Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Når utbredt ukultur og kameraderi utgjør selve limet og de overordnede føringene i Forvaltningen. Del 1.


ABABABABABABABABABABOULNERA
MERK: JEG HAR PLUTSELIG I DAG – 26.11.2012 FUNNET “DEL 1″  MED INNHOLD SOM JEG TIL EN VISS GRAD HADDE LAGT INN I DE ANDRE DELENE AV SERIEN JEG LAGET: “Når utbredt ukultur og kameraderi utgjør selve limet og de overordnede føringene i Forvaltningen”.  JEG VURDERER AT DET ER LIKE GREITT AT JEG SETTER DENNE POSTEN INN IGJEN, SLIK AT ALLE KAN SE ET UTDRAG FRA ORIGINALVERSJONEN AV VARSLINGEN SOM JEG SENDTE HELSE- OG SOSIALOMBUDET – SOM ALDRI FORETOK SEG DET SKAPTE GRANN!:
«Det viser seg at min klage og varsling som jeg sendte Helse- og Sosialombudet 04.03.2010 med kopi til ca. 30 andre aktører ikke ser ut til å bli tatt på alvor av de respektive instanser som har mottatt denne fra meg (se tidligere innlegg):
KLAGE – VARSLING – RAPPORT OM UTSTRAKT MAKTMISBRUK OG KAMERADERI I FORVALTNINGEN BYDEL NORDSTRAND.
http://bit.ly/cyr0Go

IMG_7211

Jeg trodde at mine opplysninger om at her ble sendt dem en graverende rapport som omhandlet alvorlige misligheter innenfor forvaltningen i Bydel Nordstrand ville avstedkomme øyeblikkelig respons om at  klagen i alle fall var mottatt fra de aller fleste jeg sendte varslingen til, og som jeg forventet at ville opptre på rederlig vis med i alle fall denne form for ryddighet innarbeidet.
Slik gikk det ikke.
Hele rapporten gikk som 19 vedlegg til alle aktørene nevnt under her, samt til flere venner og bekjente. Både disse og Helse- og Sosialombudet har attestert at de evnet og åpne alle vedleggene, men kun et par tre stykker av alle de forøvrig tause tilskuerene, skrev tilbake med beskjed om at de ikke har klart og åpne dem. Ellers har det altså vært rungende tyst.
Jeg synes det er svært betenkelig at personer som har et stort ansvar for å styre landet vårt, angivelig ikke en gang skal klare og åpne vedlegg til e-post som flere andre jeg kjenner har åpnet uten problemer!
Min saksbehandler i Helse- og Sosialombudet Ragnhild Meek (GG) har så langt vist seg å ta sosialkontorets falske «redegjørelser» for absolutter og forelagt meg utenkelige «løsninger» etter at hun har samtalet med dem, og har ellers trenert rapporten nå i over tre uker slik at påsken vil være over før jeg overhodet vil motta noen form for hjelp i en langvarig krisesituasjon.
Siste samtale med GG gir heller ikke håp om en gang dette, noe som vil bli spesifisert senere. Jeg har allerede skrevet til fungerende Helse- og sosialombud Kjersti Halvorsen og spurt om GG vil være riktig person for å ta tak i denne saken.
Denne rapporten om store misligheter innenfor forvaltningen vil derfor ta uendelig lang tid før noen kommer til å ta tak i, men misbruket av makt er såpass graverende at det må frem i lyset nå. Min helse er og på dette tidspunkt såpass dårlig at jeg ikke tar sjansen på å vente med å få dette ut.

ABAIRAMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

TIL
HELSE- OG SOSIALOMBUDET
KLAGE – VARSLING – RAPPORT OM UTSTRAKT MAKTMISBRUK OG KAMERADERI I FORVALTNINGEN BYDEL NORDSTRAND.
Oslo 04.03.2010
Til Helse- og Sosialombudet i Oslo, ved Fungerende Helse- og sosialombud Kjersti Halvorsen.
Med kopi til:
Det kongelige slott,
Statsminister Jens Stoltenberg – (rapporten er sendt på e-post til Regjeringsråd Nina Frisak og jeg ber om videreformidling av denne til Statsministeren), Byrådsleder Stian Berger Røsland, Riksrevisor Jørgen Kosmo (som også har mottatt full rapport 02.02.2010 vedrørende hele saken om maktmisbruket begått mot meg fra Nav), Advokat Anders Andersen, Førsteamanuensis ved Norges Handelshøyskole professor emeritus Edvard Vogt, Professor dr. juris Jan Fridthjof Bernt, Medlem av Helse- og omsorgskomiteen Sonja Irene Sjøli, Medlem av Stortingets Arbeids- og sosialkomite Vigdis Karen Giltun,  Helsedirektoratet – Avdelingsdirektør for omsorgstjenester Kristin Mehre, Helsedirektoratet (Rådssekretariatet for likestilling av funksjonshemmede) – Seksjonsleder Anny Skarstein, Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen, Statens Helsetilsyn ved direktør Lars E. Hanssen,  Medlem av Kontroll- og konstitusjonskomiteen Per-Kristian Foss, Medlem av Utenriks- og forsvarskomiteen Dagfinn Høybråten,  Medlem av Arbeids- og sosialkomiteen Kjell Ingolf Ropstad, Medlem av Kontroll- og konstitusjonskomiteen Anders Anundsen, Medlem av Helse- og omsorgskomiteen Laila Dåvøy, Komiteleder Robert Eriksson (FrP), Første nestleder i Arbeids- og sosialkomiteen Karin Andersen, Kirke- utdannings- og forskningskomiteen Trine Skei Grande, Første nestleder for Kontroll- og konstitusjonskomiteen Ola Borten Moe, Saksbehandler i Pasientombudet Inger Lise Pedersen, Arbeidstilsynet ved Regiondirektør Ørnulf Halmrast, Fagforbundet – forbundsleder Jan Davidsen, Fagforbundet – nestleder Mette Nord, Fagforbundet – nestleder Geir Mosti, Fylkesmannen i Oslo og Akershus Hans Røsjorde, Fylkesmannen i Oslo- og Akershus ved leder for Sosial- og Familieavdelingen Gerd ReinSvollsveen, Sivilombudsmann Arne Fliflet, min fastlege Fredrik Severin Thorn og Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.
(Hvorav eneste svar var fra ca. 3.stk som etter en stund svarte at de «ikke hadde klart å få opp vedleggene mine» – Total taushet fra resten)!

ABWPOSt

Dette er en omfattende og graverende rapport – herunder hører flere klagepunkter –  som avslører kameraderi, trusler, grov vilkårlighet, løgner, trakassering manipulering og unnlatt hjelp og bistand etter loven i stor utstrekning, samkjørt begått av representanter ved Sosialkontor, Attføringsutvalg og Fagforening i Bydel Nordstrand mot både meg og annen person over tid, som i flere vedlegg i denne klagen kun vil bli omtalt som ”X”.
Sjikanen av X, varsler jeg om – ikke på hennes vegne men uavhengig og alene, på bakgrunn av at jeg har vært vitne til denne behandlingen som har blitt utført av flere av de samme aktører som har trakassert meg, og som jeg i tillegg personlig innklager  i min sak.
Jeg ber om at begge sakene behandles, og ber om unnskyldning hvis jeg gjentar meg selv noen ganger i alle vedleggene. Jeg er syk, og rapporten/klagen har tatt måneder og skrive, derfor har det gått lang tid mellom fortsettelsene på denne.
Det blir viktig og se det følgende i en sammenheng, med henblikk på at dette utstrakte misbruket av myndighet fra innklagede aktører som bevist i denne omfattende varslingsrapporten også rammer flere personer enn meg.
Maktmisbruket kan således oppfattes som en sedvane, et bedagelig og utbredt misbruk av stillingsposisjon som ser ut til og være godt innarbeidet i forvaltningen.
Jeg behøvde faktisk ikke gå lenger enn til (X) som (bor i nærheten) for å høre at hun også ble utsatt for alvorlig sjikane fra sosiallederen for Nordstrand Sosialsenter – Vildgun Steinhaugen (Jacobsen).
Deretter ble et maktmisbruk av de sjeldne rullet opp.
http://bit.ly/d23aa8

ABABABABABABABABABPEARLS

Rapporten er også skrevet for å gjøre oppmerksom på den ugjennomtrengelige muren mange stanses ved i møtet med vårt såkalte ”hjelpeapparat” som her avsløres med store avvik i all sin heslighet. Ikke alle orker å klage på bistand og rettigheter de aldri mottar, og de aller fleste av oss har for lengst forstått at klager heller ikke vil føre frem. Det er også en utbredt kunnskap som mottakere av sosialhjelp deler, at klager på vedtak i mange tilfeller vil utløse strenge sanksjoner mot de uheldige ”på bakrommet”.
Da vil all ”velvilje” stanse opp. Derfor tør mange ikke klage i det hele tatt.
Jeg håper derfor også på at denne inngående klagen/rapporten vil kunne frembringe store endringer, og ikke minst at det heretter vil bli satt inn riktige folk på rett plass samtidig med en etterlengtet omfattende kvalitetssikring og kontroll, slik at godt innarbeidede klikker som har kjent hverandre i årevis ikke lenger skal ha mulighet til og bedrive et skjult kameraderi som hegnes nøye om, der aktørene pleier uetisk og ulovlig praksis i sin samkjørte knebling av klager fra de som behøver hjelp og bistand så de ikke mottar det de har krav på etter forsvarlig forvaltningsskjønn og lovverk.
Menneskeliv ødelegges, mens imponerende regnskapstall stolt presenteres av Nordstrands bydelsdirektør som med vitende og vilje opprettholder en særdeles usunn praksis. De grove mislighetene som tar plass i Forvaltningen, avstedkommer store negative ringvirkninger i samfunnet.

ABFEIG

Alt som fremgår i denne kombinerte rapporten/varslingen/klagen som har tatt plass i møtene og samtalene i både denne klagen og i alle vedlegg som følger denne må leses og oppfattes som nettopp klager i sitt totale innhold av de ansvarlige for utredningen, fordi hvert enkelt punkt blir for mye å konkret referere til her innledningsvis. Lovbruddene er monumentale!
Jeg forventer at utreder er kjent med hvilke opplysninger i klagen som vil være relevante for Ombudet å reagere skarpt på.
Jeg ber videre om at Helse- og Sosialombudet må delegere myndighet for behandling av de klagepunkter som Ombudet selv ikke har myndighet til å gå inn i eller håndtere, til øvrige klageinstanser som har mottatt kopi av denne klagen – eller til andre relevante aktører jeg har glemt å oppføre her, for samarbeid som leder til best og hurtigst mulig behandling og effektuering av gode løsninger for meg og min sak da jeg selv ikke er kjent med gangen i dette.
Herunder hører også kravene om at fem personer i Forvaltningen må fratre sine stillinger.

ABABABABABABABABTILSYN

I forbindelse med det overnevnte, vektlegger jeg ”Instruks for Regjeringen” og ber om at denne blir fulgt:
§ 3. Som departementchefer paaligger det statsraaderne, enhver for sit departements vedkommende, at paase og være ansvarlig for, at enhver til departementet indkommen sak tilbørlig behandles og fremmes til avgjørelse; at Statens og enhver borgers tarv nøie varetages; at offentlige regnskaper i ret tid avlægges, revideres og decideres; at departementernes embeds- og tjenestemænd tilholdes nøie at overholde sine plikter såvel med hensyn til tjenesten som like overfor almenheten.
Jeg ønsker og fremme følgende klager, og understreker at samtlige møter og telefonsamtaler med forvaltningen i hele Bydel Nordstrand er tatt opp på bånd med svært god lydkvalitet.
Det vil således ikke være mulig for de innklagede og avfeie varslingen og klagepunktene som feilaktige med sin sedvanlige plankekjøringstaktikk om at det skal være klienten ”som må ha misforstått”.
Lydopptak vil oversendes utreder på evt. forespørsel, og et lite utvalg av lydfiler er lagt ved klagen.
De står oppført nederst her og er spesifisert under: ”Liste over vedlegg til denne klagen”:

ABAKT

(Ot.prp. nr. 55 (1997-98)
Om lov om endringer i rettergangslovene m m (kildevern og offentlighet i rettspleien)
3. Dagens regler
Vi har i dag ingen bestemmelse som direkte rammer det å gjøre hemmelig opptak av en samtale man selv deltar i. Det er heller ikke i seg selv straffbart å offentliggjøre et slikt opptak. Hemmelig opptak og/eller offentliggjøring av egen samtale vil imidlertid i visse tilfeller kunne straffes etter andre bestemmelser.
Følgende 17 høringsinstanser ønsket ikke en straffebestemmelse mot offentliggjøring av hemmelig opptak: Riksadvokaten, Hedmark og Oppland statsadvokatembeter, Oslo statsadvokatembeter, Bergen politikammer, Oslo politikammer, Politimesteren i Stavanger, Straffelovkommisjonen, Den Norske Bankforening, Norges Fondsmeglerforbund, Norsk Journalistlag, Norsk Nærradioforbund, Norsk Presseforbund, Norsk Redaktørforening, Norsk Rikskringkasting, Norske Avisers Landsforening, Sparebankforeningen i Norge og TV 2.
Etter departementets mening bør det ikke vedtas noen ny straffebestemmelse rettet mot hemmelig opptak eller offentliggjøring av hemmelig opptak av samtaler en selv deltar i).
http://bit.ly/9X2lPy

ABITTER

Klage på sosialsjef og enhetsleder Vildgun Steinhaugen (Jacobsen) ved Nordstrand sosialsenter, med krav om sosiallederens avgang på bakgrunn av omfattende gjengjeldelser og grov sjikane overfor både meg og annen person: ”X”.
Herunder eventuelt falske opplysninger framsatt av sosiallederen overfor X om at ”tidligere sosialklienter ikke har lov å arbeide ved sosialkontor – de har strenge regler på det” – noe som gjorde at bydelen trakk tilbake sitt løfte om opptreningsplass ved dette kontoret som de først hadde lovet X skriftlig. (X har heller aldri vært «klient»- hun søkte kontoret for flere år siden om økonomisk bistand en eneste gang – og fikk avslag).
Jeg ber i tillegg om å få en skriftlig presisering fra utreder på om akkurat denne påstanden medfører riktighet eller ikke. Ingen i Forvaltningen i Bydel Nordstrand ”har kjennskap til denne problemstillingen” når jeg har ringt dit og spurt!…
Flere begrunnelser og underbygginger knyttet til kravet om sosiallederens avgang vil komme frem senere i denne klagen, og i en god del av vedleggene til denne.
Ved flere skriftlige (personlig levert og stemplet på kopi i resepsjonen på sosialkontoret) og muntlige henvendelser fra X til sosialkontoret om at hun krevde overnevnte ”begrunnelse” som sosialleder fremsatte – skriftlig, ble hun fullstendig oversett.

ABABAILO

X ble også ignorert av sosialleder da hun i telefonsamtale spurte om et møte med denne angående den angivelige ”loven” som var med på å trekke løftet om hennes arbeidstreningsplass tilbake.
Deretter ble X innkalt til møte med Attføringsutvalget i Bydel Nordstrand som – på direkte ordre fra sosialsjefen, utsatte X for grove represalier over hennes klage på Steinhaugen etter at X hadde varslet sin Fagforening her i bydelen om fremgangsmåten fra sosiallederen og bedt dem om hjelp: (Vedlegget: ”X og møtet med Fagforeningen Bydel Nordstrand)
http://bit.ly/d23aa8 
– samt at X hadde rapportert til Fagforeningen, den sjikane som Steinhaugen hadde fremmet i telefonsamtale med X på fødselsdagen hennes som gikk på X som person direkte, og hvor X hadde vitne til stede som overhørte samtalen:
Referat fra møtet som er tatt opp på bånd, i vedlegget: ”Klage på sosialleder Vildgun Steinhaugen ved Nordstrand Sosialsenter og personalsjef Liv Unni Andersen i Attføringsutvalget”. (Med krav om også FFs avgang).

ABANDL

Sosialkontoret ved samme leder, har også begått et totalt fravær av utvidet lovfestet hjelp og bistand overfor meg, uten at det har blitt utformet en individuell plan for meg i hele 20 måneder ved dette kontoret enda hun flere ganger har blitt gjort kjent med status i min sak. Det vil være sosialsjefen som øverste beslutningsmyndighet ved dette kontoret, som har sørget for at dette langvarige fraværet av lovfestet bistand har kunnet pågå.
Dette har flere aktører besørget i tett samarbeid, med bred viten om at jeg har levd under en særdeles traumatisk og langvarig kritisk livssituasjon med alvorlig sykdom med flere akutte sykehusinnleggelser og langvarig overgrepssituasjon fra Nav, som sosialkontoret og min saksbehandler Trude Amundsen Sørheim (KK) samt veileder Malin Larsen (JJ) ble gjort grundig kjent med i to møter jeg ble innkalt til med dem allerede sommeren 2008 og deretter ble gjort kjent med i flere telefonsamtaler samt i søknader og ved flere legeerklæringer som bekreftet alvorlig sykdom.
(Jeg tilføyer – De fikk også både inngående opplysninger om situasjonen samt linker av meg til artikkelserien som jeg startet på Aftenposten debatt i mars 2008 vedrørende det omfattende maktmisbruket fra Nav slik at de kunne lese dette og lettere sette seg inn i hele bakgrunnen, for raskere å  bistå med koordinert hjelp (hvilket jeg aldri har mottatt):
Toppledelsen i NAV tier i hjel overgrepssak. 17.03.08
http://bit.ly/bsX8tp
(Utvidelse av serien ble satt inn her på min blogg, da Aftenposten kneblet meg og valgte å sperre serien sommeren 2008, i en periode da denne oppnådde flere tusen treff i døgnet):
http://bit.ly/UkcfR

ABABABABABABAEKT

Klage på KK (Trude Amundsen Sørheim) – min saksbehandler ved Nordstrand Sosialsenter og hennes sjef Marit Gunnes (RR) (som svarer direkte for sosiallederen) med krav om deres avgang, for konsekvent unnlatelse av utvidet lovfestet hjelp og assistanse overfor meg gjennom hele 20 måneder, under kritisk og fortvilt livs – og sykdomssituasjon som de begge har bred kjennskap til, herunder den særdeles stygge, langvarige og utmattende konflikten jeg har opplevd fra Nav.
Jeg anser RR – ved sine unnlatelser av å skjære igjennom KKs neglekt av og følge opp alle mine behov for bistand, for å være like skyldig i gjengjeldelser og utstrakt maktmisbruk overfor meg som KK.
Denne sjefen svarer igjen direkte for sosialsjef Vildgun Steinhaugen, og jeg har bevis for at det er hun som gir de endelige ”ordrene” for hvordan disse skal ”håndtere” meg og mine søknader, ved hjelp av lydopptak.
Dette har KK forklart meg i flere tapede telefonsamtaler noe som vil vises i klagen for øvrig, der hun til stadighet forteller meg at hun ikke kan love meg noe, men er nødt til å ”drøfte med sine overordnede” (disse to).
Ut fra det som fremgår i klagen med alle vedlegg, vil mine påstander bli grundig dokumentert i en grad som vil kunne sannsynliggjøre at aktørene har utøvd et samlet og bevisst maktmisbruk samt gjengjeldelser over all min varsling overfor meg i alle disse måneder og år.
Lydopptakene vil være essensielle. De understøtter fullt ut at det jeg belyser medfører riktighet.

ALLE JÆVLENE PÅ ET BRETT

Hvis man velger og klage på dette kontoret – og spesielt på sosiallederen, får man unngjelde!
Steinhaugen og Bydelsdirektør Per Johannesen underslår videre klagene på godt innarbeidet vis seg imellom: Steinhaugen sender klagen til Johannesen, Johannesen svarer at dette ikke faller under hans oppgaver å ta stilling til.
Klageren blir eliminert!
Bare ved og lese møtereferatet fra Bydel Nordstrand der de kalte inn X, kan man tydelig slutte at sosiallederen og hennes ”kumpaner” er grundig innarbeidet i en klikkmentalitet og har tatt seg godt til rette uten frykt for avsløring eller represalier, når de i det hele tatt våger og utøve såpass grove gjengjeldelser og trakassering overfor X sin varsling om sjikane og evt. feilinformering som hun hadde erfart fra Steinhaugen – med både meg, Fagforeningen og Navs lege til stede som vitner:
Liv Unni Andersen (FF), personalsjef i attføringsutvalget satte tonen for møtet som kan leses litt nede i denne bloggposten under overskriften:
«Møtet med Attføringsutvalget i bydel Nordstrand (…) 2009».
Møtet er tapet.
http://bit.ly/d23aa8

ABABABABARACRAT

Ved og lese om SS (fra Fagforeningen Bydel Nordstrand) sine utrolige unnlatelser av å bidra til og hjelpe X på forsvarlig vis og assistere henne i møtet med Attføringsutvalget, forstår man at her er total samkjøring med alle aktører fra ulike ståsted involvert – de forsvarer hverandre og generer seg ikke for å legitimere uakseptabel adferd overfor brukeren som de egentlig har ansvaret for å bistå – vedrørende grove overtramp i ”egne rekker”, og arbeider således IKKE til det beste for den de er ment og assistere på best mulig måte:
Se vedleggene: ”X og møtet med Fagforeningen Bydel Nordstrand” der SS (Wenche Dahl) forsvarer sosiallederen til det ytterste), og ”SS og X etter møtet med Bydel Nordstrand” der SS fortsetter sin bagatellisering og manipulering av X sine opplevelser med sosiallederen og Attføringsmøtets ”håndtering” av dette som X selv fant svært traumatisk, og som ledet til at hun måtte gå opp i dobbel dose (…) medisiner – sykdommen alle de involverte visste at hun hadde”.  Allikevel møter de X med grov sjikane gjennom et møte som varer i nær en time.
De fortsetter sjikanen enda sterkere etter at de har fått X til og gråte:
http://bit.ly/d23aa8

IMG_7211

Klage på fagforeningsrepresentant for Bydel Nordstrand SS (FF) Liv Unni Andersen med krav om hennes avgang, i forbindelse med graverende uprofesjonell håndtering av X sitt krav om forsvarlig bistand fra Fagforeningens representant.
Jeg underbygger i tillegg mine påstander med responsen fra X sin saksbehandler DD på (…) fra møtet X hadde med henne vedrørende overgrepene hun hadde erfart med sosiallederen, SS og møtet med Attføringsutvalget:
“Bydel Nordstrand er et jævla “ROTTEREIR“. VI HAR SÅ MYE PROBLEMER DER! Det er helt grusomt“!
Se vedlegget: ”X og møtet med saksbehandler DD” i (…).
http://bit.ly/cvsadn
Når Attføringsutvalget i det hele tatt våget og opptre på den måten de gjorde i møtet overfor X med så mange ”vitner” tilstede – blant annet Fagforeningen som sløvt satt og så på uten og gripe nevneverdig inn –  vil det være mulig å kunne slutte at samtlige aktører involvert, representerer en gjennomsyret og godt innarbeidet ukultur der deres bevisste brudd på regelverket hegnes godt om av ”klikken”!
Og de som tier, (de mer eller mindre tause aktørene i møtet) samtykker!
Jeg hadde fått klar beskjed om å forholde meg taus gjennom hele møtet – eller forlate lokalet!

ABEBASS

Det oppleves som om representantene har en lang ”karriere” og underforstått bred enighet seg imellom, om og overkjøre, utpsyke og manipulere de brukere de er satt til og hjelpe generelt, ved riktig å boltre seg i total vilkårlighet og anvende alle tenkelige krenkende midler for å beskytte sine overordnede og eliminere alle varsler om de overtramp som er  begått av Forvaltningen.
Instruksene kommer ”ovenfra” – i dette tilfellet, fra sosialleder Vildgun Steinhaugen.
Hele møteagendaen sto altså for meg som ren ”plankekjøring” – Slik sjikane og manipulering hadde utvalget bedrevet før!
Her ber jeg utreder om å trekke parallell til mine erfaringer med etaten og sosialsjefen, som kommer frem i flere vedlegg til dette hovedinnlegget.
Jeg har attpåtil stått alene hele tiden uten ”vitner” til sosialkontorets omfattende overkjøring av meg – og de vet det!
Desto mer får jeg unngjelde for alle klager jeg har sendt inn på dem, ved utøving av omfangsrike gjentatte unnlatelser som de vet at vil bryte meg mer og mer ned, med deres inngående kjennskap til alt jeg har vært gjennom med Nav og viten om mine sykdommer og flere sykehusinnleggelser ”i bunn”.
”Alle vet” – på toppen av det hele – at uttalelsene til offentlige tjenestemenn som jo regelen er, vil legges størst vekt på, og ”klienten” undergraves som oftest Standardformularet som råtne epler klarer å ro seg i land med ved klage på deres avgjørelser, vil alltid være: ”Det er en samlet vurdering vi har tatt her”!

ABFEIIG

 

Dette er sosialtjenesten meget vel klar over, og der bedrives derfor rett og slett bedagelige passiv- aggressive gjengjeldelser og konsekvente utmattelsesteknikker mot meg, ved at alt jeg sier, skriver og søker om overhodet ikke verken blir lyttet til, møtt med dialog eller tatt til følge.
Det pågår en Goddag mann – Økseskaft teknikk mot meg i alle telefonsamtaler.
Dokumentasjon jeg innleverer ”blir borte”, jeg blir løyet for og jattet med. Avtaler blir brutt, vedtaksbeløp trikses med, livsopphold utbetales to til tre dager til en uke senere enn avtalen.
På hele 20 måneder blir jeg aldri tatt med på råd eller lyttet til i fortvilte telefonsamtaler med kontoret, og det blir aldri skrevet individuell plan som jeg har krav på etter loven!
Jeg er ansett som en ”vanskelig bruker” på grunn av alle klager jeg tidligere har fremmet på sosialleder, og alle snedige gjengjeldelser som tenkes kan, tas i bruk overfor meg i ”kullissene”!
Jeg er ”begravet”!
På dette viset kvitter sosialtjenesten seg med ”vanskelige brukere”!

ABABABAMEN

Konsulent Kolstø (NN) ved kontoret ”glemmer” å skrive opp møte jeg er pålagt å ha med med ham i juli 2009, noe som sosialkontoret hadde satt som vilkår at jeg hadde å stille i – hvis ikke sto det i innkallingen, ville jeg miste sosialhjelpen!
Møtet varte i hele tre kvarter.
Kolstø satt og noterte flere ting mens jeg var der, som han sa han skulle ”overbringe videre” for å forberede møtet med flere instanser som skulle utrede hvilken støtte fremover som jeg hadde krav på hvilket man hører på båndet, så det stemmer rett og slett ikke at han ikke har skrevet referat!
Her har ”noen” snakket sammen – noe som også kommer frem i dette vedlegget.
NN har pratet med sosialsjefen!
Jeg ante at noe ville være galt som vanlig dagen før neste utbetaling i august 2009 etter møtet med NN. Derfor ringte jeg sosialkontoret, og fikk høre at ingen utbetaling var på vei, fordi ”jeg ikke hadde stilt i møtet”.
Men det hadde jeg! (Møtet ble tatt opp på bånd)

ABOVOMSOSIALEtjenester

NN derimot, hadde ikke engang notert at jeg hadde vært hos ham, og det påstås at han hadde ikke skrevet møtereferat (noe som først kommer frem i telefonsamtale jeg har med min saksbehandler KK 15.02.2010 der hun opplyser om dette)! Hvis jeg ikke hadde ringt sosialkontoret den dagen, hadde jeg heller ikke fått pengene mine da møtet med NN var et vilkår for dette!
Enda et typisk eksempel på snedige grep fra sosialkontoret for å påføre meg ekstra stressbelastning – noe som følger som en rød tråd gjennom alle disse 20 månedene der jeg selv hele tiden har måttet kjempe, sjekke, dobbeltsjekke (at jeg i det hele tatt vil motta mine utbetalinger da saksbehandler hele tiden ”finner” at jeg ”har brutt vilkår” – hvilket jeg ikke har gjort), dokumentere og bevise flere feil og grove unnlatelser som hele kontinuerlig begås mot meg fra sosialkontoret og som er med på å utmatte meg og sette meg helt ut!
Ved fem anledninger eller mer over måneder, gjentar jeg gang på gang i flere telefonsamtaler med KK at hun må purre på møtet NN har lovt meg, og hun svarer at jada, det skal hun gjøre…
Jeg purrer også på individuell plan flere ganger og spør hvorfor dette ikke er fulgt opp, og får alle gangene samme svar tilbake fra saksbehandler at ”det har jo vært en prosess siden du kom hit – for da skulle du jo søke jobb”.
Når jeg svarer at dette kun gjaldt for juli, august og kanskje september 2008, får jeg ikke fornuftig svar – og dette jeg etterlyser følges allikevel aldri opp…
Jeg minner om alle lydopptak!

ABAELLOOOOOOOOOO

NN lovte meg altså masse i møtet og nedtegnet flere ting vi pratet om mens jeg var hos ham.
Han lovte meg å få i stand et møte med flere aktører, Nav og lege i august 2009, der vi skulle avklare om jeg skulle ha rehabiliteringspenger eller uføretrygd.
Møtet er tapet. Det varer ca. tre kvarter.
Man hører på båndet at NN både noterer flere ting jeg forteller ham, samt den oppfølging han sier han skal få i stand og at han ”skal snakke med sine overordnede”… Deretter hører jeg aldri mer fra NN! (…)
DET TAPEDE MØTEREFERATET MED KONSULENT KOLSTØ VISES HER:
Når utbredt ukultur og kameraderi utgjør selve limet og de overordnede føringene i Forvaltningen. Del 5.
http://bit.ly/cdYGKF

ABaBABAKERMED

Det begås i det hele tatt en samlet og målbevisst undergraving av progresjon i min sak, i form av den største vilkårlighet, utmattelsesteknikker og trenering mot meg fra dette kontoret.
Jeg blir møtt med utstudert tilbakelent passiv- aggressiv stupiditet og likegyldighet i deres plankekjøringer av paragrafopplesning, monotone gjentakelser og regelrytteri som aktører ved kontoret konsekvent raljerer med når jeg ringer dem og gjentatte ganger forsøker å få til en dialog rundt min fortvilte livssituasjon.
Det er som å snakke til en vegg, og man forstår ut fra opptakene at agendaen er å komme med repetisjoner og gjentakelser som overhodet ikke er relevante for mine krav og bønn om hjelp, for å få meg til og miste besinnelsen slik at de kan tilføye negative karakteristikker i journal om meg og derav ha sin trakassering av meg ”på det tørre” (…)
I vedleggene:
1 – ”Tapet møtereferat fra første møtet – Jeanine og  representanter for Nordstrand Sosialsenter 2008”.
2 – ”Tapet møtereferat fra andre møtet – Jeanine og  representanter for Nordstrand Sosialsenter 2008”.
– kommer tydelig frem at Amundsen og Larsen allerede i disse to møtene jeg hadde med dem fikk kjennskap til akkurat hvor fastlåst og umulig min totale livs og helsesituasjon var, spesielt på grunn av den voldsomme konflikten jeg sto i med Nav.
De fikk vite at jeg ikke orket å ha noe å gjøre med denne etaten mer personlig og lovte meg at de skulle kontakte Nav og sjekke hva de kunne gjøre for meg fremover, men har aldri foretatt seg noe som helst på hele 20 måneder. Nordstrand sosialkontor, var på den tiden den eneste sosialenhet som ikke allerede var innlemmet i Nav- systemet!

ABABABAVANG

Allikevel har ikke sosialkontorets ledelse løftet en finger for å avhjelpe min fastlåste og svært stressbelastende livs og sykdomssituasjon på hele denne tiden.
Jentene har også i møtene med all tydelighet uttalt at de ”kjenner” to av aktørene jeg har innklaget i Nav i respons til meg da jeg oppgir deres fulle navn:
”Å, ja – Ingrid og Eirin”! – noe som i tillegg vil være grunn til for utreder å se nærmere på, som ytterligere motiv for alle deres unnlatelser.
Nær sagt alt jeg i denne lange perioden ved sosialkontoret ber om blir avvist og/eller oversett av KK, som via sin teamleder RR svarer for innklaget sosialsjef Vildgun Steinhaugen som sitter med endelig beslutningsmyndighet ved kontoret.
Jeg ber om at denne klagen i sin helhet og som belyses videre i alle vedleggene som følger denne – med flere underbygginger av mitt krav om sosialleders avgang, vil bli tatt på største alvor og at jeg endelig vil motta den bistand jeg behøver fra rederlige og kvalitetssikrede instanser etter å ha vært utsatt for et samlet og graverende maktmisbruk fra et stort antall aktører innenfor Nav og sosialkontor i til sammen tre år som ville ha vært fullstendig umulig for meg og avsløre eller kjempe meg ut fra, hvis det ikke hadde vært for at jeg har gode skriveferdigheter og har tatt opp alle forbrytelser i den offentlige tjeneste på bånd.
Jeg beklager for enkelte gjentagelser som sikkert vil være skrevet i noen av vedleggene, men jeg er syk og har arbeidet med denne klagen i flere måneder med store mellomrom.
Alle mine bekjente som har fått tilsendt CD med lydopptak eller har hørt på disse sammen med meg er fullstendig rystet, og jeg stoler på at klageinstansene som mottar rapporten/klagen vil reagere sterkt på alt det som her kommer frem.

ABABABABABABABABABABABABENNN

Liste over vedlegg til denne klagen.
Jeg ber om at alle vedleggene blir lest som klager, og fulgt opp i denne gate. Tusen takk.
Her har jeg laget skille mellom klagene som gjelder for X og de som gjelder meg der X settes først.
Jeg må understreke at flere punkter i klagen og vedlegg der jeg beskriver lovbrudd, trakassering, unnlatelser og vilkårlighet og brudd på plikter, lover og retningslinjer i begge sakene må utredes og reageres på i en sammenheng, på den måten at aktørene innklaget viser seg å ha et samlet system/rutiner i sine ugjerninger – et ”tverrfaglig” maktmisbruk som er satt i system overfor flere brukere av deres tjenester – noe som dokumenteres grundig i begge sakene som her forelegges klageinstansene.
Jeg er kjent med strafferammen for å fremsette falske anklager mot Offentlige Tjenestemenn, og erklærer at jeg kun forteller sannheten i alt som avdekkes både her i hovedinnlegget og i alle vedlegg til denne omfattende rapporten/klagen.
Lydopptakene vil fungere som bevis, og flere eller alle opptak jeg har vil bli oversendt klageinstans på forespørsel:
(Så følger listen over vedlegg)

ABELO

 

Fortsettelse på denne saken følger søndag 28.03.2010 i del 2.
Når utbredt ukultur og kameraderi utgjør selve limet og de overordnede føringene i Forvaltningen. Del 6
http://bit.ly/9V1i2P
Del 5
http://bit.ly/cdYGKF
Del 4
http://bit.ly/dpXBip
Del 3
http://bit.ly/cvsadn
Del 2
http://bit.ly/d23aa8
Del 1
http://bit.ly/bturHl
KLAGE – VARSLING-RAPPORT OM UTSTRAKT MAKTMISBRUK OG KAMERADERI I FORVALTNINGEN BYDEL NORDSTRAND
http://bit.ly/cyr0Go

ABABARKO

Først i august 2010 får jeg ved ren tilfeldighet vite at Nav Nordstrand Sosial har sørget for å holde meg på galt “team” i ca. 2 år:
NAV Nordstrand Sosial: Informasjon om grovt maktmisbruk – fortsettelse av serien i 6 deler:
Her bevises ut fra dokumenter utlevert fra Bydelsadministrasjonen etter innsynsbegjæring, at ledelsen ved Nav Nordstrand Sosial underslår klager på dem selv:
http://bit.ly/aD9pT9
Fasiten – Hvordan sosialhjelpsmottakere langsomt blir tatt livet av, og annen nyttig informasjon
http://bit.ly/QDmTaJ
Sosialtjenestens systematiske avvik og Fylkesmannens fravær av konkret inngripen
http://bit.ly/sa6v67
Informasjonen som knebles i det offentlige rom (Bloggvalget)
http://bit.ly/P4mQ5
En av år 2012 viktigste kronikker
http://bit.ly/Vl9cdv

abone_brekke

Nav – Ordførerkandidat: “Redd for at saksbehandlere skal hevne seg”:
Nav og lovbrytere – Konsekvenser for hvem?
http://t.co/GsSLO0Zr
Hvordan står det til på våre sosialkontor?
http://bit.ly/9L4i42
Fra Aetat til Nav – Løftebrudd og fravær av normal anstendighet
http://bit.ly/HqIKcx
Når den menneskelige lovgivning avviker fra fornuften blir den ond. Den mister sin karakter av lov og blir snarere en form for vold
http://bit.ly/ejaH4
Vår nye ytringsfrihet
http://bit.ly/z4BYPe
Reklamer

2 kommentarer på “Når utbredt ukultur og kameraderi utgjør selve limet og de overordnede føringene i Forvaltningen. Del 1.

  1. Tilbaketråkk: Når utbredt ukultur og kameraderi utgjør selve limet og de overordnede føringene i Forvaltningen. Påskegrøsser fra virkeligheten i 23 deler. Del 2. « Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

  2. Tilbaketråkk: Manglende system for å sikre at tjenestemottakere ved Nordstrand Sosialsenter mottar forsvarlige tjenester! « Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

mars 2010
M T O T F L S
« feb   apr »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 051 andre følgere

%d bloggere like this: