Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Konseptet i NAV-skandalen kopieres og videreføres til sykehussektoren…


Her taes dog galskapen til enda større høyder, når et ytterligere element som gjør konseptet fullstendig umulig, legges inn i tidenes alvorligste “Realityserie” der det gambles med forsvarligheten overfor pasientene – Fravær av kapital! 

Ikke bare et fravær av nødvendig kapital, men for å gjøre det hele komplett hasardiøst;

“Oslo universitetssykehus kan gå mot et underskudd på 250 millioner kroner i år“.

Sunn fornuft og hegning om menneskeverdet settes stadig til side, der den tapende part uavlatelig vil være de aller mest vanskeligstilte gruppene i samfunnet.

Store overskrifter følges av taus resignasjon, og spanderes på tilnærmet kriminelle og ugjennomførbare prosjekter.

Videre vektlegges en omfattende ignoranse av et skrikende behov for ansvarlighet, kvalitet og bærekraftig utvikling som til stadighet og fortløpende blir sabotert, og triumfen tilfaller dumskapens, forfallets og degenereringens arkitekter.

Sykehusfusjonen kan sammenliknes med StatoilHydro-fusjonen i størrelse og kompleksitet, og skal gjennomføres med en uforstand som går hinsides en hver fatteevne.

Førstnevnte fusjon, hadde betydelige pengesummer til rådighet for omstillingen. Mange ansatte mottok lukrative “pakker” for å flytte på seg.

I sykehusfusjonen er det derimot ikke bevilget midler til å implementere endringer overhodet!

1.2772209!img2772169

Da vil vi også naturligvis møte overskrifter som dette;

‘Umulig’ lederjobb

  • «Skal Siri Hatlen lykkes med sykehusfusjonen, må hun få med seg leger fra tre rivaliserende kulturer.

  • Problematikk rundt en svært anstrengt økonomisk situasjon, doble spesialistfunksjoner og ulik lønn må løses.

  • Helse- og ledelseseksperter er kritiske til at Hatlen ikke har fått omstillingsmidler til storfusjonen».

«Sykehusdirektør Siri Hatlen skal gjennomføre den mye omtalte «hovedstadsprosessen», hvor Rikshospitalet-Radiumhospitalet, Ullevål og Aker slås sammen til ett sykehus. Sykehuset risikerer et driftsunderskudd på 250 millioner kroner i år. Kravet er balanse (…)

Begrunnelsen er at «Oslo universitetssykehus i inneværende år befinner seg i en svært anstrengt økonomisk situasjon». Tidligere har hun foreslått tiltak som kutt i kurs og konferanser, ansattbetaling ved parkering og at bare finn.no skal brukes ved stillingsannonsering.

Årsaken til at nytilsatte Siri Hatlen nå leter etter innsparingsmuligheter med lys og lykte, er at Oslo universitetssykehus kan gå mot et underskudd på 250 millioner kroner i år. Kravet fra myndighetene er balanse.

Det er i denne situasjonen Hatlen skal gå i gang med å fusjonere tre sykehus til ett; en sammenslåing og kraftig omstilling som berører over 20 000 ansatte.


ABLADDER

17.09.2009: Den vanskeligste lederjobben

Siri Hatlen har landets viktigste og vanskeligste lederjobb, sier Jan Grund, professor i helseledelse ved BI og rektor ved Høgskolen i Akershus.

Kritikken mot sykehusdriften i Oslo er at den er for dyr og at det er dobbelt opp av for mange spesialistfunksjoner. Derfor ble først helseregionene Sør og Øst slått sammen, slik at alle Oslo-sykehusene er i samme helseregion.

1. januar ble de tre hovedstadssykehusene også formelt fusjonert til ett helse­foretak.

Men Hatlens virkelige lederutfordring starter nå: Regionfunksjoner som drives på flere sykehus skal slås sammen. Først under felles ledelse, siden skal de lokaliseres på felles adresse på Rikshospitalet på Gaustad i Oslo. Dette gjelder blant annet nevrokirurgi, føde, barnekirurgi og kreft, skriver Aftenposten.

Jan Grund tror de fleste medarbeiderne er enige om at samarbeid kan styrke fagmiljøene og gi mer effektiv ressursutnyttelse.

Han frykter imidlertid intern uro og konflikter når teori skal omsettes til praksis.

Mange medisinere vil mene at det beste tilbudet er det de selv står for i dag, og mange ansatte er reformtrette etter alle endringene i sektoren. De ansatte kommer dessuten fra tre sterke fagmiljøer, som har vært i til dels dyp rivalisering med hverandre. Ved Ullevål og Aker frykter de at Rikshospitalet skal bli for dominerende (…)

img225x127

Etterlyser kvalitetsmål

Hatlens store utfordring er langsiktig planlegging av økonomi og kjernevirksomhet – som er pasientbehandling, utdanning og forskning av høy kvalitet.

Dét mener Torunn Janbu, president i Den norske legeforening.

Nå for tiden handler det nesten bare om økonomistyring og kortsiktige tiltak for 2009. Forskningsprosjekter er satt på vent, og ansatte får ikke delta på kompetansehevende kurs. Dette er en type kortsiktig styring som vil få negative konsekvenser. Den rammer kvaliteten på både forskningen og på helsetilbudet, sier Janbu.

– Hvordan skal Hatlen få til denne omstillingen?

Hun må sette seg godt inn i den organisasjonen hun skal lede, og sette opp mål som er godt forankret og forstått blant de ansatte. Hun må vise at kjerneaktiviteten, helsetjenester av høy kvalitet, står i sentrum for de målene hun setter. Dette er viktig for pasientene.

Faller eksempelvis satsing på forskning bort, skaper man fort motkrefter, og dét er det siste denne fusjonen trenger.

Terje P. Hagen, professor i helseledelse, bekrefter at leger primært motiveres av fag:

– Helsepersonell vil helst jobbe med pasienter, og ønsker i minst mulig grad å bli avbrutt av organisering og budsjettstyring.

sykehus2

Ingen omstillingsmidler

StatoilHydro, hvor staten er største aksjonær, er en fusjon av Statoil og Hydros petroleumsvirksomhet, i 2007. Det var en stor fusjon, hvor det ble satt av betydelige pengesummer til omstillingen. Eksempelvis fikk mange ansatte lukrative «pakker» for å flytte på seg.

Nå, to år etter, skal Siri Hatlen gjennomføre en fusjon som kan sammenlignes med StatoilHydro-fusjonen både i størrelse og kompleksitet.

Det som er spesielt med fusjonen ved Oslo universitetssykehus, er at det ikke er bevilget midler til å implementere endringer.

Det avviker fra alle andre store omstillinger jeg har vært inne i, sier Inger Stensaker, fusjonsforsker og førsteamanuensis i strategi og ledelse ved Norges Handelshøyskole.

Flere av kildene Ukeavisen Ledelse har vært i kontakt med reagerer på at omstillingsmidlene uteblir:

– Ved store omstillinger ved sykehus i andre land får sykehusene betydelige omstillingsmidler. Dét mangler i denne prosessen, og denne mangelen på midler kan føre til store problemer, sier Torunn Janbu i Legeforeningen.

– Hun trenger tilleggsbevilgninger for å få gjennomført omstillingen, og hun trenger mer forutsigbare og langsiktige rammebetingelser, sier professor Jan Grund. Han mener det beste er hvis hun får politikerne med på en forpliktende omstillingsplan som går over tre til fem år.

Her bør det klart gå fram hva sykehuset skal levere, år for år.

Han tror at budsjettbalanse allerede til jul blir vanskelig, men mener at ressursforbruket i sykehusene i Oslo må ned».

http://bit.ly/mtc92K

ablaaw

07.06.2011: Advarselen fra Hatlen

Styret ved Oslo Universitetssykehus (OUS) og eieren, Helse Sør-Øst, forsøker å gjøre Siri Hatlen til en parentes. Det er gjerne slik styrer og eiere opptrer når en leder sier takk for seg etter uenighet. Det er lederen som er problemet. Det er lederen som ikke vil eller kan gjøre det styret ønsker (…) 

Saken er at styret og eieren har makt. Det er slett ikke sikkert det har rett. Men det er helt sikkert at en leder må bøye seg for de som har makt.

I realiteten har Siri Hatlen levert en kraftig advarsel som ikke minst helseminister Anne-Grete Strøm-Erichen bør høre. Det Hatlen sier er at prosessen med å slå sammen de tre Oslo-sykehusene kan skjære seg fullstendig fordi det ikke er midler til nødvendige investeringer og omstillingstiltak. Hatlen mener det trengs 17 milliarder kroner (…)

Når Siri Hatlen trekker seg, betyr det at arbeidet med å sy sammen de tre sykehusene bremser opp.

http://bit.ly/iN8gH7

17.04.2010: Helsereform på leirføtter

Helsereformen, eller sykehusreformen, var første skritt for å få bort lokalsykehusene.

Det gjøres for å redusere kostnadene.

Det motsatte blir resultatet.

Helsebyråkratene har ført nye begreper inn i norske sykehus.

Man snakker ikke lenger om pasienter og sykdommer, men om tilbud og etterspørsel, bestiller og utfører, produksjon og produksjonslinjer, helsearbeidere og direktører (…)

Stortingsmelding nr. 47 om samhandlingsreformen er full av feil og feilslutninger.

Statistikkene sammenligner hummer og kanari.

Konsekvensene vil få innføringen av NAV-reformen til å fortone seg som en glitrende suksess (…)

Markedskreftene styrer mye, men kan helsevesenet fungere som «butikk?

Det er tvilsomt.

Det er stor etterspørsel og sykehuskøene vokser.

I et normalt marked vil da prisen på den etterspurte varen øke, og produksjonen vil økes for å dekke etterspørselen.

Helseforetakene reagerer motsatt. De legger ned «produksjonskapasitet».

I praksis skjer det ved rasering av lokalsykehusene.

Noen blir nedlagt, andre blir tappet for funksjoner.

Disse blir overført til de større sykehusene.

Det skjer en sentralisering.

Begrunnelsen er å senke «produksjonskostnadene» og bedre kvaliteten på «varen» som «produseres», nemlig helse.

http://bit.ly/ja29sy

ABETTSYS

Har droppet Soria Moria-formulering om lokalsykehus:

Helsedepartementet har i flere år gitt helseforetakene beskjed om at lokalsykehusene er fredet.

Formuleringen om dette er hentet fra Soria Moria-erklæringen.

Men i 2010 er beskjeden fjernet.

Hvert år siden 2005 har regjeringen lagt inn et avsnitt om lokalsykehus og akuttfunksjoner i oppdragsdokumentet som helseforetakene skal styre etter.

Dokumentet har også inneholdt formuleringen «ingen lokalsykehus skal legges ned», en formulering som er hentet fra Soria Moria-erklæringen.

Men i oppdragsdokumentet for 2010 er hele avsnittet om lokalsykehus fjernet, skriver Dagsavisen.

Vi må få en gjennomgang og en skikkelig forklaring fra departementet på hvorfor dette har skjedd, sier stortingsrepresentant Kjersti Toppe fra Senterpartiet.

Hun synes det er merkverdig at et så sentralt punkt ikke står i oppdragsdokumentet.

KrF-leder og tidligere helseminister Dagfinn Høybråten er veldig overrasket over at Soria Moria-erklæringen følges opp på denne måten.

Dette dokumenterer at helseforetakene har fått grønt lys fra helseministeren til å gå videre med disse strukturendringene.

Jeg kan ikke forstå at resten av regjeringen kan leve med dette, sier han.

http://bit.ly/mPhalu

ARBEIDERPARTIETS LANDSMØTE

22.08.2008 lanserte Bjarne Håkon Hansen sin nye ekspertgruppe, som skal hjelpe ham i arbeidet med den nye samhandlingsreformen som ble presentert i april 2009.

Deltakerne i ekspertgruppa:

Bjarne Håkon Hanssen, Oslo/Namsos, statsråd

Kolbjørn Almlid, Malm i Verran, styreleder i Helse Midt Norge

Nadia Ansar, Oslo, psykolog Alternativ til Vold

Marit Botnen, Ulsteinvik i Ulstein, omsorgssjef Ulstein kommune

Dagfinn Enerly, Larkollen i Rygge, tidligere fotballspiller

Anette Fosse, Mo i Rana i Rana, fastlege i Rana

Anne Kari Lande Hasle, Oslo, departementsråd i Helse- og omsorgsdepartementet

Stein Kaasa, Trondheim, professor NTNU, seksjonsoverlege St. Olavs Hospital og strategidirektør i Helsedirektoratet

Bjørn Inge Larsen, Åsgårdstrand, direktør i Helsedirektoratet

Marit Myklebust, Hellvik i Eigersund, leder Frelsesarmeens Gatehospital i Oslo

Victor Norman, Bergen, professor i samfunnsøkonomi NHH

Karin Søraunet, Evenstad i Vikna, ordfører og gårdbruker

Unn Teslo, Hønefoss i Ringerike, administrerende direktør Ringerike sykehus

Nils Fredrik Wisløff, Nesbru i Asker, rådmann i Drammen

http://bit.ly/klIdBx

ABEKTO

Victor Norman er fetteren til Ted Hanisch som i sin tid måtte gå fra sin direktørstilling i AETAT;

En helvetes jobb;

http://bit.ly/gwCyGr

Tove Strand, (tidligere) sykehusdirektør og gift med NAV-direktør Tor Johan Saglie;

17.02.2009: Tove Strand søker likevel

Først søkte hun stillingen, men trakk deretter søknaden.

Nå har hun ombestemt seg og vil likevel stå som søker til stillingen som direktør ved sykehuset, som er en sammenslåing av Rikshospitalet, Aker og Ullevål sykehus.

– Jeg trakk søknaden min fordi det var satt betingelser for gjennomføringen av store prosesser, som jeg mente det ville være umulig å oppfylle.

Særlig fordi det ikke er bevilget ekstra penger til omstilling, sier Strand til Aftenposten.

Styret i det nye sykehuset har også sett at kravene de hadde satt, ikke er realistiske.

Dermed endret Strand mening og meddelte at hun er tilbake på søkerlisten.

http://bit.ly/k5Ta9f

18.06.2009: «Samhandlingsreformen» i korte trekk

Hvordan vil du merke reformen?

Du skal merke reformen gjennom et bedre samarbeid innad i helsevesenet.

Ditt lokale helsetilbud skal også heves i kvalitet.

Men reformen kan føre til at du får mindre tid med fastlegen din.

BEDRE SAMHANDLING.

De som i dag er «kasteballer» i systemet skal oppleve at sykehjem, sykehus og andre institusjoner samarbeider bedre (…)

FASTLEGEN OPPTATT?

Dersom fastlegene skal bruke mer tid i kommunens regi, frykter flere at fastlegene blir langt mindre tilgjengelige for sine faste pasienter.

Uansett vil endringene som varsles i morgen ikke tre i kraft før i 2012.

Det vil derfor gå mange år før du virkelig vil merke samhandlingsreformen på kroppen.

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3128548.ece

Makt i Helse-Norge – Topp 100;

http://bit.ly/jLvw07

hjerte010

27.03.2009: Skranten økonomi i sykehusfusjon

Sykehusene i Oslo har sparekniven på strupen.

Samtidig går det titalls millioner til å planlegge sammenslåing.

(…) Under styremøtet på Soria Moria i mars 2009 ble administrasjonens budsjett for å planlegge fusjonen kuttet med 6 millioner kroner til 39 millioner kroner.

Det er fortsatt altfor høyt, mener både lederen for overlegene ved Rikshospitalet, Olaug Villanger, og lederen for Yngre legers forening ved Oslo universitetssykehus avdeling Aker, Ole Kristian Furulund.

Administrasjonskostnadene er veldig høye.

Det ville vært klokt å legge mer av prosessen lokalt og mindre i hendene på innleide konsulenter, sier Villanger til NTB.

Jeg reagerer på den summen.

Det er påfallende at man skal bruke så mye på administrasjon.

På samme tid opplever vi at det skal spares på engangsbind og tamponger til pasientene, sier Furulund.

Havarert utstyr

De to mener at både driften og rent regnskapsmessige forhold skjuler flere potensielle økonomiske bomber og at bildet derfor kan se enda mørkere ut ved landets største helseforetak (…)

http://bit.ly/mvXg21

ABTEODO

03.07.2009: Norges største sykehus kan bli lammet av pengekrise

(…) – Situasjonen er alvorlig, og det oppleves som medisinsk uforsvarlig når vi har så begrensede ressurser. Vi kan oppleve at sykdommer forverrer seg, at ventetidene øker og at vi ikke får prøveresultater i tide dersom utstyret bryter sammen, sier hovedtillitsvalgt Aasmund Bredeli ved Oslo universitetssykehus Ullevål.

I de interne rapportene nevnes også operasjonsbord som må stives opp med trestokker, maskiner som er teknisk utdaterte og stor misnøye blant ansatte som daglig må jobbe med utstyr som ikke strekker til.

På Radiumhospitalet har to MR-maskiner vært ut av drift i flere måneder, noe som fører til økende ventetid – og de vil ikke være tilbake i drift før i september.

Jan Einar Kristiansen er en av dem som har fått kjenne dette på kroppen.

Fra han fikk påvist prostatakreft i februar til han fikk MR-undersøkelse ved Radiumhospitalet gikk fire måneder.

Det er psykisk slitsomt å måtte vente så lenge.

Uvissheten er stor, og det sliter både på meg, familie og kolleger, sier han.

Kristiansens lege sier at det er svært uheldig at pasienter med kreftdiagnose ender opp i økende helsekøer (…)

http://bit.ly/leeiWJ

ABUSLES

 

07.07.2009: Uten penger får pasientene svi;

Milliarder til København-sykehus

(…) I København gjennomføres nå en lignende fusjon av sykehusene.

Men der legger myndighetene flere milliarder kroner ekstra på bordet for å få gjennomført en vellykket sammenslåing.

Og i Stockholm ble sykehusene slått sammen for fem år siden.

Men selv med flere hundre millioner kroner i ekstra støtte tok det lang før den nye organisasjonen fungerte.

De første årene var det vanskelig å finne en riktig organisasjon for å klare innsparingene, forteller Anders Fridell, pressesjef i Stockholms läns landsting.

Hvor mange år pasienter og ansatte på Oslo Universitetssykehus må vente før situasjonen blir bedre, er uklart.

I mellomtiden må de selv løse problemene så godt de kan.

Vi er vant til å være fattige, og folk her er fryktelig fleksible og gode.

Her er det veldig fin dugnadsånd, forteller Røise ved ortopedisk avdeling.

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Dagfinn Sundsbø kan ikke love friske penger til omstillingsprosessen.

Helse Sør-Øst, som er Oslo-sykehusenes oppdragsgiver, må vurdere hvor mye penger som må gå til Oslo Universitetssykehus og hvor mye som må til for å gjennomføre de omstillinger som skal skje der, forteller han».

http://bit.ly/kpGxZX

Ja for all del – vær positive, positive, positive, så kanskje det hele vil løse seg som ved et trylleslag!

Kanskje makttoppene med kalkulator i stedet for hjerne som ustraffet hindrer effektiv, adekvat og rask bistand for alvorlige helsetilstander hos de grupper av mennesker som ikke har muligheter til og fremme sanksjoner, endelig vil komme til å se lyset…

Unge leger presses til maratonvakter;

http://bit.ly/jmUINY


_07022008164815_jpg_696660a

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

september 2009
M T O T F L S
« aug   okt »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 051 andre følgere

%d bloggere like this: