Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Tapet Møtereferat av 29.04.2008 med Nav Nordstrand Trygd:


ABeglli
Et lite sammendrag:
Hele denne Kafka- prosessen startet, da jeg spurte Fylkesdirektør for NAV Oslo, Torild Lien Utvik om hun kunne være så snill å skjære gjennom saksbehandlers avslag som jeg dokumenterte at ikke var blitt fattet på forsvarlig grunnlag,  om jeg kunne være så snill å bli innvilget et par datakurs i InDesign og Photoshop i tillegg til min utdannelse slik at jeg ville ha en synlig og funksjonell sammensatt jobbkompetanse og tilby fremtidige arbeidsgivere fordi jeg hadde funksjonshemminger, og hadde vært ute av arbeidslivet på grunn av mange års sykdom.
Således kunne jeg arbeide hjemmefra de dagene jeg ikke klarte å stille på arbeid, slik at jeg kunne føle meg kompetent, og unngå å påføre arbeidsgiver ekstra belastninger ved sykefravær.
Hun kunne ikke det.
Det vil si – hun svarte meg aldri selv, men fikk saksbehandlere til å avslå alle mine søknader om bistand. Les:
Direktørene i NAV var de siste som ønsket å hjelpe, da det var de som sto bak maktmisbruket
http://bit.ly/9KlfzV
Utvik ignorerte altså alle mine mail, sendte saken til NDU og plasserte ny saksbehandler  – Ingrid Raab i møtet der jeg hadde med meg advokat Nordhus for å klage over alle avslagene som angikk den siste biten med tilrettelegging jeg hadde dokumentert at jeg trengte, slik min totale situasjon så ut.
Raab overbrakte ordre fra ledelsen om og i stedet tvinge meg til og møte opp i en bedrift for psykisk utviklingshemmede – OPT.
I OPT ble jeg møtt med omfattende trakassering av ”tilrettelegger” NB (Astrid Ingeborg Helle Kalland) og informerte om dette til hennes sjef, direktøren for foretaket – Trond Stenberg.
Han avviste min klage fullstendig der jeg hadde beskrevet trakasseringen i detalj over 10-12 sider, og i tilsvaret fra ham sto blant annet at han ikke kunne se at NB hadde opptrådt på annen måte «enn det man til vanlig måtte kunne forvente seg i arbeidslivet”!
Dette varslet jeg igjen om til ledelsen i NAV –  Torild Lien Utvik og direktør Tor Johan Saglie, og ba flere ganger pent om å få bytte til en annen tilrettelegger ved et kvalitetssikret tiltak siden OPT ikke var sådant.
Vedr, møtet jeg gjengir referat fra i denne posten, vil man høre at panelet bedyrer at de ikke kjenner aktørens navn, som de heretter ville sette inn ekstra i tiltaket hvis jeg «vagte» å rette meg etter deres første «tilbud» – å gå tilbake til personen «jeg valgte å kalle overgriper»!
Vedkommende viste seg etterhvert å være OPT-direktør Trond Stenberg som i første rekke hadde ignorert varslingen!
I første post som er linket til under, kan leses hvilke grove represalier for varslingen de to utøvde overfor meg, etter at jeg ble tvunget å gå tilbake til OPT
Jeg så meg tvunget til å «godta» panelets første «tilbud» av redsel for å miste min Yrkesrettede Attføring – hvilket jeg så alikevel gjorde, siden aktørene i OPT rett etterpå valgte å konstruere en falsk Rapport som bidro til at denne ble stanset – tre dager før vedtaket var meg bekjent og i hende, og jeg ble sendt rett over på sosialen.
Vedtaket var undertegnet av tre andre innklagede aktører, deriblant Eirin Bjerke «BB» omtalt som i møtet gjengitt på denne siden.

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABERAU

Hva som skjedde da jeg gikk tilbake til det påklagede «tiltaket» :
Tapet møtereferat av 12.06.2008 hos OPT – ekstern samarbeidspartner av Nav, der grove represalier tok plass
Lydopptaket:
http://youtu.be/ZYSdtrV5kyE
Blogginnlegget:
http://bit.ly/dls5B3
Lydopptak fra den neste «tilretteleggingstimen» ble lagt ut på Youtube – i desember 2013:
NAV lydopptak av møte 02 07 2008 hos OPT – samarbeidspartner av Nav:
http://youtu.be/N0joRAR3Tog
Det er nedtegnet fra midten av følgende post:
Tapet møtereferat av 02.07.2008 der innklaget aktør bruker mine funksjonshemminger mot meg
http://bit.ly/a0wCb1
Møtet som kan leses referat fra i denne posten, ble også i desember 2013 blitt lagt ut på Youtube slik at man også kan høre at det jeg her belyser medfører riktighet:
http://youtu.be/1HCMA6g2fyM
Andre viktige poster å lese herunder:
Falsk forklaring (ordrett gjengitt) og grovt misbruk av stillingsposisjon, bidrar til og stanse Yrkesrettet Attføring:
http://bit.ly/btWVJt
Nav stanser attføring på bakgrunn av falsk forklaring, og legeerklæring som attesterer at deres maktmisbruk har medført forverring av helsetilstand. Flere mail i saken:
http://bit.ly/aPvIGw
ABEBAW
Oppdatert 17.05.2010:
I dag finner jeg referatet angående møtet som Nav innkalte meg til, som tok plass 29.04.2008.
Dette gjelder Nav sin versjon av hendelsene.
Hele fem representanter for Nav bagatelliserer og rent ut underslår det graverende maktmisbruket som egentlig tok plass i møtet, og går beregnende og bevisst inn for å sverte meg da projiseringen beleilig fungerer som dekke over panelets enestående uprofesjonalitet og lovbrudd.
En oppsiktsvekkende feig handling som befinner seg under en hver kritikk.
Gjengivelsen kom allikevel ikke som et  sjokk, da jeg overhodet ikke hadde forventet at det som i realiteten tok plass ville bli belyst og gjengitt korrekt på en rederlig måte.
Men – hvordan skulle det i det hele tatt kunne ha foregått?
Ingenting ved denne vendettaen ville være mulig å gjengi korrekt fra representantenes side.
For da ville noen stillinger ryke?
Nei tvert i mot.
Ordrene de så velvillig og ynkrygget effektuerte, kom fra høyeste hold.
Den patetiske «gjengivelsen» ble nedtegnet for å beskytte seg selv mot alle eventualiteter som kunne komme til å følge i kjølevannet –  søksmål og stevning for «Forbrytelser i Den Offentlige Tjeneste» (Om offentlige tjenestemenn i Straffeloven):
Er etikken fraværende i offentlig forvaltning? Hvem kan bistå når tjenesteutøveren misbruker sin myndighet?
http://bit.ly/clMyRg
I denne posten er mye av gangen i saken vist:
Forbrytelser i den Offentlige Tjeneste (Forbrytelser uten straff)
http://bit.ly/dmtf1N
ABFEIIG
Legg spesielt merke til avslutningen på «referatet» her, hvor den omfattende manipuleringen som ble tatt i bruk overfor meg i møtet med alle forsøkene på å dreie min orientering mot «tilbudene» de kalte overgrepet som  jeg fikk presentert fra dem, om enten å gå tilbake til aktøren jeg hadde innklaget, eller og sykeliggjøre meg, har blitt sminket kraftig over og redusert til følgende: (Utdrag)
«Bruker er informert om at hvis hun sier nei til tiltak som NAV arbeid mener er nødvendig og hensiktsmessig, og hun ikke har fysiske/psykiske årsaker som utløser rettigheter ved NAV trygd, kan hun risikere å stå uten ytelser fra både NAV arbeid og NAV trygd.
Bruker uttalte at dette vurderte hun som sanksjoner for varsling om overgrep, og at hun skulle gå til rettssak. Basismøte avsluttes«.
Ja. Så «enkelt» kan altså grovt misbruk av myndighet samt klare lovbrudd kamufleres med få pennestrøk.
Og jeg er en «bruker»må vite – ikke en gang etternavnet mitt har de brydd seg med å skrive, for sin tingliggjøring av meg.
Et stykke nede i denne posten, følger hele referatet fra NAVs side vedrørende møtet de hadde med meg 29.04.2008.
Her underminerer, overkjører og bagatelliseres den svært ubehagelige og reelle ordvekslingen og den grove manipuleringen og truslene som de faktiske forhold bestod i, og blir snedig vinklet til at panelet har vært ryddige og saklige, samtidig som jeg reduseres til en person som «roper om» overgrep «i tide og utide»!

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABERROR

I denne forbindelse, siterer jeg først fra et svar jeg ga en meddebattant på Aftenposten Debatt 05.05.2008
Toppledelsen i NAV tier i hjel overgrepssak:
«Jeg har aldri påstått i noen sammenhenger at overgrepene dreier seg om det at jeg har blitt seksuelt trakassert eller at vedkommende har bedrevet psykisk TERROR (noe jeg ser at du heller ikke påstår).
Det er ikke dette som er tilfellet.
Jeg har riktig nok benyttet meg av termen «overgrep». men selve ordet ser jeg på som en samle / sekkebetegnelse over mobbing, trakassering, utilbørlig oppførsel m.m.
Det var dette jeg opplevde å bli møtt med av tilrettelegger, blant annet fordi muntlige viktige utsagn / avtaler fra hennes side ikke ble fulgt opp, men fordreid og fremsatt til det ugjenkjennelige og i svært negativt fortegn om meg i ettertid av denne personen overfor andre mennesker som var til stede (omtalt og beskrevet i detalj tidligere i denne saken).
Overfor slik direkte utilbørlig oppførsel og agering kan jeg ikke ha den nødvendige tillit til at mine interesser blir ivaretatt og fulgt opp på en måte som jeg kan være trygg på og ha tillit til at skal fungere til mitt beste av denne personen.
Det at jeg i tillegg til varslingen om dette skal bli stigmatisert ved at P.P på møtet 29.04.2008 på vegne av alle involverte i min sak blant annet hevder at «de må være sikre på hvordan jeg vil komme til å FUNGERE sammen med andre » i en eventuelt omfattende psykologisk utredning» finner jeg fullstendig absurd, krenkende, lovstridig og stigmatiserende sett i forhold til alle sakens realiteter.
Jeg har valgt å benytte meg av så sterke ord som «overgrep / overgriper».
Man må huske at dette er en samlebetegnelse gitt av meg.
«Makt er retten til å definere språket».
Det er mange som har vanskelig for å uttrykke akkurat hva det er de ønsker å varsle om/få rettet på.
Jeg har også møtt på uoverkommelige vanskeligheter med å nå frem med det jeg varsler om slik jeg har formulert meg i min sak.
Noe av hensikten med den omfattende belysningen og ordvalget jeg har benyttet meg av her, er å fokusere på den snedige vinklingen maktapparatet benytter seg av for å «rettferdiggjøre» den videre trakasseringen av et individ som forsøker å gjøre seg forstått, ved å blant annet ta sterk avstand fra nettopp «slikt språkbruk» og derav mene seg «rettferdige og saklige» når de ved å innta denne vinklingen forsøker å dreie fokuset på alt annet innhold i saken til å fremstå som fullstendig usaklig og uvedkommende for denne.
Det at de attpåtil våger å trekke dette så langt at de sender et helt panel ut for å fremme «tilbud om å sykeliggjøre meg», håper jeg at vil få en god del mennesker til å reagere.
I en rettssak håper jeg at rettferdigheten vil seire, da ALLE sakens aspekter må belyses. Du må ha rett – NAV skal ikke ha makt til å drive på slik overfor mennesker som ber om hjelp.
NAV er først og fremst en servicebedrift som skal sikre det at deres brukere blir ivaretatt på best mulig måte.
http://bit.ly/h2VQATABAILALLL
Nav sin versjon av møtet 29.04.2008:
basismøte v Nordstrand trygd.
Tilstede: Bruker, Eirin Bjerke og Tom Pettersen fra NAV Nordstrand arbeid. NAV Nordstrand Trygd: Anne Beate Nilsen, Bente Skarpsno og rådgivende lege Hans Petter Nordhagen.
«NAV arbeid begynte møtet med å forklare at bruker var innkalt på basismøte for å avklare hvilket behov for bistand som bruker har fra NAV.
Bruker var på tidspunktet basismøtet avholdes tilknyttet tiltak ved OPT, men hadde ikke møtt opp ved tiltassted etter innlevert klage på tilrettelegger ved OPT og NAV lokal.
NAV arbeid hadde fått tilbakemelding fra arbeids- og velferdsdirektoratet om at hverken OPT eller NAV lokal hadde gjort noe galt i denne saken. Dette er hun informert om i eget brev fra NAV lokal.
NAV arbeid forklarte at bruker ikke fylte aktivitetskravet, og dermed ikke vilkårene for fortsatt attføring hvis hun ikke var villig til å møte opp i tiltak som NAV arbeid vurderte som nødvendig og hensiktsmessig.
Det tilbudet som NAV arbeid kunne gi henne var fortsatt oppfølging ved AB ved OPT, og at bruker måtte svare innen 15.05.08 om hun ønsker å benytte seg av dette tilbudet. Hvis hun ikke ønsket videre oppfølging ved OPT ville attføring ikke lenger vurderes som hensiktsmessig og avsluttes 15.05.08.
Hvis det var helsemessige forhold av fysisk eller psykisk art som vanskeliggjorde tiltak på attføring var NAV trygd tilstede for å informere om mulige rettigheter ved NAV trygd. NAV trygd informerte om at for at ytelser skulle utløses fra NAV trygd måtte funksjonsnedsettelsen skyldes sykdom, skade eller lyte.
Bruker uttalte at hun ikke hadde behov for utredning i forhold til fysisk/psykisk sykdom og at det var tiltaket ved OPT som var umulig for henne, og at NAV arbeid ikke kunne sende henne tilbake til det hun omtalte som overgriperen.
NAV arbeid presiserte igjen at ifølge tilbakemelding fra arbeids-og velferdsdirektoratet hadde ikke OPT eller lokalkontor gjort noe galt i hennes sak. Informerte også om at søker ville bli fulgt opp av tilrettelegger ved OPT i tillegg til en person til ved tiltaksstedet som ville være tilstede ved alle samtaler.
Bruker kommer inn på momenter med sine klagesaker, men NAV arbeid presiserer at meningen med basismøte er å fokusere på muligheter og planer fremover.
Søker mener alternativene ikke er reelle alternativer. NAV trygd forhørte seg om bytte av tilrettelegger/tiltakssted var mulig, men NAV arbeid har vurdert at det ikke er grunnlag for bytte av tiltakssted.
Søker ble informert om at hun har klagerett på et eventuelt avslag på attføring.
Bruker fortalte at hun har 11 klager liggende inne på forskjellige personer og saker, og at hun ikke har fått svar på disse enda. Bruker blir informert om gangen i klage på avslag attføring.
Bruker er informert om at hvis hun sier nei til tiltak som NAV arbeid mener er nødvendig og hensiktsmessig, og hun ikke har fysiske/psykiske årsaker som utløser rettigheter ved NAV trygd, kan hun risikere å stå uten ytelser fra både NAV arbeid og NAV trygd.
Bruker uttalte at dette vurderte hun som sanksjoner for varsling om overgrep, og at hun skulle gå til rettssak.
Basismøte avsluttes».
abrticle_office_bully_01
Her blir den horrible situasjonen snedig dreiet mot at den det til en hver tid måtte angå skal lese at panelet har vært ryddige og imøtekommende og holdt seg på en saklig linje, der de har informert brukeren om de lover og regler etaten er nødt til å etterleve, samt orientert brukeren om hvordan denne bør forholde seg for å klare og beholde sine økonomiske ytelser.
Med dette, reduserer de meg attpåtil til en mindre begavet person som med forsett gjør meg vanskelig, som har fått for meg et fullstendig vrengebilde av panelets informasjon og intensjoner, og derav fremsetter rimelig drøye trusler på bakgrunn av de korrekte opplysninger som panelet «så behjelpelig og etter lovverk og klare retningslinjer har presentert for meg»…
Men jeg er den som altså sitter med lydopptaket…
(Les postene som utdyper overnevnte informasjon. med flere mail mellom Bjerke og meg og fra meg til Nav-direktørene):
Nav stanser attføring på bakgrunn av falsk forklaring, og legeerklæring som attesterer at deres maktmisbruk har medført forverring av helsetilstand. Flere mail i saken
http://bit.ly/aPvIGw
Direktør Saglie, politianmeldelsen og fortsettelse av utdrag fra alle mail han mottok/og ignorerte, om maktmisbruket som pågikk
http://bit.ly/bVsCBM
17.04.2008 informerer jeg fylkesdirektør Torild Lien Utvik om forholdene, og ber henne være snill å videresende denne klagen i mail til direktør Saglie;
(Les mer om forbindelsene aktørene i mellom i posten under):
Falsk forklaring (ordrett gjengitt) og grovt misbruk av stillingsposisjon, bidrar til og stanse Yrkesrettet Attføring:
http://bit.ly/btWVJt
Mail i saken helt tilbake til år 2007:
Direktørene i NAV var de siste som ønsket å hjelpe, da det var de som sto bak maktmisbruket
http://bit.ly/9KlfzV
ABESaglie
Nederst i denne posten, vises e-post jeg sendte direktør Saglie der jeg ba ham ta affære overfor myndighetsmisbruket.
Der vises også tilsvaret fra Saglie Det første eneste og siste responsen jeg noensinne mottok.
Jeg hadde skrevet til min fastlege og forklart at jeg ikke ga tillatelse til at hun skulle uttale seg i møtet. Legen møtte ikke. Det hadde jeg heller ikke forventet av henne.
Jeg la i midlertid ved til legen hele rapporten om maktmisbruket fra Nav og Opt, samt kronikken Ministerens stille overgrep” i forkant:
http://bit.ly/fYA146
Grunnen til at jeg nektet at legen skulle møte, sprang ut fra møtet jeg ble innkalt til med Raab & Fjeld 20.12.2007 der jeg opplevde grove represalier fra dem over min varsling om grov trakassering i «tiltaket» jeg var utplassert i hos Navs samarbeidspartner OPT, og som jeg gjengir referat fra i både DERES og MIN versjon her:
Der kommer det med all tydelighet frem at et møte der min fastlege skulle delta, ikke var for å samhandle for å sikre meg best mulig støtte på veien mot arbeidslivet.
Tvert i mot!:
http://bit.ly/cxAIYM
Utvidet informasjon kan leses her litt nede på debattsiden i Aftenposten som jeg linker til under.
Der fremlegger jeg bevis for at det var i forbindelse med varslingen, at Raab (og Fjeld) plutselig ønsket og innkalle min fastlege for å så tvil om «min mentale helse» som min kontaktperson Anita Busch i NTL også hadde informert meg om at ville være tilfelle.
Et maktovergrep av de sjeldne.
Derfor min nekt av lege på møtet!
VIKTIG OG LESE blir da følgende informasjon på side 3:
Toppledelsen i NAV tier i hjel overgrepssak
http://bit.ly/b5lZf2
AFTENPOSt
Aftenposten har stengt Debattcentralen permanent etter 22.07.2011, og tillater heller ikke at innleggene står åpne for lesning.
Heldigvis hadde jeg kopiert akkurat det overnevnte, og dette er satt inn i posten:
Forbrytelser i Den Offentlige Tjeneste – Forbrytelser uten straff
http://bit.ly/dmtf1N
I møtet vi hadde i januar 2008 forklarte Busch meg også at min omfattende men berettigede varsling om overgrep ville kunne komme til å bli sett på som noe i retning ”parodisk”.
NAV kunne – i bunn og grunn gjøre akkurat som de ville overfor meg.
Jeg hadde i realiteten ”ingenting å kreve eller å fare med”.
ANITA BUSCH
NAV kunne – sa hun, med retten på sin side som Statsforvaltning, innkalle min lege for å forsøke å sette spørsmål ved min mentale tilstand! (Noe de også forsøkte seg på, som jeg viser i innlegget jeg har linket til over):
«Det er for at de håper på å kunne få konstatert at du er noe i retning psykisk ustabil»!
Slike føringer lå helt opp i dagen, også på møtet med Raab og Fjeld.
(Mer om dette i posten):
LO, Arbeidstilsynet og NTL – Unnlatelser av hjelp mot overgrep fra Nav. Mail i saken.
http://bit.ly/9LkGgP
Ingrid Raab deltok da heller ikke i møtet, etter mine skriftlige krav til Saglie og Utvik om å fjerne både henne og June M.Fjeld fra min sak på grunn av de grove gjengjeldelsene de møtte meg med vedrørende varslingen 20.12.2007.
Ingrid Raab ble allikevel ikke fjernet fra min sak!
imageJUNE M FJELD
08.04.2008 innkaller June M.Fjeld og Ingrid Raab meg til møtet som er referert i denne posten:
«Vi har mottatt tilbakemelding fra Arbeids-velferdsdirektoratet om at de vurderer at NAV Oslo har gitt deg den bistand som er mulig innenfor etatens mandat og muligheter. Videre oppfølging av din attføringssak vil skje hos NAV Oslo Sør Arbeid som før.
Vi er av NAV Oslo sentralt blitt anbefalt videre fremdrift i saken din gjennom et basismøte som vi herved vil innkalle deg til. Deltagere på møtet vil være du, din fastlege, representanter for NAV Nordstrand Trygdekontor og fra NAV Oslo Sør Arbeid.
På møtet vil det bli tatt opp hvordan en best kan gi deg bistand fra NAV i tiden fremover.
Møtet er berammet til, og vil bli avholdt tirsdag 29.04.08 kl. 12.30 i NAV Nordstrand Trygd sine lokaler i Ekebergveien 233.
Vi gjør oppmerksom på at møtet vil bli avholdt uavhengig av din tilstedeværelse (…)
Brevet avsluttes: “Oppfølging av din sak har hos NAV Oslo Sør Arbeid vil bli foretatt av saksbehandler Eirin Bjerke hos Nav Nordstrand Arbeid.
Ingrid Raab er nå fagansvarlig i bydel Østensjø, og siden hun nå er tilknyttet en annen bydel er det Eirin Bjerke som vil fungere som din hovedsaksbehandler.
Ingrid Raab vil imidlertid være med på oppfølgingen av deg i tiden fremover for å sikre kontinuitet i saken din!”
Informasjon om dette påfallende intrigemakeriet gikk igjen fra meg til direktørene i Nav med bønn om inngripen – uten respons…
Mer om samarbeidet aktørene i mellom, der Raab, Fjeld, NB (Astrid Helle Kalland i OPT og hennes sjef ØØ (Trond Stenberg) i samarbeid oppkonstruerer meg til å være en konfliktskaper, en paranoid og aggressiv person med et særdeles negativt reaksjonsmønster som hele tiden utviste voldsomme reaksjoner og mener at jeg blir angrepet, kan leses i denne posten (litt langt nede) med linker til andre relevante innlegg med mer informasjon:
Nav- Hittil upubliserte møtereferater tilknyttet klagesaken:
http://bit.ly/cMeFZP
I posten under, kan leses den ufattelige raljering Fjeld og Raab utøvde mot meg i møtet jeg hadde med dem av 20.12.2007.
I «Rapporten» de deretter konstruerte sammen, benyttet de seg av termen «konflikter» i forbindelse med min person hele 10 – TI ganger!
Direktør Saglie, LO, NTL Enkelte utdrag fra noen av mailene jeg har sendt disse m.fl. med oppfordringer til stans av maktmisbruket fra Nav. Del.1.
http://bit.ly/cxAIYM
abord

Møtet med  NAV Nordstrand Trygd 29.04.2008.

Til stede i møtet var min nye saksbehandler ved Nav Oslo Sør arbeid Eirin Bjerke (BB) og Tom Pettersen (PP) – fast representant for NAV i basismøter, som senere underslo min klage til Trygderetten i nærmere 8 måneder, hvilket kan leses her:
NAV Nordstrand Arbeid underslår min klage til Trygderetten i hele 8 måneder – og lyver til meg om det!
http://bit.ly/aSnrTJ
Fra Nav Nordstrand Trygd, møtte
Bente Skarpsno (UU)
Anne Beate Nilsen (SS)
Dr. Nordhagen, Hans Petter.
U.U og S.S var hvilende representanter.
(Referatet ble opprinnelig gjengitt på Aftenposten Debatt 01.05.2008):
http://bit.ly/9exn3J
I forkant av møtet, sender jeg samtlige møtedeltakere sammendrag av saken, som alle bekrefter at de har mottatt og lest på møtet 29.04.08.
U.U tok meg i mot oppe på Nav Nordstrand Trygds lokaler som faktisk lå øde, og jeg trodde at jeg hadde gått feil.
Hun kom ut da jeg banket på døren til bakrommet og forklarte meg at møtet skulle holdes i bomberommet i kjelleren, og der var det veldig kaldt! – ”De hadde ikke stor nok plass til 6 mennesker i noen av rommene oppe”.
Det ble forklart for meg at panelet ikke hadde noen beslutningsmyndighet over hva som kunne gjøres i min sak, så de kunne bare komme med anbefalinger. Dette var et ”basismøte”.
B.B ”forklarer” meg at de hadde fått tilbakemelding fra OPT om at de ikke kunne se at de hadde gjort noe galt.
Det de kunne «tilby» meg nå, var at jeg skulle gå tilbake til NB i OPT, men at det samtidig utover i tiltaket ville være en annen person til stede sammen med NB!
Jeg: Så nå skal jeg altså være nødt til å møte overgriper OG en person til, i fortsettelsen?
B.B: Vi har som sagt fått tilbakemelding på at VI ikke har gjort noe galt i denne saken!
Jeg svarer at man ikke skulle tro at noe slikt som dette i det hele tatt skulle kunne gå an å prestere å komme med. ”Dette er nesten helt uvirkelig”!
B.B svarer at hun skjønner det, og at de ser det at jeg er i tiltak som nødvendig og hensiktsmessig!
Her innrømmes i realiteten viten om overgrepet.
B.B og resten av panelet er altså fullstendig klar over det massive myndighetsmisbruket de av ledelsen i Nav er pålagt og utøve, og som de med vitende og vilje er fast bestemt på å effektuere!
Jeg spør hvorfor i all verden jeg ikke hadde fått byttet tilrettelegger.
B.B svarer enda en gang at de hadde fått tilbakemelding om at OPT ikke hadde gjort noe galt, og at jeg skulle få svar angående klagesaken min i eget brev.
Noe jeg ikke hadde.
Da sa B.B at hun kunne skaffe et referat fra det, og gjentok at DE ikke kunne se at DE hadde gjort noen feil.
Jeg: Men det har dere!
Det kan da en hver som leser saken min sikkert oppfatte.
Folk er i stand til å klare å tenke selv og se hvilke feil som er begått!
P.P ber dette om å ligge et øyeblikk, og kommer med en lang tirade om hvilke målsettinger og krav NAV har til brukere, og at jeg har gått en lengre periode nå uten å være i aktivitet.
Jeg svarer at dette er feil, jeg har skriftlig spurt tre andre personer om de kan være mine tilretteleggere uten å en gang motta svar.
Jeg har også jevnlig sendt inn mine jobbsøk til saksbehandler.
(Ved siden av alle pågående oppdateringer om eskaleringene i overgrepene til Navs direktører via et uttall mail, med bønn om å bli overflyttet til kvalitetssikret tiltak – fullstendig uten gehør)!
P.P ignorerer denne opplysningen fullstendig, da imøtegåelse og drøfting rundt det jeg forteller (og som panelet selvfølgelig satt inne med viten om) ville ha forstyrret mye av «slagplanen» til denne Saglies eksekusjonspeletong.
Pettersen svarer glatt at hva basismøtet bryr seg om, er veien videre. Vel bevandret i hersketeknikker, ber han meg om å ”forsøke å la mine frustrasjoner ligge som frustrasjoner og historie, og å se fremover”!
Jeg spør etter hvert om hvorfor jeg da ikke kan ha denne andre personen som tilrettelegger i stedet for overgriper siden de nå allikevel skal være to personer ”på meg!?
(Er ikke dette å kaste bort skattebetalernes penger? Slik saken har utviklet seg har jeg heller ingen grunn til å tro at det kan være noen edle motiver som ligger bak denne vinklingen, siden NAV nå velger denne vanskelige og dyre veien å gå i stedet for å providere EN annen tilrettelegger).
Ingen har noe svar å gi meg på det tidspunkt.

ABEGE

 

Da sier jeg at jeg ønsker navnet på personen som har besluttet dette, og at jeg har en oppfatning om at dette kan være (innklaget) J.M.F.
B.B svarer at det er NAV Arbeid, og ikke en enkeltperson som står bak denne beslutningen.
P.P innskyter at vi må stoppe situasjonen med det som har vært, og spør meg om jeg er villig til å gå inn i tiltaket med de premissene som i dag ligger til grunn!
Jeg svarer at det jo ikke bare er ”å stoppe det som har vært” når jeg blir bedt om å gå tilbake til overgriper som eneste alternativ!
P.P svarer at neida,DET FINNES ET ALTERNATIV TO, OG DET ER AT DU SIER DEG VILLIG TIL Å BLI MED PÅ EN UTREDNINGSSITUASJON AV DIN PSYKISKE HELSE”!
Min spontane reaksjon var å begynne å le, for skal man ta dette med humør, så måtte jo en del lik som meg ha begynt å lure på om de var med på skjult kamera! Kjetil & Kjartan show eller lignende. Jeg spør om dette virkelig er mulig, og at jeg bare ikke kan tro dette jeg hører!
P.P sier at han ønsker å forklare seg: ”Det henger sammen med rehabiliteringspenger som du da vil kunne søke om i den prosessen, OG DE AVHENGER AV AT DU ER UNDER BEHANDLING! Enten er det sykdom som gjør at du ikke kan jobbe og da må vi se på det OG BEHANDLE det, eller så er Arbeid med bistand (OPT) veien å gå, SÅ DET ER MER ENN ET ALTERNATIV HER”!
Legen (for Nav) sier etter hvert (ca. 14:56 min. inne i opptaket) at «dette utvalget kun har to alternativer» (og presentere for meg),
Legen (for Nav) innskyter at han forstår at det siste «valget» må høres BIZARRT ut for meg (hans eksakte term)! ”Du sier jo at du vil gå inn i et tiltak, men der ligger også konfliktsituasjonen”.
Jeg: Jeg ønsker meg ABSOLUTT ut i arbeide, og det har jeg blitt avskåret fra nå utrolig lenge, på grunn av at jeg har opplevd overgrep!
Legen svarer at «dette utvalget kan ikke gjøre noe med konfliktsituasjonen – vi har ikke makt eller myndighet til å gjøre noe med dette», at «vi kan godt forstå hva du sier – men vi får ikke gjort noe med det», og at det eneste de kan gjøre, er å lete etter alternative måter å gi meg ytelser på når jeg setter betingelser som de ikke har noen myndighet til å imøtekomme, som sykdom o.l. men at panelet verken har meningsberettigelse eller beslutningsgrunnlag for å blande seg bort i hvem som skal bistå meg.
Jeg svarer at jeg har sykdommer, men at jeg jo ikke er psykisk syk!
Legen: ”Det som er til hinder for tiltaket, er hvem som skal bistå deg – Dette kan ikke vi gjøre noe med, det må øvre «makter» eller øvre instanser svare på”.
Jeg krever igjen et konkret svar på hvem jeg da skal henvende meg til, men legen bare tillegger diffust at enhver institusjon har sine overordnede … og stanser.
PP overtar straks (15.44) og begynner å snakke dette viktige spørsmålet bort ved å manipulere meg, med påstanden om at hvis jeg takker nei til dette de mener at er et tilbud «som er nødvendig og hensiktsmessig i forhold til min tilbakeføring til arbeid» … han stanser litt, og jeg innskyter:
Men det er jo ingen logikk i det dere ”tilbyr”!?
P.P ber om å få fullføre, og sier at hvis jeg takker nei til tilbudene, har jeg en ”obsjon”, som ligger i det at jeg gjerne må kontakte HVEM JEG VIL AV ØVRE MYNDIGHETER!
– Vi har også fått klarert saken inn i Direktoratet som B.B sa, og fått GODTGJORT at DET – DEN KVALIFISERINGEN DU HAR VÆRT IGJENNOM på OPT ikke har…
de har ikke gjort noen feil slik som det uttrykkes»…!
Så er det en HELT ANNEN situasjon at DU kan oppleve det annerledes, og at DU ikke får det til å fungere med tilretteleggeren” !
Jeg svarer at jeg har beskrevet nøyaktig hva overgrepene dreier seg om, hvordan jeg har opplevd de.
P.P svarer at han ikke ville gå inn i den type karakteristikker jeg brukte om deres samarbeidspartnere, men at han registrerte at jeg mente det, ”og så får vi igjen ta og stoppe det der”!
Hvis DU ikke ønsker Å TA I MOT enten det ene eller det andre av disse TO TILBUDENE som gis deg, MULIGHETENE som gis deg, ENTEN TIL KVALIFISERING ELLER BEHANDLING – så må vi rett og slett avslutte”!
TYDELIGERE ENN MED DETTE UTSAGNET SOM OPPSUMMERER FULL OVERKJØRING SAMT IGNORERING AV ALL MIN VARSLING OG BØNN OM Å FÅ BLI OVERFLYTTET TIL ANNET TILTAK KUNNE VEL VANSKELIG TVANGEN I ALL SIN HESLIGHET HA MATERIALISERT SEG?!

Kicking out

Jeg fremhever:
Kompetanse i NAV-kontoret
Overordnede prinsipper og føringer
Vedlegg: «Kompetansetiltak for å møte utfordringene og nå målene»
Datert 20.12.2007 revidert etter drøfting med Arbeids- og velferdsforvaltningens hovedorganisasjoner:
Holdninger: «Møtet mellom veileder i NAV og bruker skal bygge på respekt og empati
NAV skal sikre brukerens rett til innflytelse og medvirkning, herunder ha forståelse av maktforholdet i relasjonen med bruker
Møtet mellom veileder i NAV og bruker skal bygge på en etisk og faglig forsvarlig standard
Tjenesteleverandør; ta aktivt ansvar for helheten i tjenesteyting til våre brukere, utvikle effektive tjenester og ha brukernes behov i fokus
http://www.fo.no/nav-reformen/kompetansetiltak-i-nav-kontorene-article390-258.html

ANITA BUSCH

LO, Arbeidstilsynet og NTL – Unnlatelser av hjelp mot overgrep fra Nav. Mail i saken (Utdrag – Forbundssekretær Anita Busch NTL 11.01.2008):
«Det er NAV som vurderer hvilke tiltak som er ”nødvendig og hensiktsmessig” men det er en uttalt målsetting for NAV at bruker skal medvirke, dvs bli hørt, når NAV vurderer hva som er nødvendig og hensiktsmessig.
Det er allikevel slik at Jeanine ikke har mulighet til å klage på hvilke tiltak hun tilbys. Dersom hun takker nei eller uteblir fra tiltak straffes hun økonomisk ved at stønader og attføringspenger fratas henne”.
Vurdering;
Dersom OPT får betalt pr. deltaker som kommer ut i arbeid, vil dette kunne være opplysende for den situasjonen som nå er oppstått.
Det er også underlig at OPT kun har  en person som ivaretar ”arbeid med bistand” slik at det er umulig å bytte kontaktperson dersom det oppstår konflikter eller andre forhold som gjør samhandlingen vanskelig.
Det er i NAVs ansvar at tjenester som kjøpes har nødvendig kvalitet for å oppfylle formålet med tjenesten”.
Jeanine har varslet om at hun er utsatt for det hun opplever som utilbørlig oppførsel fra sin kontaktperson ved OPT, og sin saksbehandler ved NAV arbeid. Disse varslene oppleves ikke å bli tatt alvorlig av OPT som avviser forholdene, og NAV Arbeid som som ikke ønsker / kan gå inn å endre tiltaket som det varsles om.
At Jeanine blir sendt tilbake til OPT og den som står bak det som oppleves som utilbørlig oppførsel, kan anses som en negativ reaksjon på varslingen. – Viser her til arbeidsmiljølovens § 2-5 (…)
http://bit.ly/9LkGgP
Hva som derimot tok plass etter møtet, og her belyses alt lov- og regelverk som er brutt KRAFTIG med!:
Massakrering av regelverket, bevisste overgrep.
http://bit.ly/qBXUGT
ABELPRA
(Referat fra lydopptak av møtet 29.04.2008 forts):
Jeg spør om P.P kan gjenta hva de to tilbudene bestod i?
P.P: Det er altså Arbeid med Bistand – fortsatt hos OPT (som pkt. 1.)
Jeg: – Og personen som jeg innklaget for overgrep – samt en annen person til stede, av en eller annen grunn…
P.P: Av hensyn til DEG!
Av hensyn til BREDDEN og KVALITETEN i tilbudet, i og med at du åpenbart ikke har den nødvendige tilliten til den personen du velger å kalle for en overgriper, SÅ SETTER VI INN EKSTRA RESSURSER!
Jeg: Men dette er jo helt høl i hue, hvorfor kan jeg ikke få komme over til en annen person som har blitt forklart saken min – hva det er jeg har opplevd, og som kan ta det derfra med meg!?
B.B: Det er fordi at vi mener at det tilbudet du har hos OPT er det beste tilbudet du kan få!
Jeg sier at dette er helt vilt det de kommer med, at jeg vil ta overgrepene til retten og at de svar jeg har mottatt ikke holder mål.
”Jeg kan ikke tro noe annet enn at dette er noe du forstår selv”!
B.B: Det er NAV Arbeids vurdering, og ikke en enkeltperson.
Dette ER faktisk et veldig godt tilbud, de har veldig gode resultater og du vil få god oppfølging!…
Jeg: Hos overgriper i OPT?!
B.B: Du bruker ordet ”overgriper”.
Saken er det at jeg og NAV Arbeid må ha en avklaring på om du sier deg villig til å gå tilbake til OPT, og det innen 15. mai fordi du nå står i et tiltak som du strengt tatt ikke bruker.
I de to siste postene linket til under, vises tapede møtereferater fra hvordan jeg blir møtt med grov trakassering, gjengjeldelser og sjikane fra de innklagede aktørene i OPT da jeg ser meg tvunget til å gå tilbake til dem etter Navledelsens totale ignoranse av min varsling om nettopp noen av de samme overgrepene før jeg igjen sendes tilbake dit under ledelsens absolutte kjennskap til hva det er som foregår:
Så mye for garantiene om kvalitetssikring fra hele fem statsansatte i dette møtet!
ABESaglie
Det omfattende myndighetsmisbruket jeg erfarer i OPT som da jeg insettes der igjen øker til utenkelige høyder, blir av Saglie og Utvik tiet ihjel som alltid – selv etter ytterligere varsling fra meg om hva som nå tar plass.
Den terror jeg opplever, vil altså – som garantert fra og ifølge Navledelsens utsendte fotfolk, faktisk være «den beste oppfølging jeg kan få» – ved ledelsens fravær av respons og inngripen!
Overnevnte bekrefter uomtvistelig at her er det snakk om bevisste og nøye samkjørte gjengjeldelser jeg – som bruker av etatens tjenester rammes av  – etter at jeg velger å klage på de tjenester jeg mottar.
Etatens agering bærer således tydelig preg av motvilje overfor prestisjetap, samt veloverveide og organiserte straffereaksjoner i form av sanksjoner og gjengjeldelser mot en varsler.
Når aktørene i OPT etterhvert innser at de ikke vil komme stort lenger i sin bearbeidelse av meg som mest sannsynlig dreier seg om at jeg skal bli såpass psyket ned at jeg forlater tiltaket «frivillig» og sier fra meg min Yrkesrettede Attføring, tyr de straks til en «backupløsning» som går på at de skriver en «Rapport» til Nav der de anbefaler at jeg skrives ut av «tiltaket».
Det gjør de straks etter at jeg velger å «ta igjen» og stille ubehagelige (for dem) men berettigede spørsmål som de naturlig nok ikke har noen fornuftige svar å gi på.
Tre tidligere innklagede aktører ved Nav Nordstrand Arbeid, setter sine underskrifter på papiret som stanser attføringen med øyeblikkelig virkning.
Eirin Bjerke er en av dem:
Falsk forklaring (ordrett gjengitt) og grovt misbruk av stillingsposisjon, bidrar til og stanse Yrkesrettet Attføring:
http://bit.ly/btWVJt
Tapet møtereferat av 12.06.2008 hos OPT – ekstern samarbeidspartner av Nav, der grove represalier tok plass.
http://bit.ly/dls5B3
Tapet møtereferat av 02.07.2008 der innklaget aktør bruker mine funksjonshemminger mot meg:
http://bit.ly/a0wCb1
Møtereferatet fortsetter:
ABEGE
Da kommer legen fra Nav inn og spør om det er PRINSIPIELLE årsaker eller PRAKTISKE årsaker som gjør at de er nødt for å servere meg den samme saksbehandleren jeg til de grader gir uttrykk for at jeg ønsker å slippe!
B.B: Det er jo blant annet fordi at vi har fått tilbakemelding om at hun ikke har gjort noe galt, og det å fjerne henne fra den tiltaksbedriften, det vil ikke være noen…
Jeg spør HVEM som har tatt avgjørelsen om at OPT ikke har gjort noe galt.
B:B svarer at det er det NAV Arbeid som har gjort, og at de har fått tilbakemelding fra ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET (der Tor Saglie sitter som direktør og har mottatt flere klager fra meg vedrørende myndighetsmisbruket og trakasseringen), – om at de ikke kan se at det har skjedd noe galt i saken!
(En god del av mailene kan leses samlet her):
http://bit.ly/aPvIGw
http://bit.ly/cxAIYM
P.P sier at punkt to er at de må ha dokumentasjon i forhold til en utredning på sykdom, for alle ytelser fra NAV-systemet krever en slik dokumentasjon.
Jeg svarer at det har de jo fått! Jeg sier at jeg har bevisene med meg her på det, og slår opp permen jeg har med meg.
B.B: Vi har noen legeerklæringer her, men det er ikke…
Jeg svarer at nettopp, det var disse Ingrid Raab krevde i møtet 20.12.2007 med min Advokat tilstede! (Les utdraget fra Aftenposten tidlig i dette innlegget):
Forbrytelser i Den Offentlige Tjeneste – Forbrytelser uten straff
http://bit.ly/dmtf1N
B.B: Riktig. For du har jo vært i mot det at legen din skal involveres, men det ser vi jo både i attføring og når det gjelder andre ytelser at vi er helt avhengig av et godt forhold ved det at legen er involvert.

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABEGNORE

22:00 min. inne i opptaket :

Jeg svarer at samtlige dokumenter I.R sa at hun trengte ble levert henne, og at jeg ikke hørte noe om at dette ikke var godt nok, FØR JEG VARSLER OM OVERGREP!

– Det er represalier av verste sort, og det SKRIVER jeg mye bedre enn jeg uttaler (forklarer)!
Eirin Bjerke – like vel bevandret i hersketeknikker som Tom Pettersen, overser meg fullstendig og svarer: 
Det vi prøver å se på nå, er muligheter nå fremover… Dette er tilbudet vi kan gi deg.
Jeg registrerer at Eirin Bjerke er knallrød i ansiktet, og sier:
Jeg skjønner hvor hjelpeløs du føler deg nå. Du SER sånn ut og du snakker sånn (BB innskyter: «MM») – det virker jo som du skjønner at dette går ikke an, det ER for dumt – med denne reaksjonen du utviser nå!
BB (23:20) : Altså – dette ER jo det tilbudet vi kan gi deg!
Legen (22:25) sier at «Men noe av bakgrunnen til at man har et arbeidsrettet tiltak i det hele tatt – Arbeid Med Bistand (AMB) det er jo for det at du i hvert fall søker bistand for å komme meg inn i en arbeidssituasjon – ikke noe du kan holde på med på egenhånd. Så på et eller annet sett, så har du hindringer eller komplikasjoner som gjør at du er avhengig av noe assistanse, og derfor så har man dette tiltaket»!
Legen fortsetter: Og så forstår jeg at det er for å si det mildt – dårlig kjemi mellom det du bys av saksbehandlere, og det er såpass provoserende for deg at du ser det helt ut betenkelig.
– Så er beklageligvis det ANDRE alternativet at hvis du takker nei til dette – enten så er det en konfliktsituasjon som må tas til topps der den eventuelt måtte høre hjemme (jeg innskyter at jeg har sendt varslingen direkte til direktør Saglie) – og legen forts:
– Alternativet vårt, er at hvis IKKE et sånt aktiviseringstiltak er aktuelt, da har vi bare et annet alternativ, og det er nærmest også unnta deg fra arbeidsrettet aktivisering på grunn av sykdom – nærmest en passiv ytelse , og det skjønner jeg at ikke er i samsvar med dine ønsker. Det som er nødvendig – såvidt jeg kan forstå deg, det er evt. også få omgjort dette vedtaket slik at du kan få en annen saksbehandler, og det har ikke vi noen myndighet til.

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABEPOSTEN

Jeg spør hvorfor dette skal være så vanskelig, og sier til panelet (som hadde fått tilsendt utdrag fra det nedtegnete maktmisbruket fra lydopptak som jeg hadde presentert (ved å anonymisere skadevolderene i OPT) på Aftenposten debatt og i klage jeg hadde sendt Navdirektør Saglie før møtet), at hvis de hadde vært inne og sett hele denne debatten og hvilken respons jeg har mottatt i min sak fra mennesker her, så ville de sett at de fleste svarene gikk ut på at slikt som dette bare ikke gikk an!
Jeg sier at dette er helt vilt, og at situasjonen ikke inngir noen mening for meg.
Legen svarer at det skjønner han!
Jeg takket for det, men legen fortsetter da med å si at han har ingen forutsetning å mene om noe som har skjedd forut for dette, og ingen juridisk kompetanse som ville vært en forutsetning for å kunne mene noe, så det hadde han verken profesjonell kompetanse til eller myndighet for å mene noe om.
Jeg svarer at jeg vil tro at ledelsen i Arbeids- og velferdsdirektoratet heller ikke har kompetanse nok til å håndtere min sak på en etisk forsvarlig og rederlig måte!
For dette er en stor skandale!
abblåst
(25.50): P.P responderer med at jeg bruker store ord, og at møtet verken er en plass for skandaler, eller noe annet!
Jeg svarer P.P at jeg må ha lov til å uttrykke det jeg mener. ”Det skal være lov til å bruke sterke ord når man føler seg direkte voldtatt”!
P.P sier at dette var voldsomt! ”Jeg registrerer bare hva du sier, og jeg er veldig uvant med at vi som voksne mennesker skal sitte og kommunisere på denne måten”.
Jeg svarer P.P at nå synes jeg at han legger seg på et veldig lavt nivå.
P.P sier at det må jeg gjerne synes, men han syntes ikke at vi skulle kommunisere på den måten hvis målet var å få til en dialog om hva jeg skulle – og ikke skulle gjøre med de tilbudene jeg hadde fått presentert.
Han måtte ta til etterretning at dette var måten å kommunisere på.
Han ”forklarer» meg at jeg før eller senere ville komme i den situasjonen at jeg ville måtte stå på egne ben i et arbeid noe som var både deres og mitt mål!
Jeg har da lenge vært himmelfallen over den tragiske, parodiske, tafatte og klønete måten ”kommunikasjonen” hadde holdt frem på i møtet med unntak av noen gode argumenter fra legen, og svarte kort og svært brydd på P.Ps vegne at jeg hadde levd i snart et halvt hundre år, slik at jeg evnet å forstå såpass!
P.P stevnet frem på samme linje, med å ”forklare” meg at vi da måtte kunne samhandle om hvordan få meg best rustet ut i et arbeidsmarked, hvor ikke bare målet ikke bare var å skaffe meg jobben – men også å beholde den – og sier at jeg har inntil 3 år i AMB for å kunne ruste meg til arbeidslivet (27:25) og praktisere det du har lært og kan – på en TRYGG GRUNN hvor det er HJELPERE – jeg velger å kalle det det, som har kompetanse og som kan bistå deg i den prosessen frem mot eget arbeid (27:47)
(Men dette skulle vise seg å være ren skjær løgn som han/de fremsatte med vitende, vilje og forsett siden personen de angivelig ikke visste hvem var som i fortsettelsen skulle assistere innklagede Astrid Helle Kalland i «tilretteleggingstimene» med meg, var hennes sjef – direktøren i foretaket OPT som hadde avvist min klage på henne i første hånd)!
28:10 sier han altså at de «supplerer meg med en person til», men på mitt spørsmål om hvem det vil være, svarer Tom Pettersen:
«Det navnet har jeg dessverre ikke»! – Jeg har bare fått lovnad på at det skal komme inn en person til, som skal bistå på disse «oppfølgingssamtalene» ! (…)
Jeg følte blodtrykket stige enormt, på grunn av at P.P som attpåtil var ”fast representant i basismøter” vitterlig satt der og behandlet meg – et voksent menneske på en så ukyndig måte, ved å prate til meg som om jeg skulle ha vært et barn.
P.P presterte å stevne frem på den samme linjen, ved å fortelle meg at jeg nå hadde kommet dit hen at jeg ville vli stilt krav til å gjøre ting selv, og skulle ”gå ut og søke tjeneste sammen med tilrettelegger”!
Hva er dette for noe pjatt å servere godt voksne oppegående mennesker?
IMG_7211
Selv var jeg på det tidspunkt 46 år gammel og hadde blant annet 3- årig høyskoleutdannelse samt bachelor i Kultur- og samfunnsfag ved UIO!
Grunnen til at jeg var på Nav, var at jeg i svært mange år hadde vært syk og vært gjennom flere kritiske operasjoner, derav søkte jeg på kombinasjon av utdannelse og kurs for å kunne arbeide hjemmefra de dagene jeg var for syk til og komme meg på jobb, og for å vise for arbeidsgivere en sammensatt og funksjonell kompetanse etter og ha vært ute av arbeidslivet i såpass mange år hvor jeg stilte med en bachelor i min alder på lik linje med 21-åringer!
Daværende saksbehandler Hans – Per Hem ved Nav avslo uten kvalitessikret begrunnelse med hans korte tilsvar:
«Avslaget ble tatt etter samtale med Azmat Butt».
Fylkesdirektør Torild Lien Utvik avviste mine klager på dette, ga meg ny saksbehandler Ingrid Raab, som avviste både min advokat og meg i nytt møte, og sendte meg rett til OPT – et foretak beregnet på bistand til psykisk utviklingshemmede:
Direktørene i NAV var de siste som ønsket å hjelpe, da det var de som sto bak maktmisbruket
http://bit.ly/9KlfzV
Samtlige «torpedoer» i møtet visste dette!

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABEGNORE

B.B går langt over streken, da hun forklarer at det ville være en person til med i møtene med NB på OPT som hun sier: ”Rett og slett fordi DU ønsker det!
Jeg svarer at nei, det gjør jeg da slett ikke!
Jeg ønsker IKKE en annen person skal være der tilstede SAMMEN MED overgriper!
Jeg ønsker ikke at overgriper skal være til stede i det hele tatt!
B.B svarer at det er det tilbudet de har å gi!
Jeg sier at det er for dårlig – det er overhodet ikke akseptabelt.
– ”Jeg kan da ikke bli bedt om å gå tilbake til overgriper, og det sa jeg også fra om til min kontaktperson i NTL – Anita Busch, at det ser jeg faktisk på som en sidestilling med prostitusjon – det at jeg er nødt til å gå tilbake til denne i ly av ubehandlet varsling om trakassering hvorav jeg også møter represalier, – for å kunne ha penger til å klare å overleve og ha til forsvarlig livsopphold”!
På dette tidspunktet hadde jeg ikke forventet annet fra P.P enn noe slikt som han da serverte:
Men det er litt uforståelig for meg, denne saftige språkbruken” (Han dro en historie om at en i familien var fra Nord-Norge og at han var vant til en del saftige uttrykk)… og ba meg legge meg på et nivå ”hvor vi forstår hva du sier!
Jeg svarte at de nok allikevel forsto hva det var jeg mente nå, siden jeg hadde fremlagt det i rimelig klartekst!
”Jeg har ikke lyst til å bli møtt her av nye hersketeknikker, jeg må få lov til å si fra hva jeg mener uten at du skal forsøke å dysse dette ned hele tiden”!
P.P: DET STØYER SÅ FÆLT NÅR DU BRUKER SLIKE ORD! Det vi forsøker på, er å hjelpe deg tilbake til arbeid!
Jeg svarer at DET FINNES JO INGEN HJELP! Dere har jo ingen hjelp å gi som er akseptabel!
P.P: JO VI HAR DET! – Det er de tilbudene vi har gitt deg.
Jeg: Det har jeg svart på hva jeg mener om!
B.B innskyter at hun trenger et svar fra meg innen 15. mai.
Legen fra Nav «forklarer» meg igjen at de ikke har myndighet til å overprøve vedtaket som kommer fra NAV Arbeid, for det ligger ikke i deres mandat.
ABEGE
Legen gjentar to ganger at han godt kan forstå at jeg ønsker meg en annen tilrettelegger ut fra min opplevelse av det hele – Men svaret fra Nav er åpenbart nei!
Det eneste andre alternativet de har sier han, for å opprettholde yrkesliv, er en annen variant og den er ikke svelgelig for deg i det hele tatt.
”DET ER EN VEI OM Å SYKELIGGJØRE DEG”!
Jeg svarer at ja, og at det vil da være et utenkelig overgrep!
Legen svarer: «DETTE ER BEKLAGELIGVIS DE ENESTE TO TEORETISKE ALTERNATIVENE VI SITTER MED!»
Et hvert menneske er ansvarlig for å utføre sitt yrke med faglig forsvarlighet, etikk og moral.
Når møtedeltakerne angivelig blir «tvunget» av sine overordnede å overbringe trusler og andre uakseptable former for gjengjeldelser som bidrar til og  trakassere og overstyre personer som befinner seg i en svært utsatt situasjon på bakgrunn av at de har bedt «rette myndighet» om hjelp og assistanse på grunn av varsling om opplevd maktmisbruk, skal de anses som å være ansvarlige for egen utenkelige agering.
Vi har alle et valg.
Jeg viser til straffeloven:
Ot.prp. nr. 8 (2007-2008)
Om lov om endringer i straffeloven 20. mai 2005 nr. 28 mv. (skjerpende og formildende omstendigheter, folkemord, rikets selvstendighet, terrorhandlinger, ro, orden og sikkerhet, og offentlig myndighet)
(…) Det følger av straffeloven 1902 § 123 at en offentlig tjenestemann kan straffes dersom han misbruker sin stilling til å krenke noens rett ved å foreta eller unnlate å utføre en tjenestehandling.
Skyldkravet er forsett.
Overtredelse straffes med bot eller tap av tjenesten eller med fengsel inntil ett år.
Dersom tjenestemannen har handlet i den hensikt å skaffe seg eller andre uberettiget vinning, eller han forsettlig har voldt betydelig skade eller rettskrenkelse, er straffen fengsel inntil fem år.
Etter straffeloven 1902 § 124 straffes en offentlig tjenestemann som rettsstridig benytter sin offentlige stilling til å få eller som forsøker å få noen til å gjøre, tåle eller unnlate noe.
Skyldkravet er forsett.
Straffen er bot eller tap av tjenesten.
Straffeloven 1902 § 125 rammer ulike former for medvirkning.
Bestemmelsen er rettet mot offentlige tjenestemenn som forleder eller tilskynder en underordnet eller en tjenestemann under hans oppsyn til å forbryte seg i tjenesten eller som bistår vedkommende eller vitende lar ham forbryte seg.
Videre rammer § 125 en offentlig tjenestemann som misbruker sin offentlige stilling til å tilskynde en annen offentlig tjenestemann til å forbryte seg i tjenesten eller som bistår vedkommende.
Skyldkravet er forsett.
Medvirkeren straffes etter samme straffebud som hovedgjerningspersonen.
Bestemmelsen kommer til anvendelse selv om hovedgjerningspersonen ikke kan straffes.
Straffeloven 1902 § 324 rammer en offentlig tjenestemann som forsettlig unnlater å utføre sin tjenesteplikt, eller som på annen måte forsettlig overtrer tjenesteplikten.
Unnlatelsen er bare straffbar dersom tjenestemannen hadde en rimelig mulighet til å oppfylle plikten (…)
Etter annet ledd gjelder straffebudet alle som omfattes av lov om statens tjenestemenn, dvs. enhver statsansatt.
http://bit.ly/dERX7U
Mer om lovverket her:
Er etikken fraværende i offentlig forvaltning? Hvem kan bistå når tjenesteutøveren misbruker sin myndighet?
http://bit.ly/clMyRg
IMG_7211
Lege Nav – Du har gitt uttrykk for at du ønsker tiltaket, men med annen person. Og det er det Nav Arbeid har svart på – at du får tilbudet om tiltaket gjennom DEN personen som du ikke ønsker!
Jeg: Har de i det hele tatt begrunnet sitt avslag annet enn med det at Kalland i OPT føler at hun ikke har gjort noe galt? ”Altså – Er det BEHANDLINGEN? 
B.B svarer at jeg har levert inn EN klage som har blitt behandlet!
Jeg: 12 – TOLV klager!
B.B: Ja, og vi har fått tilbakemelding fra Arbeids- og velferdsdirektoratet at det ikke har skjedd noe galt i denne saken. De har ikke gjort noe galt, og dermed så er det ingen grunn til at du skal bytte tiltakssted!
Jeg sier at jeg studerer Jus, og at jeg vet at det er lovfestet at en person som har opplevd trakassering skal bli hørt på og tatt på alvor (De som rett og slett mener at de har opplevd det! Ingen annen ”begrunnelse” behøves)! – Og det blir da opp til motparten å BEVISE at sådant aldri har funnet sted.
Så går jeg i retten med dette her, tror jeg at jeg har en utrolig god sak!
Det blir stille i påtakelig lang tid.
P.P sier så at han ønsker å klargjøre basismøtets funksjon, og at de kun er et RÅDGIVENDE organ
At de har lagt frem en tilbudsvariant til meg og at det selvsagt er opp til meg å vurdere om jeg tar i mot…
Jeg svarer at dette setter meg i en UMULIG situasjon, jeg opplever dette som et nytt overgrep, og at jeg med dette blir satt i en situasjon som for meg blir helt UMULIG å takle!
Jeg ville gjerne hatt en tilrettelegger og kommet meg ut i jobb og tjent penger, men dette har jeg måttet legge på is nå fordi at saken er slik som den er!
Jeg har blitt trakassert og umyndiggjort i forferdelig lang tid og ikke fått svar på en eneste en av mine klager.
Bare her, i dette, har det blitt begått uttallige brudd på forvaltningsloven!
Da sier legen det følgende:
ABEGE
Hvis denne personen som du belyser at provoserer deg så sterkt at du nærmest får en mental sperre, så kunne man jo i og for seg søke støtte innenfor FAGKOMPETANSEN for evt. å kunne ASSISTERE deg i argumentasjonen for hvilken skadevirkning dette ville kunne få for deg ved å bli påtvunget denne personen.
DA ER VI INNOM evt. PSYKOLOGI ELLER PSYKIATRI, FORDI JEG ANTAR AT DET MEST PROVOSERENDE FOR DEG, EFFEKTEN AV Å BLI PÅTVUNGET DENNE PERSONEN, MÅ DA VÆRE FOR DEG – PSYKISKE KOMPLIKASJONER”!
Jeg svarer at jeg har skrevet i klager til NAV at det vil være traumatisk for meg å komme tilbake igjen til OPT og bli behandlet på den måten jeg har blitt.
P.P sier: Vi får slippe det der nå!
Jeg spør hva som vil skje hvis jeg takker nei til begge ”tilbudene” som er gitt.
B.B svarer meg at da vil NAV Arbeid avslutte attføringen min med ØYEBLIKKELIG VIRKNING!
Jeg: Så jeg blir TVUNGET TIL å gå tilbake til overgriper med andre ord?
Legen: Det høres sånn ut! – For det eneste alternativet vi har er det andre alternativet, og det er ikke aktuelt.
Vi snakker om klagesak, og jeg spør om det ikke er litt dumt av meg å klage når jeg tidligere har sendt inn i hvert fall 5-6 av klagene direkte til direktør Tor Saglie – siden han aldri har giddet å svare meg med et pennestrøk – OG faktisk ser ut til å få lov til å fortsette med denne fremferden?
P.P gjør oppmerksom på at klagesaker har en helt annen prosedyre osv.
Legen sier at HVIS JEG FÅR HEFTIG PSYKOLOGISK MEDHOLD med det at å bli konfrontert med din tidligere saksbehandler vil forvolde deg STOR SKADE, vil dette evt. STYRKE saken din! ”Du må DOKUMENTERE skadevirkningen du har blitt påført, og ALLIERE DEG MED EN ELLER ANNEN INNENFOR DET PSYKISKE HJELPEAPPARATET”!
Jeg: MEN JEG ER JO IKKE PSYKISK SYK! (Hvilket jeg også forklarte ham ca. 16:10 min. inne i opptaket)
Legen: Men du hevder jo i og for seg at du har opplevd et traume?
Jeg svarer at jeg har opplevd det som svært ubehagelig å erfare trakassering på det groveste, og det at jeg skal være nødt til å komme tilbake og måtte forholde meg til samme personen.
Men det at jeg skal måtte inn i noen ”HEAVY PSYKOLOGISK UTREDNING PÅ ET SÅ KLART PUNKT”, finner jeg helt utrolig”!


PP avbryter, og forsikrer meg om at mesteparten av tiden ville jeg heretter antakelig bruke UTENFOR dørene til OPT!
Vi skulle ut til gitte arbeidsgivere som vi skulle samhandle om hvem ville være, iht min handlingsplan!
P.P fortsetter: Det er to ting du ikke velger her i livet, (og jeg satt da og ventet på at han skulle si ”skatten og døden”) – og den ene av dem er hvilke arbeidskolleger du får. Og det er litt med det jeg sier innledningsvis her, at VI MÅ VITE OM DU ER GODT NOK RUSTET TIL
Jeg avbryter: Ja men har du da ikke LEST godt nok saken jeg sendte til deg? Har du ikke FORSTÅTT den”? (Ingrid Raab og June M.Fjelds enestående trakassering som reaksjon på min varsling om overgrep når de hevdet at jeg var en konfliktskapende person som kom i konflikter med alt og alle på bakgrunn av at jeg hadde fått avslag på søknad om datakurs og klaget på at jeg ikke fikk disse siden jeg hadde FYSISKE funksjonshemminger, og at jeg derfor ville kunne jobbe hjemmefra og føle meg kompetent selv de dagene jeg var syk.
Jeg hadde altså vært såpass ressurssterk og målrettet på det å også RASKERE få meg en jobb med disse kursene, at jeg møtte med Advokat for å klage på avslaget:
http://bit.ly/UkcfR
Møteref. forts: Jeg: Det du sier nå er jo fullstendig USAKLIG!
Da skynder P.P seg å si Nei, nå begynner tiden å gå fra oss, og flere svarer ja!

ABEGE

Legen: Hvis du mener at det du har vært utsatt for er så traumatiserende at du definerer det som et overgrep, så har du selvfølgelig muligheten til å melde dette som en psykisk påført skade.
Jeg: Jeg kan melde det til politiet!
Legen: Du kan gjøre hva du vil, men du kan melde det som SKADE og få det behandlet som det, for det du hevder, er at du har blitt påført en nærmest traumatiserende behandling som kan ….
Jeg: Ja, jeg synes den er fullstendig uakseptabel!
Jeg spør panelet om hva i all verden jeg skal gjøre uten penger lenger i påvente av at jeg får meg jobb –  husleien…
”Sosialkontoret” blir foreslått!
Jeg spør om sosialkontoret da kan si til meg med loven i hånd at neida, du får ingen hjelp fordi du valgte selv å si nei takk til et tilbud hvor du hadde penger, så vi kan derfor ikke hjelpe deg.
Se det var det ingen som hadde noe forstand på.
U.U (Bente Skarpsno) sier: Du vet hvor sosialkontoret på Nordstrand er?
– Ja?
Da får du gå dit og be om en time der, fordi jeg vet ikke hvordan de vurderer dette!
Det hersker en total stillhet da alle bare reiser seg og går ut, unntatt P.P (Tom Pettersen) og legen som forblir sittende ved bordet.
MERK: VEDRØRENDE BENTE SKARPSNO OG HENNES ROLLE I DET HELE, VISER JEG ET LITE UTDRAG AV REFERAT FRA MØTET JEG  HADDE MED KONSULENT JOHN ARNE KOLSTØ VED NORDSTRAND SOSIALSENTER – GODT OG VEL ET ÅR ETTER – 03.07.2009. DETTE MØTEREFERATET BLE UNDERSLÅTT OG MAKULERT AV SOSIALTJENESTEN, OG INGEN LOVNADER FULGT OPP:
«NN (Kolstø) spør meg om det er så at HVIS Tom Pettersen møter opp i møtet vi skal ha “så møter ikke du, er det sånn og forstå”?
Jeg svarer at hvis jeg skulle få en møteinnkallelse der det sto at møtet vil bli avholdt med eller uten min tilstedeværelse, og Pettersen er representant, så må jeg selvfølgelig stille – men at jeg sterkt ber om at han ikke deltar.
Jeg forteller at jeg sendte Pettersen min klage på Nav 21. Januar 2009 fordi han sa det var han som sto ansvarlig for å sende denne til Trygderetten.
For kort tid siden ringer jeg til Trygderetten som kan fortelle meg at de ikke en gang har MOTTATT saken!
Jeg sier og at jeg har politianmeldt direktør Saglie og flere andre.
NN (Kolstø) forteller meg da at det blir han og Bente Skarpsno som skal delta i møtet:
“OG SÅ MELDER JEG BÅDE INN SAKEN DIN SÅNN SOM JEG HAR OPPFATTET SAKEN DIN HER OG NÅ INN TIL HUN BENTE SKARPSNO SÅ HUN KAN SETTE SEG LITT INN I SITUASJONEN OG SÅ FÅR VI TA EN PRAT I FORHOLD TIL DIN SITUASJON, OG HVILKE TRYGDEYTELSER SOM DET ER MEST HENSIKTSMESSIG FOR DEG Å SØKE PÅ – FOR DET ER DUMT OG SØKE PÅ REHABILITERINGSPENGER HVIS DU FÅR AVSLAG PÅ DET NÅR DU KUNNE FÅTT UFØRETRYGD ELLER OMVENDT – FOR DA GÅR DU GLIPP AV DET I MELLOMTIDEN – FOR DET ER LITT BEHANDLINGSTID OG”!
Fra
Når utbredt ukultur og kameraderi utgjør selve limet og de overordnede føringene i Forvaltningen.
Del 5
http://bit.ly/cdYGKF

ABELEFANTT

Her er to essensielle poster som viser både kameraderiet i etaten og underslag av dokumenter i saken:
Nav- Hittil upubliserte møtereferater tilknyttet klagesaken:
http://bit.ly/cMeFZP
NAV Nordstrand Arbeid underslår min klage til Trygderetten i hele 8 måneder – og lyver til meg om det!
http://bit.ly/aSnrTJ
Jeg skrev igjen bønn til direktørene om å stanse dette maktmisbruket:

Til direktør Saglie                                                                                         Oslo 01.05.2008

Jeg legger ved referat fra møtet jeg deltok i 29.04.2008 og synspunktene jeg har på de ”tilbudene” som ble fremsatt av Deres panel. Disse tilbudene forstår jeg slik at De selv har laget og / eller godkjent.

Ber om øyeblikkelig tilbakemelding hvis så ikke er tilfelle.

Det var ingen på møtet som ønsket å fortelle meg hvem forfatteren av disse ”tilbudene” var.

De har allikevel bred kjennskap til hva det er som foregår, og jeg ber Dem om å øyeblikkelig stanse den pågående trakasseringen som utøves mot meg i denne svært belastende og stygge saken.

Nok får være nok!

Jeg håper at De har anstendighet nok til å tilby meg en annen tilrettelegger ved en annen Arbeidsmarkedsbedrift enn der jeg har opplevd trakassering.

Det er det eneste jeg ber Dem om.

Jeg har ellers aldri mottatt et eneste svar noen steder fra på hvordan mine saker har blitt gjennomgått før konklusjon ble forelagt.

Jeg har kun fått betenkningstid med svarfrist av panelet frem til 15. mai på hvilket av ”tilbudene” jeg vil vurdere.

Derfor haster det at De reagerer i saken øyeblikkelig.

Håper på et positivt svar.

Med hilsen

Jeanine

ABEGRI

Saglie ga meg sin første, siste og eneste respons over e-post;

Han anbefalte meg sterkt å godta “tilbudene:

Subject: VS: Jeanine ber om hjelp vedr. møtet med Nav Nordstrand Trygd 29.04.2008
Date: Thu, 15 May 2008 15:07:07 +0200
From: Tor.Saglie@nav.no
To: (emmali1@msn.com)

Jeanine

Jeg viser til din e-post av 1. mai 2008 med vedlegg. I vårt brev til Departementet av 21.02.2008 konkluderer direktoratet med at “NAV Oslo har gitt Jeanine den bistand som er mulig innefor etatens mandat og muligheter”.

Jeg anbefaler derfor at du stiller deg velvillig til de tilbudene som du i etterkant har mottatt fra NAV Oslo.
Mvh
Tor Saglie
Les både e-posten Saglie sikter til og flere mail i saken, ordrett gjengitt i denne posten:
Direktør Saglie, LO, NTL Enkelte utdrag fra noen av mailene jeg har sendt disse m.fl. med oppfordringer til stans av maktmisbruket fra Nav. Del.1.
http://bit.ly/cxAIYM
ABWPOSt

Jeg sender tilsvar:
Til direktør Saglie                                                        
Oslo 17.05.2008
Deres anbefaling til meg i går om å godta de to overgrepene som De sendte fem av Deres fotfolk for å presentere for meg på møtet 29.04.2008, står for meg som totalt meningsløs.
At De i det hele tatt våger å herje slik De har bedrevet med en bruker av NAVs tjenester som gjentatte ganger har varslet Dem om og gitt uttrykk for sakens belastende innhold og som derav har bedt om Deres hjelp, er bare fullstendig ubegripelig.
Er Deres agering i min sak gjengs for den opptreden De utøver overfor alle andre som ber Dem om hjelp vedrørende overgrep av ulike slag innenfor NAV- systemet generelt?
De svarer meg blant annet:
NAV Oslo har gitt Jeanine Horntvedt den bistand som er mulig innefor etatens mandat og muligheter«.
At De en gang TØR å servere noen som helst slik svada når De sitter i den posisjonen De gjør, er for meg særdeles skremmende.
”NAV Oslo” er ikke et uangripelig mangehodet uhyre som ingen har kontroll over og som alle ikke tør annet enn å rette seg etter.
Der sitter mennesker som hver og en tar beslutninger som de må stå ansvarlige for, med Dem som øverste myndighet.
De har en absolutt myndighet til å skaffe meg en annen tilrettelegger når saken er slik som den er.
De har valgt å ikke benytte Dem av den.
I saken har kun overgripernes forklaringer blitt lagt til grunn.
Dere har slått ring rundt hverandre, og eliminert meg med taushet og overstyring uten en gang å gi meg en eneste linje med forklaring rundt saksgangen og hvordan dere har kommet frem til ”løsningen” og ”anbefalingene” gitt, som utgjør de ytterligere to overgrepene De er svært klar over at ble presentert for meg i møtet 29.04.2008, sett i lys av sakens realiteter.
Jeg refererer til utdrag fra Deres artikkel i Aftenposten som sto i «Sesam» 29.02.2008, basert på kronikken De skrev: (…) ”SKJEVT BILDE AV NAV”:
«Aftenposten har i en serie artikler spurt om NAV møter brukerne på den rette måten. Beretninger om enkeltmenneskers møte med NAV gjør inntrykk (…)
Vi trenger enkelthistoriene for å bli bedre, men vi behøver også helhetsbildet. Derfor spør vi i disse dager 7 000 brukere hva de mener om oss. Tidligere undersøkelser viser at våre medarbeidere skårer høyt på kommunikasjon og medmenneskelighet»!
(Det går ikke an å forstørre skriften enkelte steder, da jeg har kopiert fra mail og er dårlig på data)
Videre refererer jeg enda en gang til utdrag fra Deres kronikk ”NAV trenger hjelp” av 30.04.2008:

(…) Hver dag møter vi et stort antall mennesker som står utenfor arbeidslivet, og som kommer til oss med store forventninger. Hos oss skal de få en hjelp og service som utløser muligheter for arbeid og aktivitet. Dette er tanken bak NAV-reformen (…)

I Gallup-undersøkelsen svarer 45 prosent at saksbehandleren får dem til å se nye muligheter.

Hvor ofte går du fra en samtale med en følelse av å ha sett nye muligheter for deg selv og fremtiden? Jeg synes dette er et oppløftende resultat, som peker på et veldig potensial (…)

ABKONSUL

Som jeg tidligere har uttalt: ”Direktør Saglie – Jeg forstår ikke hva De sier”!

Så lenge De velger å overkjøre menneskers opplevelser av maktmisbruk og trakassering innenfor NAV- systemet ved å bevisst ignorere varslingen som gjøres kjent for Dem – og til alt overmål tillate og godkjenne at ytterligere overgrep skal få lov til å ta plass, så har De ingenting med å gå ut med de uttalelsene De gjør i Deres kronikker!

Eminente ytringer kan et hvert individ fremsette, spesielt hvis de har førsteklasses rådgivere som pusser glorien først.

De fleste mennesker i et hvert samfunn vil se på de faktiske handlingene som blir utøvet og ikke la seg blende av lettvinte ord som blir ytret og som ikke inngir mening.

Evnen til å utøve gode handlinger med sunt omdømme og menneskelig skjønn gir etter hvert suksess.

Denne vil følge naturlig fordi disse gjerningene leder til respekt og tillit.

Det er dette som skiller suksessfulle ledere fra de som avstedkommer nederlag.

Med hilsen

Jeanine

– Ingen respons…

HER KAN LESES UTDRAG FRA POLITIANMELDELSE, OG LANGT FLERE MAIL JEG SENDTE SAGLIE SOM HANS RÅDGIVER HAAKON HERTZBERG I TAPEDE TELEFONSAMTALER PÅSTOD AT HAN HADDE LEST, OG VILLE AGERE PÅ!:
Direktør Saglie, politianmeldelsen og fortsettelse av utdrag fra alle mail han mottok – og ignorerte, om maktmisbruket som pågikk.
http://bit.ly/R8E9lb
Saglies egen rådgiver Håkon Hertzberg forsikret meg i (tapede) telefonsamtaler 19.06.2008 at de kom til å følge meg opp og at de ville innhente informasjon om hvordan det gikk med meg i tiltaket fremover, og de ville foreta en dialog med Nav Oslo og Nav Nordstrand arbeid vedrørende tema om jeg fikk den oppfølgingen jeg trengte fra Nav”.
Han sa han ville  be Nav Arbeid om en vurdering på hvilke tiltak man iverksatte, og hva man skulle gjøre for å sikre at jeg ikke ble sykere av å være på tiltak hos dem.
Det viste seg å være løgn.
De innklagede aktørene ved Nav fortsatte å samarbeide under de rådende blankofullmakter de var gitt av ledelsen til å herje på som de bare lystet, og skrev meg deretter ut av tiltaket på bakgrunn av den falske Rapporten fra deres samarbeidspartnere i OPT 16.07.2008:
Tapet møtereferat av 02.07.2008 der innklaget aktør bruker mine funksjonshemminger mot meg
http://bit.ly/a0wCb1

AFORVALTNINGSLOVEN

Forvaltningsskjønn
(Store Norske Leksikon) – Forvaltningens frie skjønn, de sider av en avgjørelse i den offentlige forvaltning som ikke er rettslig normert, ved lov eller ulovfestede rettsregler, og som derfor som alminnelig regel ikke kan overprøves av domstolene. Forvaltningsskjønnet angår i første rekke politiske og forvaltningsmessige hensiktsmessighetsvurderinger.
Domstolskontroll og annen rettslig kontroll med forvaltningsskjønnet, for eksempel ved fylkesmennene, vil normalt være begrenset til kontroll med hvordan vedtaket har kommet i stand; i første rekke om saksbehandlingen har vært korrekt og betryggende og om vedtaket bygger på et riktig faktum.
I tillegg utøves det imidlertid også en viss kontroll med de formål og hensyn som ligger til grunn for skjønnsutøvingen, og med at vedtaket ikke fremtrer som åpenbart uforholdsmessig inngripende eller belastende for borgeren.
http://bit.ly/mUylEi
Forvaltningsrett:
(…) De ulovfestede reglene for forvaltningens virksomhet er ikke nedfelt i noen formell lov, men er en følge av langvarig rettspraksis og bygger på læren om myndighetsmisbruk, som ble utformet i slutten av 1930-årene, da domstolene, hovedsakelig Høyesterett, fant det nødvendig å sette visse begrensninger for forvaltningens skjønnsmessige frihet.
Denne læren går ut på å hindre tre hovedkategorier av myndighetsmisbruk:
Utenforliggende hensyn i saksbehandlingen
Usaklig forskjellsbehandling
Vilkårlige eller urimelige avgjørelser (…)
http://bit.ly/dN7L0M

IMG_7211

Jeg laget en serie i 6 deler om myndighetsmisbruket som bare fortsatte å eskalere da Nav Arbeid sendte meg over til Nav Nordstrand Sosial:
”Når utbredt ukultur og kameraderi utgjør selve limet og de overordnede føringene i Forvaltningen”.
Denne bygger på klage og Rapport som jeg sendte fungerende Helse- og Sosialombud Kjersti Halvorsen 04.03.2010 med 19 vedlegg, og som gikk med kopi til en rekke andre makttopper:
KLAGE – VARSLING-RAPPORT OM UTSTRAKT MAKTMISBRUK OG KAMERADERI I FORVALTNINGEN BYDEL NORDSTRAND
http://bit.ly/cyr0Go
Del to og tre i denne serien, dreier seg om annen person som tilkjennega overfor sin Fagforening i Bydel Nordstrand at hun kom til å sende inn en klage på sosiallederen ved Nordstrand sosialkontor.
Hun ble deretter i et møte hun ble innkalt til med Attføringsutvalget i Bydelen, møtt med sanksjoner av et format som ville knuse henne psykisk fysisk og økonomisk, og bunnlinjen var at hvis hun ikke droppet klagen på sosiallederen så ville de aldri mer skaffe henne arbeidstreningsplass!
Snedig nok hadde de ikke innkalt sosialsjefen til møtet, men baserte seg i stedet bevisst på å sjikanere, manipulere og synse rundt hva som egentlig hadde tatt plass hva angikk klagen som sto på trappene – konsentrert mot Xs versjon av saken alene.
Overnevnte utelatelse av den andre part i møtet, samt at møteagendaen skulle dreie seg om verbale overfall og grovt misbruk av myndighet i stedet for “Veien videre mot arbeid” som det ble opplyst i møteinnkallelsen X hadde mottatt, er bevis nok for det oppsiktsvekkende kameraderiet som pågår i Bydelen – alle navngitte aktører i mellom.
Etter møtet som jeg var med på og tapet, geleidet jeg personen (X) til nærmeste restaurant der hun holdt på å kollapse.
Hun gikk også ut på toalettet og kastet opp.
X ble såpass dårlig av behandlingen at hun en tid etter måtte trappe opp til dobbel dose blodtrykksmedisiner:
http://bit.ly/d23aa8
http://bit.ly/cvsadn
Del 5 og 6 dreier seg om forholdene vedrørende min sak:
http://bit.ly/cdYGKF
http://bit.ly/9V1i2P

ABELEKL

Vedrørende panelets «forslag» til meg om å oppsøke sosialkontoret – hva som senere skjedde:
16.12.2013 – Nav – Tjenestedirektør Bjørn Gudbjørgsrud underslår klager
(Til Navdirektør Joakim Lystad Oslo 19.01.2012)
De skriver: (Utdrag) «Vi ber om at søknaden registreres som mottatt den 22.09.2011, og at bruker informeres om hvem som blir saksbehandler for saken hennes, samt dennes kontaktinformasjon».

Jeg vil herunder informere om at deres instrukser på ingen måte har blitt tatt seriøst av de ansvarlige (…)

Jeg skal ikke leve lenge Navdirektør Lystad, mht mine sykdommer og det utilbørlige og unødvendige stresset og merbelastningene jeg har blitt påført av Nav denne tiden, der heller ikke forsvarlig livsopphold har blitt sikret meg på noe tidspunkt.

Jeg vil ikke få innvilget uføretrygd.

Den «selvoppnevnte internjustisen» i etaten – innklagede aktører samt bekjente og kolleger av disse, vil besørge det!

Den for meg ukjente saksbehandleren med allerede innklaget aktør som øverste myndighet, skal altså «klargjøre min sak» før den sendes Nav Forvaltning på Helsfyr!

Det må ikke bli en realitet, Navdirektør Joakim Lystad.

http://bit.ly/18KZsQM
15.12.2013: Nav – Lydopptak til Advokat, om fastleges svik:
Utdrag fra mail jeg sendte Jurist og politiker der jeg siterer fra bevisopptakene de hadde mottatt:
(Min daværende fastlege) bekrefter bl.a at han ser at det ligger «mye grums i min sak», at det var tydelig at alle kjente mitt navn der borte (Nav Nordstrand), at de «naturligvis var temmelig agiterte som personer og ikke hadde klart å holde følelsene borte i min sak og behandle den på riktig måte»
(Ca. 3 minutter inne i opptaket hører man denne innrømmelsen!)
Videre, rett etterpå, bekrefter han: «Etter å ha hatt en liten ringerunde og «forhørt meg litt der borte, så ble det tydelig at «alle kjenner din sak»!
Jeg sier at han selv har hørt at de er ilske på meg der borte, og legen bekrefter: «Ja jeg merker jo det».
ALLIKEVEL manipulerer han meg sterkt til å godta hyppige ansvarsgruppemøter med overgriperene i etaten, ellers vil han ikke lenger være min fastlege!
(DU HØRER AT HAN SIER DET PÅ OPPTAKET) (…)
Kort utdrag fra overklagingen av Navs avslag på uføretrygd som Jurist har utarbeidet – og som mottok fra meg, opptakene med legen:
12.12.2012 – «I samtaler 09.02.12 gir Finn Strekerud uttrykk for at han ikke forstår avslaget på uførepensjon som klager har mottatt.
Disse samtalene kan dokumenteres med lydopptak. Nav Klageinstans kan få tilsendt disse på forespørsel.»
http://bit.ly/1efqCqA
NAV KLAGEINSTANS HAR ALDRI KOMMENTERT OVERNEVNTE SENTRALE INFORMASJON MED ET PENNESTRØK!

ABestad

14.12.2013: Nav – Overprøving av uføregrad – Grov manipulering
11.11.2013 – hele to år etter at min søknad om uførepensjon ble sendt inn, måtte jeg møte hos Navs «expertlege» for overprøving av tre legers samstemte attestasjon om 100 % uføretrygd for meg.
Der ble jeg fornedret seksuelt!
Alt er festet til tape med overmåte god lydkvalitet, og varslingen er sendt Helsetilyn, min Advokat, Fylkeslege, Navdirektør m.fl.
Media har også fått saken tilsendt men ønsker IKKE å skrive om det, siden det er meg!
Og meg kan de mislike så mye de vil, men med sin ihjeltielse av mine erfaringer rammer de også svært mange andre som ikke tør si fra siden Navlegen er Gud som skal bestemme om uføretrygd skal innvilges eller ikke!
Er det noen som kan tipse meg om en journalist utenfor Amedia som ikke er korrupt?:
emmali1@msn.com
I «Spesialisterklæringen» jeg mottar en tid etter at varslingen om legens store overtramp ble sendt inn (Innkommet til Nav 14.11.2013 – men ikke meg i hende før 12.12.2013 etter flere purringer) ser jeg til min store forferdelse at han krever at jeg må til psykolog – på grunn av at han ikke finner noe galt som kan forklare mine smerter!
Nav Forvaltning er straks på banen og følger opp, og sender mail i min innbox på Mine sider i Nav om at jeg må møte hos psykolog
Rolf Hessø
Almeveien 13
0855 OSLO
14 januar 2014!
Med vennlig hilsen

NAV Forvaltning Oslo
M. Hopland (jeg legger til – M står for Mari)
http://bit.ly/1dyKGQb
Sosialkontorets projisering  Tapet telefonsamtale med sosialleder Vildgun Steinhaugen
http://bit.ly/zISE8p
På Nav med balltre – Del 2
http://bit.ly/x0cn7n

abarl

Jarle Petterson, redaktør for “INorden.org”, diskuterte med flere av sine korrespondenter da jeg spurte om de ville fremheve min sak med Nav, og anførte det følgende 25.06.2008:
“Jeanines historie er intet mindre enn skremmende, om den stemmer — noe vi ikke ser noen grunn til å betvile. Problemet er naturligvis at vi heller ikke har grunnlag for det motsatte — og at det er vanskeligere å feste lit til sannhetsgehalten i beretningene fra en av partene i en konflikt. Derfor har heller ikke Jeanines beretninger fått den oppmerksomheten de fortjener — eller ei — på iNorden.
For hvis det hun skriver stemmer, ville det være lite annet enn et borgerjournalistisk scoop”.
Om Jarle Petterson:
http://bit.ly/19zFYyY
Viktig informasjon i blogger, blir fortsatt kneblet (Aftenposten):
“Grelle eksempler på hvordan systemene forsvarer seg selv, finnes bl.a. på Jeanines Horntvedts meget velformulerte blogg”
http://bit.ly/mKgzM
Nav og lovbrytere – Konsekvenser for hvem?
http://t.co/GsSLO0Zr
Når den menneskelige lovgivning avviker fra fornuften blir den ond. Den mister sin karakter av lov og blir snarere en form for vold
http://bit.ly/ejaH4

LISTEN OVER ALLE BLOGGPOSTER

http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

7 kommentarer på “Tapet Møtereferat av 29.04.2008 med Nav Nordstrand Trygd:

  1. Tilbaketråkk: Direktørene i NAV var de siste som ønsket å hjelpe, da det var de som sto bak maktmisbruket. « Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

  2. Tilbaketråkk: Om meg; Bakgrunn og historie. « Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

  3. Tilbaketråkk: Tapet møtereferat der innklaget aktør bruker mine funksjonshemminger mot meg: « Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

  4. Tilbaketråkk: Tapet møtereferat av 12.06.2008 hos OPT – ekstern samarbeidspartner av Nav, der grove represalier tok plass. « Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

  5. Tilbaketråkk: NAVs ledelse ba om inspill, men knuser brukere som påpeker misligheter. Tapet møtereferat fra grove represalier. « Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

  6. Tilbaketråkk: NAV Nordstrand Arbeid underslår min klage til Trygderetten i hele 8 måneder – og lyver til meg om det! « Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

  7. Tilbaketråkk: Direktør Saglie, LO, NTL *Enkelte utdrag fra noen av mailene jeg har sendt disse m.fl. med oppfordringer til stans av maktmisbruket fra Nav. Del 1. « Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

februar 2010
M T O T F L S
« jan   mar »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 055 andre følgere

%d bloggere like this: