annet sted i bydelen, så kommer du til å fortelle dette?
Jeg fortsetter; Nei jeg har taushetsplikt. Jeg er ansatt, og jeg er bundet av taushetsplikten min. Jeg går ikke rundt og forteller alle at …
FF; Det er veldig bra! (…) Men jeg må jo si at jeg kanskje blir litt engstelig for hvordan det videre samarbeidet blir … ja at det…
Jeg; Hvorfor skal det gå ut over meg? At jeg blir behandlet på den måten, skal det gå ut over mitt i bydelen, da?!
FF; Mitt anliggende X, er at jeg fornemmer at DU i den telefonsamtalen ikke lyttet etter hva Vildgun sa!
Jeg; Det gjorde jeg. Hun sa det sånn som jeg har fortalt. Skal jeg liksom la det her gå, jeg da – så skal hun få lov til å behandle folk sånn?
SS – Wenche Dahl i Fagforbundet Bydel Nordstrand, X sin «støttespiller»:
De sier jo at vi skal ta det opp med henne, daVi vet jo aldri hvordan saker blir tatt opp med andre, du vet aldri hvem som vil bli kalt inn på teppet, selv om du blir kalt inn, så vet du ikke hvordan kollegaene dine vil ta saken…
Det har du ikke krav på å vite, vet du. Så det må de bare love sånn som de sier…
Les hele møtereferatet her i Del 2:
http://bit.ly/d23aa8

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABEWIESEL

(Møtet med X og DD – tilrettelegger i annen bydel fortsetter):
DD svarer at det X har blitt fortalt er helt feil, og at hun skal ta en samtale med GG.
Hun forklarer at X selvfølgelig kan kreve skriftlig tilsvar på sin klage med en 14 dagers frist på å bekrefte når klagen er mottatt, gjerne rekommandert, og spørre om når hun kunne vente seg en skriftlig tilbakemelding.
DD sier deretter ordrett at de som sitter i Attføringsutvalget må være en hel hop av folk som “ikke har snøring på noe av det de driver med, borte i den bydelen der” og at det ikke går an å bedrive slik konsekvent overkjøring.
DD: Bydel Nordstrand er et jævla rottereir!
VI HAR SÅ MYE PROBLEMER DER! Det er helt grusomt!
Nav Nordstrand – Det er en ukultur!
Enkelte steder, så samler det seg en ukultur.
Det er sånne personer som har vært der lenge, som kjenner hverandre, og som tenker at “nei, vi gjør sånn og sånn“. Og de ser på brukere som om de ikke er mennesker lenger!
De ser på dem som “de er litt i veien”!
Og da er det viktig at du ikke mister all din styrke i deg selv, selv om de er sånn og sånn.
Det skal ikke være slik at du mister deg selv i en sånn prosess.
Jeg skal ordne opp i det surret der, og snakke med GG og snakke med sosialsjefen.
X sier at hun tror at de nå vil forsøke å få alt over på henne, og DD svarer:Ja, det vil de helt sikkert!
DD sier at hun kommer til å si til dem at de må “se mennesket i situasjonen“, at dette handler om “ditt yrkesliv og din framtid»:
For deg, så er det faktisk lov til å bli følelsesmessig engasjert.
images
For de andre som sitter på den andre siden som har dette som PROFESJON, så er det ikke lov til å bli følelsesmessig engasjert, det er IKKE LOV å ta igjen med samme mynt!
Hvis ikke de allerede VET det, så skal jeg fortelle dem det!
DD sier at det er sosialsjefens oppgave når hun snakker med noen, og behandle dem med respekt.
Hun sier også at noe av det første hun vil finne ut, er om det er sant som Steinhaugen ved Nav Nordstrand påstårat hvis X tidligere har søkt om sosialstønad, så har hun ingen rett til å få arbeidstrening ved sosialkontor, noe DD svarer at hun ikke tror noen ting på!:
Det er en GRUNN til det X, at hun ikke ønsker å gi deg dette svaret skriftlig!
IMG_7211
(Jeg tilføyer: Da jeg flere uker senere snakket med X, fortalte hun meg at DD aldri hadde snakket med sosialsjefen, og heller ikke gitt GG en overhøvling om deres opptreden på møtet)
X forteller at ingen hadde gjort henne oppmerksom på den store endringen av tema i møtet, og sa at hun syntes det var merkelig at Attføringsutvalget ikke stilte med Steinhaugen i møtet slik at begge kunne ha vært der for å forklare seg, men at de i stedet valgte å sitte der og holde på slik de gjorde, hvor sosialsjefens versjon var alt som de la til grunn for sin omfattende trakassering av X!
Timen avsluttes
Her er som vist, at offentlig ansatt i annen bydel bekrefter at det hersker en utbredt ukultur aktørene i mellom, og jeg ber klageinstansene om å ta akutt affære med ulovlighetene og rydde opp i Forvaltningen Bydel Nordstrand som av DD – og av flere jeg tidligere har snakket med uavhengig av hverandre – rett og slett går under betegnelsen: “Et jævla rottereir” – og det på “folkemunne”!
Tidligere kapitler i denne rapporten som ble sendt Helse- og sosialombudet 03.04.2010:
Når utbredt ukultur og kameraderi utgjør selve limet og de overordnede føringene i Forvaltningen. Del 6
http://bit.ly/9V1i2P
Del 5
http://bit.ly/cdYGKF
Del 3
http://bit.ly/cvsadn
Del 2
http://bit.ly/d23aa8
ABFEIIG
Først i august 2010 får jeg ved ren tilfeldighet vite at Nav Nordstrand Sosial har sørget for å holde meg på galt “team” i ca. 2 år:
NAV Nordstrand Sosial: Informasjon om grovt maktmisbruk fortsettelse av serien i 6 deler
Her bevises ut fra dokumenter utlevert fra Bydelsadministrasjonen etter innsynsbegjæring, at ledelsen ved Nav Nordstrand Sosial underslår klager på dem selv:
http://bit.ly/aD9pT9
Les også postene
På Nav med balltre – Del 2
http://bit.ly/x0cn7n
Nav instruerer lege til å endre sin erklæring om 100 % uføretrygd for pasient?
http://bit.ly/HRY6sA
Sosialkontorets projisering  – Tapet telefonsamtale med sosialleder Vildgun Steinhaugen
http://bit.ly/AuljKL
Rapport: Nav-saksbehandlere – Nav Nordstrand sosial:
http://bit.ly/bMLPNv
abevhj
Hvem skal kontrollere kontrolløren?
http://bit.ly/Nm3M2q
Sosialtjenestens systematiske avvik og Fylkesmannens fravær av konkret inngripen
http://bit.ly/sa6v67
Lov- og regelverk
http://bit.ly/xkWBVd
Fraværende rettssikkerhet for mange av landets borgere (Forvaltningenes hjemmelagde regler)
http://bit.ly/vZ5qgK
Diplomaters immunitet
http://bit.ly/xn4H46
Ondskapen i byråkratiske organisasjoner
http://bit.ly/edArzz
Hvordan står det til på våre sosialkontor?
http://bit.ly/9L4i42
Er etikken fraværende i offentlig forvaltning? Hvem kan bistå når tjenesteutøveren misbruker sin myndighet?
http://bit.ly/clMyRg
Sosialarbeideres holdninger: ”Vi vet hvordan du har det og det er greit for oss”
http://bit.ly/gEMhQM
Strategi for oppfølging av brukere i NAV, og Kompetanse i NAV- kontoret – Overordnede prinsipper og føringer
http://bit.ly/pjTyqQ
Massakrering av regelverket, bevisste overgrep.
http://bit.ly/qBXUGT
HER VISES, ETTER INFORMASJONEN OM VARSLING, BL.A NOEN FÅ AV EN MENGDE AVVIK FRA NAV NORDSTRAND SOSIAL, SOM HELSETILSYNET OG FYLKESMANNEN HAR REAGERT PÅ:
KLAGE – VARSLING-RAPPORT OM UTSTRAKT MAKTMISBRUK OG KAMERADERI I FORVALTNINGEN BYDEL NORDSTRAND
http://bit.ly/cyr0Go
abone_brekke
Nav – Ordførerkandidat: “Redd for at saksbehandlere skal hevne seg”:
Nav og lovbrytere – Konsekvenser for hvem?
http://t.co/GsSLO0Zr
Når den menneskelige lovgivning avviker fra fornuften blir den ond. Den mister sin karakter av lov og blir snarere en form for vold
http://bit.ly/ejaH4
LISTEN OVER ALLE BLOGGPOSTER
http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

mars 2010
M T O T F L S
« feb   apr »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 052 andre følgere

%d bloggere like this: