Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

KLAGE – VARSLING – RAPPORT OM UTSTRAKT MAKTMISBRUK OG KAMERADERI I FORVALTNINGEN BYDEL NORDSTRAND.


18.02.2013 – Advokat om min Navsak: “Myndighetsmisbruk Big Time!” – Har du bevis kan dette bli “sprengstoff” i pressen”!
http://t.co/lPadlwHj
MERK: JEG HAR PLUTSELIG I DAG – 26.11.2012 FUNNET «DEL 1»  MED INNHOLD SOM JEG TIL EN VISS GRAD HADDE LAGT INN I DE ANDRE DELENE AV SERIEN SOM FØLGER DENNE INNLEDNINGEN: «Når utbredt ukultur og kameraderi utgjør selve limet og de overordnede føringene i Forvaltningen».  JEG VURDERER AT DET ER LIKE GREITT AT JEG SETTER DENNE POSTEN INN IGJEN, SLIK AT ALLE KAN SE ET UTDRAG FRA ORIGINALVERSJONEN AV VARSLINGEN SOM JEG SENDTE HELSE- OG SOSIALOMBUDET – SOM ALDRI FORETOK SEG DET SKAPTE GRANN! (UTDRAG):
«Jeg forventer at utreder er kjent med hvilke opplysninger i klagen som vil være relevante for Ombudet å reagere skarpt på.
Jeg ber videre om at Helse- og Sosialombudet må delegere myndighet for behandling av de klagepunkter som Ombudet selv ikke har myndighet til å gå inn i eller håndtere, til øvrige klageinstanser som har mottatt kopi av denne klagen – eller til andre relevante aktører jeg har glemt å oppføre her, for samarbeid som leder til best og hurtigst mulig behandling og effektuering av gode løsninger for meg og min sak da jeg selv ikke er kjent med gangen i dette.
Herunder hører også kravene om at fem personer i Forvaltningen må fratre sine stillinger».
http://bit.ly/UWJSJI
Alt ble ignorert!
Nav – Utdrag fra “Rapporten” som saksbehandler og distriktsarbeidssjef skrev om meg, der de forøvrig benyttet seg av termen “konflikter” for å beskrive min personlighet hele 10 ganger:
“Søker spør om det menes at hun skal gå tilbake til overgriperen, Fagansvarlig sier at det er det tilbudet vi har”.
http://bit.ly/cxAIYM
IMG_7211
04.03.2010, ble denne rapport sendt følgende:
KLAGE – VARSLING – RAPPORT OM UTSTRAKT MAKTMISBRUK OG KAMERADERI I FORVALTNINGEN BYDEL NORDSTRAND.
Til Helse- og Sosialombudet i Oslo, ved Fungerende Helse- og sosialombud Kjersti Halvorsen
Med kopi til:
Det kongelige slott,
Statsminister Jens Stoltenberg – (rapporten er sendt på e-post til Regjeringsråd Nina Frisak og jeg ber om videreformidling av denne til Statsministeren), Byrådsleder Stian Berger Røsland, Riksrevisor Jørgen Kosmo (som også har mottatt full rapport
02.02.2010 vedrørende hele saken om maktmisbruket begått mot meg fra Nav), Advokat Anders Andersen, Førsteamanuensis ved Norges Handelshøyskole professor emeritus Edvard Vogt, Professor dr. juris Jan Fridthjof Bernt, Medlem av Helse- og omsorgskomiteen Sonja Irene Sjøli, Medlem av Stortingets Arbeids- og sosialkomite Vigdis Karen Giltun, Helsedirektoratet – Avdelingsdirektør for omsorgstjenester Kristin Mehre, Helsedirektoratet (Rådssekretariatet for likestilling av funksjonshemmede) – Seksjonsleder Anny Skarstein, Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen, Statens Helsetilsyn ved direktør Lars E. Hanssen, Medlem av Kontroll- og konstitusjonskomiteen Per-Kristian Foss, Medlem av Utenriks- og forsvarskomiteen Dagfinn Høybråten, Medlem av Arbeids- og sosialkomiteen Kjell Ingolf Ropstad, Medlem av Kontroll- og konstitusjonskomiteen Anders Anundsen, Medlem av Helse- og omsorgskomiteen Laila Dåvøy, Komiteleder Robert Eriksson (FrP), Første nestleder i Arbeids- og sosialkomiteen Karin Andersen, Kirke- utdannings- og forskningskomiteen Trine Skei Grande, Første nestleder for Kontroll- og konstitusjonskomiteen Ola Borten Moe, Saksbehandler i Pasientombudet Inger Lise Pedersen, Arbeidstilsynet ved Regiondirektør Ørnulf Halmrast, Fagforbundet – forbundsleder Jan Davidsen, Fagforbundet – nestleder Mette Nord, Fagforbundet – nestleder Geir Mosti, Fylkesmannen i Oslo og Akershus Hans Røsjorde, Fylkesmannen i Oslo- og Akershus ved leder for Sosial- og Familieavdelingen Gerd Rein Svollsveen, Sivilombudsmann Arne Fliflet, min fastlege Fredrik Severin Thorn og Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.
Epostadresser til Helse og sosialombudet og andre som mottok kopi av varslingen:
kh@ombudet.no                   (Fungerende Helse- og sosialombud i Oslo, Kjersti Halvorsen)
Post@slottet.no
nina.frisak@smk.dep.no
byradsleder@radhuset.oslo.kommune.no
riksrevisjonen@riksrevisjonen.no                 (Riksrevisor Jørgen Kosmo)
anders.andersen@aajuss.no 
vogt@jur.uib.no
jan.fridthjof.bernt@jur.uib.no
sonja-irene.sjoli@stortinget.no
vigdis.giltun@stortinget.no
Khm@helsedir.no                        (Avdelingsdirektør omsorgstjenester Kristin Mehre)
Ans@helsedir.no                          (Seksjonsleder Anny Skarstein)
postmottak@hod.dep.no               (Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen)
postmottak@helsetilsynet.no        (Statens Helsetilsyn ved direktør Lars E. Hanssen)
per-kristian.foss@stortinget.no
dagfinn.hoybraten@stortinget.no
kjell.ropstad@stortinget.no
anders.anundsen@stortinget.no
laila.davoy@stortinget.no
robert.eriksson@stortinget.no
karin.andersen@Stortinget.no
trine.grande@stortinget.no
ola-borten.moe@stortinget.no
Ilp@ombudet.no                       (Saksbehandler i Pasientombudet Inger Lise Pedersen)
oslo@arbeidstilsynet.no           (Arbeidstilsynet ved Regiondirektør Ørnulf Halmrast)
Post@fagforbundet.no             (Forbundsleder Jan Davidsen)
Mette.nord@fagforbundet.no
geir.mosti@fagforbundet.no
Hans-j.rosjorde@fmoa.no
gerd.reinsvollsveen@fmoa.no
postmottak@sivilombudsmannen.no
Post@nordstrand.nhn.no          (fastlege Fredrik Severin Thorn)
postmottak@ad.dep.no             (Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm)

ABentroll--og-konstitusjonskomiteen
19 vedlegg og flere lydopptak ble lagt ved klagen, hvorav flere av disse er vist i serien:
Ingress:
Dette er en omfattende og graverende rapport – herunder hører flere klagepunkter som avslører kameraderi, trusler, grov vilkårlighet, løgner, trakassering manipulering og unnlatt hjelp og bistand etter loven i stor utstrekning, samkjørt begått av representanter ved Sosialkontor, Attføringsutvalg og Fagforening i Bydel Nordstrand mot både meg og annen person over tid, som i flere vedlegg i denne klagen kun vil bli omtalt som ”X”.
Hovedinnlegget står og lese aller først i vedlegget; «KLAGE – VARSLING – RAPPORT OM UTSTRAKT MAKTMISBRUK OG KAMERADERI I FORVALTNINGEN BYDEL NORDSTRAND»
Både på «folkemunne» og hos enkelte som tar imot forskrekkede og totalbombede brukere av div. tjenester i bydelen, blir forvaltningen omtalt som «et rottereir» – hvilket setter en svært bekymringsverdig dagsorden!
Det dreier seg om Sosialkontoret, Attføringsutvalget og Fagforeningen i bydelen. Mer ønsker jeg ikke å si i denne omgang.  Jeg regner med at dette nå blir tatt grundig tak i av de jeg har sendt rapporten til. Hvis ikke, stiller saken seg selvfølgelig helt annerledes!

abevhj

(Tilføyes 31.03.2010):
Jeg opplever at saksbehandleren jeg ble tildelt i Helse- og Sosialombudet Ragnhild Meek ikke har tatt saken alvorlig, og bistått meg på forsvarlig måte.
(Her har jeg ikke fått ført inn alt enda hva angår Meek, men noe kan leses i postene under, i begynnelsen av den første og på slutten av den andre):
http://bit.ly/bVsCBM
Fra «Jeg er sjakkrutete purpur med skarlagensrøde innslag når jeg legger på røret med Meek da hun fortsetter å bagatellisere det hele og nekter og ringe sosialkontoret opp for å konfrontere dem med dette, samt forteller meg at hun snart tar påskeferie – etter at hun i hele 4 uker angivelig har arbeidet med min sak og ikke kommet noen vei “fordi det er så veldig mye å sette seg inn i”!
http://bit.ly/cdYGKF
Tilbakemeldinger om dette har gått til K. Halvorsen, og jeg har mottatt respons som viser at det vil ta svært lang tid før noen som helst griper fatt i saken. Halvorsen har sagt at «hun har ikke tid til å lese rapporten«!
Derfor startet jeg serie i 6 deler som bygger på deler av rapporten med 19 vedlegg som jeg sendte inn til alle overnevnte aktører (hvorav majoriteten enda ikke har gitt lyd fra seg om at de har mottatt denne), her på min blogg for 5 dager siden:
Når utbredt ukultur og kameraderi utgjør selve limet og de overordnede føringene i Forvaltningen. Del 2
(UTDRAG):
(Fagforeningens) Wenche Dahl (bildet) burde ha stanset møtet umiddelbart etter at (møteleder og personalsjef)) Liv Unni Andersen hadde tilkjennegitt for X hva deres egentlige hensikt med dette var, på grunnlag av at innkallelsen X hadde mottatt i forkant forespeilet henne en helt annen møteagenda.
Dahl måtte ha bedt om at nytt møte evt. måtte bli avholdt senere, og da  med den andre part i klagesaken til stede – sosialleder Vildgun Steinhaugen!
http://bit.ly/d23aa8
Det gjorde hun imidlertid ikke!
Tvert i mot!
HELSETILSYNET
Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2007 med kommunale helse- og sosialtjenester til voksne med psykiske lidelser.
De fleste virksomheter i sosial- og helsetjenestene tar oppgaven å ”lukke” avvik etter tilsyn alvorlig, og bruker anledningen som tilsynene gir, til å bringe forholdene raskt i orden.
De lovbrudd fylkesmennene og Helsetilsynet i fylkene finner i tilsyn, kan ha ulik alvorlighetsgrad, men ingen avvik er bagatellmessige (…)
http://bit.ly/gmUY7z
Les herunder bloggposten:
Sosialtjenestens systematiske avvik og Fylkesmannens fravær av konkret inngripen
http://bit.ly/sa6v67
De fleste virksomheter i sosial- og helsetjenestene tar altså angivelig oppgaven med å ”lukke” avvik etter tilsyn alvorlig, og «bruker anledningen som tilsynene gir, til å bringe forholdene raskt i orden»…
Mon det.
Som vist i listen øverst, var direktøren for Statens Helsetilsyn Lars E. Hansen en av alle de som mottok Rapporten.
Trodde jeg.
Men det gjorde han allikevel mest sannsynlig ikke, da det så ut til at arkivlederen ved hans kontor sørget for å stanse all kommunikasjon.
Jeg opplyste om dettte i direktørens tilsynsblogg…
Deretter slettet direktøren hele bloggen.
Les videre om dette litt langt nede i posten:
Nav stanser attføring på bakgrunn av falsk forklaring, og legeerklæring som attesterer at deres maktmisbruk har medført forverring av helsetilstand. Flere mail i saken:
http://bit.ly/aPvIGw
ABAnimal Farm Card 001
Nordstrand sosialsenter som først i desember 2010 ble lagt under Nav retter seg i flere tilfeller på ingen måte etter verken Norges Lover, hjelpeapparatets overordnede retningslinjer, eller etikk- og regelverk generelt.
Her begås lovbrudd gang på gang på gang – år etter år etter år – både hva angår psykisk syke, mennesker med helseproblemer, de som har blitt sviktet av Nav mht oppfølging og i flere andre henseender.
Ingenting blir gjort.
Ingen sanksjoner trer i kraft!:
Er etikken fraværende i offentlig forvaltning? Hvem kan bistå når tjenesteutøveren misbruker sin myndighet?
http://bit.ly/clMyRg
Tidligere avvik som er rullet opp vedrørende Nordstrand sosialsenter (Ikke knyttet til min sak) både i 2005, 2007, 2008 2009/2010 og 2011:
Nordstrand Sosialsenter ved sosialsjef Vildgun Steinhaugen Jacobsen har flere ganger måttet svare for Fylkesmannen og Helsetilsynet i Oslo og Akershus, vedrørende omfattende avvik hva angår tjenesteytelsene ved dette kontoret.
25.10.2005: Rapport fra tilsyn kommunale helse- og sosialtjenester til voksne personer (over 18 år) med langvarige og sammensatte behov i Oslo kommune, bydel Nordstrand. Fylkesmannen og Helsetilsynet i Oslo og Akershus:
(”Avvik” er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift).
aavvik
Avvik 1:
Det mangler et system som sikrer forsvarlige tjenester overfor tjenestemottakerne til enhver tid
(…) Brukermedvirkning viser store variasjoner i så vel vedtaksprosessen som i utformingen av tjenestene. Brukermedvirkningen er dessuten mangelfullt dokumentert.
Det varierer i hvilken grad individuell plan er kjent, vurdert og satt i verk for alle som trenger den (…)
Tilsynet avdekket ulike mangelfulle forhold slik det fremgår av revisjonsbevisene. Tilsynet har funnet det riktig å slå sammen funnene til ett avvik med underliggende revisjonsbevis for å understreke at funnene gir et mangelfullt helhetlig system for sikring av tjenester til målgruppen (…)
Oppfølging av tilsynet
Ved dette tilsynet ble det konstatert avvik fra lov eller forskrift.
Tilsynsmyndigheten har vurdert de tiltakene som er satt i verk som tilstrekkelige. Tilsynet er derfor avsluttet.
Bydel Nordstrand består av tre tidligere bydeler som følge av bydelsreformen 1.1.2004, og gjennomgår en omorganisering av tjenestene.
aavvik
5. Reviderte områder
Tjenesteyting til voksne personer (over 18 år) med langvarige og sammensatte behov involverer store deler av den kommunale helse- og sosiallovgivningen.
Ved dette tilsynet er det under hvert av temaene nedenfor lagt særlig vekt på å avklare om kommunen følger opp regelverket om:
Brukermedvirkning,
·Koordinering mellom forskjellige tjenester
·Individuelt tilpassede tjenestetilbud til den enkelte
·Forsvarlig tjenesteyting.
For å undersøke forskjellige deler av kommunens tjenester til voksne personer (over 18 år) med langvarige og sammensatte behov er det satt opp aktuelle problemstillinger langs en tidslinje under betegnelsene: oppstart, iverksettelse og oppfølging.
Oppstartfasen
Tilsynet har undersøkt om kommunen:
Fanger opp og vurderer nye henvendelser
Foretar en tilstrekkelig og koordinert utredning av tjenestebehovet
Fatter beslutninger/vedtak som tilrettelegger for tjenester og tiltak
Iverksettingsfasen
Tilsynet har undersøkt om kommunen:
Omsetter beslutninger og vedtak i konkrete, tilrettelagte tjenester og tiltak
Oppfølgingsfasen
Tilsynet har undersøkt om kommunen:
Sikrer tilstrekkelig stabilitet og kontinuitet i tjenesteytingen slik at tjenestemottakeren opplever forutberegnelighet og trygghet i sin hverdag
Sikrer at nye eller endrede tjenestebehov fanges opp og at nødvendige endringer foretas på en samordnet måte.
aavvik
6. Funn
Avvik 1 :
Det mangler et system som sikrer forsvarlige tjenester overfor tjenestemottakerne til enhver tid
Avviket er brudd på følgende myndighetskrav:
Lov om sosiale tjenester § 8-1, § 8-4, § 4-3 jfr. § 4-2, forvaltningsloven kap V, Lov om helsetjenesten i kommunene §§ 1-1 og 2-1, sammenholdt med § 1-3 a og 6-3 tredje ledd, samt § 1-3 annet ledd, jfr. forvaltningsloven kap V, Lov om pasientrettigheter § 3-1, Forskrift om habilitering og rehabilitering § 8, annet ledd, Forskrift om individuell plan §§ 4 og 7, Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten § 4
Revisjonsbevis:
Bestillerenheten er ikke tilstrekkelig kjent og tilgjengelig for brukerne
Det varierer i hvor stor grad bestillerenheten samarbeider med de ulike utøvende tjenester i å utforme vedtak som dekker brukerens behov.
ABANIMALL
Lang saksbehandling for enkelte vedtak kan innebære forsinkede tjenester til brukerne. Midlertidige ikke formelt godkjente tjenester blir iverksatt i slike tilfelle.
Dobbeltarbeid og at brukerne kan bli kasteballer mellom tjenester blir beskrevet som et mulig resultat av mangelfullt samarbeid, koordinering og forsinkede vedtak.
Bydelen mangler en kjent og allment akseptert koordinerende enhet for rehabilitering og habilitering
Brukermedvirkning viser store variasjoner i så vel vedtaksprosessen som i utformingen av tjenestene.
Brukermedvirkningen er dessuten mangelfullt dokumentert.
Det varierer i hvilken grad individuell plan er kjent, vurdert og satt i verk for alle som trenger den
Koordinering og samarbeid mellom bestillerenheten og utøvende tjenester samt mellom de ulike utøvende tjenestene viste store variasjoner.
Flere tjenesteytere beskrev en isolert og ensom arbeidsdag, som innebar sårbare tjenester.
Vurdering og begrunnelser for vedtak/beslutninger er mangelfullt dokumentert.
Kommentar:
Tilsynet avdekket ulike mangelfulle forhold slik det fremgår av revisjonsbevisene.
Tilsynet har funnet det riktig å slå sammen funnene til ett avvik med underliggende revisjonsbevis for å understreke at funnene gir et mangelfullt helhetlig system for sikring av tjenester til målgruppen.
7. Deltakere ved tilsynet
Oversikt over hvilke personer fra virksomheten som var direkte involvert i revisjonen.
I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.
Navn    Funksjon    Åpningsmøte    Intervju    Sluttmøte
Brynhild Hovde    bydelsdirektør    x    x    x
Bente Aldrin    Avdelingssjef    x    x    x
Vidar J. Kirkerød    Bydelsoverlege    x    x    x
Sissel Badendyck    Spesialkonsulent    x    x    x
Vildgun Steinhaugen    Sosialsjef x    x
Susan Johnsen    Teamleder, sosialsenteret    x
Anne Søbstad    Seksjonsleder ergo/fysio    x    x    x
Unni Carlsen    Ergoterapeut 1    x        x
Mona Dreyer    Spesialkonsulent    x    x    x
Sølvi Bergum    Konsulent praktisk bistand    x    x    x
Karin Gabrielsen    Seksjonsleder    x    x    x
Karl Håkon Pettersen    Fagkonsulent    x    x    x
Rupinder Bains    Seksjonsleder boliger    x    x    x
Grethe Torvik    Koordinator praktisk bistand            x
Heidi Pettersen    Koordinator hjemmesykepl.            x
Fra Fylkesmannen og Helsetilsynet i Oslo og Akershus deltok:
Rådgiver Marit Thorseth, Fylkesmannen
Fung. seksjonssjef Arnfinn Løvik, Fylkesmannen
Seksjonssjef Kristin Utseth Njerve, Helsetilsynet
Rådgiver Elisabeth Wang, Helsetilsynet
Ass. (stedfortredende) fylkeslege Helge Worren (revisjonsleder)
Fagsjef Ellen Thorbjørnsrud fra Statens Helsetilsyn deltok som observatør.
http://bit.ly/dMPehM
abevhj
04.07.2007: Rapport fra tilsyn med helse- og sosialtjenester til voksne med psykiske lidelser i Bydel Nordstrand Oslo kommune – Fylkesmannen og Helsetilsynet i Oslo og Akershus
Avvik 1:
(…) Bydelen har ikke et system som sikrer at brukere som mottar tjenester i hjemmet fra seksjon psykisk helse, får skriftlige vedtak på tjenestene.
Avvik fra følgende myndighetskrav:
– Sosialtjenesteloven § 8-1
– Kommunehelsetjenesteloven § 2-1 4. ledd, jf. forskrift om sykepleietjenesten i kommunene § 1.
Avviket bygger på følgende:
– gjennom intervjuer og dokumentgjennomgang fremkom det at seksjon psykisk helse utfører tjenester i hjemmet til brukerne
– gjennom intervjuer fremkom det at brukere som mottar tjenester i hjemmet fra seksjon psykisk helse ikke får vedtak på tjenestene, dette gjelder både praktisk bistand og opplæring og psykiatriske sykepleietjenester som støttesamtaler etc.
– ved gjennomgang av pasientdokumentasjon til 15 brukere fant man ingen vedtak på hjemmetjenester utført av seksjon psykisk helse (…)
http://bit.ly/h5e3uV
abblåst
2008: Oppfølging av tilsyn med bydel Nordstrand:
Tilsyn etter Lov om sosiale tjenester kap 4A.
Fylkesmannen finner i denne omgang ikke å kunne lukke de 2 avvikene som ble avdekket ved tilsynet.
Ny frist for tilbakemelding er innen 15. januar 2009.
Det vises til brev og tilbakemelding fra bydel Nordstrand datert 18.08.08 og mottatt her 22.08.08 som svar på Fylkesmannens rapport av 16.05.08 fra tilsyn foretatt med bydelen i perioden 29.01.08 16.05.08.
Tilsynet er blitt foretatt som systemrevisjon knyttet til rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personer med utviklingshemning etter Lov om sosiale tjenester Kap. 4A og i forhold til de 3 tjenestestedene Glimmerveien bolig, Peder Holters vei boliger og Birger Olivers vei boliger.
Tilsynet resulterte i 2 avvik og dette er anført i Fylkesmannens rapport.
Tilsynsområde 1 – avvik 1
Bydel Nordstrand sikrer ikke at aktuelle tjenestemottakere mottar et forsvarlig tjenestetilbud ved tildeling av tjenester i samsvar med eventuelle endrede bistandsbehov og uavhengig av endrede rammebetingelser.
Bydel Nordstrand har gitt en tilbakemelding både generelt på avviket og i forhold til hvert av de 6 funnene som avviket baserte seg på.
Bydelen har nå utarbeidet ulike skriftlige prosedyrer og systemer for å sikre forsvarlig tildeling av tjenester og arbeidet med å implementere dette er i gang i bydelen».
«Fylkesmannen finner i denne omgang ikke å kunne lukke de 2 avvikene som ble avdekket ved tilsynet. »
http://bit.ly/cd4ja5
39986-aba
Fylkesmannen  i Oslo og Akershus 10.05.2010
Tidsrom for tilsynet: 22.10.09 – 28.04.2010
Rapport fra  tilsyn med tjenestene praktisk bistand og opplæring (herunder brukerstyrt personlig assistanse), avlastning, støttekontakt og omsorgslønn i Bydel Nordstrand.
– Denne rapporten beskriver de  avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene:
5. Funn Avvik 1:
Bydel Nordstrand sikrer ikke forsvarlig tildeling av praktisk opplæring til rusmiddelavhengige.
Videre sikrer ikke bydelen forsvarlig gjennomføring av praktisk opplæring  til rusmiddelavhengige og personer med psykiske lidelser».
Avviket bygger på følgende:
Enhet for veiledning og støtteordninger for voksne har i dokumentet ” styrking og utvikling av oppfølgingstjenester i bolig for bostedsløse” definert at målgrupper for prosjektet er:
* utskrivelse fra institusjon.
* løslatelse fra fengsel
* de som er i behov av døgnovernatting eller allerede bor i døgnovernatting
* hindre fravikelse av bolig
Det er denne gruppen som er prioritert ved tildeling av opplæring for å greie dagliglivets gjøremål til rusmiddelavhengige.
Vedtak om opplæring for å greie dagliglivets gjøremål til rusmiddelavhengige inneholder lite faktum og ingen vurdering av brukerens behov opp mot lovens krav.
Det fremgår ikke av vedtaket hvilke gjøremål tjenestemottakeren er innvilget hjelp til.
Sosialsenteret skriver vedtak om praktisk bistand og opplæring til rusmiddelavhengige uten at vedtaksmyndigheten er delegert.
Det er gjennomført stikkprøver av vedtakene uten at manglene har blitt avdekket.
I enhet for veiledning og støtteordninger for voksne er det teammøter 2 ganger pr. uke der boveileder og saksbehandler tar opp saker de ønsker å drøfte vedrørende opplæring i dagliglivets gjøremål til rusmiddelavhengige.
Det foretas imidlertid ikke en systematisk gjennomgang av alle brukere.
classic-animals-shots-24
Det er ledermøter 1 gang i uken, men det er ikke fast rapportering til ledelsen eller annen rutinemessig etterprøving fra ledelsen av om brukerne får tjenester i samsvar med vedtak og på en forsvarlig måte.
I enhet for veiledning og støtteordninger for voksne er det faste møter hver 14. dag mellom psykiatrisk sykepleier/fagkonsulent i bestillerenheten og seksjonsleder og psykiske helsearbeidere vedrørende opplæring i dagliglivets gjøremål til personer med psykiske lidelser.
I disse møtene blir nye vedtak, journaler, andre aktuelle saker og revurderinger gjennomgått.
Det foretas imidlertid ikke en systematisk gjennomgang av løpende tjenesteyting til alle brukere.
Videre er det ikke fast rapportering til ledelsen eller annen rutinemessig etterprøving fra ledelsen av om brukerne får tjenester i samsvar med vedtak og på en forsvarlig måte.
Seksjon for psykisk helse og sosialsenteret har ikke foretatt evalueringer av seksjonene.
Bydelen har et overordnet internkontrollsystem med internrevisjon.
Det har ikke vært gjennomført revisjon i seksjon for psykisk helse og sosialsenteret.
aavvik
Avvik 2:
Bydel Nordstrand har ikke systemer for å sikre forsvarlig gjennomføring av støttekontakt, privat avlastning og brukerstyrt personlig assistanse.
Avvik fra følgende myndighetskrav:
Lov om sosiale tjenester m.v. §§ 4-3, jf 4-2 a, b og c og 2-3
Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene § 3
Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten § 4, jfr. Lov om sosiale tjenester § 2-1

Det foretas ikke en vurdering av om private avlastere og støttekontakter har nødvendige kunnskaper og ferdigheter i forhold til brukerens behov før oppdraget tildeles (…)
aavvik
Avvik 3:
Bydel Nordstrand sikrer ikke at vedtak om støttekontakt iverksettes snarest mulig.
Videre sikres det ikke at midlertidige tiltak vurderes der vedtaket ikke kan iverksettes
Avvik fra følgende myndighetskrav:
Lov om sosiale tjenester m.v. §§ 4-3, jf 4-2 c
Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene § 3

Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten § 4, jfr. Lov om sosiale tjenester § 2-1 (…)
ABERÅ
Oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet:

Per Johannessen bydelsdirektør
Tove Heggen Larsen assisterende bydelsdirektør
Sissel Badendyck Kvalitetsrådgiver 
Marie Anbjørg Joten assisterende bydelsdirektør
Vildgun Steinhaugen leder, Enhet for veiledning og støtteordninger for voksne
Trine Skramm Psykisk helsearbeider, enhet for veiledning og støtteordninger for voksne
Anne Morstad teamleder/fagkonsulent, Enhet for bestiller
Sølvi Anne Bergum konsulent, Enhet for bestiller
Karin Gabrielsen Leder, leder Enhet for praktisk bistand
Anne J. Ingjær Teamleder sosialsenteret rus/psykiatriteam
Nina Lyng Enhet for forebyggende arbeid
Astrid Larner Hjemmehjelp
Elisabeth Gudmundsrud Hjemmehjelp
Wenche Westeraas Avlaster
Carl Emil Qvist avlaster
Siri Stray Støttekontakt
Pia Nygaard Personlig assistent
Peter Flatner Personlig assistent
Fra tilsynsmyndighetene deltok:
Karianne Arnkværn, jurist – revisjonsleder.
Jeanette Kleven, sosionom – revisor.
Linn Kvinge, jurist – revisor.
http://bit.ly/fsAGRS
ABYDELSDIR
27.01.2010:
Timillioners-kaka ingen drømte om
Bydelsdirektør Per Johannesen står smilende og spiser kake mens han skryter:
Bydel Nordstrand går med overskudd for første gang siden 2004. For to måneder siden var prognonsen ti millioner i underskudd”.
Han presiserer at innsparingen har vært mulig ved et nitidig arbeid i hele organisasjonen og i bydelsutvalget.
Men hvor har dere klart å spare inn ti millioner i et trangt budsjett?
Noen av endringene er helt konkrete og knytter seg til forhold vi per november ikke ennå hadde full oversikt over. Andre årsaker er mer generelle og vanskelige å estimere, selv om de utvilsomt har hatt til dels stor effekt, forklarer Johannessen.
Besparelsen knytter seg til følgende poster: etteroppgjør vederlag, oppstartkompensasjon nye barnehageplasser, ompostering til investeringsregnskapet, sosialhjelp, husleie, pensjonskostnader, trygderefusjoner, utgiftsbegrensninger og generell forsiktighet.
http://bit.ly/9FG8vF
Han presiserer at «innsparingen har vært mulig ved et nitidig arbeid i hele organisasjonen og i bydelsutvalget”
Skal vi ikke kalle tingene ved rette navn Johannesen?:
En kolossal sosialkriminalitet har blitt utøvd overfor de stemmeløse og rettsløse ved at de nådeløst og målrettet har blitt nektet økonomisk hjelp og bistand i tilstrekkelig grad for og kunne klare og reise seg og komme på fote igjen.
Alle avvik avdekket i rapportene om grove misligheter og unnlatelser i bydel Nordstrand taler også for seg selv.
Så – trykk den kaka riktig godt inn!
39986-aba
Rapport fra tilsyn med tjenestene praktisk bistand og opplæring (herunder brukerstyrt personlig assistanse), avlastning, støttekontakt og omsorgslønn i Bydel Nordstrand (forts):
Det ble funnet 3 – tre avvik
(…) 4. Hva tilsynet omfattet
Tilsynet undersøkte om og på hvilken måte bydelen sikrer forsvarlig tildeling av tjenester etter sosialtjenesteloven § 4-2 bokstavene a, b, c og e ved å se på følgende:
Om søknader blir fanget opp og tatt til behandling uten ugrunnet opphold.
Om ønsker fra brukeren om andre eller økte tjenester formidles videre til riktig instans.
Om tjenesteyterne ser endringer i behov hos brukeren og om dette rapporteres videre.
Om endrede behov utløser en konkret vurdering av om tjenestemottakers behov er forsvarlig dekket.
Om sakene er så godt opplyst som mulig.
Om alle søkere vurderes individuelt ut fra den enkelte søkers behov.
ABILSYN
Om formålet i sosialtjenesteloven vurderes og vektlegges.
Om bydelens ansatte får tilgang til og opplæring i å bruke lov og regelverk.
Om behovsvurderingen foretas av personer med nødvendig kompetanse, det vil si faglig innsikt og med kjennskap til brukeren.
Om bydelens ansatte får nødvendig opplæring.
Om tjenestetilbudet utformes i samarbeid med søker og at søker/pårørende gis rett til å uttale seg før vedtak fattes.
Om avgjørelser om tildeling av tjenester samt om endring i tjenesteomfanget fremgår av et skriftlig vedtak.
Om det fremkommer en individuell vurdering og begrunnelse i vedtak, for eksempel av faktum, valg av tjenester, omfang/utmåling av tjenester samt hvilke momenter som er vektlagt i bydelens skjønnsutøvelse.
Om omfang/utmåling av tjenester fremgår av vedtak.
Det ble videre undersøkt om og på hvilken måte bydelen sikrer at vedtak iverksettes snarest mulig og i samsvar med vedtaket.
Tilsynet undersøkte også om og hvordan bydelen sikrer at midlertidige tiltak vurderes der vedtaket ikke kan oppfylles og at alternative tiltak alltid iverksettes ved akutte behov.
abalpractice-2
Her ble følgende undersøkt:

Om vedtak iverksettes snarest mulig og i samsvar med vedtaket.
Om de som skal gjennomføre tjenestene gis og har kunnskap om det vedtakene gir anvisning på når det gjelder gjennomføringen.
Om de som tildeler tjenester har kunnskap om hvordan iverksatte vedtak faktisk utføres.
Om tilbakemeldinger fra tjenestemottakere og tjenesteytere om manglende oppfyllelse av vedtak håndteres og følges opp.
Om midlertidige tiltak blir vurdert der vedtak ikke kan oppfylles.
Om alternative tiltak alltid iverksettes ved akutte behov.
Tilsynet undersøkte om og på hvilken måte bydelen sikrer forsvarlig gjennomføring av tjenester etter sosialtjenesteloven § 4-2 bokstavene a-c ved å se på følgende:
Om det formidles til utfører hva brukeren har behov for og hva tjenesten skal omfatte.
Om brukerne får dekket behovene uavhengig av sykdom, ferier, helligdager, vakanser.
ABILSYN

Om det er tilstrekkelig kontinuitet og stabilitet i tjenesteytingen for eksempel ved utskifting av personell, helger og ferier.
Om det rapporteres til ansvarlig for tildeling av tjenester når aktuelle tjenestemottakeres behov endrer seg.
Om og hvordan tjenestemottaker selv, eventuelt pårørende og hjelpeverge kan medvirke slik at tjenestetilbudet tilpasses individuelt.
Om det skjer jevnlig evaluering av tjenestetilbudet der de som mottar tjenesten og de som yter tjenesten er involvert.
Om løpende tjenesteyting samt evaluering av tjenestetilbud dokumenteres.
Om bydelens ansatte har nødvendige kunnskaper og ferdigheter til å yte tjenester.
Om bydelens ansatte får nødvendig opplæring om brukerens spesielle behov før oppdrag tildeles (…)
http://bit.ly/fsAGRS
AHELSEDIR
Rapport fra tilsyn med sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen i Oslo kommune, bydel Nordstrand 2011
Tidsrom for tilsynet: 17.02.11-17.06.11
23.06.2011: 
Det ble gitt to avvik under tilsynet:
Avvik 1
Bydel Nordstrand sikrer ikke at kravene til forsvarlig saksbehandling overholdes ved håndtering av alle henvendelser.
Avvik 2
Bydel Nordstrand sikrer ikke at individuelle behov blir tilstrekkelig ivaretatt i alle saker ved utmåling av stønad til familier med flere enn 3 barn.
http://bit.ly/l0FwqX 
VILDGUN STEINHAUGEN PÅ FACEBOOK
For overnevnte formidable suksesser, blir sosialleder Vildgun Steinhaugen (bildet)  forfremmet til assisterende Bydelsdirektør i juni 2011.
Dette til og med etter at både Sosialombudet og Fylkesmannen fikk tilsendt serien i 6 deler samt annen oppsiktsvekkende informasjon om grove lovbrudd og saksbehandlingsfeil fra meg for flere måneder siden der de bl.a ble gjort kjent med at klager fra meg på sosiallederen hadde blitt underslått i 10 måneder før jeg plutselig oppdaget det, ved daværende Bydelsdirektør (Steinhaugens sjef) sitt kontor. Varslingen ble fullstendig oversett, ikke drøftet og tiet fullstendig ihjel:
NAV Nordstrand Sosial: Informasjon om grovt maktmisbruk – fortsettelse av serien i 6 deler:
http://bit.ly/aD9pT9
Sosialkontorets projisering  – Tapet telefonsamtale med sosialleder Vildgun Steinhaugen
http://bit.ly/AuljKL
Den indre klikken ved sosialkontoret:
http://bit.ly/bUrNEf
Rapport: Nav-saksbehandlere – Nav Nordstrand sosial:
http://bit.ly/bMLPNv
Så – Bydelsdirektør neste!
ABHEGGENLARSEN
Men der er hun er vel enda i godt selskap med Tove Heggen Larsen som tok over som Bydelsdirektør etter Per Johannessen 01.05.2012:
Overlater roret til sin «høyre hånd»
«Heggen Larsen sier utnevnelsen som bydelsdirektør kom som en overraskelse.
En utfordring, men Nordstrand har omdømme som en bydel med «orden i eget hus».
Alt det verdifulle vi har vist at vi kan stå på sammen for, skal videreføres, sier hun.
Per Johannessen har hatt et ekstremt godt forhold til bydelsutvalget.»
http://bit.ly/QvKj0k
Nei – bydel Nordstrand har IKKE «orden i eget hus» – hvilket bekreftes (tapet) av ansatt i annen bydel:
Bydel Nordstrand er et jævla rottereir!
VI HAR SÅ MYE PROBLEMER DER! Det er helt grusomt!
Nav Nordstrand – Det er en ukultur!
Enkelte steder, så samler det seg en ukultur.
Det er sånne personer som har vært der lenge, som kjenner hverandre, og som tenker at “nei, vi gjør sånn og sånn“. Og de ser på brukere som om de ikke er mennesker lenger!
De ser på dem som “de er litt i veien”!
Fra Del 3
Når utbredt ukultur og kameraderi utgjør selve limet og de overordnede føringene i Forvaltningen
http://bit.ly/cvsadn
«ORDEN I EGET HUS» MEG MIDT I RYGGEN!
DETTE er hva orden i eget hus dreier seg om:
«Med denne veilederen vil vi trekke fram de positive verdiene i internkontrollarbeidet og hevde at: Når en virksomhet har orden i eget hus, øker sikkerheten for klienter og pasienter! Internkontroll handler om å systematisere det som mange vil karakterisere som ordinære lederoppgaver og sikre at virksomheten utvikles og forbedres slik at myndighetskravene i sosial- og helselovgivningen etterleves.»
http://bit.ly/13HTyBa

Sosialtjenesten i Bydel Nordstrand er så langt fra dette krav til standard som det bare går an å komme!
Fra Helsedirektoratets – Nasjonal strategi for kvalitetsforvedring i Helse- og sosialtjenesten (2005 – 2015):
“Sosialtjenesten – Om å holde orden i eget hus”
Brukernes kontakt med tjenestene skal utgjøre en mest mulig sammenhengende og helhetlig kjede av tiltak.
En forutsetning for dette er tydelig fordeling av ansvar, myndighet, oppgaver og samhandling på langs i en tiltakskjede og på tvers av tjenestetyper og nivåer (…)
En kvalitetskultur i sosial- og helsetjenesten har følgende kjennetegn:
Brukerne og deres pårørende er i fokus for den enkelte medarbeiders aktiviteter.
Arbeidet tilrettelegges slik at det gode forløp er utgangspunktet og ivaretakelse av brukerens behov er i høysetet (…)
Kvaliteten på de tjenester som leveres, er et sentralt lederansvar.
Det er også et ansvar for ledere å sikre gode kvalitetsutviklingsprosesser i organisasjonen.
Videre må hver enkelt leder bidra til å sikre et tjenestetilbud som oppleves som sammenhengende og helhetlig for brukerne.
Sosial- og helsetjenesten skal være sin egen kontrollør.
Internkontroll er et lovkrav.
http://wp.me/pyLme-1a4
http://bit.ly/N2bPzb
ABELPRA
Serien jeg laget, bygger som sagt på varslingsrapporten og dennes 19 vedlegg jeg her innledet med, og som jeg i første rekke sendte Helse- og sosialombudet med kopi til flere instanser 04.03.2010
Del to og tre av denne, dreier seg om annen person som tilkjennega overfor sin Fagforening i Bydel Nordstrand at hun kom til å sende inn en klage på sosialsjef Vildgun Steinhaugen.
Hun ble deretter i et møte hun ble innkalt til med Attføringsutvalget i Bydelen, møtt med sanksjoner av et format som ville knuse henne psykisk fysisk og økonomisk, og bunnlinjen var at hvis hun ikke droppet klagen på sosialsjefen, så ville de aldri mer skaffe henne arbeidstreningsplass!
Snedig nok hadde de ikke innkalt Steinhaugen til møtet, men baserte seg i stedet bevisst på å sjikanere, manipulere og synse rundt hva som egentlig hadde tatt plass hva angikk klagen som sto på trappene – konsentrert mot Xs versjon av saken alene.
Overnevnte utelatelse av den andre part i møtet, samt at møteagendaen skulle dreie seg om verbale overfall og grovt misbruk av myndighet i stedet for “Veien videre mot arbeid” som det ble opplyst i møteinnkallelsen X hadde mottatt, er bevis nok for det oppsiktsvekkende kameraderiet som pågår i Bydelen – alle navngitte aktører i mellom.
Etter møtet som jeg var med på og tapet, geleidet jeg personen (X) til nærmeste restaurant der hun holdt på å kollapse.
Hun gikk også ut på toalettet og kastet opp.
X ble såpass dårlig av behandlingen at hun en tid etter måtte trappe opp til dobbel dose blodtrykksmedisiner:
Del 2
http://bit.ly/d23aa8
  • Del 3
http://bit.ly/cvsadn
Del 5
http://bit.ly/cdYGKF
Del 6
http://bit.ly/9V1i2P
ABETISK
Udugelighet, gjengjeldelser og kameraderi belønnes:
24.06.2011: Ny assisterende bydelsdirektør
Vildgun Steinhaugen, enhetsleder for Nav Sosial Nordstrand vil fungere som assisterende bydelsdirektør  for Marie Anbjørg Joten – i denne omgang for perioden 15.8.2011-15.2.2012.
http://bit.ly/ltvA0Y
AVSKJED I HENHOLD TIL TJML
Vilkår (Tjml § 15)
Loven stiller opp fem kriterier som kan gi grunnlag for avskjedigelse:
  1. Tjenestemann har vist grov uforstand i tjenesten.
  2. Grovt har krenket sine tjenesteplikter.
  3. Gjentatt har krenket sine tjenesteplikter trass i skriftlig advarsel eller irettesettelse.
  4. Ved utilbørlig atferd i eller utenfor tjenesten viser seg uverdig til sin stilling.
  5. Bryter med den aktelse eller tillit som er nødvendig for stillingen.
For pkt. 1 og 2 er det ikke et vilkår for avskjed at arbeidstakeren har fått advarsel på forhånd.
Når det gjelder pkt. 3 er det ikke et vilkår at krenkelsen er grov. Det er gjentakelsen som regnes som grov.
Avskjedigelse begrunnet i pkt. 4 og 5 må dreie seg om meget graverende forhold.
Arbeidstakeren må ha foretatt seg noe som er uopprettelig og vanskelig kan gjøres godt igjen.

http://bit.ly/Snm4QJ

Takk for meg…
ABINGy
Til – Helse- og sosialkomiteen
Fra – Byråden for helse og sosiale tjenester
Notat nr.:  215/2012
4. «Hva vil byrådet gjøre for å sikre at bydelene følger lov om sosiale tjenester?»
http://bit.ly/WPcydU
Sosialtjenestens systematiske avvik og Fylkesmannens fravær av konkret inngripen
http://bit.ly/sa6v67
Fraværende rettssikkerhet for mange av landets borgere (Forvaltningenes hjemmelagde regler)
http://bit.ly/vZ5qgK
Er etikken fraværende i offentlig forvaltning? Hvem kan bistå når tjenesteutøveren misbruker sin myndighet?
http://bit.ly/clMyRg
Rapport: Nav-saksbehandlere – Nav Nordstrand sosial:
http://bit.ly/bMLPNv
Lov- og regelverk
http://bit.ly/xkWBVd
Hvem skal kontrollere kontrolløren?
http://bit.ly/Nm3M2q
Strategi for oppfølging av brukere i NAV, og Kompetanse i NAV- kontoret – Overordnede prinsipper og føringer
http://bit.ly/pjTyqQ
Nav – Henvisning til riktig myndighet og andre bestemmelser:
http://bit.ly/hzKFYB
Hvordan står det til på våre sosialkontor?
http://bit.ly/9L4i42
På Nav med balltre – Del 2
http://bit.ly/x0cn7n
Fasiten – Hvordan sosialhjelpsmottakere langsomt blir tatt livet av, og annen nyttig informasjon
http://bit.ly/QDmTaJ
abone_brekke
Nav – Ordførerkandidat: “Redd for at saksbehandlere skal hevne seg”:
Nav og lovbrytere – Konsekvenser for hvem?
http://t.co/GsSLO0Zr
Når den menneskelige lovgivning avviker fra fornuften blir den ond. Den mister sin karakter av lov og blir snarere en form for vold
http://bit.ly/ejaH4
Vår nye ytringsfrihet
http://bit.ly/z4BYPe
Klagen på Nav Nordstrand Sosial til Fylkesmannen:
http://bit.ly/asA4eH
  • Tilsvar på Nav Nordstrands “saksfremlegg” til Fylkesmannen ved Avdelingsdirektør Gerd Reisvollsveen
  • http://bit.ly/S9n73K
LISTEN OVER ALLE BLOGGPOSTER
http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Én kommentar på “KLAGE – VARSLING – RAPPORT OM UTSTRAKT MAKTMISBRUK OG KAMERADERI I FORVALTNINGEN BYDEL NORDSTRAND.

  1. Tilbaketråkk: Når utbredt ukultur og kameraderi utgjør selve limet og de overordnede føringene i Forvaltningen. Påskegrøsser fra virkeligheten i 23 deler. Del 1. « Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

mars 2010
M T O T F L S
« feb   apr »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 052 andre følgere

%d bloggere like this: