Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Sykefraværet, og apekattenes anklager.


ABAnimal Farm Card 001

Nytt Nav-byråkrati for 90.000 syke
http://bit.ly/fRFyh1
Utdrag: (…) Flere organisasjoner har protestert. Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) mener meldeplikt vil virke tyngende for en del brukere og at det medfører betydelig merarbeid for Nav.
Fellesorganisasjonen ser ikke at ordningen er formålstjenlig for noen og mener den fører til unødig byråkrati.
Høgskolen i Oslo mener forslaget signaliserer mistillit til enkeltmennesket, og at det vil kunne gi Arbeids- og velferdsetaten dårlig rykte (…)
Men det handlet ikke om «kun» 90.000, men hele 162.000 mennesker som skulle bli rammet godt og vel etter som antallet steg jevnt og trutt i flere avisartikler etter denne …


«Hanne Bjurstrøm er den fjerde statsråden under Stoltenbergregjeringen «som skal få Nav på skinner»...
Hanne Bjurstrøm – Landets mektigste kvinne
http://bit.ly/hV6UFx
Utdrag fra posten – «Slik ble Nav-systemet trumfet i gjennom. Navn på de ansvarlige»:
I Sem-erklæringen (2001) var det ikke presentert eksplisitte organisatoriske tiltak på dette området. Under avsnittet om å bekjempe fattigdomsproblemer var det nevnt en del om tiltak for å få flere i arbeid, og der sto det generelt at samarbeid mellom Aetat, trygdekontor og sosialkontor ville hjelpe flere til arbeid.
To partier engasjerte seg spesielt i denne saken, SV og FrP, som var enige om at noe måtte gjøres, men tilsynelatende uenige i løsningene. FrP ønsket statliggjøring av sosialtjenestene, mens SV var mer uklar på dette, men støttet sammenslåing blant annet gjennom et landsmøtevedtak.
Det ble primært Ballo fra SV som tok initiativet om å be Regjeringen utrede en etat, noe som fikk bred tilslutning.

Et viktig moment i saken synes å være at AP gjorde et dårlig valg i 2001 og i økende grad var opptatt av å styrke sin politiske profil på dette området, noe som beredte grunnen for at et flertall på Stortinget ville kunne vedta en organisatorisk reform».
http://bit.ly/eVXn6a
Dagsnytt 18 – 15.01.10
Elin Ørjasæter blir spurt hvordan direktør Saglie i Nav er som person og svarer:
«Han er en veldig veldig lojal person, han er en slags byråkratleder, en sliter kan man si, som fortsetter å jobbe på. Skulle han fått kritikk for noe, så var det å ikke ha ropt ulv, ulv veldig mye høyere, og for veldig veldig lenge siden».
Så lister hun med gravalvor opp alle de omfattende reformene stakkars overumplede Saglie fikk rett i fanget, med en bekymret nikkende Magnus Takvam ved siden av seg i studio.
Hadde jeg ikke visst bedre, så hadde jeg sikkert sendt blomster til mannen etter denne forsvarstalen…
Takvam fortsetter med og påpeke at det flere forskere har satt tankekors ved, er at de mottakere som reformen er tiltenkt og som vil ha behov for individuell bistand fra Nav, utgjør kun 15 % av de som får ytelser fra etaten.
«Var det da riktig og sette igang en svær prosess overfor hele pakken?»
http://bit.ly/dUIYKk
abedia
Nei, det var hæren flytte meg ikke det, og jeg minner igjen om de følgende artikler fra lenge lenge siden:
Ble advart mot NAV-reformen
http://www.nrk.no/nyheter/1.6472753
Nav-reformen er fordømt umulig
http://www.nrk.no/nyheter/1.6483476
Syke kan få økte egenandeler
Torsdag og fredag var stortingsgruppene og statsrådene i de tre regjeringspartiene samlet til seminarer hver for seg til en første diskusjon om statsbudsjettet for 2011. De rødgrønne står foran tøffe prioriteringer når det i årene framover skal holdes igjen på oljepengebruken.
Samtidig øker utgiftene til pensjoner, trygder og sykepenger (…)
Oljeformuen
I år bruker politikerne nesten 150 milliarder oljekroner i statsbudsjettet. Dette er 45 milliarder kroner mer enn det oljepengebruken skal være i et normalår. Da skal det ifølge den såkalte handlingsregelen brukes fire prosent avkastning av oljefondet. Hvis politikerne lar være å dra ned oljepengebruken, vil de ikke være nede på fireprosenttallet før i 2018 (…)
http://bit.ly/gdOEn
atore
Svikter morgendagens velferd
De rødgrønne partiene svikter morgendagens velferd, sier finanspolitisk talsmann i Høyre, Jan Tore Sanner«.
I 2001 sa Stortinget at oljeinntektene skulle brukes på samferdsel, skattelettelser og utdanning.
I den perioden som Stoltenberg-regjeringen har sittet, har man brukt 30 milliarder kroner mindre enn det som handlingsregelen skulle tilsi at man brukte innenfor disse tre viktige områdene, sier Finn Bergesen jr, adm. dir. i NHO.
http://bit.ly/hhXEIj

abdye

«Tid for innstramming» av tidligere finansminister Per Kleppe:
Når statsråder gråter 11.03.10
Skal budsjettet holdes innen ansvarlige rammer blir det lite rom for økt innsats. Finansministeren må tvert imot foreslå flere kutt, og statsrådene fortviler.
De jobber intenst med gode argumenter for hvorfor deres budsjett ikke må kuttes, men få økte bevilgninger (…)
Så benker de seg rundt bordet med finansdepartementets «fryktede» embetsverk langs veggen. Det begynner forsonende.
Etter noen ord av statsministeren om Regjeringens ansvar, tegner finansministeren bildet av en utfordrende situasjon.
Sigbjørn Johnsen krydrer nok det hele med noen gode replikker slik at stemningen løsner litt. Så blir det en generell debatt hvor statsrådene er enige i at det trengs ansvarlige budsjettgrep, men gjerne med bemerkninger om at det akkurat på vedkommendes budsjett er økonomisk fornuftig med økt satsing (…)
Hver partileder vokter på sitt partis hjertesaker. Det er ikke lett for finansministeren. Statsministeren vil i stor grad være den som må søke kompromissene. Imens legger statsrådene seg i spenning (…)
I kaffepausen vil man se flere nedbrutte statsråder, og noen tårer kan falle.
Statsministeren vil kanskje trøste og minne om at det kommer en ny runde før budsjettet legges fram til høsten.

Vi gjorde rett
27. oktober 2009
Norge og de fleste andre land har siden høsten 2008 satt i verk omfattende tiltak for å begrense de økonomiske skadevirkningene av finanskrisen. Mange stater er blitt sterkt forgjeldet, mens Norge har forsynt seg langt mer av Oljefondet i 2009 enn den såkalte handlingsregelen forutsetter.
Nå må budsjettpolitikken snart strammes inn for å sikre at staten har nok midler til å løse de påtrengende oppgavene som vi kommer til å stå overfor i årene som kommer (…)
Når regjeringen i kommende fireårsperiode vil bringe den årlige bruken av oljepenger tilbake til ca. 4 % av Oljefondet og når den samtidig vil opprettholde det nåværende skattenivået, blir det helt avgjørende at den lykkes med å få til en mer effektiv offentlig sektor og en langt strengere prioritering av hvilke oppgaver som får statlig finansiering.
Rammen for gjennomføringen av Soria Moria II må være en bærekraftig offentlig økonomi (…).
http://bit.ly/hvrb9B
LES
Sykefraværet. Regjeringen dikterer forskere:
http://bit.ly/u5ZzJc
Fraværende rettssikkerhet for mange av landets borgere (Forvaltningenes hjemmelagde regler)
http://bit.ly/vZ5qgK
ABANIMALL
Hvileskjær på tynn is 12.03.10:
I Politisk kvarter torsdag foreleste finansministeren freidig for radiolytterne om hvileskjærets velsignelser – hvor nødvendig det er å bruke mindre «peing» neste år enn forgjengeren Kristin Halvorsen gjorde for å bekjempe krisen i 2009 og 2010.
Johnsen skal ha honnør for at han ikke gjør noe forsøk på å sminke de utfordringer det rike Norge står overfor.
I stedet bruker han all sin erfaring og folkelighet for å få kravstore og troløse velgere til å forstå at det er til beste for dem og deres barn og barnebarn at Regjeringen reduserer bruken av oljepenger, selv om køen av uløste oppgaver fortoner seg like lang som før. Statsminister Jens Stoltenberg kunne ikke ha funnet en bedre finansminister når hovedoppgaven blir å si nei til forslag det normalt ville være lett å score politiske poenger på å si ja til.
Kamp for velferden.
Budsjettarbeidet for 2011 innledes for alvor når Regjeringen samles på Jevnaker i morgen. Dette blir noe mer enn den tradisjonelle tautrekkingen mellom fagstatsråder og finansdepartement – som ofte har ført til politiske skjelvetokter når ministre har fått smake virkelighetens bitre medisin. Den egentlige kampen denne gang, står om å ivareta en økonomisk helhet som gjør Norge best mulig rustet til å forsvare velferdssamfunnet.
Da blir hovedoppgaven å begrense statens pengebruk.
Finansminister og statsminister kommer til å insistere på at budsjettet for neste år må innebære et tydelig skritt tilbake til handlingsregelen om å bruke bare fire prosent av oljefondet hvert år. Ambisjonen om å nå dit i løpet av denne stortingsperioden, står ved lag, men selv ikke Stoltenberg og Johnsen våger å avgi bindende løfter om å få det til. I SV og Sp er det mange som mener det er urealistisk.
Som tidligere finansminister har SV-leder Kristin Halvorsen skjønt alvoret. Også Sp-leder Liv Signe Navarsete skulle nå ha lang nok fartstid i Stoltenbergs nærmiljø til å forstå at budsjettarbeid er begrensningens kunst. Men selv i Regjeringens mektige underutvalg er det grenser for hvor langt man kan gå for å presse sine egne.
http://bit.ly/eYjVSG
I Tilknytning til videoen
Utdeling av BIs formidlingspris
  • Dato: 09.03
  • Tidspunkt: 10:30 – 11:30
Tirsdag 9. mars 2010 deler rektor Tom Colbjørnsen ut Handelshøyskolen BIs pris for fremragende forskningskommunikasjon for 2009. Prisvinneren holder aktuelt foredrag om norsk økonomi.
Handelshøyskolen BIs pris for fremragende allmennrettet og brukerrettet forskningskommunikasjon skal stimulere BIs faglige ansatte til å kommunisere vitenskapelige resultater, arbeidsmåter og holdninger til brukere og til allmennheten for øvrig (…) Prisen deles ut hvert tredje år, neste gang i 2012. Juryen for Handelshøyskolen BIs pris for fremragende allmennrettet og brukerrettet forskningskommunikasjon har bestått av:
Arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie i NAV (…)
Hvorfor sitter Tor Saglie i juryen for en pris der bakgrunnen for denne blant annet har med brukerretting og holdninger til brukere å gjøre?
Har verden blitt gal?
APIIIIG
Program:
10.45- 11.15Hollandsk syke. Gir det en god beskrivelse på Norges fremtidige utfordringer?
Prisvinneren holder foredrag om aktuelt tema
http://bit.ly/hY2y6d
HVORDAN VÅGER HAN?! (Se videoen under):
Hva er Hollandsk syke? Enkelt forklart.
Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i First Securities.
http://bit.ly/hJa1bW
Det må i stedet være på sin plass å ta en titt på dette materialet;
Slik tapte fondet 70 milliarder kroner mer enn markedet generelt.

Hadde forvalterne holdt seg innenfor reglene, ville det spart oss for 35-40 milliarder kroner i tap. Forvalterne har enkelt sagt gjort en dårligere jobb i snitt enn hvis vi hadde latt 100 apekatter velge aksjer og obligasjoner ved å kaste piler på en børskursliste (…).
Fra
Skandalen «alle» vil glemme
Oljefondets tap på 70 milliarder kroner på ulovlig spekulasjon er skandalen «alle» vil glemme.
http://bit.ly/hlQQDZ
Stoltenberg sier i dag at vi skal leve av hverandre når oljen tar slutt.
At verdien av det norske folks arbeidskraft og kunnskap er mange ganger større enn verdien av oljeformuen – (som uansvarlige samfunnstopper i sin tur har gamblet bort).
Fadesen skyves på denne måten stadig under bordet, der kreativ manipulasjon og talemåter dekker over milliardtapet med dårlig skjulte spark til «latsabbene» som ulykkeligvis befinner seg under en mislykket etatsfusjon som ikke evner å gi mennesker den hjelp de etter loven har krav på.
Vedrørende bakgrunnen for denne ulykksalige sammenslåingen, repeterer jeg en gang til:
Et viktig moment i saken synes å være at AP gjorde et dårlig valg i 2001 og i økende grad var opptatt av å styrke sin politiske profil på dette området, noe som beredte grunnen for at et flertall på Stortinget ville kunne vedta en organisatorisk reform
(Sitat fra Professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo Tom Christensen):
http://bit.ly/eVXn6a
Hvis det utenkelige skulle skje, at vi alle satt oss ned, sluttet å arbeide og bare levde av pensjonsfondet, ville hele formuen være borte på litt over ett år. Det er arbeidet er grunnlaget for vår velferd.
Derfor må vi hele tiden sikre at flest mulig er i arbeid.
Vi skal forsvare sykelønnsordningen, men ikke det høye sykefraværet, sa statsministeren.
http://bit.ly/e2F1Pg

ABELPRA

Dette er jo en glimrende anledning til å la uskyldige lide for en kriminell feilvurdering som mangler sidestykke hos deres egne.
De våger altså og utsette syke mennesker for stigmatisering og tilleggsbelastninger ved den horrible tåkelegging det er å dreie fokus over på at dette landet befolkes av latsekker som ikke gidder å gå på jobb og som derfor skal overstyres og umyndiggjøres ved heretter å være tvunget til å motta sine penger i to skjerver hver 14 dag, huske å skrive meldekort og bruke kreftene sine på å forhandle med kreditorer om oppdeling av regninger som er delt opp fra før på grunn av dårlig økonomi –  heller enn å plassere ansvaret der det hører hjemme:
Hos de apekatter som – ved å søle bort ufattelige verdier, til syvende og sist satte oss alle – og da spesielt utsatte grupper i denne vanskelige situasjonen…
Det er både feigt og uholdbart!
I disse dager skriver avisene om Statsminister Jens Stoltenberg at han mener regjeringen trenger enda flere ideer for å få ned sykefraværet!:
Jens ber om sykefravær-hjelp
http://bit.ly/hy6dpZ
Til dette minner jeg om –
02.09.2009 Regjeringens storsatsing stanses:
http://bit.ly/fAYKXX
«Regjeringens storsatsing «Raskere tilbake» skulle sikre at sykemeldte ble operert raskt og dermed hindre langtidssykefravær. Nå stanses prosjekter fordi det har gått tom for penger».
Raskere tilbake
Sykemeldt: Hvordan kan du komme raskere tilbake i jobb?
Arbeidsgiver: Hvordan kan Raskere tilbake redusere sykefraværet?
Lege: (Eller «Sykemelder» som forvaltningsparodien Nav har redusert legetittelen til):
Hvordan hjelpe sykmeldte raskere tilbake i jobb?
http://bit.ly/f1NyMf
«Oppfølgingsenheten Frisk har siden 2007 vært tilknyttet NAV-programmet «Raskere tilbake”. Flere NAV-kontor har uttrykt at de kommer til å savne tilbudet.– NAV-kontoret i Elverum har gitt oss mye av æren for at sykefraværet har gått ned i regionen. Nå vil de ikke ha mulighet til å benytte seg like mye av tilbudet vi gir, forklarer Hedenstad».
http://bit.ly/e5RhoP
Og på sykehusene varsles det om reduksjoner i tilbudet til pasientgrupper som er helt avhengig av opptrening og etterbehandling i basseng!:
http://bit.ly/hKxXaU

ABABABASTATE

Politikerne stanser alle nødvendige behandlingstiltak som vil bidra til at man blir raskere rehabilitert. Samtidig pisker de syke mennesker ut i jobb med den nedlatende betegnelsen «restarbeidsevne» som de våger å sette som merkelapp på at de er i besittelse av!
Det eneste som mangler er at de gjør som tyskerne under krigen og brenner ordet som stempel inn i armen deres.
Samtidig deler de opp «arbeidsavklaringspengene» i to skjerver per måned, så allmennheten får denne ytterligere straffen å slite med for at de er så syke at de ikke klarer å hute seg på jobb?!
Under denne ufattelige inkompetansen leverer heller ikke monsterbedriften de selv har skapt et minimum av hva man skal kunne forvente seg etter hva politikerne – ikke bare lovet, men har lovfestet, og konsekvensene av deres fatale feilsatsing er at den ødelegger livskvalitet økonomi og helse til mange mennesker som er avhengig av velfungerende tilbud.
Det var altså ikke nok å opprette og krampaktig vedlikeholde en etat som man for lengst har bevitnet at ikke fungerer, for ikke og ødelegge flere av de ansvarlige aktørers omdømme.
Politikerne har i tillegg sett det som nødvendig å bygge ned andre gode tiltak som ville bidratt til å fremme helse og arbeidsevne samtidig som folket straffes ved umyndiggjøring for å ta fokus vekk fra deres egne feilgrep, de kopierer svenskeordningen på flere punkter – og på toppen av det hele ber Statsministereren om sykefravær-hjelp slik at farsen blir stående som fullstendig komplett.

ABABABAMEN

Viktig informasjon som aldri blir særlig debattert og tatt med i det store bildet, når «de uføre latsabbene» både blir herjet med under største ambivalens og vilkårlighet og ranet for både livskvalitet, helse og penger:
11.01.2011: Innvandrere etter 25 år i landet: Halvparten på trygd
I en fersk rapport kommer det frem at to av tre arbeidsinnvandrere er trygdet etter 35 år i Norge, og mønsteret gjentar seg for nye grupper som kommer hit.
http://bit.ly/hFLwYD

IMG_7211

Og som jeg belyste på Nav-gruppa:
11.01.2011: Arild (52) fikk hjerneslag og stupte i betongvegg
Undersøkelsene viste at han hadde vært utsatt for dobbeltsidig hjerneblødning (…)
Nå fører han en kamp mot Nav for å få uførepensjon.
Han har tapt første runde; Nav har avslått søknaden.
http://bit.ly/hYeYRE
Så – når vi nettopp kan lese at kun en av tre innvandrere er i jobb og resten mottar uføretrygd, vil det m.a.o. ut fra denne artikkelen kunne være realistisk og slutte at samtlige av disse ikke «bare» har vært rammet av hjerneblødning slag eller hjerteatakk, men i tillegg har multiple andre svært alvorlige lidelser hvorav krystallklart konkluderes med 0 rest av arbeidsevne.
ELLER?!
ABHO
NHO: Hele oljeformuen kan gå tapt:
Lav yrkesaktivitet blant innvandrere kan føre til enorme kostnader for Norge de neste tiår. Integreringspolitikken må legges om for å unngå alvorlige nasjonaløkonomiske problemer, mener NHO.
http://bit.ly/h2aeKf
Siv Jensen opplyser på NRK Nyheter klokken 19 i kveld 13.03.2010 at Norge har tre tusen milliarder kroner på bok – men mangler rett og slett viljen til å bruke dem!
En knusende dom over forfallet i samfunnet:
Lørdagsrevyen 13.03.10
Jensen sier at Arbeiderpartiet har latt Norge forfalle med viten og vilje, og hun mener Regjeringens varslede budsjettkutt vil forsterke dette.
Hva skal våre barne- og oldebarn sitte igjen med?
Et nedslitt samfunn og milliarder på bok, eller et velholdt Norge med velfungerende infrastruktur som gjør at alle landets pendlere kommer seg på jobben i tide fordi togene går?
Hvor skal man hente pengene fra?
Jensen svarer at vi har nesten tre tusen milliarder på bok. Vi mangler ikke penger, men viljen til og investere dem for og ruste opp vårt eget land.
Alle andre land i Europa har gjort dette – bare ikke Norge!
http://bit.ly/i5V2kI
10.03.2010: Bruker pengene helt feil
** Har 2640 oljemilliarder på bok
** Bruker 24 milliarder på vei og bane
Forfallet i norsk infrastruktur henger ikke på greip, så lenge Norge flyter over av oljepenger.
Det mener både NHO-direktør Petter Brubakk og finanspolitiker for Frp, Ulf Leirstein.
Vi bruker definitivt ikke oljepengene våre riktig, sier Leirstein.
Han mener flere av problemene med den norske infrastrukturen som beskrives i dagens VG kunne vært løst ved å bruke mer oljepenger.
Norge renner nemlig over av oljepenger. Fjoråret var oljefondets mest lukrative år noensinne, med en avkastning på hele 613 milliarder kroner.
Ved årsskiftet sto det hele 2640 oljemilliarder på bok.
Vil koste å sikre en god infrastruktur i Norge de neste ti årene (…)
Tidligere statsråd og økonomiprofessor Victor Norman ved Norges Handelshøyskole er ikke i tvil om hva han ville gjort: Mer av oljepengene bør brukes i Norge.
I en kronikk i VG sist lørdag skriver han vi «i frykt for å bruke penger» har «sultefôret universitetene, vanskjøttet forskningen, latt jernbanene forfalle og unnlatt å bygge veier. Det blir ikke fremtidig næringsliv av slikt.» Han mener styresmaktene snarest bør sørge for at Norge AS får bedre karakterer enn de to foregående sidene viser:
Vi har ikke råd til å la være, sier Norman i en kort kommentar til VG.
Det er et paradoks at vi på den ene siden er et så rikt land med så mange ressurser, og samtidig har disse store utfordringene.
Vi bruker ikke pengene smart nok, sier NHO-direktør Brubakk (…)
http://bit.ly/gCOD1F

?????????????????????????????????????????????????????????????????

07.03.2011: Det er frekt av Regjeringen. De holder folk for narr
Opposisjonen på Stortinget reagerer kraftig på at Regjeringen nok en gang ikke klarer å bruke pengene som er satt av til vei og jernbane.
http://bit.ly/iagbgT
100/08: Det kongelig rike Norge:
Pengemakt
«Det var nyttig å oppleve Norge sett fra utsiden. I gårsdagens Le Monde fikk jeg også en anelse av hvordan verden opplever Norge.
Det foregår en omfordeling av penger og makt i verdensøkonomien. Den økende etterspørselen etter energi favoriserer energirike land. Kina, India og Brasil er stigende stjerner. Alle tre har også betydelige oljeressurser. Gjennom pensjonsfondet bygger Norge opp en enestående økonomisk makt – på linje med land som Saudi-Arabia, Kuweit, Singapore og De Forente Arabiske Emirater.
Sammen med Norge opptrer disse autoritære statene som gigantiske investorer – uten et haleheng av hissige aksjonærer. De står fritt til å ta politiske – og ikke bare økonomiske – hensyn når de flytter sine milliarder på det globale sjakkbrettet. På Le Mondes liste over de viktigste “suverene” fondene står Pensjonsfondet som nummer to:
1. ADIA (De Forente Arabiske Emirater): 875 milliarder dollar
2. Statens pensjonsfond (Norge): 341 (…)
http://bit.ly/gU0DTs

ABABABABCAMP

Jeg er nesten tilbøyelig til å helle mot tanken på ondskap, enn å avfeie det hele som kun ren skjær tanketom udugelighet, og går over til prisen «Fangenes Testamente»
Ondskap og humanisme
Tale av filosof og førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen Lars Fr. Svendsen:
http://bit.ly/dGluEq
Utdrag:
Det virker som vi med jevne mellomrom glemmer det onde, for så brutalt å minnes på det.
I 1939 fastslo Thomas Mann at vi igjen visste hva som er godt og ondt, og han hadde rett i det.
Erkjennelsen av det onde vinnes gang på gang, for så å glemmes. Og når vi glemmer det, synes katastrofen ofte å være like rundt hjørnet.
Hva er en ond aktør?
Vi kan si at det er en fri aktør som påfører andre lidelse mot deres vilje og uten å ta hensyn til deres menneskeverd.
Den lidelsen som påføres andre behøver ikke være intendert, men kan skyldes tankeløshet – det må imidlertid være en tankeløshet aktøren kan lastes for fordi han burde ha tenkt seg om.
Hvis evnen til å skille rett fra galt er forbundet med evnen til å tenke, noe det er god grunn til å tro, må vi kunne kreve av folk at de tenker (…)
Når vi gjør det onde, vi ikke vil, er det ofte fordi vi tror at vi gjør det gode, men har forvekslet de to med hverandre (…)
En avgrensning mellom ”oss” og ”dem” er vesentlig for menneskelig identitetsdannelse.
Det er i utgangspunktet ikke noe i veien med en slik identitetssdannelse, selv om enkelte avgrensninger unektelig er mer vilkårlige enn andre. Det store problemet er at disse skillene gjerne oppfattes som asymmetriske, slik at de danner grunnlag for forskjellsbehandling.
Djevelen henter sitt navn fra det greske verbet diaballein som betyr å skille fra hverandre, eller dele.
Det onde utspiller seg der menneskelige bånd blir oppløst, der de konkrete relasjonene forvitrer til fordel for abstrakte identifikasjoner.
Det klassiske, aristoteliske prinsippet om at like tilfeller skal behandles likt og relevant ulike tilfeller behandles relevant ulikt, blir systematisk undergravd av gruppetilhørigheten.
Mennesket er, for å bruke Aristoteles uttrykk, et politisk dyr, og vi slutter oss sammen i grupper.
Gruppetilhørighet synes å være et utbredt menneskelig behov, men den blir farlig når gruppen blir for tett, når individene i gruppen opphører å tenke som individer og følgelig også opphører å reflektere over gruppens verdier, oppfatninger og handlinger.
Når skillet mellom ”oss” og ”dem” er etablert vil individene ofte erstatte egne verdier og vurderinger med gruppens – behovet for egen refleksjon faller bort, og en slik egen refleksjon kan fremstå som illojal mot gruppen.
Grupper er farlige fordi en folkemengde ikke har noen samvittighet – samvittigheten er alltid den enkeltes samvittighet – og derfor kan den enkelte i gruppen tilsynelatende bli fristilt fra moralens krav.
Gruppetilhørighet og fravær av tenkning er forbundet. Å oppgi sin individualitet innebærer en oppgivelse av tenkning, og omvendt.
Du må være et individ for å anerkjenne en annen som et individ – avpersonaliseringen av en selv fører til avpersonalisering av andre.
William Blake skriver: “Ingen kan se mennesket i fienden… Jeg kan ikke elske min fiende, for min fiende er ikke et menneske, men et udyr og djevel.”
Det er vanskelig å se mennesket i fienden, for fiendebildet kommer i veien for menneskebildet.
Man skal ikke drepe et menneske, men det oppfattes ofte som berettiget å drepe en djevelsk fiende.
Det er avgjørende å se det menneskelige i mennesket, eller snarere: ikke å miste dette menneskelige av syne til fordel for ideologier eller gruppetilhørighet (…)
Det hender også at vi gjør noe ondt, vel vitende at det er ondt, fordi vi for eksempel ønsker å berike oss selv, men den ondskapen som er basert på gode hensikter, er den som pleier å føre til de helt store katastrofene.
Den som gjør det onde, vil bare unntaksvis erkjenne handlingen som ond. Gjerningsmannen vil vanligvis mene å ha gode motiver, fordi han har tolket offeret som ”ondt”.
De uskyldige menneskene som ble dømt for hekseri og kjetteri, og brent, ble forfulgt av mennesker som trodde at de sto på det godes side (…)
Vel – Her kan det muligvis være rom for asossiasjoner…?

ABABABAVIANER

Utdrag fra  Lars Fr. H. Svendsens kronikk i Aftenposten lørdag 3. januar 2004
Å erkjenne seg selv:
Den norske filosofen Jon Elster har beskrevet en rekke tilfeller der en aktørs motivasjon forandrer seg underveis.
Man begynner med en bevisst løgn, der man hyklersk hevder å ha for eksempel et altruistisk motiv, når det i realiteten bare er ren egoisme som ligger til grunn.
Men så begynner vi å tro på våre egne løgner, og oppfatter virkelig oss selv som om vi handler ut fera aktverdige motiver.
Fra dette punktet, der man lyver både overfor seg selv og andre, er det bare et kort skritt til å bli et anstendig menneske. Løgnen blir til sannhet, fordi man faktisk er blitt til et menneske som beveges til å handle av moralsk gode grunner fordi det er et slikt menneske man betrakter seg selv som.
Der ligger da ikke lenger egoisme til grunn for handlingene – den er forsvunnet gjennom selvbedraget.
Utdrag fra Tv2 Nyhetene, artikkelen: «Vil gi makt til folket» av Ola Borten Moe:
Bekvemt med kontroll
«Det er over 100 år siden den forrige store valgreformen i Norge. Senterpartiets medlem i kontroll- og konstitusjonskomiteen mener mye har endret seg siden den gang, og at partiene har fått for mye makt.
Sett fra et perspektiv der du er på toppen er det selvsagt alltid bekvemt å ha kontroll, men spørsmålet her må i større grad være hvordan vi kan få et system som fungerer så godt som mulig, hvordan vi kanskje kan få et system som fungerer bedre, hvordan vi trekke folk inn i politikken og da er det andre hensyn som bør veie tyngre enn folks behov for makt, sier Borten Moe.
Han mener partimakt betyr at lojaliteten til politikerne går feil vei.
Det er en iboende dynamikk at lojaliteten går innover i partiet og oppover i partiet, enn utover til distriktet og velgerne di representerer.
Hadde du hatt tydeligere bånd der ville du hatt et sterkere mandat, tydeligere representanter og etter mitt skjønn et bedre demokrati,
I dag er det partiene som bestemmer hvem som blir valgt. Over halvparten av velgerne må gjøre endringer på listene for at folk skal få innflytelse på personvalget ved stortingsvalg.
Folk bør i mye større grad ha mulighet til også å stemme på person, sier Borten Moe.
I en kronikk i tidsskriftet Minerva foreslår han at den norske valgordningen bør bli mer lik den svenske og finske, der velgerne i langt større grad er med på å bestemme hvem som blir valgt.
Både i Sverige og Finland har velgerne langt større innflytelse enn i Norge, uten at det er negativt for demokratiet, sier han.
http://bit.ly/dMcFF4

SPØRRETIME

Artikkelen om kreftsyke Anne-Lise:
Stoltenberg bagatelliserer brystkreft. Provosert over regjeringens sykeplan
Heretter har man altså blant annet å komme seg ut i jobb TRE uker etter kreftoperasjon – rett og slett!
Norge tar etter den svenske modellen, og ser ut til å mene at det er slike føringer som «vil være til det beste for folket» som underforstått ikke vil være i stand til å danne seg egne oppfatninger om hvordan de selv opplever alvorlig sykdom og andre store belastninger på kroppen. Jeg har også fått med meg at det «selvfølgelig vil være rom for skjønn».
Men forsøk å henvise til en slik uttalelse når du snakker med din saksbehandler på Nav om din fremtid…
Teori ligger mange ganger lysår fra praksis. For en ufattelig eliminering av vanlig anstendighet, menneskelighet og etiske hensyn;
http://bit.ly/fZ1mgD
Og det får min oppmerksomhet rettet mot denne artikkelen;
Jens i Nav-trøbbel
Jens Stoltenberg er i ferd med å få sykefraværsutviklingen i eget fang. Nav fremstår nå som dokumentasjon på at regjeringen ikke feier for egen dør, skriver redaktør Magne Lerø (…)
Arbeidsgiverne kan gi Jens Stoltenberg beskjed om å feie for egen dør. Regjeringen kan vanskelig kreve at arbeidsgiverne skal gjøre mer, når Nav ikke stiller opp som avtalt (…).
«Svenske tilstander» som Jens Stoltenberg har snakket med en viss entusiasme om, vil (LO) ikke ha. Men LO har nok ikke noe imot at legene tvinges mer på banen i møter mellom sykemeldte og arbeidsgiver.
Legene verner om det ukrenkelige forholdet «lege-pasient». Utgangspunktet for legene er at den sykemeldte vil ha hjelp til å komme raskere i jobb på heltid eller deltid. Her skal det kun brukes gulrot, ingen pisk.
Jens Stoltenberg lanserte før jul en del forslag som han mente kunne være velegnet til å få ned sykefraværet. LO er blitt stadig mer kritisk til de tankene Stoltenberg lanserte. Jens Stoltenberg kan håpe på at ekspertutvalget som er nedsatt kan komme med noen klare anbefalinger. Det er ikke sikkert ekspertene samler seg om noen klare råd. Da har Jens Stoltenberg et problem. Han har gått høyt på banen og lansert noe som ble oppfattet seg noe mer enn løse tanker.
Motstanden hos hans egne mot «svenske løsninger» er blitt et problem for ham (…)
http://bit.ly/hUyAwL
Maktens hellige haller – Våre kriminelle fastleger
http://bit.ly/jsxcKv

Slett ikke alle har gått på limpinnen om oppkonstrueringen av sykefraværet;
Forskere mener regjeringen konstruerer en fraværskrise
(…) I det siste har statsminister Jens Stoltenberg fortalt om sin store bekymring for utviklingen i sykefraværet. Og regjeringen har varslet krisetiltak for å få ned statens utgifter til sykelønn.
Men nå slår to nestorer innen arbeidslivsforskning alarm. Arbeidslivsforsker Ebba Wergeland og Dag Bruusgaard mener vi har fått en konstruert debatt om sykefravær.
Det er ingen krisetilstand og det er derfor ikke behov for krisetiltak.
Situasjonen i dag er like stabil som den var for et, to og tre år siden (…)
Vi må ikke bruke fraværsprodusenten som et mål på hvordan situasjonen er.
Det er farlig å bruke den, det er ikke et hms-tall og heller ikke et mål på arbeidsmiljø. Det er et mål for produksjonstap så derfor er vi på ville veier hvis vi ser på det som et suksessmål for velferdsstaten, sier Wergeland.
Forskerne mener politikerne prøver å forvrenge virkeligheten slik at staten kan spare.
Politikerne vil spare penger, de ønsker å beskrive situasjonen som mer dramatisk enn den er.
Dermed kan de få andre politikere og folk til å gå med på endringer som man ellers ikke ville ha akseptert, sier Bruusgaard til TV 2 (…)
http://bit.ly/fVKsmq
http://bit.ly/u5ZzJc

LO-leder Roar Flåthen mener at blant andre statsminister Jens Stoltenberg bedriver «tallmagi» i sykelønnsdebatten.
Det blir tallmagi i måten å presentere sykefraværet på i deler av sykelønnsdebatten. Det høres mye ut når man sier at sykefraværet har økt med 11 prosent på ett år, når økningen er fra 7 til 7,7 prosent. Det er syv tideler, det, sier Flåthen
http://bit.ly/gi5def
Og de neste ti årene skal det brukes nesten en milliard kroner til å få mer kunnskap om velferdssamfunnet;
En milliard til samfunnsforskning
http://bit.ly/hB5R4U

ABABABABOONM

Gang på gang nedsettes utvalg og granskningskommisjoner.
Det lages meningsmålinger og utarbeides forskningsrapporter.
Høytsvevende fraser, kalkuleringer, «endelige sannheter» og konkluderinger tres nedover de som like fattige og maktesløse blir nødt til å bevitne forestillingen der godt betalte intellektuelle briljerer overfor hverandre med plattheter som ikke giver mat på bordet til de som det til en hver tid diskuteres over hodet på!
Den jevne allmue har for lengst gitt uttrykk for hvor ille forholdene i realiteten er. De befinner seg så langt vekk fra retorikk og teori man bare kan komme, men politikerne går de som opplyser om sult og armod smilende i møte når de en sjelden gang blir konfrontert i all offentlighet, og opptrer tilsynelatende like blanke som om de skulle møte til første skoledag.
Forakt blir til sinne, og maktesløshet til hat og mange ganger til kriminalitet. Se hvordan samfunnet vårt ser ut i dag!
Flere politikere undervurderer allmuen grovt med sine spill for galleriet!
Det nedsettes altså komiteer og utvalg over en lav sko i årevis som trenerer utpiningen av «massene» – i stedet for at de øyeblikkelig blir innrømmet et anstendig livsopphold så de klarer å komme seg på fote igjen!
Det pågår et høyt profilert narrespill, der denne agendaen synes å være ment som en tilsløring av den uttalte motvilje som den privilegerte stand ser ut til å hyse overfor ivaretakelsen av de lovfestede rettigheter som vanskeligere stilte av oss har krav på.
Mennesker plages, og de sulter og fryser i hjel!
Deres kredittverdighet blir rasert for alltid.
Uopprettelige skader – fysisk psykisk og materielt, påføres mennesker som stiller maktesløse overfor det pågående og åpenlyse ranet av omtrent halvparten av pengene de skulle ha mottatt etter SIFO-standarden.
DET er realitetene!
Man må gi de fattige de pengene som de etter Grunnloven skal innrømmes;
FNs internasjonale konvensjoner om menneskerettighetene
Norge må anerkjenne og gjennomføre retten for enhver til å ha en tilfredsstillende levestandard for seg selv og sin familie, herunder tilfredsstillende med mat, klær og bolig. Og folk skal ha muligheten til å forbedre sin egen livssituasjon.
Dette er løst fra artikkel 11 i den internasjonale konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. Vi finner samme garantier i Grunnlovens paragraf 110c.

Jeg viser til Lex superior – prinsippet som har en formell og en materiell side.
Den formelle siden av prinsippet retter seg mot lovgiverne. Disse kan ikke vedta lover som er i strid med Grunnloven, eller forskrifter som er i strid med en lov.
Dersom lover motstrider hverandre, er Lex superior-prinsippet en rangordning for lover og regler, hvor regelen av høyeste rang gjelder. Grunnloven går foran formelle lover, og formelle lover går foran forskrifter.
Hvordan kan de folkevalgte da bryte så til de grader med egen Grunnlov og sulte sosialhjelpsmottakere på kr.5300 i måneden, hvor dette beløpet til alt overmål kun har steget med kr.1800 de siste 16 år?!
Hvordan kan de komme unna med dette?
anav-aftenposten-no_.png
Skamplett på velferdsstaten
Ingen som henvender seg til det offentlige er mer hjelpeløse om noe går galt enn sosialhjelpsklientene, sier jurist og professor i forvaltningsrett ved Universitetet i Bergen, Jan Fridthjof Bernt.
(…) På 1980-tallet ble det vurdert å gi fylkesmannen anledning til fullt ut å etterprøve kommunenes vedtak. Dette fikk ikke politisk gehør, fordi man fryktet for den kommunale selvråderetten.
Det er hele sakens kjerne; at den kommunale selvråderetten har vært viktigere enn kvaliteten på tjenesteytelsen til brukerne, sier Bernt.
Se på plan og bygningssektoren. Fylkesmannen kan overprøve alle sider av saken, og staten kan måtte ta fullt ansvar, hvis man opplever noe urimelig ved bygging av en garasje.
Sosialklientenes situasjon er helt eksepsjonell en skamplett på velferdsstaten (…)!
http://bit.ly/g6a8hV
Aftenposten har i en serie satt søkelyset på sosialhjelpsordningen.
http://bit.ly/h6wpdT
Synes politikerne laget dårlig lov
Sosialhjelpsklientenes elendige rettssikkerhet er noe politikerne må ta ansvaret for, mener Advokatforeningen.
Advokatforeningens leder, Anders Ryssdal, peker på tre ting som gjør at foreningen har tatt opp sosialklientenes dårlige rettssikkerhet.
Klageordningen i sosialtjenesteloven er dårligere enn i den generelle forvaltningsloven, det er ikke reell rett til å klage inn hele avgjørelsen, og man er som sosialklient avhengig av dem man klager på, altså det offentlige, sier Ryssdal.
De sentrale rettssikkerhetsidealene gjelder ikke for sosialklienter som ikke har penger til å sikre seg uavhengig rettsbistand gjennom advokat, legger han til (…)
http://bit.ly/g03wpP
Løsningene på dette som Professor Edvardt Vogt fremhevet i sin kronikk 12. desember 2008 “Fattigdommen kan nå avskaffes“ har også blitt fullstendig forbigått og ignorert;
De politiske partier har nå en enestående anledning til å oppfylle sine programmers fattigdomsløfter – og de kan gjøre dette uten ekstra utgifter i statsbudsjettet.
De fattige kan nemlig bli inkludert i de krisepakker som alle partier støtter for å hindre en ødeleggende økonomisk nedgangstid med stor arbeidsløshet. Et parti som ikke i en slik situasjon oppfyller sitt eget program, vil bli forlatt av sine velgere ved neste valg (…).
En krisepakke øremerket til å tilfredsstille lovens krav og partienes programmer vil bare koste en brøkdel av det som andre krisepakker vil koste.
Ti milliarder til heving av sosialhjelpsatsene og minstepensjonene vil antakelig være tilstrekkelig.
http://bit.ly/fchJ2N

ABFOLKET

Noen av innleggene i serien som Dagsavisen slettet
Del 1 – Aetat og korrupsjon. En ansatt avslører:
http://bit.ly/rZ3Whq
Del 2 – Sykefraværet. Regjeringen dikterer forskere:
http://bit.ly/u5ZzJc
Del 3 – Manipulasjon, nasjonal kvalitetsstandard, svekket rettssikkerhet og krav til saksbehandling
http://bit.ly/rEmrzj
Diplomaters immunitet (Nye Meninger)
http://bit.ly/jpW2ZR
Arbeidslivet ønsker ikke å rekruttere disse arbeidstakerne. (Nye Meninger)
http://bit.ly/ndWAP9
Søkelys på valgflesk
http://bit.ly/1txtWEs

LISTEN OVER ALLE BLOGGPOSTER

http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

2 kommentarer på “Sykefraværet, og apekattenes anklager.

  1. Tilbaketråkk: Om meg; Bakgrunn og historie. « Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

  2. Tilbaketråkk: Informasjonen som knebles i det offentlige rom. (Bloggvalget og oversikt over alle mine blogger); « Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

januar 2010
M T O T F L S
« okt   feb »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 052 andre følgere

%d bloggere like this: