Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Uskyldige mennesker må bøte med livet i NAVs menneskefiendtlige system!


ABcales of justice

Det finnes et hav av eksempler på at Nav i mange tilfeller mangler vanlig anstendighet, men disse tragediene som rammer uskyldige mennesker, burde medføre uttalte konsekvenser for både ledelse og de ansvarlige for galskapen som tar plass i etaten.

Nå kan man ikke lenger fortsette å lukke øynene og providere helseskadelige udugeligheter og farlig ledelse millionbeløp under en overflatisk «showoff»- kritikk som overhodet ikke avstedkommer merkbare endringer.

Selv etter at Per Ludvigsen døde etter sin harde kamp mot systemet, fortsetter ormebolet å krenke ham og familien;

(…) Navs ankeinstans skrev en instruksjon om at rehabiliteringspenger skulle ytes, også tilbake i tid. Likevel avslo Nav lokalt på nytt, og overså dermed sin egen klageinstans.

Om det er prestisje eller dumskap som ligger bak, vet jeg ikke.

Etter ytterligere åtte måneder ble saken omgjort av Navs klageinstans.

Nav lokalt må da gi seg, men sier de vil ha krone for krone tilbake den sosialhjelpen han mottok i løpet av dette tidspunktet.

Det betyr at den oppreisningen som ligger i dette skal staten ta tilbake store deler av.

Nav gjorde ham til sosialklient.

Det er en manglende anstendighet i forhold til avdøde og hans familie å skulle forsyne seg med det beløpet de har tvunget avdøde over på, sier advokat Joachim Stang (…)

Døde i Nav-kø

http://bit.ly/ZJm44j

abedia

En reform som ville ha krevd uttalt kløkt og kompetanse både på det menneskelige og økonomiske plan, bygges og gjennomføres på en grunnmur av utbredt ukultur som splitter og hersker og som ties fullstendig i hjel da denne skal gjennomføres for en hver pris.

For makttoppene, vil det være totalt og revnende likegyldig hvor mange menneskeliv som skal raseres på veien mot målet.

Roten til ondet skal med alle midler tilsløres, pressen vil som vanlig meske seg med å utgi stadig nye forskerrapporter, arbeidstilsynet vil fortsette å granske ”enkelte utilbørlige forhold”, det vil fremdeles være ”stor uklarhet” rundt hvorfor så mange ikke mottar den hjelp de spør etter og behøver for å kunne komme seg ut i arbeid, det vil stadig bli flere fattige, og enorme summer på tåkelegging av de faktiske årsaker til elendigheten vil bli ødslet ut i et stort og endeløst hav på sponsing av tom retorikk fra talspersoner som tjener til livets opphold ved å spille med i noe som vil være en eneste stor farse som de rammede, kneblede og rettsløse for lengst har gjennomskuet og lidd under, men som media i stor grad velger å hegne om.

Tittelen på dette evigvarende skuespillet vil mest sannsynlig være ”Utfordringer”, og en evig strøm av penger som kunne ha blitt anvendt på en forsvarlig og bærekraftig utvikling bygget på et solid fundament med anstendig menneskesyn og kompetente aktører, vil fortsatt provideres de ”ansvarlige” for at Nav har enorme problemer med å komme seg på fote og for å rette opp alle de mange ”glipp” som har tatt plass under etatens ledelse.

Ingen konsekvenser vil ramme de ansvarlige for absurditetene, og menneskeliv har – og vil gå tapt under makten som sitter trygt i sine stillinger og mottar lønn i millionklassen for et stykke ”arbeid” som allerede har sendt, og vil sende titusener av mennesker ut i den ytterste elendighet.

Politikerne vil fortsette å hevde at de har full tiltro til etatens villmannskjøring som de så politisk korrekt omtaler på et ganske annet vis;

(…) Fra Stortingets side skal vi uansett være meget forsiktig med å gå inn med sterke føringer om hvordan NAV organiserer seg.

Ledelse av NAV som organisasjon gjennomføres helt sikkert mer effektivt fra arbeids – og velferdsetatens sentrale ledelse enn fra Stortinget (…)

http://bit.ly/dYfO9n

ABESTISD

Etaten har altså full støtte hos Regjeringen i sine stadig eskalerende spinnville påfunn uten feste i vett og forstand, der flere aktører som overhodet ikke har med seg den nødvendige ballast i sitt virke, sitter og tvinger igjennom hårreisende og utenkelige krenkelser for deres kunder med jublende vilkårlighet.

En vilkårlighet som det synes umulig å klare å komme til livs, som opp i dagen krenker mange av de rettigheter som står nedfelt i både menneskerettighetserklæring og grunnlov, og som i ytterste konsekvens tar livet av mennesker.

Vi må huske at forskere frarådet Nav- reformen på det sterkeste før marerittet startet, og de ansvarlige for å ikke ta dette til etterretning var så feige å sende ut sine talerør som indirekte fremsatte påstander om at forskerne løy, da skandalen var et faktum:

Ble advart mot NAV-reformen

http://bit.ly/gbFTgP

Nav-reformen er fordømt umulig

http://bit.ly/hL9KAE

Og videre:

NAV: Ingen ønsker å stå fram grunnet frykt for represalier fra ledelsen.

http://bit.ly/AFuBO

ABFOLKET

Nå må menneskeverdet settes i sentrum!

De mange oppsiktsvekkende meningsløse «avgjørelser» som fremmes av uvettige aktører med fravær av påkrevd kunnskap og innsikt, kan ikke lenger få lov til å råde banen.

Rettssikkerheten, grunnlovens garantier samt vanlig anstendighet tillit og respekt blir svinet til og ødelagt hinsides all gjenoppretting ved hjelp av deres vilkårlighet og inkompetanse, i noe som ser ut til å være et gigantisk byråkratisk bøllevelde gjennomsyret av en himmelropende ukultur som lyser mot oss med ildskrift!

Journalist Kari Gåsvatn gir en særdeles god beskrivelse av noe som jeg håper at kan bli skrevet inn i ordbøkene som selve essensen av slue, beregnende og manipulerende udugeligheters virke, i sin kronikk “Borger, ikke bruker” Utdrag:

(…) En ting er at søknader blir avvist. I tillegg opplever jeg et annet fenomen:

I sin saksfremstilling vrir og vrenger administrasjonen på det jeg har skrevet, fortier viktige momenter, og trekker samtidig inn forhold som er saken helt uvedkommende, eller tillegger meg meninger og uttalelser jeg aldri har kommet med.

Ved hjelp av snedige formuleringer får fremstillingen en valør som bidrar til å frata meg troverdighet.

Det er en form for hersketeknikk.

Dilemmaet for meg er om jeg skal forbigå den i taushet, eller påpeke og forsøke å korrigere feilene, og dermed selv la meg dra inn i en banal argumentasjon.

Oppmerksomheten trekkes uansett bort fra det saken handler om (…)

http://bit.ly/mFTFkM

ABUNDE

Nå burde Nav «ansvarlige» i alle ledd der tragedien er – eller holder på å bli et faktum, trekkes frem med fullt navn og bilde.

Det ser ut til at Ludvigsen døde som indirekte følge av deres illvilje, inkompetanse og maktmisbruk, og hans historie står å lese i artikkelen.

Da skal man ikke lenger godta at ansvarlige for slike tragedier skal beskyttes bak anonymitet.

Det gir ingen mening, og virker svært provoserende.

Disse må identifiseres, avbildes, og deres «saksbehandling» må granskes utførlig.

På denne måten får vi kanskje endelig silt ut de udugelige.

Vi får vite hvem de er, og kan slippe gjentakelser av meningsløse tragedier som her, hvor liv går tapt.

Regelrette tomskaller kan ikke lenger få lov til å skjule seg bak sin meningsløse og ikke- etterprøvbare tolkning av regler og paragrafer.

På NAV «lokal» vet jeg – i alle fall i mitt tilfelle – at det sitter et helt batteri av uegnede aktører som turer frem som småkonger godt beskyttet i kraft av sitt embete, der de bedriver bevisst mobbing, og utviser den ytterste vilkårlighet i et eneste stort unisont geip – «Hva kan DU gjøre med det liksom»?!

Det ser ut til å være tilfellet også i denne saken, bare at her når ondskapen uante høyder når NAV- lokal etter et menneskes død, krever tilbake hver krone av den sosialstønad som NAV med sin absurde fremferd indirekte tvang Ludvigsen til å overleve på de siste månedene av hans liv.

Uhyrligheten kommer til syne også i denne andre artikkelen;

Ewa Ekstrand vet hun skal dø av beinmargskreften. Det holder, Nav trenger ikke å hjelpe meg med å ha det vondt, sier hun

http://bit.ly/ZBfqJx

ABAnimal Farm Card 001

Men – så lenge man tier om de virkelige årsakene og mekanismene bak Nav-floppen og politikere og andre meningsbærere velger å bruke positivt ladede uttrykk som de har gått på kurs for å lære seg med oljeglatte smil som komplimenterer en falsk optimisme mot ”løsninger” de aldri vil finne fordi fundamentet aldri er lagt – så vil det hele kanskje gå over av seg selv?

Alvorlig syke mennesker bl.a beordres rundt i jobbklubber og andre ørkesløse tiltak, og spillet for galleriet er å tilbakeføre syke mennesker ut i arbeid som ikke finnes – hos arbeidsgivere som ikke ønsker ta i mot, samtidig som rehabiliteringstiltak kuttes i og legges ned.

Er de ikke ansvarsfulle dyktige og intelligente de som herjer med oss...

DE er om ikke annet – i alle fall sysselsatte – permanent!:

Les debatten fra Marita Synnestvedts kronikk: “Føler meg trakassert”

http://bit.ly/MXCtLo

23.09.2010: Angrep på uføre 

JO SKÅRDERUD
Leder, LOs Ungdomsutvalg Sør-Trøndelag

Ap påstår at de er opptatt av å legge til rette for at folk med helseproblemer kan få seg jobb. For å motivere uføre til å jobbe litt, kuttes uføretrygden (…)

Arbeidslivet vil ha friske folk. De vil ikke ha folk med helseproblemer som skal ha tarifflønn og meningsfylt arbeid, uansett om de får statlig lønnstilskudd.

http://bit.ly/kf3re7

ABROOSEVELT

Tirsdag 24. mai 2011 – Bare jeg beholder helsa

Før 67 år blir vi ikke lenger uførepensjonister, vi blir mottakere av uførestønad. Uføre skal ikke lenger skatte som pensjonister, men som lønnstakere. Ordningen skal bli prikk lik den som gjelder for midlertidige uføretrygdede, det som nå kalles arbeidsavklaring. I dette ligger at også varig uføretrygdede skal ses på som reservearbeidskraft.

Bjurstrøm vil ha gradert uføretrygd. Der det ikke er slik at du kan fortsette 20 prosent i din gamle jobb og derfor bli 80 prosent uføretrygdet. Nei, sjøl om du er 100 prosent ufør i den jobben du er utdannet til, så kan det tenkes en jobb i kongeriket der du kan greie en dag eller to i uka.

Det er ikke lenger legen som avgjør om du er ufør, det er saksbehandleren i Nav.

Uførhet er ikke lenger et spørsmål om helse, det er et spørsmål om arbeidsmarkedet. Tungt er det i dag å få et uførevedtak, nå tror jeg livsmotet forsvinner på veien (…)

http://bit.ly/jBF5jh

Klageretten som fulgte med yrkesrettet attføring, er fjernet.

http://bit.ly/Hbby95

Hanne Bjurstrøm – Landets mektigste kvinne

http://bit.ly/hV6UFx 

Brennpunkt 04.10.2011

NAV- diagnose mens du venter.

http://bit.ly/12LFBlz

ABFull-fart-for-FNs-tusenaarsmaal_large

Fasiten – Hvordan sosialhjelpsmottakere langsomt blir tatt livet av, og annen nyttig informasjon

http://bit.ly/QDmTaJ

Nav og lovbrytere – Konsekvenser for hvem?

http://bit.ly/101QCi2

Nav instruerer lege til å endre sin erklæring om 100 % uføretrygd for pasient?

http://bit.ly/HRY6sA

På Nav med balltre – Del 2

http://bit.ly/x0cn7n

Advokat om min Navsak: “Myndighetsmisbruk Big Time!” – Har du bevis kan dette bli “sprengstoff” i pressen”!

http://t.co/lPadlwHj

Sviktet av folkets politiske ombudsmenn Del 1: Karin Andersen.

http://bit.ly/XBXaAo

For syk til arbeid er fastslått. Nektes uføretrygd!

http://bit.ly/7zrZC

Presset til taushet – Del 1 av 2

http://bit.ly/12JFi84

Presset til taushet” Del 2 av 2.

http://bit.ly/12CDqw

Hvem av oss skal få lov til å formidle virkeligheten bak “virkeligheten”?

http://bit.ly/2dW62P

Fraværende rettssikkerhet for mange av landets borgere (Forvaltningenes hjemmelagde regler)

http://bit.ly/vZ5qgK

Sosialtjenestens systematiske avvik og Fylkesmannens fravær av konkret inngripen

http://bit.ly/sa6v67

Nav Brukermedvirkning

http://bit.ly/HxZFOY

Hvem skal kontrollere kontrolløren?

http://bit.ly/Nm3M2q

Er etikken fraværende i offentlig forvaltning? Hvem kan bistå når tjenesteutøveren misbruker sin myndighet?

http://bit.ly/clMyRg

Navansatte og utskjelling – Slik skaper etaten uføretrygdede

http://bit.ly/eOMfax

gavel

Dommere og etikk

http://bit.ly/r1scJE

De vant over Nav

http://bit.ly/nYfYWb

abone_brekke

Tone J. Brekke

Ordførerkandidat for Nannestad FrP

Mine hjertesaker :

(…) Våre erfaringer som ombudsmenn for innbyggerne har vist oss klart og tydelig at brukerne av tjenester er redde for å klage – man er redd for at situasjonen for deres sak skal bli enda verre.

At saksbehandlerne skal ”hevne” seg.

Dette har vi sett både i byggesaker, sosialsaker, skolesaker og saker som har dreid seg om omsorg av pårørende (…)

 http://bit.ly/X4BEko

Ondskapen i byråkratiske organisasjoner:

http://bit.ly/edArzz

VIKTIG Å LESE HERUNDER:

Forvaltningens sannhetsregime

http://bit.ly/wYCOzE

Sosialarbeideres holdninger: ”Vi vet hvordan du har det og det er greit for oss”

http://bit.ly/gEMhQM

Nav og Arbeidsministerens konsekvente ignorering av mangeårig åpenlys sosialkriminalitet

http://bit.ly/La5XGL

Slik ble Nav-systemet trumfet gjennom. Navn på de ansvarlige:

http://bit.ly/duYhto

Fra Aetat til Nav – Løftebrudd og fravær av normal anstendighet

http://bit.ly/HqIKcx

Når den menneskelige lovgivning avviker fra fornuften blir den ond. Den mister sin karakter av lov og blir snarere en form for vold

http://bit.ly/ejaH4

Dumskapens Nav vant over nobelpristakere og samfunnslønn

http://bit.ly/i2OkU8

Listen over alle bloggposter:

http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Én kommentar på “Uskyldige mennesker må bøte med livet i NAVs menneskefiendtlige system!

  1. Tilbaketråkk: Om meg; Bakgrunn og historie. « Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

oktober 2009
M T O T F L S
« sep   jan »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 051 andre følgere

%d bloggere like this: